- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ"

Transcript

1 - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (Σχετική νομοθεσία που αφορά : 1. Αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης εσόδων 2. Παραγραφή απαιτήσεων αποσβεστική προθεσμία 3. Την Ταμειακή Υπηρεσία 4. Διαδικασία είσπραξης εσόδων 5. Διαγραφή χρεών 6. Διευκολύνσεις ταμειακής καταβολής χρεών 7. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ) ************ 1. Αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης εσόδων των ΟΤΑ Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΑΝ 344/1968 ως ισχύει : «1. Η βεβαίωσις των φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ο ανάγονται. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α) είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είναι μερική ή ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση.» (άρθρο 61 παρ. 2 Ν. 1416/1984). Νομολογία : Μη νόμιμη και ακυρωτέα η βεβαίωση τελών από ΟΤΑ μετά την παρέλευση πενταετίας και μη συντρεχουσών των περιπτώσεων εξαιρέσεως που προβλέπονται από το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν. 1416/1984 (ΣΤΕ 1990/1999 ΔΔΙΚΗ 2002/125). 1

2 2. Παραγραφή απαιτήσεων αποσβεστική προθεσμία Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ΑΝ 344/1968 : «Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς. Κατ` εξαίρεσιν αι προερχόμεναι εκ φόρων εν γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά πενταετίαν ως ανωτέρω». Περαιτέρω για την παραγραφή αξιώσεων των ΟΤΑ κατά τρίτων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου ήτοι τα άρθρα του Ν. 2362/1995. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 2362/1995: «Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με τα συμβεβαιούμενα πρόστιμα παραγράφεται μετά πενταετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε με τη στενή έννοια (ταμειακή βεβαίωση) και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη». Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η χρηματική απαίτηση του δημοσίου που : α) απορρέει από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει, περιλαμβανομένης και της συμβάσεως εκείνης που βασίζεται στο πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί εξωπτωχευτικής ρυθμίσεως του τρόπου καταβολής πτωχευτικών προς το Δημόσιο χρεών, η οποία εξομειώνεται πλήρως με μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού, β) απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου, γ) γεννήθηκε συνεπείας άπιστης διαχειρίσεως, δ) απορρέει από διάταξη τελευταίας βουλήσεως, ε) αφορά σε περιοδικές παροχές, στ) γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή, ζ) γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές, 2

3 η) αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, θ) απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων, παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, που περιήλθε σ αυτό με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα τα αίτια αυτής, παραγραφή, που δεν δύναται όμως, σε κάθε περίπτωση, να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου προ της παρόδου πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή έννοια βεβαίωση αυτής. Συνακόλουθα χρηματικές απαιτήσεις των ΟΤΑ που αφορούν την είσπραξη άλλων εσόδων (πέραν δηλ. των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών) όπως λ.χ. μισθωμάτων που απορρέουν από σύμβαση, προστίμων ΚΟΚ, προστίμων αυθαιρέτων οικοδομών, προστίμων αυτοτελών, τέλους επί των ακαθαρίστων εισπράξεων επί των εκδιδομένων λογαριασμών (εστιατορίων κλπ.), τέλους παρεπιδημούντων, παραγράφονται μετά την παρέλευση είκοσι (20) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η ταμειακή βεβαίωση. Τούτο διότι σύμφωνα με την παρ. 3 περ. η του άρθρου 86 του Ν. 2362/1995 τα ανωτέρω δύο τέλη αφορούν σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό του ΟΤΑ εισπραχθέντων τελών (άρθρο 86 παρ. 3 περ. η). Αναστολή διακοπή παραγραφής απαιτήσεων Με τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 2362/1995 ορίζονται θέματα σχετικά με την αναστολή και διακοπή παραγραφής απαιτήσεων όπως παρακάτω: «Άρθρο 87 - Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου 1. Η παραγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου αναστέλλεται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Η παραγραφή αυτή αναστέλλεται επίσης: α) Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο για τον οποίο είχε χορηγηθεί στον υπόχρεο ή σε συνυπόχρεο, κατά την τελευταία διετία της παραγραφής, αναστολή Πληρωμής του χρέους του ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νόμο είτε με δικαστική 3

4 απόφαση είτε με πράξη αρμόδιας αρχής, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υποχρέου, ανεξάρτητα αν έχει συμμορφωθεί ή όχι εν άλω ή εν μέρει ο υπόχρεος. β) Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο κατά τον οποίο έχει εμποδισθεί το Δημόσιο να επιδίδει την είσπραξη του χρέους με αναγκαστικά μέτρα, λόγω αναστολής εκτελέσεως που έχει χορηγηθεί με διάταξη νόμου. Και στις δύο περιπτώσεις (α και β ), η παραγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη της αναστολής της και σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήψη είτε της αναστολής πληρωμής ή της Παραβιάσεως της υποχρεώσεως τμηματικής καταβολής είτε της αναστολής λήψεως των αναγκαστικών μέτρων. Αντίστοιχα γ) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του οφειλέτη ή και δύο έτη μετά την ενηλικίωση αυτού, αν η κληρονομία στερείται ενεργητικού, ανεξάρτητα της υπάρξεως ή μη κηδεμόνα ή επιτρόπου του ανηλίκου. 3. Ο χρόνος της παραγραφής κάθε απαιτήσεως του Δημοσίου παρατείνεται για δύο έτη, σε περίπτωση που ο οφειλέτης κατά την τελευταία διετία του χρόνου της παραγραφής διέμεινε στο εξωτερικό για χρόνο μεγαλύτερο του μηνός, συναπτώς ή μη. 4. Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως από οποιονδήποτε είτε του νόμιμου τίτλου γενικά της απαιτήσεως του Δημοσίου είτε της νομιμότητας της βεβαιώσεως αυτής εν στενή εννοία είτε της για οποιονδήποτε λόγο εγκυρότητας πράξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως προς είσπραξη απαιτήσεως του Δημοσίου (διοικητικής εκτελέσεως), η προβλεπόμενη παραγραφή της απαιτήσεως του Δημοσίου προς βεβαίωση (εν ευρεία εννοία) ή προς είσπραξη της βεβαιωμένης απαιτήσεώς του αναστέλλεται μέχρι της εκδόσεως επί της δικαστικής ταύτης διενέξεως τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως και δεν συμπληρώνεται αυτής σε κάθε περίπτωση προ της παρόδου ενός έτους από την επιμέλεια των αντιδίκων του Δημοσίου κοινοποιήσεως με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και τον Υπουργό Οικονομικών της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Το ως άνω αποτέλεσμα επάγεται και η αίτηση του Δημοσίου προς το δικαστήριο όπως επιτρέψει την προσωπική κράτηση του οφειλέτη του. Σε περίπτωση ακυρώσεως κατασχέσεως ή άλλης πράξεως της διοικητικής εκτελέσεως. εντός της ανωτέρω προθεσμίας επανάληψης της ίδιας ή άλλης πράξεως η αναγκαστικής (διοικητικής) εκτελέσεως, επί του ιδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, του ιδίου ή άλλου προσώπου ευθυνομένου κατά το άρθρο 88 παράγραφος 1 περίπτωση γ` του παρόντος, η δια της ακυρωθείσης πράξεως επελθούσα διακοπή της παραγραφής της απαιτήσεως λογίζεται μηδέποτε εξαλειφθείσα. 4

5 Άρθρο 88 - Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου 1. Την παραγραφή χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου διακόπτει: α. Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται εις χείρας αυτών ή ενεργείται τρίτου. β. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από την κοινοποίηση ή μη αυτού στον καθ` ου έχει εκδοθεί το πρόγραμμα. γ. Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου μετ αυτού συνυποχρέου ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται αυτό. Η αναγγελία στην πτώχευση επάγεται τη διακοπή, εφόσον κοινοποιείται είτε στο γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου είτε στο σύνδικο της πτωχεύσεως.. Ειδικά, επί των μη προνομιακών απαιτήσεων του Δημοσίου, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από της επιμελεία του οφειλέτη κοινοποιήσεως με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Τελωνείου της τελεσίδικης αποφάσεως περί επικυρώσεως του πτωχευτικού συμβιβασμού. Η ένωση των πιστωτών ή η αποκατάσταση του πτωχού καθώς και η ανάκληση της περί κηρύξεως της πτωχεύσεως δικαστικής αποφάσεως ή η ακύρωση ή διάρρηξη του πτωχευτικού συμβιβασμού δεν επάγονται έναρξη εκ νέου της διακοπείσας με την αναγγελία παραγραφής. δ. Η αναγγελία προς κατάταξη σε πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή των λοιπών ανωτέρω στην περίπτωση γ` αναφερόμενων προσώπων. ε. Η αναγγελία στον εκκαθαριστή κληρονομιάς ή στον εκκαθαριστή διαλυθέντος νομικού προσώπου. Εάν επί διαλύσεως νομικού προσώπου δεν υπάρχει αμέσως γνωστός εκκαθαριστής βάσει του καταστατικού αυτού ή δικαστικής αποφάσεως, η παραγραφή της απαιτήσεως του Δημοσίου αναστέλλεται μέχρι ορισμού του εκκαθαριστή και έξι μήνες μετά τον ορισμό αυτού. στ. Η εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα ανωτέρω στην περίπτωση γ` πρόσωπα. Η εξάλειψη αυτών εντός του χρόνου της νέας παραγραφής, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Δημοσίου, δεν αναιρεί τη διακοπή για ένα έτος μετά τη γραπτή γνωστοποίηση υπό του οφειλέτη προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της γενομένης εξαλείψεως. ζ. Από της ενάρξεως της κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διοικητική (αναγκαστικής) εκτελέσεως μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατατάξεως δανειστών, κάθε πράξη της εκτελέσεως και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα 5

6 κατατάξεως πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από την με δικαστικό επιμελητή, επιμελεία των αντιδίκων, κοινοποιήσεως στο Δημόσιο της επί του πίνακα κατατάξεως δανειστών αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. 2. Η άρση της κατασχέσεως ή εξάλειψη υποθήκης ή ανάκληση άλλης πράξεως διοικητικής ή αναγκαστικής εκτελέσεως από τις ανωτέρω, υπό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας προς τούτο διοικητικής αρχής, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ή άλλου εκ των αναφερόμενων προσώπων στην παράγραφο 1 περίπτωση γ` του παρόντος άρθρου, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής. 3. Επί περισσότερων συνοφειλετών, διαιρετώς ή εις ολόκληρον ευθυνομένων, περιλαμβονομένου και του εγγυητή η διακοπή της παραγραφής της απαιτήσεως του Δημοσίου ως προς ένα εξ αυτών ενεργεί και κατά των λοιπών. 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κατά τις γενικές διατάξεις λόγοι διακοπής της παραγραφής ισχύουν και για τις απαιτήσεις του Δημοσίου». Προσωπική ευθύνη του Δημοτικού ταμία για να μην υποπέσει σε παραγραφή η απαίτηση του ΟΤΑ Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του ΠΔ/τος 774/1980 οριοθετείται έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου η ευθύνη των δημοσίων υπολόγων και η ευθύνη που υπέχουν οι Δημοτικοί ταμίες για την ακριβή είσπραξη των βεβαιωθέντων δημοσίων εσόδων, εφ όσον εκ του νόμου δεν λογοδοτούν αυτοί προς άλλην Αρχήν. 3. Όργανα είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ Ταμειακή υπηρεσία Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 1, 54 παρ. 1 και 58 παρ. 1 του ΒΔ/τος 17/5-15/6/1959 για τους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία η ευθύνη είσπραξης των εσόδων ανήκει στον ειδικό ταμία και στους υπαλλήλους που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εισπράκτορα. Για τους ΟΤΑ που δεν έχουν συστήσει δική τους ταμειακή υπηρεσία, η ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δια των 6

7 ΔΟΥ με υπαλλήλους που διατίθενται από τον οικείο ΟΤΑ (άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 3202/2003). Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2539/1997 όμοροι Δήμοι και Κοινότητες είναι δυνατόν να συστήσουν κοινή ταμειακή υπηρεσία κατόπιν συμβάσεως διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 222 ΔΚΚ). Τέλος σύμφωνα με ρητή διάταξη του Ν. 3274/2004 όλοι οι Δήμοι πληθυσμού άνω των 5000 κατοίκων έχουν υποχρέωση από 1/1/2005 σύστασης και λειτουργίας ίδιας ταμειακής υπηρεσίας. 4. Διαδικασία είσπραξης εσόδων Κατ άρθρο 167 του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/2006 : «Για την είσπραξη εσόδων των ΟΤΑ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) με την επιφύλαξη των διατάξεων του ως άνω άρθρου». «Σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ΒΔ/τος 24-9/ , των άρθρων 3-5 και του ΒΔ/τος 17-5/ και οι διατάξεις του ΠΔ/τος 18/1989 και ΠΔ/τος 3/1992. α) Μετά τη βεβαίωση των εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΒΔ/τος 17-5/ (με την «ευρεία έννοια») με τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων που αποτελούν τίτλους είσπραξης, τη γνωστοποίηση αποσπάσματος στο φορολογούμενο με απόδειξη για την πιθανή άσκηση ένδικων μέσων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών (άρθρο 66 Ν. 2717/1999) και την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, (μετά την εκπνοή των νομίμων προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής), αυτοί αποτελούν πλέον νόμιμο τίτλο είσπραξης των βεβαιωθέντων εσόδων (και η εγγραφή του σ αυτούς είναι οριστική), αποστέλλονται στη συνέχεια στο Δημοτικό Ταμείο σε τρία αντίτυπα (ή στην αρμόδια ΔΟΥ) για είσπραξη. Μόλις οι βεβαιωτικοί κατάλογοι περιέλθουν στο Δημοτικό Ταμείο, ο δημοτικός ταμίας ελέγχει αυτούς και εκδίδει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή των καταλόγων, τριπλότυπο «αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων». Για κάθε βεβαιωτικό κατάλογο εκδίδεται ξεχωριστό αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της περιληπτικής κατάστασης που συνοδεύει τον κατάλογο, καθώς και το είδος και ο αριθμός του τίτλου και οι κωδικοί αριθμοί του προϋπολογισμού εσόδων του Δήμου. Στη συνέχεια ο Δημοτικός ταμίας καταχωρεί στο Βιβλίο Εισπρακτέων Εσόδων το «αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων». Ως ημερομηνία ταμειακής βεβαίωσης του βεβαιωτικού καταλόγου θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του τριπλοτύπου αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων. 7

8 Οι οφειλέτες του Δήμου λαμβάνουν γνώση του χρέους των, με ατομική ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται από το δημοτικό ταμία μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που ο βεβαιωτικός κατάλογος βεβαιώθηκε στο ταμείο (ταμειακή υπηρεσία). Η ατομική ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει (άρθρο 4 ΚΕΔΕ) όλα τα στοιχεία του οφειλέτη, τον ΑΦΜ του, το είδος και το ποσό του χρέους, το οικονομικό έτος στο οποίο ανάγεται το χρέος, τον αριθμό και την ημερομηνία του τριπλοτύπου αποδεικτικού παραλαβής των εισπρακτέων και την ημερομηνία πληρωμής του χρέους. Αν το χρέος καταβάλλεται κατά το νόμο σε δόσεις, αναγράφονται αναλυτικά οι δόσεις και η ημερομηνία πληρωμής κάθε μιας από αυτές. Η μη αποστολή ατομικής ειδοποίησης ή η αποστολή ατομικής ειδοποίησης που έχει ατέλειες στα στοιχεία της, έχει ως συνέπεια την πειθαρχική ευθύνη του δημοτικού ταμία (ΣΤΕ 3214/1999). Δεν αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση σε οφειλέτες που η βεβαίωση σε βάρος τους στηρίζεται σε συμβάσεις, δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις που ορίζουν ρητά τον χρόνο πληρωμής του χρέους. Μετά τις ενέργειες αυτές (ταμειακή βεβαίωση και αποστολή ατομικής ειδοποίησης) ο δημοτικός ταμίας παραδίδει με απόδειξη αποσπάσματα ή αντίγραφα των βεβαιωτικών καταλόγων στους εισπράκτορες, προκειμένου αυτοί να επιμεληθούν της είσπραξης. Με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 Ν. 3202/2003 (άρθρο 167 παρ. 3 Ν. 3463/2006) ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών ΕσΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν τα όρια των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ, μέχρι τα οποία αμελείται η ταμειακή βεβαίωσή τους και η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Με τις διατάξεις της με αριθμό / /0016/ΠΟΛ 1383/2002 απόφασης του Υπουργού οικονομικών ορίζεται για το Δημόσιο, ότι για τους τίτλους είσπραξης των οποίων το ποσό δεν υπερβαίνει τα 27 ευρω, αμελείται η ταμειακή βεβαίωση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους ΟΤΑ. Ο δημοτικός ταμίας εκτός από τις ατομικές ειδοποιήσεις βεβαιωμένων οφειλών, οφείλει να αποστέλλει ειδικές προσκλήσεις, σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ και να καλεί τους οφειλέτες του Δήμου να εξοφλήσουν τις οφειλές τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, ορίζοντας αντίστοιχη ημερομηνία εξόφλησης, πριν εφαρμόσει σε βάρος τους τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. β) Εξαίρεση της είσπραξης βάση βεβαιωτικού καταλόγου, επιτρέπεται μόνο για τα έσοδα τα οποία εισπράττονται ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης του υποχρέου, πριν περιέλθουν στο ταμείο οι σχετικοί τίτλοι βεβαίωσης ή για τα έσοδα των οποίων η βεβαίωση και η είσπραξη συμπίπτουν. Η βεβαίωση των εσόδων αυτών κατά τα άρθρα 5 και 53 του ΒΔ/τος 17-5/ , που εισπράττονται χωρίς τίτλο είσπραξης, συνιστά την οίκοθεν βεβαίωση. Όταν κάποιο έσοδο δεν έχει βεβαιωθεί (δεν έχουμε δηλαδή τίτλο είσπραξης) και ο φορολογούμενος προσέρχεται να το πληρώσει αποδεχόμενος το ποσό που έχει υπολογίσει με βάση στοιχεία το γραφείο εσόδων του Δήμου, είτε δηλώνοντας ο ίδιος τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό της οφειλής του, είτε προσκομίζοντας έκθεση παράβασης με την οποία του επιβλήθηκε 8

9 αυτοτελές πρόστιμο, η βεβαίωση γίνεται με την έκδοση Υπηρεσιακού Βεβαιωτικού Σημειώματος (άρθρο 5 ΒΔ/τος 17-5/ ). Το Υπηρεσιακό Βεβαιωτικό Σημείωμα εκδίδεται από το γραφείο εσόδων (ή άλλου επιπέδου αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα), είναι τριπλότυπο και μετά την υπογραφή του από τον αρμόδιο για τη βεβαίωση υπάλληλο και τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, προσκομίζεται από τον οφειλέτη στον εισπράκτορα του Δήμου για την είσπραξη του αντίστοιχου ποσού. Στο τέλος κάθε ημέρας ή στο τέλος κάθε μήνα, συντάσσεται βεβαιωτική κατάσταση με βάση τα Υπηρεσιακά Βεβαιωτικά Σημειώματα, όπου εμφανίζονται τα έσοδα κατά Κωδικό Αριθμό και στην οποία πιστώνονται οι οφειλέτες με τη σημείωση δίπλα σε κάθε εγγραφή Υπηρεσιακού βεβαιωτικού Σημειώματος των αντίστοιχων διπλοτύπων είσπραξης, Η κατάσταση αυτή αποστέλλεται στο Δημοτικό Ταμείο για την επαλήθευση των στοιχείων αυτής. Ο δημοτικός ταμίας μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της βεβαιωτικής κατάστασης των οίκοθεν εισπραχθέντων εσόδων, εκδίδει τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής εισπραχθέντων οίκοθεν εσόδων και καταχωρεί αυτά στα ταμειακά βιβλία (ταμειακή βεβαίωση). γ) Η είσπραξη των εσόδων από το δημοτικό ταμία και τους εισπράκτορες, ενεργείται αποκλειστικά με την έκδοση των προβλεπομένων από τα άρθρα 54 και 55 του ΒΔ/τος 17-5/ διπλοτύπων και γραμματίων είσπραξης τα οποία θεωρούνται από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας. Για τη διάκριση των παραστατικών είσπραξης που εκδίδουν οι δημοτικοί ταμίες και οι εισπράκτορες, τα εκδιδόμενα από τους δημοτικούς ταμίες ονομάζονται «Γραμμάτια Είσπραξης» και τα εκδιδόμενα από τους δημοτικούς εισπράκτορες ονομάζονται «Διπλότυπα Είσπραξης». Κάθε είσπραξη για λογαριασμό του Δήμου θεωρείται μη γενόμενη, αν δεν εκδοθεί από τον αρμόδιο δημοτικό ταμία ή εισπράκτορα, νόμιμο αποδεικτικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ΒΔ/τος 17-5/ Ο δημοτικός ταμίας ή εισπράκτορας που εκδίδει απόδειξη χειρόγραφη ή έντυπη, αλλά παράτυπη, διώκεται πειθαρχικά και ποινικά για υπεξαίρεση. Τα Διπλότυπα Είσπραξης πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 55 του ΒΔ/τος 17-5/ Επιπλέον τα Διπλότυπα Είσπραξης που εκδίδονται μηχανογραφικά, πέρα από τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) κάθε διπλοτύπου που εκδίδεται κατά την είσπραξη, πρέπει να φέρουν προεκτυπωμένο στο έντυπο της είσπραξης ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΩΡΗΣΗΣ κατά ανοδική αριθμητική κλίμακα. Κάθε απόκλιση μεταξύ Α/Α Διπλοτύπου Είσπραξης και Αριθμού Θεώρησης είναι ελεγκτέα. Οι οφειλές προς τους Δήμους πληρώνονται υποχρεωτικά με επιταγές που εκδίδονται απευθείας σε διαταγή του Δήμου από αναγνωρισμένη τράπεζα κατά τις διατάξεις του ΑΝ 1819/1951 όπως ισχύουν σήμερα. Οι διατάξεις του ΑΝ 1819/1951 ισχύουν και για τους ΟΤΑ, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 27 παρ. 2 Ν. 3202/2003 και του άρθρου 167 παρ. 2 του νέου ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες οφειλών και τα ποσά μέχρι τα οποία η πληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνεται με μετρητά. Τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται από τους υπόχρεούς προς πληρωμή (προσωπικές επιταγές ) γίνονται δεκτές μόνο κατά την κρίση του δημοτικού ταμία (άρθρο 57 ΒΔ/τος 17-5/ ). 9

10 Με την υπ αριθμ /531/0016/ΠΟΛ 1015/ Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και οικονομικών (ΦΕΚ 206Β/ ), που εκδόθηκε κατά τις διατάξεις του ΑΝ 1819/1951, ορίζεται ότι οφειλές από οποιαδήποτε αιτία: - από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια (500,00) ευρω. - τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καταβάλλουν τις οφειλές τους υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό υπερβαίνει συνολικά τα χίλια (1000,00) ευρώ. Η ρύθμιση αυτή για την αύξηση των συναλλαγών με επιταγές, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, έχει ως σκοπό τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά τη μεταφορά των χρημάτων, όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων. Ακύρωση Διπλοτύπων Είσπραξης ενεργείται ύστερα από πράξη που συντάσσεται επί του ακυρωμένου διπλοτύπου, στην οποία αναφέρεται ο λόγος ακύρωσης. Η πράξη ακύρωσης υπογράφεται από τον εισπράκτορα και τον πληρωτή και θεωρείται από τον δημοτικό ταμία. Το ακυρούμενο διπλότυπο προσαρτάται στο αντίστοιχο στέλεχος και υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του απολογισμού (άρθρο 55 παρ. 2 ΒΔ/τος 17-5/ ). Οι δημοτικοί εισπράκτορες υποχρεούνται να παραδίδουν στο δημοτικό ταμία τις εισπράξεις την ημέρας, μαζί με τα χρησιμοποιούμενα από αυτούς βιβλία Διπλοτύπων Είσπραξης και τα καταρτιζόμενα εις διπλούν αποσπάσματα από τα στελέχη των Διπλοτύπων Είσπραξης και εις τριπλούν για τα οίκοθεν εισπραχθέντα (άρθρο 58 παρ. 1,3,4 ΒΔ/τος 17-5/ ). Η μη απόδοση των εισπράξεων δημιουργεί έλλειμμα στη διαχείριση του ΟΤΑ και καταλογίζεται ο αρμόδιος υπάλληλος είσπραξης ως υπόλογος (Αποφ. 1431/2003 IV τμ. Ελ.Συν.). Κατά την παράδοση των εισπράξεων από τους εισπράκτορες, εκδίδεται από τον δημοτικό ταμία και παραδίδεται σε αυτούς Γραμμάτιο Παραλαβής «τακτοποιητέες εισπράξεις» και συντάσσεται πίσω από το στέλεχος του τελευταίου χρησιμοποιηθέντος Διπλοτύπου Είσπραξης σχετική πράξη που υπογράφεται από το δημοτικό ταμία και εισπράκτορα (άρθρο 58 παρ. 2 ΒΔ/τος 17-5/ ). Στη συνέχεια ο δημοτικός ταμίας ελέγχει τα παραδοθέντα στοιχεία από τους εισπράκτορες. Ο έλεγχος συνίσταται στην επαλήθευση του αθροίσματος των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν με τα Διπλότυπα Είσπραξης προς το συνολικό άθροισμα που εμφανίζεται στην ανακεφαλαίωση των αποσπασμάτων και στη συμφωνία κάθε στελέχους με την εγγραφή του στο απόσπασμα των στελεχών. Μετά τον έλεγχο ο δημοτικός ταμίας πιστώνει τους πληρώσαντες οφειλέτες στους βεβαιωτικούς καταλόγους και η ενέργεια αυτή επιβεβαιώνεται στο καθένα των αντίστοιχων αποσπασμάτων. Προκειμένου για εισπράξεις από μη βεβαιωμένα έσοδα επιμελείται την Οίκοθεν Ταμειακή Βεβαίωση αυτών με την έκδοση τριπλοτύπου αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων (άρθρο 59 ΒΔ/τος 17-5/ ). 10

11 Μετά τις εργασίες αυτές ο δημοτικός ταμίας εισάγει τις εισπράξεις στο ταμείο του Δήμου με την έκδοση Γραμματίου Είσπραξης, χρεώνοντας έτσι τη διαχείριση αυτού σε πίστωση του λογαριασμού «τακτοποιητέες εισπράξεις» με σύνταξη πράξης στην πίσω όψη του γραμματίου παραλαβής από τον εισπράκτορα «τακτοποιητέες εισπράξεις» στην οποία αναγράφονται οι αριθμοί και τα ποσά των εκδοθέντων Γραμματίων Είσπραξης. Στη συνέχεια ενημερώνει το βιβλίο του ταμείου με την καταχώριση των Γραμματίων είσπραξης στο Ημερολόγιο Εσόδων, στο Καθολικό Εσόδων και στο βιβλίο Τρεχούμενων Λογαριασμών. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1080/1980 ορίζεται ότι για τη διασφάλιση της κανονικής καταβολής των αποδοχών του προσωπικού του Δήμου, παρακρατείται με προσωπική ευθύνη του δημοτικού ταμία, από τα εισπραττόμενα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους έσοδα του Δήμου, εκτός των εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων, ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός διμήνου, το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την πληρωμή της μισθοδοσίας αυτού. Το ποσό αυτό ανανεώνεται διαρκώς από τα εισπραττόμενα κατά τη διάρκεια του έτους έσοδα, ώστε το χρηματικό υπόλοιπο (διαθέσιμα) να μην είναι μικρότερο από το ύψος τον αποδοχών (2) μηνών. Αφού ο δημοτικός ταμίας έχει διασφαλίσει τις αποδοχές του προσωπικού κατά τα ανωτέρω, προέρχεται στην πληρωμή άλλων δαπανών» (ιδε «ΠΕΡΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» εκδ Κ. Νικολόπουλου Δ/ντη ΟΤΑ σελ ). 5. Διαγραφή χρεών άρθρο 174 ΔΚΚ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 (Ν. 3463/2006 ΔΚΚ): «1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 11

12 3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α και γ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας. Ερμηνεία Νομολογία : 1. Με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου ενσωματώθηκε ουσιαστικά στο άρθρο 235 του προϊσχύσαντος Δ.Κ.Κ. (όπως αυτό ουσιαστικά αυτούσιο μεταφέρθηκε στο νέο Δ.Κ.Κ.) η παρ. 4 άρθρου 28 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ Α 284/ ), με την οποία είχε αρχικά προβλεφθεί η περίπτωση διαγραφής χρεών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στους Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, για τις περιπτώσεις εκείνες που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο. Για τη διαγραφή αυτού του είδους των χρεών απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας στις περιπτώσεις α και γ. 1. Με το άρθρο αυτό, θεσπίζεται ειδική διαδικασία επίλυσης διαφορών δημοτών και Ο.Τ.Α. που αφορούν χρέη από τέλη, δικαιώματα κτλ., η οποία είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία που ακολουθειται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατόπιν σχετικής προσφυγής του οφειλέτη δημότη. 2. Στο άρθρο 82 του Κ.Ε.Δ.Ε., προβλέπεται η δυνατότητα για τη διαγραφή, εν όλω ή εν μέρει, χρεών προς το Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του αρμοδίου οργάνου αποκεντρώσεως μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Επιτροπών, μεταξύ άλλων, και για χρέη που οφείλονται από απόρους οφειλέτες. Προϋποθέσεις για τη διαγραφή του χρέους στην περίπτωση αυτή είναι: α) η απορία να τεκμαίρεται από έγγραφα στοιχεία Δημοσίων Αρχών και από πιστοποιητικό απορίας που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 12

13 Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και β) η είσπραξη του χρέους να μην έχει επιτευχθεί επί διετία από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο βεβαιώθηκε το χρέος» ( ιδε «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α 114» εκδ Πάνου Κ. Ζυγούρη σελ ). 6. Διευκολύνσεις οφειλετών (άρθρο 170 ΔΚΚ Ν. 3463/2006) «Άρθρο Διευκολύνσεις οφειλετών 1. Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου. 2. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ Α 238) αναφέρεται "προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας", "επιτροπή" και "Υπουργός Οικονομικών", νοούνται αντίστοιχα ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, η δημαρχιακή επιτροπή και το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Για την άσκηση της αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής. 3. Στους οφειλέτες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οποίων η ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται δια των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων είναι εκείνα της προηγούμενης παραγράφου. 4. Το παράβολο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ Α 238), όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, κατατίθεται υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην ταμειακή τους υπηρεσία και, ελλείψει αυτής, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 5. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι οφειλές από συμβάσεις. Ερμηνεία Νομολογία : 1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2648/1998 : «Άρθρο 13 Δικαιούχοι διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 1. Στους οφειλέτες των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δύναται να χορηγηθεί διευκόλυνση για την πέραν των νόμιμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία για την άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλών αυτών. 2. H διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δεν επιδρά στην υπερημερία του οφειλέτη και στην επιβάρυνση της οφειλής με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ούτε στην 13

14 καταβολή ολόκληρης της οφειλής, όταν αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως η πληρωμή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας για μεταβίβαση αυτοκινήτου ή πληρωμή του επιμεριστικού φόρου κληρονομίας για τη μεταβίβαση του ακινήτου που κληρονομήθηκε. Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από τα αρμόδια όργανα του άρθρου 14, απαλλάσσονται α) της πληρωμής ποσοστού τριάντα στα εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τα ποσά των δόσεων της διευκόλυνσης από την ημέρα χορήγησης αυτής και μετά και β) της πληρωμής του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σαράντα στα εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής». 2. Κατά δε το άρθρο 14 του αυτού ως άνω νόμου: «Άρθρο 14 - Αρμόδια όργανα 1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι: α) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του τελωνείου για βασικές οφειλές μέχρι ποσού διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. β) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή τελωνείου, μετά από γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, για βασικές οφειλές πάνω από διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ και μέχρι του ποσού εξακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. γ) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων για βασικές οφειλές μεγαλύτερες των εξακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Oικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της ίδιας Επιτροπής, υπάγεται και η εξέταση αιτημάτων παροχής διευκόλυνσης, ανεξαρτήτως ποσούβασικής οφειλής, των ακόλουθων κατηγοριών οφειλετών: α) Επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και εταιριών που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, β) Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και οφειλετών των οποίων η πτώχευση έχει περατωθεί, αλλά στην περίπτωση αυτή μόνο για τα πτωχευτικά τους χρέη, γ) Οφειλετών που ζητούν την επανεξέταση του αιτήματός τους για αύξηση του αριθμού των δόσεων της διευκόλυνσης που τους χορηγήθηκε από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. Το αίτημα για την επανεξέταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την τελευταία εμπρόθεσμη πληρωμή της δόσης της προηγούμενης διευκόλυνσης και περιλαμβάνει το υπόλοιπο ποσό αυτής, καθώς και τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από τη χορήγηση της μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης επανεξέτασης, δ) Οφειλετών με 14

15 αίτημα που αφορά τις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις της περίπτωσης δ του άρθρου 31 του παρόντος. 3. Ως βασική οφειλή, για τον προσδιορισμό του αρμόδιου οργάνου που θα εξετάσει το αίτημα, θεωρείται το σύνολο των αρχικά βεβαιωμένων οφειλών, των υποκειμένων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τον παρόντα νόμο, χωρίς τις προσαυξήσεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., ΦΕΚ 90 Α), όπως αυτό διαμορφώνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης μετά από πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο την ημέρα αυτή (ιδέ επίσης τα άρθρα 1 επ. του αυτού ως άνω νόμου)..» (ιδε «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α 114)» του Πάνου Κ. Ζυγούρη εκδ σελ ). «Αρμόδια όργανα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 Ν. 3202/2003, και του άρθρου 14 Ν. 2648/1998 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3193/2003): α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας, για βασικές οφειλές μέχρι του ποσού των ,00 ευρω β) η δημαρχιακή επιτροπή για βασικές οφειλές μέχρι του ποσού των ,00 ευρω γ) το Δημοτικό Συμβούλιο για βασικές οφειλές μεγαλύτερες των ,00 ευρω. Ως βασικές οφειλές θεωρούνται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής. Η εξέταση του αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από το αρμόδιο όργανο, ενεργείται με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2648/1998, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του Ν. 2948/2001 και του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 3193/2003, με βάση τα οποία καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 26 δόσεις και η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 146,74 ευρώ. Με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 Ν. 3296/2004 ορίζεται ότι μπορεί να χορηγηθεί τμηματική καταβολή για βασικές οφειλές μέχρι ,00 ευρω σε 48 δόσεις (εγκ. Υπ.Οικ / /0016/ΠΟΛ 1147/ ). Εξαιρούνται από την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 Ν. 2648/1998, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες: α) είχαν ρυθμιστεί να καταβληθούν τμηματικά με διάταξη νόμου, χωρίς να συμμορφωθεί ο οφειλέτης β) είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του ίδιου υπόχρεου και δεν εξοφλήθηκαν γ) είχαν αναστολή πληρωμής ή αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων δ) προέρχονται από συμβάσεις (άρθρο 27 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο Ν. 3202/2003). 15

16 Δεν επιτρέπεται η χορήγηση στον ίδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσότερων των δύο (2) διευκολύνσεων. Με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 3193/2003 ορίζεται ότι μπορεί να χορηγηθεί και τρίτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε οφειλέτη που έχει απωλέσει τη δεύτερη διευκόλυνση, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης στην οποία δεν είχε συμμορφωθεί και η πρώτη δόση της θα είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον 10% της συγκεκριμένης οφειλής για την οποία δίδεται η τρίτη διευκόλυνση. Ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εφόσον δεν πληρώσει τρεις (3) συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής (άρθρο 18 παρ. 5 Ν. 2648/1998). Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής απαλλάσσονται: α) της πληρωμής ποσοστού 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν το ποσό των δόσεων και β) της πληρωμής του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 3193/2003). Το παράβολο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 Ν> 2648/1998 και το οποίο κατατίθεται υπέρ του Δήμου (άρθρο 27 παρ. 3 Ν. 3202/2003 μαζί με την αίτηση για την χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, ανέρχεται στο ποσό των 15,00 ευρω για ποσό οφειλής μέχρι 3.00,00 ευρω, αυξανόμενο αναλογικώς, κατά 15,00 ευρω για κάθε επιπλέον ποσό οφειλής 3.00,00 και μέχρι του ποσού των 900,00 ευρω (άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 2948/2001). Για παράδειγμα για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ποσού ,00 ευρω, κατατίθεται παράβολο 750,00 ευρώ (ΚΑ εσόδου 1522)» (ιδε «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» εκδ Κ. Νικολόπουλου σελ ). 7. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που πρέπει να λαμβάνουν οι ΟΤΑ (σχετικοί νόμοι ΝΔ 356/1974, άρθρο 27 παρ. 2 Ν. 3202/2003, ΠΔ 503/1985, άρθρο 167 ΔΚΚ) Για την είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 167 ΔΚΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου167 παρ. 1 ΔΚΚ τα ταμειακά όργανα των ΟΤΑ ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ. Έτσι όπου στις διατάξεις του ΚΕΔΕ αναφέρεται «Δ/ντης Δημοσίου Ταμείου» νοείται ο ειδικός δημοτικός ταμίας ή ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας του ΟΤΑ. Τα αναγκαστικά μέτρα συνίστανται: 16

17 α) Σε κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτη είτε εις χείρας τρίτου β) κατάσχεση ακινήτων γ) Προσωπική κράτηση (άρθρο 9 ΝΔ εν συνδυασμω με το άρθρο 33 του Ν. 3220/2004) (ιδέ κατωτέρω το ζήτημα της προσωπικής κράτησης όπως διαμορφώθηκε νομολογιακά). Αντισυνταγματικότητα της προσωποκράτησης για χρέη προς το Δημόσιο Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 3 του Συντάγματος. Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είχε ήδη γίνει με την ΣτΕ ολ. 2858/2003 που έκρινε -επικαλούμενο την σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των οικείων διατάξεων- ότι μετά την εισαγωγή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η προσωπική κράτηση επιτρέπεται μόνο για το Δημόσιο (ΔΟΥ, Τελωνεία) όχι όμως και για ΝΠΔΔ όπως το ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε ότι εκ των άρθρων του Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας προκύπτει ότι «δια του νόμου τούτου ερυθμίσθησαν κατά τρόπον πλήρη και αποκλειστικόν τόσον αι ουσιαστικαί όσον και αι δικονομικαί προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου της προσωπικής κρατήσεως, η οποία εφεξής επιτρέπεται μόνον προκειμένου περί απαιτήσεων του Δημοσίου, όχι δε και των λοιπών ν.π.δ.δ., ως το ΙΚΑ. Τούτο προκύπτει σαφώς εκ της γραμματικής διατυπώσεως των άρθρων 231 παρ. 1, 232 και 233 του ΚΔΔ, τα οποία είναι στενώς ερμηνευτέα, υπό το φως των άρθρων 5 παρ. 3 του Συντάγματος και 7 της ΕΣΔΑ, εν όψει της στερήσεως του ατομικού δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας που επάγεται δια τον οφειλέτην η επιβολή του μέτρου. Κατά συνέπειαν, μετά την έναρξιν ισχύος του Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας ( ) κατηργήθησαν αι διατάξεις του ν. 1867/89, ως είχαν τροποποιηθεί μετάγενεστέρως, δια των οποίων προεβλέπετο η δυνατότης επιβολής προσωπικής κρατήσεως και δια χρέη προς το ΙΚΑ, διετηρήθη δε το μέτρον τούτο μόνον ως προς το Δημόσιον». Το ζήτημα του επιτρεπτού της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το Δημόσιο μετά την διακύμανση της νομολογίας και την έντονη κριτική της θεωρίας επιλύθηκε οριστικά με την ΣτΕ ολ. 250/2008 που έκρινε ανεπίτρεπτο το 17

18 μέτρο της προσωπικής κράτησης, ως αντικείμενο στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 3 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι «Το μέτρο της προσωπικής κρατήσεως διαφέρει των γνησίων μέσων εκτελέσεως (κατάσχεση κ.λπ.), τα οποία συνιστούν άμεση επέμβαση του Δημοσίου στην περιουσία του οφειλέτη προς είσπραξη του προς αυτό χρέους, διότι αποτελεί μέτρο καταναγκασμού όχι επί της περιουσίας, αλλά επ` αυτού τούτου του προσώπου του οφειλέτη, προκειμένου να εξαναγκασθεί αυτός στη διά παντός μέσου καταβολή του οφειλομένου χρέους. Τούτο όμως είναι συνταγματικώς ανεπίτρεπτο, ως αντικείμενο στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 3 του Συντάγματος. Τούτο δε διότι πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας είναι, κατά τα ανωτέρω άρθρα, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, πυρήνας της οποίας είναι η προσωπική ελευθερία. Και ναι μεν το Σύνταγμα ανέχεται τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η στέρηση αυτή είναι λογικώς αναγκαία για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, χάριν του οποίου επιβάλλεται. Τέτοιοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δικαιολογούντες την επιβολή των στερητικών της ελευθερίας ποινών είναι οι προβλεπόμενοι υπό του ποινικού δικαίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται άλλωστε, το ποινικό αδίκημα της παραβιάσεως της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. (άρθρ. 25 ν. 1882/ φ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 2523/1997, φ. 179). Είναι, όμως, όλως διάφορο το θέμα της στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας, όχι ως ποινής για αποδοκιμαστέα κοινωνική συμπεριφορά, αλλ` ως διοικητικού μέτρου, αποβλέποντος στην άσκηση πιέσεως προς εξόφληση χρέους με χρήματα, τα οποία δεν έχει ή δεν δύναται το Δημόσιο να αποδείξει ότι έχει ο οφειλέτης. Υπό το πρίσμα τούτο, δεν υφίσταται καν θέμα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητος, διότι αυτή προϋποθέτει ότι τόσον ο σκοπός, όσον και τα χρησιμοποιούμενα προς επίτευξη αυτού μέσα είναι, κατ` αρχήν, θεμιτά, οπότε και ερευνάται, περαιτέρω, η μεταξύ των σχέση σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το μέτρο, όμως, της προσωπικής κρατήσεως απαγορεύεται καθ` εαυτό σε κάθε περίπτωση ως αντικείμενο στο Σύνταγμα (άρθρ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 3), κατά τα προεκτεθέντα και, για τον λόγον αυτόν, οι διατάξεις των άρθρων 1 επόμ. του ν. 1867/1989, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 46 του ν. 2065/1992 και 33 του ν. 2214/1994 δεν είναι εφαρμοστέες». 18

19 Η διαδικασία κατάσχεσης κινητών και ακινήτων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρων του ΚΕΔΕ όπως ισχύουν: «Άρθρον 10 - Ενέργεια κατασχέσεως κινητών εις χείρας του οφειλέτου 1. Η κατάσχεσις κινητών εις χείρας του οφειλέτου ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, περιεχούσης τα στοιχεία του οφειλέτου, το είδος και το ποσόν της οφειλής, υπό δικαστικού επιμελητού, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος διά την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος. Προκειμένου περί εσόδων η είσπραξις των οποίων ανατέθη εις τον Ταμιακόν υπάλληλον δύναται ούτος, εκτός έδρας του Δημοσίου Ταμείου, να ενεργήση κατάσχεσιν κινητών και οίκοθεν, εκτός εάν περί του εναντίου υπάρχη ρητή έγγραφος εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 2. Περί της κατασχέσεως συντάσσεται παρουσία των συμπραττόντων και του τυχόν παρόντος οφειλέτου έκθεσις περιγράφουσα συνοπτικώς τα κατασχεθέντα, αναφέρουσα την, κατ' εκτίμησιν του ενεργούντος την κατάσχεσιν, αξίαν αυτών και περιέχουσα: α) τον τόπον και τον χρόνον της κατασχέσεως. β) Τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας κατασχέσεως ως και το ονοματεπώνυμον του παραγγέλοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. γ) Το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός, εκάστου των συμπραττόντων προσώπων. δ) Το συνολικόν ποσόν του χρέους του οφειλέτου ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. 3. Μετά το πέρας της κατασχέσεως ο ενεργών την κατάσχεσιν, αναγιγνώσκει την έκθεσιν εις τα συμπράττοντα πρόσωπα και τον τυχόν παρόντα οφειλέτην. 4. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων κινητών απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς. 5. Η έκθεσις κατασχέσεως υπογράφεται υπό του ενεργήσαντος την κατάσχεσιν, του μάρτυρος και του τυχόν παρόντος και θέλοντος να υπογράψη οφειλέτου, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται εντός δύο ημερών από της διενεργείας της κατασχέσεως εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Ταμείου. 6. Αντίγραφον της εκθέσεως παραδίδεται άμα τη κατασχέσει υπό του κατασχόντος, επί πειθαρχική ποινή και αποζημιώσει υπέρ του Δημοσίου, προς τον τυχόν παρόντα οφειλέτην ή επιδίδεται προς αυτόν εντός τεσσάρων ημερών από της ημέρας της κατασχέσεως, εφ' όσον ούτος ήτο απών. Η προθεσμία επιδόσεως παρεκτείνεται επί οκτώ ημέρας διά τους κατοικούντας εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατασχέσεως. Εάν ο καθ' ου η κατάσχεσις είναι παρών και αρνήται να παραλάβη το αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως, συντάσσεται και υπογράφεται περί τούτου πράξις υπό του κατασχόντος παρά πόδας της εκθέσεως κατασχέσεως. 19

20 7. Αντίγραφον της εκθέσεως επιδίδεται ωσαύτως εντός οκτώ ημερών από της κατασχέσεως εις το Ειρηνοδίκην του τόπου της κατασχέσεως. Ο Ειρηνοδίκης υποχρεούται να καταχωρίση περίληψιν της εκθέσεως εις ειδικόν βιβλίον μετ' αλφαβητικού των καθ' ων η κατάσχεσις ευρετηρίου. Άρθρον 11-Εξουσίαι ενεργούντος κατάσχεσιν κινητών εις χείρας του οφειλέτου 1. Ο ενεργών την κατάσχεσιν έχει την εξουσίαν, εφ' όσον ο σκοπός της αναγκαστικής εκτελέσεως απαιτεί τούτο, να εισέρχεται εις την οικίαν ή εις πάντα έτερον χώρον ευρισκόμενον εν τη κατοχή του καθ' ου η εκτέλεσις, να ανοίγη τας θύρας και να προβαίνη εις ερεύνας, ως και να ανοίγει κεκλεισμένα έπιπλα, σκεύη, ή δοχεία. 2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν δύναται να ζητή την συνδρομήν της αρμοδίας διά την τήρησιν της τάξεως Αρχής η οποία υποχρεούται να παρέχη την συνδρομήν ταύτην. 3. Κατά την διάρκειαν της νυκτός, τας Κυριακάς και τας νόμω εξαιρετέας ημέρας δεν δύναται να επιβληθή κατάσχεσις κινητών εις χείρας του οφειλέτου πλην αν το μέτρον λαμβάνεται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 του παρόντος οπότε παρίσταται ως μάρτυς αντί του ενηλίκου προσώπου, Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητος ή Δημοτικός ή Κοινοτικός Σύμβουλος ή δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικόν όργανον. Άρθρον 12 - Πλείονες κατασχέσεις Οιαδήποτε προγενεστέρα κατάσχεσις του Δημοσίου ή τρίτων δεν εμποδίζει την κατά το άρθρον 10 του παρόντος κατάσχεσιν, ουδέ η παρά του Δημοσίου επιβληθείσα κατάσχεσις εμποδίζει την παρ' άλλων τοιαύτην. Η αναγγελία οιουδήποτε δεν τεκμηριοί παραίτησιν εκ της κατασχέσεως. Κατά τας περιπτώσεις ταύτας εις απόληψιν δικαιωμάτων και εξόδων εκτελέσεως δικαιούται, φυλαττομένων των περιπτώσεων του άρθρου 22 του παρόντος Ν.Δ., μόνον εκείνος επισπεύσει του οποίου επερατώθη η κατακύρωσις και το Δημόσιον Επισπεύδοντος του Δημοσίου τρίτος αναγγελθείς δανειστής δεν δύναται να συνεχίση τον πλειστηριασμόν. Άρθρον 13- Συνέπεια κατασχέσεως κινητών 1. Ο οφειλέτης από της ημέρας της κατασχέσεως εάν ήτο παρών, ή εάν ήτο απών από της επιδόσεως αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως, στερείται του δικαιώματος απαλλοτριώσεως ή οπωσδήποτε διαθέσεως τωνκατασχεθέντων πραγμάτων πάσα δε τοιαύτη πράξις γενομένη άνευ εγγράφου συγκαταθέσεως του Διευθυντού του Ταμείου είναι άκυρος αυτοδικαίως. 2. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα είναι ησφαλισμένα, η κατάσχεσις ισχύει και επί της αποζημιώσεως της οφειλομένης εκ της ασφαλίσεως, της καταβολής της αποζημιώσεως εις τον καθ' ου η εκτέλεσις υπό του ασφαλιστού ούσης ακύρου μετά την έγγραφον προς αυτόν ειδοποίησιν υπό του κατασχόντος περί της γενομένης κατασχέσεως. Άρθρον 14- Κατάσχεσις νομισμάτων και χρεωγράφων 20

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες. ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τ οπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

ΘEMA: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ. 1036903/2169/20/0016 ΠΟΛ : 1049 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κυριότερες μεταβολές για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής.

Αναφέρονται οι κυριότερες μεταβολές για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής. ΠΟΛ.1148/28.12.2006 Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006 Αριθ.Πρωτ.1114305/8860/0016 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Να σταλεί και με e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 430/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 32/29-12-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: ΠΟΛ.1133/14.11.2006 Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006 Αρ.Πρωτ.: 1100922/7674/0016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX, Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1134 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑ 45/ ). Β)

ΟΤΑ 45/ ). Β) ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των οδηγιών της 45/01 εγκ. διαταγής περί βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας. Α) ΟΤΑ - Νομαρχιακές - Δημοτικές - Κοινοτικές - Διαδημοτικές - Διακοινοτικές επιχ/σεις (παρ. 9.9). Β) Αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΕΙΣ Α 1141203 ΕΞ 2011 ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων 1. Έννοια δημόσιων εσόδων 1-4 2. Αιτία απαιτήσεων Δημοσίου 5-8 3. Έκταση εφαρμογής 9 Άρθρον 2. Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.2005/ Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο

ΠΟΛ.2005/ Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο ΠΟΛ.2005/23.5.1990 Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο ΠΟΛ. 2005/23.5.1990 Διοικητική ερμηνεία των διατάξεων για την ποινικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4491 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2556/97 που αφορούν θέματα αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2556/97 που αφορούν θέματα αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων.» ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων Ν. 2556/97 που αφορούν θέματα αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων.» Με την παρούσα, κοινοποιούμε τις κάτωθι διατάξεις του Ν. 2556/24-12- 97(ΦΕΚ 270 τ.α')που αναφέρονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 11 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/09/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2982 YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

ΘEMA: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τμήματα Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 6143Η-ΣΛΛ Αθήνα, 16/9/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1141

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1230 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 22.1.2007 Αρ.Πρωτ.7. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 22.1.2007 Αρ.Πρωτ.7. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22.1.2007 Αρ.Πρωτ.7 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων» Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.1114305/8860/0016/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 21-6-2010 Αριθ.Πρωτ.510 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων. Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου

Συμψηφισμός οφειλών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου Νοέμβριος 2012 Συμψηφισμός οφειλών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου Εισαγωγικά Πολλά έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό σχετικά με την δυνατότητα συμψηφισμών οφειλών προς το Δημόσιο με απαιτήσεις κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.619,522,520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: ΕΤΑΚ και ειδικός φόρος επί ακινήτων. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1081, 1061, 1062 έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 3/1/ 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1003 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Αιτιολογική έκθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1879 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2227 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. πρωτ.: 23334/6.6.2014 Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους Αριθ. Πρωτ.:23334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Εγκυκλίου:

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 16/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4322 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα