Τὸ θέμα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τὸ θέμα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας"

Transcript

1 Τί σημαίνει χωρισμὸς Ἐκκλησίας Κράτους; Tοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Τὸ θέμα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους, τὸ ὁποῖο ἔρχεται καὶ πάλιν στὸ προσκήνιο, ὡς μὴ ὤφειλε, δὲν εἶναι ἐπάναγκες νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος. Ἡ μὲν ἀναθεώρηση εὐκταία, ὁ δὲ χωρισμὸς τί νόημα ἔχει καὶ κυρίως τί σημαίνει καὶ εἰς τί ἀποσκοπεῖ; Θέματα ἀναθεώρησης ὑφίστανται, ὅπως τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τὰ τῶν βουλευτῶν καὶ ὑπουργῶν ζητήματα, τὰ περὶ τῶν ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων, τὰ σχετικὰ ζητήματα μὲ τοὺς δικαστικοὺς λειτουργοὺς καὶ τόσα ἄλλα. Τὸ θέμα ὅμως τοῦ διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους εἰς τί θὰ ὠφελήσει καὶ ποῖον; Ἰδιαίτερα, στοὺς δύσκολους καιρούς μας γιὰ τὸν ἑλληνισμό, μὲ ἀνοικτὰ ποικίλα μέτωπα, τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Χώρας, συγχρόνως δὲ μὲ τὴν ὅλη πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση, τὸ νὰ τίθεται θέμα χωρισμοῦ τῶν δύο μεγίστων αὐτῶν μεγεθῶν τῆς ὑπόστασης τοῦ ἔθνους, τὸ λιγότερο, φανερώνει ἰδεολογικὴ ἀγκύλωση, ἀχαριστία καὶ σοβαρότατο ἔλλειμμα γνώσεων. Τὴν ὥρα, ὅπου ἄλλοι λαοί, κυρίως στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο, ὁμολογοῦν τὸ λάθος τους ἀπὸ τὴν ἀποξένωση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀναζητοῦν συνεργασία καὶ διάλογο καὶ σύσφιξη τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Κράτους γιὰ τὴν συνοχὴ τῶν κοινωνιῶν τους, ἐμεῖς, μὲ τὴν τόση παράδοση, τὸν νομικὸ πολιτισμὸ καὶ τὸ ἐθιμικό μας δίκαιο νὰ θέτουμε σὲ ἀμφισβήτηση τὴν συναλληλία καὶ τοὺς διακριτοὺς ρόλους ὅπως ἄριστα εἶναι διατυπωμένα στὸ Σύνταγμα, δὲν εἶναι τῆς σωφροσύνης γέννημα ἀλλὰ οὔτε πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἑλληνισμοῦ γενικότερα. Ἔπειτα πρὸς τί ὁ χωρισμός; Σὲ τί συνίσταται; Ὅσοι τὸ διατυμπανίζουν καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουν γνωρίζουν περὶ τίνος πρόκειται; Ἐὰν νοεῖται χω- ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

2 γιὰ τὸν χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους. Ὡστόσο ὀφείλει νὰ διερωτηθεῖ κανείς. Χωρὶς τὴν βάσανο τῆς νομικῆς, ἐκκλησιαστικῆς, ἐθνολογικῆς, ἱστορικῆς καὶ θεολογικῆς ἐπιστήμης μποροῦμε ν ἀποφαινόμεθα περὶ τοῦ σοβαροτάτου τούτου θέματος; Ποία κατάρτιση ἔχουμε; Ἄραγε ἔχουμε μελετήσει ἐπισταμένως καὶ ἔχουμε σκεφθεῖ εἰς βάθος, τί εἶναι Ἐκκλησία καὶ τί εἶναι Κράτος καὶ περαιτέρω, τί σημαίνει ἑλληνικὸ ἔθνος καὶ ὀρθόδοξος χριστιανισμός; Ἐπιπροσθέτως ὀφείλουμε νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι καμμία σχέση δὲν ἔχει ρισμὸς γιὰ θέματα ὅπως π.χ. ἡ ὁρκοδοσία, ὁ πολιτικὸς γάμος, ἡ πολιτικὴ κηδεία, ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν, ζητήματα εἰδικότερα οἰκογενειακοῦ δικαίου, ἐκπαίδευσης κ.ἄ. ἤδη, οἱ διακριτοὶ ρόλοι ὑφίστανται καὶ σχετικὰ νομοθετήματα ἔχουν ὑπάρξει. Βέβαια, πολλοὶ νόμοι καὶ τροποποιήσεις εἰσῆλθον στὸ νομικὸ καθεστὼς τῆς χώρας, χωρὶς οὐδόλως νὰ ληφθεῖ ὑπ ὄψιν καὶ ἡ γνώμη ἔστω τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι ὅτι νομοθετεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν ν ἀγνοεῖται παντελῶς καὶ νὰ θεωρεῖται ὡς τι τὸ δευτερεῦον στὴν ἐλληνικὴ κοινωνία, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἀείποτε ὑπῆρχε, στήριξε τὸ ἔθνος, δεινοπάθησε γιὰ τὴν ὑπόστασή του καὶ βέβαια τὸ κράτος ἦλθε κατόπιν στὸ ἱστορικῶς γίγνεσθαι. Μὴ λησμονοῦμε, συνάμα, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ θέλει καὶ ἐπιζητεῖ ἀλλὰ καὶ καταφεύγει στὴ θαλπωρή της. Στὸ βάθος τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς κρύπτεται ἡ ζύμη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐπιδιωκόμενη ἀλλοίωση, μετατροπὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σὲ ἄθεο ἢ ἄθρησκο ἢ οὐδέτερο ἢ état laïc ἢ ἄλλο τι, δὲν τυγχάνει τῆς ἰδιοσυγκρασίας τοῦ Ἕλληνα. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι λέγονται πολλὰ μυθεύματα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς λειτουργούς της, καὶ ποικίλες πρόχειρες, ἐπιπόλαιες ἀπόψεις διατυπώνονται τὸ ζήτημα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους μὲ τὰ τῆς συμμετοχῆς μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καθ ὅτι ὑφίσταται ἡ κοινὴ Δήλωση ὑπ ἀριθμ. 11 τῆς Συνθήκης τοῦ Ἄμστερνταμ (1999), ἡ ὁποία σαφῶς διατυπώνει τὰ ἀκόλουθα: «Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση σέβεται καὶ δὲν προδικάζει τὸ σύμφωνα μὲ τὸ ἐθνικὸ δίκαιο καθεστὼς τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν θρησκευτικῶν ἑνώσεων ἢ κοινοτήτων στὰ κράτη μέλη. Ἡ Ε.Ε. σέβεται μὲ τον ἴδιο τρόπο τὸ καθεστὼς τῶν φιλοσοφικῶν καὶ ὁμολογιακῶν ἑνώσεων». Οὔτε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, οὔτε τὸ Συμβούλιο τῆς Ε.Ε., οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ διὰ τῆς «Συνήθους Νομοθετικῆς Διαδικασίας» ἐπιτάσσουν ἢ ἐκδίδουν Κανονισμοὺς ἢ Ὁδηγίες ἢ νομοθετοῦν σχε- 2

3 τικῶς μὲ τὸ πῶς θὰ διαμορφωθοῦν οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους σ ἕνα κράτος-μέλος τῆς Ε.Ε. Τὸ ἐθνικὸ δίκαιο, τὸ ἴδιο τὸ κράτος σὲ συμφωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία προσδιορίζει τὶς σχέσεις αὐτὲς καὶ ὅποιες εἶναι αὐτὲς ἡ Ε.Ε. τὶς ἀποδέχεται μὲ σεβασμό. Αὐτὸ σημαίνει ἐλευθερία καὶ τιμὴ στὴν ἰδιαιτερότητα ἑκάστου κράτους-μέλους καὶ αὐτὸ ἐξυψώνει τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν βοηθᾶ στὴν πορεία της καὶ σὲ μιὰ μάθηση τοῦ ἑνὸς λαοῦ ἀπὸ τὸν ἄλλο. Νὰ προστεθεῖ ἀκόμη ὅτι ἕνας χωρισμὸς ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν θεσμικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους δὲν συμφέρει αὐτὸ τοῦτο τὸ κράτος, καθ ὅτι ἂν προχωρήσει συνταγματικῶς στὸ ἐπικίνδυνο αὐτὸ ἐγχείρημα, ἀσφαλῶς θὰ ὑπάρξει καὶ ἡ ἀνάλογη νομικὴ ὑποχρέωση ἐκ μέρους τῶν κρατικῶν φορέων ὅπως τηρηθοῦν οἱ σχετικὲς συμβάσεις κυρίως σὲ ζητήματα ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, μισθοδοσίας τοῦ κλήρου καὶ σ ἄλλα λεπτότατα θέματα σὲ σχέση μὲ τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὰ ἄλλα νομικὰ πρόσωπα δημοσίου δικαίου τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων. Γι ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους, τὸ Προοίμιον τοῦ Συντάγματος, ὡς ὑφίσταται γιὰ ἱστορικοὺς καὶ οὐσιαστικοὺς λόγους ὡς καὶ τὰ ἄρθρα 3, 13, 16, 18 καὶ 105 τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὴν Ἐκκλησία γενικότερα εἶναι ἄριστα διατυπωμένα καὶ καμμία ἀπολύτως δὲν χρήζουν ἀλλαγῆς μὲ τυχὸν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ἀξίζει νὰ παραμείνουν ὡς ἔχουν. Ὅταν ὁ Ἡρόδοτος μιλοῦσε γιὰ τὸ ὁμόαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὰ κοινὰ τῶν θεῶν, τὸ ὁμότροπον μιλοῦσε γιὰ τὴν αὐτοσυνειδησία ἑνὸς λαοῦ. Ἂν ἐμεῖς δὲν κρατήσουμε αὐτὰ καὶ συνεχῶς τὰ κτυποῦμε ποικιλοτρόποως τότε εἴμαστε κλέπτες τοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν μας καὶ ἔχουμε μεγίστη εὐθύνη γι αὐτό. Ἄλλως, ὁ νέος συνταγματικὸς νομοθέτης, ἂς σκεφθεῖ καὶ τὸ ἠθικὸ κεφάλαιο ποὺ ὀνομάζεται «τύψεις». ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣΤΑΚΗ «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» Π αραμονὴ τῆς Ἁγίας Μεθοδίας, 4 Ὀκτωβρίου, ἔκλεισε ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ σεβαστοῦ πατέρα Κωνσταντίνου Βαστάκη, ἑνὸς καλοῦ ποιμένος, ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριός μας νὰ ποιμαίνει τὰ πρόβατά Του στὸν Ἅγιο Γεώργιο Κυψέλης. Ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος, ὁ Παπα-Κώστας, ὅπως τὸν λέγαμε ἐμεῖς τὰ πνευματικοπαίδια του, ξεκίνησε τὴν ζωή του ἀπὸ τὸ Μεγάλο Χωριὸ τοῦ Νομοῦ Εὐρυτανίας ἀπὸ πτωχὴ οἰκογένεια. Ὁ πατέρας του, π.δημήτριος Βαστάκης, σφαγιάσθηκε ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ κατετάγη εἰς τὸν χορὸ τῶν Ἐθνοιερομαρτύρων. Μετὰ τὴν σφαγὴ τοῦ πατέρα του ἦρθε μὲ τὴν μητέρα του καὶ τὰ τρία του ἀδέλφια καὶ ἐγκατεστάθη στὴν Ἀθήνα. Ἀφοῦ τελείωσε τὶς γυμνασιακὲς σπουδές του, ἐνεγράφη στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν στὸ τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ταυτοχρόνως, λόγῳ τοῦ ὅτι ἦταν τὸ μεγαλύτερο τέκνο τῆς οἰκογενείας του, ἔψαξε νὰ βρεῖ ἐργασία, γιὰ νὰ βοηθήσει, ὅσο μποροῦσε στὰ ἔξοδα ἐπιβιώσεώς της. Μιὰ ἄλλη Ἁγία Μορφὴ τῆς ἐνορίας μας, ὁ σοφὸς π.ἰωάννης Ῥάμφος, ποὺ ἂς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη, τὸν πῆρε κοντά του, ὑπὸ τὴν σκέπη του, στὸ οἰκοτροφεῖο Βουλιαγμένης καὶ τὸν βοήθησε νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς δυσκολίες του. Ταυτοχρόνως πῆρε μεγάλα μαθήματα, ἀπὸ τὸν π.ἰωάννη Ῥάμφο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς Πρωτοπρεσβυτέρους τῆς ἐποχῆς του τῆς περιόδου , μὲ σπουδαῖες γνώσεις τῶν γραμμάτων καὶ ὁ πρῶτος συγγραφέας ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων καὶ φυλλαδίων, ἀφιερωμένων σὲ Ὁσίους 3

4 καὶ Μάρτυρας. Ὅπως ὁ ἴδιος, ὁ Παπα-Κώστας, μοῦ ἔλεγε στὶς πολλὲς συζητήσεις μας, ἰδιαίτερα, κοντὰ στὸν Παπα-Γιάννη. Ἔμαθε πολλά, γνώρισε πολλοὐς, μεταξὺ αὐτῶν τὸν Πελεκάση, τὸν Φώτη Κόντογλου, τὸν Μπενάκη, τὸν Δροσόπουλο, ἀλλὰ καὶ Ἅγιες Μορφὲς καὶ ἀπὸ τὴν Μοναστηριακὴ Κοινότητα. Ἀφοῦ ἦρθε ὁ καιρός, ὁ Παπα-Γιάννης ὁ Ῥάμφος τὸν παρότρυνε νὰ παντρευτεῖ καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸν Ἱερατικὸ δρόμο στὴν ζωή του. Πράγματι, παντρεύτηκε τὴν ἐξαίρετη σύζυγό του, Δήμητρα, ἡ ὁποία στάθηκε δίπλα του, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, ΤΕΛΕΙΑ πρεσβυτέρα. Ἔτσι λοιπόν, ἀνοίγει ὁ δρόμος, ὁ ἀνηφορικός, ὁ ὁποῖος γίνεται πολλὲς φορὲς καὶ δρόμος Μαρτυρίου, μιᾶς καὶ ὁ Ἱερέας σηκώνει πολλὲς φορὲς γιὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου, μεγάλο Σταυρό. Χειροτονεῖται Διάκονος καὶ τοποθετεῖται στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἰλισσοῦ. Ἐκεῖ θὰ χειροτονηθεῖ καὶ Πρεσβύτερος. Θὰ τὸν ἀγαπήσει ὁ κόσμος καὶ τὸν ἀγάπησε μέχρι σημείου νὰ μὴν θέλουν νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ φύγει ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Ὅμως ὁ καλός του Ἄγγελος, ὁ π.ἰωάννης Ῥάμφος, βλέποντας πολὺ μπροστὰ γιὰ τὴν ἐποχή του, ζητᾷ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Θεόκλητο καὶ τὸν φέρνει στὴν ἐνορία μας, τὸν Ἅγιο Γεώργιο Κυψέλης. Σὲ μικρὴ ἡλικία καὶ ἐγὼ γνωρίζω τὸν πατέρα Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ ἔκανε νὰ τὸν αἰσθανθῶ σὰν πατέρα μου. Ἡ μετάθεσή του αὐτὴ στὴν ἐνορία μας, μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, μὲ ἔκανε νὰ διερωτηθῶ, ἂν τοῦ προσέφερα χαρὰ ἢ λύπη. ΧΑΡΑ Ἄνθρωπος πρᾷος, ἥρεμος, χωρὶς κακία γιὰ τὸν συνάνθρωπό του, σοφὸς σὰν τὸν πνευματικό του πατέρα Ἰωάννη, κοινωνικός, διαλακτικός, ἄνθρωπος τῆς προσφορᾶς, κοντὰ στὸν πονεμένο, σὲ χαρὲς καὶ λύπες, μὲ τοὺς ἐνορίτες του. Χαρὰ καὶ γιὰ κάθε συγγραφικὸ ἔργο ποὺ τελείωνε καὶ ποὺ ἦταν πραγματικὰ ἱστορικὰ ἔργα, ποὺ θὰ μείνουν ἀθάνατα. Χαρὰ γιὰ τὶς κατακόμβες τῆς Μήλου καὶ γιὰ τὸ ἔργο του ἀφιερωμένο στὴν Ὁσία Μεθοδία, ἀλλὰ προπάντων μεγάλη χαρὰ ὅταν τελείωσε τὸ ἔργο τῆς ΣΤΕΓΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. ΛΥΠΗ Γιατὶ πολλὲς φορὲς εὕρισκε στὴν ζωή του ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσε νὰ τὰ ἀνταπεξέλθει μόνος του καὶ ἀξιοπρεπῶς. Πολλὲς φορὲς τοῦ ἔλεγα: «Γέροντα ἡ λύπη χαρὰ γίνεται στὸ τέλος» καὶ μοῦ κούναγε τὸ κεφάλι του σὰν νὰ μοῦ ἔλεγε. Μετὰ τὴν Σταύρωση ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση. Λύπη, ὅταν ἀναγκάστηκε νὰ φύγει ἀπὸ τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ μὲ δυσμενῆ μετάθεση νὰ πάει στοὺς Ταξιάρχες στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, πράξη κακίας ἀνθρώπων κακόπιστων. Αὐτὴ πιστεύω ὅτι ἦταν ἡ Σταύρωσή του, ποὺ πόνεσε τὸν ἴδιο, τὴν οἰκογένειά του καὶ ὅλα τὰ πνευματικοπαίδια του. Τί καὶ ἂν δικαιώθηκε, τί καὶ ἂν ἐπανῆλθε στὸ Ναὸ πίσω, ἡ κακότητα τῶν ἀνθρώπων τὸν πίκρανε, μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του. Ὅμως ἐκεῖνος, πιστὸς στὸν Κύριό μας καὶ στὸ λόγο του, ἔλεγε: «Ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι». Αὐτὲς τὶς σκέψεις θέλω νὰ μοιραστῶ μαζί σας, ἀγαπημένοι μου ἀναγνῶστες, σὰν Μνημόσυνο, κλείνοντας ἕνα χρόνο ἀπὸ τὴν κοίμησή του. Σκέψεις ἁγνές, βγαλμένες μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μου. Δὲν ἤθελα νὰ βάλω, μέσα ἡμερομηνίες, συγγραφικά του ἔργα, βιογραφικὰ διάφορα. Αὐτὰ ἔχουν εἰπωθεῖ στὸ παρελθόν. Θέλω νὰ τὸν παρουσιάσω, σὰν τὸν ἁπλὸ Παπᾶ, τὸν ὁποῖο ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριός μας, νὰ ὑπηρετήσει τὸν Ἅγιο Γεώργιο Κυψέλης, τὸνπαπα-κώστα Βαστάκη. Αἰωνία του ἡ μνήμη. Γεώργιος Παπαχρῆστος 4

5 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἐνορία μας ἔμπροσθεν τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου, ἐκτείνοντας χεῖρας ἱκέτιδας γιὰ τὸ ποίμνιο ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Ὕψιστος». ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Ἐφέτος εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία νὰ τελέσει τὸν Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Μακαριώτατος Τὴν Τρίτη 14 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα, τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ περὶ τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας ἐψάλησαν τὰ ἐγκώμια πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, ὅπως συνηθίζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια. Πολλοὶ ἐκ τῶν ἐνοριτῶν μας προσῆλθαν στὸ Ναό μας καὶ συμμετεῖχαν στὴν κατανυκτικότατη ἀκολουθία. Τὴν ἑπομένη 15 Αὐγούστου, ἀνήμερα τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία καὶ στὸ τέλος της, μὲ ἐκφραστὴ τὸν Πρωτ. Γεράσιμο Φακιώλα, ἡ ἐνορία εὐχήθηκε τὰ «ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα» στὸν Πρωτ.Παναγιώτη Χαβάτζα, ὁ ὁποῖος διῆγε τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ὅλοι εὐχηθήκαμε ἐκ βαθέων «νὰ συνεχίσει γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ λειτουργεῖ ἀξίως 5

6 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β ἀπὸ κοινοῦ στὰ 60ὸ & 15ο Γυμνάσιο καὶ Λύκειο τῆς ἐνορίας μας. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐλογία νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ τελέσει τὸν Ἁγιασμὸ καὶ εὐχόμεθα στὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας μας καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ γεμάτη γλυκεῖς καρποὺς γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τὴν Κυριακὴ 7 Ὀκτωβρίου ξεκίνησε μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στὸν Ἱερὸ Ναό μας ἡ νέα Κατηχητικὴ χρονιὰ γιὰ τὰ Κατηχητικὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες δραστηριότητες τῆς Ε.Ν.Ε. (Ἁγιογραφία, μαθήματα κιθάρας, Ἀγγλικὰ) τῆς ἐνορίας μας. Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Ὑπεύθυνος Νεότητος, Πρωτ.Παναγιώτης Χαβάτζας, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος ὁμίλησε ἐπικαίρως στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γονεῖς ποὺ παρευρέθησαν καὶ εὐχήθηκε καλὴ καὶ καρποφόρα νέα κατηχητικὴ χρονιά. Εὐχαρίστησε τοὺς Κατηχητὲς καὶ τοὺς δασκάλους τῶν μαθημάτων ποὺ διεξάγονται στὴν ἐνορία μας καὶ κάλεσε ὅλους νὰ ἀγωνισθοῦν τὸν «καλὸν ἀγῶνα» τῆς πίστεως. Ἀνεκοίνωσε στὸ τέλος καὶ τὴν πρώτη ἐξόρμηση τῆς ἐνορίας μας ἡ ὁποία ἔλαβε χῶρα τὴν Κυριακὴ 22 Ὀκτωβρίου στὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος, ἡ ὁποία εἶχε μεγάλη προσέλευση καὶ ἐπιτυχία. Ἱ. Ἀγρυπνίες στὸν Ναό μας Τὴν Παρασκευὴ 5 πρὸς Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου τελέσθηκε στὸ Ναό μας Ἱ.Ἀγρυπνίᾳ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ.Ἀποστόλου Θωμᾶ. Ἐπίσης τὴν Παρασκευὴ 2 πρὸς Σάββατο 3 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ ἡ καθιερωμένη Ἱ.Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱ.Λειψάνων τοῦ ἐφόρου καὶ προστάτου μας Ἁγ.Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, τοῦ ὁποίου τεμάχιο τοῦ Ἱ.Λειψάνου φυλάσσεται στὸ Ναό μας καὶ θὰ ἐκτεθεῖ σὲ προσκύνηση. Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων Τὴν 15η Νοεμβρίου θὰ ξεκινήσει καὶ πάλι τὸ σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἐπ εὐκαιρία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ παράλληλης νηστείας. Ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεῖται ὅπως κάθε χρόνο ἐκ περιτροπῆς στὸν Ἐνοριακό μας Ναὸ τοῦ Ἁγ.Γεωργίου ἀλλὰ καὶ στὰ Ἱ. Παρεκκλήσια τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη καὶ τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων. Θὰ ἀναρτηθεῖ σχετικὸς πίνακας στὸν Ναὸ καὶ τὰ Παρεκκλήσια γιὰ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα. Ἀπαραίτητη βεβαίως θεωρεῖται ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν συμμετοχὴ ὅλων στὰ Ἄχραντα Μυστήρια καὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ ἀλλὰ καὶ στὰ ἀπαιτούμενα γιὰ τὴν Λατρεία εὐχαριστιακὰ εἴδη (πρόσφορο, νάμα, ἐλαιόλαδο, καθαρὸ κερὶ κ.λπ.). Ἱερὸ Εὐχέλαιο Τὴν Τετάρτη 14 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετὰ τὸ πέρας του θὰ ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ.Γραφῆς μὲ τὸν π.γεράσιμο. Τὸ Ἱ.Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν Δευτέρα 19 Νοεμβρίου στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη. Ὥρα ἐνάρξεως ἀμφοτέρων: 5.00μ.μ. Ἱερόσ Ναὸσ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ HMEΡΑ Κυριακὴ Σάββατο Τρίτη & Πέμπτη HMEΡΑ Τετάρτη ΩΡΑ 11π.μ.-1μ.μ. Συνεννόηση μὲ τὸν δάσκαλο κ. Γλαρό Συνεννόηση μὲ τὴν δασκάλα κ. Παυλίδου 6 μ.μ.- 8μ.μ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. - 7:00 μ.μ. ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΙΘΑΡΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ μὲ θέμα: «Παλαιά & Καινὴ Διαθήκη: δύο ἄῤῥηκτοι κρίκοι μιᾶς ἁλυσίδας σωτηρίας» Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Νεκταρίου Στέγης Γερόντων Παραμονή: Πέμτπη 8 Νοεμβρίου 5.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Κυριώνυμος: Παρασκευὴ 9 Νοεμβρίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία 5.00 μ.μ. Ἑσπερινὸς & Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου 7

8 Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη Πρόγραμμα Πανηγύρεως ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ. Βαρβάρας Παραμονή, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος Κυριώνυμος, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὑβοίας καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας ΔΩΡΕΑΙ ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...350,00 Βούλγαρη Μαργαρίτα ,00 Ζαμπακόλα Πηνελόπη...50,00 Θεοδώρου Φώτης...60,00 Κωνσταντοπούλου Μαρία ,00 Μαστρανδρέου Ἰσαβέλα ,00 Ξυτάκη Μάρθα...50,00 Παπασάββας Χαράλαμπος ,00 Σουλτανάκη Ἄννα...90,00 Χατζηαντωνίου Βασίλειος ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...77,21 ΔΩΡΕΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Δαγρές Κίμων...50,00 Δεληγιάννης Βασίλειος ,00 Δίσκος Ἱ. Ν. Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης (15/8)...220,85 Κατσιμάρδου Μαρία...50,00 Κόλλια Ὄλγα ,00 Κοντογιάννη Μαρία...75,00 Μπαλτζῆς Σωκράτης ,00 Πανταλέων Χρύσα ,00 Παπαδόπουλος Ἀνδρέας...105,00 Πετσολάρης Φώτιος ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων... 75,60 ΔΩΡΕΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνώνυμος...50,00 Δασκαλάκη-Κούρτη Κορνηλία ,00 Ἡλιάδου Δέσποινα...50,00 Κλαπιδάκη Ἀντωνία ,00 Κοτσιόπουλος Ἀθανάσιος ,00 Μπράβου Αλεξάνδρα...60,00 Ξανθάκης Δημήτριος ,00 Παυλόπουλος Βασίλειος...105,00 Ρεμοῦνδος Γρηγόριος ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...137,72 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Τ.Κ Κυψέλη, Τηλ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ἀνακοινώσεις - περισσότερες εἰδήσεις στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας: megalomartys.wordpress.com

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7 ΚΥΡΙΑΚΗ 31-3-2019 Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, ΥΠΑΤΙΟΥ ΓΑΓΓΡΩΝ 07:00-10:00:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος: 1/3/2018 Παράκληση 18:00 2/3,9/3,16/3 Χαιρετισμοί 19:15 /3/2018 Ἀκάθ. Ὕμνος 19:15 Ἀπρίλιος: 12/4/2018 Παράκληση 18:00 21/4/2018

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6 ΠΕΜΠΤΗ 28-2-2019 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ 17:00: Ἑσπερινὸς μετὰ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5 ΠΕΜΠΤΗ 31-1-2019 ΚΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ μετὰ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσησ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Pfarrer Athanasios Palaskas ~ Trenkebergstr. 58 ~ Köln Tel (ἱ. ναοῦ) ~ ~

Pfarrer Athanasios Palaskas ~ Trenkebergstr. 58 ~ Köln Tel (ἱ. ναοῦ) ~ ~ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ GRIECHISCH-ORTHODOXE METROPOLIE VON DEUTSCHLAND KIRCHENGEMEINDE HL. JOHANNES DER TÄUFER BRÜHL EUSKIRCHEN WESSELING Pfarrer Athanasios Palaskas ~

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 AΓΙΟΛΟΓΙΟΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Gr. Orth. Kirche Hl. Dimitrios, Erzpriester Apostolos Amvrasis Herner Str. 99, 45699 Herten, Tel. 02366 937727, Handy 01719194781 Commerzbank Herten Westerholt, Kto 5800826,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ἕναν κόσμο. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. ἀποφάσεις λαμβάνονταν

Σ ἕναν κόσμο. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. ἀποφάσεις λαμβάνονταν Γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν Σ ἕναν κόσμο ποὺ συνεχῶς ἀλλάζει ἡ σταθερὴ ἀξία γιὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς εἶναι ὁ Θεός. Μιὰ ἀξία ποὺ μένει ἀναλλοίωτη στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ μᾶς γεμίζει δύναμη κι

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 26/10/2018, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρασκευή, 26/10/2018, ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 Δευτέρα Μνήμην επιτελούμεν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, Αγίου Ρωμανού του Μελωδού 2 Τρίτη Αγίου Κυπριανού ιερομάρτυρος, Αγίας Ιουστίνης της παρθενομάρτυρος 3 Τετάρτη Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπ. Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Γ Οἰκουµενικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 4 9 10 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ) Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν Νικολάου Ἱερέως τοῦ Πλανᾶ Θεοδότου Ἐπισκόπου Κυρηνείας 06:0-08:45 06:0-08:0 ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 1 6 7 8 9 14 15 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου ΙΔ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 26/02/2019 Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένου καὶ πρωτοπόρου

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ 7:00-8:30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 3/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 4/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιαμάχη ποὺ ἔχει ξεσπάσει γιὰ τὸ

Ηδιαμάχη ποὺ ἔχει ξεσπάσει γιὰ τὸ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ Ηδιαμάχη ποὺ ἔχει ξεσπάσει γιὰ τὸ θέμα τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, μὲ τὸ ἐπιχείρημα κυρίως τῆς συνταγματικὰ κατοχυρωμένης θρησκευτικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Στὴν καθ ἡμᾶς Μητροπολιτικὴ περιφέρεια Μόρφου τιμᾶται ἰδιαίτερα ὁ ὅσιος Σωζόμενος. Ἐπίκεντρο τῆς ἐδῶ τιμῆς του εἶναι ἡ ἁγιοτόκος κοινότητα τῆς Γαλάτας, ὅπου εὑρίσκεται κατάγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας

Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας 24/03/2019 Μητρ. Λαγκαδά: Θα πρέπει να κάνουμε βήματα «ασκήσεως» για να αλλάξει η ζωή μας Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λαγκαδά Για την προσωπικότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά έκανε λόγο ο Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2017 ἀριθμ. πρωτ. : 877 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς Θεοσώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. 44 Μήνας Μάρτιος 2019. Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Ματθ. 25, 31 46. «...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί 18/02/2019 Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1 Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Σεπτέμβριος 2017 Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 2 Ἀφιέρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 2010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 14 22-11-2010 Συνοπτικὴ περιγραφή Πρόταση τῆς έσµης Εὐθειῶν. Εστω ὅτι τὰ σηµεῖα, καὶ, εἶναι τέτοια ὥστε οἱ εὐθεῖες και εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

«Έχουμε χρέος να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας»

«Έχουμε χρέος να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας» 11/03/2019 «Έχουμε χρέος να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος Με την παρουσία των Καθηγουμένων Ιερών Μονών της Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ιερέων της πόλεως Λαμίας και πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ποιμαντικές σκέψεις Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὁ χρόνος καὶ ἡ σχετικότητά του Συνήθως, τέλος τοῦ παλαιοῦ ἀρχὲς τοῦ καινούριου χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατρ.Αλεξανδρείας παρασημοφόρησε τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Αίγυπτο

Ο Πατρ.Αλεξανδρείας παρασημοφόρησε τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Αίγυπτο 28/03/2019 Ο Πατρ.Αλεξανδρείας παρασημοφόρησε τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Αίγυπτο Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β την Πέμπτη 28

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. 69 Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. Κυριακή ΣΤ Ματθαίου Μτθ. 9, 1 8. «...ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας...» (Μτθ. 9, 6) Πάντοτε ὁ λόγος περί ἐξουσίας εἶναι ἐπίκαιρος, διότι οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν 01/03/2019 Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν / Επικαιρότητα Η Εκκλησία μας, κατά την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και πρώτη ημέρα της εποχής της Ανοίξεως, τιμά τη μνήμη δύο γυναικών Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

Τον νέο της Άγιο πανηγύρισε η Μητρόπολη Χαλκίδος

Τον νέο της Άγιο πανηγύρισε η Μητρόπολη Χαλκίδος 23/11/2018 Τον νέο της Άγιο πανηγύρισε η Μητρόπολη Χαλκίδος / Ιερές Μονές Με αισθήματα χαράς και ιεράς συγκινήσεως πραγματοποιήθηκε, το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου 2018, στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυΐδ του

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό Μητρoπολίτου Σύμης στο Άγιον Όρος

Οδοιπορικό Μητρoπολίτου Σύμης στο Άγιον Όρος 15/02/2019 Οδοιπορικό Μητρoπολίτου Σύμης στο Άγιον Όρος Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελορίζου Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ. Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον

Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον 27 Μαΐου 2019 Πρόγραμμα ΚΕ Παυλείων-Αργυρούν Ιωβηλαίον Πολιτισμός / Εκδηλώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτέρα 27 Μαΐου Παρασκευή 31 Μαΐου Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό Τρίτη 28 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνδημη η υποδοχή των Τιμίων Λειψάνων των Αγιών Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Πάνδημη η υποδοχή των Τιμίων Λειψάνων των Αγιών Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 12/01/2019 Πάνδημη η υποδοχή των Τιμίων Λειψάνων των Αγιών Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χαλκίδος Η Πόλη της Χαλκίδος υποδέχθηκε με χαρά, ευλάβεια και τιμή και πάνδημη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση Ἐνιαύσιον 2005 Περιεχόμενα Πρόλογος Α Ἄρθρα 1. Τό Πάσχα ἡμῶν Τό ἀναστάσιμο ἦθος Τά θανατηφόρα προβλήματα Τό ἀληθινό Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας 2. Ἐκκλησία καί «περιθώριο» 3. Μαζί στήν ζωή, μαζί καί στόν θάνατο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Πλησίον ΚΕΒΟΠ & Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» Αγίου Γεωργίου & Ρίμινι 12461 Χαϊδάρι Τηλ:210-5813619 Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 24/03/2019 Νέος Γέρων Σκευοφύλαξ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Σήμερα, Κυριακή Β Νηστειῶν, 24η Μαρτίου ἐ.ἔ., ἡμέρα κατά τήν ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει ἐπί Ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά 13η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 18, 18 27) 26 Νοεμβρίου 2017 «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

O Mητρ.Χαλκίδος στις εορτές των ενοριών και των κατηχητικών σχολείων

O Mητρ.Χαλκίδος στις εορτές των ενοριών και των κατηχητικών σχολείων 10/06/2019 O Mητρ.Χαλκίδος στις εορτές των ενοριών και των κατηχητικών σχολείων Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χαλκίδος O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ἰούλιος: 5/7/2018 Παράκληση 18:00 14/7/2018 Θ. Λειτουργία 06:00 Αὔγουστος: 2/8/2018 Παράκληση 18:00 23/8/2018 Παράκληση 18:00 - Τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Χειροτονία πρεσβυτέρου από τον Μητρ. Ατλάντας

Χειροτονία πρεσβυτέρου από τον Μητρ. Ατλάντας 21/04/2019 Χειροτονία πρεσβυτέρου από τον Μητρ. Ατλάντας Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αμερικής Με ευλάβεια τελέσθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος του Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, η εις

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

To «Εισοδικό της Αγίας Σοφίας»

To «Εισοδικό της Αγίας Σοφίας» 26/03/2019 To «Εισοδικό της Αγίας Σοφίας» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χαλκίδος Το βιβλίο του καρδιολόγου και ψάλτη της Χαλκίδας κυρίου Χριστοφόρου Σωφρονίου «ΕΙΣΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ», παρουσιάστηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα)

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) τοῦ Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου ρ. Ἠλεκτρ. Μηχανικοῦ, Φυσικοῦ Περιεχόµενα 1. Εἰσαγωγή...1 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁλόφωτη καὶ λαμπροφορεμένη

Ὁλόφωτη καὶ λαμπροφορεμένη Παγανισμὸς τὸ Ἅγιο Φῶς; Ὁλόφωτη καὶ λαμπροφορεμένη καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πλημμύρισε ἀπὸ τὸ Ἀνέσπερο Φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἐκ τοῦ Κενοῦ Μνημείου. Τὸ φῶς τῆς ἐλπίδος, τῆς χαρᾶς, τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀλήθειας.

Διαβάστε περισσότερα

Στο ακριτικό Καστελόριζο ο Μητρ. Σύμης

Στο ακριτικό Καστελόριζο ο Μητρ. Σύμης 24/12/2018 Στο ακριτικό Καστελόριζο ο Μητρ. Σύμης Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελορίζου Τριήμερη ποιμαντική επίσκεψη στο ακριτικό Καστελόριζο πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός 13/02/2019 Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Του π. Πολυκάρπου Αγιαννανίτη Ὅπου διακονεῖ κανεὶς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἐκεῖ βρίσκει τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀνάπαυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα