1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;"

Transcript

1 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/ , Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις, τρίτων επ' αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ' εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν : η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου, προκειμένου ο δικαιούχος να καλύψει το προβλεπόμενο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής με δανεισμό, η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή. Επιπλέον, για τις Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και τις Συνεταιριστικές Εταιρείες είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί : σε εξασφάλιση δανείου, που χορηγείται στους ως άνω φορείς για την υλοποίηση της πρότασης, σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία εντάσσεται η πρόταση 2. Είναι επιλέξιμος μόνο ο εκσυγχρονισμός για τα καταλύματα της δράσης L313-5; Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους στο όριο των 40 κλινών με προσθήκη καθ' ύψος ή και κατ' επέκταση. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν αφορά στη δράση

2 3. Πως υπολογίζεται το κριτήριο Δ1 : Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης : Ως θέση απασχόληση θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση με τη διαίρεση του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης. Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά το τελευταίο τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης. Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν από την επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους λειτουργίας από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου. Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθμολογείται με βάση τον ακόλουθο τύπο: ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης)/9 Το υποκριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την τιμή του δείκτη διαιρεμένη δια δύο. Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση με το ύψος επένδυσης (ΣΚ) βαθμολογούνται με βάση τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με το είδος αυτής: Υποδομές διανυκτέρευσης ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός , , , , , ,125 > >

3 Επιχειρήσεις υπομέτρου L123α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός , , , , , ,125 > > Λοιπές επιχειρήσεις ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός , , , ,25 > > Επισημαίνεται επίσης ότι: Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει πρέπει να είναι εξαρτημένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης µέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρούνται και οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάλογα είτε στις υφιστάμενες είτε στις νέες θέσεις. Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι: Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας, Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής, Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής, Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται με την παρατήρηση 3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

4 Στην περίπτωση ΜΜΕ εντός ενός έτους από την αποπληρωμή του έργου, ο δικαιούχος δεσμεύεται για την αποστολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης που δηλώνονται στην πρόταση. Παραθέτουμε παράδειγμα με τον υπολογισμό των υποκριτηρίων Δ1.1 : αύξηση της απασχόλησης και Δ1.2 : θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης. 4. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Στο κριτήριο επιλεξιμότητας 2.8 της αριθ. 1577/ ΥΑ προβλέπεται ότι: «Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ για τη δράση στην οποία εντάσσεται.». Κατά συνέπεια, οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν μπορούν να έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο του σχετικού ορίου. 2. Σύμφωνα με την αριθ. 710/2974/ ΚΥΑ, οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις περιλαμβάνονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Οι σχετικές προτάσεις αξιολογούνται και εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης L311-1: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης». 3. Το κριτήριο επιλογής Ε2: «Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό» εξετάζεται ως προς το πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση και όχι ως προς την περιοχή. Κατά συνέπεια η πριμοδότηση χορηγείται ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ο υποψήφιος έχει ενεργοποιήσει σχετικά δικαιώματα. 4. Σχετικά με τη δράση L313-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» και ειδικότερα όσον αφορά στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, θα πρέπει στη σχετική προκήρυξη να αναφέρεται ρητά ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους στο όριο των 40 κλινών, με προσθήκη καθ ύψος ή/και κατ επέκταση. 5. Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 1577/ ΥΑ, γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών εισοδημάτων με τα συνολικά ατομικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στο εκκαθαριστικό σημείωμα (μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων της τελευταίας τριετίας). Στο ατομικό εισόδημα του υποψήφιου περιλαμβάνεται κάθε ποσό ανεξάρτητα από το αν αυτό προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα ή άλλη πηγή (π.χ. εισόδημα από λογαριασμό νεότητας ΟΤΕ).

5 6. Στο υπομέτρο L311 αφορά στην ενίσχυση γεωργών για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος μέσω της υλοποίησης επενδύσεων εντός των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4. Κατά συνέπεια, η χωροθέτηση της επένδυση δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με της έδρα της εκμετάλλευσης ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου δικαιούχου. 7. Ως προς την ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19, παρ. 6 της αριθ. 401/ ΚΥΑ. Σήμα λειτουργίας μιας επιχείρησης θα μπορούσε να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου, εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω και τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητα ολοκλήρωσης του έργου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 8. Ως προς τυχόν προτάσεις που έχουν επιχορηγηθεί κατά το παρελθόν ισχύει το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.9.β σύμφωνα με το οποίο: «στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.». 9. Η δημιουργία μονάδας τυποποίησης φραγκόσυκων μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης L123α, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ ΤΟΜΕΑΣ: οπωροκηπευτικά της αριθ. 401/ ΚΥΑ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της εν λόγω επένδυσης (κριτήριο επιλεξιμότητας 2.3). 10. Καταθέσεις που βρίσκονται σε τράπεζα του εξωτερικού θεωρούνται στοιχείο που αποδεικνύει την ιδιωτική συμμετοχή στο πλαίσιο του κριτηρίου επιλεξιμότητας Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση της αντίστοιχης τράπεζας. 11. Στην περίπτωση πρότασης που αφορά σε μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα θα πρέπει κατά την υποβολή της και προκειμένου να πληρείται το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.11 να αποδεικνύεται, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο χαρακτηρισμός του κτίσματος. 12. Η αμοιβή λογιστή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου δε δικαιολογείται στο πλαίσιο των γενικών δαπανών αυτού, δεδομένου ότι δε συνδέεται με τις λοιπές επιλέξιμες δαπάνες της ΚΥΑ 401/ Η δημιουργία καταλυμάτων της ίδιας λειτουργικής μορφής και τάξης σε όμορα οικόπεδα του ίδιου δικαιούχου μπορεί να γίνει αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προϋποθέσεις της αριθ. 710/ ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς τη δυναμικότητα της μονάδας εξετάζονται αθροιστικά. Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία στο ίδιο οικόπεδο διαφορετικών λειτουργικών μορφών με την προϋπόθεση ότι

6 καθεμία από αυτές εξασφαλίζει την απαιτούμενη δυναμικότητα με βάση την αριθ. 710/ ΚΥΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες άδειες ανέγερσης και λειτουργίας. 14.Πρόταση για ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων με σκοπό την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης μπορεί να γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο της δράσης L312-2: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», εφόσον στο τοπικό πρόγραμμα δεν προβλέπονται ειδικοί όροι και περιορισμοί που να την αποκλείουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα ως προς τη δυνατότητα ενίσχυσης πολύ μικρής επιχείρησης. 15. Σύμφωνα με το ΠΑΑ για τον Άξονα 4 οι κωδικοί ΚΑΔ είναι ενδεικτικοί. Κατά συνέπεια τυχόν βιοτεχνικές μονάδες και επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς θα μπορούσαν να ενισχυθούν στο πλαίσιο του υπομέτρου L312, εφόσον στο τοπικό πρόγραμμα δεν προβλέπονται ειδικοί όροι και περιορισμοί που να αποκλείουν την ενίσχυσή τους. 16. Ως προς τη δυνατότητα υποβολής πρότασης (στη δράση με το μεγαλύτερο κόστος) που περιλαμβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων σημειώνεται ότι προκειμένου να μην καταστρατηγείται το κριτήριο επιλεξιμότητας 3.11 θα πρέπει οι προτεινόμενες ενέργειες να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και να τεκμηριώνεται η συμβολή τους στη λειτουργικότητα, βιωσιμότητα ή/και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου. Ως παράδειγμα, μπορούν να αναφερθούν υποδομές διανυκτέρευσης και εστίασης ή οινοποιείο σε συνδυασμό με χώρο γευσιγνωσίας. 17. Οι επενδύσεις που εντάσσονται στα τοπικά προγράμματα κατά κανόνα υλοποιούνται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα προκειμένου να μην καταστρατηγείται το κριτήριο επιλεξιμότητας Επιπλέον, μπορεί να δικαιολογηθεί η υλοποίηση σε γειτνιάζοντα οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (π.χ. χωρίζονται από δρόμο), ώστε να τεκμηριώνεται η λειτουργικότητα του έργου ως ενιαία επένδυση. Εξαιρέσεις μπορούν να δικαιολογηθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του έργου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού ή στην περίπτωση αποθηκευτικών χώρων σε οικόπεδο ανεξάρτητο από αυτό της επιχείρησης. 18. Στη δράση L123α δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. Οι ΑΣΟ είναι νομικά πρόσωπα και μπορούν να είναι δικαιούχοι της δράσης εφόσον είναι και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

7 19. Ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης επένδυσης σε γήπεδο με προσημείωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, σημείο 7 της αριθ. 1577/ Υ.Α. 20. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 401/ η ΟΤΔ ταυτίζεται με την αναπτυξιακή εταιρεία, κατά συνέπεια το κριτήριο επιλεξιμότητας 3.12 ισχύει για όλα τα στελέχη της εταιρείας. 21. Για την υλοποίηση παρέμβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου L322 απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.14, είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα IV της αριθ. 1577/ ΥΑ. Η περίπτωση ύπαρξης επιμέρους μελετών που καλύπτουν σωρευτικά όλες τις σχετικές προδιαγραφές, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Για τη διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και της ΟΤΔ θα μπορούσε να δημιουργηθεί σχετικό αρχείο στα γραφεία της και να μην απαιτείται η επισύναψή τους σε κάθε μεμονωμένο φάκελο υποψηφιότητας. 5. Διευκρίνηση στο αρχείο "Παρατηρήσεις κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής", σελίδα 4, σημείο 2 (δ) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : 2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.2, καθώς και των κριτηρίων 3.9 και 3.10 προσκομίζονται αναλόγως τα ακόλουθα: δ) στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μεγαλύτερο της τριετίας υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισμός καθώς και ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκομίζεται από τον υποψήφιο ένορκη βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών. 6. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Στο υπομέτρο L312 εντάσσονται επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων που αφορούν βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις παροχής ειδών διατροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν (ΕΚ) 800/2008, στο πλαίσιο του

8 οποίου δεν ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας Κατά συνέπεια, η περίπτωση ίδρυσης εργαστηρίου καπνισμού ψαριών (πέστροφας) αφορά μεταποίηση αλιευτικού προϊόντων και δεν μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 2. Σε ό,τι αφορά στη δράση L123α, στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορεί να ενισχυθεί τόσο ίδρυση όσο και εκσυγχρονισμός μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών. Στην κατηγορία των νωπών οπωροκηπευτικών συμπεριλαμβάνονται τόσο τα ακτινίδια όσο και τα μανιτάρια. 3. Η προτεραιότητα στην επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών στις προτάσεις που υποβάλλονται στη δράση L123α αξιολογείται με το κριτήριο Γ2.3. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση προτάσεων εκσυγχρονισμού ελαιοτριβείων, όσες από αυτές αφορούν σε επεξεργασία βιολογικής πρώτης ύλης θα βαθμολογηθούν υψηλότερα στο συγκεκριμένο κριτήριο σε σχέση με αυτές που αφορούν σε επεξεργασία συμβατικά παραγόμενης πρώτης ύλης 4. Διευκρινίσεις σχετικά με την τυποποίηση ελαιόλαδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών παρέχονται στους Καν (ΕΚ) 1019/2002 και Καν (ΕΚ) 1183/2008, καθώς και στην αριθ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 5. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών", αυτές θα πρέπει να συνάδουν με την τοπική στρατηγική καθώς και με τους όρους και περιορισμούς του κάθε τοπικού προγράμματος. 6. Σε ό,τι αφορά σε προτάσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης L123α, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στον αντίστοιχο τομέα για τον οποίο ζητείται η ενίσχυση όπως αυτή διαπιστώνεται από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (υφιστάμενος εξοπλισμός), καθώς και από τα στοιχεία της μελέτης βιωσιμότητας (πρώτες ύλες κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας. Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας σε ισχύ για το σχετικό επιχειρηματικό αντικείμενο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις απαίτησης για μη αύξηση της δυναμικότητας, αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται σχετικά.

9 Η ΟΤΔ κατά την κρίση της θα μπορούσε να προβεί σε αυτοψία για να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης. 7. Ως προς την αγορά μηχανήματος έκθλιψης ελαιών για παραγωγή ελαιολάδου στο πλαίσιο επισκέψιμου αγροκτήματος σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 401/ , δικαιολογούνται μόνο "εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος. Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο 123 και σε ποσοστό μέχρι 30% του συνολικού κόστους." 8. Ως προς την ίδρυση οινοποιείου που επεξεργάζεται προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρατήρηση 10 των κριτηρίων επιλογής (Παράρτημα ΙΙ ΥΑ 1577/ ), θα πρέπει να προσκομίζονται: ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση, βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευμένου οργανισμού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής. 9. Ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής Κοινωνίας κληρονόμων ως υποψήφιο δικαιούχο στα τοπικά προγράμματα σημειώνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/ ), δικαιούχοι για πράξεις επιχειρηματικού χαρακτήρα μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διευκρινίσεις (σημείο 5) επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Παραρτήματος II της με αρ. 1577/2010 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1133/Β/ ) υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποβάλει υποχρεωτικά και σχέδιο καταστατικού με βάση το οποίο θα πρέπει να εξεταστούν από την ΟΤΔ τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να εξεταστούν και να πληρούνται και κατά την υπογραφή της σύμβασης με το συσταθέν στο χρονικό εκείνο σημείο νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση που αυτό ενταχθεί.

10 Εν προκειμένω η Κοινωνία κληρονόμων ως μη έχουσα νομική προσωπικότητα δεν μπορεί φυσικά η ίδια να αποτελέσει υποψήφιο στην προκήρυξη του τοπικού σας προγράμματος. Θα μπορούσε είτε κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που την αποτελούν είτε αν περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα υποβάλουν πρόταση ως υπό σύσταση εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα. 7. Πίνακας δικαιολογητικών κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Για διευκόλυνσή σας στην προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, παραθέτουμε πίνακα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής. Προσοχή : Θα πρέπει να προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας. 8. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Επένδυση που αφορά στη δημιουργία πάρκου άγριων ζώων και αρπακτικών πτηνών (ζωολογικός κήπος) θεωρούμε ότι υπερβαίνει τα χρηματοδοτικά όρια που τίθενται στο ΠΑΑ, προκειμένου να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Εξάλλου, στις επιλέξιμες δαπάνες της ΚΥΑ 401/ δεν προβλέπεται προμήθεια ζώων, η οποία αποτελεί και το βασικό τμήμα της επένδυση τόσο από την άποψη του κόστους όσο και από την άποψη της λειτουργικότητας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στο ΚΑΔ 2008:93.21 δεν περιλαμβάνεται η δραστηριότητα αυτή. 2. Το ανώτατο συνολικό κόστος ανά δράση αφορά στις δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση. Εφόσον, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη δεν περιλαμβάνεται στο ανώτατο συνολικό κόστος μιας πρότασης. 3. Στα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της αριθ. 1577/ Υ.Α., δεν περιλαμβάνεται κριτήριο σχετικά με οποιοδήποτε κατηγορία συνταξιούχων, κατά συνέπεια εφόσον αυτοί δεν υπερβαίνουν το 65 ο έτος ηλικίας μπορούν να είναι δυνητικοί δικαιούχοι των τοπικών προγραμμάτων. 4. Η ίδρυση κρεοπωλείου περιλαμβάνεται στην πρώτη μεταποίηση του κρέατος και έτσι δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του υπομέτρου L311. Επιπλέον, τέτοιου είδους επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο υπομέτρο L123α, δεδομένου ότι αφορά λιανική πώληση. 5. Το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.5 "Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης" που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της αριθ. 1577/ Υ.Α., εφαρμόζεται

11 σε όλες τις δράσεις πλην της L314-4 "Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών". Για την απόδειξη του κριτηρίου ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παρατήρηση 1 των κριτηρίων επιλεξιμότητας του ανωτέρω παραρτήματος. 6. Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις που εντάσσονται στη δράση 4.2 του υποτομέα "Μέλι" του υπομέτρου L123α και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του ΥΠΑΑΤ, σημειώνεται ότι αυτές μπορούν να υλοποιηθούν σε περιοχές που είναι και ορεινές και νησιωτικές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ορεινές περιοχές της Κρήτης. 7. Στην περίπτωση των δράσεων που αφορούν στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε επιχειρήσεις για ίδια κατανάλωση, ο μοναδικός περιορισμός ως προς την παραγόμενη ενέργεια είναι αυτή να μην υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες τις επιχείρησης. 8. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, αυτές δεν μπορούν να ενισχυθούν για το φυσικό αντικείμενο (κτιριακά, εξοπλισμός, περιβάλλον χώρος κ.λπ.) που είχε εγκριθεί και όφειλε να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 9. Η παραγωγή και τυποποίηση τσικουδιάς θα μπορούσε να ενισχυθεί στο πλαίσιο των δράσεων L311-7 και L312-3 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση". 10. Στην περίπτωση μισθωμένου γηπέδου για την υλοποίηση επένδυσης γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη αδειών (εγκρίσεις ΕΟΤ, άδεια δόμησης) στο όνομα του ιδιοκτήτη. 11. Στο πλαίσιο της δράσης L321-2 δύνανται να ενισχυθεί τόσο η ανέγερση νέων όσο και η βελτίωση υφιστάμενων κτιρίων. 12. Στο πλαίσιο της δράσης L123β δύναται να ενισχυθεί επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας καυσόξυλων. 9. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Σε ότι αφορά στην επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, σημειώνονται τα ακόλουθα: Στο άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 προβλέπεται ότι ο ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμη δαπάνη εξαιρούμενου του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ, όταν επιβαρύνει πράγματι και οριστικά άλλους δικαιούχους, εκτός των μη υποκείμενων στο φόρο που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17 Μαΐου 1977.

12 Ειδικότερα, προκειμένου να θεωρηθεί επιλέξιμος ο ΦΠΑ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο δικαιούχος να μην είναι κράτος ή περιφέρεια ή δήμος ή κοινότητα ή άλλος οργανισμός δημοσίου δικαίου, διότι αυτοί είναι μη υποκείμενοι στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13(1) της οδηγίας 2006/112/EC, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 77/388/ECC. Ο Φόρος να μην μπορεί να ανακτηθεί από το δικαιούχο. Με βάση τα παραπάνω, ο ΦΠΑ για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι επιλέξιμος, ωστόσο θα καταβληθεί προσπάθεια κάλυψής του από εθνικούς πόρους. Η επιλεξιμότητα του ΦΠΑ για λοιπούς φορείς εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τα ανωτέρω. 1. Μονάδες παραγωγής προϊόντων catering εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης L Στη δράση αυτή δε θεωρείται επιλέξιμη αγορά αυτοκινήτων - ψυγείων για τη μεταφορά προϊόντων. 2. Επιχείρηση με αντικείμενο τη φιλοξενία μικρών ζώων θα μπορούμε να ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών". 3. Σε ότι αφορά στην ίδρυση ξυλουργικής, βιοτεχνικής μονάδας που θα παράγει ξύλινα μπρικέτα και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια Δ/νση, σημειώνεται ότι αυτή μπορεί να ενισχυθεί α) στο πλαίσιο της δράσης L123ß εφόσον επεξεργάζεται βιομηχανικά υπολείμματα ξυλείας, β) στο πλαίσιο της δράσης L312-1 εφόσον επεξεργάζεται γεωργικά υπολείμματα (κλαδιά κ.λπ.). Στην περίπτωση πρότασης το φυσικό αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18, σημείο 3 της ΚΥΑ 401/ Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 1577/ Υ.Α. και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Αστικού Κώδικα μισθωτήρια συμβόλαια διάρκειας μεγαλύτερης των 9 ετών θα πρέπει, προκειμένου να είναι έγκυρα και να εξασφαλίζουν την πληρότητα του κριτηρίου επιλεξιμότητας 2.5, να έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικά και να έχουν μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 5. Στη δράση L321-3 "Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών" μπορεί να δικαιολογηθεί η ενίσχυση ενεργειών όπως βιβλίο, λεύκωμα, CD, DVD, εφόσον αυτά υλοποιηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης μιας πολιτιστικής εκδήλωσης και αποτελούν το τελικό παραδοτέο έρευνας καταγραφής πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους. Επιπλέον,

13 ενέργειες όπως φωτογράφιση ή παραγωγή βίντεο μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο παραγωγής εκθεσιακού υλικού, χωρίς να ενισχύεται η αναπαραγωγή τους με σκοπό τη διανομή. Εκτός των ανωτέρω, ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάδειξη των πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος εντάσσονται στη δράση L313-4 "Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών". 6. Σε ό,τι αφορά επενδύσεις μεταποίησης - συντήρησης αμπελόφυλλου, αυτές μπορούν να ενταχθούν στη δράση L123a, στον τομέα των οπωροκηπευτικών. 7. Σε ό,τι αφορά επενδύσεις που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη τυρί, το οποίο στη συνέχεια κόβουν και συσκευάζουν σε διάφορες μορφές (τριμμένο, φέτες κ.λπ.), αυτές μπορούν να ενταχθούν στη δράση L312-3 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση". 10. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Στο πλαίσιο της δράσης L313-8 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)" και σε ό,τι αφορά σε σκάφη μπορούν να χρηματοδοτηθεί μόνο η αγορά ξύλινων παραδοσιακών σκαφών καθώς και σκαφών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού. 2. Η ίδρυση μονάδας παρασκευής pellets εφόσον αυτά προέρχονται από την επεξεργασία μηδικής και χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, δεν μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο της δράσης L123a και του τοπικού προγράμματος εν γένει, δεδομένης της μη επιλεξιμότητας μονάδων παραγωγής ζωοτροφών στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Στην περίπτωση που η μονάδα επεξεργάζεται αγριοαγκινάρα και το προϊόν χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη, μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης L312-1 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων". 3. Στο πλαίσιο της δράσης L123a θα μπορούσε να ενταχθεί μονάδα παραγωγής χυμού από ρόδι στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στη δράση 9.8 (γ). 4. Η παραγωγή ζωοτροφών εντάσσεται στους τομείς του υπομέτρου 123α του Άξονα 1 του ΠΑΑ, ενώ δεν εντάσσεται στους αντίστοιχους τομείς της δράσης L123a του Άξονα 4. Κατά συνέπεια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Άξονα 4.

14 5. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου μπορούν να ενταχθούν στη δράση "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση". Αντίθετα, επιχειρήσεις παραγωγής πλιγουριού δε θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης Ι_123α, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται μεταποίηση δημητριακών. 6. Σύμφωνα με το κριτήριο επιλεξιμότητας 311, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να αποτελεί εταίρο/μέτοχο νομικού προσώπου που είναι δικαιούχος του τοπικού προγράμματος ή έχει υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Αντίθετα, περιορισμός ως προς τη συμμετοχή του ίδιου εταίρου / μετόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) σε δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα για την υποβολή δύο ανεξάρτητων προτάσεων δεν προβλέπεται. 7. Η δράση "Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων" αφορά στη δικτύωση επιχειρήσεων που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος, δηλαδή δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4 του ΠΑΑ. Επιπλέον, τα δίκτυα που θα ενισχυθούν θα πρέπει είναι ή να συστήσουν πολύ μικρή επιχείρηση κατά την έννοια του Καν (ΕΚ) 800/ Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί το απαραίτητα δικαιολογητικό για την εξέταση της πλήρωσης του κριτηρίου επιλεξιμότητας 3.8 σύμφωνα με τα αναφερόμενα το Παράρτημα II της αριθ. 1577/ Υ.Α. Κατά συνέπεια, η προσκόμισή του κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης του υποψήφιου δικαιούχου είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για έκδοσή του προς την αρμόδια υπηρεσία. 9. Στο πλαίσιο της δράσης "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων" θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή πρόταση μετεγκατάστασης υφιστάμενης βιοτεχνικής μονάδας, εφόσον αυτή συνοδεύεται από επέκταση ή εκσυγχρονισμό. 10. Σε ό,τι αφορά στους κωδικούς ΚΑΔ ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. 2044/ , σημείο Κάβα παλαίωσης κρασιών σε υφιστάμενο οινοποιείο, δύναται να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο της δράσης 8.1 "Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας", του τομέα του οίνου στο υπομέτρο 1.123, ενώ χώροι γευσιγνωσίας εντάσσονται στη δράση Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που περιλαμβάνει τις ανωτέρω δραστηριότητες εφαρμόζεται το άρθρο 18, παράγραφος 3 της ΚΥΑ 401/

15 12. Για την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας πλατείας που προτείνεται για ανάπλαση στο πλαίσιο της δράσης ί.322-1, δύναται να γίνει αποδεκτή σχετική βεβαίωση του Δημάρχου. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή της Οίνος χαρακτηρισμένος ως γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) δε θεωρείται οίνος ποιότητας, έτσι ώστε να ενταχθεί στη δράση 8.1 του τομέα οίνου του υπομέτρου Ι_ Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Υλοποίηση παρεμβάσεων σε ΒΙ.ΠΕ. η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης στη Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου, μπορεί να γίνει αποδεκτή με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν σε αυτή. 2. Το κριτήριο επιλεξιμότητας 3.11 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση έργων που υποβάλλονται στις δράσεις Ι_313-1 έως 4 και Ι_312-5 καθώς και στα υπομέτρα 1.321, ί.322 και ί Στο πλαίσιο της δράσης ί "Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών" μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη η έκδοση βιβλίου στο πλαίσιο σχεδιασμού και παραγωγής πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο περιορισμός σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα δαπανών προβολής και προώθησης γεωργικών προϊόντων. 4. Στο πλαίσιο της δράσης ί και σε ό,τι αφορά σε εκσυγχρονισμούς υποδομών διανυκτέρευσης, η προσθήκη υπνοδωματίου σε πατάρι μέσα στον υφιστάμενο όγκο της οικοδομής δεν μπορεί να θεωρηθεί προσθήκη καθ' ύψος ή κατ' επέκταση. 5. Στο πλαίσιο της δράσης ί μπορεί να ενισχυθεί η αγορά παραδοσιακού ξύλινου σκάφους για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων περιηγητικού τουρισμού. Ωστόσο σε ό,τι αφορά στην αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού ισχύουν τα αναφερόμενα στις μη επιλέξιμες δαπάνες της ΚΥΑ 401/ Σε ό,τι αφορά σε επενδύσεις καταδυτικού τουρισμού, θα μπορούσε να θεωρηθεί επιλέξιμη η αντικατάσταση της μηχανής υφιστάμενου σκάφους, όχι όμως η αγορά οχήματος για τη μεταφορά επιβατών. 6. Στο πλαίσιο των δράσεων L311-9, L312-4 και L313-9 η παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια θα πρέπει να καλύπτει μόνο τις ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης. 7. Σε ό,τι αφορά στη δράση L312-5 "Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων" ισχύουν τα αναφερόμενα στο

16 σημείο 7 του αριθ. 31/ εγγράφου μας. 8. Σε ό,τι αφορά στις κάβες παλαίωσης και τους χώρους γευσιγνωσίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο 11 του αριθ. 31/ εγγράφου μας. Σε κάθε περίπτωση η ενισχυόμενη επιχείρηση θα πρέπει να είναι πολύ μικρή κατά την έννοια του Καν (ΕΚ) 800/2008 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II "Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής" της Υ.Α. 1577/ Η δημιουργία ιατρείου δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της δράσης L Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Στο υπομέτρο L123a - δράση 9.14 που αφορά σε «ίδρυση - επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων», είναι δυνατή η ένταξη επενδυτικών σχεδίων που θα προβλέπουν παραγόμενα προϊόντα σε συσκευασία καταναλωτή ή και νέα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατό να θεωρηθούν ως νέα προϊόντα και οι προτεινόμενες γραμμές συσκευασίας καταναλωτή, αν δεν υπήρχε επεξεργασία αντίστοιχων προϊόντων στην υφιστάμενη μονάδα. 2. Στο υπομέτρο L123a - δράση 9.9β που αφορά σε «ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμό - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία», δεν προβλέπεται η ένταξη επενδυτικών προτάσεων για μονάδες με τελικό προϊόν τις ωμές σαλάτες. Επενδυτικά σχέδια με την ανωτέρω δραστηριότητα θα μπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια του ίδιου τομέα αλλά στο επίπεδο της εμπορίας στη δράση 9.1 «Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών» ή στη δράση 9.3 «εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών». 3. Στο πλαίσιο της δράσης "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων", η απόδειξη της επάρκειας γάλακτος προκύπτει από τη συσχέτιση της παραγόμενης ποσότητας πρώτης ύλης (γάλα) σε μια περιοχή - διοικητικό όριο περιφερειακής ενότητας- σε σχέση με την εγκατεστημένη μεταποιητική δυναμικότητα της ίδιας περιοχής. Συγκεκριμένα θεωρείται ότι προκύπτει επάρκεια σε μια περιοχή όταν δεν

17 υπάρχει η δυνατότητα μεταποίησης της συνολικής παραγόμενης ποσότητας γάλακτος. Για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στοιχεία και από το διοικητικό όριο της οικείας Περιφέρειας. Η αναζήτηση των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να γίνει από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας καθώς και από την Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του ΥπΑΑΤ. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι: 1. Σε επενδυτική πρόταση που αφορά σε εργαστήριο αρτοζαχαροπλαστικής μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες οι εργασίες και ο εξοπλισμός του πρατηρίου πώλησης και 2. Στο πλαίσιο της δράσης "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων", όπως αναφέρεται και στο σημείο 9 του με αρ. πρωτ. 31/ εγγράφου μας, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή πρόταση μετεγκατάστασης υφιστάμενης βιοτεχνικής μονάδας, εφόσον αυτή συνοδεύεται από επέκταση ή εκσυγχρονισμό. 13. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. Ερώτημα : «Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Άξονα 4 της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Δράμας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία OTA», για την κάλυψη του κριτηρίου 3.8, απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή «Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης». Σε περίπτωση OTA, η μη υποβολή του Ποινικού Μητρώου του Δημάρχου αποτελεί λόγο αποκλεισμού;» Η μη προσκομιδή αντιγράφου ή αποσπάσματος ποινικού μητρώου που απαιτείται από τη Διακήρυξη αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Ερώτημα : «Στην περίπτωση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΚΟ) που κατέθεσε πρόταση στη δράση , η παράλειψη από την Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου όπου ο φορέας δηλώνει ότι «δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης», είναι κριτήριο αποκλεισμού;» Η παράλειψη του σημείου ως αναφέρθηκε ανωτέρω αποτελεί λόγο αποκλεισμού εκτός αν έχει κατατεθεί στο φάκελο επίκαιρο σχετικό έγγραφο από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία που να πιστοποιεί τα ζητούμενα από την

18 προκήρυξη. Ερώτημα: «Σε περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που κατέθεσε πρόταση στη δράση , η παράλειψη του σημείου όπου ο φορέας δηλώνει ότι «δε τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό» είναι κριτήριο αποκλεισμού;» Η έλλειψη της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού εκτός αν έχει κατατεθεί στο φάκελο επίκαιρο σχετικό έγγραφο από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία που να πιστοποιεί τα ζητούμενα από την προκήρυξη. Ερώτημα: «Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση αλλά δεν είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τη λαμβάνουμε υπόψη ή τη θεωρούμε ως ποτέ υποβληθείσα; Εν προκειμένω η Διακήρυξη απαιτεί θεώρηση γνησίου υπογραφής. Βάσει και του ν. 1599/1986. που διέπει μεταξύ άλλων τις υπεύθυνες δηλώσεις, στο άρθρο 8, παρ. 1, ορίζεται σαφώς ότι γεγονότα ή στοιχεία, που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα προβλεπόμενα έγγραφα του ιδίου νόμου, μπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον αρχής ή υπηρεσίας του δημοσίου τομέα με υπεύθυνη δήλωση. Επίσης, στο άρθρο 14 του ως άνω νόμου, παρ. 1 και 2, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση, όταν οι πολίτες παρίστανται οι ίδιοι ενώπιον υπηρεσιών του δημοσίου για δικές τους υποθέσεις και έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, ενώ σε κάθε περίπτωση θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γίνεται από κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. Ενόψει των παραπάνω, επισημαίνεται ότι είναι διαφορετική η περίπτωση της αυτοπρόσωπης διεκπεραίωσης υποθέσεως σε δημόσια υπηρεσία από την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για ενίσχυση από κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας κατά την οποία θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και του απορρήτου των πληροφοριών, που παρέχονται εντός των φακέλων. Εφόσον η υπεύθυνη δήλωση, που αφορά τη συμμετοχή και συνεπώς αξιολόγηση με βάση θεσμικό πλαίσιο για την υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνεται εντός του σφραγισμένου φακέλου υποψηφιότητας, εύλογα είναι απαραίτητη η θεώρηση από αρμόδια αρχή ή πρόσωπο του γνησίου της υπογραφής πριν την υποβολή στην Ομάδα Τοπικής Δράσης. Άλλωστε, οι Ο.Τ.Δ. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ανώνυμες εταιρίες) και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δημόσιες αρχές κατά την έννοια, που θέτει ο ν. 1599, άρθρο 14, και ειδικά εφόσον ο κάθε φάκελος υποψηφίου δικαιούχου θα πρέπει να υποβάλλεται σφραγισμένος, ώστε να αξιολογηθεί με την ανάλογη διαδικασία, που θα πρέπει να διασφαλίζει αμεροληψία και μυστικότητα, ώστε η υπαγωγή σε

19 κοινοτική χρηματοδότηση να συντελεσθεί νόμιμα και αντικειμενικά. 14. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. Επενδυτής ο οποίος λειτουργεί ταβέρνα από το 2008 και την οποία παρέλαβε από τον πατέρα του λόγω συνταξιοδότησης (οικογενειακή επιχείρηση) προσκόμισε για την εκπλήρωση του κριτήριου 3.1 «Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους» τα εξής: α) άδεια λειτουργίας εις το όνομα του πατέρα του εκδοθείσα το 1977 β) την από (αρ. πρωτ ) αίτηση και αντίγραφο πληρωμής παραβόλου (αρ. διπλοτύπου 8951/ ) ύψους 75 προς τον δήμο Σουφλίου για έκδοση άδειας λειτουργίας στο όνομά του. γ) Ε1 και Ε3 οικονομικού έτους 2009 και του 2010 Σύμφωνα με τα ανωτέρω προς εμάς προσκομιζόμενα ο επενδυτής εκπληρώνει το κριτήριο 3.1 ή όχι ; Εφόσον η άδεια λειτουργίας είναι ατομική - προσωπική έπεται ότι συνδέει τον κάτοχο της με δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επομένως στην περίπτωση κατά την οποία ο αναφερόμενος στην άδεια λειτουργίας έχει αποσυρθεί ή έχει εκλείψει, η άδεια που φέρει τα στοιχεία του δεν ισχύει. Η αίτηση του υποψηφίου δικαιούχου προς απόκτηση άδειας λειτουργίας τεκμηριώνει την ανεπάρκεια αναφορικά με την αδειοδότηση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Τέλος όσον αφορά τα έντυπα Ε1 και Ε3 (σημείο γ), αυτά δεν σχετίζονται με την εξεταζόμενη αδειοδότηση. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν πληρείται το κριτήριο επιλεξιμότητας 3.1 «Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους».

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ Το παρόν αποτελεί το σύνολο των απαντήσεων/διευκρινήσεων (μέχρι τις 27-5-2011) την ΕΥΕ-ΠΑΑ «Ανταγωνιστικότητα» / Μονάδα Β6 (Υπηρεσία διαχείρισης προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ANΦΛΩ 1 Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια) 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8):

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ;

ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ; ΕΡ: Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε αν η ανέγερση καταλυμάτων τύπου τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην περιοχή της παραλίας Ρίου Πατρών και συγκεκριμένα επί της οδού Ποσειδώνος είναι επιλέξιμη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΦΘΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤΔ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πληροφορίες Προγράμματος

LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πληροφορίες Προγράμματος LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες Προγράμματος 1 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) προκηρύχθηκε η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα με τον

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Γενικά: 1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 6 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ.: 14 41 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Ρακιτζή Αρ. Τηλεφώνου: 21 52

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα