ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21"

Transcript

1 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Νόμο 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ), ιδίως το άρθρο 12 παρ. 1 εδάφια α, ιβ, ιγ, κθ, και το άρθρο 17 και το μέρος Α στοιχείο α του παραρτήματος ΙΙΙ αυτού, β. το Νόμο 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133/Α/2006), ιδίως το άρθρο 7. γ. την παράγραφο 3.1.6, εδάφιο α) του Παραρτήματος Β της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 442/68/ (ΦΕΚ 1279/Β/ ), 513/014/ (ΦΕΚ 492/Β/ ) και 570/032/ (ΦΕΚ 1148/Β/10) Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, δ. την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/ , «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β / ), ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 578/29/ «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1651/Β/ ) στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 546/068 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό Καθορισμού του Βασικού Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών» που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από τις 23 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2010 και τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαβούλευσης ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 571/10 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό Καθορισμού του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών» που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από τις 19 Ιουλίου 2010 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2010 και τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαβούλευσης η. την Εισήγηση με αριθ.πρωτ / της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ 1

2 θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ Αποφασίζει: Καθορίζει το Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως : Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης (Ε.Ε.Α.Χ.) καθώς και το εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ. που παρέχονται ατελώς από τις επιχειρήσεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες στους συνδρομητές τους. 2. Ειδικά για Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερές θέσεις, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται καταρχήν σε γραμμές συνδρομητών που συνδέονται με ψηφιακά κέντρα και, όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, και σε γραμμές συνδρομητών που συνδέονται με αναλογικά κέντρα, εφόσον η εφαρμογή δεν συνεπάγεται δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση για τον πάροχο. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς της παρούσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «Εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ.»: δεύτερο επίπεδο ανάλυσης των χρεώσεων του συνδρομητή, το οποίο διαθέτει βάθος ανάλυσης το οποίο ορίζεται στο άρθρο 4. «Πάγιο»: σταθερό περιοδικό τέλος μίας σύνδεσης ή/και σταθερό περιοδικό τέλος παροχής υπηρεσίας ενός συγκεκριμένου εμπορικού προγράμματος «Προπληρωμένος (η) εντός παγίου χρήση υπηρεσίας/χρόνος ομιλίας/ αριθμός μηνυμάτων / εικονομηνυμάτων/ όγκος ή χρόνος μεταφοράς δεδομένων»: χρήση υπηρεσίας/χρόνος ομιλίας/ αριθμός γραπτών μηνυμάτων / εικονομηνυμάτων/ όγκος ή χρόνος μεταφοράς δεδομένων των οποίων η χρέωση περιλαμβάνεται στο πάγιο ενός συγκεκριμένου εμπορικού προγράμματος. «Χρήση υπηρεσίας εκτός παγίου»: χρήση υπηρεσίας της οποίας η χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο πάγιο και η οποία ακολουθεί την ορισθείσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα χρέωση. 2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ορισμοί του Ν.3431/2006 και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ. 2

3 Άρθρο 3 Καθορισμός Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης Το Ε.Ε.Α.Χ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία με την κάτωθι κατηγοριοποίηση: Α. Υπόλοιπο Προηγούμενων Οφειλών Β. Χρέωση Παγίων Γ. Συγκεντρωτικές πληροφορίες για προπληρωμένη χρήση υπηρεσίας εντός παγίου: 1) Συγκεντρωτικές πληροφορίες, για το σύνολο των κλήσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στον προπληρωμένο χρόνο ομιλίας εντός παγίου, όπως ο συνολικός αριθμός κλήσεων, η συνολική πραγματική διάρκεια και η συνολική τιμολογηθείσα διάρκεια, με κατηγοριοποίηση των κλήσεων, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, σε: - αστικές εντός δικτύου, - υπεραστικές εντός δικτύου, - διεθνείς, - κλήσεις προς κινητά, όταν η κλήση γίνεται από σταθερό δίκτυο - κλήσεις προς άλλα σταθερά, όταν η κλήση γίνεται από σταθερό δίκτυο - κλήσεις προς σταθερά, όταν η κλήση γίνεται από κινητό δίκτυο - κλήσεις εντός δικτύου, όταν η κλήση γίνεται από κινητό δίκτυο - κλήσεις προς άλλα κινητά δίκτυα, όταν η κλήση γίνεται από κινητό δίκτυο - εισερχόμενες κλήσεις μέσω περιαγωγής, - εξερχόμενες κλήσεις μέσω περιαγωγής - κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς και σύντομους κωδικούς, - οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ο πάροχος κρίνει σκόπιμο να διακρίνει για την βέλτιστη ενημέρωση του συνδρομητή Στην ίδια σελίδα του λογαριασμού, πρέπει να περιλαμβάνεται παραπομπή από το σημείο που ορίζει τη «συνολική τιμολογηθείσα διάρκεια» σε υποσημείωση, η οποία: α) επεξηγεί ότι η τιμολογηθείσα διάρκεια διαφοροποιείται από την πραγματική διότι εξαρτάται από τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης και το βήμα χρέωσης της υπηρεσίας, β) γνωστοποιεί το τηλέφωνο γραμμής εξυπηρέτησης καταναλωτών γ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας του παρόχου από το οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για τον τιμοκατάλογο του παρόχου και συγκεκριμένα για όλα τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης/εμπορικού προγράμματός του, όπως τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης, το βήμα χρέωσης ανά υπηρεσία/κατηγορία 3

4 κλήσης, τις χρεώσεις κλήσεων/γραπτών μηνυμάτων/ εικονομηνυμάτων ανάλογα με την κατηγορία. Επιπλέον των όσων ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σε περιπτώσεις μεταβολής σε κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της τιμολογιακής περιόδου του συγκεκριμένου λογαριασμού, είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο λογαριασμό, σε ευδιάκριτο σημείο, των τιμών πριν και μετά την μεταβολή καθώς και ο χρόνος στον οποίο επήλθε η μεταβολή αυτή. 2) Συγκεντρωτικές πληροφορίες για το σύνολο των γραπτών μηνυμάτων/εικονομηνυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον προπληρωμένο εντός παγίου αριθμό γραπτών μηνυμάτων / εικονομηνυμάτων 3) Συγκεντρωτικές πληροφορίες για τη χρήση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων, που περιλαμβάνεται στον προπληρωμένο εντός παγίου όγκο ή χρόνο μεταφοράς δεδομένων, όπως ο συνολικός όγκος ή χρόνος. 4) Συγκεντρωτικές πληροφορίες, για το σύνολο των κλήσεων υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ), όπως ο συνολικός αριθμός κλήσεων με διάκριση σε ΥΠΠ του ιδίου του παρόχου και ΥΠΠ τρίτων. 5) Συγκεντρωτικές πληροφορίες για το σύνολο των γραπτών μηνυμάτων /εικονομηνυμάτων ΥΠΠ, όπως ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων με διάκριση σε ΥΠΠ του ιδίου του παρόχου και ΥΠΠ τρίτων. Δ. Συγκεντρωτικές πληροφορίες για χρήση υπηρεσίας εκτός παγίου: 1) Συγκεντρωτικές πληροφορίες, για το σύνολο των κλήσεων, όπως ο συνολικός αριθμός κλήσεων, η συνολική πραγματική διάρκεια, η συνολική τιμολογηθείσα διάρκεια και η συνολική χρέωση, με κατηγοριοποίηση των κλήσεων, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, σε: - αστικές εντός δικτύου, - υπεραστικές εντός δικτύου, - διεθνείς, - κλήσεις προς κινητά, όταν η κλήση γίνεται από σταθερό δίκτυο - κλήσεις προς άλλα σταθερά, όταν η κλήση γίνεται από σταθερό δίκτυο - κλήσεις προς σταθερά, όταν η κλήση γίνεται από κινητό δίκτυο - κλήσεις εντός δικτύου, όταν η κλήση γίνεται από κινητό δίκτυο - κλήσεις προς άλλα κινητά δίκτυα, όταν η κλήση γίνεται από κινητό δίκτυο - εισερχόμενες κλήσεις μέσω περιαγωγής, - εξερχόμενες κλήσεις μέσω περιαγωγής - κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς και σύντομους κωδικούς, εκτός των αριθμών αυξημένης χρέωσης - οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ο πάροχος κρίνει σκόπιμο να διακρίνει για την βέλτιστη ενημέρωση του συνδρομητή 4

5 Η αναφορά της συνολικής τιμολογηθείσας διάρκειας παραπέμπει στην υποσημείωση της παρ. Γ στοιχείο 1). 2) Συγκεντρωτικές πληροφορίες για το σύνολο των γραπτών μηνυμάτων/εικονομηνυμάτων, όπως ο συνολικός αριθμός γραπτών μηνυμάτων / εικονομηνυμάτων και η συνολική χρέωση. 3) Συγκεντρωτικές πληροφορίες για τη χρήση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων, όπως ο συνολικός όγκος ή χρόνος και η συνολική χρέωση 4) Συγκεντρωτικές πληροφορίες, για το σύνολο των κλήσεων υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ), όπως ο συνολικός αριθμός κλήσεων και η συνολική χρέωση, με διάκριση σε ΥΠΠ του ιδίου του παρόχου και ΥΠΠ τρίτων. 5) Συγκεντρωτικές πληροφορίες για το σύνολο των γραπτών μηνυμάτων /εικονομηνυμάτων ΥΠΠ, όπως ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων και η συνολική χρέωση, με διάκριση σε ΥΠΠ του ιδίου του παρόχου και ΥΠΠ τρίτων. Ε. Αναλυτική πληροφόρηση όλων των οικονομικών ελαφρύνσεων και επιβαρύνσεων του συνδρομητή που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναλύσεις, όπως τέλος σύνδεσης, αποσύνδεσης, υπηρεσία φραγής εξερχομένων κλήσεων, αναγνώριση κλήσεων, εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες υπηρεσίες. Το άθροισμα των χρεώσεων των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους Β, Δ [στοιχεία 1), 2), 3), 4) και 5)] και Ε καθορίζουν το σύνολο της οφειλής του λογαριασμού της συγκεκριμένης τιμολογιακής περιόδου, το οποίο επίσης αναγράφεται σαφώς στην ενότητα αυτή. Άρθρο 4 Καθορισμός Εμπλουτισμένου Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης Το Εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία του άρθρου 3, καθώς επίσης και τα εξής στοιχεία με την κάτωθι κατηγοριοποίηση: Α. Αναλυτικές πληροφορίες για προπληρωμένη χρήση υπηρεσίας εντός παγίου οι οποίες περιλαμβάνουν: 1)Ανάλυση των κλήσεων των οποίων η τιμολογηθείσα διάρκεια υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά. Η ανάλυση αυτών των κλήσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες ανά κλήση: α) τον καλούμενο αριθμό, β) την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η κλήση, γ) το χρόνο έναρξης της κλήσης, δ) την πραγματική διάρκεια της κλήσης Η αναφορά της πραγματικής διάρκειας παραπέμπει στην υποσημείωση της παρ. Γ στοιχείο 1 του άρθρου 3, 5

6 Η ανάλυση παρουσιάζεται με κατηγοριοποίηση των κλήσεων, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, στις κατηγορίες του άρθρου 3, παρ. Γ στοιχείο 1. Στην περίπτωση κλήσεων μέσω περιαγωγής, αναγράφεται επίσης και το δίκτυο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η κλήση. 2) Συγκεντρωτικές πληροφορίες, όπως ο συνολικός αριθμός κλήσεων, η συνολική πραγματική διάρκεια και η συνολική τιμολογηθείσα διάρκεια για τις μη ατελείς κλήσεις οι οποίες έχουν τιμολογηθείσα διάρκεια μικρότερη των δύο (2) λεπτών. Β. Αναλυτικές πληροφορίες για χρήση υπηρεσίας εκτός παγίου οι οποίες περιλαμβάνουν: 1) Ανάλυση των κλήσεων των οποίων η χρέωση υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρωλεπτά για τη σταθερή υπηρεσία και τα τριάντα (30) ευρωλεπτά για την κινητή υπηρεσία, εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Η ανάλυση αυτών των κλήσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες ανά κλήση : α) τον καλούμενο αριθμό, β) την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η κλήση, γ) το χρόνο έναρξης της κλήσης, δ) την πραγματική διάρκεια της κλήσης. Η αναφορά της πραγματικής διάρκειας διαθέτει παραπομπή στην υποσημείωση της παρ. Γ, στοιχείο 1) του άρθρου 3, ε) τη χρέωση της κλήσης Η ανάλυση παρουσιάζεται με κατηγοριοποίηση των κλήσεων, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, στις κατηγορίες του άρθρου 3, παρ. Γ. στοιχείο 1). Στην περίπτωση κλήσεων μέσω περιαγωγής, αναγράφεται επίσης και το δίκτυο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η κλήση. 2) Συγκεντρωτικές πληροφορίες, όπως ο συνολικός αριθμός κλήσεων, η συνολική πραγματική διάρκεια και η συνολική χρέωση για τις μη ατελείς κλήσεις οι οποίες έχουν χρέωση μικρότερη των δέκα (10) ευρωλεπτών για τη σταθερή υπηρεσία και των τριάντα (30) ευρωλεπτών για την κινητή υπηρεσία 3) Ανάλυση γραπτών μηνυμάτων και εικονομηνυμάτων των οποίων η χρέωση υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρωλεπτά, εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Η ανάλυση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον αριθμό αποστολής, β) την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία έγινε η αποστολή, γ) τη χρέωση του μηνύματος. Στην περίπτωση όπου η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με το δίκτυο στο οποίο δρομολογείται το μήνυμα, η ανάλυση παρουσιάζεται με κατηγοριοποίηση σε μηνύματα εντός δικτύου και μηνύματα προς άλλα δίκτυα 6

7 4) Συγκεντρωτικές πληροφορίες, όπως ο συνολικός αριθμός γραπτών μηνυμάτων και εικονομηνυμάτων των οποίων η ανάλυση δεν παρέχεται στο πλαίσιο της παραγράφου Β στοιχείο 3). 5) Ανάλυση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων. Η ανάλυση αυτών περιλαμβάνει ανά χρήση της υπηρεσίας, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Ταυτότητα (μέσω APN Access Point Name) εξωτερικού δικτύου ή/και υπηρεσίας β) την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η μεταφορά δεδομένων, γ) το χρόνο έναρξης, δ) τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην περίπτωση χρονοχρέωσης, τον συνολικό όγκο δεδομένων στην περίπτωση ογκοχρέωσης, ε) τη χρέωση της υπηρεσίας. 6) Ανάλυση όλων των ΥΠΠ ανεξαρτήτου χρέωσης. Η ανάλυση αυτών περιλαμβάνει τα στοιχεία των ανωτέρω στοιχείων 1) και 3) κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως ύψους χρέωσης. Στην αναγραφή των χρεώσεων των υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης αναφέρεται και η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος του παρόχου υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, όπου αυτή είναι διαθέσιμη, διαφορετικά η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος του παρόχου δικτύου όπως αυτός ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ για την παροχή ΥΠΠ, όπως ισχύει. Oι πληροφορίες του στοιχείου 3) παρέχονται και για τα χρεώσιμα εισερχόμενα γραπτά μηνύματα υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης. Άρθρο 5 Πρόσθετες Πληροφορίες 1. Σε περιπτώσεις εμπορικών προγραμμάτων στα οποία είναι προπληρωμένη η χρήση υπηρεσίας (χρόνος ομιλίας/ αριθμός μηνυμάτων / εικονομηνυμάτων/ όγκος ή χρόνος μεταφοράς δεδομένων) εντός παγίου χωρίς να τίθεται ανώτατο όριο χρήσης, δεν απαιτούνται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία η ανάλυση του Ε.Ε.Α.Χ. ή του εμπλουτισμένου Ε.Ε.Α.Χ. 2. Στην περίπτωση Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που παρέχονται σε μη σταθερές θέσεις μέσω καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (καρτοκινητή), ο συνδρομητής κατόπιν αιτήματος του, μπορεί να αποκτήσει είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικώς, ατελώς το Ε.Ε.Α.Χ. ή το εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 3 και 4 ανωτέρω για τους τρεις τελευταίους ημερολογιακούς μήνες. 7

8 3. Το ύψος των ορίων χρέωσης και διάρκειας τα οποία έχουν τεθεί ανωτέρω στο άρθρο 4, παράγραφοι Α και Β, αναθεωρούνται από την ΕΕΤΤ όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο με σχετική Απόφασή της. 4. Κλήσεις και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται ατελώς για τον καλούντα συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς γραμμές βοήθειας, δεν εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος συνδρομητή. 5. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες δύνανται, βάσει της εμπορικής πολιτικής τους, να παρέχουν στους συνδρομητές τους πληροφορίες, πέραν του Ε.Ε.Α.Χ. ή του εμπλουτισμένου Ε.Ε.Α.Χ., όπως μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ανά υπηρεσία και διάφορες συγκεντρωτικές πληροφορίες σε εύλογη τιμή ή ατελώς. Στην περίπτωση όπου παρέχεται πλήρη ανάλυση ανά υπηρεσία, ακολουθείται η κατηγοριοποίηση των άρθρων 3 και 4. Άρθρο 6 Τρόπος παροχής του Ε.Ε.Α.Χ. και του εμπλουτισμένου Ε.Ε.Α.Χ. 1. Όλοι οι συνδρομητές λαμβάνουν το Ε.Ε.Α.Χ. εκτός εάν ρητά δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν. 2. Η παροχή του εμπλουτισμένου Ε.Ε.Α.Χ. γίνεται μετά από αίτημα του συνδρομητή. 3. Το E.E.A.X. και το εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ. παρέχονται στον έντυπο λογαριασμό χρέωσης που αποστέλλεται ταχυδρομικά.. Εναλλακτικά, οι συνδρομητές δύνανται να αιτηθούν την παροχή του Ε.Ε.Α.Χ. (ή και του εμπλουτισμένου Ε.Ε.Α.Χ.) σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες παρέχουν το Ε.Ε.Α.Χ. είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), είτε με πρόσβαση σε σχετική υπηρεσία στην ιστοσελίδα τους, με τη χρήση κωδικού εισόδου (user id) και κωδικού ασφαλείας (pin). Στην τελευταία περίπτωση, ενημερώνουν τους συνδρομητές για την διαθεσιμότητα του Ε.Α.Α.Χ. του τρέχοντος λογαριασμού τους με κάθε πρόσφορο μέσο. 4. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν στον συνδρομητή αναδρομικά στοιχεία σχετικά με το Ε.Ε.Α.Χ. ή και το εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ. για παρελθούσες χρήσεις, έπειτα από αίτημα του, για το χρονικό διάστημα που τηρούν τα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους από την κείμενη νομοθεσία. Τα αναδρομικά στοιχεία δύναται να παρέχονται σε λογική τιμή ή ατελώς. 5. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες ενημερώνουν τους συνδρομητές με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως μέσω του λογαριασμού χρέωσης, για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για τα ακόλουθα: α) τον χρόνο έναρξης της δωρεάν αποστολής του Ε.Ε.Α.Χ., όπως ορίζεται στην παρούσα, καθώς και τον χρόνο έναρξης της δωρεάν αποστολής του εμπλουτισμένου Ε.Ε.Α.Χ κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή, και 8

9 β) τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων γνωστοποίησης του λογαριασμού και τον τρόπο υποβολής αίτησης για την επιλογή εναλλακτικού τρόπου. Άρθρο 7 Προστασία χρηστών 1. Κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή ή του χρήστη, οι επιχειρήσεις που παρέχουν ς Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες οφείλουν να διαγράφουν τα τρία (3) τελευταία ψηφία των κληθέντων αριθμών στο εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ.. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από χρήστη, η αίτηση φέρει εκτός από την υπογραφή του χρήστη και την υπογραφή του συνδρομητή και αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του τελευταίου. 2. Κατά την υποβολή του αιτήματος για την παροχή του εμπλουτισμένου Ε.Ε.Α.Χ., ο συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι ο χρήστης ή οι χρήστες είναι ενήμεροι για την για την λήψη αναλυτικού λογαριασμού με πλήρη αναγραφή των ψηφίων των καλούμενων αριθμών. Άρθρο 8 Όλα τα άρθρα ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Άρθρο 9 Μεταβατικές -Καταργούμενες διατάξεις 1. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας οι επιχειρήσεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες: α) δεν παρέχουν το Ε.Ε.Α.Χ. στους συνδρομητές οι οποίοι, πριν την θέση σε ισχύ της παρούσης, είχαν αιτηθεί να μην λαμβάνουν αναλυτική χρέωση, και β) παρέχουν το εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ στους συνδρομητές που λάμβαναν το βασικό επίπεδο αναλυτικής χρέωσης πριν την θέση σε ισχύ της παρούσης. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π.: 233/34/ «Καθορισμός του Βασικού Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Χρηστών των Σταθερών Τηλεφωνικών Δικτύων ή/και των Ψηφιακών Δικτύων Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) ή/και των Σταθερών Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας και των Υπόχρεων Παροχής του» (ΦΕΚ 1501/Β/ ). 9

10 Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της. 2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 10

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1651 15 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 578/29 Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1173 Κ.Δ.Π. 139/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 139 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ίβ), 70(1} και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 406/034/11.10.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...... 4 1.1 Αντικείμενο... 4 1.2 Ορισμοί... 4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ.... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα