Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας. Αυτής του σχεδιασµού και της κατάρτισης του Περιφερειακού Αναπτυξιακού προγραµµατισµού της περιόδου , τουλάχιστον ως προς το σκέλος που αφορά στη συνδροµή των χρηµατοδοτικών πόρων από τα Ευρωπαϊκά ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία της ΕΕ. Έχουν προηγηθεί: Οι διαπραγµατεύσεις σε εθνικό επίπεδο για το στρατηγικό πλαίσιο, τις τοµεακές και χωρικές πολιτικές και τους Κανονισµούς των Ταµείων που θα διέπουν τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, Η διατύπωση των αρχικών θέσεων της Περιφέρειας για τις κατευθύνσεις αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την επόµενη προγραµµατική περίοδο και η τοποθέτησή της επί των θέσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο ΕΣΠΑ της χώρας δηλ. το Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης για την περίοδο Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από το Περιφερειακό Συµβούλιο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Στόχο και Όραµα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2020 αποτελεί «η Ορθολογική και Βιώσιµη Ανάπτυξη µε Αναγνωρίσιµη Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ταυτότητα και ιασφάλιση της Κοινωνικής Ευηµερίας και Συνοχής». Το ανωτέρω Όραµα, καθώς και οι Αναπτυξιακοί Άξονες Προτεραιότητας της ΠΙΝ εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των 11 θεµατικών στόχων της περίοδο , δίνοντας όµως ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες, προτεραιότητες και αναπτυξιακές δυνατότητες της ΠΙΝ και των πολιτών της. 1

2 Από την προσεκτική µελέτη τόσο των θέσεων της ΕΕ, όσο και των εθνικών κατευθύνσεων αναπτυξιακού προγραµµατισµού της περιόδου , όπως αυτές παρουσιάζονται στην 2 η Εγκύκλιο του ΥπΑνΥΠ, εντοπίζεται σοβαρό έλλειµµα εστίασης σε τοµείς πολιτικής που προσιδιάζουν στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες ενός µεγάλου τµήµατος της επικράτειας, όπως είναι ο νησιωτικός ελλαδικός χώρος, τµήµα του οποίου αποτελεί και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ιδιαίτερα, η προτεινόµενη από τους Κανονισµούς της ΕΕ και τις θέσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολιτική για τη θεµατική συγκέντρωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σε επιµέρους ειδικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συµπληρωθεί και ενισχυθεί: την ενσωµάτωση της διάστασης της «νησιωτικότητας» και της πρόβλεψης για την ιδιαίτερη στήριξη των µικρών νησιών της χώρας, που αποτελούν µια διακριτή υπόσταση ως προς τα προβλήµατα, τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την ανάπτυξή τους. Η Ε.Ε., παρά την υιοθέτηση της εδαφικής διάστασης της συνοχής, δεν έχει προχωρήσει µέχρι τώρα στο σχεδιασµό µιας συνεκτικής νησιωτικής πολιτικής για τις Περιφέρειες, που θα προβλέπει ιδιαίτερη µέριµνα ( π.χ. εφαρµογή αρχής αναλογικότητας και του ισοδύναµου, ειδικά καθεστώτα κλπ). Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία Ειδικού Προγράµµατος για τα νησιά µε ιδιαίτερη µνεία στα µικρά νησιά της εδαφικής επικράτειας της χώρας, καθώς και η υιοθέτηση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (κατά το πρότυπο των νησιών του Αιγαίου Πελάγους) η υιοθέτηση της ιακήρυξης της Λεµεσού ότι η Στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να συνοδεύεται από µια δυναµική ατζέντα για τις θάλασσες και τους ωκεανούς που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση µε στόχο µια βιώσιµη γαλάζια οικονοµία, η υιοθέτηση και εφαρµογή στην πράξη της Θαλάσσιας Στρατηγικής για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο 2

3 Πέλαγος (εκπόνηση και υποστήριξη εφαρµογής συγκροτηµένου Σχεδίου ράσης), αξιοποιώντας και τους πόρους των λοιπών, πλην των ιαρθρωτικών Ταµείων, υφιστάµενων ή/και νέων χρηµατοδοτικών µέσων και εργαλείων (Πρόγραµµα HORIZON 2020, LIFE+, Συνδέοντας την Ευρώπη, Πέραν αυτών, σηµαντικό για τα Ιόνια Νησιά είναι το ζήτηµα της «εσωτερικής» και «εξωτερικής» προσπελασιµότητας στους τοµείς των µεταφορών, αλλά και της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία ιασυνδέοντας την Ευρώπη δεν µπορεί παρά να επεκταθεί και να καλύψει και το νησιωτικό ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό κρίσιµη θεωρείται η αντιµετώπιση των προβληµάτων στις θαλάσσιες µεταφορές, της συνδεσιµότητας µεταξύ των νησιών και της ηπειρώτικης χώρας, των νησιών µεταξύ τους, και κυρίως του προβλήµατος της προσπελασιµότητας αποµονωµένων περιοχών και πυλών εισόδου (πόλεων κλπ). Επίσης για τη διασπορά των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων κρίσιµος κρίνεται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Τοπικών Προγραµµάτων Ανάπτυξης (στα πρότυπα των δράσεων Leader) τα οποία θα προωθούνται από την τοπική κοινωνία, θα επικεντρώνονται σε µία περιοχή (υποπεριφέρεια) και µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν από όλα τα Ταµεία. Μέσω αυτών, εκτός των άλλων θα αναδειχθεί και ο ρόλος των φορέων εκτός του δηµόσιου τοµέα (π.χ. ΜΚΟ, ιδιωτικός τοµέας) µέσω της υποχρεωτικής συµµετοχής άνω του 50%. ράσεων Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης µέσω των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων (Integrated Territorial Investments), των οποίων οι διατιθέµενοι πόροι δύναται να προέρχονται από πολλά ΕΠ και Άξονες Προτεραιότητας, στις οποίες θα διατεθεί το 5% τουλάχιστο των πόρων του ΕΤΠΑ. 3

4 Παρεµβάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για "Καινοτόµες δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης", µε max χρηµατοδότηση 0,2% του ΕΤΠΑ. Επίσης, θα πρέπει να δηµιουργηθεί το πλαίσιο ενός καλύτερου συντονισµού στο επίπεδο της χάραξης της περιφερειακής στρατηγικής, περιλαµβανοµένων και των συγχρηµατοδοτούµενων από το Γεωργικό Ταµείο παρεµβάσεων, αντιµετωπίζοντας την πολυδιάσπαση ανάµεσα σε ΠΕΠ, Επιχειρησιακά Προγράµµατα Περιφερειών (Υπ. Εσωτερικών), κλπ. συγχρηµατοδοτούµενα και µη προγράµµατα, καθένα εκ των οποίων αναφέρεται σε µια ξεχωριστή συνολική ή επιµέρους στρατηγική. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να προστρέξουµε µε νηφαλιότητα αλλά και επιµονή λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, έχοντας στο εµπρός µέρος του µυαλού µας σε εκείνα τα τµήµατα της κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και τις αλλαγές που αυτή προκαλεί. Η εµβάθυνση επόµενα στα µέτρα και τις πολιτικές συνοχής αποτελεί προτεραιότητα Από την άλλη πλευρά η πρόοδος στη διοικητική και περιφερειακή αποκέντρωση δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάληψη πιο σηµαντικού ρόλου από τις Περιφέρειες στα ζητήµατα της περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί πρωτίστως από: 1. την αντιµετώπιση των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στην εφαρµογή του Προγράµµατος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και την ολοκλήρωση της ιοικητικής Μεταρρύθµισης, µε την ενδυνάµωση του ρόλου των Περιφερειών στα ζητήµατα σχεδιασµού, διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, 2. την ενίσχυση των Περιφερειών µε το κατάλληλο έµψυχο δυναµικό προκειµένου να καλυφθούν ικανοποιητικά οι απαιτήσεις υποστήριξης σχεδιασµού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των αναπτυξιακών 4

5 παρεµβάσεων της τρέχουσας και πολύ περισσότερο της νέας προγραµµατικής περιόδου 3. την κατάλληλη αρχιτεκτονική των Προγραµµάτων της νέας προγραµµατικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην περιφερειακή τους διάσταση, 4. τη χρηµατοδότηση των αναγκαίων µελετών, ερευνών ωρίµανσης των έργων και παρεµβάσεων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, προκειµένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη υλοποίησή τους και η τόνωση του προσδοκώµενου από αυτά αναπτυξιακού αποτελέσµατος. Κρίσιµη τέλος αποτελεί η ανάγκη απλοποίησης του συνολικού συστήµατος παραγωγής και υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, προκειµένου αυτό να καταστεί ευέλικτο και αποτελεσµατικό εργαλείο γρήγορης προσαρµογής και απόκρισης στις απαιτήσεις της δύσκολης συγκυρίας της παρατεταµένης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης και της νέας προγραµµατικής περιόδου. Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Με αυτές τις σκέψεις και σε συνεχή επικοινωνία µε την κοινωνία των πολιτών και τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς εκπροσώπησης των πολιτών και της επιχειρηµατικής κοινότητας της Περιφέρειας µας προσερχόµαστε σε αυτή την κρίσιµη διαδικασία της διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Σήµερα και την επόµενη περίοδο µέχρι τη διαµόρφωση του νέου προγραµµατικού κειµένου της Περιφέρειας για την περίοδο περιµένουµε τις προτάσεις και τις ιδέες σας. Προτάσεις που θα εστιάζουν στην έξυπνη, διατηρήσιµη και προσαρµοσµένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειάς µας ανάπτυξη. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να προστρέξουµε µε νηφαλιότητα αλλά και επιµονή, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, έχοντας στο εµπρός µέρος του µυαλού µας εκείνα τα τµήµατα της κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και τις αλλαγές που αυτή προκαλεί. Η εµβάθυνση επόµενα στα µέτρα και τις πολιτικές 5

6 συνοχής, µε την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, της ανεργίας και της σχολικής διαρροής, αποτελεί µείζονα προτεραιότητα για την Περιφέρειά µας Στη συνέχεια, µε την κατάρτιση του νέου προγραµµατικού κειµένου, θα βρεθούµε και πάλι µαζί για να συζητήσουµε, να ανταλλάξουµε ιδέες και προτάσεις και να συν-διαµορφώσουµε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα