Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ"

Transcript

1 Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αφορούν την Π..Ε. (κεφ.α.1.1.α.1) και στο δεύτερο κεφάλαιο σε καταγραφή πολιτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων εθνικού επιπέδου (κεφ.α.1.1.α.2) χωρίς να προχωρήσουµε στους όποιους σχολιασµούς. Στο κεφάλαιο Α.1.1.β.2 αξιολογήθηκε ανά θεµατική ενότητα και ανά στρατηγική κατεύθυνση του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ της Π..Ε. ο βαθµός συνάφειας της συγκεκριµένης κάθε φορά κατεύθυνσης του ΠΠΧΣΑΑ µε αντίστοιχες κατευθύνσεις των υπερκείµενων επιπέδων χωροταξικού σχεδιασµού όπως και µε την αντίστοιχη «τοµεακή» εθνική πολιτική ή πρόγραµµα. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται σε πολύ γενικές γραµµές και συνοπτικό τρόπο η αξιολόγηση των Πλαισίων «υπερκείµενου σχεδιασµού» σε ότι αφορά στην συσχέτισή τους µε τα κύρια προβλήµατα χωρικής ανάπτυξης στην προοπτική της βιώσιµης ανάπτυξης της Περιφέρειας.Ε. Το ΓΠΧΣΑΑ θεωρούµε ότι ανταποκρίνεται σε γενικές γραµµές στις προοπτικές βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης του δυτικού τµήµατος της χώρας και πιο συγκεκριµένα της Π..Ε. χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο που µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αρνητικός προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι αυτό το λόγο δεν εισηγείται η µελέτη αυτή την άµεση ή βραχυπρόθεσµη αναθεώρησή του σε ότι αφορά τις κατευθύνσεις του που άµεσα ή έµµεσα αφορούν σ αυτή την περιφέρεια, θεωρώντας ότι είναι σε ικανοποιητικό βαθµό συνάφειας (πάντα σε γενικό επίπεδο) µε τις ευρωπαϊκές χωρικές πολιτικές (όπως: της ενίσχυσης / δηµιουργίας αναπτυξιακών αξόνων και πόλων στα πλαίσια της πολυκεντρικής ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου της χώρας και της κάθε περιφέρειας, της δικτύωσης των οικισµών, της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου, της ισόρροπης ανάπτυξης των περιφερειών, της αντιµετώπισης των προβληµάτων των ευαίσθητων περιοχών (ορεινού χώρου, αγροτικού χώρου, νησιωτικού χώρου και παράκτιων περιοχών, των ζητηµάτων των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων κ.ο.κ.). Ωστόσο, έχοντας ως βάση αυτή την γενική θετική αξιολόγησή του επισηµαίνονται ορισµένα σηµεία, τα οποία µετά µια 10ετία ή 15ετία από την θεσµοθέτησή του θα µπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία τροποποίησης βελτίωσής του : α) Μεγαλύτερη έµφαση στις Περιφέρειες ως αναπτυξιακές, προγραµµατικές και διοικητικές ενότητες παρά στην κατά τη γνώµη µας υπερτονισµένη σηµασία των αναπτυξιακών αξόνων και την έµµεση µεγαλύτερη ενίσχυση και προτεραιότητα ιεραρχικά στους πόλους µητροπολιτικού επιπέδου, στη συνέχεια στους πρωτεύοντες εθνικού επιπέδου (Πάτρα), στους δευτερεύοντες εθνικού επιπέδου, στους λοιπούς εθνικούς πόλους (Αγρίνιο) κ.ο.κ. Στο θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ της Π..Ε. αποδίδεται εξίσου αν όχι µεγαλύτερη έµφαση στην διαµόρφωση τεσσάρων αναπτυξιακών ενδοπεριφερειακών ενοτήτων (Αµβρακικού, Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας) παράλληλα µε την ισότιµη ενίσχυση αναπτυξιακών αξόνων (διευρωπαϊκού εθνικού διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού επιπέδου και αναπτυξιακών πόλων, θεωρώντας ότι η επικέντρωση µόνο στους αναπτυξιακούς άξονες και πόλους µπορεί να µην συµβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη οξύνοντας της ενδοπεριφερειακές ανισότητες. β) Η προγραµµατική κρατική περιφέρεια (αποκεντρωµένη διοίκηση)θεωρούµε ότι οφείλει να εκταθεί σε όλο το «δυτικό τµήµα ή διαµέρισµα» της χώρας, περιλαµβάνοντας ολόκληρο το δυτικό αναπτυξιακό άξονα (Πελοπόννησος, υτική Ελλάδα, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά) και όχι αποκόπτοντας την Ήπειρο απ αυτό, για λόγους ιστορικούς, χωροταξικούς και αναπτυξιακούς. γ) Η ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου του ΓΠΧΣΑΑ σε επτά επίπεδα οικισµών αν και από πρώτη θεώρηση παρουσιάζεται να προωθεί περισσότερες βαθµίδες από την παλιά (5 επίπεδα οικισµών) και εποµένως να διευρύνει την πολυκεντρική λειτουργία του, στην ουσία λειτουργεί σε µεγαλύτερο βαθµό από την προηγούµενη ιεράρχηση υπέρ των µεγάλων και µεσαίων αστικών κέντρων 1 ου (µητροπολιτικών πόλων) έως 4 ου επιπέδου (λοιπών εθνικών πόλων). Είναι µια θεώρηση που είναι πιο πολυκεντρική σε σχέση µε την θεώρηση των 7 αντιπάλων πόλεων της Αθήνας (τέλος 10ετίας 70), αλλά λιγότερο πολυκεντρική από την θεώρηση των 5 επιπέδων της εποχής της ΕΠΑ και των µελετών χωροταξικών κατευθύνσεων των νοµών της 10ετίας του 80. Το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες, όπως αναφέρεται και στο κεφ.α.1.1.α.1.2, έχει ως πρώτο γενικό στόχο «την προώθηση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την ενίσχυση του τοµέα και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος των Ελληνικών θαλασσών και των άλλων ευνοϊκών χαρακτηριστικών του Ελλαδικού χώρου, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο» και ως δεύτερο στόχο την προώθηση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στα πλαίσια ορθολογικής διαχείρισης του χώρου, προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων και του τοπίου, ενώ 132

2 ακολουθούν άλλοι δώδεκα γενικοί στόχοι που αποδεικνύουν την µεγάλη σηµασία ενός κατ εξοχήν εξαγωγικού τοµέα της ελληνικής παραγωγής, ο οποίος είναι και από τους σηµαντικότερους εξαγωγικούς τοµείς της Π..Ε. και κυρίως της Π.Ε. Αιτ/νίας. Οι στόχοι, οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις αυτού του Ειδικού Πλαισίου αξιολογούνται θετικά για την βιώσιµη ανάπτυξη της Π..Ε. αλλά και την ανάπτυξη του τοµέα σε επίπεδο χώρας, συµβάλλοντας και προτείνοντας την εξειδίκευση αυτών των κατευθύνσεων από τα Περιφερειακά Πλαίσια. Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να σηµειωθεί ότι ιδιαίτερα η περιοχή ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) υτικών Ακτών Αιτ/νίας Σύµπλεγµα Εχινάδων Νήσων (Α3) πρέπει να «εξειδικευθεί χωρικά» γιατί καλύπτει ένα µεγάλο τµήµα των δυτικών ακτών της Αιτ/νίας και έρχεται σε σύγκρουση µε τι κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό που προτείνει την περιοχή αυτή ως αναπτυσσόµενη τουριστικά περιοχή µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού και σε ορισµένα σηµεία (π.χ. γύρω από τον Αστακό) µε περιθώρια ανάπτυξης µαζικού τουρισµού. Επισηµαίνεται ότι στο ίδιο τµήµα χωροθετείται (σε µικρή σχετικά έκταση) και λειτουργεί η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού µ έναν από τους πιο σύγχρονους εξοπλισµένους λιµένες της Μεσογείου. Στις δυτικές ακτές της Αιτ/νίας µια δραστηριότητα µε µεγάλη προοπτική είναι επίσης ο θαλάσσιος και ιστιοπλοϊκός τουρισµός που µπορεί να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα του υπήνεµου ελκυστικότατου κόλπου µεταξύ των ανατολικών ακτών της Λευκάδας και των δυτικών ακτών της Αιτ/νίας µε ένα πλήθος από πανέµορφα νησιά (Σκορπιός, Μεγανήσι, Κάλαµος κ.α.). Θετικά αξιολογείται και το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, ιδιαίτερα ως προς τις αναφορές και την σηµαντικότητά του για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Π..Ε., εκτιµώντας ότι αν είχε θεσµοθετηθεί αρκετά χρόνια πριν από την οικονοµική ύφεση και κρίση θα είχε ήδη συµβάλλει αποφασιστικά στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό. Και στην Π..Ε. οι θετικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του όπως και του Ν.3851 (ΦΕΚ 85/Α/2010) 1 προβλέπονται σηµαντικές και γι αυτό στην επόµενη φάση αυτής της µελέτης θα επιχειρηθεί κατά το δυνατόν η µεγαλύτερη δυνατή χωρική εξειδίκευση των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ κατά τοµέα αξιοποίησης των ΑΠΕ. Η σηµαντική χωροταξική και αναπτυξιακή συµβολή της αξιοποίησης των ΑΠΕ συνίσταται στο ότι µέσω κατάλληλων χωροταξικών εργαλείων µπορεί ο τοµέας αυτός προοπτικά να λειτουργήσει ευεργετικά εκτός των άλλων και για τις έως σήµερα µειονεκτικές περιοχές του αγροτικού και ορεινού χώρου της συγκεκριµένης περιφέρειας και όχι µόνο. Παράλληλα µε την διάδοση των ΑΠΕ, η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η δραστική προώθηση ήπιων-εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην ορεινή και αγροτική ενδοχώρα µε παράλληλη ενίσχυση µέσω κινήτρων της ανάπτυξης της µεταποίησης παραδοσιακών προϊόντων στις µειονεκτικές περιοχές µπορούν σταδιακά να µορφοποιήσουν το νέο µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο είναι σκόπιµο να αποδοθεί στην προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας, όπου δυνητικά η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών επιτρέπεται, υπό όρους και περιορισµούς, αλλά θεωρούµε ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, αυστηρή και περιορισµένη η εφαρµογή της. Το ΕΠΧΣΑΑ για την βιοµηχανία στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενή τοµέα και του ευρύτερου οικονοµικού και χωρικού ρόλου του προτείνει την προώθηση ενός πιο πολυκεντρικού προτύπου οργάνωσης του τοµέα µε ριζική αλλαγή της σηµερινής σχετικής ελκυστικότητας µεταξύ οργανωµένης και διάσπαρτης / σηµειακής χωροθέτησης της βιοµηχανίας υπέρ της πρώτης. Σε ότι αφορά την πιο συγκεκριµένη µορφή του προτύπου χωρικής οργάνωσης της βιοµηχανίας που προτείνεται για την Π..Ε. δεν παρουσιάζει σαφείς διαφορές µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ (όπως ήδη έχει περιγραφεί στα κεφάλαια Α.1.1.β.1 και Α.1.1.β.2) Σηµειώνεται ωστόσο ότι το Ειδικό Πλαίσιο έχει σαφώς πιο εξειδικευµένες αναφορές στον συγκεκριµένο τοµέα σε σχέση µε αυτές του ΠΠΧΣΑΑ και διατυπώνει λεπτοµερείς και αναλυτικές κατευθύνσεις και για τις τρεις ΠΕ (Αιτ/νία, Αχαΐα, Ηλεία όπως και για όλες τις άλλες του ελληνικού χώρου) καθώς και αναλυτικές κατευθύνσεις για τον υποκείµενο σχεδιασµό (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Περιέχει µάλιστα αναλυτικές κατευθύνσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα αναθεωρηµένα ΠΠΧΣΑΑ οι οποίες κατά τη γνώµη µας είναι τόσο λεπτοµερείς που υπερβαίνουν το επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασµού το οποίο χαρακτηρίζει τα ΠΠΧΣΑΑ όσο και τα ΕΠΧΣΑΑ. Επίπεδο που οφείλει να διακρίνεται από µια µεγαλύτερη ευελιξία προς τα υποκείµενα επίπεδα (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ), στα οποία µπορεί πιο τεκµηριωµένα να αιτιολογηθούν και προταθούν συγκεκριµένες εκτάσεις, ποσοτικά στοιχεία, τάσεις και εξειδικεύσεις σε κλάδους του συγκεκριµένου τοµέα. Η σκοπιµότητα αυτής της ιδιαίτερης και λεπτοµερούς εξειδίκευσης του Ειδικού Πλαισίου για την Βιοµηχανία συνδέεται προφανώς µε την επιδίωξη για την γρηγορότερη δυνατή υλοποίηση και εξειδίκευση των 1 Με τίτλο «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ». 133

3 προτεινόµενων κατευθύνσεων από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σχεδιασµού, όπως και ορισµένες προτάσεις κατευθύνσεις του για χωροθέτηση βιοµηχανιών ορισµένων κλάδων ακόµη και σε περιοχές προστασίας (όπως γη υψηλής παραγωγικότητας, παράκτιες περιοχές κλπ) Σηµειώνεται ότι στην αξιολογήση του κεφ.α.1.1.β.2-2.β.2 επισηµαίνεται η ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ που αφορούν τον δευτερογενή τοµέα και σε σχέση µε τις Π.Ε. και µε τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Οι κατευθύνσεις και προτάσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό είναι αυτές που δέχθηκαν την µεγαλύτερη κριτική (από τα άλλα Ειδικά Πλαίσια) τόσο κατά την περίοδο δηµόσιας διαβούλευσης, όσο και µετά την ισχύ τους έχοντας ως συνέπεια την κατάρτιση ενός άλλου σχεδίου Ε.Π. για τον τουρισµό που αναθεωρούσε το ισχύον, το οποίο, ωστόσο, δεν προχώρησε µέχρι σήµερα σε θεσµοθέτηση. Στο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό ο εθνικός χώρος προσεγγίζεται (για να κατανεµηθεί σε κατηγορίες περιοχών)µε βάση τρία κύρια κριτήρια µε µειούµενη σηµαντικότητα από το πρώτο έως το τελευταίο: i) την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας µιας περιοχής, ii) το είδος της τουριστικής δραστηριότητας και iii) τη γεωµορφολογία και την ευαισθησία των πόρων της περιοχής. Γι αυτό το λόγο οι τρεις βασικές κατηγορίες περιοχών Α, Β, Γ, αναφέρονται σε µεγάλο βαθµό στο πρώτο κριτήριο (ένταση τουριστικής δραστηριότητας): (Α): Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, (Β) Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές και (Γ) Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισµό. Στο εγκεκριµένο ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε και στη Γ Φάση της σχετικής µελέτης η περιφέρεια και οι τρεις περιφερειακές ενότητες διακρίνονται σε δέκα υποενότητες τουριστικής ανάπτυξης (βλεπ. Πιν. Γ , σελ 81, Γ Φάση Χωρ/κου Σχεδίου Π Ε, εκεµβ. 1999) µε κύρια κριτήρια χωρικής διάκρισης την γεωγραφική θέση και την φυσική γεωµορφολογία της περιοχής (παράκτια ή ορεινή) και κριτήρια αξιολόγησης της i) την (τις) κατηγορία (ες) τουριστικών πόρων της περιοχής (περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί, παράκτιοι, ορεινοί, ιαµατικές πηγές) και ii) τον βαθµό αξιολόγησης των τουριστικών πόρων (διεθνούς, εθνικής, τοπικής σηµασίας). Με δεδοµένο ότι δεν υπάρχει αναπτυγµένη τουριστικά περιοχή στην Π Ε (δηλαδή περιοχή Α µε βάση την κατηγοριοποίηση του Ειδικού Πλαισίου), το κριτήριο της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας δεν ήταν ούτε είναι το σηµαντικότερο για την διάκριση των υποενοτήτων τουριστικής ανάπτυξης και αξιολόγησης τους. Όπως επισηµαίνεται στην µελέτη του ΠΠΧΣΑΑ συγκριτικό πλεονέκτηµα της περιφέρειας σε ότι αφορά τους τουριστικούς της πόρους είναι οι υψηλής ποιότητας και σηµασίας πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί της πόροι, γεγονός που επιβεβαιώνεται εµµέσως από το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό από τους αντίστοιχους χαρακτηρισµούς πολλών περιοχών της περιφέρειας ως αναπτυσσόµενων τουριστικά µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού (Β.2.7, Β ) ή περιοχές NATURA 2000 και άλλες περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας, όπως κηρυγµένοι ιστορικοί τόποι, καταφύγια άγριας ζωής κλπ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η γενικότερη προσέγγιση του Περιφερειακού Πλαισίου και οι κατευθύνσεις που δίνονται είναι προσανατολισµένες µε µεγαλύτερη έµφαση στην ανάπτυξη διαφόρων αλλά συγκεκριµένων ειδών εναλλακτικού τουρισµού, (ανάλογα µε την χωρική υποενότητα και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα). Ο κυριότερος λόγος βέβαια της σταδιακής στροφής της τουριστικής ζήτησης σε νέες (εναλλακτικές) µορφές είναι η αναµφισβήτητη κάµψη του µαζικού τουρισµού τις τελευταίες δεκαετίες και η ανάγκη εµπλουτισµού και διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς µε έµφαση για τη χώρα µας και ιδιαίτερα για την Π Ε σε προϊόντα πολιτιστικού τουρισµού και περιβαλλοντικών πόρων και τοπίου υψηλής ποιότητας. Η κατεύθυνση αυτή που είναι κυρίαρχη στο ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε δεν φαίνεται να έχει την ίδια έµφαση και ένταση στο Ειδικό Πλαίσιο (ούτε στην απαρίθµηση των στόχων του, ούτε στη κύρια µεταβλητή κριτήριο προσέγγισης και διάκρισης των διάφορων περιοχών της χώρας που αποτελεί ο βαθµός έντασης της υπάρχουσας τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας). Αυτό, άλλωστε ήταν και ένα από τα κύρια σηµεία της κριτικής που δέχθηκε το Ειδικό Πλαίσιο και το κύριο σηµείο της πρότασης του αναθεωρηµένου σχεδίου για µετάβαση από ένα µαζικό, αδιαφοροποίητο, µονοθεµατικό τουρισµό και χαµηλής οικονοµικής απόδοσης τουρισµό σε ένα ποιοτικό, διαφοροποιηµένο και πολυθεµατικό τουρισµό, οικονοµικά αποδοτικότερο µε µεγαλύτερη διάρκεια παραµονής και διασποράς µέσα στο χρόνο, που απευθύνεται σε κοινό µε υψηλότερες απαιτήσεις, που δεν αρκείται στο καθιερωµένο τουριστικό πρότυπο ήλιος θάλασσα, µε παράλληλη αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, φυσικών και ανθρωπογενών. Αξιολογώντας πολύ συνοπτικά τους νεώτερους νοµούς και εθνικές πολιτικές που έχουν άµεσες ή σηµαντικές επιπτώσεις στον χωροταξικό σχεδιασµό της βιώσιµης ανάπτυξης της περιφέρειας, σε συσχέτιση ειδικότερα µε τα κύρια προβλήµατα χωρικής της ανάπτυξης, τα οποία πρέπει να αντιµετωπισθούν, διακρίνουµε δύο µεγάλες κατηγορίες στο νεώτερο θεσµικό πλαίσιο: 134

4 α) τους νεώτερους νόµους οι οποίοι αξιολογούνται ότι έχουν θετικό ή ιδιαίτερα θετικό πρόσηµο στην προσπάθεια και κατεύθυνση για βιώσιµη ανάπτυξη της Π Ε την επόµενη 15ετία και β) αυτούς, οι οποίοι αξιολογούνται, πάντα σε γενικό επίπεδο ότι δρουν και θα δράσουν και στο µέλλον ανασταλτικά ή αρνητικά στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης Στην πρώτη κατηγορία και µε τη σειρά που καταγράφησαν οι συγκεκριµένοι νόµοι στο δεύτερο κεφάλαιο της µελέτης (Α.1.1.α.2: καταγραφή πολιτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων εθνικού επιπέδου) αξιολογούνται ότι θα συµβάλλουν θετικά ή σηµαντικά στην βιώσιµη ανάπτυξη της Π Ε οι ακόλουθοι νόµοι (µε εκείνους που εκτιµώνται να έχουν σηµαντική συµβολή να έχουν υπογράµµιση): Ν. 3937/2002 κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κυότο για την Κλιµατική Αλλαγή και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης (2009/29/εκ, 2009/28/εκ, 2009/31/εκ) για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την κλιµατική και ενεργειακή πολιτική Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. εν αναφέρεται µόνο στην προστασία µε ολοκληρωµένο τρόπο την προστασία της βιοποικιλότητας ως εθνικού κεφαλαίου και κρίσιµης παρακαταθήκης της χώρας για το µέλλον (βλέπε Κεφ. Α.1.1.α.2-2) Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) για την προστασία και διαχείριση των υδάτων (η εφαρµογή του συνοδεύεται από µια σειρά από ΚΥΑ) Ν. 3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/ ) Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56 εκ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 17 ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 : συµφωνήθηκε κατά την άτυπη υπουργική σύνοδο για τον χωροταξικό σχεδιασµό και τον σχεδιασµό της εδαφικής ανάπτυξης στις 19/5/2011 (η Εδαφική Ατζέντα 2007 υιοθετήθηκε στο άτυπο συµβούλιο υπουργών Αστικής Ανάπτυξης και Χωροταξίας στη Λειψία το Μάϊο του 2007) Ν. 3851/2010 για τις ΑΠΕ: θέτει συνολικά τις βάσεις και την πορεία εξέλιξης του ενεργειακού τοµέα µέχρι το Ειδικά για την Ελλάδα ο στόχος για τις εκποµπές αερίων ρύπων του θερµοκηπίου είναι µείωση κατά 4% στους τοµείς εκτός εµπορίας σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005 και 18% διείσδυση των ΑΕΠ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση Ν. 4001/2011 για την λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις 2 Ν. 4062/2012 Αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού Πρόγραµµα ΗΛΙΟΣ- Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές Ν.3908/2011 Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και την περιφερειακή συνοχή (ΦΕΚ 8/Α/2011) Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, ο οποίος αξιολογείται σε γενικό επίπεδο ότι συµβάλλει και επηρεάζει θετικά τις προοπτικές για βιώσιµη τοπική και χωροταξική ανάπτυξη των ΠΕ και των καλλικράτειων δήµων της περιφέρειας ακόµη και σε επιµέρους τοµείς της χωροταξικής οργάνωσης (δικτύωσης, ενίσχυση της εταιρικής σχέσης πόλης υπαίθρου, ορθολογική χωροθέτηση διοικητικού και κοινωνικού εξοπλισµού κ.α.) Στην δεύτερη κατηγορία του νεώτερου θεσµικού πλαισίου που µπορεί να δράσει ανασταλτικά ή αρνητικά στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης της Π Ε εάν δεν τηρηθούν στην πράξη διαδικασίες τήρησης των θεσµοθετηµένων χωροταξικών κατευθύνσεων, περιλαµβάνονται οι διατάξεις του Β κεφαλαίου του Ν.3986/2011 Επείγοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγική; 2012/2015 και ΚΥΑ ή Υπ. Αποφάσεις καταργήσεων ή υπερβολικών συγχωνεύσεων δηµόσιων υπηρεσιών σε µια σειρά από πόλεις (π.χ. ΥΟ), χωρίς να µετρώνται οι αρνητικές χωρικές επιπτώσεις τους µε κύριο κριτήριο την άµεση µείωση λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας Τέλος, επισηµαίνεται ότι στα πλαίσια αυτής της µελέτης (και λόγω του ότι υπερβαίνει το αντικείµενό της) δεν µπορεί να γίνει έστω συνοπτική αξιολόγηση των δύο βασικών νόµων που διέπουν τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό του ν.2742/99 και του ν.2508/97, οι οποίοι άλλωστε προϋπήρχαν της θεσµοθέτησης του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε. Ωστόσο, θεωρούµε απαραίτητο να σηµειώσουµε τα ακόλουθα: α) οι δύο αυτοί νόµοι αποτελούν το εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τα ζητήµατα του χώρου τα τελευταία 15 χρόνια, το οποίο επιδιώκει την βιώσιµη χωρική και οικιστική ανάπτυξη µε αναφορές και σε συνάφεια µε τις αντίστοιχες (σύγχρονες τότε) ευρωπαϊκές πολιτικές. Προέκυψαν ως αποτέλεσµα της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την πλέον σηµαντική προσπάθεια που επιχειρήθηκε στην χώρα, τουλάχιστον στην 2 Ήδη δύο από τις τρεις θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες το ΥΠΕΚΑ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ιεθνούς ηµόσιας Ανοικτής Πρόσκλησης για την παραχώρηση του δικαιώµατος και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι ο Πατραϊκός κόλπος και το δυτικό Κατάκολο. 135

5 µεταπολεµική περίοδο, για ρύθµιση του ελληνικού χώρου (ΕΠΑ, χωροταξικά νοµών, ΡΣΑ και ΡΣΘ, σύνδεση πολεοδοµικής και χωροταξικής πολιτικής µε τα µεγάλα ζητήµατα του περιβάλλοντος κ.α.) β) κατά την γνώµη µας δεν βρήκαν εφαρµογή ανάλογη αυτής του ν. 1337/83 όχι γιατί δεν είναι το ίδιο εφαρµόσιµοι και χρειάζονται τροποποίηση ή αναθεώρηση όπως ισχυρίζονται ορισµένοι (κυρίως για τον ν. 2508/97), αλλά γιατί έλειψε η πολιτική βούληση (κυρίως από το επίπεδο της κρατικής διοίκησης) για την συστηµατική εφαρµογή τους. Παρά το ότι ειδικά ο ν.2508/97 αφιερώνει ολόκληρο άρθρο για την διαχείριση του τοπικού χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού µε την δηµιουργία επιτροπών παρακολούθησης των µελετών (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, πολεοδοµικών µελετών) σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες βέβαια δεν επέσπευσε ουδείς για να δηµιουργηθούν και λειτουργήσουν. Μια µόνο απόδειξη της µειωµένης βούλησης για εφαρµογή, ιδιαίτερα του ν.2508/97 είναι ότι πέρασαν 4 περίπου χρόνια µετά την ψήφισή του από την Βουλή των Ελλήνων για να θεσµοθετηθούν οι προδιαγραφές των νέων τότε ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ µε βάση τις οποίες θα µπορούσαν οι τέως καποδιστριακοί δήµοι να προκηρύξουν τις σχετικές µελέτες. Οι οποίες βέβαια µέσα σε πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία εκείνη ξεπέρασαν τις 300, ενώ µέχρι σήµερα ξεπερνούν πιθανόν τις 500. εύτερο δείγµα της έλλειψης βούλησης εφαρµογής του είναι ότι από το 2004 και µετά άρχισαν οι συζητήσεις και οι ορισµοί επιτροπών για την τροποποίησή του χωρίς αυτές οι πρωτοβουλίες να ευδοκιµήσουν µέχρι και σήµερα. Τρίτο και σηµαντικότερο δείγµα είναι το µεγάλο έλλειµµα επιτελικής παρακολούθησης και παρέµβασης του τότε ΥΠΕΧΩ Ε για την αντιµετώπιση επιµέρους προβληµάτων προώθησης των µελετών (σε αντίθεση µε όσα συνέβαιναν 20 χρόνια πριν µε την ΕΠΑ) µε έµµεση, ανεπίσηµη δικαιολογία ότι η αρµοδιότητα εγκρίσεων των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ είχε αποκεντρωθεί στις περιφέρειες. γ) τα παραπάνω σχόλια δεν έγιναν γιατί θεωρούµε ότι δεν χρειάζονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις οι δύο παραπάνω νόµοι. Έγιναν για να υποστηριχθεί ότι ο σχετικά µικρός βαθµός εφαρµογής (του ν.2508/97) ελάχιστα οφείλεται σε κάποιες αδυναµίες του. Κυρίως οφείλεται στην έλλειψη βούλησης να καθιερωθεί και ενεργοποιηθεί στη πράξη ο τοπικός χωροταξικός σχεδιασµός, όταν µάλιστα ο τελευταίος θέτει αναγκαίους περιορισµούς στα όρια κατάτµησης, στις χρήσεις γης και στους όρους δόµησης, στις εξωοικιστικές περιοχές καθορίζοντας περιοχές ειδικής προστασίας κλπ. Χωρίς τοπικά χωροταξικά σχέδια θεωρούµε ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός σε επίπεδο ΠΠΧΣΑΑ και ΕΠΧΣΑΑ είναι µετέωρος και πάσχει στην εφαρµογή του, όπως και χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό στο επίπεδο της περιφέρειας ή / και της ΠΕ οι προτάσεις των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αλληλοαναιρούνται. 136

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα