Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας"

Transcript

1 Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 19, 1997 Στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Ίμβρο ΧΑΛΚΙΑ Ευγενία Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Copyright 1997 To cite this article: ΧΑΛΚΙΑ, Ε. (1997). Στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Ίμβρο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 19, doi:

2 Στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Ίμβρο Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ Δελτίον XAE 19 ( ), Περίοδος Δ' Σελ ΑΘΗΝΑ 1997

3 Ευγενία Χαλκιά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 1 ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ v^j Βυζαντινός νομοφύλαξ Ιωάννης ο Ευγενικός, που το 1873 έως το Στα λίγα αυτά χρόνια ο λόγιος επισκέφθηκε την Ίμβρο λίγα χρόνια πριν από την Ά και φωτισμένος ιεράρχης, κινούμενος προφανώς από λωση, αρχίζει την εγκωμιαστική του «Έκφραση» στο ενδιαφέρον για την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας νησί ως εξής: «Ίμβρος καί του, φρόντισε όχι απλώς να συλλέξει διάσπαρτο υλι κείται μεν εν καλώ κό, κυρίως αρχαία γλυπτά και επιγραφές, αλλά και να ή νήσος, νήσοςχαριεστάτη των γ ε εν Αίγαίω πελάγει τής θαλάττης, άριστη οίμαι όε καί τον κόσμου παντός, ευθύς μεταφέρει όλα αυτά τα αντικείμενα στο κτήριο της Η γεωγραφική αυτή θέση, που τόσο γοήτευσε τον Βυ Ατυχώς, από τη συλλογή αυτή δεν έχει περισωθεί σχε ζαντινό λόγιο, ώστε να θεωρεί ότι η Ίμβρος κείται στο δόν τίποτα στο νησί τα εκθέματα της, μετά την ανα ωραιότερο σημείο του κόσμου, παρουσιάζει παράλ χώρηση του Νικηφόρου από την Ίμβρο, σκορπίσθη- μετά τον Έλλήσποντον εν άρχγ} τοϋ πελάγους»2. Μητρόπολης, δημιουργώντας έτσι ένα μικρό μουσείο. - ληλα και ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, γεγονός που καν ή πουλήθηκαν, εξαιτίας της ολιγωρίας των διαδό υπήρξε καθοριστικό για την τύχη της από την αρχαιό χων του, από τους ίδιους τους υπαλλήλους της μητρό τητα έως τις μέρες μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολης, για να καταλήξουν πολλά από αυτά, στα μου στις αρχές του 5ου π.χ. αιώνα επιλέχθηκε το νησί από σεία του Λούβρου, του Βερολίνου, της Κωνσταντινού τους Αθηναίους για την εγκατάσταση αποικίας κλη- πολης και της Αθήνας. «Έτσι», όπως παρατηρεί ο Ν. 3 5 ρούχων, ούτε ότι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή Ανδριώτης, «ανεμοσκορπίστηκε ο αρχαιολογικός πλού παραχωρήθηκε, με τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) τος του νησιού μας, που αν τύχαινε σε καλύτερα χέρια, στην Τουρκία, για τον έλεγχο των Στενών. μπορούσε να σχηματίσει ένα ολόκληρο τοπικό μουσείο, Οι συνθήκες που επικρατούν συνεπώς στο νησί δικαι στολίδι του τόπου και ανεκτίμητο μνημείο του ελληνι ολογούν και την έλλειψη συστηματικής αρχαιολογικής κού ιστορικού του παρελθόντος, όπως έχουν να επι έρευνας. Για την ιστορία του θέματος πρέπει να ανα δείξουν όλα τα ιστορικά ελληνικά νησιά» 6. Αρκούμα φερθεί ότι ο πρώτος που ασχολήθηκε σοβαρά, παρότι στε λοιπόν στις πληροφορίες που παρέχουν, για ορι ερασιτεχνικά, με την αρχαιολογική έρευνα στην Ίμβρο σμένα από αυτά τα έργα, οι δημοσιεύσεις κατ' αρχήν ήταν ο Ίμβριος, μετέπειτα μητροπολίτης Μηθύμνης, του ίδιου του μητροπολίτη 7, αλλά κυρίως των ξένων Νικηφόρος Γλυκάς, ο οποίος εποίμανε στο νησί από αρχαιολόγων C. Fredrich, Ch. Picard και Α. Reinach 8, 1. Το θέμα παρουσιάσθηκε, σε πρώτη μορφή, στο 15ο Συμπόσιο της ΧΑΕ. Βλ. Δέκατο πέμπτο Συμπόσιο Βυζαντινής Αρχαιολο γίας και Τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανα κοινώσεων, Αθήνα 1995, σ 'Ιωάννου τοϋ Ευγενικού, Εις την νησον "Ιμβρον εγκωμιαστική εκφρασις: J. Boissonade./lAjeci/ota nova, Hildesheim 1962, σ Η. και Α. Ανδρέου, «Η Ίμβρος στην αρχαιότητα», Αρχαιολογία τεύχ. 41 (1991), σ. 96' Σ. Παπαγεωργίου, Ίμβρος, η ιστορία ενός ελ ληνικού νησιού, Αθήνα 1994, σ Για την προσωπικότητα και το έργο του Νικηφόρου Γλυκά βλ. Β. Ατέση, «Ή 'Ιερά Μητρόπολις "Ιμβρου καί Τενέδου άνά τους αιώ νας», Εκκλησία καί Θεολογία 2 (1982), σ Μ. Καράς, Ή νή- σος Ίμβρος. Συμβολή εις τήν εκκλησιαστικήν Ίστορίαν της, Θεσσα λονίκη 1987, σ C. Fredrich, «Imbros»,/lM 33 (1908), σ. 101 Ν. Ανδριώτης, «Ή 'Ίμβρος, Όμιλία προς τα μέλη τής Ίμβριακής Ενώσεως Μακεδο νίας Θράκης», Θεσσαλονίκη 1954, σ Ν. Ανδριώτης, ό.π., σ Ν. Γλύκας, «Περί τίνων ανεκδότων επιγραφών τής νήσου "Ιμ βρου», ΕΦΕΚ, Παράρτημα τομ. ΙΓ (1980), σ C. Fredrich, ό.π., σ. 101, 112 Ch. Picard - A.J. Reinach, «Voyage dans la Chersonese et aux îles de la mer de Thrace», BCH 36 (1912), σ

4 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ "+)Λγ[.ος Ινήρυκος + ΓΛΥΚΥ Λινοβροχια Λ^Ι^/νος. Ε Τ Λ ΑΜΠ>0 Αγιος Δημήτριος # Π Α ΝΑΓΙΑ - β ιαξιαρχης ΑΓΡΙΔΙΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ Εφτακαμαριώτης Α ΛΑρασιά ΣΧΟΙΝΟΥΔΙ & Ταξιάρχης Καλαμιδιώτης.. Καλάμι Καοτράχι «ς PaXaióxaocpo Αγιος Γεώργιος Κάσιελλινός Λουτρό Γεραχιά Αυλάκι myoc Α ΤΠΟΜΝΙ-ΙΜΛ Ελληνικά χωριά ^Οχυρώσεις + Θέσεις τταλαιοχρ/κών βασιλικών J Μονές /.Αρχιτεκτονικά μέλη ίκ. 7. Χάρτης της Ίμβρον. που επισκέφθηκαν και περιόδευσαν την Ίμβρο στις αρχές του αιώνα μας. Σήμερα προσπάθεια για τον εν τοπισμό και την καταγραφή των μνημείων της Ίμβρου γίνεται από την Εταιρεία Μελέτης Ίμβρου και Τενέ 9 δου, καθώς επίσης και από τους Ιμβρίους της διασπο ράς, αρχαιολόγους ή αρχαιόφιλους. Γίνεται συνεπώς κατανοητός ο λόγος για τον οποίο τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ είναι αποσπασμα τικά και ενδεικτικά μόνον για το πόσες πληροφορίες ακόμα λανθάνουν ή πόσες έχουν χαθεί οριστικά, στον πυρετό των μεγάλων κατασκευαστικών έργων που εκτελούνται σήμερα στο νησί. Αποικία, όπως ήδη αναφέρθηκε, των Αθηναίων, η Ίμβρος είχε ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με τη μητρόπολη, τους οποίους κατάφερε να διατηρήσει και κατά την πρώιμη Ρωμαιοκρατία 1 0. Αυτός ήταν, πιστεύω, και ο λόγος για τον οποίο η Ίμβρος υπήχθη, όπως μας πλη 11 ροφορεί ο Συνέκδημος του Ιεροκλέους, στην επαρ χία Ελλάδος ή Αχαΐας με πρωτεύουσα την Κόρινθο και όχι στη γειτονική της επαρχία Θράκης. Η αναφο ρά της στον Συνέκδημο, κείμενο του 6ου αιώνα, που μεταφέρει την κατάσταση που επικρατούσε τουλάχι στον κατά την προηγούμενη εκατονταετία, προϋποθέ τει οπωσδήποτε την ύπαρξη οργανωμένης χριστιανι- 9. Στην Εταιρεία και ειδικά στον γραμματέα της κ. Γ. Ξεινό εκφράζω θερμές ευχαριστίες για την παραχώρηση πληροφοριών και φωτογραφιών από το αρχείο της. 10. Βλ. σημ. 3. U.E. Honigman, «Le Synekdémos d'hiéroklès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre», Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae Forma Imperii Byzantini, I (Bruxelles 1939), σ. 19 αρ

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Εικ. 2. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: μαρμάρινοι αμφικίονες αναχρησιμοποιημένοι στην πλακόστρωση της αυλής. σπουδαιότερου κέντρου από την κλασική εποχή έως 15 τον 18ο αιώνα στην Ίμβρο, εντοπίσθηκαν από τον Νικηφόρο Γλυκά τα ερείπια τρίκλιτης παλαιοχριστιανιανικής βασιλικής με -ψηφιδωτά δάπεδα κοσμημένα 16 με βλαστούς και πουλιά. Τα ερείπια του μνημείου, νοτιοανατολικά του σύγχρονου οικισμού και κοντά στον κόλπο του Καρδάμου, στη θέση «Ψηφί» (εικ. 1) ήταν ορατά έως τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Από τη βασιλική αυτή προέρχονται πιθανότατα μαρ μάρινα αρχιτεκτονικά μέλη που έχουν αναχρησιμοποιηθεί στην ενοριακή εκκλησία του Κάστρου, την Α 17 γία Μαρίνα, κατά την ανακαίνιση της το Πρό κειται για κορμούς κιόνων, ένας από τους οποίους φέ ρει ανάγλυφο σταυρό, δύο κιονόκρανα και απλά ακόσμητα επιθήματα, που στηρίζουν τη στέγη του νάρθη κα, καθώς και για δύο αμφικίονες παραθύρου που αναχρησιμοποιήθηκαν στην πλακόστρωση της αυλής (εικ. 2). κής κοινότητας στο νησί. Δεν γνωρίζουμε όμως τίποτα για το εκκλησιαστικό καθεστώς που επικρατούσε, εφόσον οι σχετικές πηγές δεν αναφέρουν το όνομα της Ίμβρου πριν από τον 11ο αιώνα 1 2, σε αντίθεση με τη γειτονική Λήμνο, της οποίας η επισκοπή μαρτυρείται ήδη το Δεν αποκλείεται συνεπώς από την πα λαιοχριστιανική έως και τη μεσοβυζαντινή εποχή η εκκλησία της Ίμβρου να υπαγόταν στην επισκοπή Λή μνου, όπως υποθέτουν οι μελετητές που ασχολήθηκαν 14 με το θέμα. Τα κιονόκρανα, ιωνικά με επίθημα, ανήκουν στην α πλουστευμένη παραλλαγή του τύπου που επικρατεί κατά τον 6ο αιώνα 1 8. Το πρώτο χαρακτηρίζεται από το πολύ χαμηλό ιωνικό τμήμα με εντελώς σχηματοποι ημένες έλικες και επίθημα κοσμημένο στη μία πλευρά του από σταυρό μέσα σε διπλό κύκλο 1 9 (εικ. 3), ενώ το δεύτερο, με επίσης περιορισμένο ιωνικό τμήμα και συμ βατικά δηλωμένες έλικες, φέρει κομψότερο επίθημα, με διακόσμηση από φύλλα άκανθας, που εκτείνονται 20 και στα προσκεφάλαια (εικ. 4). Σε αντίθεση με τη σιωπή των πηγών τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι αρκετά εύγλωττα, ώστε να μην υπάρ χει καμιά αμφιβολία ότι την εποχή που γράφτηκε ο Συνέκδημος όχι απλώς υπήρχαν οργανωμένες χριστια νικές κοινότητες στο νησί, αλλά διέθεταν και σημαν τικά λατρευτικά κτίσματα με αξιόλογο ζωγραφικό και γλυπτικό διάκοσμο. Στην περιοχή του σημερινού χωριού Κάστρο, του Προς την άλλη πλευρά του λόφου του Κάστρου, νο τιοδυτικά του σύγχρονου οικισμού και σε μικρή από σταση από το παλιό λιμάνι του νησιού (εικ. 1) βρέθη καν, κατά τη διάρκεια εργασιών ανέγερσης μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ερείπια κτίσματος. Ό πως με βεβαίωσαν αυτόπτες μάρτυρες, στο κτήριο υπήρχε ψηφιδωτό δάπεδο με παραστάσεις πτηνών. Δεν αποκλείεται συνεπώς η ύπαρξη στη θέση αυτή 12. Βλ. παρακάτω σ C. Fredrich, ό.π., σ Στα Πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρεται 17. Μ. Καράς, ό.π., σ. 218 Ε. Χαλκιά, «Οι ενοριακοί ναοί της Ίμ ο μητροπολίτης Λήμνου Στρατήγιος: Acta Conciliorum Oecome- βρου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Γ ( ), nicorum, (Mansi), τομ. Π, στ σ Βλ. Άτέση, ό.π., σ. 437 Μ. Καράς, ό.π., σ V. Verni, «Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce à l'époque 15. Στην περιοχή βρίσκεται η θέση του αρχαίου δήμου της Ίμβρου paléochrétienne», BCH Supplément XVII, Athènes 1989, σ. 17 κε. καθώς και της βυζαντινής πόλης - πρωτεύουσας του νησιού, ιδιότη 19. Ανάλογου τύπου κιονόκρανα πρβλ. V. Verni, ό.π., σ. 169,171, τα που διατήρησε ο οικισμός έως τις αρχές του 18ου αιώνα: Α. Cori 201, αρ. 227,234,317,318, πίν. 65,67,91. ze, Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres, Hannover 1860, σ. 81* C. 20. Ανάλογη διακόσμηση προσκεφαλαίου απαντά σε πολλά ιωνικά Fredrich, ό.π., σ. 86 κε.: A. Philippson, Die griechischen Landschaften, κιονόκρανα του απλουστευμένου τύπου βλ. ενδεικτικά V. Verni, τόμ. IV: das aegaeische Meer und sein Inseln, Frankfurt am Main 1959, σ.ό.π., σ. 161,184,186,187, αρ. 165,203,278,279,280, πίν. 51,59,78, Μ. Καράς, ό.π., σ. 55 Η. και Α. Ανδρέου, ό.π., 96-97,

6 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ μιας δεύτερης παλαιοχριστιανικής βασιλικής από την οποία προέρχονται πιθανόν τα μαρμάρινα αρχιτεκτο νικά μέλη που σήμερα στολίζουν τον μικρό κήπο του δημαρχείου στην πρωτεύουσα του νησιού, την Πανα 21 γία και των οποίων παραθέτω σύντομο κατάλογο: 1. Βάση κίονα, απλού αττικού τύπου, με αποκεκρουμένη την πλίνθο (ύψος 0.18 μ., διαμ μ., διαστ. πλευρών πλίνθου 0.38 Χ 0.38 μ.) Βάση κίονα ίδιου τύπου με την προηγούμενη (ύψος 0.18, διαστ. πλευρών πλίνθου 0.40 Χ 0.40 μ.). 3. Πεσσίσκος ορθογώνιας διατομής. Σε δύο από τις πλευρές του φέρει ορθογώνιες εγκοπές με ίχνη μολυβδοχοΐας (ύψος 1.23 μ., πλάτος πλευρών 0.21 μ.). 4. Κιονίσκος. Διασώζει την τριπλή καμπυλόγραμμη ταινία της βάσης, ενώ η πλίνθος έχει αποκρουσθεί. Στο άνω μέρος καταλήγει σε πλατιά, εξέχουσα ταινία (ύψος 0.90, διαμ. 0.23) (εικ. 5). 5. Επίθημα αμφικίονα ακόσμητο (0.695 Χ Χ 0.12 μ.). 6. Επίθημα αμφικίονα, με ανάγλυφη διακόσμηση στις δύο στενές πλευρές του από σταυρούς ανάμεσα σε φύλλα άκανθας 2 3 (0.70 Χ 0.30 Χ 0.17 μ.) (εικ. 6). 7. Επίθημα αμφικίονα, με ανάγλυφη διακόσμηση από φύλλα άκανθας και στις τέσσερεις πλευρές του. Στη μία από τις στενές πλευρές μεταξύ των φύλλων έχει λαξευθεί και σταυρός 2 4 (0.62 Χ 0.35 Χ 0.21 μ.) (εικ. 7). 8. Αμφικίονας από λευκό μάρμαρο με κυανόφαιες φλεβώσεις 25. Φέρει συμφυές κιονόκρανο του οποίου η μία πλευρά κοσμείται με ανάγλυφα σχηματοποιημένα φύλλα άκανθας, ενώ η άλλη είναι αδρά κατεργασμένη (εικ. 8). Ανήκει σε ένα αρκετά σπάνιο τύπο αμφικιόνων, του οποίου παραδείγματα, πολύ πιο επιμελημέ νης όμως επεξεργασίας, σώζονται στην Κωνσταντι νούπολη και στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών Ιωνικό κιονόκρανο χωρίς επίθημα, με έντονα εξέ χοντα τριγωνικό εχίνο 2 7 (διαστ Χ 0.33) (εικ. 5). Προχωρώντας νοτιοανατολικά του Κάστρου προς την ενδοχώρα του νησιού συναντά κανείς, νοτιοανατολικά του χωριού Παναγία, το εκκλησάκι του Ταξιάρχη 21. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες όμως δεν μπόρεσα να εξακριβώσω, τα γλυπτά αυτά μέλη έχουν μεταφερθεί από την περιοχή του Κάστρου. 22. Πρόκειται για τον απλούστερο τύπο βάσης, αρκετά διαδεδο μένο κατά την παλαιοχριστιανική εποχή: J. Kramer, «Attische Säulen Basen des 5. und 6. Jahrhunderts n. Ch. und ihre Rohform», Bonner Jahrb. 170 (1970), σ. 273, όπου σχετικά παραδείγματα και βι βλιογραφία- J.P. Sodini - Κ. Kolokotsas, «Aliki II, la basilique double», Etudes Thasiennes X (Paris 1984), σ. 60 κε. εικ , πίν. 24a-d. 23. Ανάλογου τύπου επιθήματα, κοινά σε ολόκληρο τον παλαιοχρι στιανικό κόσμο βλ. J. Ρ. Sodini, «La sculpture architecturale à l'époque paléochrétienne en Illyricum», Πρακτικά του 10ου Διε θνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτ. - 4 Οκτ. 1980, τόμ. À' Εισηγήσεις, Città del Vaticano-Θεσσαλονίκη 1984, σ. 270, εικ. 34, όπου και τα σχετικά παραδείγματα. 24. Επιθήματα αμφικιόνων με ανάγλυφη διακόσμηση και στις τέσσερεις πλευρές δεν είναι πολύ συνηθισμένα. Ανάλογα παρα δείγματα, με διαφορετική όμως διακόσμηση, υπάρχουν στο Βυ ζαντινό Μουσείο Αθηνών (αρ. Τ42α, Τ44α, Τ45α, αδημοσίευτα). Επίσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ραβέννας (αριθ. 719): R. Farioli Campanati, Corpus della scultura paleocristiana bizantina ed altomedievale di Ravenna, III: La scultura architettonica, Roma 1969, σ. 87, αριθ. 187, εικ Το μάρμαρο από το οποίο έχουν κατασκευασθεί όλα τα προη γούμενα γλυπτά είναι λευκό, χονδρόκοκκο. 26. Th. Zollt, «Kapitellplastik Konstantinopels vom 4. bis 6. Jahr hundert n. Ch.», Asia Minor Studien 14 (Bonn 1994), σ , αρ. 106 πίν. 25. Το παράδειγμα του Βυζαντινού Μουσείου AT. 41, από την Ακρόπολη, είναι αδημοσίευτο. 27. Το κιονόκρανο μεταφέρθηκε, άγνωστο από πού, και προστέ θηκε στη μικρή «συλλογή» το Ανήκει στην ομάδα III του τύπου των ιωνικών, χωρίς επίθημα κιονόκρανων, που χρονολο- Εικ. 3. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: ιωνικό κιονόκρανο με επίθημα. 354

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Εικ. 4. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: ιωνικό κιονόκρανο με επίθημα. Εφτακαμαριώτη (εικ. 1), που ορίζει τη θέση μιας άλλης παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Στην τοιχοδομία του σημερινού μονόχωρου ναΐσκου έχουν ενσωματωθεί πεσσοί και κίονες που στηρίζουν τόξα, σήμερα εντελώς παραμορφωμένα (εικ. 9). Στον ανατολικό τοίχο εξάλ λου έχει ενσωματωθεί η αρχική αψίδα με δίλοβο παρά θυρο, ορατό μόνο στο εσωτερικό του ναού, ενώ στην εξωτερική πλευρά του ίδιου τοίχου διακρίνονται πλίν θοι από την τοιχοδομία της παλαιάς αψίδας (εικ. 10). Τμήμα από τις πλίνθους της αρχικής τοιχοποιίας επίσης υπάρχει στον νότιο τοίχο του παρεκκλησίου, ενώ στο εσωτερικό του φυλάσσονται ή έχουν αναχρησιμοποιηθεί πολλά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Η πλάκα της αγίας τράπεζας, με πλατύ κυματιοειδές χείλος (διαστ Χ 0.63 Χ 0.09 μ.), φαίνεται ότι είναι η αρχική, ενώ ως τράπεζα προθέσεως έχει αναχρησιμοποιηθεί ιωνικό κιο νόκρανο με επίθημα (διαστ Χ 0.48 Χ 0.22 μ.) (εικ. 11), όμοιο ακριβώς με εκείνο που έχει αναχρησιμοποιη θεί στον νάρθηκα της Αγίας Μαρίνας του Κάστρου 2 8. Ακόμη νοτιότερα, στο εσωτερικό πάλι του νησιού, εντοπίζεται μια τέταρτη παλαιοχριστιανική βασι λική, στη θέση που κατέχει σήμερα το παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων, ανατολικά του ομώνυμου χωριού (εικ. 1), όπου και η αρχική τοποθεσία του οικισμού σύμφωνα με την προφορική παράδοση. Πράγματι, στην περιοχή υπάρχουν λείψανα τοίχων και πολλά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, μερικά α π ό τα οποία φυλάσσονται στον ναΐσκο: τμήμα του γούνται μεταξύ , κατά τους J. Herrmann και J.P. Sodini, «Exportation de marbre thasien à l'époque paléochrétienne: le cas de chapitaux ioniques», BCH 101 (1977), o. 471 κε., όπου και παραδείγ ματα. Παρόμοια κιονόκρανα υπάρχουν επίσης στη συλλογή της Ροτόντας Θεσσαλονίκης: Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Δ. Παπανι- κόλα-μπακιρτζή, «Κιονόκρανα της Συλλογής Ροτόντας Θεσσα λονίκης (Μέρος Β: Ιωνικά κιονόκρανα)», Μακεδόνικα 20 (1980) σ. 219, αρ. 4,5,7 πίν. 1δ, 2α, 2γ. 28. Βλ. παραπάνω, σ. 354, εικ

8 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ Εικ. 5. Παναγία, κιονίσκος και ιωνικό κιονόκρανο. Εικ. 6. Παναγία, επίθημα αμφικίονα. θωρακίου με κυματιοειοές πλαίσιο, ανάγλυφο ανισοσκελή σταυρό και τμήμα διπλού κ ύ κ λ ο υ 2 9 (εικ. 12), μνημείο σώζεται μόνον η μεγάλη ημικυκλική αψίδα, ενσωματωμένη στο μεταγενέστερο παρεκκλήσιο 3 1 τμήματα α π ό κορμούς κιόνων, κιονίσκου και πεσσίσκων, καθώς και βάση κίονα, ίδιου τύπου με εκείνες που περιγράφονται π α ρ α π ά ν ω 3 0. Α π ό το αρχικό (εικ. 13). 29. Το θωράκιο αυτό μπορεί να θεωρηθεί απλούστερη παραλλαγή του τύπου των θωρακίων με σταυρούς εκατέρωθεν κύκλου ή δά φνινου στεφανιού, από όπου ξεκινούν συνήθως δύο ελικοειδείς ταινίες, που καταλήγουν στις βάσεις των σταυρών. Παραδείγ ματα τους βλ. Ά. 'Ορλάνδο, «Παλαιοχριστιανικοί Βασιλικοί της Λέσβου», ΑΔ 12 (1929), σ. 32, εικ. 32, σ. 46, εικ. 48 Γ. Σωτηρίου, Πέμπτη βασιλική πρέπει να αναζητηθεί με βεβαιότητα στη νοτιοδυτική πλευρά της Ίμβρου, νοτιοανατολικά «Αί χριστιανικοί Θηβαι της Θεσσαλίας», ΑΕ 1929, σ. 77, εικ. 90, J. Ρ. Sodini - Kolokotsas, ό.π., ο. 70 εικ. 67, πίν. 4e, 28a. 30. Βλ. παραπάνω, σ Περιγραφή και σχέδια του ναΐσκου βλ. Α. Πασαδαίο, Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Ίμβρον, Αθήναι 1973, σ. 40 πίν. 17Α-Β. 356

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Εικ. 8. Παναγία, αμφικίονας με συμφυές (λεπτομέρεια). κιονόκρανο του χωριού Σχοινούδι, στην περιοχή «Γεράκια» (εικ. 1), όπου βρίσκεται το ερειπωμένο σήμερα εξωκλήσι της Παναγίας. Η περιοχή είναι γεμάτη από υστερορρωμαϊκά όστρακα. Επίσης γύρω στο εκκλησάκι υπάρχει πλήθος από διάσπαρτα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέ- λη (κορμοί κιόνων, βάση θωρακίου, πεσσίσκοι, θραύ σματα κιονόκρανων), ενώ άλλα (τμήματα ιωνικών κιο νόκρανων με επίθημα και τμήμα τράπεζας με κυματιοειδές χείλος) είναι εντοιχισμένα στους τοίχους του ναΐσκου (εικ ). Ό λ α τα γλυπτά είναι κατασκευα σμένα από λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο. Α π ό την περιοχή της «Γερακιάς» είναι πιθανόν να μεταφέρθηκαν και τα δύο κιονόκρανα, τα οποία στολίζουν την είσοδο των αγροτικών φυλακών, που ιδρύθηκαν τη δεκαετία του '60, νοτιοδυτικά του λόφου όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγίας. Το πρώτο (εικ. 16) ανήκει στην απλή παραλλαγή των κορινθιακών κιονόκρανων, που χαρακτηρίζεται α π ό το λυροειδές κόσμημα που σχηματίζεται στο μέσον κάθε πλευράς α π ό την προέκταση των ταινιών των ελίκων 3 2. Το δεύτερο, μακρινή ανάμνηση κορινθια κού κιονόκρανου, φέρει σχηματοποιημένα φύλλα άκανθας στις γωνίες, ενώ οι πλευρές του διακοσμούν ται με φύλλα καλάμου (εικ. 17). Η σύνθεση των δύο αυτών φυτικών θεμάτων είναι γνωστή σε κιονό 33 κρανα του 5όυ και 6ου αιώνα, η ισχυρή όμως σχη- 32. Πρόκειται για τον τύπο VI, σύμφωνα με την κατάταξη Kautzsch (R. Kautzsch, Kapitellstudien, Berlin-Leipzig 1936, σ. 79 κε.) που γνώ ρισε ευρύτατη διάδοση κατά τον 6ο αιώνα σε ολόκληρο το Ανατο λικό Ιλλυρικό. J.P. Sodini, ό.π., σ. 211 κε., όπου η αναφορά των σχε τικών παραδειγμάτων. 33. Βλ. ενδεικτικά κιονόκρανο από τη Μαρώνεια (Ε. ΤσιμπίδηςΠεντάζος, «'Αρχαιολογικοί ερευναι έν Θράκη», ΠΑΕ 1971, σ. 113, πίν. 136α, D. Pallas, Les monuments paléochrétiens de Grèce découverts de 1959 à 1973, Città del Vaticano 1977, σ. 129, εικ. 82) και επι θήματα ιωνικών κιονόκρανων: J.P. Sodini, ό.π., σ. 272, εικ Εικ. 7. Παναγία, επίθημα αμφικίονα με διακοσμημένες τις τέσσερεις πλευρές τον. και 357

10 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α ΧΑΛΚΙΑ Εικ. 9. Παναγία, Ταξιάρχης Εφτακαμαριώτης: εσωτερικό. ματοποίηση και των φύλλων και η έλλειψη πλαστικό τητας που παρατηρείται στο κιονόκρανο μας, χαρα κτηρίζει αντίστοιχα γλυπτά του 7ου αιώνα 3 4. Ο παλαιοχριστιανικός ναός, που έδωσε αργότερα τη θέση του στο εκκλησάκι της «Παναγιάς στη Γεράκια», δεν ήταν ο μοναδικός της περιοχής. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ίμβρου, ένα από τα πιο εύφορα του νησιού, θα πρέπει να υπήρχαν και άλλες παλαιοχριστιανικές εκκλησίες και φυσικά αντίστοιχες κοινότητες. Σημαν τική ένδειξη γι' αυτό αποτελεί ο μεγάλος αριθμός μαρ μάρινων μελών που έχουν εντοιχισθεί ή απόκεινται στα νεώτερα εξωκλήσια της περιοχής. Το σπουδαιό τερο είναι η σταυρόσχημη μονολιθική κολυμβήθρα βαπτιστηρίου 3 5 (διαστ Χ 1.08 Χ 0.90, βάρος 0.64) (εικ. 18), που είχε εντοπισθεί ήδη στα τέλη του περα σμένου αιώνα, στον νάρθηκα του παρεκκλησίου των Αρχαγγέλων στην τοποθεσία Αυλάκι 3 6 (εικ. 1) και σή μερα έχει μεταφερθεί και φυλάσσεται στον ενοριακό ναό της Αγίας Μαρίνας του Σχοινουδιού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα θραύσματα κορινθιακών κιο νόκρανων, που βρίσκονται στον ναό της Μεταμορφώ σεως του Σωτήρος στο Καλάμι 3 7, καθώς και οι κορμοί V. Verni, ό.π., σ. 122, αρ. 98, πίν. 34 Th. Zollt, ό.π., σ , αρ πίν Βλ. ενδεικτικά κιονόκρανα στο Μουσείο της Ραβέννας: R. ΟΠvieri-Farioli, ό.π., σ. 44, αρ. 73,75, εικ. 72, Ίδιου τύπου κολυμβήθρα, η οποία χρονολογείται τον 5ο αιώνα, υπάρχει στη βασιλική Μεσαναγρού της Ρόδου: Ι. Βολανάκης,7α πα λαιοχριστιανικά βαπτιστήρια της Ελλάδος, Αθήναι 1976, σ , όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία. 36. Α. Conze, ό.π., σ Δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί χωρίς ανασκαφική έρευνα αν η θέση της κολυμβήθρας ήταν η αρχική ή αν μεταφέρθηκε από κάποιο γειτονικό μνημείο. 37. Γ. Ξεινός, «Οι πληθυσμοί της Ίμβρου και της Τενέδου από το 1453 ως σήμερα», Ιμβριώτικα IX (1991), τεύχ. 35, σ

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Εικ. 10. Παναγία, Ταξιάρχης Εφτακαμαριώτης, ανατολική πλευρά. και οι βάσεις κιόνων στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Παλιόκαστρο 3 8. Εξάλλου τμήματα κιονόκρανων είναι εν τοιχισμένα στον νάρθηκα του Αγίου Αθανασίου στο Αουτρό και στον δυτικό τοίχο της Παναγίας στο Μάρ μαρο, στην ίδια περιοχή (εικ. 1). Στο τελευταίο μάλι στα εξωκλήσι υπάρχουν πολλά θραύσματα μαρμάρι νων μελών, εντοιχισμένα ή διάσπαρτα, στα οποία οφεί λεται προφανώς και η τοπωνυμία, ενώ στον γύρω χώ ρο διακρίνονται λείψανα τοίχων. Τέλος, επιγραφή, πι θανότατα παλαιοχριστιανική, είναι εντοιχισμένη στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου στο Σχοινούδι 3 9. Βέβαια, η παρουσία γλυπτών στα παραπάνω εξωκλήσια δεν σημαίνει απαραιτήτως και την ύπαρξη παλαιότερου ναού στην ίδια θέση αφού ο καλλωπισμός των ναών -τόσο των ενοριακών όσο και των εξωκλησιών- με αρχαία μάρμαρα αποτελεί σχεδόν κανόνα στην Ίμ40 βρο. Λογικό όμως είναι αυτά να έχουν αποσπασθεί από μνημεία που βρίσκονται σε σχετικά κοντινές με τους ναΐσκους αποστάσεις. Αντίθετα μπορούμε να προσδιορίσουμε με σχετική ακρίβεια τη θέση ενός παλαιοχριστιανικού ναού στο μέσο περίπου της βόρειας πλευράς του νησιού. Βόρεια του χωριού Αγρίδια, στην τοποθεσία «Λινοβρόχια», όπου σώζονται λείψανα οικισμού και τα ερείπια του 41 ναού του Ιμβράμου Ερμή, ήλθαν στο φως, με ανα σκαφές που πραγματοποίησε ο μητροπολίτης Νικηφό- 38. Γ. Ξεινός, «Οι καταστροφές των εκκλησιών και εξωκλησιών της Ίμβρου από το 1964 ως σήμερα», Ιμβριώτικα XII (1993), τευχ. 46, σ Η επιγραφή, σε λευκό μάρμαρο, έχει μήκος 0.43 μ. και αναφέ ρει: ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ: Α. Gonze, ό.π., σ Ο τύπος των γραμμάτων, όπως το και το είναι χαρακτηριστικά των επιγραφών του 6ου αιώνα. Βλ. πρόχειρα Μ. Guarducci, Epigrafia Greca IV: Epigrafi sacre pagane e cristiane, Roma 1978, σ. 373, εικ E. Χαλκιά, ό.π., σ. 294, σημ Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου 'Ίμβρου. Κωνσταντίνου359

12 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ ρος Γλυκάς και αργότερα οι Ch. Picard και Α. J. Reinach, μαρμάρινα μέλη και ερείπια ναού με ψηφι 42 δωτό δάπεδο. Ανάμεσα στα ευάριθμα προχριστια νικά γλυπτά και τις επιγραφές που συνέλεξε ο μητρο πολίτης, αναφέρει και «ώραΐον άνάγλυφον τεθραυσμένον μέν, άλλα κάλλιστα διατηρούμενον... Το μάρμαρον τοΰτο έχει μήκος δύο μέτρων, πλάτος 0.70 και πάχος Το δε άνάγλυφον αποτελεί, ώς έχει αυτο τελές τι, διότι έν τω μέσω υπάρχει φιάλη, έξ ης εξέρχον ται δύο κλήματα διήκοντα εκατέρωθεν μέχρι των άκρων. Εκατέρωθεν τής φιάλης ϊστανται δύο ταώνες, ό μέν έχων ύψωμένην τήν κεφαλήν προς το χείλος τής φιάλης, ό δέ ολίγον κεκλιμένην προς τα κάτω εκατέ ρωθεν δέ των ταώνων ύπάρχουσι δύο λαγωοί τρώγον τες σταφυλάς, έξ ων ό εις έλκει όλόκληρον τον βότρυν περαιτέρω προς τή έτερα άκρα του μαρμάρου όραται κάλαθος και παις παρ' αύτοΰ κοιμώμενος ύπτιος. Παρόμοιόν τι βεβαίως υπήρχε και έν τή ετέρα άκρα άλλα δυστυχώς εστί τεθραυσμένη και το τεμάχιον δεν ευρέθη μόνον ό κάλαθος και εντεύθεν σώζεται. Τοιού τον εστί το περί ου ό λόγος άνάγλυφον, ου τα τεμάχια συλλέξας και προσαρμόσας επιμελώς μετεκόμισα εις τήν Μητρόπολιν» 4 3. Η ακριβής περιγραφή δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για γλυπτό με τυπικά χριστιανικά εικονογρα φικά θέματα και όχι για τμήμα της μετόπης του ναού του Ερμού, όπως είχε θεωρήσει ο μητροπολίτης 44. Ανάμεσα στα γλυπτά του Μουσείου του Βερολίνου, στο οποίο κατέληξαν ορισμένα από τα αντικείμενα της συλλογής που είχε καταρτίσει ο Ν. Γλυκάς στη Μητρό πολη του Κάστρου 4 5, περιλαμβάνεται και μαρμάρινο ανάγλυφο με αριθμό 3064, που αγοράσθηκε το 1903 από την περιοχή των Δαρδανελλίων. Το γλυπτό, μή κους 0.90 μ. και ύψους 0.18 μ., χαρακτηρίζεται ως τμή μα κοσμήτη ή περιθύρου, χρονολογείται τον 6ο αιώνα και αποδίδεται σε εργαστήριο της Κωνσταντινούπο 46 λης. Από τη διακόσμηση του σώζεται ουρά παγω νιού και ελισσόμενος βλαστός αμπέλου, με φύλλα και βότρυς. Μεταξύ των ελίκων εικονίζεται λαγός να τρώ ει σταφύλι, ενώ στο άκρο της παράστασης τρυγητής με καλάθι (εικ. 20). Η σύμπτωση των εικονογραφικών θε μάτων που εικονίζονται στο γλυπτό του Μουσείου του Βερολίνου και σε εκείνο που περιγράφει ο Ν. Γλυ κάς, αλλά και η σπάνια διάταξη της σύνθεσης τους πολις 1845 (φωτ. ανατύπωση Αθήνα 1978). Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, σ. 62 C. Fredrich, ό.π., σ. 99 Ch. Picard - Α. J. Reinach, ό.π., σ Η. και Ι. Ανδρέου, ό.π., σ. 98. Στην ίδια Εικ. 11. Παναγία, Ταξιάρχης Εφτακαμαριώτης, νόκρανο με επίθημα. ιωνικό κιο ί Εικ. 12. Άγιοι Θεόδωροι, ναΐσκος Αγίων Θεοδώρων: τμήμα θωρακίου. περιοχή βρίσκεται και ο ναΐσκος του Αγίου Δημητρίου, μετόχι παλιότερα της Μονής Σινά: Μ. Καράς, ό.π., σ Ν. Γλύκας, ό.π., σ. 6-7 C. Fredrich, ό.π., σ. 99 Ch. Picard - A.J. Reinach, ό.π., σ. 324, σημ Ν. Γλύκας, ό.π. 44. Ν. Γλύκας, ό.π., σ Βλ. παραπάνω σ Ο. Wulff, Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und ita- 360

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Γ Χ ν,- -^Ζ$^~ ίκ. 73. Aytoi Θεόδωροι, ναΐσκος Αγίων Θεοδώρων: αψίδα. - πάρα τη συχνότατη χρήση τους ως μεμονωμένων μοτίβων στην παλαιοχριστιανική εικονογραφία -, δεν πρέπει να είναι τυχαία. Το γλυπτό του Μουσείου του Βερολίνου αγοράσθηκε το 1903, λίγα χρόνια δηλαδή μετά τη διάλυση του μου σείου της Μητρόπολης της Ίμβρου 4 7, και μάλιστα στην περιοχή των Δαρδανελλίων, μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται και το νησί. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες, πιστεύω, ο κοσμήτης του Μουσείου του Βερολίνου να αποτελεί τμήμα από το «ώραΐον άνάγλυφον» του Μητροπολίτη Νικηφό ρου, παρά τις διαφορές των διαστάσεων τους 4 8. Και αυτό, γιατί ως προς το μήκος η διαφορά είναι εύλογη, εφόσον στο τεμάχιο του Μουσείου του Βερολίνου διασώζεται μόνο το δεξιό τμήμα της παράστασης. Ό σ ο ν αφορά δε τη διαφορά του ύψους, δεν αποκλείε ται η διάσταση που παραδίδει ο Μητροπολίτης να είναι λανθασμένη. Ακόμη όμως κι αν δεν πρόκειται για το ίδιο εύρημα, παραμένει σημαντική η μαρτυρία ότι στην παλαιοχριστιανική Ίμβρο υπήρχε μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος με ανάγλυφο διάκοσμο σπάνιας εικονογραφικής σύνθεσης, που όμοια της απαντά σε ανάλογο μαρμάρινο μέλος Κωνσταντινουπολίτικης τέχνης49 Herrische Bildwerke, Teil Ι: Altchristliche Bildwerke, Berlin 1909, σ. 21,47. Βλ. παραπάνω, σ Βλ. παραπάνω. αρ. 35 Α. Effenberger - Η. G. Severin, Das Museum für spätantike und byzantinische Kunst. Staatliche Museen zu Berlin, Katalog, Mainz49. Α. Effenberger - Η.G. Severin, ό.π. 1992, σ. 120, αρ

14 Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α ΧΑΛΚΙΑ Εικ. 14. Σχοινούοι, Παναγία στη «Γεράκια»: εντοιχισμένα θραύσματα γλυπτών. Κw α -. ίκ. 75. Σχοίνουόί, Παναγία στη «Γεράκια»: εντοιχισμένα θραύσματα γλυπτών, λεπτομέρεια. 362

15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Και τα άλλα όμως μαρμάρινα μέλη που παρουσιάσθη καν παραπάνω, χωρίς να είναι έργα εξαιρετικής τέ χνης είναι αρκετά καλής ποιότητας. Ο αριθμός τους εξάλλου δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος, αν μάλι στα λάβει κανείς υπόψη ότι πρόκειται για τυχαία ευ ρήματα και αν επιπλέον διαλογισθεί πόσα αντίστοιχα χάθηκαν όταν διαλύθηκε το μικρό μουσείο του Κά στρου και πόσα καταστράφηκαν τις τελευταίες δεκαε τίες. Ανάμεσα στα γλυπτά που καταστράφηκαν πρό σφατα, ενδεικτικά για την ενδεχόμενη θέση μιας άλλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής είναι αυτά που βρί σκονταν στο μη υφιστάμενο σήμερα εκκλησάκι του Αγίου Κηρύκου, στην ομώνυμη περιοχή της βορειοα νατολικής ακτής του νησιού (εικ. 1). Ό π ω ς θυμούνται οι παλαιότεροι, στην αυλή του ναΐσκου υπήρχαν δύο μαρμάρινοι κορμοί κιόνων, σε πρόχειρη δε εκσκαφή που έγινε για διεύρυνση του υπαίθριου αυτού χώρου βρέθηκε μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο σταυρό μέσα σε κύκλο, υποθέτω θωράκιο. Τα ως τώρα δεδομένα, μολονότι ελλιπή και αποσπα σματικά, παρέχουν μια σχετικά σαφή εικόνα για τις θέσεις που κατοικούνταν στην Ίμβρο κατά την παλαι οχριστιανική εποχή και μάλιστα από κοινότητες αρκε τά εύρωστες οικονομικά, αφού είχαν τη δυνατότητα να εισάγουν μαρμάρινα μέλη από γειτονικές περιοχές, όπως η Θάσος και η Προκόννησος 5 0. Ό π ω ς εξάλλου μας πληροφορεί ένα κείμενο του 4ου αιώνα η «Expositio totius mundi», η Ίμβρος εξήγε υφάσματα από μαλλί αιγός 5 1. Αντίθετα για τους επόμενους αιώνες τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι πενιχρά. Αν συνδυασθούν όμως με τις -έστω σπάνιες- μαρτυρίες των πηγών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το νησί εξακολούθησε να κατοι κείται και κατά τους λεγόμενους «σκοτεινούς» αιώνες. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν οι θέσεις, που αναφέρθη καν παραπάνω -παράκτιες είτε με θέα προς το πέλα γ ο ς - εξακολούθησαν να κατοικούνται, ούτε είναι γνω στό πότε ιδρύονται οι οχυροί οικισμοί που αναφέρον 52 ται σε κείμενα του πρώτου μισού του 15ου αιώνα, των οποίων τα ερείπια σώζονται έως σήμερα. Η Ίμβρος κατοικείται κατά τον 8ο αιώνα, όπως μαρτυρείται στη «Σύντομο Ιστορία» του Πατριάρχη Νικη 53 φόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλούν ται από το κείμενο, κατά τη διάρκεια σλαβικής επι δρομής στο Αιγαίο το έτος 776 αιχμαλωτίσθηκαν από τα νησιά Σαμοθράκη, Ίμβρο και Τένεδο κάτοι κοι, τους οποίους εξαγόρασε αργότερα ο αυτοκράτο ρας Κωνσταντίνος Ε'. Το μοναδικό γνωστό εύρημα της εποχής αποτελεί ένα μολυβδόβουλλο του παραφύλακος Αβύδου Θεοπίστου, που αναφέρει ο Fredrich 54. Για τους επόμενους αιώνες οι μαρτυρίες τόσο από τις πηγές όσο και από τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι ελάχιστες, παρόλο που το νησί, τμήμα του θέματος Αι γαίου Πελάγους, περιλαμβάνεται στις βάσεις του Βυ ζαντινού στόλου 5 5. Ανάμεσα στα ευρήματα της περιό δου αυτής είναι ένας σόλιδος της εποχής του Κωνσταν τίνου Πορφυρογέννητου με χρονολογία κοπής , καθώς και τα μαρμάρινα θωράκια -ακέραιο και τμήματα- αναχρησιμοποιημένα στην πλακόστρωση του δαπέδου του ναού της Αγίας Μαρίνας του Κά στρου (εικ. 19). Είναι κατασκευασμένα από λευκό λεπτόκοκκο μάρμαρο και φέρουν διακόσμηση χαρακτη ριστική μιας ομάδας θωρακίων του 10ου-11ου αιώνα: ρόμβους, που σχηματίζονται από τριπλές ταινίες και ενώνονται με κόμβους με το πλαίσιο, και ρόδακες στο εσωτερικό των ρόμβων και στα γωνιαία τρίγωνα 5 7. Προέρχονται πιθανότατα από κάποιο ναό του Κά στρου, ο οποίος εξακολούθησε να αποτελεί και κατά 50. Το μάρμαρο των περισσοτέρων γλυπτών είναι λευκό, χονδρό κοκκο, χαρακτηριστικό της Θάσου, από το οποίο είναι κατασκευ ασμένα και πολλά αρχαία μέλη (Α. Corize, ό.π., σ. 82). Δεν λείπει επίσης και το προκοννησιακό, με τις χαρακτηριστικές φλεβώσεις (βλ. παραπάνω, σ. 355). 51. J. Rouge (ed.), «Expositio totius mundi et gentium», Sources Chrétiennes 124 (Paris 1966), σ Νομίζω πως αξίζει να αναφερ θεί εδώ ότι στην Ιμβρο, όπου ο αγροτικός χαρακτήρας της οικονο μίας και οι μέθοδοι παραγωγής είχαν μείνει αναλλοίωτα επί αιώ νες, συνεχιζόταν ως τα μέσα περίπου του αιώνα μας η παράδοση της κατασκευής υφασμάτων εξαιρετικής ποιότητας από γιδόμαλλο, από ειδικούς τεχνίτες, τους λεγόμενους «μουτάφηδες». 52. Βλ. παρακάτω σ Νικηφόρου, Ιστορία Σύντομος, Βόννη 1897, σ C. Fredrich, ό.π. (σημ. 5) σ Στην επιγραφή του μολυβδο- βούλλου αναγράφεται +ΘΕΟΠΙΣ Ι ΤΩ ΠΑΡΑ Ι ΦΥΛΑΚΙΑ Ι ΑΒΥΔΟΥ +. Ίδια ακριβώς επιγραφή υπάρχει και στον οπισθότυπο μολυβδοβούλλου της Συλλογής Ζάκου που χρονολογείται τον 8ο αιώνα: G. Zacos - Α. Veglery, Byzantine Lead Seals, I/II, Basel 1972, α 1978, αρ E. Malamut, Les îles de l'empire byzantine, VIII-XII siècles, τόμ. I, Paris 1988, σ. 320 H. Ahrweiler, Byzance et la mer. La marine de guerre, La politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles, Bibliothèque Byzantine, Études 5, Paris 1960, σ. 78, Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, τόμ. III/II: Basil I to Nicephoros III, σ. 546, βλ. Class VII, πίν. XXXVI 7.3. To νόμισμα που βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Κάστρου ανήκει σε ιδιώτη. 57. Παραδείγματα του τύπου αυτού βλ. Ν. ΔημητρακόπουλουΣκυλογιάννη, «Ανάγλυφα θωράκια από το Βυζαντινό Μουσείο», 363

16 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ Εικ. 16. Σχοινούοι, είσοδος αγροτικών φυλακών: κοριν θιακό κιονόκρανο. Εικ. 17. Σχοινονόι, είσοδος αγροτικών φυλακών: κοριν θιακό κιονόκρανο. τη βυζαντινή εποχή το σημαντικότερο κέντρο του νη σιού 5 8. Βυζαντινή φάση εξάλλου πρέπει να διασώζει και ο ναΐσκος του Ταξιάρχη Εφτακαριώτη στην περιο 59 χή της Παναγίας, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθεί χωρίς συστηματική έρευνα. Ως προς την εκκλησιαστική κατάσταση στο νησί εξα κολουθεί και κατά τη βυζαντινή περίοδο η ίδια σιγή των πηγών, που παρατηρείται κατά την παλαιοχρι στιανική εποχή. Μόνον στις αρχές του 11ου αιώνα 6 0 η Ίμβρος ανακηρύσσεται σε πατριαρχική εξαρχία, για να προαχθεί πολύ αργότερα, το 1397, σε αυτοτελή αρχιεπισκοπή 6 1. Για το διάστημα που μεσολαβεί από τον 11ο έως τα μέσα του Μου αιώνα δεν είναι γνωστά ευρήματα, αλλά ούτε και ιδιαίτερες μνείες των πηγών 6 2. Μία ενδιαφέ ρουσα πληροφορία για το νησί αναφέρει ο Νικηφόρος Γρηγοράς: κατά τον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στον αυ- τοκράτορα Ιωάννη Ε' Παλαιολόγο και τον Ιωάννη Σ Τ Καντακουζηνό, στα μέσα περίπου του Μου αιώνα, ο πρώτος «διέβη» από την Ίμβρο, όπως και από τα υπό λοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου για να στερεώσει την 5 πίστη των υπηκόων του σ αυτόν. Αργότερα ακολού θησε ο Καντακουζηνός, για να παρασύρει τους νησιώ 63 τες με το μέρος του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εκτενέστερες πληροφορίες για το νησί υπάρχουν στα Πρακτικά των μονών του Αγίου Όρους, από όπου μαθαίνουμε ότι στην Ίμβρο υπήρχαν ήδη πριν από τα μέσα του 14ου αιώνα τρία μοναστήρια, μετόχια της μονής Μεγίστης Λαύρας: του Αγίου Κωνσταντίνου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το ονομαζόμενο «Καλάμιον» και του Αγίου Γεωργίου το καλούμενο «Καστελινόν», «όπερ ευρίσκεται περί το Κάστρον της Μεσοράχης» 6 4. Από τα τρία αυτά μετόχια 6 5 σημαντικότερο ή ταν του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ροξάδο (εικ. 1), πε- ΔΧΑΕ ΙΓ ( ), σ Ο Μ. Καράς (ό.π., σ. 217) αναφέρει, χωρίς όμως να μνημονεύει την πηγή της πληροφορίας, ότι η Αγία Μαρίνα «έκτίσθη πλησίον της παλαιότερον υφισταμένης βυζαντινής εκκλησίας των Άγιων Θεοδώρων». 59. Βλ. παραπάνω σ Μ. Καράς, ό.π., σ J. Darrouzès, Recherches sur les οφφίκια de l'église byzantine, Paris 1970, σ. 479 M. Καράς, ό.π. (σημ.) σ : Κατά τη διάρκεια της Λατινοκρατίας η Ίμβρος, όπως και τα παράλια της Προποντίδας, ανήκε στο λατινικό βασίλειο της Κων σταντινούπολης και διοικείτο από τους δούκες της Καλλίπολης: Ν. Ανδριώτης, ό.π., σ. 20 Η. Ahrweiler, ό.π., σ Νικηφόρος Γρηγοράς, Βυζαντινή Ιστορία (Βόννη 1855) III, 226, Ρ. Lemerle - Α. Guillou - Ν. Svoronos-D. Papachryssanthou, «Actes de Lavra III. De 1329 à 1500», Archives de l'athos X (Paris 1979), σ , «Actes de Lavra IV», Archives de l'athos XI (Paris 1982), σ Πα τα μετόχια αυτά που διαλύθηκαν το 1943 από την Τουρκική 364

17 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Εικ. 18. Αυλάκι, ν αίσχος Αρχαγγέλων: μαρμάρινη θρα βαπτιστηρίου. κολυμβή- Εικ. 19. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: θωράκιο μένο στο όάπεόο τον ναού. αναχρησιμοποιη- ριοχή με εντυπωσιακά αρχαία ερείπια 6 6. Δεν γνωρί ζουμε ποια ήταν η αρχική μορφή του καθολικού της μονής, στο μονόχωρο όμως εκκλησάκι, που αντικατέ στησε προφανώς τον αρχικό ναό, υπήρχαν μαρμάρινα μέλη μεταξύ των οποίων χριστιανική επιγραφή και κιονόκρανα «βυζαντινά» 6 7. Φυσικά δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε πότε ακριβώς χρονολογούνται αυτά τα ευρήματα, ούτε αν πριν από την ίδρυση της μονής υπήρχε στην περιοχή παλαιότερη εκκλησία, έχει όμως σημασία ότι το μοναστήρι ιδρύθηκε σε θέση που κα τοικήθηκε κατά την αρχαιότητα και πιθανόν και κατά την παλαιοχριστιανική εποχή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις θέσεις των άλλων δύο μοναστηριών, του Ταξιάρχη στο Καλάμι, και του Αγίου Γεωργίου 6 8. Ο Ιωάννης Ευγενικός, που αναφέραμε στην αρχή, μετά από τη λυρική περιγραφή της τοποθεσίας και της φυσικής καλλονής της Ίμβρου, μας πληροφορεί ότι υπάρχουν στο νησί δύο πόλεις, προστατευμένες με απόρθητα τείχη, μια στο βόρειο και μια στο νότιο τμή μα του, ενώ μια τρίτη μικρότερη βρίσκεται στο μέσον. Η πρώτη πόλη ταυτίζεται με το Κάστρο και η δεύτερη με το Παλιόκαστρο, που διασώζουν και οι δύο ακόμα επιβλητικά τα τείχη τους (εικ. 1, 21-22). Η τρίτη πόλη που αναφέρει ο Ευγενικός εικάζεται ότι βρισκόταν στην Αρασιά, νότια του χωριού των Αγίων Θεοδώ ρων, όπου σώζονται ίχνη οχύρωσης, δεξαμενή νερού και λείψανα αρχιτεκτονικών μελών (εικ. Ι ) 6 9. Σε άλλο κείμενο, επίσης του 15ου αιώνα, που περιλαμ βάνεται στον κώδικα της Βιβλιοθήκης του Μο ν ά χ ο υ 7 0 αναφέρεται ότι στην Ίμβρο υπάρχει μια μικρή πόλη, πέντε κάστρα και είκοσι χωριά. Ως πόλη ασφα λώς εννοείται η πρωτεύουσα - τ ο σημερινό Κάστρο- κυβέρνηση, βλ. Μ. Καρά, ό.π., σ Τα ερείπια που σώζονται σε αρκετό ύψος ανήκουν πιθανόν σε τεχνητό φράγμα ή οχύρωση: C. Fredrich, ό.π., σ Ν. Ανδριώ της, ό.π., σ Η. και Α. Ανδρέου, ό.π., σ Οι πληροφορίες στους Ch. Picard - A.J. Reinach, ό.π., σ. 322, σημ. 4. Στην ίδια σημείωση οι συγγραφείς αναφέρουν ότι όμοια κιο νόκρανα βρίσκονταν και στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων της ίδιας περιοχής, για το οποίο κάνουν λόγο στη σελίδα Και τα δύο μοναστήρια βρίσκονται στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, όπου σημειώσαμε ήδη την ύπαρξη παλαιοχριστιανι κών ευρημάτων (βλ. παραπάνω, σ. 8 κε.) και όπου επίσης βρίσκε ται ο οχυρός οικισμός του Παλιόκαστρου (βλ. παρακάτω). 69. Α. Corize, ό.π., σ. 80, 90 C. Fredrich, ό.π., σ. 83 Α. Philippson, ό.π., σ Το κείμενο με τίτλο «Terre hodierne Grecorum et dominia secularia et spiritualia ipsorum» (Υπόμνημα περί των Ελληνικών χω ρών και εκκλησιών) δημοσιεύθηκε από τον Σ. Αάμπρο στον NE 7(1910), σ Εικ. 20. Μουσείο Βερολίνου, κοσμήτης αριθμ (από Effenberger-Severin). 365

18 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ - *.*«? Eix. 21. Κάστρο, τμήμα του φρουρίου. si*? ELK 22. Παλιόκαστρο, τμήμα οχύρωσης.

19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ Εικ. 23. Κάστρο, επιγραφή Μανονήλ Ασάνη στον ανατολικό πύργο τον φρουρίου. τα δε χωριά προφανώς ανταποκρίνονται στους μικρούς αγροτικούς οικισμούς που υπήρχαν στο νησί και κατά την πρώιμη μεταβυζαντινή εποχή 7 1. Πόσα όμως από τα φρούρια μπορούν να ταυτισθούν; Από αυτά που σώζονται σήμερα σημαντικότερο οχυρό αποτελεί ο Πύργος (εικ. 24) 7 2, στην ομώνυμη περιοχή, όπου υπάρχουν και λείψανα οικισμού 7 3, ενώ από την οχύρωση στη θέση «Καστράκι» υπάρχουν μόνον ίχνη 7 4. Έναν ακόμη μεσαιωνικό πύργο αναφέρει ο Conze, στη θέση «Μπάλος» κοντά στο ακρωτήριο του Κεφάλου, όπου επίσης σώζονται και ερείπια οικισμού 73. Πρόβλημα παραμένει βέβαια η εποχή ανέγερσης των φρουρίων αυτών. Το μόνο στοιχείο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι ορισμένες επιγραφές που αναφέ ρονται στις οικοδομικές φάσεις των τειχών του Κά στρου, από τις οποίες η αρχαιότερη είναι του 1392, ενώ η τελευταία του Ιωάννου Ροντακηνού του Συγκινητική λεπτομέρεια σχετικά με το θέμα είναι η διήγηση του Κυριακού Αγκωνίτη, ο οποίος επισκέφθη κε την Ίμβρο λίγα χρόνια πριν από την Άλωση, το Φθάνοντας στην πρωτεύουσα του νησιού, στην «Παλαιόπολιν», όπως την ονομάζει, με τη συνοδεία του ιστορικού Κριτόβουλου, συνάντησε τον κυβερ νήτη του νησιού Μανουήλ Ασάνη που επισκεύαζε τα τείχη του φρουρίου 7 7. Με τις επισκευές αυτές σχετίζε ται και η μαρμάρινη επιγραφή που εντοιχίσθηκε στον ανατολικό πύργο της οχύρωσης 7 8, όπου και παραμένει έως σήμερα (εικ. 23). 71. Μ. Καράς, ό.π., σ. 48 Γ. Ξεινός, ό.π., σ Πα τη φωτογραφία αυτή καθώς και για εκείνες της κολυμβήθρας βαπτιστηρίου και της οχύρωσης του Παλιόκαστρου (εικ. 18 και 22) ευχαριστώ τη φίλη συμπατριώτισσα κ. Β. Ξεινού. 73. Α. Conze, ό.π., σ Α. Conze, ό.π. 75. Α. Conze, ό.π., σ Λεπτομερή δημοσίευση των επιγραφών βλ. C. Asdracha, «Inscriptions byzantines de la Thrace orientale et de l'île d'imbros (XII-XV siècles). Presentation et commentaire historique», ΑΔ 43 (1988) Μελέτες, σ E.W. Bodnar - Ch. Mitchell, Cyriacus of Ancona 's journeys in Propontis and the Northern Aegean Philadelphia 1976, σ C. Asdracha, ό.π., σ , αρ. 36. Εικ. 24. Πύργος, τμήμα οχύρωσης. 367

20 Evgenia Chalkìa EVIDENCE CONCERNING EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE IMBROS A he geographical location of Imbros at the entrance to the Hellespont and on the ancient sea lane from southern Greece to the Euxine Pontus, was decisive for its fortune from antiquity to modern times. It is no accident that the Athenians established a colony of cleruchs here in the early 5th century BC, nor that it was ceded to Turkey by the Treaty of Lausanne, in 1923, so giving that country control of the Hellespont. The evidence presented here concerns sites of mainly Early Christian monuments that have been noted both on the coast and in the hinterland, by archaeologists who visited and toured Imbros in the late 19th and the early 20th century, as well as in my own fieldwork. Unfortunately we know nothing about the form of these monuments since no systematic excavation or archaeological survey has been conducted on the island. However the sculpted architectural members collected indicate that there were organized Christian communities on Imbros in the 5th and 6th centuries, with notable buildings for worship. We learn from the Synekdemos of Hierokles that in this period the island belonged to the province of Greece or Achaea, capital of which was Corinth. However, nothing is known about the ecclesiastical situation on the island before the 11th century, when it was declared a patriarchal exarchate, to be promoted to an independent bishopric, in Information about the island during the Middle Byzantine period is scant; mention in the sources is rare and the archaeological data are negligible. There are however testimonies that Imbros part of the thema of the Aegean Sea continued to be inhabited and was one of the bases of the Byzantine navy. The situation is clearer for the final centuries of the Empire. We learn from texts that before the middle of the 14th century there were three monasteries on the island, dependencies (metochia) of the Great Lavra on Mount Athos, while 15th-century sources mention three fortified towns, which certainly existed before, in the north, south and centre of the island. The first two are confidently identified as the settlement of Kastro, at the homonymous village, and Paliokastro, south of Schoinoudi, since their impressive ruins still stand. 368 Powered by TCPDF (

Στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Ίμβρο

Στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Ίμβρο Στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Ίμβρο Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 351-368 ΑΘΗΝΑ 1997 Ευγενία Χαλκιά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΜΒΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίν. Ι. α. Αεροφωτογραφία Ναυπάκτου. β. Λιμάνι Ναυπάκτου.

Πίν. Ι. α. Αεροφωτογραφία Ναυπάκτου. β. Λιμάνι Ναυπάκτου. Πίν. Ι α. Αεροφωτογραφία Ναυπάκτου. β. Λιμάνι Ναυπάκτου. Πίν. ΙΙ α. Ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής Nαυπάκτου. β. Ναύπακτος. Οικόπεδο Δημητροπούλου. Αποτύπωση ανασκαφής νοτιοδυτικών προσκτισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μονή της Παναγίας Σκριπού της Ορχομενιώτισσας της Βοιωτίας, κοντά στον αρχαίο Ορχομενό, περιλαμβάνει το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ της Σταυρούλας Σδρόλια Το κρασί έπαιζε τεράστιο ρόλο στην οικονομία της περιοχής του Δήμου Μελιβοίας από την αρχαιότητα μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Οι αρχαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ. Χ ώ ρο ς Π.ΕΛΛΑΣ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ. Χ ώ ρο ς Π.ΕΛΛΑΣ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Χ ώ ρο ς Π.ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. Ο ΙΚΙΑ «ΔΙΟΝΥΣΟΥ» 2. Ο ΙΚΙΑ «ΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ» 3. Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ ΑΡΧΕΙΟ 4. ΑΓΟΡΑ 5. ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα:Αναστασία Επίθετο:Χαραλάμπους Τμήμα: Β 5 Το Κούριον

Όνομα:Αναστασία Επίθετο:Χαραλάμπους Τμήμα: Β 5 Το Κούριον Όνομα:Αναστασία Επίθετο:Χαραλάμπους Τμήμα: Β 5 Το Κούριον Ετος: 2012-2013 Θέμα: Το Κούριο Καθηγήτρια: Κ. Μαρία Χατζημιχαήλ 1 Περιεχόμενα 1. Γενική εισαγωγή...3 2. Ιστορική αναδρομή...4-8 3. Παράρτημα πηγών...9

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976 Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έτος ίδρυσης 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εικόνες από την Αίνο Χάρτης ΓΥΣ 1945 Αίνος Ιστορική πόλη Αλησμόνητη πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι.

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Ο Παρθενώνας ως χριστιανικός ναός, Κάτοψη. Οι αριθμοί δηλώνουν σε ποιους κίονες υπάρχουν χαράγματα και πόσα σε καθέναν από αυτούς (Ορλάνδος Α.Βρανούσης Λ., Τα χαράγματα του

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2ο Γυμνάσιο Αγ.Δημητρίου Σχολικό έτος 2017-2018 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ "ΣΠΑΡΤΗ" ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ 5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. Στρατηγική θέση της Αγιάς Η περιοχή της Αγιάς χαρακτηρίζεται κυρίως από την εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49

Αναρτήθηκε από τον/την Δρομπόνης Σωτήριος Πέμπτη, 18 Απρίλιος :48 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Απρίλιος :49 Στις 17 Απριλίου 2013 επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων. Η αρχαιολόγος κα Τσάλκου (την οποία θερμά ευχαριστούμε) μας παρουσίασε τα πολύ εντυπωσιακά ευρήματα της περιοχής μας δίνοντάς μας αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Χριστιανούπολη, Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σημαντικό οικοδομικό συγκρότημα του 11ου- 12ου αιώνα, που αποτελείται από τον οκταγωνικού τύπου ναό και το επισκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Τα θέατρα της Αμβρακίας Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Αμβρακία Η Αμβρακία, μία από τις αξιολογότερες κορινθιακές αποικίες, ήταν χτισμένη στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου κοντά στην όχθη του ποταμού Άραχθου.

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις «Μόνη Έμβασις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μαρία Γερολέμου Β`2 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική εισαγωγή...σελ.3 Ιστορική αναδρομή...σελ.4 Οικία Αχιλλέα...σελ.5 Οικία Μονομάχων...σελ.6 Παλαιοχριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου : Κυριακής Μεγαλομ. : Ευφημίας Μεγαλομ. : Μαρίνης Μεγαλομ. : Προφήτου Ηλία : Παρασκευής Οσιομ. : Παντελεήμονος Μεγαλομ. Χάλκινο αγαλματίδιο του Οφέλτη, του οποίου ο θάνατος ήταν η αιτία της ίδρυσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α

Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α Μυρτώ Παπαδοπούλου Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3α Πρόλογος Ναοί της Αρχαϊκής εποχής Οι κίονες και τα μαθηματικά τους-σχεδίαση Υλοποίηση Επίλογος Πηγές Αποτελείται από τρία μέρη, τη βάση, τον κορμό, που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Τομές Τοπογραφίας Αποτυπώσεις Μνημείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος Ανδρέας Ανάγνωση - Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικό παλαιοχριστιανικό μνημείο οι Κατακόμβες της Μήλου

Μοναδικό παλαιοχριστιανικό μνημείο οι Κατακόμβες της Μήλου 09/04/2019 Μοναδικό παλαιοχριστιανικό μνημείο οι Κατακόμβες της Μήλου / Ιστορία - Εθνικά Θέματα Αθανάσιος Κίμων Ευθυμίου, Δημοσιογράφος Εκτός από κοιμητήριο, οι κατακόμβες ήταν και τόπος λατρείας. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος 2018 apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος 2018 Κ/Πολη Σάββατο μεσημέρι 3/2 Τρίτη βράδυ 6/2 (αεροπορικά με την Aegean) Για την εορτή του ιερού Φωτίου στη Μονή της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΓΕΑ. Γνωριμία με μια πόλη της αρχαίας Αρκαδίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ

ΤΕΓΕΑ. Γνωριμία με μια πόλη της αρχαίας Αρκαδίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ ΤΕΓΕΑ Γνωριμία με μια πόλη της αρχαίας Αρκαδίας Εύη Αργυροπούλου Αρχαιολόγος MA- Διπλωματούχος ξεναγός Τ: 697.323.2989 email: evan.argyropoulou@gmail.com Στάση 1η Αρχαιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 11/12/ :09:49 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 11/12/ :09:49 EET ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣA Λ IΑΣ - ΤΜ Η ΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΕττιΒλέποντες: Βασίλης Κολώνας, Σπύρος Παπαδόπουλος Φοιτήτρια: Γεωργία Τσολή Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών

Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών 17/05/2019 Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών / Ιερές Μονές Το Μοναστήρι είναι κτισμένο στη Βορινή πλευρά ενός αντερείσματος που ενώνει τον Ταΰγετο με τα τελευταία προς Ανατολή προ βουνά

Διαβάστε περισσότερα

0 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Ανδριανή Δημηριάδη

0 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Ανδριανή Δημηριάδη 0 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Ανδριανή Δημηριάδη Σωτήρα Αμμοχώστου Ιστορική αναδρομή Σωτήρας Αμμοχώστου Η Σωτήρα είναι κωμόπολη της Επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου, κοντά στην πόλη της Αμμοχώστου. Η Σωτήρα είναι παραλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Έλλη Τσουρβάκα Χρήστος Χατζηγάκης

Έλλη Τσουρβάκα Χρήστος Χατζηγάκης Έλλη Τσουρβάκα Χρήστος Χατζηγάκης Εργασίες-Δημιουργίες μαθητών Σχολικού Έτους 2014-2015(στο πλαίσιο καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα Μουσεία στο Διαδίκτυο) «Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Κατά την περίοδο 2010 συνεχίσαμε την έρευνα τόσο στο χώρο της αίθουσας όσο και στο χώρο του αιθρίου με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο πρώτος πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Schaubert. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο στην πρώτη πολεοδομική χάραξη της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ «Ο ΚΕΡΑΜΟΣ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ «Ο ΚΕΡΑΜΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ «Ο ΚΕΡΑΜΟΣ» Εικόνα 1.Διαδρομή προς το Καστέλλι Το Καστέλλι (Τοπική Κοινότητα Καστελλίου Φουρνής) βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ερευνητική έκθεση Τη φετινή χρονιά κληθήκαμε να κάνουμε μια εργασία σχετικά με τις γειτονίες της Μυτιλήνης. Η μελέτη μας ήταν κυρίως πάνω σε θέματα αρχιτεκτονικής, γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΕΡΟΣ Βλ ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ* ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΘΗΜΑ

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΕΡΟΣ Βλ ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ* ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΕΡΟΣ Βλ ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ* Στή Συλλογή τής Ροτόντας υπάρχει ένας μεγάλος άριθμός ιωνικών κιονοκράνων. Τό μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την παλαιοχριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα*

Χώρος Διεξαγωγής. Αξιοθέατα* Χώρος Διεξαγωγής Το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα διεξαχθεί στην Μυτιλήνη της Λέσβου. Η Λέσβος έχει πληθυσμό 85.330 κατοίκους, ανήκει διοικητικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό στα μνημεία του νομού Τρικάλων. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος :52

Οδοιπορικό στα μνημεία του νομού Τρικάλων. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος :52 Μια πλειάδα σημαντικών μνημείων της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής περιόδου συναντά ο επισκέπτης στο νομό Τρικάλων, ο οποίος διαπιστώνει ιδίοις όμασι ότι η ιστορία δεν είναι απλά υπόθεση κάποιων βιβλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η... - Κατά τη 2 η και 3 η χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής

Ενότητα 6. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής Ενότητα 6 Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής Ι.Δ. Βαραλής Ανασκαφική Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ανασκαφική Κείμενα για προετοιμασία και κριτική: Ousterhout R., Γουρίδης Α., Ένα βυζαντινό κτίριο δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κάστρα και οχυρά της Μεσσηνίας: Η ΑγιαΣωτήρα στους Χριστιάνους

Κάστρα και οχυρά της Μεσσηνίας: Η ΑγιαΣωτήρα στους Χριστιάνους 02/01/2019 Κάστρα και οχυρά Μεσσηνίας: Η ΑγιαΣωτήρα σς Χριστιάνους Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Μεσσηνίας Ανατολικά των Φιλιατρών, στη δυτική πλαγιά Αγιάς σς Χριστιάνους Τριφυλίας, βρίσκεται ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας

Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας 4 Νοεμβρίου 2011 Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας Αφιερώματα / Μοναστήρια της Μακεδονίας Της Χρυσάνθης Σταυροπούλου-Τσιούμη Καθηγήτριας στο ΑΠΘ Να αναζητήσει κανείς τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 28/07/2019 Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου / Ορθόδοξες Προβολές Στη βορειοανατολική ακμή των τειχών της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και σε απόσταση μόλις Παντελεήμονος.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Ε. Pc8 ΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΑΞΗ Ε. Pc8 ΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΑΞΗ Ε Pc8 ΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 4/12/2015 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Η Ακρόπολη Αθηνών είναι ένας βραχώδης λόφος ύψους 156 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και 70 μ. περίπου από το επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, όπου υπάγονται οι ενορίες του Παλαιού Φαλήρου ιδρύθηκε το 1974 (Ν.Δ 411-134/16.5.1974) με έδρα τη Νέα Σμύρνη. Πρώτος μητροπολίτης εξελέγη ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΣΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΤΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Μονή της Πελαγίας Ακραιφνίου Βοιωτίας Εισαγωγή Η ομάδα μας ασχολήθηκε με τα τη Μονή της Πελαγίας στο Νομό Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

ηαποκάλυψη αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους

ηαποκάλυψη αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους κωνσταντινα Γραβανη e-mail: cgravani@cc.uoi.gr ΠανεΠιστηΜιουΠολη Δουρουτησ: αρχαιολογικεσ ερευνεσ, εργασιεσ και Μελετεσ: συντομη αναφορα ηαποκάλυψη αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ

ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΒΠΠΓ Η Στράτος υπήρξε σημαντική πόλη της Ακαρνανίας πρωτεύουσα των Ακαρνάνων από τον 5 ο αιώνα π.χ. Κτίσθηκεσεεπαφήμετηδυτική όχθη του Αχελώου, στασύνοραμετηναιτωλία. Από τις αρχαιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου

ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου 1 ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου Διεύθυνση Ερμού 75, 54623, Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 99 5068, +30 2310 238167 +30 69442 e-mail: thaliamp@vis.auth.gr Ημ. & τόπος γέννησης 5 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη.

Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Ο Χριστός. Ψηφιδωτό Παναγίας της Κανακαριάς. Λυθράγκωμη- Καρπασίας Τα ψηφιδωτά αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Η 1η διαδρομή που ακολουθήσαμε 2η Όσιος Δαβίδ Μονή Βλατάδων Κάστρα Άγιος Νικόλαος Ορφανός Ναός του Σωτήρος Ροτόντα Άγιος Παντελέημονας Μονή Βλατάδων H Μονή Βλατάδων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ TAXIWAY

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ TAXIWAY ΠΕΡΙΓΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ TAXIWAY Αξιότιμοι συνεργάτες. Το Ραδιοταξί Taxiway με στόλο 1200 συμβατικά ταξί, 2 ειδικά διαμορφωμένα ταξί α.μ.ε.α και ένα 9θέσιο ιδιόκτητο πολυτελές ταξί, αποτελεί τη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα