ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ των Αγγελικής Ψάιλα, Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργού Μηχανικού, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Θάλειας Σταθά, Περιβαλλοντολόγου, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Εισαγωγή Η πολυετής εφαρµογή της εκ των προτέρων εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων έχει αποδείξει την σηµαντικότητα του θεσµού για την προστασία του περιβάλλοντος. Εν τούτοις η εκτίµηση αυτή γίνεται σε ένα στάδιο όπου το γενικότερο πλαίσιο επιλογών (όπως π.χ. η γεωγραφική περιοχή κλπ.) έχει ήδη τεθεί και οι δυνατότητες για κάποιες σηµαντικές αλλαγές είναι ήδη περιορισµένες. Ως ανάγκη αυτής της διαπίστωσης προέκυψε η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση. Η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, έρχεται να καλύψει την ανάγκη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής στις τοµεακές πολιτικές κατά την προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων. Αναµένονται ως εκ τούτου πολύ σηµαντικά οφέλη τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ενσωµάτωση των αρχών της αειφορίας σε ανώτερα και προγενέστερα στάδια σχεδιασµού από αυτά των έργων και δραστηριοτήτων. Στόχοι και αρχές της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης Ο απώτερος στόχος της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση των αρχών της αειφορίας. Ένας δόκιµος ορισµός της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης είναι ο εξής: Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση είναι µια συστηµατική διαδικασία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόµενων πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις αυτές έχουν επαρκώς εκτιµηθεί στο ενωρίτερο δυνατό στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, από κοινού µε τα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα (Sadler and Verheem, 1996). Οι βασικές αρχές της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (στο εξής ΣΠΕ) θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω: Η ΣΠΕ αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση της στρατηγικής δράσης: Ως αποτέλεσµα µιας ΣΠΕ θα µπορούσαν να τροποποιηθούν οι στόχοι, τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών και ο τρόπος εφαρµογής της προτεινόµενης δράσης. Για το λόγο αυτό, η ΣΠΕ θα πρέπει να ενσωµατωθεί σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, ώστε να διασφαλίζει τον εντοπισµό όλων των 1

2 εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων και των πιθανών τροποποιήσεων της στρατηγικής δράσης. Η ΣΠΕ θα πρέπει να προάγει την συµµετοχή κοινού και άλλων αρχών στη διαδικασία λήψης απόφασης: Με τον τρόπο αυτό η ΣΠΕ αφήνει τη παλιά µονοµερή προσέγγιση της διαδικασίας λήψης απόφασης για την υιοθέτηση µιας συµµετοχικής διαδικασίας, µε ιδιαίτερο σηµείο της την εµπλοκή του κοινού. Η ΣΠΕ πρέπει να είναι γενική και «εστιασµένη»: Επειδή πρόκειται για διαδικασία που εµπλέκεται στα αρχικά στάδια σχεδιασµού, η ΣΠΕ δεν θα πρέπει να είναι τόσο λεπτοµερής όσο η Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, ούτε µπορεί να συµπεριλαµβάνει µια τεράστια συλλογή στοιχείων βάσης. Η ΣΠΕ πρέπει να συµβάλλει στον εντοπισµό της βέλτιστης εναλλακτικής δυνατότητας για τη στρατηγική δράση: Έτσι, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και αξιολογούνται οι διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες ενός σχεδίου ή προγράµµατος µε σκοπό την εύρεση της βέλτιστης περιβαλλοντικά εφαρµόσιµης επιλογής. Η ΣΠΕ πρέπει να στοχεύει στην βελτιστοποίηση των θετικών επιρροών και στην ελαχιστοποίηση και αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων: Η ΣΠΕ για παράδειγµα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι στρατηγικές δράσεις δεν θα υπερβαίνουν τα όρια εκείνα που οδηγούν σε µη αναστρέψιµες βλάβες στο περιβάλλον. Ιστορική Αναδροµή της Οδηγίας ΣΠΕ Οι πρώτες συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την υιοθέτηση µιας Οδηγίας ΣΠΕ ξεκίνησαν την ίδια εποχή µε τις συζητήσεις για την Οδηγία για την Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, δηλαδή περίπου το Παρά το ότι αρχικά υπήρχε η πρόθεση για την υιοθέτηση µιας Οδηγίας που θα κάλυπτε τόσο έργα όσο και «στρατηγικές δράσεις», τελικά το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας που υιοθετήθηκε το 1985 περιορίστηκε µόνο στα έργα (Wood, 1988). Καθώς δεν υπήρχε δεσµευτικό ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για ΣΠΕ, ορισµένα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη προχώρησαν στην θέσπιση τέτοιων συστηµάτων από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Για παράδειγµα, στην Ολλανδία υπήρχε η υποχρέωση ΣΠΕ για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα, καθώς και η συντετµηµένη διαδικασία του «e-test» για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου. Επίσης, στην ανία υπήρχε υποχρέωση ΣΠΕ για κυβερνητικές προτάσεις ως µέρος της διοικητικής πρακτικής. Τέλος, στη Μεγάλη Βρετανία, ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για τις αρχές τοπικού σχεδιασµού (local planning authorities) απαιτεί απαραίτητα την εκπόνηση µιας συντετµηµένης µορφής ΣΠΕ («environmental appraisal») για όλα τα τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια. Όπως ήταν αναµενόµενο, η ανά χώρα προσέγγιση αντιστοιχούσε στο ιδιαίτερο υπόβαθρο κάθε χώρας και πολύ λίγο συνεισέφερε στην δηµιουργία ενός κοινού επιπέδου δράσης, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής 2

3 Ένωσης, αλλά και στην επίτευξη της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτή προωθείται από τα διάφορα Προγράµµατα ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον. Μια πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µια Οδηγία ΣΠΕ κυκλοφόρησε το Η πρόταση αυτή συζητήθηκε εκτενώς µεταξύ των Κρατών Μελών και ιδιαίτερα ως προς τους τύπους των στρατηγικών δράσεων που θα εντάσσονταν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Η επίσηµη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τελικά δηµοσιοποιήθηκε τον εκέµβριο Παρά το γεγονός ότι η προηγούµενη εκδοχή της πρότασης Οδηγίας αναφερόταν στις «διαδικασίες σχεδιασµού» ή στις «διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (πολιτικές, σχέδια και προγράµµατα), η τελική πρόταση περιοριζόταν «σε ορισµένα σχέδια και προγράµµατα χρήσεων γης», ενώ κάτω από τον τίτλο αυτό συµπεριλάµβανε και κάποια τοµεακά σχέδια και προγράµµατα. Η συγκεκριµένη πρόταση Οδηγίας συζητήθηκε σε βάθος. Τα βασικά στάδια στην διαδικασία υιοθέτησης της Οδηγίας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Το 1997, γνωµοδότησαν επ αυτής οι επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα, καθώς και για τις περιφέρειες. Τον Οκτώβριο 1998, γνωµοδότησε για τη πρόταση Οδηγίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Φεβρουάριο 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε µια τροποποιηµένη πρόταση Οδηγίας στην οποία είχαν συµπεριληφθεί 15 από τις 29 προτεινόµενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποιήσεις. Αυτή η πρόταση Οδηγίας επέκτεινε τον σκοπό της Οδηγίας, εκτός της προστασίας του περιβάλλοντος, και στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Επίσης στην πρόταση αυτή υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ των σχεδίων και προγραµµάτων πολεοδοµίας και χωροταξίας καθώς και των άλλων τοµεακών σχεδίων και προγραµµάτων. Τέλος συµπεριλαµβάνεται σαφής απαίτηση για αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στο προτεινόµενο σχέδιο ή πρόγραµµα. Η τροποποιηµένη αυτή πρόταση συζητήθηκε µεταξύ των Κρατών Μελών κατά το έτος Το Μάρτιο του 2000 υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο η κοινή θέση σχετικά µε τη πρόταση Οδηγίας. Κατά τα έτη 2000 και 2001, έλαβαν χώρα διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Στις 21 Ιουλίου 2001 δηµοσιεύθηκε η Οδηγία ΣΠΕ, η οποία υιοθετήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η Οδηγία αυτή, της οποίας το κωδικό όνοµα είναι «Οδηγία 2001/42/ΕΚ», θα έπρεπε να είχε εφαρµοστεί από τα Κράτη Μέλη µέχρι τις 21 Ιουλίου 2004, είτε υιοθετώντας νέες κατάλληλες ανεξάρτητες διαδικασίες είτε προσαρµόζοντας ανάλογα τις υφιστάµενες σε αυτά διαδικασίες ΣΠΕ. Η Οδηγία αυτή δεν µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα στα διάφορα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη καθώς θα πρέπει να «µεταφραστεί» σε ειδικές διατάξεις που να καθορίζουν κάθε λεπτοµέρεια που αφήνεται, χάριν της Αρχής της Επικουρικότητας, στην διακριτική ευχέρεια των Κρατών Μελών. Προκειµένου λοιπόν να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εφαρµογή της Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στα τέλη του 2003 κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε την ερµηνεία των απαιτήσεων της Οδηγίας. 3

4 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι µέχρι τα τέλη του 2003, περίπου 20 χώρες παγκοσµίως έχουν θεσπίσει νοµοθετικές διατάξεις για ΣΠΕ, ενώ άλλες έχουν υιοθετήσει κατευθυντήριες οδηγίες για ΣΠΕ (Therivel, 2004). Το περιεχόµενο της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ Το κείµενο της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ µπορεί σε γενικές γραµµές να χωριστεί σε πέντε ενότητες ως εξής: Το προοίµιο της Οδηγίας και το άρθρο 1: εξηγούν τους στόχους της Οδηγίας. Τα άρθρα 2-4 και το Παράρτηµα ΙΙ: εξηγούν ποιες στρατηγικές δράσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας καθώς και πότε πρέπει να εκπονείται ΣΠΕ. Επιπλέον στο άρθρο 2 δίνονται κάποιοι βασικοί ορισµοί. Τα άρθρα 5-7 και το Παράρτηµα Ι: εξηγούν τα βασικά στοιχεία που εισαγάγει µια ΣΠΕ σε µια διαδικασία λήψης απόφασης: την περιβαλλοντική µελέτη, τη διαβούλευση µε το κοινό και άλλες «αρχές» και τη διαδικασία διαβούλευσης µε άλλα Κράτη Μέλη όπου αυτό είναι απαραίτητο. Στα άρθρα 8 και 9: δηλώνεται η απαίτηση να ληφθούν κατά τη λήψη απόφασης υπόψη οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα άρθρα 5-7 και περιγράφεται πώς τα παραπάνω θα αποδοθούν εγγράφως. Τέλος, τα άρθρα 10-15: ασχολούνται µε διάφορες λοιπές διαδικαστικές απαιτήσεις. Συνοπτική παρουσίαση της Οδηγίας δίνεται στους Πιν. 1α και 1β. 4

5 Πίν.1α. Συνοπτική παρουσίαση των υποχρεώσεων που θέτει η Οδηγία ΣΠΕ για ένα συγκεκριµένο σχέδιο ή πρόγραµµα Περιβαλλοντική Μελέτη Εκπόνηση περιβαλλοντικής µελέτης στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος (Σ/Π), καθώς και οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες (Άρθρο 5). Οι πληροφορίες που θα παρέχονται στην περιβαλλοντική µελέτη είναι οι εξής (Άρθρο 5 και Παράρτηµα Ι): 1) το περιεχόµενο και οι κύριοι στόχοι του Σ/Π, και η σχέση µε άλλα σχετικά Σ/Π, 2) οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρµοστεί το Σ/Π (µηδενική λύση), 3) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σηµαντικά, 4) τα τυχόν υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αφορούν το Σ/Π, 5) οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν το Σ/Π και ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί, καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, έχουν ληφθεί υπόψη κατά την προετοιµασία του, 6) οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις του Σ/Π στο περιβάλλον, 7) τα προβλεπόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση των οποιωνδήποτε σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 8) οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες, και µια περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίµησης, 9) περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων παρακολούθησης, και 10) µια µη τεχνική περίληψη των παραπάνω πληροφοριών. Η περιβαλλοντική µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτηθούν, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις και µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών στο Σ/Π, το στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεως και το βαθµό στον οποίο ορισµένα θέµατα αξιολογούνται καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα της συγκεκριµένης διαδικασίας προκειµένου να αποφεύγεται η επανάληψη της εκτίµησης (Άρθρο 5.2) Οι περιβαλλοντικές µελέτες πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας ΣΠΕ (Άρθρο 12.2). 5

6 Πίν.1β. Συνοπτική παρουσίαση των υποχρεώσεων που θέτει η Οδηγία ΣΠΕ για ένα συγκεκριµένο σχέδιο ή πρόγραµµα συνέχεια ιαβουλεύσεις Με τις «περιβαλλοντικές» αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έκταση και το επίπεδο λεπτοµερειών των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική µελέτη (Άρθρο 5.4). Με τις «περιβαλλοντικές» αρχές και το κοινό, στους οποίους πρέπει να δίδεται έγκαιρη και πραγµατική ευκαιρία, εντός ευλόγων χρονικών περιθωρίων, να εκφράσουν την γνώµη τους επί του προκαταρτικού Σ/Π και της περιβαλλοντικής µελέτης που το συνοδεύει, πριν το Σ/Π εγκριθεί ή αρχίσει η σχετική νοµοθετική διαδικασία (Άρθρο 6.1, 6.2). Με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η εφαρµογή του Σ/Π ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αυτών των Κρατών Μελών (Άρθρο 7). Η περιβαλλοντική µελέτη και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης (Άρθρο 8). Απαιτούµενες πληροφορίες στην απόφαση Όταν εγκρίνεται το Σ/Π, το κοινό, οι «περιβαλλοντικές» αρχές και κάθε Κράτος Μέλος µε το οποίο διεξάχθησαν διαβουλεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 7, πρέπει να ενηµερώνονται και να τίθενται στη διάθεση τους τα παρακάτω (Άρθρο 9): Το Σ/Π όπως εγκρίθηκε. Μια «δήλωση» που να συνοψίζει: 1. τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στο Σ/Π, 2. τον τρόπο µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη, σύµφωνα µε το άρθρο 8, η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι γνώµες που εκφράστηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 6 και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 7, 3. τους λόγους για τους οποίους επιλέγηκε το Σ/Π, όπως εγκρίθηκε, λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν. Τα µέτρα που αποφασίστηκαν για την παρακολούθηση (Άρθρο 10). Παρακολούθηση Παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Σ/Π (Άρθρο 10). 6

7 Στόχος της Οδηγίας Στο Προοίµιο της Οδηγίας αναφέρονται µια σειρά στόχων, τους οποίους η Οδηγία προσπαθεί να επιτύχει, συµπεριλαµβανοµένης της διατήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος, της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, της ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την εξασφάλιση κοινών διαδικαστικών απαιτήσεων στα διάφορα Κράτη Μέλη και την ικανοποίηση και άλλων περιβαλλοντικών ρυθµίσεων ή συνθηκών. Το άρθρο 1 του κυρίως µέρους της Οδηγίας αναφέρει ότι: Στόχος της παρούσας Οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης εξασφαλίζοντας ότι θα γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (Άρθρο 1). Οι απαιτήσεις που επιβάλλουν τα υπόλοιπα άρθρα της Οδηγίας αποβλέπουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο στόχο της Οδηγίας γίνεται αναφορά στη προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Η αναφορά αυτή µας παραπέµπει στο 6 ο Πρόγραµµα ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον, το οποίο περιγράφει τα µέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την εφαρµογή της Στρατηγικής της για την Βιώσιµη Ανάπτυξη. Στο Πρόγραµµα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις άλλες τοµεακές πολιτικές ως ένα από τα πέντε πεδία προτεραιότητας στρατηγικής δράσης. Πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ, προκειµένου να περιγράψει τα σχέδια και προγράµµατα τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της, θέτει ένα συνδυασµό κριτηρίων τα οποία συνδέονται µεταξύ τους άλλοτε µε συνδετική και άλλοτε µε διαζευτική σχέση. Μόνο µε προσεκτική ανάγνωση των «και» και των «ή» µπορούµε να καταλήξουµε αν κάποιο σχέδιο ή πρόγραµµα εντάσσεται ή όχι στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Εποµένως, στρατηγικές δράσεις οι οποίες υποχρεούνται σε ΣΠΕ είναι τα σχέδια και προγράµµατα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους: 1. τα οποία εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από µια αρχή (άρθρο 2α), και 2. που απαιτούνται βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων (άρθρο 2α), και 3. τα οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (άρθρο 3.1), όπως καθορίζεται µετά τη χρήση των κριτηρίων του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας Οδηγίας, και 4. τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιοµηχανία, µεταφορές, διαχείριση αποβλήτων (στερεών και υγρών), διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισµό, πολεοδοµία, χωροταξία ή χρήση γης και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για 7

8 µελλοντικές άδειες έργων που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (άρθρο 3.2(α)), ή 5. για τα οποία, λόγω των ενδεχόµενων συνεπειών τους σε ορισµένους τόπους, απαιτείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 3.2(β)), ή 6. είναι άλλα σχέδια και προγράµµατα που καθορίζονται από τα Κράτη Μέλη, καθώς αυτά θέτουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων (άρθρο 3.4), και 7. των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι µεταγενέστερη της 21 ης Ιουλίου 2004 ή τα οποία εγκρίνονται µετά την 21 η Ιουλίου 2006 (άρθρο 13.3). Τα παραπάνω απεικονίζονται συνοπτικά στο ιάγραµµα 1. Οι στρατηγικές δράσεις που δεν υποχρεούνται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση, σύµφωνα µε τη παρούσα Οδηγία, είναι σχέδια και προγράµµατα: 8. τα οποία καθορίζουν τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο ή είναι ήσσονες τροποποιήσεις σχεδίων και προγραµµάτων (τα οποία σχέδια και προγράµµατα υποχρεούνται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση) και δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (άρθρο 3.3), ή 9. τα οποία είναι δηµοσιονοµικά σχέδια και προγράµµατα ή σχέδια και προγράµµατα που αφορούν τον προϋπολογισµό (άρθρο 3.8), ή 10. τα οποία είναι σχέδια και προγράµµατα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (άρθρο 3.8), ή 11. των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της 21 ης Ιουλίου 2004 και τα οποία εγκρίνονται πριν την 21 η Ιουλίου 2006 (άρθρο 13.3). Προκειµένου να αποφασίσει κάθε Κράτος Μέλος κατά πόσον τα σχέδια και προγράµµατα των σηµείων 6 και 8 ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δηλαδή αν υποχρεούνται ή δεν υποχρεούνται αντίστοιχα σε ΣΠΕ, είτε εξετάζουν χωριστά κάθε περίπτωση είτε καθορίζουν συγκεκριµένους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων είτε συνδυάζουν τις δύο αυτές προσεγγίσεις (διαδικασία «screening»). Είναι φανερό ότι λόγω της πολυπλοκότητας και της σχετικά µεγάλης «ελευθερίας» του συστήµατος καθορισµού των σχεδίων και προγραµµάτων που εντάσσονται στο πεδίο ορισµού της Οδηγίας, τα διάφορα Κράτη Μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ακριβώς σχετικά µε το τι ορίζει η παρούσα Οδηγία για τις διάφορες στρατηγικές τους δράσεις. 8

9 Το Σχέδιο / Πρόγραµµα εκπονείται ή/και εγκρίνεται από µια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο Ή εκπονείται από µια αρχή προκειµένου να εγκριθεί µέσω νοµοθετικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση; (Άρθρο 2(α)) ΟΧΙ ΝΑΙ Το Σχέδιο / Πρόγραµµα απαιτείται βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων; (Άρθρο 2(α)) ΟΧΙ ΝΑΙ Το Σχέδιο / Πρόγραµµα εκπονείται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιοµηχανία, µεταφορές, διαχείριση αποβλήτων (υγρών & στερεών), διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισµό, πολεοδοµία, χωροταξία ή χρήση γής, ΚΑΙ καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Ι & ΙΙ της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ; (Άρθρο 3.2(α)) ΟΧΙ Για το Σχέδιο / Πρόγραµµα, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχει σε ορισµένους τόπους, απαι-τείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 6 & 7 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ; (Άρθρο 3.2(β)) ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Το Σχέδιο / Πρόγραµµα καθορίζει τη χρήση µικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο, ή αποτελεί ήσσονα τροποποίηση ενός Σχεδίου / Προγράµµατος; (Άρθρο 3.3) Το Σχέδιο / Πρόγραµµα καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων (όχι µόνο έργων των Παραρτηµάτων της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ); (Άρθρο 3.4) ΟΧΙ ΟΧΙ Το Σχέδιο / Πρόγραµµα εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άµυνας, ή αποτελεί δηµοσιονοµικό σχέδιο/πρόγραµµα ή σχέδιο/ πρόγραµµα που αφορά τον προϋπολογισµό, ή συγχρηµατοδοτείται από ιαρθρωτικά Ταµεία ή το Ευρ. Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) για την περίοδο προγραµµατισµού /7; (Άρθρο 3.8 έως 3.9) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Το Σχέδιο / Πρόγραµµα ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον; (Άρθρο 3.5) ΟΧΙ ΟΧΙ Απαιτείται Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) ΝΑΙ εν απαιτείται Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) ιάγραµµα 1 9

10 Σηµαντικές εισροές της ΣΠΕ στη διαδικασία λήψης απόφασης Η παρούσα Οδηγία ορίζει ότι τρία στοιχεία της ΣΠΕ θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην διαδικασία λήψης απόφασης: η περιβαλλοντική µελέτη, οι απόψεις του κοινού και των «συναρµοδίων αρχών» και οι απόψεις των άλλων Κρατών Μελών όταν είναι απαραίτητο. Α. Σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η Οδηγία, θα πρέπει να εκπονηθεί µια περιβαλλοντική µελέτη η οποία να εντοπίζει, να περιγράφει και να αξιολογεί τις ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, καθώς και τις εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή προγράµµατος (άρθρο 5.1). Οι πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται από τη περιβαλλοντική µελέτη αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας και παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1α. Υποχρέωση των Κρατών Μελών είναι να διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές µελέτες είναι επαρκούς ποιότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας. Παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν σε σχέση µε το περιεχόµενο της περιβαλλοντικής µελέτης είναι οι εξής: Από τα παραπάνω αναφερόµενα περιεχόµενα της περιβαλλοντικής µελέτης, τα περιεχόµενα των σηµείων (1) (5) παρέχουν το πλήρες πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός σχεδίου ή προγράµµατος καθώς αναφέρονται σε µια ανάλυση των σχετικών µε αυτά άλλων σχεδίων και προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών, µια περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης περιβάλλοντος, επικεντρωµένη κυρίως στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν σηµαντικά, καθώς και ένας εντοπισµός των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Χωρίς αντίρρηση, τα σηµεία (2) (5) µπορούν να αναπτυχθούν ανεξάρτητα από το σχέδιο ή το πρόγραµµα και το περιεχόµενο τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρκετά σχέδια ή προγράµµατα στην συγκεκριµένη περιοχή. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ένα από τα σηµαντικά στοιχεία των περιεχοµένων της περιβαλλοντικής µελέτης είναι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, στις οποίες γίνεται σαφής αναφορά στο άρθρο 5.1 της Οδηγίας. Η παρούσα Οδηγία περιλαµβάνει απαίτηση για την περιγραφή στη περιβαλλοντική µελέτη των µέτρων σχετικά µε τον έλεγχο των επιπτώσεων του σχεδίου ή του προγράµµατος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απαίτηση για έλεγχο των επιπτώσεων έλειπε εντελώς από την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων. Οι απαιτήσεις που θέτει η Οδηγία ΣΠΕ σχετικά µε το περιεχόµενο της περιβαλλοντικής µελέτης ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε εκτενή παράθεση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Για το λόγο αυτό το άρθρο 5.2 της Οδηγίας θέτει όρια σχετικά µε το επίπεδο λεπτοµερειών που θα πρέπει αυτή να περιλαµβάνει. Η αναφορά αυτή, καθώς και η αναφορά του άρθρου 4.3 στα σχέδια και προγράµµατα που αποτελούν µέρος ενός 10

11 ιεραρχηµένου συνόλου, υπονοούν ότι όταν δίνονται κάποια στοιχεία και εκπονούνται κάποιες αναλύσεις σε άλλες διαδικασίες ΣΠΕ σχεδίων και προγραµµάτων που σχετίζονται µε το υπό εξέταση σχέδιο ή πρόγραµµα, τα στοιχεία αυτά και οι αναλύσεις δεν είναι ανάγκη να επαναληφθούν αλλά να ιεραρχηθούν κατάλληλα. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να καθορίσουν τις «αρχές» που θα συµµετάσχουν στις διαβουλεύσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της περιβαλλοντικής µελέτης και του επιπέδου των λεπτοµερειών που θα συµπεριληφθούν σε αυτό. (άρθρο 5.4). Αυτές είναι οι αρχές οι οποίες, λόγω «των ειδικών περιβαλλοντικών αρµοδιοτήτων τους, ενδέχεται να ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των σχεδίων και προγραµµάτων» (άρθρο 6.3). Β. Η εκπονηθείσα περιβαλλοντική µελέτη και το προκαταρτικό σχέδιο ή πρόγραµµα θα πρέπει να τεθούν υπό διαβούλευση. Τα σχετικά κείµενα θα πρέπει να τεθούν στην διάθεση των αρχών και του κοινού (άρθρο 6.1), που θα πρέπει να έχουν µια «έγκαιρη και πραγµατική ευκαιρία, εντός ευλόγων χρονικών περιθωρίων, να εκφράσουν την γνώµη τους επί του προκαταρτικού σχεδίου ή προγράµµατος και της περιβαλλοντικής µελέτης που το συνοδεύει, πριν το σχέδιο ή πρόγραµµα εγκριθεί» (άρθρο 6.2). Το κοινό που κάθε φορά πρέπει να συµµετέχει στη διαβούλευση θα πρέπει να καθοριστεί από κάθε Κράτος Μέλος. Γ. Στην περίπτωση που η εφαρµογή ενός σχεδίου ή προγράµµατος έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε κάποιο άλλο Κράτος Μέλος, θα πρέπει επίσης να πραγµατοποιηθούν διαβουλεύσεις µε το Κράτος Μέλος αυτό (άρθρο 7). Σύµφωνα µε την Οδηγία ΣΠΕ, η περιβαλλοντική µελέτη και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων µε τις συναρµόδιες αρχές, το κοινό και τα άλλα Κράτη Μέλη, όπου αυτό είναι απαραίτητο, λαµβάνονται υπόψη κατά την προετοιµασία του σχεδίου ή προγράµµατος και πριν την υιοθέτησή του. Επίσης, σύµφωνα µε την Οδηγία, κατά την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράµµατος, ενηµερώνονται όλοι οι συµµετέχοντες στις παραπάνω διαβουλεύσεις για: τον τρόπο µε τον οποίο η περιβαλλοντική µελέτη και το σύνολο των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων αυτών ελήφθησαν υπόψη, τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η τελική µορφή του σχεδίου ή προγράµµατος ανάµεσα στις άλλες εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράµµατος.. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ΣΠΕ Η προστιθέµενη αξία της ΣΠΕ σε σχέση µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ανάγεται στα εξής: 11

12 Η ΣΠΕ εφαρµόζεται σε αρχικό στάδιο σχεδιασµού επηρεάζοντας άµεσα τους τύπους των έργων που τελικά θα υλοποιηθούν και όχι απλώς τις σχεδιαστικές τους λεπτοµέρειες. Με τη ΣΠΕ εκτιµώνται επιπτώσεις που είναι δύσκολο να συλληφθούν στο σύνολό τους στο επίπεδο των έργων, όπως οι σωρευτικές και συνεργιστικές επιπτώσεις σύνθετων έργων ή έργων µεγάλης κλίµακας. Η ΣΠΕ προάγει την αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων σε επίπεδο σχεδιασµού, καθώς στο επίπεδο των έργων έχει ήδη τεθεί το γενικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους και οι εναλλακτικές δυνατότητες είναι πλέον περιορισµένες. Η ΣΠΕ διασφαλίζει την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ΣΠΕ δίνει τη δυνατότητα της συµµετοχής του κοινού στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ΣΠΕ ενδυναµώνει και προσδίδει διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι διασφαλίζει την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της στρατηγικής δράσης και περιορίζει τις ανεπιθύµητες επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτή.. Από την άλλη πλευρά, η ΣΠΕ: προσθέτει χρονική και οικονοµική επιβάρυνση στην διαδικασία έγκρισης της στρατηγικής δράσης και καθώς είναι µια καινούρια διαδικασία, για την αποτελεσµατική εφαρµογή της θα πρέπει να περάσει κάποιο ικανό χρονικό διάστηµα ώστε να αποκτηθεί σχετική εµπειρία. Σε κάθε περίπτωση όµως µε τη ΣΠΕ επιτυγχάνουµε πιο διαφανείς, περιβαλλοντικά φιλικές και κοινωνικά πιο αποδεκτές στρατηγικές δράσεις. Εφαρµογή της Οδηγίας ΣΠΕ στην Ελλάδα Σε εθνικό επίπεδο η εφαρµογή της Οδηγίας έρχεται να καλύψει το κενό της προστασίας του περιβάλλοντος σε αρχικό στάδιο σχεδιασµού και σε µεγάλη κλίµακα. Η ανάγκη αυτή υπήρξε µια από τις βασικές διαπιστώσεις κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων «µεγάλης κλίµακας», όπως για παράδειγµα των µεγάλων εθνικών οδικών αξόνων ή λιµένων της χώρας, καθώς σε περιπτώσεις υλοποίησης περισσότερων διαφορετικών έργων για την ανάπτυξη µιας περιοχής, τα οποία µέχρι σήµερα αντιµετωπίζονταν µεµονωµένα, υποβαθµίζοντας έτσι τη σηµασία των σωρευτικών τους επιπτώσεων. Παρά την εκπόνηση και έγκριση/υλοποίηση, µέσω τυπικών ή άτυπων διαδικασιών, µεγάλου αριθµού σχεδίων και προγραµµάτων σε διάφορους τοµείς (χρήσεις γης, γεωργία, βιοµηχανία, ενέργεια, µεταφορές, τουρισµό, διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση απορριµµάτων, πολεοδοµικό σχεδιασµό), στην Ελλάδα δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα επίσηµες διαδικασίες για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την προετοιµασία αυτών των σχεδίων ή προγραµµάτων. Εν τούτοις ένα είδος εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένες περιπτώσεις σχεδίων ή προγραµµάτων υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια. Για παράδειγµα, τουλάχιστον εδώ και µια δεκαετία λειτουργεί ο θεσµός των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών, κατά την εκπόνησή των οποίων εκτιµούνται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συγκεκριµένου χωροταξικού σχεδιασµού σε ευαίσθητες περιοχές όπως παραλιακές ή ορεινές περιοχές. 12

13 Ως περιπτώσεις ΣΠΕ σχεδίων ή προγραµµάτων µπορούν να θεωρηθούν και οι περιπτώσεις εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύνθετων και σε µεγάλη κλίµακα και έκταση αναπτυσσόµενων έργων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: Η Συνολική και Ολοκληρωµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μερικής Εκτροπής του ποταµού Αχελώου προς τη Θεσσαλία που αφορά ουσιαστικά στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων σε δύο από τις µεγαλύτερες υδατικές περιφέρειες της χώρας. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανάπτυξη των Χερσαίων και Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων του Λιµένα Πειραιά (επιβατικός και εµπορικός λιµένας), συµπεριλαµβανοµένων του σιδηροδροµικού τερµατικού σταθµού και των οδικών δικτύων, αφορά ουσιαστικά στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης στην παραλιακή λιµενική ζώνη από Πειραιά µέχρι και Πέραµα. Ανάλογη περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Ολυµπιακά Έργα και τα Έργα Ανάπλασης που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο µέτωπο του Φαληρικού Όρµου. Μια ακόµη περίπτωση ΣΠΕ είναι η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Ολυµπιακών Έργων που συµπεριλαµβανόταν στο φάκελο υποψηφιότητας της Αθήνας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί και η περίπτωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Όλα τα νέα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή επεκτάσεις αυτών και τα οποία εντάσσονται στο πεδίο της συγκεκριµένης Οδηγίας, αντιµετωπίζονται ως έργα και εµπίπτουν στις εθνικές διατάξεις εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί, παρότι ως πολιτική δεν εµπίπτει στον σκοπό της Οδηγίας, η ΣΠΕ οποία εκπονήθηκε στο παρελθόν από το ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά µε την επίπτωση στην µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης της απόσυρσης των αυτοκινήτων µε συµβατικούς κινητήρες και την αντικατάστασή τους από αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας (κινητήρες µε καταλύτη). Έως το Νοέµβριο του 2004, επίσηµη και πλήρης εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ στην Ελλάδα δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί. Η ενσωµάτωση της ΣΠΕ στο εθνικό δίκαιο περιβάλλοντος αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση, καθώς αυτή εξαρτάται, όπως προαναφέρθηκε, από το καθορισµό ενός συνόλου παραµέτρων ιδιαίτερα πολύπλοκων. Οι σηµαντικότερες παράµετροι είναι οι εξής: Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας: Η σηµαντικότερη παράµετρος για την ορθή εφαρµογή της Οδηγίας φαίνεται να είναι ο καθορισµός του πεδίου εφαρµογής της, ο προσδιορισµός δηλαδή εκείνων των σχεδίων και προγραµµάτων, τα οποία πληρούν τις συνθήκες που θέτει η Οδηγία. Παρά το ότι η ίδια η Οδηγία περιορίζει κατά κάποιο τρόπο το πεδίο εφαρµογής σε ορισµένες οµάδες σχεδίων και προγραµµάτων, η συχνή χρήση από την ελληνική δηµόσια διοίκηση των όρων «σχέδιο» και «πρόγραµµα» σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι συνθήκες που θέτει η Οδηγία, καθιστούν το έργο του καθορισµού του πεδίου εφαρµογής ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο. 13

14 Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στον ορισµό της «αρχής» που είναι αρµόδια για την προετοιµασία του σχεδίου ή του προγράµµατος και η οποία βάσει της νοµολογίας του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής: Η αρχή µπορεί να οριστεί ως οργανισµός, άσχετα από τη νοµική του µορφή και την έκταση των εξουσιών του (εθνική, περιφερειακή ή τοπική), ο οποίος έχει ορισθεί υπεύθυνος, βάσει πράξεως εκδοθείσας από κράτος, για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας υπό τον έλεγχο του κράτους, και για το σκοπό αυτό, έχει ειδικές εξουσίες πέρα από εκείνες που προκύπτουν από τους κανονικούς κανόνες που έχουν εφαρµογή στις σχέσεις µεταξύ ατόµων. Κατά αυτόν τον τρόπο το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας µπορεί να επεκταθεί και σε ορισµένα σχέδια και προγράµµατα τα οποία αναλαµβάνουν ιδιωτικοποιηµένες εταιρείες κοινής ωφελείας. Τέλος η περίπτωση των σχεδίων και προγραµµάτων που αποτελούν µέρος ενός ιεραρχηµένου συνόλου και η υποχρέωση εκτίµησης των επιπτώσεων σε διάφορα επίπεδα αυτού περιπλέκει ιδιαίτερα τις διαδικασίες που διαφαίνονται ούτως ή άλλως αρκετά πολύπλοκες. Η διαδικασία «screening»: Η Οδηγία δίνει τη δυνατότητα εξαίρεσης ορισµένων περιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων από την υποχρέωση εκτίµησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Επίσης η ίδια Οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής της σε περιπτώσεις σχεδίων και προγραµµάτων που δεν ανήκουν στις οµάδες που ορίζει η Οδηγία αλλά που καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων και ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Προκειµένου να αποφασιστεί αν υπάρχει ανάγκη εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τις δύο προηγούµενες κατηγορίες σχεδίων και προγραµµάτων, είναι αναγκαία, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η εφαρµογή διαδικασίας «screening», είτε εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά είτε ορίζοντας συγκεκριµένους τύπους σχεδίων και προγραµµάτων είτε εφαρµόζοντας ένα συνδυασµό των δύο προσεγγίσεων. Η επιλογή της προσέγγισης που τελικά θα χρησιµοποιηθεί είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το σκεπτικό του καθορισµού του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας. Οι προδιαγραφές των µελετών: Για την ουσιαστική εφαρµογή της Οδηγίας, σηµαντική παράµετρο αποτελεί ο καθορισµός της έκτασης και του επιπέδου των πληροφοριών που πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε περιβαλλοντική µελέτη, ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο εκπονείται το κάθε σχέδιο ή πρόγραµµα. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, αποτελεί υποχρέωση κάθε Κράτους Μέλους η διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών µελετών. Σ αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε σηµαντικά η εκπόνηση γενικών προδιαγραφών. Οι αρµόδιες και οι συναρµόδιες αρχές: Καθώς η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση επεµβαίνει στην καρδιά του συστήµατος λήψης αποφάσεων της δηµόσιας διοίκησης, ενσωµατώνοντας το περιβάλλον σε όλες τις τοµεακές πολιτικές, ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο καθορισµός της Υπηρεσίας που θα συντονίζει την όλη διαδικασία, καθώς και των συναρµοδίων αρχών που θα συµµετέχουν στα διάφορα επίπεδα διαβουλεύσεων. 14

15 Η διαδικασία διαβουλεύσεων µε το κοινό: Μια νευραλγική παράµετρος για την εφαρµογή της ΣΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ αποτελεί ο καθορισµός της διαδικασίας διαβούλευσης µε το κοινό και ιδιαίτερα ο ορισµός του κοινού που συµµετέχει κάθε φορά σε αυτήν. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων: Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ θέτει ιδιαίτερη διάταξη για τη παρακολούθηση των επιπτώσεων των σχεδίων και προγραµµάτων και την ανάληψη κατάλληλης επανορθωτικής δράσης στην περίπτωση που εντοπιστούν δυσµενείς επιπτώσεις. Ο έγκαιρος εντοπισµός τέτοιων επιπτώσεων και η άµεση ανάληψη των κατάλληλων επανορθωτικών δράσεων αποτελούν την απαραίτητη συµπλήρωση της εκ των προτέρων εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να επιτευχθεί η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος που έχει ως στόχο η Οδηγία. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το εγχείρηµα της εφαρµογής της ΣΠΕ παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, από τις οποίες δεν θα πρέπει να παραλείψουµε την προσαρµογή του εθνικού µας συστήµατος λήψης αποφάσεων, ενός συστήµατος µε αρκετές ελευθερίες, σε αυτό. Εν τούτοις, παρά τις δυσκολίες εφαρµογής, παραµένει αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η ΣΠΕ αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς τη κατεύθυνση της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Βιβλιογραφία ANSEA Team (TAU Consultora Ambiental et al) (2002) Towards an Analytical Strategic Environmental Assessment, Madrid, Spain. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) Εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο. Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) (2002) The Strategic Environmental Assessment Directive: Guidance for Planning Authorities, London, UK. ODPM et al (2004) A Draft Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, London, UK. Sadler, B & Verheem, R. (1996) SEA: Status, Challenges and Future Directions, Report 53, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague, Netherlands. Scottish Executive Planning Division (2003) Environmental Assessment of Development Plans, Edinburgh, UK. Therivel, R. (2004) Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, UK. 15

16 Τολέρης, Ε. (2004) Οµιλία µε θέµα «Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» σε ηµερίδα του Τοµέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων, Ε.Μ.Π., Αθήνα. Τολέρης, Ε. (2004) Οµιλία µε θέµα «Η Στρατηγική Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Σκοπιά της Περιβαλλοντικής ιοίκησης» σε ηµερίδα της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας Νόµος και Φύση, Αθήνα. Wood, C. (1988) EIA in Plan Making in P. Wathern, ed., Environmental Impact Assessment, Unwin Hyman, London. 16

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Σπύρος Παπαγρηγορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η οδηγία 2001/42/ΕΚ Τζίνα Γιαννακούρου, Αν. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας, Δικηγόρος Η έννοια της στρατηγικής περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια μη τεχνική περίληψη της Έκθεσης για το Περιβάλλον, η οποία απαιτείται βάσει της Οδηγίας ΣΠΕ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ, SEA) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTERREG IVC) πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Ecosystems

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο πράσινο είναι το µέλλον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής;

Πόσο πράσινο είναι το µέλλον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής; Πόσο πράσινο είναι το µέλλον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής; Μία αξιολόγηση του WWF για τον σχεδιασµό της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 Μάιος 2007 Εισαγωγή Η ευρωπαϊκή αξιολόγηση του WWF εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Από την εκτίμηση επιπτώσεων στον έλεγχο αποτελεσματικότητας Παναγιώτης Καρκατσούλης Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών www.inerp.gr Πόση Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα