15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002558788 2015-02-04"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηράκλειο 4/2/2015 Α.Π. 820 Προς: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ Αρχάνες Ηρακλείου Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «Εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο » Έχοντας υπόψη: 1. Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και την υπ. Αριθμ / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 1856/ ) 2. Τη με Α.Π. 6707/ απόφαση ένταξης της Πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου » με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» 3. Τη με Κ.Α. 2014ΕΠ εγγραφή στη ΣΑΕΠ 002/8 της Πράξης «"Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου » 4. Την Απόφαση 4205/ για την δημιουργία Κατάλογου Παρεχόντων Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 7 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ Β' 1856/ ) 5. Την με αριθμ πρωτ 1463/ απόφαση Έγκρισης (3η) της ένταξης εγγεγραμμένων στα Μητρώα του Καταλόγου Παρεχόντων Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στην ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης 6. Τις ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την Εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο , 1

2 Προσκαλούμε την εταιρία «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ» να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της με την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ενόψει της ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο », με βάση τις προδιαγραφές και τους όρους για την ανάθεση του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει μέσω επιλογής από κατάλογο σύμφωνα με τα άρθρα 5-7 της με Α.Π.51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον «Καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής». Επιλέγεται ο συγκεκριμένος ανάδοχος, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η ΕΔΑ για το εν λόγω έργο. Με την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη,το ΕΣΠΑ επιδιώκει: (α) να αντιμετωπίσει συγκροτημένα (και όχι μερικώς κατά Προτεραιότητα Χρηματοδότησης και Θεματικό Στόχο) τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προκλήσεις στο χωρικό επίπεδο, (β) να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το ΕΣΠΑ σε χωρικό επίπεδο οργανώνοντας κατάλληλες συνέργιες Θ.Σ., ΕΔΕΤ και Προγραμμάτων αλλά και παράλληλων πολιτικών και πηγών χρηματοδότησης, (γ) να προωθήσει την αποδοτική εφαρμογή των νέων εργαλείων χωρικής ανάπτυξης που αφορούν: (α) στην Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), (β) στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και (γ) στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ). Με βάση τις παραπάνω γενικές κατευθύνσεις, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης , έχουν διατυπωθεί οι γενικές αρχές για το πλαίσιο εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων με αξιοποίηση των ΤΑΠΤοΚ, ΒΑΑ και ΟΧΕ. Οι διαφοροποιημένες περιοχές παρέμβασης, προσεγγίζονται, με βάση 3 ενότητες κριτηρίων, σύμφωνα και με τις γενικές κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ): Α) εισόδημα απασχόληση Β) ανεργία συγκέντρωση τομέων παραγωγής προσπελασιμότητας Γ) γεωμορφολογία αστικότητα- θεσμοθετημένες ζώνες Στη λογική αυτή και στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις παρακάτω γενικές αρχές για τον προσδιορισμού των περιοχών εφαρμογής : Α. για ΤΑΠΤοΚ τα οποία εφαρμόζονται σε: (α) ενότητες οικιστικών περιοχών του αγροτικού χώρου (που εκπληρώνουν το κατώτατο πληθυσμιακό όριο των κατοίκων), στις οποίες εντοπίζονται ανάγκες διαφοροποίησης της αγροτικής και αλιευτικής οικονομίας αξιοποιώντας και τις κατευθύνσεις της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» όσον αφορά στη διασύνδεση του 2

3 αγροδιατροφικού τομέα, με τον τουρισμό πολιτισμό, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων ή και στην αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. (β) περιοχές στον αστικό και περιαστικό χώρο (που εκπληρώνουν το κατώτατο πληθυσμιακό όριο των κατοίκων), όπου εντοπίζονται, μεμονωμένα ή αθροιστικά, ανάγκες αντιμετώπισης της φτώχειας, της ανεργίας, ομάδες στόχου σε κίνδυνο κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμού ή και ανάγκες αναδιάρθρωσης της τοπικής οικονομίας σε σαφώς προσδιορισμένες ζώνες παραγωγικής αποδιάρθρωσης ή ασύμβατων χρήσεων Με βάση τις προαναφερόμενες γενικές αρχές και τα κριτήρια του Γενικού Κανονισμού των ΕΔΕΤ, θα προσδιοριστούν και θα εξειδικευθούν τα κριτήρια των περιοχών εφαρμογής για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), που αφορούν : 1. δημογραφικά χαρακτηριστικά (όπως δείκτες γήρανσης και εξάρτησης) 2. κοινωνικά χαρακτηριστικά (όπως ομάδες σε κίνδυνο κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμού) 3. οικονομικά χαρακτηριστικά (όπως δομή απασχόλησης, ανεργία, εισόδημα, φτώχεια) Β. για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη η οποία εφαρμόζεται: Στα αστικά κέντρα που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που θέτει το ΣΕΣ και έχουν λειτουργική περιοχή, με πληθυσμό άνω των κατοίκων 1. στο Δήμο Ηρακλείου, ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε κατοίκους(80,9% του συνολικού πληθυσμού) 2. στο Δήμο Χανίων, ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε κατοίκους, με άμεσα επηρεαζόμενο ημιαστικό πληθυσμό κατοίκους, που αθροίζουν σε κατοίκους(88,1% του συνολικού πληθυσμού) Θα εξειδικευθούν τα κριτήρια επιλογής των περιοχών παρέμβασης, με πληθυσμό άνω των κατοίκων, στα παραπάνω με βάση τα χαρακτηριστικά: 1. κοινωνικά - οικονομικά 2. περιβαλλοντικά (φυσικό και δομημένο περιβάλλον) κλιματικά 3. οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του αστικού χώρου Γ. για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση η οποία εφαρμόζεται σε : 1. περιοχές στις οποίες χωροθετούνται σημαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών με ιδιαίτερη πολιτιστική ή/και τοπιογραφική ταυτότητα διαχρονικής αξίας, όπως 3

4 μνημεία αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, ζώνες NATURA 2000, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παράλιες ζώνες, κλπ. 2. περιοχές με αυξημένες ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος, οργάνωσης του χώρου και των χρήσεων γης. πχ θύλακες ανεπτυγμένους τουριστικά που δέχονται ισχυρές πιέσεις με εμφανή τα σημεία υποβάθμισης, οι οποίοι θα πρέπει να επιχειρήσουν την ανασυγκρότησή τους με όρους αειφορίας. 3. περιοχές με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τομείς που συνάδουν με τις προτεραιότητες που θέτει η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (εναλλακτικές μορφές τουρισμού,επενδύσεις που προάγουν την Κρητική Διατροφή κλπ). 4. περιοχές σε χωρική ή/και λειτουργική γειτνίαση με μεγάλα έργα υποδομών που διαμορφώνουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές προς την κατεύθυνση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης,αλλά παράλληλα απαιτούν διαχείριση Οι γενικές αρχές συνάδουν με τις γενικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ και η επιλογή των περιοχών θα γίνει με κριτήρια που θα εξειδικευθούν και αφορούν : ειδικές προβλέψεις θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων (όπως τομεακά χωροταξικά, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, ειδικά σχέδια ανάπτυξης περιοχών) κοινωνικά οικονομικά χαρακτηριστικά περιβαλλοντικά κλιματικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του χώρου Με βάση τα παραπάνω τα παραδοτέα οργανώνονται σε 3 βασικές ενότητες : Ενότητα 1 η Διαφοροποιημένοι τύποι χωρικών ενοτήτων στην Περιφέρεια Κρήτης Χωρική βάση δεδομένων και κείμενα τεκμηρίωσης για διαφοροποιημένους τύπους χωρικών ενοτήτων με βάση τις γενικές αρχές επιλογής των περιοχών εφαρμογής ΤΑΠΤοΚ, ΒΑΑ και ΟΧΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΕΠ Κρήτης Η χωρική μονάδα αναφοράς είναι οι Δημοτικές Ενότητες ή και ειδικές σχεδιαστικές ζώνες και τα στοιχεία που κωδικοποιούνται, έχουν ως ενδεικτικές πηγές : Επίσημες απογραφές και στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ Ερωτηματολόγια για την φτώχεια Προβλέψεις του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης και των άλλων Τομεακών Χωροταξικών Πλαισίων Προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Ειδικές έρευνες μελέτες Ενότητα 2 η Αναπτυξιακά αποτελέσματα και επιπτώσεις Προσεγγίζεται με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του ΣΕΣ και του ΠΕΠ Κρήτης για τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στο πλαίσιο των ΤΑΠΤοΚ, ΒΑΑ και ΟΧΕ και περιλαμβάνει : 4

5 Καταγραφή και κωδικοποίηση αναπτυξιακών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο στην Περιφέρεια Κρήτης Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις και ενδεικτικές κατηγορίες δράσης, ανά Θεματικό Στόχο για την Προγραμματική Περίοδο Πηγές και μεθοδολογία για τον προσδιορισμό τιμών βάσης στόχου για αποτελέσματα και επιπτώσεις Ενότητα 3 η Πλαίσιο σχεδιασμού και διαχείρισης Περιλαμβάνει : Καταγραφή, κωδικοποίηση και αξιολόγηση της εμπειρίας σχεδιασμού και διαχείρισης καθώς και των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης, σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους Σχεδιαστικές, εφαρμοστικές και χρηματοδοτικές ενέργειες με Τομεακά Προγράμματα του ΣΕΣ Πλαίσιο σχεδιασμού διαχείρισης των προγραμμάτων κριτήρια επιλογής και οδηγός εφαρμογής Η διάρκεια του έργου είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης, κατόπιν κοινής συμφωνίας των Συμβαλλόμενων για το χρόνο παράτασης και σε κάθε περίπτωση δίχως αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) που θα οριστεί στη σύμβαση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου υπολογίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 ) επιπλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές / δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Συμβούλου Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «"Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"» και Κ.Α. στο ΠΔΕ 2014ΕΠ Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει ως εξής: Το 60% της αμοιβής με την παραλαβή του παραδοτέου της ενότητας 1 και 2 Το 40% της αμοιβής με την παραλαβή του συνόλου του έργου Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 5

6 προσώπων ή άλλων οργανισμών. 15PROC Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλλει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2 ος όροφος, Ηράκλειο 71202, μέχρι 16/2/2015 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες : 1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Είναι φορολογικά ενήμερος Είναι ασφαλιστικά ενήμερος 2. Τεχνική Προσφορά στην οποία θα περιέχονται αναλυτικά στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τη μεθοδολογία και τα μέσα για την υλοποίηση του έργου 3. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου υπογεγραμμένη, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Εσωτερική Διανομή: 1. Προϊστάμενοι Μονάδων Α - Δ 2. Φάκελος Έργου 3. Χρονολογικό Αρχείο Σταύρος Αρναουτάκης 6

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα