ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 491/026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του N. 3431/2006, και του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατ εφαρμογή της παραγράφου 6, του άρθρου 48 του Ν. 3431/2006» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α) το Ν. 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, ιδίως το άρθρο 3, το άρθρο 12, στοιχ. α, ιβ, ιγ, και μα, το άρθρο 17, και το άρθρο 48, παρ. 3 και 8 αυτού, (ΦΕΚ 13/Α/2006), β) το Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997», ιδίως τα άρθρα 10 και 16 αυτού, (ΦΕΚ 133/Α/2006), γ) την υπ αριθ. Οικ /924/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Β/2007), όπως ισχύει, δ) την υπ αριθμ /1626/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας» και ιδίως το άρθρο 5 αυτής (ΦΕΚ 1481/Β/ ), ε) την υπ αριθμ /1631/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων στα πλαίσια παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1618/Β/ ), στ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/ ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 442/068/ , (ΦΕΚ 1279/Β/2007), ιδίως την παράγραφο και 3.3 του Παραρτήματος Β αυτής, 1

2 ζ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως ισχύει, η) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 254/71/2002 «Κανονισμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις υπ αριθ. ΑΠ. 300/23/2003 (ΦΕΚ 1915/Β/2003) και ΑΠ. 351/75/2005 (ΦΕΚ 717/Β/2005) Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, θ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/ , «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/ ), ι) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 476/12/ «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για τη λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του N. 3431/2006 καθώς και τον καθορισμό του τρόπου και του κόστους διάθεσης, μεταξύ παρόχων, συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων, κατ εφαρμογή της παραγράφου 6, του άρθρου 48 του Ν. 3431/2006», καθώς και τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα από 23 Απριλίου έως 30 Μαΐου 2008, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. ια) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Αποφασίζει : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Περιεχόμενο/ πεδίο εφαρμογής 1. Με την παρούσα Απόφαση καθορίζονται : α) η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, όπως αυτοί διατίθενται στους τελικούς χρήστες, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 48, παρ. 3, του Ν. 3431/2006, β) κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους διάθεσης των απαιτούμενων πληροφοριών/ στοιχείων από τους παρόχους, οι οποίοι χορηγούν αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές, σε Δικαιούχους, σύμφωνα με την παρούσα, στα πλαίσια της παροχής στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατ εφαρμογή του άρθρου 48, παρ. 6, του Ν. 3431/2006, και 2

3 γ) κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του(ων) εκάστοτε οριζόμενου(ων) Παρόχου(ων) Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ. 13 της υπ αριθμ /1626/ Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας», όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 2. Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διάθεση στοιχείων/πληροφοριών των συνδρομητών για σκοπό άλλον πέραν της παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Δικαιούχος: Κάθε επιχείρηση, η οποία δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας να λάβει συνδρομητικά στοιχεία και σχετικές πληροφορίες από κάθε Υπόχρεο, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχο. Σταθεροί αριθμοί : Οι γεωγραφικοί αριθμοί του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, όπως ορίζονται στην υπ αριθ. Οικ /924/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Β/2007), όπως εκάστοτε ισχύει. Υπόχρεος πάροχος: Κάθε επιχείρηση, η οποία χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές και υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα Δικαιούχου για τη διάθεση των σχετικών πληροφοριών στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, σε μορφή όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. 2. Επιπλέον, για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν.3431/2006. Σε περίπτωση που δεν ορίζονται εκεί, ερμηνεύονται σύμφωνα με το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 3 Γενικές αρχές 1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, τηρούν πάντοτε τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις της 3

4 ΕΕΤΤ, τους σχετικούς όρους του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/03/2006, όπως ισχύει), σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 2. Τα στοιχεία/πληροφορίες διατίθενται από τους Υπόχρεους, σύμφωνα με την παρούσα, παρόχους στους Δικαιούχους, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων: α. κατόπιν ευλόγου αιτήματος, β. σε κοστοστρεφείς τιμές, γ. κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αμερόληπτο. 3. Η ευθύνη για τη διάθεση σε Δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα, των σχετικών στοιχείων/πληροφοριών συνδρομητικών αριθμών, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί μέσω Φορητότητας αριθμού, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων καθώς και για την τροποποίηση/ ενημέρωσή τους, ανήκει στον εκάστοτε Πάροχο-Δέκτη, όπως αυτός ορίζεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/2002 «Κανονισμός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις υπ αριθ. ΑΠ. 300/23/2003 (ΦΕΚ 1915/Β/2003) και ΑΠ. 351/75/2005 (ΦΕΚ 717/Β/2005) Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. Κεφάλαιο Β: Μορφή καταλόγων συνδρομητών που διατίθενται σε τελικούς χρήστες Άρθρο 4 Υποχρεώσεις κατά την παροχή τηλεφωνικού καταλόγου 1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζεται η μορφή του (τηλεφωνικού) καταλόγου, τόσο έντυπου όσο και ηλεκτρονικού, όπως διατίθεται στους τελικούς χρήστες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Λοιποί πάροχοι/ φορείς, οι οποίοι προβαίνουν σε έκδοση (τηλεφωνικού) καταλόγου δεν υποχρεούνται να ακολουθούν την καθοριζόμενη με την παρούσα Απόφαση μορφή αυτών. 2. Οι τηλεφωνικοί κατάλογοι διατίθενται σε κάθε τελικό χρήστη και όχι μόνο στους συνδρομητές του(ων) εκάστοτε υπόχρεου(ων), για παροχή καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, παρόχου(ων) Καθολικής Υπηρεσίας. 3. Πέραν των στοιχείων των συνδρομητών, οι (τηλεφωνικοί) κατάλογοι δύναται να περιλαμβάνουν και διαφημιστικές καταχωρήσεις τρίτων, κατόπιν σχετικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών, με την 4

5 επιφύλαξη τήρησης της αρχής της αμεροληψίας υπόχρεο(ους) πάροχο(ους) Καθολικής Υπηρεσίας. από τον(ους) 4. Ο/οι υπόχρεος/οι για παροχή καταλόγων υποβάλλει/ουν στην ΕΕΤΤ για έγκριση τη μορφή των καταλόγων που διαθέτει/ουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /1626/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1481/Β/2007), όπως εκάστοτε ισχύει. 5. Κατά την παροχή καταλόγου τόσο έντυπου όσο και ηλεκτρονικού, ο(οι) εκάστοτε υπόχρεος(οι) πάροχος(οι) για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, μεριμνά(ούν) ώστε ο κατάλογος (έντυπος και ηλεκτρονικός) να εκδίδεται σε επαρκείς ποσότητες προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών στην ελληνική επικράτεια. Η διάθεση στους χρήστες του καταλόγου θα πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο με βάση τις συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής και την ευκολία πρόσβασης ή μη των χρηστών στα σημεία διάθεσης του υπόχρεου παρόχου. 6. Κατά την παροχή καταλόγου τόσο έντυπου όσο και ηλεκτρονικού, ο εκάστοτε υπόχρεος(οι) πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας, μεριμνά ώστε σε αυτόν να περιλαμβάνονται οι πλέον ενημερωμένες κατά την έκδοσή του πληροφορίες σχετικά με όλους τους συνδρομητές των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 5 Μορφή έντυπου και ηλεκτρονικού καταλόγου 1. Ο κατάλογος έχει ενιαία καταχωρισμένους όλους τους συνδρομητές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και τους κατόχους προσωπικών αριθμών. Επιπλέον, σε ειδικό παράρτημα δύναται να περιλαμβάνονται και οι λοιποί μη γεωγραφικοί αριθμοί (όπως οι σύντομοι κωδικοί, οι αριθμοί πρόσβασης στο Διαδίκτυο, οι αριθμοί ατελούς χρέωσης, οι αριθμοί μεριζόμενου κόστους, οι αριθμοί πρόσθετης χρέωσης κ.λ.π.). 2. Το δικαίωμα των συνδρομητών καταχώρησης σε καταλόγους, ο τρόπος και οι διαδικασίες συμπερίληψής τους σε αυτούς ορίζονται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 3. Τα στοιχεία των συνδρομητών που καταχωρούνται στον κατάλογο, ατελώς για τους συνδρομητές, περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριμένου συνδρομητή και συνίστανται σε: α. Επώνυμο β. Όνομα γ. Πατρώνυμο 5

6 δ. Διεύθυνση Λοιπά στοιχεία, όπως το επάγγελμα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και προσωπικών ιστοσελίδων, δύναται να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ατελώς για το συνδρομητή και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 4. Όταν οι συνδρομητές είναι νομικά πρόσωπα, τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον κατάλογο, ατελώς για τα πρόσωπα αυτά, περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας του νομικού προσώπου και συνίστανται σε: α. Επωνυμία / Διακριτικός τίτλος και Νομική Μορφή β. Διεύθυνση/ Έδρα Λοιπά στοιχεία, όπως το αντικείμενο δραστηριότητας, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και προσωπικών ιστοσελίδων, δύναται να περιλαμβάνονται στον κατάλογο ατελώς για το συνδρομητή και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 5. Τα υπό α, β, γ και δ στοιχεία της παραγράφου 3 και τα υπό α και β στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εμφανίζονται στον κατάλογο με κεφαλαία γράμματα. 6. Τα στοιχεία των συνδρομητών ταξινομούνται κατ απόλυτη αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα ή με βάση την επωνυμία, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα. Οι εγγραφές με γράμματα λατινικού αλφαβήτου καταχωρούνται και αυτές με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με κανόνες αντιστοίχισής τους σε γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου. Οι κανόνες αντιστοίχισης που ακολουθήθηκαν παρουσιάζονται ως πληροφορία στις οδηγίες χρήσης του καταλόγου. 7. Επιπρόσθετα, πληροφορίες που αναφέρονται σε Οργανισμούς, Ιερούς Ναούς, Ενώσεις, Νοσοκομεία, Μουσεία, Σχολεία, Πρεσβείες, Σωματεία, Ταμεία, Ιδρύματα κ.λ.π., δύναται να ομαδοποιηθούν ανά κατηγορία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του εντύπου καταλόγου. Σε κάθε περίπτωση τέτοιας ομαδοποίησης πρέπει να υπάρχει σαφής ενημέρωση του χρήστη στις οδηγίες χρήσης του έντυπου καταλόγου. 8. Ο κατάλογος δύναται να εκδίδεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών, σε τόμους. Κάθε τόμος του καταλόγου δύναται να περιλαμβάνει τους συνδρομητές συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή συγκεκριμένων γειτονικών γεωγραφικών περιοχών. 9. Ειδικότερα, στην περίπτωση έκδοσης καταλόγου σε ηλεκτρονική μορφή, δύναται να παρέχονται επιπρόσθετες λειτουργίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η λειτουργία της αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο καθώς και η λειτουργία της αντίστροφης αναζήτησης με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό, προκειμένου να ενισχύεται η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση των σχετικών πληροφοριών από το χρήστη. Σε κάθε 6

7 περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύουν. 10. Με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ταυτοποίησης των συνδρομητών, προκειμένου οι διαφορετικοί τηλεφωνικοί αριθμοί (σταθεροί, κινητοί, προσωπικοί) που δύναται να έχουν εκχωρηθεί σε αυτούς από τον ίδιο ή και από διαφορετικούς παρόχους, να ομαδοποιηθούν σε μια κοινή εγγραφή στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό κατάλογο. 11. Η δομή, τόσο του έντυπου όσο και του ηλεκτρονικού (τηλεφωνικού) καταλόγου πρέπει, κατ ελάχιστο, να περιλαμβάνει τα παρακάτω: α. Περιεχόμενα β. Οδηγίες χρήσης γ. Χρήσιμα τηλέφωνα ομαδοποιημένα ανά περιοχή (ενδεικτικά αναφέρονται οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης, σύντομοι κωδικοί, τηλέφωνα γενικών και ειδικών πληροφοριών, τηλέφωνα κλήσης γραφείων τοπικής αυτοδιοίκησης και αστυνομικών τμημάτων κ.λ.π.) δ. Διεθνείς και υπεραστικοί κωδικοί κλήσης ε. Κείμενο με το σύνολο των καταχωρισμένων συνδρομητών με τους σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς αριθμούς τους. Κεφάλαιο Γ: Τρόπος και μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους διάθεσης στοιχείων συνδρομητών από τους παρόχους Άρθρο 6 Υπόχρεοι παροχής συνδρομητικών στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών 1. Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι χορηγούν σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούνται να ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση σε Δικαιούχους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας, των σχετικών στοιχείων/ πληροφοριών, στο πλαίσιο παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, σε μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. 2. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, κάθε Υπόχρεος, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, πάροχος υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα διάθεσης των στοιχείων των συνδρομητών του και μόνον, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην υπ αριθμ /1626/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει. 7

8 3. Η υποχρέωση παροχής των σχετικών πληροφοριών από τους Υπόχρεους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παρόχους, δεν περιορίζει στο ελάχιστο την υποχρέωσή τους διάθεσης, κατόπιν σχετικού αιτήματός του(ους), των στοιχείων προς τον(ους) εκάστοτε υπόχρεο(ους) παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του(ους) παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3431/ 2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) και την Υπουργική Απόφαση 44035/1626/2007, όπως ισχύει. Άρθρο 7 Δικαιούχοι λήψης συνδρομητικών στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών 1. Δικαιούχος για τη λήψη στοιχειών συνδρομητών και όλων των σχετικών πληροφοριών, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης, είναι κάθε επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 και της παρούσας απόφασης. 2. Στους Δικαιούχους, στα πλαίσια της παρούσας, συμπεριλαμβάνεται (ονται) και ο(οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων. Άρθρο 8 Μορφή παρεχόμενων στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών 1. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, τα στοιχεία και όλες οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται από κάθε Υπόχρεο παρόχο στους Δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, περιλαμβάνουν τα στοιχεία των συνδρομητών των Υπόχρεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, παρόχων, για τους γεωγραφικούς αριθμούς, τους προσωπικούς αριθμούς καθώς και για τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούν για όλες τις διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες. Η διάθεση των στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των συνδρομητών κάθε Υπόχρεου παρόχου, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. Στα παρεχόμενα ως άνω στοιχεία δύναται να περιλαμβάνονται επιπροσθέτως και μη γεωγραφικοί αριθμοί ή/και σύντομοι κωδικοί, οι οποίοι έχουν εκχωρηθεί και χρησιμοποιούνται από συνδρομητές ή/ και από τον ίδιο τον πάροχο, όπως αριθμοί των σειρών 800, 801, 90 κλπ. του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, όπως ορίζονται στην υπ αριθ. Οικ /924/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, σύμφωνα με μορφότυπο που συμφωνείται μεταξύ των μερών. 8

9 3. Για κάθε αριθμό που αναφέρεται στην παραγράφο 1, διατίθενται τα ακόλουθα αντίστοιχα στοιχεία συνδρομητών: Επώνυμο/ επωνυμία, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, τοπωνύμιο/ συνοικία /πόλη /χωριό /κοινότητα /δημοτικό διαμέρισμα δήμος /κοινότητα, Ταχ. Κωδικός, νομός). Επίσης, δύναται να περιλαμβάνονται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσωπικών ιστοσελίδων. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία διατίθενται με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της νομοθεσίας που αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 4. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, πάροχοι διαθέτουν τα στοιχεία των συνδρομητών τους σε μορφή, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, τηρουμένων των αρχών της μη διακριτικής μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αμοιβαιότητας. 5. Τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης και κάθε λεπτομέρειας σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του Ν.3431/2006, περιέχονται σε σχετικό συμβατικό κείμενο, το οποίο αφού υπογραφεί από τα μέρη, κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματός της. Άρθρο 9 Διάθεση και επικαιροποίηση των στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών 1. Ο Υπόχρεος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, πάροχος ο οποίος παραδίδει τα στοιχεία των συνδρομητών του σε Δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, οφείλει να αποστείλει ή/ και να παραδώσει αυτά σε προσυμφωνημένη μεταξύ τους διεύθυνση. 2. α. Με την παράδοση των στοιχείων των συνδρομητών, υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. Ο Δικαιούχος που παραλαμβάνει τα στοιχεία οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης να προβεί σε έλεγχο αυτών όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τη σχετική μορφή που ορίζεται από την παρούσα (Παράρτημα) ή, στην περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, και εφόσον δεν υπάρχει σχετική ειδοποίηση μη συμμόρφωσης, τεκμαίρεται ότι τα στοιχεία παραλήφθηκαν σύμφωνα με τη σχετική μορφή που ορίζεται από την παρούσα (Παράρτημα) ή, στην περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, ο Δικαιούχος οφείλει, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στο εδάφιο α 9

10 ανωτέρω, να ειδοποιήσει εγγράφως τον Υπόχρεο πάροχο που διέθεσε τα στοιχεία, γνωστοποιώντας του αναλυτικά τους λόγους μη συμμόρφωσης. Παράλληλα, οφείλει να επιστρέψει τα στοιχεία που παρέλαβε. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τεκμαίρεται από τον Υπόχρεο η μη συμμόρφωση της μορφής των στοιχείων με τα συμφωνημένα, ο Υπόχρεος, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών να τα αποστείλει εκ νέου στη συμφωνηθείσα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διεύθυνση. γ. Η διαδικασία που ορίζεται στα εδάφια α και β ανωτέρω, επαναλαμβάνεται μέχρι τελικής και οριστικής συμφωνίας επί των στοιχείων συνδρομητών που παραδίδονται και με τη σχετική μορφή που ορίζεται από την παρούσα (Παράρτημα) ή, στην περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την πρώτη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης, όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω. Σε κάθε πάντως περίπτωση ανάγκης διόρθωσης καταχωρημένης εγγραφής, ο Υπόχρεος πάροχος κοινοποιεί άμεσα στο Δικαιούχο κάθε σχετική τροποποίηση, ευθύς ως λαμβάνει γνώση αυτής. 3. Τα στοιχεία των συνδρομητών παραδίδονται ηλεκτρονικά με χρήση μέσου οπτικής καταγραφής, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Τα σχετικά αρχεία συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται και ο σειριακός αριθμός του μέσου οπτικής καταγραφής που παραδίδεται. Η μορφή των αρχείων και ο τύπος του μέσου οπτικής καταγραφής προσυμφωνείται μεταξύ των μερών. 4. α. Μετά την αρχική παραλαβή των στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, ο Υπόχρεος πάροχος υποχρεούται να κοινοποιεί άμεσα στο Δικαιούχο κάθε τροποποίηση των στοιχείων συνδρομητή του, καθώς και κάθε νέα εγγραφή ή/και διαγραφή, ευθύς ως λαμβάνει γνώση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα μεταξύ της μεταβολής των στοιχείων των συνδρομητών και της προαναφερθείσας κοινοποίησης δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει τη βάση δεδομένων που τηρεί άμεσα και οπωσδήποτε το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη των σχετικών μεταβολών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθ /1626/2007. β. Η διαδικασία ενημέρωσης των μεταβολών πραγματοποιείται με χρήση αρχείου ηλεκτρονικής μορφής, το οποίο μεταβιβάζεται από τον Υπόχρεο πάροχο προς το Δικαιούχο, μέσω κατάλληλης δικτυακής υποδομής, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση χρήσης δικτύου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Υπόχρεο πάροχο και το Δικαιούχο η προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται με χρήση καταλλήλων πρωτοκόλλων και τεχνικών κρυπτογράφησης καθώς και 10

11 εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους σχετικούς εξυπηρετητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις κοστοστρέφειας διάθεσης στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών 1. Οι Υπόχρεοι πάροχοι χορηγούν στους Δικαιούχους τα στοιχεία και τις σχετικές πληροφορίες του άρθρου 8 της παρούσας σε κοστοστρεφείς τιμές, με την εξαίρεση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8. Η υποχρέωση παροχής των σχετικών πληροφοριών υπό κοστοστρεφείς όρους περιλαμβάνει κάθε εύλογο αίτημα διάθεσης αυτών σε μορφή, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 2. Ο(οι) εκάστοτε πάροχοι Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου παρέχει(ουν) πρόσβαση στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου σε κοστοστρεφείς τιμές, κατ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθ /1626/2007. Άρθρο 11 Αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης διάθεσης στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών 1. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών πληροφοριών και ο(οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του(τους), φέρουν υποχρεώσεις κοστοστρέφειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας και ειδικότερα φέρουν υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης. 2. Οι Υπόχρεοι πάροχοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν την κοστοστρέφεια των, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και της κείμενης νομοθεσίας, παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών διάθεσης στοιχείων και σχετικών πληροφοριών. Για τον υπολογισμό του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, οι Υπόχρεοι πάροχοι χρησιμοποιούν Bottom-Up μοντέλο υπολογισμού του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση μη υποβολής κοστολογικών στοιχείων από Υπόχρεο πάροχο, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί για την ανάλυση του κόστους δικό της Bottom-Up μοντέλο χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς που έχει στη διάθεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών (benchmarking) ή/και τα στοιχεία κόστους του(ων) εκάστοτε υπόχρεου(ων) παρόχου(ων) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής καταλόγων και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου. 11

12 3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κοστοστρεφούς τέλους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε Δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα: i. Το κόστος επεξεργασίας στοιχείων για τη μορφοποίησή τους σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας ή, στην περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αδειών χρήσης ειδικού λογισμικού για την εν λόγω επεξεργασία ii. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της κατάλληλης δικτυακής υποδομής μεταξύ Υπόχρεου και Δικαιούχου για τη μεταφορά των αρχείων μεταβολών iii. Το κόστος ελέγχου ορθής λειτουργίας της εφαρμογής μεταφοράς των αρχείων μεταβολών και επίλυσης προβλημάτων iv. Το κόστος απόσβεσης λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής που απαιτείται για την παραγωγή και ενημέρωση των προς παράδοση αρχείων v. Το πλήθος των παρόχων οι οποίοι αναμένεται ότι θα αιτηθούν τη λήψη των στοιχείων, με βάση τεκμηριωμένες προβλέψεις του Υπόχρεου παρόχου 4. Τα στοιχεία κόστους, τα οποία αφορούν στη συλλογή από τους συνδρομητές των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων από τους Υπόχρεους Παρόχους στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε Δικαιούχους. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων στους Δικαιούχους τα έξοδα ενημέρωσης της βάσεως δεδομένων του Υπόχρεου παρόχου που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες που συλλέγονται από τους συνδρομητές. Τα εν λόγω έξοδα βαρύνουν τον Υπόχρεο πάροχο και περιλαμβάνονται στο κόστος που υφίσταται για την παροχή της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας αποτελεί προϊόν εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των παρόχων. 5. Η ίδια κατά τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 μεθοδολογία ακολουθείται και για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, κατ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθ /1626/2007 (ΦΕΚ 1481/Β/ ), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, για τον υπολογισμό του κόστους πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα : 12

13 i. το ποσό που κατέβαλε ο υπόχρεος πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας σε Δικαιούχους για τη διάθεση των στοιχείων των συνδρομητών τους ii. το κόστος εγκατάστασης, ανάπτυξης και προμήθειας της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη λειτουργία της ενοποιημένης βάσης του τηλεφωνικού καταλόγου του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας που καθιστά εφικτή τη συλλογή και τη συστηματική ενημέρωση των στοιχείων iii. το αναμενόμενο πλήθος των προσβάσεων στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με βάση τεκμηριωμένες προβλέψεις του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας. 6. α. Ο(Οι) εκάστοτε πάροχος(οι) Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος(οι) παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου του(τους) υποβάλλει(ουν) προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου που ορίζει η παρούσα Απόφαση σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους και αφορούν στον προσδιορισμό, κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ, τιμολογίων του επόμενου έτους. β. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι χορήγησης σε Δικαιούχους στοιχείων και σχετικών πληροφοριών υποβάλουν προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, τα στοιχεία κόστους που ορίζει η παρούσα εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση του αιτήματος της ΕΕΤΤ. Άρθρο 12 Χρήση πληροφοριών και δεδομένων Εμπιστευτικότητα Ο Δικαιούχος, σύμφωνα με την παρούσα, λήψης συνδρομητικών στοιχείων και όλων των σχετικών πληροφοριών υποχρεούται να υπογράφει συμβάσεις αμοιβαίας εμπιστευτικότητας με τους Υπόχρεους παρόχους, οι οποίοι του διαθέτουν τα εν λόγω στοιχεία/πληροφορίες. Ο Δικαιούχος δεν δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία, τα οποία διατίθενται σε αυτόν προς το σκοπό έκδοσης καταλόγου ή παροχής υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου από τους ως άνω Υπόχρεους παρόχους, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή χρήση και ιδίως προς όφελός του ή προς όφελος των θυγατρικών του ή άλλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί του. 13

14 Άρθρο 13 Θέματα προσωπικών δεδομένων 1. Οι Υπόχρεοι, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχοι καθώς και οι Δικαιούχοι, σύμφωνα με την παρούσα, υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και προς τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθ /1626/2007, όπως ισχύει, και ιδίως ως προς το άρθρο 5 παρ. 5 αυτής. 2. Σε περίπτωση που συνδρομητής επιλέξει τη μη καταχώρηση των στοιχείων του σε καταλόγους και σε οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, δεν θα παρέχεται καμία σχετική πληροφορία αναφορικά με το συγκεκριμένο συνδρομητή πέραν από το ότι η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη. 3. Κάθε Υπόχρεος, σύμφωνα με την παρούσα, πάροχος που διαθέτει στοιχεία/πληροφορίες των συνδρομητών του ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων των συνδρομητών του, τα οποία διαθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε Δικαιούχους, έως το στάδιο διάθεσής τους στους Δικαιούχους. Σε περίπτωση που Δικαιούχος, σύμφωνα με την παρούσα, συμπεριλάβει και διαθέτει στοιχεία που αφορούν συνδρομητή, τα οποία έχουν συλλεχθεί με διαφορετικό τρόπο από τη λήψη τους από τους Υπόχρεους παρόχους, ο πάροχος αυτός υποχρεούται να διασφαλίζει ότι αυτό γίνεται κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης του συνδρομητή αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Άρθρο 14 Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις 1. Ο υφιστάμενος πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας που είναι υπόχρεος παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου υποβάλλει στην ΕΕΤΤ, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, προς έγκριση τα κοστολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν την κοστοστρέφεια των τιμολογίων του για την υπηρεσία παροχής πρόσβασης στην ενοποιημένη βάση δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου. 2. Στην περίπτωση που οι διατάξεις των συμβάσεων που έχουν μέχρι σήμερα συναφθεί για τη διάθεση στοιχείων συνδρομητών προς το σκοπό έκδοσης καταλόγου ή παροχής υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου, έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα, πρέπει εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης να τροποποιηθούν ώστε να έρχονται σε 14

15 συμφωνία με την παρούσα και να κοινοποιηθούν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματός της. Άρθρο 15 Κυρώσεις Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, η ΕΕΤΤ επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ν. 3431/2006. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα Απόφαση και το Παράρτημα αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 15

16 Υποχρεωτικό α/α Πεδίου Πεδίο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τύπος και Μέγεθος * 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ CHAR(03) * 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ CHAR(04) * 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ CHAR(10) * 4 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ Προαιρετικό αν η εγγραφή αφορά σε επωνυμία Υποχρεωτικό αν η εγγραφή αφορά σε ονοματεπώνυμ ο CHAR(60) 5 ΟΝΟΜΑ CHAR(10) Ιδιότητες Οι κωδικοί καθορίζονται ύστερα από συμφωνία μεταξύ Υπόχρεων παρόχων και Δικαιούχων Αναγράφεται ο Εθνικός Κωδικός Προορισμού (ΕΚΠ) Κεφαλαία, Ελληνικά ή Λατινικά, χωρίς ανάμιξη χαρακτήρων στην ίδια λέξη, ολογράφως Κεφαλαία, Ελληνικά ή Λατινικά, χωρίς ανάμιξη χαρακτήρων στην ίδια λέξη 6 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ CHAR(01) Κεφαλαία 7 ΑΦΜ CHAR(10) 8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ /ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ CHAR(07) * 9 ΟΔΟΣ CHAR(40) * * 10 ΑΡΙΘΜΟΣ CHAR(08) 11 ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΤ / ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ CHAR(20) CHAR(40) Σχετική λίστα κωδικοποίησης ορίζεται ύστερα από συμφωνία μεταξύ των μερών Ελληνικά, το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, τα υπόλοιπα μικρά και σύμφωνα με το Οδολόγιο Για Αθήνα και Θεσ/κη σύμφωνα με σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών ΚΟΙΝΟΤ / ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστρια 16

17 Υποχρεωτικό α/α Πεδίου Πεδίο * Τύπος και Μέγεθος 12 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ CHAR(05) * 13 ΝΟΜΟΣ CHAR(02) * 14 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CHAR(15) * 15 ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ CHAR(01) * 16 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ CHAR(20) 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ CHAR(70) 18 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ CHAR(70) Ιδιότητες Συνεχόμενα ψηφία χωρίς άλλα σύμβολα ή κενά. Σχετική λίστα κωδικοποίησης θα ορίζεται ύστερα από συμφωνία μεταξύ των μερών Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με ένα μοναδιαίο ID (ταυτότητα) που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα κάθε εγγραφή Το πεδίο αυτό θα είναι αρχικά κενό και στη συνέχεια για οποιαδήποτε μεταβολή θα συμπληρώνεται με τα γράμματα (D) για κατάργηση, (Ι) για εισαγωγή, (U) για ενημέρωση στοιχείων υπάρχοντος συνδρομητή Το πεδίο αυτό θα είναι αρχικά κενό και στη συνέχεια για οποιαδήποτε μεταβολή θα συμπληρώνεται με την ημερομηνία και ώρα μεταβολής, με μορφή DD-MM- YYYY HH24:MM:SS Το σύμβολο * δηλώνει υποχρεωτικό πεδίο Σημείωση: Η κενή τιμή σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία θα αναπαρίσταται με την τιμή null. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καθηγητής Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 17

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1622 13 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 491/026 Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των κατα λόγων συνδρομητών, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σχόλια Παραρτήματος...7

9 Σχόλια Παραρτήματος...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Καθορισμό της μορφής των Καταλόγων συνδρομητών καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου και του κόστους διάθεσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά»

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» Το παρόν κείμενο και το σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» δε δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Κωδικοποιημένο κείμενο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/14/20-2-2014 (ΦΕΚ 557/Β/2014) και ΑΠ. 735/006/9-10- 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Μαρούσι, 03/06/2010 Αριθ. ΑΠ.: 566/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) Μαρούσι, 28-6-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 442/068 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/21-6-2006) H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 671 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, Νοέμβριος 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1020822 /388 /Α0012 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1034 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «ιεξαγωγή ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε την έκδοση Απόφασης για την πρόσβαση στο Ταχυδροµικό ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-3 - 2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 472 / 155 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1160 Κ.Δ.Π. 138/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 138 Ο ΠΕΡ! PYΘlVΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ EΠIΚOΠ~ΩNIΩN ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20 (Θ) και 108

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 28/9/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 578/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / )

Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / ) Αριθ. 248/71 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603 Β / 16-5-2002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός και πεδίο εφαρµογής. 2 Άρθρο 2 - Ορισµοί. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 8/1/2013 ΑΡΙΘ. AΠ: 677/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ 1039/2014 ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα