1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη;"

Transcript

1 1. Μπορεί να υλοποιηθεί επένδυση σε οικόπεδο με υποθήκη; Σύμφωνα με την Υ.Α. 1577/ , Άρθρο 2, παράγραφος 7, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις, τρίτων επ' αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ' εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν : η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου, προκειμένου ο δικαιούχος να καλύψει το προβλεπόμενο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής με δανεισμό, η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο, η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή. Επιπλέον, για τις Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και τις Συνεταιριστικές Εταιρείες είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί : σε εξασφάλιση δανείου, που χορηγείται στους ως άνω φορείς για την υλοποίηση της πρότασης, σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία εντάσσεται η πρόταση 2. Είναι επιλέξιμος μόνο ο εκσυγχρονισμός για τα καταλύματα της δράσης L313-5; Για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητάς τους στο όριο των 40 κλινών με προσθήκη καθ' ύψος ή και κατ' επέκταση. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν αφορά στη δράση

2 3. Πως υπολογίζεται το κριτήριο Δ1 : Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης : Ως θέση απασχόληση θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση με τη διαίρεση του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης. Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά το τελευταίο τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης. Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν από την επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους λειτουργίας από την ημερομηνία αποπληρωμής του έργου. Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθμολογείται με βάση τον ακόλουθο τύπο: ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης)/9 Το υποκριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την τιμή του δείκτη διαιρεμένη δια δύο. Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση με το ύψος επένδυσης (ΣΚ) βαθμολογούνται με βάση τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με το είδος αυτής: Υποδομές διανυκτέρευσης ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός , , , , , ,125 > >

3 Επιχειρήσεις υπομέτρου L123α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός , , , , , ,125 > > Λοιπές επιχειρήσεις ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός , , , ,25 > > Επισημαίνεται επίσης ότι: Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει πρέπει να είναι εξαρτημένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης µέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρούνται και οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάλογα είτε στις υφιστάμενες είτε στις νέες θέσεις. Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι: Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας, Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής, Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής, Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται με την παρατήρηση 3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

4 Στην περίπτωση ΜΜΕ εντός ενός έτους από την αποπληρωμή του έργου, ο δικαιούχος δεσμεύεται για την αποστολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης που δηλώνονται στην πρόταση. Παραθέτουμε παράδειγμα με τον υπολογισμό των υποκριτηρίων Δ1.1 : αύξηση της απασχόλησης και Δ1.2 : θέσεις εργασίας σε σχέση με το ύψος επένδυσης. 4. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Στο κριτήριο επιλεξιμότητας 2.8 της αριθ. 1577/ ΥΑ προβλέπεται ότι: «Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ για τη δράση στην οποία εντάσσεται.». Κατά συνέπεια, οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν μπορούν να έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο του σχετικού ορίου. 2. Σύμφωνα με την αριθ. 710/2974/ ΚΥΑ, οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις περιλαμβάνονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Οι σχετικές προτάσεις αξιολογούνται και εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης L311-1: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης». 3. Το κριτήριο επιλογής Ε2: «Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό» εξετάζεται ως προς το πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση και όχι ως προς την περιοχή. Κατά συνέπεια η πριμοδότηση χορηγείται ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία ο υποψήφιος έχει ενεργοποιήσει σχετικά δικαιώματα. 4. Σχετικά με τη δράση L313-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» και ειδικότερα όσον αφορά στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, θα πρέπει στη σχετική προκήρυξη να αναφέρεται ρητά ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αύξηση της δυναμικότητας τους στο όριο των 40 κλινών, με προσθήκη καθ ύψος ή/και κατ επέκταση. 5. Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. 1577/ ΥΑ, γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών εισοδημάτων με τα συνολικά ατομικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στο εκκαθαριστικό σημείωμα (μέσος όρος των διαθέσιμων στοιχείων της τελευταίας τριετίας). Στο ατομικό εισόδημα του υποψήφιου περιλαμβάνεται κάθε ποσό ανεξάρτητα από το αν αυτό προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα ή άλλη πηγή (π.χ. εισόδημα από λογαριασμό νεότητας ΟΤΕ).

5 6. Στο υπομέτρο L311 αφορά στην ενίσχυση γεωργών για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος μέσω της υλοποίησης επενδύσεων εντός των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 4. Κατά συνέπεια, η χωροθέτηση της επένδυση δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με της έδρα της εκμετάλλευσης ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου δικαιούχου. 7. Ως προς την ημερομηνία έναρξης εργασιών και αντίστοιχων δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19, παρ. 6 της αριθ. 401/ ΚΥΑ. Σήμα λειτουργίας μιας επιχείρησης θα μπορούσε να έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου, εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω και τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητα ολοκλήρωσης του έργου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 8. Ως προς τυχόν προτάσεις που έχουν επιχορηγηθεί κατά το παρελθόν ισχύει το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.9.β σύμφωνα με το οποίο: «στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.». 9. Η δημιουργία μονάδας τυποποίησης φραγκόσυκων μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης L123α, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ ΤΟΜΕΑΣ: οπωροκηπευτικά της αριθ. 401/ ΚΥΑ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της εν λόγω επένδυσης (κριτήριο επιλεξιμότητας 2.3). 10. Καταθέσεις που βρίσκονται σε τράπεζα του εξωτερικού θεωρούνται στοιχείο που αποδεικνύει την ιδιωτική συμμετοχή στο πλαίσιο του κριτηρίου επιλεξιμότητας Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση της αντίστοιχης τράπεζας. 11. Στην περίπτωση πρότασης που αφορά σε μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα θα πρέπει κατά την υποβολή της και προκειμένου να πληρείται το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.11 να αποδεικνύεται, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο χαρακτηρισμός του κτίσματος. 12. Η αμοιβή λογιστή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου δε δικαιολογείται στο πλαίσιο των γενικών δαπανών αυτού, δεδομένου ότι δε συνδέεται με τις λοιπές επιλέξιμες δαπάνες της ΚΥΑ 401/ Η δημιουργία καταλυμάτων της ίδιας λειτουργικής μορφής και τάξης σε όμορα οικόπεδα του ίδιου δικαιούχου μπορεί να γίνει αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι προϋποθέσεις της αριθ. 710/ ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς τη δυναμικότητα της μονάδας εξετάζονται αθροιστικά. Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία στο ίδιο οικόπεδο διαφορετικών λειτουργικών μορφών με την προϋπόθεση ότι

6 καθεμία από αυτές εξασφαλίζει την απαιτούμενη δυναμικότητα με βάση την αριθ. 710/ ΚΥΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες άδειες ανέγερσης και λειτουργίας. 14.Πρόταση για ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων με σκοπό την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης μπορεί να γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο της δράσης L312-2: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», εφόσον στο τοπικό πρόγραμμα δεν προβλέπονται ειδικοί όροι και περιορισμοί που να την αποκλείουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα ως προς τη δυνατότητα ενίσχυσης πολύ μικρής επιχείρησης. 15. Σύμφωνα με το ΠΑΑ για τον Άξονα 4 οι κωδικοί ΚΑΔ είναι ενδεικτικοί. Κατά συνέπεια τυχόν βιοτεχνικές μονάδες και επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς θα μπορούσαν να ενισχυθούν στο πλαίσιο του υπομέτρου L312, εφόσον στο τοπικό πρόγραμμα δεν προβλέπονται ειδικοί όροι και περιορισμοί που να αποκλείουν την ενίσχυσή τους. 16. Ως προς τη δυνατότητα υποβολής πρότασης (στη δράση με το μεγαλύτερο κόστος) που περιλαμβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων σημειώνεται ότι προκειμένου να μην καταστρατηγείται το κριτήριο επιλεξιμότητας 3.11 θα πρέπει οι προτεινόμενες ενέργειες να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και να τεκμηριώνεται η συμβολή τους στη λειτουργικότητα, βιωσιμότητα ή/και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου. Ως παράδειγμα, μπορούν να αναφερθούν υποδομές διανυκτέρευσης και εστίασης ή οινοποιείο σε συνδυασμό με χώρο γευσιγνωσίας. 17. Οι επενδύσεις που εντάσσονται στα τοπικά προγράμματα κατά κανόνα υλοποιούνται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα προκειμένου να μην καταστρατηγείται το κριτήριο επιλεξιμότητας Επιπλέον, μπορεί να δικαιολογηθεί η υλοποίηση σε γειτνιάζοντα οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (π.χ. χωρίζονται από δρόμο), ώστε να τεκμηριώνεται η λειτουργικότητα του έργου ως ενιαία επένδυση. Εξαιρέσεις μπορούν να δικαιολογηθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του έργου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού ή στην περίπτωση αποθηκευτικών χώρων σε οικόπεδο ανεξάρτητο από αυτό της επιχείρησης. 18. Στη δράση L123α δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. Οι ΑΣΟ είναι νομικά πρόσωπα και μπορούν να είναι δικαιούχοι της δράσης εφόσον είναι και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

7 19. Ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης επένδυσης σε γήπεδο με προσημείωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, σημείο 7 της αριθ. 1577/ Υ.Α. 20. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 401/ η ΟΤΔ ταυτίζεται με την αναπτυξιακή εταιρεία, κατά συνέπεια το κριτήριο επιλεξιμότητας 3.12 ισχύει για όλα τα στελέχη της εταιρείας. 21. Για την υλοποίηση παρέμβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου L322 απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.14, είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα IV της αριθ. 1577/ ΥΑ. Η περίπτωση ύπαρξης επιμέρους μελετών που καλύπτουν σωρευτικά όλες τις σχετικές προδιαγραφές, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Για τη διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και της ΟΤΔ θα μπορούσε να δημιουργηθεί σχετικό αρχείο στα γραφεία της και να μην απαιτείται η επισύναψή τους σε κάθε μεμονωμένο φάκελο υποψηφιότητας. 5. Διευκρίνηση στο αρχείο "Παρατηρήσεις κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής", σελίδα 4, σημείο 2 (δ) Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : 2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.2, καθώς και των κριτηρίων 3.9 και 3.10 προσκομίζονται αναλόγως τα ακόλουθα: δ) στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μεγαλύτερο της τριετίας υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισμός καθώς και ακριβή αντίγραφα των θεωρημένων Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκομίζεται από τον υποψήφιο ένορκη βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών. 6. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Στο υπομέτρο L312 εντάσσονται επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων που αφορούν βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις παροχής ειδών διατροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν (ΕΚ) 800/2008, στο πλαίσιο του

8 οποίου δεν ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας Κατά συνέπεια, η περίπτωση ίδρυσης εργαστηρίου καπνισμού ψαριών (πέστροφας) αφορά μεταποίηση αλιευτικού προϊόντων και δεν μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 2. Σε ό,τι αφορά στη δράση L123α, στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορεί να ενισχυθεί τόσο ίδρυση όσο και εκσυγχρονισμός μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών. Στην κατηγορία των νωπών οπωροκηπευτικών συμπεριλαμβάνονται τόσο τα ακτινίδια όσο και τα μανιτάρια. 3. Η προτεραιότητα στην επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών στις προτάσεις που υποβάλλονται στη δράση L123α αξιολογείται με το κριτήριο Γ2.3. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση προτάσεων εκσυγχρονισμού ελαιοτριβείων, όσες από αυτές αφορούν σε επεξεργασία βιολογικής πρώτης ύλης θα βαθμολογηθούν υψηλότερα στο συγκεκριμένο κριτήριο σε σχέση με αυτές που αφορούν σε επεξεργασία συμβατικά παραγόμενης πρώτης ύλης 4. Διευκρινίσεις σχετικά με την τυποποίηση ελαιόλαδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών παρέχονται στους Καν (ΕΚ) 1019/2002 και Καν (ΕΚ) 1183/2008, καθώς και στην αριθ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 5. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών", αυτές θα πρέπει να συνάδουν με την τοπική στρατηγική καθώς και με τους όρους και περιορισμούς του κάθε τοπικού προγράμματος. 6. Σε ό,τι αφορά σε προτάσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης L123α, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στον αντίστοιχο τομέα για τον οποίο ζητείται η ενίσχυση όπως αυτή διαπιστώνεται από την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (υφιστάμενος εξοπλισμός), καθώς και από τα στοιχεία της μελέτης βιωσιμότητας (πρώτες ύλες κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας. Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας σε ισχύ για το σχετικό επιχειρηματικό αντικείμενο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις απαίτησης για μη αύξηση της δυναμικότητας, αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται σχετικά.

9 Η ΟΤΔ κατά την κρίση της θα μπορούσε να προβεί σε αυτοψία για να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης. 7. Ως προς την αγορά μηχανήματος έκθλιψης ελαιών για παραγωγή ελαιολάδου στο πλαίσιο επισκέψιμου αγροκτήματος σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 401/ , δικαιολογούνται μόνο "εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος. Στην περίπτωση που η καθετοποίηση αφορά μεταποίηση προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπομέτρο 123 και σε ποσοστό μέχρι 30% του συνολικού κόστους." 8. Ως προς την ίδρυση οινοποιείου που επεξεργάζεται προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρατήρηση 10 των κριτηρίων επιλογής (Παράρτημα ΙΙ ΥΑ 1577/ ), θα πρέπει να προσκομίζονται: ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση, βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευμένου οργανισμού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής. 9. Ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής Κοινωνίας κληρονόμων ως υποψήφιο δικαιούχο στα τοπικά προγράμματα σημειώνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/ ), δικαιούχοι για πράξεις επιχειρηματικού χαρακτήρα μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διευκρινίσεις (σημείο 5) επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Παραρτήματος II της με αρ. 1577/2010 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1133/Β/ ) υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποβάλει υποχρεωτικά και σχέδιο καταστατικού με βάση το οποίο θα πρέπει να εξεταστούν από την ΟΤΔ τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να εξεταστούν και να πληρούνται και κατά την υπογραφή της σύμβασης με το συσταθέν στο χρονικό εκείνο σημείο νομικό πρόσωπο, σε περίπτωση που αυτό ενταχθεί.

10 Εν προκειμένω η Κοινωνία κληρονόμων ως μη έχουσα νομική προσωπικότητα δεν μπορεί φυσικά η ίδια να αποτελέσει υποψήφιο στην προκήρυξη του τοπικού σας προγράμματος. Θα μπορούσε είτε κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που την αποτελούν είτε αν περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα υποβάλουν πρόταση ως υπό σύσταση εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα. 7. Πίνακας δικαιολογητικών κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Για διευκόλυνσή σας στην προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, παραθέτουμε πίνακα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής. Προσοχή : Θα πρέπει να προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας. 8. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Επένδυση που αφορά στη δημιουργία πάρκου άγριων ζώων και αρπακτικών πτηνών (ζωολογικός κήπος) θεωρούμε ότι υπερβαίνει τα χρηματοδοτικά όρια που τίθενται στο ΠΑΑ, προκειμένου να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Εξάλλου, στις επιλέξιμες δαπάνες της ΚΥΑ 401/ δεν προβλέπεται προμήθεια ζώων, η οποία αποτελεί και το βασικό τμήμα της επένδυση τόσο από την άποψη του κόστους όσο και από την άποψη της λειτουργικότητας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στο ΚΑΔ 2008:93.21 δεν περιλαμβάνεται η δραστηριότητα αυτή. 2. Το ανώτατο συνολικό κόστος ανά δράση αφορά στις δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση. Εφόσον, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη δεν περιλαμβάνεται στο ανώτατο συνολικό κόστος μιας πρότασης. 3. Στα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της αριθ. 1577/ Υ.Α., δεν περιλαμβάνεται κριτήριο σχετικά με οποιοδήποτε κατηγορία συνταξιούχων, κατά συνέπεια εφόσον αυτοί δεν υπερβαίνουν το 65 ο έτος ηλικίας μπορούν να είναι δυνητικοί δικαιούχοι των τοπικών προγραμμάτων. 4. Η ίδρυση κρεοπωλείου περιλαμβάνεται στην πρώτη μεταποίηση του κρέατος και έτσι δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του υπομέτρου L311. Επιπλέον, τέτοιου είδους επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο υπομέτρο L123α, δεδομένου ότι αφορά λιανική πώληση. 5. Το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.5 "Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης" που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της αριθ. 1577/ Υ.Α., εφαρμόζεται

11 σε όλες τις δράσεις πλην της L314-4 "Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών". Για την απόδειξη του κριτηρίου ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παρατήρηση 1 των κριτηρίων επιλεξιμότητας του ανωτέρω παραρτήματος. 6. Σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις που εντάσσονται στη δράση 4.2 του υποτομέα "Μέλι" του υπομέτρου L123α και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. του ΥΠΑΑΤ, σημειώνεται ότι αυτές μπορούν να υλοποιηθούν σε περιοχές που είναι και ορεινές και νησιωτικές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ορεινές περιοχές της Κρήτης. 7. Στην περίπτωση των δράσεων που αφορούν στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε επιχειρήσεις για ίδια κατανάλωση, ο μοναδικός περιορισμός ως προς την παραγόμενη ενέργεια είναι αυτή να μην υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες τις επιχείρησης. 8. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, αυτές δεν μπορούν να ενισχυθούν για το φυσικό αντικείμενο (κτιριακά, εξοπλισμός, περιβάλλον χώρος κ.λπ.) που είχε εγκριθεί και όφειλε να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 9. Η παραγωγή και τυποποίηση τσικουδιάς θα μπορούσε να ενισχυθεί στο πλαίσιο των δράσεων L311-7 και L312-3 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση". 10. Στην περίπτωση μισθωμένου γηπέδου για την υλοποίηση επένδυσης γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη αδειών (εγκρίσεις ΕΟΤ, άδεια δόμησης) στο όνομα του ιδιοκτήτη. 11. Στο πλαίσιο της δράσης L321-2 δύνανται να ενισχυθεί τόσο η ανέγερση νέων όσο και η βελτίωση υφιστάμενων κτιρίων. 12. Στο πλαίσιο της δράσης L123β δύναται να ενισχυθεί επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας καυσόξυλων. 9. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Σε ότι αφορά στην επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, σημειώνονται τα ακόλουθα: Στο άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 προβλέπεται ότι ο ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμη δαπάνη εξαιρούμενου του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ, όταν επιβαρύνει πράγματι και οριστικά άλλους δικαιούχους, εκτός των μη υποκείμενων στο φόρο που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17 Μαΐου 1977.

12 Ειδικότερα, προκειμένου να θεωρηθεί επιλέξιμος ο ΦΠΑ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο δικαιούχος να μην είναι κράτος ή περιφέρεια ή δήμος ή κοινότητα ή άλλος οργανισμός δημοσίου δικαίου, διότι αυτοί είναι μη υποκείμενοι στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 13(1) της οδηγίας 2006/112/EC, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 77/388/ECC. Ο Φόρος να μην μπορεί να ανακτηθεί από το δικαιούχο. Με βάση τα παραπάνω, ο ΦΠΑ για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι επιλέξιμος, ωστόσο θα καταβληθεί προσπάθεια κάλυψής του από εθνικούς πόρους. Η επιλεξιμότητα του ΦΠΑ για λοιπούς φορείς εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τα ανωτέρω. 1. Μονάδες παραγωγής προϊόντων catering εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης L Στη δράση αυτή δε θεωρείται επιλέξιμη αγορά αυτοκινήτων - ψυγείων για τη μεταφορά προϊόντων. 2. Επιχείρηση με αντικείμενο τη φιλοξενία μικρών ζώων θα μπορούμε να ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών". 3. Σε ότι αφορά στην ίδρυση ξυλουργικής, βιοτεχνικής μονάδας που θα παράγει ξύλινα μπρικέτα και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια Δ/νση, σημειώνεται ότι αυτή μπορεί να ενισχυθεί α) στο πλαίσιο της δράσης L123ß εφόσον επεξεργάζεται βιομηχανικά υπολείμματα ξυλείας, β) στο πλαίσιο της δράσης L312-1 εφόσον επεξεργάζεται γεωργικά υπολείμματα (κλαδιά κ.λπ.). Στην περίπτωση πρότασης το φυσικό αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18, σημείο 3 της ΚΥΑ 401/ Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 1577/ Υ.Α. και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Αστικού Κώδικα μισθωτήρια συμβόλαια διάρκειας μεγαλύτερης των 9 ετών θα πρέπει, προκειμένου να είναι έγκυρα και να εξασφαλίζουν την πληρότητα του κριτηρίου επιλεξιμότητας 2.5, να έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικά και να έχουν μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 5. Στη δράση L321-3 "Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών" μπορεί να δικαιολογηθεί η ενίσχυση ενεργειών όπως βιβλίο, λεύκωμα, CD, DVD, εφόσον αυτά υλοποιηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης μιας πολιτιστικής εκδήλωσης και αποτελούν το τελικό παραδοτέο έρευνας καταγραφής πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους. Επιπλέον,

13 ενέργειες όπως φωτογράφιση ή παραγωγή βίντεο μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο παραγωγής εκθεσιακού υλικού, χωρίς να ενισχύεται η αναπαραγωγή τους με σκοπό τη διανομή. Εκτός των ανωτέρω, ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάδειξη των πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων κληρονομιάς της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος εντάσσονται στη δράση L313-4 "Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών". 6. Σε ό,τι αφορά επενδύσεις μεταποίησης - συντήρησης αμπελόφυλλου, αυτές μπορούν να ενταχθούν στη δράση L123a, στον τομέα των οπωροκηπευτικών. 7. Σε ό,τι αφορά επενδύσεις που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη τυρί, το οποίο στη συνέχεια κόβουν και συσκευάζουν σε διάφορες μορφές (τριμμένο, φέτες κ.λπ.), αυτές μπορούν να ενταχθούν στη δράση L312-3 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση". 10. Απαντήσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάφορα ερωτήματα των Ο.Τ.Δ. 1. Στο πλαίσιο της δράσης L313-8 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)" και σε ό,τι αφορά σε σκάφη μπορούν να χρηματοδοτηθεί μόνο η αγορά ξύλινων παραδοσιακών σκαφών καθώς και σκαφών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού. 2. Η ίδρυση μονάδας παρασκευής pellets εφόσον αυτά προέρχονται από την επεξεργασία μηδικής και χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, δεν μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο της δράσης L123a και του τοπικού προγράμματος εν γένει, δεδομένης της μη επιλεξιμότητας μονάδων παραγωγής ζωοτροφών στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. Στην περίπτωση που η μονάδα επεξεργάζεται αγριοαγκινάρα και το προϊόν χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη, μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης L312-1 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων". 3. Στο πλαίσιο της δράσης L123a θα μπορούσε να ενταχθεί μονάδα παραγωγής χυμού από ρόδι στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στη δράση 9.8 (γ). 4. Η παραγωγή ζωοτροφών εντάσσεται στους τομείς του υπομέτρου 123α του Άξονα 1 του ΠΑΑ, ενώ δεν εντάσσεται στους αντίστοιχους τομείς της δράσης L123a του Άξονα 4. Κατά συνέπεια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ζωοτροφών δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Άξονα 4.

14 5. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου μπορούν να ενταχθούν στη δράση "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση". Αντίθετα, επιχειρήσεις παραγωγής πλιγουριού δε θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης Ι_123α, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται μεταποίηση δημητριακών. 6. Σύμφωνα με το κριτήριο επιλεξιμότητας 311, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να αποτελεί εταίρο/μέτοχο νομικού προσώπου που είναι δικαιούχος του τοπικού προγράμματος ή έχει υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Αντίθετα, περιορισμός ως προς τη συμμετοχή του ίδιου εταίρου / μετόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) σε δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα για την υποβολή δύο ανεξάρτητων προτάσεων δεν προβλέπεται. 7. Η δράση "Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων" αφορά στη δικτύωση επιχειρήσεων που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος, δηλαδή δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4 του ΠΑΑ. Επιπλέον, τα δίκτυα που θα ενισχυθούν θα πρέπει είναι ή να συστήσουν πολύ μικρή επιχείρηση κατά την έννοια του Καν (ΕΚ) 800/ Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί το απαραίτητα δικαιολογητικό για την εξέταση της πλήρωσης του κριτηρίου επιλεξιμότητας 3.8 σύμφωνα με τα αναφερόμενα το Παράρτημα II της αριθ. 1577/ Υ.Α. Κατά συνέπεια, η προσκόμισή του κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης του υποψήφιου δικαιούχου είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για έκδοσή του προς την αρμόδια υπηρεσία. 9. Στο πλαίσιο της δράσης "Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων" θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή πρόταση μετεγκατάστασης υφιστάμενης βιοτεχνικής μονάδας, εφόσον αυτή συνοδεύεται από επέκταση ή εκσυγχρονισμό. 10. Σε ό,τι αφορά στους κωδικούς ΚΑΔ ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. 2044/ , σημείο Κάβα παλαίωσης κρασιών σε υφιστάμενο οινοποιείο, δύναται να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο της δράσης 8.1 "Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας", του τομέα του οίνου στο υπομέτρο 1.123, ενώ χώροι γευσιγνωσίας εντάσσονται στη δράση Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που περιλαμβάνει τις ανωτέρω δραστηριότητες εφαρμόζεται το άρθρο 18, παράγραφος 3 της ΚΥΑ 401/

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Γενικά: 1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (3 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου Νέστου, Πολυδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάιος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ((ΠΑΑ 2007 -- 2013)) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΙΣΗΣ LEADER» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΥΛΙΙΚΟ 4 ηη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα