ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/ /12/2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δ. Ιθάκης, η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε την Τρίτη , μετά την αρ. 2050/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 12 και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ 2. ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ (προσήλθαν την Τρίτη 23-4) 4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 5. ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ (δεν προσήλθε την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ Τρίτη 23-4) 6. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΗΣ 7. ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΦΛΑΜΠΑ 8. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ (αποχώρησε). 9. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ( >> >>) 10. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ( >> >>) Ο Δήμαρχος Ιθάκης Ιωάννης Κασσιανός 11. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ απουσίαζε. 12. ΕΠΑΜΕΙΝ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ(αποχώρησε) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. σχετικά με το 11 Ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από έως ) θέτει υπόψη του Συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση της αρμόδιας υπαλλήλου κ. Χ. Παίζη: < Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 έως 31/12/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα που εγκρίθηκε με την αριθ. 1/12013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Συνημμένα: H υπ αριθ. 1/2013 απόφαση Σ.Ε. Ετήσιος πίνακας απολογισμού Αναλυτική κατάσταση Ταμείου Ακολουθεί η απόφαση της Σχ. Επιτροπής: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ αριθμό 1/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/ /12/2011. Αριθ. Αποφ.: 1 /2013 Στο Δημοτικό Σχολείο Ιθάκης και στα γραφεία της Δ/νσης του Δημοτικού Σχολείου Ιθάκης σήμερα 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης», ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 95 και 234 παρ. 1 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.3852/2012. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά ως εξής: Παρόντες:

2 Γρίβας Διονύσιος Πρόεδρος, Μαυρομάτης Ορέστης, Αντιπρόεδρος Ταφλαμπά Γεωργία Κανέλλος Κωνσταντίνος Απόντες Ραυτοπούλου Ελένη Ηλία Αιμιλία Γρίβα Ζαχαράτη Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Χρυσόστομη Παίζη για την τήρηση των πρακτικών. Εισάγεται το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «έγκριση απολογισμού σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από έως Εισηγούμενος ο Πρόεδρος του θέματος αυτού, θέτει υπόψη των μελών: 1.Τις διατάξεις της παρ. 12 της υπ αριθ. 8440/ (ΦΕΚ 318/ τ.β ) απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ στην οποία ορίζεται ότι: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «Εσόδων Εξόδων» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. 2.Τις διατάξεις της παρ. 13 της ίδιας απόφασης στην οποία ορίζεται ότι: Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής επιτροπής με βάση το Βιβλίο Εσόδων Εξόδων και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 3.Την υπ αριθ. 56/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιθάκης (ΦΕΚ 1314/τ.Β / με την οποία συστάθηκε στο Δήμο Ιθάκης Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 & 243 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006 «κύρωση κώδικα δήμων και κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4. Την υπ αριθ. ΦΓ8/9836/1992 (ΦΕΚ 448/1992 τ.β ) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναφέρεται στον τύπο των λογαριασμών των σχολικών επιτροπών του Ν. 1894/1990 (άρθρο 5 παρ. 8) και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται σε αυτούς για έλεγχο. 5.Την παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/1997 τ.α ) και την με Α.Π / εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..Δ.Δ.Α. με θέμα «Υπαγωγή σχολικών επιτροπών στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2539/1997» από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει ότι οι σχολικές επιτροπές ως Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/1997 για την υποβολή των απολογισμών τους. 6.Το άρθρο 240 παρ. 1 του Ν. 3463/06 στο οποίο ορίζεται ότι «η θητεία των μελών του Δ.Σ. του νομικού Προσώπου ορίζεται με την ΑΔΣ. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου». 7.Την υπ αριθ. 57/ απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της σχολικής επιτροπής. 8.Τις υπ αριθ. 220/ & 246/ αποφάσεις του Δ.Σ. σύμφωνα με τις οποίες αντικαθίστανται τα παραιτηθέντα μέλη της σχολικής επιτροπής τα οποία ορίστηκαν με την προηγούμενη ΑΔΣ. 9.Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/2010 τ.α ) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» ορίζεται ότι στο διαδίκτυο αναρτώνται «οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού. 10.Τα παραστατικά των δαπανών και της απόδοσης των κρατήσεων και φόρων. 11.Τις εγγραφές στο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων και στο μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης. 12.Το συνοπτικό πίνακα απολογισμού 13. Τη Βεβαίωση του Προέδρου για το χρηματικό υπόλοιπο της οικονομικής διαχείρισης του ταμείου κατά την Στη συνέχεια παρουσίασε το συνοπτικό πίνακα εσόδων εξόδων από έως ο οποίος έχει ως εξής:

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α/α/ Κατηγορίες εσόδων Συνολικά έσοδα Κατηγορίες εξόδων Συνολικά έξοδα 1 Επιχορηγήσεις ,67 Αμοιβές τρίτων 2.731,02 2 Έσοδα από 1.148,70 θέρμανση 1.450,26 προσόδους Σχολικής περιουσίας 3 Λοιπά έσοδα ,12 Λοιπές Δαπάνες 2.294,37 Παροχές τρίτων 604,69 Συντηρήσεις επισκευές 1382,42 Σύνολο Εσόδων ,49 Σύνολο Εξόδων 8.462,76 Υπόλοιπο ,73 Σύνολο Εσόδων ,49 To χρηματικό υπόλοιπο το οποίο μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικονομικού έτους 2012 με την υπ αριθ. 10/2012 απόδειξη είσπραξης αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο στην Αγροτική Τράπεζα και στο Λογ/σμό με αριθ : ,87 Υπόλοιπο στην Αγροτική Τράπεζα και στο Λογ/σμό με αριθ (Καθαρίστριες) 7.890,16 Υπόλοιπο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο λογ/σμό : 3.907,78 Υπόλοιπο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο λογ/σμό ,01 Υπόλοιπο στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στο Λογ/σμό : 295,59 Μετρητά στα χέρια του υπόλογου της οικονομικής διαχείρισης: 37,32 Σύνολο: ,75 Στη συνέχεια η υπάλληλος του Δήμου Χρυσόστομη Παΐζη έδωσε στα μέλη της Επιτροπής τις εξής διευκρινήσεις: «Όπως προκύπτει από το βιβλίο εσόδων εξόδων της πρώην σχολικής επιτροπής Νηπιαγωγείου Κοινότητας Πλατρειθιά το οικονομικό έτος 2010 έκλεισε ως εξής: Έσοδα: ,68, Έξοδα: 7.566,56. Υπόλοιπο σε χρήση 2011: 3.616,13 Το Χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο λογ/σμό : 3.543,00. Στα χέρια του Προέδρου: 73,13 Από τον επανέλεγχο που έγινε κατά την , βρίσκονταν επιπλέον: Στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στο λογ/σμό (Καθαρίστριες): το ποσό των 1.114,98 Το χρηματικό υπόλοιπο για το έτος 2010 διαμορφώνεται ως εξής: Υπόλοιπο κατά την 31/12/2009 στο λογ/σμό (Καθαρίστριες): 1436,15 Στα χέρια του υπόλογου: 73,84 Σύνολο: 1509,99 Έσοδα 2010 βάση του βιβλίου εσόδων-εξόδων 1.182,69 Έσοδα για καθαρίστριες το 2010 βάση των καταθέσεων 1.379,00 Σύνολο Εσόδων ,68 Έξοδα βάση του βιβλίου εσόδων εξόδων 7.566,56 Πρόσθετα έξοδα για καθαρίστριες 2010: 1.700,13 Υπόλοιπο έτους 2010 για χρήση 20 11: 4.804,99 Σύνολο: ,68 το υπόλοιπο αναλύεται ως κάτωθι: Στο Ταμιευτήριο και στο λογ/σμό : 1114,98

4 Στο Ταμιευτήριο και στο λογ/σμό ,00 Στα χέρια του υπόλογου ταμία: 147,01 Σύνολο: 4.804,99 Η διαχειριστική περίοδος από 1/1/2011 έως 17/08/2011 εγκρίθηκε ως εξής: Έσοδα 4.216,13 Σύνολο Εξόδων: 2.608,80 Υπόλοιπο: 1.607,33 Σύνολο: 4.216,13 Κατόπιν των ανωτέρω το χρηματικό υπόλοιπο 17/8/2011 διαμορφώνεται ως εξής: για τη διαχειριστική περίοδο από 1/1/2011 έως Χρηματικό υπόλοιπο 2010: 4.804,99 Έσοδα 2010: 1.122,83 το οποίο αναλύεται ως εξής: 600,00 από Δήμο Ιθάκης για λειτουργικές ανάγκες (Α δόση) το οποίο ποσό έχει συμπεριληφθεί στον απολογισμό του παραπάνω χρονικού διαστήματος + 520,89 έσοδα από ΕΙΝ + 1,94 τόκοι καταθέσεων τα οποία ποσά δεν έχουν συμπεριληφθεί στον απολογισμό του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Σύνολο εσόδων από 1/1/2011 έως 17/8/2011: 5.927,82 Έξοδα: 3.497,02 Υπόλοιπο: 2.430,80 Το ποσό των 3.497,02 (έξοδα) αναλύεται ως εξής: 2.608,80 έξοδα βάση του βιβλίου Εσόδων Εξόδων 888,03 έξοδα για την καθαρίστρια 0,19 φόρος τόκων 3.497,82 Σύνολο εξόδων Το Χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 1607,33 χρηματικό υπόλοιπο με το οποίο έκλεισε ο απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 1/1/ ,47 ως πρόσθετο χρηματικό υπόλοιπο στον απολογισμό του χρονικού διαστήματος από 18/ Για όλα τα ανωτέρω έχει λάβει γνώση η υπηρεσία επιτρόπου Νομού Κεφαλληνίας ύστερα από αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας υπηρεσιακού σημειώματος. Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό των 823,47 έχει συμπεριληφθεί στον απολογισμό του χρονικού διαστήματος από 18/ ως πρόσθετο χρηματικό υπόλοιπο όπως μας υπεδείχθη από την υπηρεσία επιτρόπου.» Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΕΒΗ στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και διαπίστωσε ότι ο απολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ότι η οικονομική διαχείριση πληροί όλες τις προϋποθέσεις της νομιμότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο Έχοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από έως στις ως εξής: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α/α/ Κατηγορίες εσόδων Συνολικά έσοδα Κατηγορίες εξόδων Συνολικά έξοδα 1 Επιχορηγήσεις ,67 Αμοιβές τρίτων 2.731,02 2 Έσοδα από 1.148,70 θέρμανση 1.450,26 προσόδους Σχολικής περιουσίας 3 Λοιπά έσοδα ,12 Λοιπές Δαπάνες 2.294,37 Παροχές τρίτων 604,60 Συντηρήσεις επισκευές 1382,42 Σύνολο Εσόδων ,49 Σύνολο Εξόδων 8.462,76

5 Υπόλοιπο ,73 Σύνολο Εσόδων ,49 Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υποβάλλει τον απολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την περαιτέρω έγκρισή του. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τον ανωτέρω απολογιστικό πίνακα που εγκρίθηκε με την αριθ. 1/12013 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω. Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται : Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές αντίγραφο Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα