ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ."

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :25:57 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα Τηλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 3349/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ), που βρίσκεται στην οδο Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 11525, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (CPV: «Υπηρεσίες καθαρισµού») µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη πρόσφορα βάσει της τιµής. Η ΕΔΕΥ µε έδρα στην οδο Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 11525, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον µε την υποβολή προσφοράς για το εν θέµατι αντικείµενο της σύµβασης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ), που βρίσκεται στην οδο Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 11525, για χρονικό διάστηµα (12) δώδεκα µηνών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη συνοπτική διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η Διακήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε α) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α 96) και β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 (Α 216). 1

2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ της συγκεκριµένης σύµβασης, η όποια θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της ΕΔΕΥ, σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές (οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης) είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη πρόσφορα βάσει τιµής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ), που βρίσκεται στην οδο Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 11525, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 ) (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται ως ακολούθως για καθηµερινή καθαριότητα. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. ΙΣΟΓΕΙΟ, 1 ΟΣ 2 ΟΣ 3 ΟΣ 4 ΟΣ 5 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, -1 ΥΠΟΓΕΙΟ, -2 ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΗ 18, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ ,04 τ.μ. 20 για τις καθημερινές εργασίες / 16 ώρες για μηνιαίες, έκτακτες 2 άτομα για καθημερινές εργασίες / 4 άτομα για μηνιαίες, έκτακτες Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του κτιρίου που αναφέρονται στον ως άνω Πινάκα. Οι προσφορές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία και ο Φ.Π.Α., καθώς και η συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει, δε, και θα δεσµεύει τον προµηθευτή µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Η πρόσφορα θα πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα, 11525, στο Πρωτοκόλλο µέχρι της 15/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα π.µ. Ο φάκελος θα φέρει την επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και την ένδειξη: 2

3 «Υποβολή Προσφοράς για την σύναψη σύµβασης παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζεται η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα, » Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου (3) από την ηµεροµηνία προσκόµισής του ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ ΕΤ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της σ.42) β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΕΤ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ ΕΤ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 3

4 καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ ΕΤ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α 215). Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε και Κοιν.Σ.Επ η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ ελάχιστον όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, αρ.12 παρ.9 και 10 του ν.2716/99 ή τα µέλη της ιοικούσας Επιτροπής ή τον διαχειριστή. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία προσκόµισής του είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 3. Νοµιµοποιητικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης ΚΟΙΣΠΕ ή ΚΟΙΝΣΕΠ, υποβάλλονται: α) Καταστατικό του ΚΟΙΣΠΕ ή της ΚΟΙΝΣΕΠ σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούµενο καταστατικό στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο/Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. β. Έγκριση σκοπιµότητας για την ίδρυση και λειτουργία του ΚΟΙΣΠΕ από ηµόσια Αρχή. γ. Βεβαίωση από ηµόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων του ΚΟΙΣΠΕ είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι. δ. Βεβαίωση από αρµόδια ΟΤ για έναρξη επιτηδεύµατος ή τροποποίησή της, η οποία να σχετίζεται µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης (υπηρεσίες καθαρισµού). 4. «Τεχνική Προσφορά», η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές σύµφωνα µε το συνηµµένο Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Πίνακα. Ήτοι: α)συµπληρωµένο τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών β) τεχνική προσφορά γ) έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς. 4

5 5. «Οικονοµική Προσφορά», συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιµής, που θα προσφερθεί. Συµµετοχές που δεν θα περιλαµβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο Οικονοµικός φορέας θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του για το σύνολο των υπηρεσιών στο χώρους κτήριο της ΕΔΕΥ. Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς οφείλουν σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ.22 του Ν.4144/2013, να αναγράφουν στην προσφορά τους εκτός των άλλων τα εξής : α) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, β) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγεται ο εργαζόµενος, γ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτού, δ) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους. Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι, πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπερ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Η προσφορά τους θα πρέπει να κατατεθεί σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς ( το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης). Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 5

6 Η συµµετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης και θα δεσµεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας επικαιροποιηµένα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (εφόσον υφίσταται αλλαγή). Για την υπογραφή της σύµβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µηνιαίως µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ο Ανάδοχος θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών αναγράφοντας το κόστος που αντιστοιχεί, σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του. Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία του Αναδόχου, θα πρέπει αυτός να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, όπου και τηρείται η σύµβαση, βεβαίωση µεταβολής στοιχείων όπου θα αποδεικνύονται όλα τα νέα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, αριθµός Γεν. Μητρώου κλπ.). Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Υ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από π.µ. έως µ.µ. από την κα. Ζωή Νταφοπούλου, τηλ Για την ΕΔΕΥ ΑΕ Ιωάννης Μπασιάς Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 6

7 Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Σκούπισµα και σφουγγάρισµα αιθουσών, γραφειακών χώρων, χώρων αναµονής, διαδρόµων, χώρων κουζινών, δαπέδων, κουφωµάτων και θυρών γραφείων - αιθουσών. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στο καθάρισµα των δαπέδων κάτω και πίσω από τα έπιπλα, όπου πιθανόν να απαιτείται και χρήση ηλεκτρικής σκούπας Ξεσκόνισµα µε αντιστατικά ή προεµποτισµένα πανιά, των επίπλων γραφείων, γκισέ συναλλαγών, ερµαρίων, καθισµάτων, τηλεφωνικών συσκευών, συσκευών Η/Υ Άδειασµα δοχείων απορριµµάτων και αντικατάσταση σακούλας απορριµµάτων Σκούπισµα και σφουγγάρισµα κλιµακοστασίου Καθαρισµός κουπαστών µε αντιστατικά ή προεµποτισµένα πανιά Σκούπισµα, ξεσκόνισµα και σφουγγάρισµα θαλάµων ανελκυστήρων. 1.2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σκούπισµα και σφουγγάρισµα/απολύµανση δαπέδου µε απολυµαντικό διάλυµα Άδειασµα και καθάρισµα/πλύσιµο/απολύµανση δοχείων απορριµµάτων και πιγκάλ Πλύσιµο/τρίψιµο/απολύµανση των ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, µπαταρίες) µε απολυµαντικό/χλώριο και σαπούνι αρωµατικό Καθαρισµός/τρίψιµο τοίχων/πλακιδίων µε πανιά προεµποτισµένα σε απολυµαντικό διάλυµα Καθαρισµός θηκών χειροπετσετών και σαπουνοθηκών Καθαρισµός καθρεπτών Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, αντικατάσταση ή συµπλήρωση σαπουνιού, χειροπετσετών, σακούλων απορριµµάτων. 7

8 1.3 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σκούπισμα - καθάρισμα - πλύσιμο με πιεστικό νερού σε ακάλυπτους χώρους, πεζοδρόμια, εξωτερικά περβάζια, προαύλιους χώρους, φρεάτια, φωταγωγούς, στόμια κλιματισμού, ζαρντινιέρες Πλύσιµο στα ποδόµακτρα εισόδων Ρίψη διαλύματος χλωρίου στα σιφώνια αποχέτευσης. 1.4 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πλύσιμο παραθύρων, ξεσκόνισμα περσίδων με αντιστατικά ή προεμποτισμένα πανιά Καθαρισµός υαλοπινάκων εσωτερικά και όπου υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και εξωτερικά Καθάρισμα/υγρό τρίψιμο των τοίχων και των σοβατεπί. 1.5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θα γίνεται σκούπισμα και υγρό σφουγγάρισμα μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί στους αρχειακούς χώρους και στις αποθήκες, ξεσκόνισμα των ραφιών μια φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί Οι αποθήκες των ειδών καθαριότητας (χώροι όπου φυλάσσονται ο εξοπλισμός και τα υλικά καθαρισμού) θα πρέπει να καθαρίζονται τρεις φορές την εβδομάδα (μέρα παρά μέρα) και να απολυμαίνονται μία φορά την εβδομάδα καθότι αυτοί οι χώροι συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλό μολυσματικό φορτίο, λόγω της μεταφοράς των καροτσιών καθαρισμού από και προς όλους τους χώρους. 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούριος, αµεταχείριστος και κατασκευασµένος παρασκευασµένος σύµφωνα µε τις πρόσφατες επιστηµονικές επιταγές και εξελίξεις Όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα και ο λοιπός εξοπλισµός, βαρύνουν τον Ανάδοχο Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός των παρακάτω : α) χαρτί υγείας β) σαπούνια γ) χειροπετσέτες 8

9 2.1.4 Τα αναγκαία προϊόντα και υλικά καθαρισµού και απολύµανσης, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισµός καθαρισµού και απολύµανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο (ενδεικτικά αναφέρονται σακούλες, ξεσκονόπανα εργαλεία, συσκευές κά) Όλα τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά θα έχουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται από τον κατασκευαστή η δραστική ουσία και η περιεκτικότητά της στο διάλυμα. Δε θα χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά με την επωνυμία καλλυντικό δαπέδου Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη να παρέχει κατάλληλο χώρο αποθήκευσης Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει αµέσως, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια Σάρωθρα ξηρού καθαρισµού (σκούπες) και αντίστοιχα κοντάρια Φαράσια Καθαριστήρες περσίδων Αντιστατικά και απορροφητικά πανιά διαφόρων χρωμάτων τύπου wettex ή ισοδύναμου Σφουγγαράκια καθαρισμού αντίστοιχων χρωμάτων και διαφορετικού τύπου Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων µε τα εξαρτήµατά τους Ψεκαστήρες Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωµάτων Μικροί κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων Σακούλες πλαστικές απορριμάτων μαύρου χρώματος, ανθεκτικές, μεγάλες και μικρές, οι οποίες φέρουν απαραιτήτως ταινίες περίδεσης Καρότσια καθαρισµού, τα οποία χρησιµοποιούνται για ξεσκόνισµα και υγρό τρίψιµο, µε στηρίγµατα για κοντάρια και σάκο απορριµµάτων, µε σύστηµα 2 κουβάδων. Το καρότσι θα διαθέτει επίσης βάση για σακούλες απορριµµάτων. Στο καρότσι θα υπάρχουν ράφια για τα υλικά καθαρισµού (απορρυπαντικά και απολυµαντικά) και τις ανταλλακτικές σακούλες απορριµµάτων. 9

10 Καρότσια σφουγγαρίσµατος, µε κάδους σφουγγαρίσµατος (µπλε και κόκκινους) διπλού συστήµατος, τα οποία θα διαθέτουν δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων, µε πρόσθετη πρέσα στυψίµατος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυµα υλικού καθαριότητας και στον άλλο κουβά καθαρό νερό για το ξέπλυµα της σφουγγαρίστρας Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου, με ειδικό φίλτρο κατακράτησης σκόνης Πινακίδες δαπέδου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ» για την αποφυγή ατυχηµάτων Πιεστικό µηχάνηµα νερού για τον καθαρισµό υπό πίεση επιφανειών, όπως εξωτερικοί χώροι, πεζοδρόµια, ράµπες, προαύλια, κ.λπ Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό υαλοπινάκων, απορυπαντικό και απολυμαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία. 3.2 Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ: Ο εξοπλισµός να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την καθαριότητα Ο εξοπλισµός να είναι καλής ποιότητας και ο πλέον κατάλληλος/α για τις επιφάνειες που προορίζονται (πλακάκια κεραµικά, ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες µε µελαµίνη, µαρµάρινες επιφάνειες, τζάµια, κλπ.) Τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου Τα µηχανήµατα καθαρισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εµφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται θα έχουν καθαριστική και απολλυμαντική δράση Τα απορρυπαντικά παντός τύπου που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, απαιτείται να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του κράτους, προδιαγραφών CE (όπου έχουν συνταχθεί) Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισµού και των καθαριστικών που χρησιµοποιεί Τα απορρυπαντικά προϊόντα να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών, να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων. 10

11 3.3 ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να φορά οµοιόµορφη στολή εργασίας, η οποία εγκρίνεται και παρέχεται από τον εργοδότη, θα διατηρείται κουµπωµένη έως επάνω, πάντα καθαρή, ευπρεπής και σε άριστη κατάσταση. Θα φορά επίσης γάντια χονδρά οικιακού τύπου διαφόρων χρωµάτων (κόκκινα για λεκάνες αποχωρητηρίων, κίτρινα για νιπτήρες λουτήρες και µπλε για έπιπλα), τα οποία θα φροντίζει να αλλάζει ανάλογα µε το αντικείµενο καθαρισµού. Τα γάντια θα πλένονται µε ζεστό νερό και σαπούνι και θα στεγνώνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθούν. Θα φορά επίσης παπούτσια µε αντιολισθητικές σόλες Το προσωπικό καθαριότητας απαγορεύεται να αγγίζει µε τα γάντια οποιαδήποτε αντικείµενα άσχετα µε αυτά που καθαρίζει εκείνη τη στιγµή (πόµολα, τηλεφωνικές συσκευές, προσωπικά αντικείµενα κ.λ.π.) Η διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης συνιστάται να αρχίζει πάντα από τον λιγότερο ακάθαρτο χώρο προς τον περισσότερο ακάθαρτο χώρο. Τα αποχωρητήρια πρέπει να καθαρίζονται στο τέλος Απαγορεύεται η χρήση ζεστού νερού στους κουβάδες σφουγγαρίσµατος Απαγορεύεται η ανάµιξη απορρυπαντικού και απολυµαντικού στον ίδιο κουβά (π.χ. καθαριστικό δαπέδου και χλωρίνη). Η δράση του ενός εξουδετερώνει τη δράση του άλλου Στον ένα κουβά θα υπάρχει διάλυµα απορρυπαντικού και στον άλλο καθαρό νερό. Η σφουγγαρίστρα θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το απορρυπαντικό, θα γίνεται το σφουγγάρισµα, κατόπιν θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το καθαρό νερό και θα ξεπλένεται. Κατόπιν θα γίνεται επανάληψη της διαδικασίας. Το νερό και το διάλυµα απορρυπαντικού θα αλλάζονται για τον καθαρισµό άλλου χώρου Μετά το σφουγγάρισµα θα τοποθετείται στο δάπεδο η πινακίδα µε την ένδειξη <<ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ>> για την αποφυγή ατυχηµάτων Οι σφουγγαρίστρες, τα πανιά και τα γάντια θα καθαρίζονται πάντα µετά τη χρήση τους. Θα πλένονται µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό, θα ξεπλένονται καλά, θα βυθίζονται σε διάλυµα χλωρίνης 5% και θα στεγνώνονται. εν θα διατηρούνται ποτέ υγρά Θα τηρείται σχολαστικά η χρήση των διαφορετικού χρώµατος πανιών και γαντιών για τον καθαρισµό διαφορετικών χώρων και αντικειµένων. Οι σφουγγαρίστρες θα είναι επίσης διαφορετικού χρώµατος ή αν είναι του ιδίου, τα κοντάρια θα είναι διαφορετικού χρώµατος ή µαρκαρισµένα Τα καρότσια καθαριότητας και οι κουβάδες θα διατηρούνται πάντα καθαρά Απαγορεύεται η αποθήκευση των καροτσιών καθαριότητας σε εισόδους κλιµακοστασίων και εξόδους κινδύνου, σε αποχωρητήρια και προθαλάµους αυτών. Πρέπει να φυλάσσονται, όπως και τα υλικά καθαριότητας, σε χώρο που έχει ορισθεί ειδικά για την αποθήκευσή τους. 11

12 Θα χρησιµοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος για γραφεία κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικοί για W.C Θα χρησιµοποιούνται σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία-κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικές για W.C Τα απορρίµµατα θα συλλέγονται καθηµερινά και όποτε άλλοτε απαιτηθεί. Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να συλλέγει τα κοινά αστικού χαρακτήρα απορρίµµατα σε µαύρες σακούλες που θα φέρουν ταινίες περίδεσης και θα τα µεταφέρει στους χώρους αποκοµιδής έξω από τα κτήρια. 3.4 Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί, που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις επί των αναγραφοµένων στην προσφορά του, για την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των συσκευών, χωρίς καµµία απαίτηση του υποψηφίου Αναδόχου ιαφηµιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα και εξοπλισµό που θα περιέχει τα γενικά χαρακτηριστικά τους Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου, ότι θα προσκοµίσει τα µηχανήµατα και τον εξοπλισµό την προηγούµενη της έναρξης ισχύος της σύµβασης Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων, όπως επίσης ότι το προσωπικό, το οποίο θα χειρίζεται τα µηχανήµατα, έχει εκπαιδευτεί και γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού τους, καθώς και τα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού Για τα χρησιµοποιούµενα απορρυπαντικά, απολυµαντικά και απορρυπαντικά προϊόντα µε απολυµαντική δράση, απαιτείται η προσκόµιση των παρακάτω πιστοποιητικών: - Απορρυπαντικά: Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) - Απολυµαντικά: Άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα από τον Ε.Ο.Φ., όπου θα επισυνάπτεται η ετικέτα και το τεχνικό φυλλάδιο χρήσης. - Απορρυπαντικά µε απολυµαντική δράση: Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για την απολυµαντική τους δράση. 12

13 4. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να σέβεται και να τηρεί τα θεσπισθέντα µε το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο, τις συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». ΝΑΙ Ο Ανάδοχος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή εµπροθέσµως των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες του κατωτάτου ορίου µισθού ή ηµεροµισθίου, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον Ανάδοχο (άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.4144/2013) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ηµόσιο. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογης συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους & στο προσωπικό των Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και το οποίο να τηρεί πιστά τις εντολές των αρµοδίων οργάνων & τον κανονισµό λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής Αλλοδαποί µπορούν να απασχοληθούν µόνο εφόσον έχουν άδεια νόµιµης παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα και οµιλούν (σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου) καλά την ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να κατανοούν τις οδηγίες που τους δίνονται Για την εκτέλεση του καθαρισµού, ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί το µόνιµο ή έκτακτο προσωπικό που διαθέτει σε αριθµό και σε συχνότητα, σύμφωνα με τον πίνακα της παρούσας πρόσκλησης και τους ειδικότερους όρους της σύμβασης Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεριµνήσει, ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να αναπληρώνει αµελλητί Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε µήνα και συγκεκριµένα το χρονικό διάστηµα µεταξύ 25ης -30ης ηµέρας στην Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που τηρείται η σύµβαση, πίνακα του προσωπικού που θα εργασθεί τον επόµενο µήνα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως & εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού του ότι: - ουδεµία εξάρτηση & εργασιακή ή άλλη νόµιµη σχέση έχει µε την Αναθέτουσα Αρχή - έναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός, όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις. 13

14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί από την Υπηρεσία «ως ακατάλληλο» (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) µόλις ειδοποιηθεί σχετικά, έστω και προφορικά από την Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νόµιµου ωραρίου παρά µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε βέβαια οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά απασχολούµενο προσωπικό) ακέραιες τις κατά νόµου αποζηµιώσεις Οι πάσης φύσεως αποδοχές, µισθοί, επιδόµατα, ώρα Χριστουγέννων & Πάσχα, ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούµενου προσωπικού και λοιπές εργοδοτικές εισφορές, βαρύνουν τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό, το οποίο να είναι ασφαλισµένο έναντι ατυχήµατος Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ενδεχόµενο ατύχηµα που συµβεί στο προσωπικό του ιευκρινίζεται ρητά ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του Αναδόχου η δε υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του Αναδόχου Ο καθαρισµός θα καλύπτει τις ηµέρες και ώρες εργασίας, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ωράριο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Αναδόχου, το οποίο θα καλύπτει τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες εργασίας, θα προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Ο Ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή, επιµέλεια και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας. Είναι υπεύθυνος έναντι των Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα, για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργασίας του, και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, φέρει δε κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος, λόγω πληµµελούς καθαριότητας των χώρων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν από τους υπεύθυνους των Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν φροντίζει, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως και του 50% της µηνιαίας δαπάνης, ανάλογα µε την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου. 14

15 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης και επικοινωνία µε τα όργανα που έχουν ορισθεί ειδικά για να επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στους χώρους εκτέλεσης της σύµβασης, καθώς και στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την φύλαξη των πραγµάτων και υλικών του Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους των κτηρίων της Αναθέτουσας Αρχής, και έλεγξε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος. Σε περίπτωση ατυχήµατος, ο Ανάδοχος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος Απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού από την περαιτέρω αξιολόγηση, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, στον καθαρισµό επαγγελµατικών, πολυώροφων κτηρίων (δηµόσιων ή ιδιωτικών), συµπεριλαµβανοµένων κλιµακοστασίων και βοηθητικών χώρων. Η προϋπηρεσία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα (πρόσφατες βεβαιώσεις ή/και συστατικές επιστολές) σχετικά µε την ικανοποιητική εκτέλεση του έργου καθαριότητας, που θα κατατεθούν µε την προσφορά Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράφουν στην προσφορά τους το µοντέλο οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών καθαρισµού, τον τρόπο παρακολούθησης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και τον τρόπο διασφάλισης αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή Οι υποψήφιοι οφείλουν, σύμφωνα με το άρθ.68 του Ν 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 22 του Ν 4144/2013, να αναγράφουν στην προσφορά του, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 15

16 τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στη σύμβαση που συνάπτουν οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι οργανισμοί της παραγράφου 1 με τους εργολάβους, περιλαμβάνονται τα στοιχεία α έως στ της προηγουμένης παραγράφου καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία και οι όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής Ο Ανάδοχος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, ότι διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν 3850/ Απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού από την περαιτέρω αξιολόγηση, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν το παρόν έντυπο, στο οποίο θα απαντούν τεκµηριωµένα για το σύνολο των απαιτήσεων, µε παραποµπές σε σχετικά τεκµηριωτικά έγγραφα που θα επισυνάπτονται. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1 Η πληρωµή του µηνιαίου συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 6.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν συµµορφώνεται, µερικά ή καθολικά µε τους γενικούς ή/και ειδικούς όρους της. 6.2 εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. Το βάρος της απόδειξης της συνδροµής λόγων ανώτερης βίας φέρει ο ανάδοχος. 6.3 Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Μπορεί, επιπλέον, µε την ίδια διαδικασία, να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.15 13:12:48 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 01-06-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000157 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 05/03/2018 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.532. ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μύρινα 05/03/2018 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.532. ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 8 81400 Πληροφορίες : Ντάιμας Εμμανουήλ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 18-1-2017

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ 105-63 Αθήνα τηλ. 213 214 1800 fax: 213 214 1874 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» «Για την ανάθεση του έργου καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Αθήνα, 28-06-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000181 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και Οικίσκου λιμένα Ικονίου 1. Εισαγωγή Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόλλωνος & Λαδοπούλου Ερμούπολη 84100 ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Για την καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΓΓΑΕ) ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα την 7 η Οκτωβρίου 2014, οι συµβαλλόµενοι αφ ενός µεν η Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Λ Αθηνών 72 185 47, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 22 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Καθαρισμός εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας»

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» ΑΠΟΦΑΣΗ Π1438 /15-12-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» Έχοντας υπόψη : 1. Toν υπ αρ. 3966 /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.04 12:46:43 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ Τηλ.: 2813409710 E-mail: vikelaia@heraklion.gr Ηράκλειο 10 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ 2018 Σελίδα: 1 από 6 Άρθρο 1ο. : Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

18REQ

18REQ 1. INFORMATICS DEVELOPMEN ΕΠΕΙΓΟΝT AGENCY FAX Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.05.11 11:33:29 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

9ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

9ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. 9ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 11/09/2012 ΣΤΟΙΧ ΕΙΑ ΕΝΤΟ ΛΗΣ/ ΔΙΑΚ ΗΡΥΞ ΗΣ ΑΕ 357 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδος ή υπηρεσίας) 1) Καθαριότητα κτιρίου Τομέα Πιερίας (Κατερίνης ). Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 10415 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την 09/10/2014, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα την 09/10/2014, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 43/2014 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 38, Ν 4281/2014, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ( ΕΠΑΝΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 21411 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:.. Στην Αθήνα σήμερα την.. η 2014, ημέρα μεταξύ, Α) Της εδρεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Υπηρεσίες καθαριότητας στο κτήριο που στεγάζεται η ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ

ΘΕΜΑ : Υπηρεσίες καθαριότητας στο κτήριο που στεγάζεται η ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αλεξανδρούπολη, 1 η Νοεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2734/1-11-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.12.31 09:19:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Μ28ΟΞ3Μ-ΓΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γενική ιεύθυνση Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Καβάλα 24.7.2017 Α.Π.: ΚΙΒ/2017/78 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/09/2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/09/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. /ΝΣΗ : Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦ. : ΚΟΥΤΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 07-01-2015 Αρ. πρωτ.98 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 2 o χιλ. Τρικάλων - Λαρίσης Στα Τρίκαλα, σήμερα την 07 του μηνός Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λευκάδα 02/03/2018 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 18013/2838 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16-05 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 23814 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2018 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς,12 Δεκ στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/45/1501/Σ.526// /ΣΕΝΤ

ΣΕΝΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς,12 Δεκ στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/45/1501/Σ.526// /ΣΕΝΤ ΣΕΝΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σκαραμαγκάς,12 Δεκ. 2017 στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/45/1501/Σ.526//12-12-17/ΣΕΝΤ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΝΤ Α/Α ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Π169/21.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών χώρων ΚΕΦΝ/ΔΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών χώρων ΚΕΦΝ/ΔΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/17 Φ.800/110/Σ.175/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών χώρων ΚΕΦΝ/ΔΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Α. Στραβοράβδη Κέρκυρα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 39 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Διάφορα υλικά καθαριότητας ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών ( Διάφορα υλικά καθαριότητας ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 7451 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 28-05-2019 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Αλεξανδρούπολη 17.11.2016 Α.Π.: ΚΙΒ/2016/130 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στον Πειραιά σήμερα 15/03/2012 ημέρα Πέμπτη και στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφενός μεν ο κ.χρηστοσ ΦΩΤΙΟΥ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑ«ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ( πρωην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ : 21-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 6322 / 21-07- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2016 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ερμογένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για τον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 06-03-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 000372 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-5- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακ.: 10 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23174 ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός Πληροφορίες: Απόστολος Βλάχος Τηλέφωνο: 210 33 77 185 Τηλεομοιοτυπία: 210 33 77 173 Ηλ. Ταχυδρομείο: a.vlachos@cmc.gov.gr Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Ταχ. Κώδικας: 105 62 Αθήνα, 25.02.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 413 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα