ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ"

Transcript

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ. Φεβρουάριος 2018

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 Άρθρο 1 Προοίμιο 3 Άρθρο 2 Ορισμοί-Συντμήσεις 4 Άρθρο 3 Οργάνωση Σπουδών 4 Άρθρο 4 Αποστολή 5 Άρθρο 5 Σκοπός - Μετεκπαιδευόμενο προσωπικό Κριτήρια επιλογής 5 Άρθρο 6 Τόπος εκπαίδευσης - Διάρκεια λειτουργίας 6 Άρθρο 7 Διαδικασία επιλογής Αποζημίωση διδακτικού προσωπικού 7 Άρθρο 8 Διδασκόμενα μαθήματα Διαλέξεις Ειδικές θεματικές 7 Άρθρο 9 Ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης 9 Άρθρο 10 Ατομική διπλωματική εργασία 9 Άρθρο 11 Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής ΣΕΜΑΠΣ 11 Άρθρο 12 Αξιολόγηση ατομικών Διπλωματικών εργασιών 11 Άρθρο 13 Γραπτές εξετάσεις 11 Άρθρο14 Τελική επίδοση σπουδαστών - Κύρωση πινάκων 12 Άρθρο 15 Διακοπή εκπαίδευσης - Αποβολή - Παράπονα 13 Άρθρο 16 Αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού 14 Άρθρο 17 Απονομή τίτλου σπουδών (Πτυχίο) & διακριτικού σήματος - Βεβαιώσεις 16 Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - Πτυχίο 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Υποδείγματα Εντύπων 19 2

3 Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 (Α 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», και ιδίως η παρ.19 του άρθρου 69 και η παρ.iζ του άρθρου Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 (Α 258) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το άρθρο 25 του Π.Δ.210/1992 (Φ.Ε.Κ Α 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π.Δ. 174/1983 (Α 68), «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την ανάγκη σύνταξης Κανονισμού Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 6. Το υπ`αριθμ 91/ , Πρακτικό Συνεδρίασης Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, με θέμα: «Kανονισμός Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Aποφασίζει Άρθρο 1 Προοίμιο Με τον παρόντα Κανονισμό Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται θέματα εσωτερικής (εκπαιδευτικής) λειτουργίας της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδίως, τα ακόλουθα: i. οι βασικές αρχές λειτουργίας του προγράμματος Σπουδών, ii. τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και τα θέματα των διαλέξεων, 3

4 iii. οι υποχρεωτικές ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων είτε με φυσική παρουσία είτε με διαδικτυακή διδασκαλία είτε με συνδυασμό αυτών, iv. ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των διπλωματικών εργασιών, v. ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, vi. οι τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου των αποτελεσμάτων, vii. οι διαδικασίες χορήγησης τίτλου σπουδών. Άρθρο 2 Ορισμοί-Συντμήσεις Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί - συντμήσεις: 1. Ορισμοί: Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται «Κανονισμός Σπουδών», εννοείται ο παρών Κανονισμός Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται «σπουδαστής», εννοείται ο Πυροσβεστικός υπάλληλος που φοιτά στην Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται «διπλωματική», εννοείται η ατομική διπλωματική εργασία που εκπονεί ο «σπουδαστής». 2. Συντμήσεις: ΑΠΣ: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ΕΣ: Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα ΠΥΡΑ: Πυροσβεστική Ακαδημία ΣΕΜΑΠΣ: Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α/Μ: Ακαδημαϊκό/Μη ακαδημαϊκό, μάθημα Άρθρο 3 Οργάνωση Σπουδών 1. Τα μαθήματα και ο χρόνος εκπαίδευσης στη ΣΕΜΑΠΣ, καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών. 4

5 2. Σε κάθε εκπαιδευτική σειρά, με βάση τον παρόντα Κανονισμό και το Πρόγραμμα Σπουδών χρονική περίοδος εκπαίδευσης, εκδίδεται ο Οδηγός Σπουδών. Για την κατάρτισή του, το ΕΣ λαμβάνει υπόψη του τις αναγκαίες δεξιότητες που κάθε φορά απαιτούνται για τους σπουδαστές της ΣΕΜΑΠΣ με σκοπό την κατάδειξη της συμβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους ως επιτελείς. α. Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει, κατ ελάχιστο, τα εξής θέματα: Ιστορία της ΣΕΜΑΠΣ. Σπουδές στη ΣΕΜΑΠΣ. Οργανόγραμμα διοικητικής διάρθρωσης. Οργανόγραμμα εκπαιδευτικής λειτουργίας. Πρόγραμμα Σπουδών. β. Το Εβδομαδιαίο/ Ημερήσιο Πρόγραμμα Μαθημάτων συντάσσεται και κοινοποιείται στους σπουδαστές από το Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης. 2. Σε κάθε εκπαιδευτική σειρά, ο Διοικητής και ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ, εισηγούνται τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Οδηγού Σπουδών στο ΕΣ της Σχολής. 3. Το ΕΣ της ΣΕΜΑΠΣ, ελέγχει τον Οδηγό Σπουδών της οικείας σχολής και αφού τον εγκρίνει δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΥΡΑ. Άρθρο 4 Αποστολή Αποστολή της ΣΕΜΑΠΣ είναι η μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και αρτιότερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις νέες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνικής, των Ανώτερων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από τη Σχολή Ανθυποπυραγών, με γνώμονα την αναβάθμιση των γνώσεών τους, για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής τους ικανότητας ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, όσο και στις ειδικές απαιτήσεις του πυροσβεστικού επαγγέλματος. Άρθρο 5 Σκοπός - Μετεκπαιδευόμενο προσωπικό Κριτήρια επιλογής 1. Σκοπός της φοίτησης στη ΣΕΜΑΠΣ είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής μόρφωσης, η ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων, η έρευνα, μελέτη και ενημέρωση στα σύγχρονα και γενικότερα θέματα και προβλήματα διοίκησης προσωπικού και επιτελικού σχεδιασμού, καθώς και στα θέματα επικοινωνίας δημοσίων 5

6 σχέσεων και σχέσεων κράτους πολίτη, με στόχο τη δημιουργία ικανών ηγετικών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα και στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος. 2. Οι ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από τη Σχολή Ανθυποπυραγών, μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά στη ΣΕΜΑΠΣ και καλούνται για φοίτηση με τη σειρά αρχαιότητάς τους, με απόφαση του οικείου Υπουργού και μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 6 παρ. 1 Α.Ν. 360/68). 3. Στη ΣΕΜΑΠΣ δεν καλούνται να φοιτήσουν υπάλληλοι που πρόκειται να αποστρατευθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της εκπαίδευσης έτους, είτε λόγω κατάληψής τους από το όριο ηλικίας είτε λόγω τριακονταπενταετίας. Άρθρο 6 Τόπος εκπαίδευσης - Διάρκεια λειτουργίας 1. Η ΣΕΜΑΠΣ λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με έδρα την Αθήνα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των σπουδαστών είναι μεγάλος μπορεί να κατανέμεται σε δύο ή περισσότερα τμήματα με παράλληλη λειτουργία ή και σε άλλη πόλη της επικράτειας ως Παραρτήματά της με την χρήση ΤΠΕ. 2. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης, ο αριθμός των σπουδαστών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική την λειτουργία της ΣΕΜΑΠΣ, καθορίζονται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. 3. Το χρονικό διάστημα φοίτησης στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του οικείου υπουργού, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν μπορεί να είναι αυτό μικρότερο από διόμισυ (2½) μήνες όταν πρόκειται για φυσική παρουσία. Στην περίπτωση που επιλεγεί blended μορφή εκπαίδευσης, ο χρόνος συνολικής φοίτησης υπολογίζεται σε ώρες και συγκεκριμένα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον τριακόσιες ενενήντα έξι (396) ώρες, που κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: α. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) ώρες με φυσική παρουσία και β. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) ώρες με διαδικτυακή διδασκαλία Η διαδικτυακή διδασκαλία πραγματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος Σπουδών και καλύπτει: i) την πλήρη εμπέδωση, της ανά περίοδο φυσικής παρουσίας - διδαχθείσας ύλης, ii) την παρακολούθηση των ατομικών διπλωματικών εργασιών των 6

7 σπουδαστών και iii) την επίλυση τυχόν αποριών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές. 4. Στη ΣΕΜΑΠΣ δύναται να φοιτούν και Αξιωματικοί Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών κατόπιν διακρατικής συμφωνίας ή μνημονίων και πρωτοκόλλων συνεργασίας. Άρθρο 7 Διαδικασία επιλογής Αποζημίωση διδακτικού προσωπικού 1. Οι διαδικασίες επιλογής διδακτικού προσωπικού σε όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 (Α 73). 2. Η αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της ΠΥΡΑ καθορίζεται στο υπ αριθ Φ.536.5/ (ΑΔΑ: Ω65Ζ465ΧΘ7-5ΞΠ) έγγραφο του Επιτελείου/Διεύθυνσης Οικονομικών/Τμήμα προϋπολογισμού και σύνταξης αναφορών του ΑΠΣ, [ΦΕΚ: Β 76/ ]. Άρθρο 8 Διδασκόμενα μαθήματα Διαλέξεις Ειδικές θεματικές 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε Ακαδημαϊκά (Α) και μη Ακαδημαϊκά (Μ), καθώς και οι διαλέξεις που πραγματοποιούνται στην ΣΕΜΑΠΣ, είναι τα ακόλουθα: α. Διδασκόμενα Μαθήματα (με αξιολόγηση) Α/Α Α/Μ Μάθημα ΩΡΕΣ 1 Μ Πυροσβεστική Στρατηγική - Τακτική 13 2 Μ Σχεδίαση Αντιμετώπισης Καταστροφών 11 3 Α Οργάνωση - Διοίκηση Ηγεσία 11 4 Α Τεχνολογία καυσίμων και λιπαντικών 11 5 Α Συνθετικές - Εκρηκτικές Ύλες 11 β. Διδασκόμενα Μαθήματα (χωρίς αξιολόγηση) Α/Α Α/Μ Μάθημα ΩΡΕΣ 6 Α Διοικητικό Δίκαιο 8 7 Α Κοινωνιολογία 6 8 Α Ψυχολογία 6 9 Α Πολιτική Οικονομία 8 7

8 10 Α Δημόσιες Σχέσεις 8 11 Μ Στρατηγικός Σχεδιασμός 6 γ. Διαλέξεις Α/Α Α/Μ Διάλεξη ΩΡΕΣ 1 Μ Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και ο ρόλος της Εθνικής Αρχής στη Διεθνή Διαχείριση Κρίσεων 4 2 Α Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία Νεότερης Ελλάδος 4 3 Μ Αντιμετώπιση ΧΒΡΠ 3 4 Α Εγκληματολογία 3 5 Α Το Νέο Παγκόσμιο Περιβάλλον και Στόχοι Τουρκικής Στρατηγικής, Εθνική Πολιτική, Ισλαμισμός 3 6 Α Θέματα ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδας 3 7 Α Μετεωρολογία και κλιματική αλλαγή 3 8 Μ Ιατρική των Καταστροφών (Διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας στο Π.Σ.) 3 9 Α Κυπριακό Ζήτημα 2 10 Μ Περί Υγιεινής και Ασφάλειας στις Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις 2 11 Α Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα για διαχείριση κρίσεων 3 12 Α Αντισεισμικός Σχεδιασμός 2 2. Οι κάτωθι Ειδικές Θεματικές είναι ενδεικτικές και δύνανται να τροποποιούνται με τον Οδηγό Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος δεν ξεπερνά τις 64 ώρες. Α/Α Τίτλος ΩΡΕΣ 1 Οικονομικά Θέματα 2 2 Λειτουργία Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. - Σ.ΚΕ.Δ. 2 3 Εργασιακές σχέσεις - Στρές 2 4 Στρατηγική και Τακτική Δασοπυρόσβεσης 2 5 Σχέσεις Στρατού -Κοινωνίας 2 6 Συμφωνία «SCHENGEN» - Ε.Ε. 2 7 Η Κοινωνία και η Ψυχολογία του Πανικού 2 8

9 8 Μεταναστευτική Πολιτική 2 9 Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας 2 10 Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων 2 11 Αναγνωρισιμότητα και επικινδυνότητα ψυχικών διαταραχών (Πυρομανείς) 2 12 Ανάκαμψη από καταστροφές και οργανωτική ροή 2 13 Εφαρμοσμένη Ανακριτική 2 14 Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο Π.Σ Γενικά θέματα 36 Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υλοποίηση μέρους των ειδικών θεματικών, δύναται να παρουσιάζονται θέματα πυροσβεστικού και γενικού ενδιαφέροντος από τους σπουδαστές στα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις, καθώς επίσης, δύναται να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις. Όταν το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά με φυσική παρουσία, αυτό προσαρμόζεται στο χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται στην απόφαση Αρχηγού Π.Σ. Άρθρο 9 Εργασίες κατανόησης και εμπέδωσης 1. Από το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται στην ΣΕΜΑΠΣ, οι διδάσκοντες καθηγητές αναθέτουν στους σπουδαστές από μια (1) ατομική εργασία κατανόησης και εμπέδωσης μόνο από τα «διδασκόμενα μαθήματα (με αξιολόγηση)» όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 8 παρ. 1α του παρόντα κανονισμού σπουδών. 2. Η εργασία κατανόησης και εμπέδωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά με μέριμνα του σπουδαστή i) στον τακτικό καθηγητή του μαθήματος και ii) στη ΣΕΜΑΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση σε προκαθορισμένο χρόνο και το μέγεθός της θα κυμαίνεται από 1000 έως 1500 λέξεις. Η εργασία κατανόησης και εμπέδωσης εξετάζεται και ελέγχεται από τον καθηγητή του μαθήματος για την ορθότητα και την πληρότητά της. 3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της ατομικής εργασίας, ο σπουδαστής ελέγχεται πειθαρχικά από τον Διοικητή της ΠΥΡΑ. Άρθρο 10 Ατομική διπλωματική εργασία 1. Η ατομική διπλωματική εργασία είναι θεωρητική ή/και πειραματική ή/και ερευνητική, εκπονείται σε θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην ΣΕΜΑΠΣ 9

10 καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της ΠΥΡΑ και του ΠΣ γενικότερα. 2. Τα θέματα των διπλωματικών καθορίζονται από το ΕΣ μετά από πρόταση των καθηγητών. Το Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ, με μέριμνα του Κοσμήτορα, κοινοποιεί πίνακα θεμάτων ίσου τουλάχιστον αριθμού με τον αριθμό των σπουδαστών. 3. Τα θέματα επιλέγονται ελεύθερα από τους σπουδαστές. Σε περίπτωση που οι σπουδαστές επιλέξουν το ίδιο θέμα διπλωματικής τότε, δικαίωμα πρώτης επιλογής έχει ο αρχαιότερος σπουδαστής και οποιοσδήποτε άλλος σπουδαστής υποχρεούται να επιλέξει διαφορετικό θέμα από τον πίνακα θεμάτων. 4. Οι σπουδαστές υποχρεούνται, να έχουν συντάξει και να υποβάλλουν την ατομική διπλωματική εργασία τους σε μορφή (pdf) και την περίληψη αυτής σε μορφή παρουσίασης (Power Point), σε χρόνο που ορίζεται από τον οδηγό σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ: (α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και (β) σε έντυπη μορφή δύο (2) αντίτυπα, καθώς και ένα (1) CD ή DVD το οποίο θα περιέχει την ατομική διπλωματική εργασία τους και την περίληψη αυτής σε μορφή παρουσίασης (Power Point). 5. Οι σπουδαστές δύνανται να παρουσιάζουν την περίληψη της διπλωματικής τους εργασίας (Power Point) σε χρόνο που θα καθορίσει το γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. 6. Η παράδοση της διπλωματικής σε έντυπη μορφή θα γίνεται ενυπόγραφα στο Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ ή στα Παραρτήματα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) με γνήσιο της υπογραφής του σπουδαστή όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων, και η καθ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της διπλωματικής από την ΠΥΡΑ. Το ακριβές κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και ζητήματα που αφορούν στη διπλωματική εργασία ρυθμίζονται στον Οδηγό Σύνταξης Εργασιών που είναι κάθε φορά σε ισχύ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία παράδοσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου. Περαιτέρω διαδικαστικά ζητήματα θα επιλύονται με μέριμνα του Γραφείου της Υπηρεσίας Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. 10

11 Άρθρο 11 Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής ΣΕΜΑΠΣ 1. Για την αξιολόγηση των ατομικών διπλωματικών εργασιών και την κατάρτιση ερωτηματολογίου γραπτών εξετάσεων, συγκροτείται εξεταστική τριμελής επιτροπή με απόφαση Αρχηγού ΠΣ, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της ΠΥΡΑ, η οποία αποτελείται από τρεις (3) Αξιωματικούς ΠΣ. 2. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι όλων των σπουδαστών της ΣΕΜΑΠΣ. Άρθρο 12 Αξιολόγηση ατομικών Διπλωματικών εργασιών 1. Για την αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών, το Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ παραδίδει σε κατάλληλο χρόνο, στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής ΣΕΜΑΠΣ, από ένα αντίτυπο των υπό αξιολόγηση ατομικών διπλωματικών εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στα μέλη, για προμελέτη. 2. Μετά το πέρας της αξιολόγησης συντάσσεται έντυπο βαθμολογίας, που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Η βαθμολόγηση των διπλωματικών εργασιών γίνεται, με βάση τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν (0) μέχρι και είκοσι (20). Η βαθμολογία εκάστου μέλους της επιτροπής τίθεται ολογράφως και αριθμητικώς με σειρά: α) Πρόεδρος και β) τα μέλη. Ο κάθε βαθμολογητής μονογράφει τη βαθμολογία του. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ΣΕΜΑΠΣ αποτελεί τη βαθμολογία της ατομικής διπλωματικής εργασίας. 3. Με μέριμνα του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής ΣΕΜΑΠΣ, διαβιβάζεται αυθημερόν το έντυπο βαθμολογίας αξιολόγησης των ατομικών διπλωματικών εργασιών στο Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. 4. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν παραδώσει την ατομική διπλωματική του εργασία στον προβλεπόμενο χρόνο, ελέγχεται πειθαρχικά από τον Διοικητή της ΣΕΜΑΠΣ. Άρθρο 13 Γραπτές εξετάσεις 1. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις γραπτές εξετάσεις της ΣΕΜΑΠΣ είναι υποχρεωτική. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του χρόνου της 11

12 φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η ΣΕΜΑΠΣ και αφορά ερωτηματολόγιο (TEST πολλαπλής επιλογής) που καλύπτει την ύλη των μαθημάτων που διδάχθηκαν. 2. Το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων καταρτίζεται από το Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. Περιλαμβάνει την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων, την χρονική διάρκεια, το προσωπικό επιτήρησης και τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις των σπουδαστών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Από το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται στην ΣΕΜΑΠΣ, οι σπουδαστές αξιολογούνται στα κάτωθι: α. Πυροσβεστική Στρατηγική - Τακτική β. Σχεδίαση Αντιμετώπισης Καταστροφών γ. Οργάνωση - Διοίκηση - Ηγεσία δ. Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών ε. Συνθετικές Εκρηκτικές Ύλες 4. Οι καθηγητές της ΣΕΜΑΠΣ είναι υποχρεωμένοι σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών πριν τη λήξη του προγράμματος Σπουδών να παραδώσουν στον Προϊστάμενο του Γραφείου της Υπηρεσίας Μελετών, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πίνακα είκοσι (20) ερωτήσεων και τις αντίστοιχες απαντήσεις από την ύλη του μαθήματος που δίδαξαν και στη συνέχεια οι φάκελοι παραδίδονται στην εξεταστική τριμελή επιτροπή ΣΕΜΑΠΣ η οποία τους αποσφραγίζει και καταρτίζει μετά από επιλογή το ερωτηματολόγιο των γραπτών εξετάσεων. 5. Μετά το πέρας της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων το προσωπικό επιτήρησης αυτών συγκεντρώνει τα γραπτά των σπουδαστών και τα παραδίδει στην εξεταστική τριμελής επιτροπή ΣΕΜΑΠΣ η οποία εκδίδει τα αποτελέσματα. 6. Η κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις βαθμολογείται με τη μονάδα (1). Ο αριθμός των ερωτήσεων είναι ογδόντα (80). 7. Σε περίπτωση απουσίας σπουδαστή από τις γραπτές εξετάσεις για οποιοδήποτε λόγο η εξέτασή του γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο Διοικητής της ΠΥΡΑ. Άρθρο 14 Τελική επίδοση σπουδαστών - Κύρωση πινάκων 1. Η εξεταστική τριμελής επιτροπή ΣΕΜΑΠΣ, υπολογίζοντας το άθροισμα που προκύπτει, από τις βαθμολογίες που έλαβαν οι σπουδαστές τόσο από τις γραπτές εξετάσεις όσο και από την αξιολόγηση των ατομικών διπλωματικών εργασιών, συντάσσει σχετικό 12

13 πρωτόκολλο για το αποτέλεσμα, σε δύο (2) αντίτυπα το οποίο υποβάλλει στη Διοίκηση της ΠΥΡΑ. Ο βαθμός της τελικής επίδοσης κάθε σπουδαστή, λαμβάνει γενικό χαρακτηρισμό ο οποίος αναγράφεται στο πτυχίο του και προκύπτει από την κάτωθι πενταβάθμια κλίμακα: α) «Εξαίρετος» εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία μονάδες, β) «Πολύ καλός» εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία μονάδες, γ) «Καλός» εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία μονάδες, δ) «Σχεδόν καλός» εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία μονάδες, ε) «Απαράδεκτος» εκείνος που συγκέντρωσε βαθμολογία 1-20 μονάδες. 2. Θεωρούνται ότι αποφοίτησαν ευδόκιμα οι σπουδαστές των κατηγοριών 1α, 1β, και 1γ, και ότι απέτυχαν στην εκπαίδευση οι σπουδαστές των κατηγοριών 1δ και 1ε. 3. Η Διοίκηση της ΠΥΡΑ υποβάλλει τα αντίτυπα των τελικών αποτελεσμάτων με την βαθμολογική επίδοση των σπουδαστών, όπως της υποβλήθηκαν από την εξεταστική επιτροπή ΣΕΜΑΠΣ στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Α.Π.Σ. για την διαδικασία της κύρωσης πινάκων. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μη έγκυρης κύρωσης των πινάκων επιτυχίας μέχρι την ημερομηνία απονομής των πτυχίων, ο Διοικητής της ΠΥΡΑ προτείνει στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων του Α.Π.Σ. την υποχρέωση των Διοικητών των αποφοιτούντων Αξιωματικών, προκειμένου με μέριμνά τους και μετά την κύρωση των πινάκων επιτυχίας των, να ενημερωθεί το ατομικό τους βιβλιάριο και να συμπληρωθεί ολογράφως στο πτυχίο τους η φράση του γενικού χαρακτηρισμού σύμφωνα με την ανωτέρω πενταβάθμια κλίμακα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου του Κανονισμού Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ. 4. Η φοίτηση και η επίδοση των σπουδαστών στη ΣΕΜΑΠΣ δεν μεταβάλλει τη σειρά αρχαιότητάς τους, λαμβάνεται όμως υπόψη σαν πρόσθετο προσόν για την παραπέρα εξέλιξή τους ( Άρθρο 6 παρ.2 Α.Ν.360/1968). 5. Η μη φοίτηση στη ΣΕΜΑΠΣ δεν αποτελεί κώλυμα για προαγωγή (Άρθρο 5 παρ.2 Α.Ν.360/1968). 6. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων δε γίνονται δεκτές. Άρθρο 15 Διακοπή εκπαίδευσης Αποβολή - Παράπονα 1. Το χρονικό διάστημα φοίτησης στη ΣΕΜΑΠΣ ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του οικείου υπουργού, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΠΣ. Η μέθοδος που θα εφαρμοστεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΣΕΜΑΠΣ καθορίζεται μετά από απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (Άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του παρόντος κανονισμού). 13

14 α. Όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται με την blended μέθοδο και ο σπουδαστής απουσιάσει από την εκπαίδευση με φυσική παρουσία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ωρών αυτής (μη συμπεριλαμβανομένης της γραπτής εξέτασης), λόγω υγείας ή ανωτέρας βίας, τότε, με απόφαση του ΕΣ της ΣΕΜΑΠΣ, δεν συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις και καλείται υποχρεωτικά για φοίτηση στην επόμενη μετά την άρση του κωλύματος εκπαιδευτική σειρά. β. Όταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται αποκλειστικά με φυσική παρουσία τότε ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. 174/ Για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου των σπουδαστών που απορρέουν από Π.Δ. 174/1983 (Α 68), «Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το Π.Δ.210/1992 (Φ.Ε.Κ Α 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και οι νόμοι «περί καταστάσεως». 3. Οι σχετικές με τα παράπονα διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος ισχύουν και για τους σπουδαστές της ΣΕΜΑΠΣ. Η αδικαιολόγητη υποβολή παραπόνων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Άρθρο 16 Αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού 1. Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο της ΣΕΜΑΠΣ έχει σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και έρευνας των σπουδών που παρέχονται σε αυτή. 2. Η αξιολόγηση γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων εγκεκριμένων από το ΕΣ, που περιλαμβάνουν ερωτήματα σχετικά με την διδασκαλία, καθώς και τα μέσα, βοηθήματα, συνθήκες, υπηρεσίες και διαδικασίες παροχής του εκπαιδευτικού έργου. Για την αξιολόγηση του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου και τις συνθήκες παροχής του εκφέρουν γνώμη και οι σπουδαστές της ΣΕΜΑΠΣ. 3. Τα στοιχεία αξιολόγησης επεξεργάζονται τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αξιοποιούνται από τον Διευθυντή Σπουδών και τον Κοσμήτορα, μέσω εισήγησής τους στο ΕΣ. 14

15 4. Τα στοιχεία της αξιολόγησης είναι διαβαθμισμένα. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχουν τα διοικητικά όργανα της ΠΥΡΑ ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και το αξιολογούμενο προσωπικό, σε ό,τι το αφορά προσωπικά. 5. Με την έναρξη λειτουργίας της ΣΕΜΑΠΣ συγκροτείται από το Διοικητή της ΠΥΡΑ 3μελής Επιτροπή Αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού, με πρόεδρο το Διοικητή της ΣΕΜΑΠΣ και μέλη το Διευθυντή Σπουδών και τον Κοσμήτορα της Σχολής η οποία βαθμολογεί την απόδοση όλων των καθηγητών διαλεκτών. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Σπουδών είναι ταυτόχρονα και διδακτικό προσωπικό της ΣΕΜΑΠΣ, τότε για την αξιολόγησή του εξαιρείται από μέλος της επιτροπής και αντικαθίσταται από τον Διοικητή της ΠΥΡΑ. 6. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων μαθημάτων - διαλέξεων εκάστου καθηγητή και οπωσδήποτε πριν τις γραπτές εξετάσεις της ΣΕΜΑΠΣ οι σπουδαστές συντάσσουν το έντυπο αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε κάθε περίπτωση όμως ανώνυμα. Η ενημέρωση των σπουδαστών για τον χρόνο συμπλήρωσης των εντύπων αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού πραγματοποιείται με μέριμνα του Γραφείου της Υπηρεσίας Μελετών, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. 7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού υποβάλει πρακτικό αξιολόγησης με βαθμολογία που προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας της επιτροπής και τον μέσο όρο βαθμολογίας των σπουδαστών σε ποσοστά 30% και 70% αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό των βαθμολογιών εφόσον προκύπτουν δεκαδικοί αριθμοί αυτοί στρογγυλοποιούνται. α. Η βαθμολογία γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: α. Άριστα 85% Επίδοση 100%, β. Λίαν Καλώς 65% Επίδοση < 85%, γ. Καλώς 50% Επίδοση < 65%, δ. Αποτυχών 0% Επίδοση < 50%. β. Η αξιολόγηση επικυρώνεται από το ΕΣ της ΣΕΜΑΠΣ και ανακοινώνεται ατομικά σε κάθε καθηγητή από το Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. γ. Καθηγητής που λαμβάνει αξιολόγηση κάτω του 50% σε δύο μαθήματα ή διαλέξεις στο ίδιο ή σε δυο συνεχόμενα εκπαιδευτικά έτη, δεν επαναπροσλαμβάνεται σε προκηρύξεις της ΠΥΡΑ, για τα επόμενα δύο (2) έτη. στ. Στο παράρτημα Β, επισυνάπτεται υπόδειγμα με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού. 15

16 Άρθρο 17 Απονομή τίτλου σπουδών (Πτυχίο) & διακριτικού σήματος - Βεβαιώσεις 1. Η ολοκλήρωση του προγράμματος Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ οδηγεί σε απόκτηση τίτλου Σπουδών «ΠΤΥΧΙΟ». Το Πτυχίο εκδίδεται από την ΠΥΡΑ και φέρει την υπογραφή του Διοικητή αυτής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α. 2. Η απονομή των πτυχίων πραγματοποιείται σε ειδική τελετή και σε χρόνο που καθορίζεται από τον οδηγό Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ. 3. Οι αποφοιτούντες της ΣΕΜΑΠΣ φέρουν στη στολή τους διακριτικό σήμα που τους χορηγείται, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 της υπ αριθμ.9903 οικ. Φ / Απόφαση Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης «Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Στολών των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος» και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: «Είναι ορθογώνιο διαστάσεων 4,2 εκατοστόμετρων πλάτος και 1,6 εκατοστόμετρων ύψος. Το υλικό είναι από κράμα χαλκού, επιχρυσωμένο και επισμαλτωμένο. Η εμπρόσθια υφή φέρει διακοσμητική λωρίδα, περιμετρικά, πάχους 1 χιλιοστόμετρου χρώματος σκούρου μπλε. Το φόντο του διακριτικού είναι χρώματος θαλασσί. Στο κέντρο του φέρει φλόγα διαστάσεως ύψους 10 χιλιοστόμετρων και πλάτος 9 χιλιοστόμετρων, χρώματος πορτοκαλί. Στο πάνω μέρος αυτής φέρει το παραδοσιακό κράνος αξιωματικού με διαστάσεις ύψους 8 χιλιοστόμετρα και 7 χιλιοστόμετρα πλάτους, σε πλάγια όψη, χρώματος μαύρου, με επάργυρα τα διακριτικά του. Στη βάση αυτής φέρει βιβλίο σε θέση ανάγνωσης, διαστάσεων ύψους 5 χιλιοστόμετρα και πλάτους 8 χιλιοστόμετρα χρώματος επάργυρου. Στο επάνω αριστερό μέρος του διακριτικού φέρει φύλλο δάφνης μήκους 8 χιλιοστόμετρα και πλάτους 2 χιλιοστόμετρα σε διαγώνια θέση και χρώματος επάργυρου. Στην οπίσθια όψη του το διακριτικό φέρει ορειχάλκινο μηχανισμό αγκίστρωσης με δύο περικόχλια. α. Το διακριτικό σήμα που φέρουν οι αποφοιτούντες της ΣΕΜΑΠΣ έχει την κάτωθι μορφή: β. Η ΠΥΡΑ προμηθεύεται σε κατάλληλο χρόνο τον απαιτούμενο αριθμό διακριτικών σημάτων με βάση τον αριθμό των σπουδαστών κάθε Εκπαιδευτικής Σειράς και χορηγεί από ένα σε κάθε σπουδαστή, εφόσον εγκριθεί η προμήθειά τους. 4. Η ΣΕΜΑΠΣ χορηγεί βεβαίωση σπουδών, μετά από αίτηση του αποφοιτούντα Αξιωματικού όπου αναγράφονται εκτός του χαρακτηρισμού και η βαθμολογία αποφοίτησης επί της 100%. 16

17 Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις 1. Από την ανάρτηση του παρόντος Κανονισμού στο Πρόγραμμα Διαύγεια, παύει να ισχύει: α. το υπ`αριθμ.72/ , Πρακτικό Συνεδρίασης Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, με θέμα: «Κατάρτιση μέρους Ι του κανονισμού Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (ΑΔΑ: Ω6ΖΗ465ΦΘΕ-9ΞΑ), β. Το υπ`αριθμ.72/ , Πρακτικό Συνεδρίασης Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης, με θέμα: «Κατάρτιση μέρους Ι του κανονισμού Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (ΑΔΑ: Ω9ΗΜ465ΧΘ7-ΝΔ7), καθώς και οποιαδήποτε άλλη όμοια απόφαση που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 2. Ο παρών Κανονισμός Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σπυρίδων Βαρσάμης Αρχιπύραρχος Ο Δ/ντής Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων Ανδρέας Ζαγκανάς Πύραρχος Ο Διοικητής ΣΕΜΑΠΣ Χρήστος Σπαθούλας Πύραρχος Ο Δ/ντής Σπουδών ΣΕΜΑΠΣ Γεράσιμος Καραμπελιάς Ο Εκπρόσωπος Διδακτικού Προσωπικού ΣΕΜΑΠΣ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Αντιπύραρχος 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΤΥΧΙΟ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα Αξιολόγησης Διδακτικού Προσωπικού (με παράδειγμα).../../20. Ονοματεπώνυμο καθηγητή: Μάθημα Διάλεξη: Κωδικός Μαθήματος Διάλεξης: Σύνολο διδακτικών ωρών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α Β Γ ΣΥΝΟΛΑ Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση Συνεργασία με την ΠΥΡΑ /3=50 ΣΥΝΟΛΟ 50 50χ30% =15 Αξιολόγηση καθηγητή από τους σπουδαστές (ανώνυμη). 30Χ2=60 (Μ.Ο. αξιολόγησης σπουδαστών) 60χ70%= 42 Άθροισμα τελικής Αξιολόγησης 15+42=57 *Όπου προκύπτουν δεκαδικοί στρογγυλοποιούνται στην μονάδα ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 57 *Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού ισχύουν ποσοστό 30% από την Επιτροπή και 70% από τους σπουδαστές. Α.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β.ΜΕΛΟΣ Γ.ΜΕΛΟΣ 19

20 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού της Ε.Σ Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών / /. Όνομα Εκπαιδευτή : Μάθημα Διάλεξη: Κωδικός Μαθήματος Διάλεξης: Σύνολο διδακτικών ωρών Θέματα Αξιολόγησης : Άσχημα Μέτρια Άριστα Προετοιμασία εκπαιδευτή πριν το μάθημαποιότητα εκπαιδευτικού υλικού και παρουσιάσεων Ικανότητα επικοινωνίας Ικανότητα τήρησης προγράμματος Διάθεση συμμετοχής σε διάλογο με εκπαιδευόμενους. Ικανότητα υποκίνησης εκπαιδευομένων. Παρακαλούμε να εκφράσετε σύντομα και περιεκτικά την άποψή σας για το αντικείμενο το οποίο διδαχθήκατε (π.χ αν ήταν χρήσιμο, αν οι ώρες ήταν αρκετές, αν θα μπορούσαν να επέλθουν βελτιώσεις και πως) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ *2= ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30*2=60 Μ.Ο 20

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 23 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 Άρθρο 1 Προοίμιο 3 Άρθρο 2 Ορισμοί-Συντμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κωδ. Η/Υ Αριθμός Πρωτ. : ( * )...... /..... / 2010 ( Ημερομηνία ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κωδ. Η/Υ Αριθμός Πρωτ. : ( * )...... /..... / 2010 ( Ημερομηνία ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΣ 24 ης Εκπαιδευτικής Σειράς Φεβρουάριος 2018 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ (ερμηνευτικές οδηγίες βάσει του εσωτερικού κανονισμού) Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι προπτυχιακές σπουδές διέπονται βασικά από τις διατάξεις των Νόμων 4009/11, 4076/12 και 4115/13, τις μη κατηργημένες διατάξεις του Ν. 1268/82 και τον Εσωτερικό Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ακαδημαϊκό έτος

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ακαδημαϊκό έτος ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2019 2020 ΑΘΗΝΑ 2019 1 Άρθρο 1 Σκοπός του Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσεγγίζει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 18... 3 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ... 3 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 4 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 5 4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 5 5 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2018 19 Περιεχόμενα Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017-2018 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περίοδος 2017 2018 Περιεχόμενα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ..3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ..4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 18... 3 2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ... 3 2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 4 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 5 4 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 5 5 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2019 2 Κανονισμός Εξετάσεων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος

Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των μαθητών

Αξιολόγηση των μαθητών Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Αξιολόγηση των μαθητών Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί ειδική εργασία την οποία υποχρεωτικά πρέπει να εκτελέσει ο κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου είναι οι εξής: Συγκέντρωση 104 ECTS (στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούν σε 22 μαθήματα) από τα βασικά υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Κ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ Τμήμα Χημείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2015-16 1 Άρθρο 1 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Εγκρίθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αρ. 10/30.5.2017) 1. Γενικά Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

70977/Φ.536.5/2018 ΦΕΚ 76 Β/

70977/Φ.536.5/2018 ΦΕΚ 76 Β/ 1 70977/Φ.536.5/2018 ΦΕΚ 76 Β/22-01-2018 Καθορισμός αποζημίωσης του προσωπικού που διδάσκει στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ12/32655/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ12/32655/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Δ/νση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α. Παπανδρέου 37 15 180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές Έκδοση 5.0

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ 2016 2017 Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα, Λήμνος,.: +302254083100, :, +302254083109, : secr-nutr@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου. Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου. Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών 2015 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων

Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων Καρλόβασι, Φεβρουάριος 2019 (Απόφαση Συνέλευσης υπ. αριθ. 10/15.2.2019) Γενικά Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις διαδικασίες διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Computer Engineering & Informatics Department (CEID) www.ceid.upatras.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διπλωματικές Εργασίες Έκδοση 1.0 Πάτρα 2017 1. Πλαίσιο III

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2018 2019 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Ε-mail :

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 / 01 / 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάϊος 2017 1 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 Άρθρο 1... 5 Προοίμιο... 5 Άρθρο 2... 5 Ορισμοί-Συντμήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας»

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιστορία και Φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα