ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (ΔΕΠΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας» (Master of Arts in Strategic Security Studies), του οποίου και αναλαμβάνει την οργάνωση, λειτουργία και διοικητική στήριξη. ΑΡΘΡΟ 1 Γενικά 1. Τα δύο μέρη δηλώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να συντονίσουν τη δράση τους με στόχο την δημιουργία και τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μεταξύ του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Η διεξαγωγή του εν λόγω Προγράμματος τελεί υπό τη σχετική νομοθεσία που διέπει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πανεπιστήμια της χώρας, όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστημονικούς τόπους και ενδιαφέροντα, συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών και προωθείται η διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μεταξύ του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας στο γνωστικό πεδίο «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας». 3. Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας του Προγράμματος αυτού καθώς και τις αρμοδιότητες των δύο μερών. ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός 1. Αντικείμενο του ΠΜΣ στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας είναι η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα για την επιμόρφωση και την εκπαίδευση Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των 1

2 Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 2. Σκοπός του ΠΜΣ στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας είναι να παράσχει στους σπουδαστές της ΣΕΘΑ τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες (κρίσης, ανάλυσης και σύνθεσης) προκειμένου να χειριστούν ζητήματα εθνικής και διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). ΑΡΘΡΟ 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας (Master of Arts in Strategic Security Studies). Οι κάτοχοι του ως άνω διπλώματος μπορούν με αίτησή τους στο Τμήμα ΔΕΠΣ να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση «Διδακτορικού Διπλώματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών» σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών. ΑΡΘΡΟ 4 Κατηγορίες Υποψηφίων Διαδικασία Εισαγωγής 1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα ως υποψήφιοι οι παρακάτω κατηγορίες των σπουδαστών της ΣΕΘΑ: Δυνάμεων. α. Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων β. Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. γ. Υπάλληλοι βαθμού Β', κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. δ. Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Αξιωματικοί τρίτων χωρών. 2. Οι προϋποθέσεις - περιορισμοί των ανωτέρω για την επιλογή τους ως υποψηφίων, θα καθορίζονται από τη ΣΕΘΑ κατόπιν έγκρισης του ΓΕΕΘΑ πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή των σπουδαστών στο ΠΜΣ. 2

3 3. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) σπουδαστές. 4. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 5. Υπεύθυνος φορέας για την αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το οποίο διενεργεί τις εξετάσεις και κοινοποιεί πίνακα επιτυχόντων από τον κατάλογο υποψηφίων που έχει εγκριθεί από το ΓΕΕΘΑ. ΑΡΘΡΟ 5 Χρονική Διάρκεια Σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3, ορίζεται κατ' ελάχιστο για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. ΑΡΘΡΟ 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους της ΣΕΘΑ, περιλαμβάνοντας ώρες διδασκαλίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης του ημερήσιου προγράμματος για διάφορους λόγους, θα προγραμματίζονται οι ανάλογες αναπληρώσεις. 2. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους του ΠΜΣ θα πραγματοποιείται με την έναρξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους της ΣΕΘΑ και η διάρκειά του είναι αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μπορεί να καθυστερήσει κατά ένα μήνα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. 3. Η διδασκαλία αποτελείται από διαλέξεις, σεμινάρια. συζητήσεις κατά ομάδες, ασκήσεις, εργασίες, μελέτες, εξετάσεις, και από κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Το σύνολο της διδακτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους σπουδαστές και συνεκτιμάται για το βαθμό προόδου. Η φοίτηση είναι επαρκής εφόσον δεν σημειώνονται συνολικά περισσότερες από δύο απουσίες, επαρκώς δικαιολογημένες από δημόσια αρχή, σε κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα της διδασκαλίας αποτελείται από ένα σταθερό γενικό πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, τα οποία προσαρμόζονται με βάση το εκάστοτε γενικό θέμα και είναι υποχρεωτικά για την απονομή των κατά το άρθρο 3. 3

4 4. Το γενικό πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων (μαθήματα) ανά εξάμηνο, με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, οι οποίες οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ, καθορίζεται ως ακολούθως: Α' εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Υποχρεωτικά Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 10 Στρατηγικές Σπουδές 10 Επιλογής (από τα 3 επιλέγεται το 1) Αμερικανική Υψηλή Πολιτική 10 Γεωπολιτική Γεωοικονομία 10 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 10 Β' εξάμηνο Από τα 5 μαθήματα επιλέγονται 3 Πόλεμος και Οικονομία 10 Πυρηνικά Όπλα και Ασύμμετρες Απειλές 10 Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Ασφάλεια 10 Χειρισμός Κρίσεων 10 Περιφερειακή Ασφάλεια και Συγκρούσεις (Ευρώπη, Βαλκάνια, ΑΝ. 10 Μεσόγειος, Αν. Ασία) Γ εξάμηνο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας 5 Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας 25 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Στην περίπτωση που ο αριθμός των σπουδαστών του ΠΜΣ είναι μικρότερος των δεκαπέντε (συμπεριλαμβανομένου), τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) ανά εξάμηνο καθορίζονται σε τρία υποχρεωτικά. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα θα προκύπτουν κατόπιν συνεργασίας του Παντείου Πανεπιστημίου και της ΣΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη και το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής. 6. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 με βάση το 5. Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το βαθμό προόδου και το βαθμό εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος. 7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που απορρίπτονται σ' ένα μόνο μάθημα δικαιούνται να επανεξετασθούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου, εάν δε 4

5 απορριφθούν εκ νέου στο μάθημα αυτό διαγράφονται από το πρόγραμμα, (άρθρο 9). 8. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που αποτυγχάνουν σε περισσότερα του ενός μαθήματα, στη διάρκεια του εξαμήνου τους διαγράφονται από το ΠΜΣ, (άρθρο 9). ΑΡΘΡΟ 7 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 1. Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας (dissertation), η έκταση της οποίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον λέξεις, εκτός της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. Προϋπόθεση για την υποβολή της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. 2. Η ερευνητική πρόταση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται από το φοιτητή με αίτηση στον Διευθυντή / Επιστημονικό Υπεύθυνο. Ο Διευθυντής / Επιστημονικός Υπεύθυνος αποφασίζει την αποδοχή ή μη της πρότασης, καθώς και για τον ορισμό του επιβλέποντος. 3. Ο φοιτητής συνεργάζεται με τον επιβλέποντα και καταθέτει την εργασία σε δύο (2) αντίγραφα και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή USB stick) εντός προθεσμίας που ορίζεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΠΜΣ. Παράταση δίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας εφόσον κατατεθεί το αίτημα παράτασης, η διάρκεια της οποίας θα είναι για δύο μήνες μετά την ορισθείσα από το πρόγραμμα ημερομηνία κατάθεσης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας κινείται η διαδικασία της διαγραφής του φοιτητή (άρθρο 9). 4. Κάθε διπλωματική εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται με τη «Δήλωση μη Λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευθύνης», με την οποία ο φοιτητής δηλώνει ότι η εργασία που παραδίδει είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας και δεν χρησιμοποιεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς αναφορές. Επίσης ο φοιτητής με αυτή τη δήλωση αναλαμβάνει όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να αντιμετωπίσει σε περίπτωση που η εργασία του αποδεχθεί ότι αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Η Δήλωση αναγράφεται στην αρχή της πτυχιακής και συνοδεύεται από την υπογραφή του φοιτητή. 5. Μετά την κατάθεση της εργασίας ο Διευθυντής / Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζει το άλλο μέλος της επιτροπής ενώπιον της οποίας θα γίνει η προφορική υποστήριξη. Το μέλος αυτό μπορεί να το συμβουλευθεί ο φοιτητής, έτσι ώστε να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις του κατά την προφορική υποστήριξη. Η προφορική υποστήριξη για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα γίνεται εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που έχουν λάβει 5

6 έπειτα από αίτημά τους παράταση δύο μηνών για λόγους υγείας. Οι ημερομηνίες και οι ώρες υποστήριξης γνωστοποιούνται προς τους υποψηφίους με σχετικούς πίνακες, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας. 6. Η απόφαση της επιτροπής σχετικά με την βαθμολόγηση της εργασίας λαμβάνεται ομοφώνως. Η επιτροπή μπορεί να εξαρτήσει το βαθμό από την υποβολή νέου κειμένου με βελτιώσεις τεχνικού χαρακτήρα, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποστηρίξεως. ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ, ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΡΙΤΟΥ, ΤΟΤΕ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΠΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΘΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 7. Σε περίπτωση απόρριψης της διπλωματικής εργασίας κινείται η διαδικασία διαγραφής του φοιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 9 ενώ χορηγείται στον φοιτητή Βεβαίωση Μεταπτυχιακών Σπουδών. 8. O μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών ανά επιβλέποντα είναι 5 (πέντε). ΑΡΘΡΟ 8 Αναστολή Σπουδών 1. Αναστολή σπουδών δεν προβλέπεται, παρά μόνο παράταση της κατάθεσης διπλωματικών εργασιών για δύο μήνες εφόσον ο αιτών επικαλείται ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας επαρκώς αιτιολογημένους από δημόσιο νοσοκομείο. 2. Επί των αιτημάτων παράτασης αποφασίζει ο Διευθυντής / Επιστημονικός Υπεύθυνος σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Εφαρμογής Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 9 Διαγραφή από το ΠΜΣ 1. Η απόφαση για τη διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση του Διευθυντή / Επιστημονικού Υπεύθυνου σε συνεννόηση με τη ΣΕΘΑ, πρόταση η οποία διαπιστώνει ότι συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 6 7, 8 ή στο Άρθρο 7 3, 7. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με φροντίδα της Γραμματείας του ΠΜΣ στις 6

7 Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας. Στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων χορηγείται Βεβαίωση Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2. Περισσότερες από δύο απουσίες, επαρκώς δικαιολογημένες από δημόσια αρχή, ανά μάθημα οδηγούν στη διαγραφή του φοιτητή με πρόταση του Διευθυντή / Επιστημονικού Υπεύθυνου. ΑΡΘΡΟ 10 Οργάνωση Διδασκόμενης Ύλης Οι υπεύθυνοι διδάσκοντες κάθε μαθήματος καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος, ενδεικτική βιβλιογραφία και συνιστώμενα βιβλία, προκειμένου, μέσω της Γραμματείας, να λάβουν εγκαίρως γνώση οι φοιτητές. Πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, καταθέτουν στην Γραμματεία την αναλυτική βαθμολογία προόδου και τα παρουσιολόγια του οικείου μαθήματος. ΑΡΘΡΟ 11 Προσωπικό 1. Διευθυντής / Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΔΕΥ): Ο ΔΕΥ του ΠΜΣ στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας επιλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της Διοίκησης της ΣΕΘΑ. Ενισχυτικό στοιχείο για την επιλογή του θα αποτελεί το γεγονός να είναι ταυτοχρόνως καθηγητής του ΔΕΠΣ του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος του Διδακτικού Προσωπικού της ΣΕΘΑ. Ο ΔΕΥ δύναται να ορίσει Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΑνΕΥ) για την υποβοήθηση του έργου του. 2. Συντονιστής Εφαρμογής Προγράμματος (ΣΕΠ): Η Διοίκηση της ΣΕΘΑ ορίζει έναν ΣΕΠ ο οποίος θα συνεργάζεται με τον ΔΕΥ για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ σε θέματα ακαδημαϊκής φύσεως που αφορούν τους σπουδαστές. 3. Στο παρόν ΠΜΣ θα διδάσκουν καθηγητές και λέκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ΑΕΙ, και επιστημονικοί συνεργάτες της Σχολής Εθνικής Άμυνας, καθώς και ερευνητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/ Η επιλογή των διδασκόντων του ΠΜΣ πραγματοποιείται σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της Διοίκησης της ΣΕΘΑ όπως αυτή μεταφέρεται εγγράφως από τον ΣΕΠ στον ΔΕΥ. 7

8 ΑΡΘΡΟ 12 Υλικοτεχνική Υποδομή 1. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Σχολή Εθνικής Άμυνας θα διαθέτουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες και τις αίθουσες για τις ανάγκες πραγματοποίησης του ΠΜΣ. 2. Οι παραδόσεις, οι διαλέξεις, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, οι συζητήσεις κατά ομάδες, οι ασκήσεις και οι εξετάσεις του ΠΜΣ διεξάγονται σε χώρο που διαθέτει η ΣΕΘΑ στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες του ακαδημαϊκού έτους. 3. Η γραμματειακή υποστήριξη των σπουδαστών του ΠΜΣ θα γίνεται με μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου. 4. Η ΣΕΘΑ για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των σπουδαστών της διαθέτει και σύστημα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΓΕΕΘΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των σπουδαστών του ΠΜΣ. ΑΡΘΡΟ 13 Ειδικές Διατάξεις 1. Η λειτουργία του ΠΜΣ κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του θα είναι πιλοτική. Με την ολοκλήρωση της πρώτης σειράς του ΠΜΣ το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η ΣΕΘΑ θα επανεξετάσουν το ΠΜΣ και θα προβούν στις κατάλληλες βελτιώσεις. 2. Η επιλογή των σπουδαστών κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της ατομικής συνέντευξης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 3. Η έναρξη του ΠΜΣ κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του δύναται να λάβει χώρα και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. 4. Ο ελάχιστος αριθμός σπουδαστών για την υλοποίηση του ΠΜΣ καθορίζεται στους δώδεκα (12). 5. Όσα θέματα δεν προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, θα ρυθμίζονται με απόφαση των προβλεπόμενων αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3023 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα