ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011»."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Από το αριθµ.11/ Πρακτικό Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ωρωπού. Στον Ωρωπό σήµερα στις 12 Απριλίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ωρωπού ύστερα από την αριθµ. 5671/ Πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρήστου Νικολάου, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό την ίδια µέρα σε κάθε ένα Δηµοτικό Σύµβουλο και στον Δήµαρχο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήµαρχος και ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία του Δηµοτικού Συµβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δηµοτικών Συµβούλων είναι παρόντες τριάντα επτά (37) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1247/2010 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ηλιάσκος Ευάγγελος 2. Φοργιάρης Βασίλειος 3. Παπαγιάννης Γεώργιος 4. Γιαννάς Ιωάννης 5. Μακρής Αθανάσιος 6. Κοντογιάννη Βουτσά Αλέκα 7. Τσεκρεζής Χρήστος 8. Λέκκας Ανδρέας 9. Πέππας Παναγιώτης 10. Νικολάου Χρήστος 11. Ανυφαντής Κωνσταντίνος 12. Βλάχος Δηµήτριος 13. Γιαµαρέλος Γεώργιος 14. Πάντος Ευάγγελος 1. Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 2. Λάµπρου Δηµήτριος 3. Μπόρσης Βασίλειος 4. Σωτήρχος Δηµήτριος 5. Τσάδαρης Σωτήριος 6. Μπατζάκας Στυλιανός 7. Λίτσας Κωνσταντίνος 8. Ρούσσης Θωµάς 9. Βελτανιώτης Δηµήτριος 10. Δέδες Κωνσταντίνος 11. Καραγιάννης Βασίλειος 12. Ζαχαρίας Ιωάννης 13. Γιασηµάκης Γεώργιος 14. Αρµυριώτης Γεώργιος 1. Καλύβας Ευάγγελος 2. Οικονόµου Βασίλειος 3. Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη 4. Σιδέρης Φίλιππος 5. Τσάκωνας Ανδρέας 6. Κιούσης Δηµήτριος 7. Μαργέτα Ελένη 8. Χασιώτης Μιχαήλ 9. Στεργίου Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δάβρης Γεώργιος 2. Λεµπούσης Ευάγγελος 1. Βασιλάκος Παναγιώτης 2. Οικονόµου Γρηγόριος Δηµοτικοί Σύµβουλοι, που αν και νόµιµα κλήθηκαν δεν προσήλθαν. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και οι Πρόεδροι των Δηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά τηρήθηκαν από την Υπάλληλο του Δήµου κ. Μαναβέλη Μαρία. 1

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έφερε προς συζήτηση το 2 ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήµαρχο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση: «Το Τεχνικό Πρόγραµµα του νεοσύστατου Δήµου Ωρωπού, είναι ρεαλιστικό και συντάχθηκε µε βασικό γνώµονα την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήµου µας και αφού λήφθηκαν υπόψη: Οι υπάρχουσες εγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις (ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κλπ.) Οι αναµενόµενες χρηµατοδοτήσεις (ΟΣΚ, ΣΑΤΑ κλπ.) Οι διεκδικούµενες χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ. Τα αιτήµατα των Δηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και οι προτάσεις της Επιτροπής διαβούλευσης.. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου µας συνέταξε το τεχνικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει έργα: α) Οφειλόµενα για τα οποία έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο και έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης, αλλά εκκρεµεί η αποπληρωµή τους, β) Συνεχιζόµενα για τα οποία δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο και γ) Νέα Έργα». Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου κ. Καρίνος, ο οποίος ανέλυσε το Τεχνικό Πρόγραµµα κατά ενότητα, ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΝΕΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ& ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 2 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2.1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2

3 2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3 ΥΔΡΕΥΣΗ 3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε.ΑΥΛΩΝΟΣ ,00 ΑΥΛΩΝΑ 3.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΛΩΤΟΠΙ (ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ) ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ 3.8 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ,00 3

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3.18 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ ,00 ΑΥΛΩΝΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 2010) ΣΥΝΟΛΟ ,00 4 ΟΜΒΡΙΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ- ΑΦΙΔΝΩΝ , ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚ.ΠΑΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ, ΚΛΠ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4

5 5.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ) , ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΛΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , , ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7 ΚΗΠΟΙ- ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ 5

6 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 8.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 8.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 8.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ 8.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6

7 10 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 10.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 10.4 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ) ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΕΣΠΑ 10.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΟΙ, ΜΠΑΡΔΗ, ΣΕΣΣΑ ΚΑΙ ΧΥΜΑ ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.7 ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,45 11 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ,00 7

8 11.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ ΜΗΛΙΑΤΖΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΟΣΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 11.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 9ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΣΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΟΣΚ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 12 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΚΕΠ 12.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 8

9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ 12.5 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 12.7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 9

10 ΣΥΝΟΛΟ ,00 13 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ρ.Σ. ΑΥΛΩΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΙΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΙΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ,78 ΑΥΛΩΝΑΣ ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ , , , ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΠΣ ΚΑΛΑΜΟΥ , ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,78 14 ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ 14.1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΚΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 14.2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ 14.3 ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΣΑΝΤΑΛΑ" , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 10

11 14.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΠΕΡΙΟΧΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ PARKIKG , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥΣΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ,14 ΑΦΙΔΝΑΙ -ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,14 15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,37 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ 11

12 1ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ&ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ 207/09) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΙΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥΡΛΑ , ,00 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΣΑΤΑ , ,04 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΟΛΟ , ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ (Α' ΦΑΣΗ) , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,81 ΑΦΙΔΝΑΙ ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΜΗΛΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ" , ,78 ΜΑΛΑΚΑΣΑ , ,54 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12

13 3.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ 400,00 ΚΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ,13 4ΟΜΒΡΙΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ 1.000,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΠΕΡΡΑΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ ,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ , ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ,98 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,98 5ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.753,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 5.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 1.753,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 6ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 947,1 ΑΥΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6 947,10 13

14 7ΚΗΠΟΙ- ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 7 0,00 8ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 8.1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ , ,54 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ,54 9ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΧ ΑΥΛΩΝΑ , ,66 ΑΥΛΩΝΑΣ ΟΣΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΤΣΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 42 ΧΛΜ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ - ΜΗΛΕΣΙΟΥ" ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΛΠ) , ,59 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ,25 10ΟΔΟΠΟΙΙΑ 14

15 10.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. - ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ. Δ. (ΑΡ. ΜΕΛ. 229/08) , ,12 ΩΡΩΠΟΣ ΣΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 178/08) , ,63 ΩΡΩΠΟΣ ΣΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕΜΤΣΙΑΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 23/09) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ. 195/09) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ 10.5 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ 10.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΣΟΥΛΙ , ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ , ,54 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣ ,44 200,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ,37 ΑΦΙΔΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. ΑΦΙΔΝΩΝ , ,19 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ , ,52 ΑΦΙΔΝΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ 56/10) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ , ,02 ΜΑΛΑΚΑΣΑ , ,50 ΣΥΚΑΜΙΝΟ , ,24 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙ ΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ Τα.Π.Κ.Δ ,00 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ

16 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΗΓΑΔΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΙ ΓΚΡΑΒΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ KATAΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Λ.ΑΦΙΔΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Λ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΡΑ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε,Ε) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Λ.ΑΦΙΔΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΣΥΒΑ ΣΠΥΡΟ , ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , , , , , , , ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 8.118, ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 6.888,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 6.907,68 ΑΦΙΔΝΑΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 7.257,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 7.287,75 ΑΦΙΔΝΑΙ 6.149,70 ΑΦΙΔΝΑΙ 7.257,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ,68 11ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 11.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 221/09) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΣΑΤΑ 16

17 11.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ 198/10) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ 11.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ , ,00 ΣΥΚΑΜΙΝΟ , ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΟΣΚ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 8.364,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 8.364,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 17

18 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 12ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 4.948,50 ΑΥΛΩΝΑΣ 12.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΑΥΛΩΝΑΣ 12.5 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΟΣΑΤΙ 5.412,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ,50 13ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 13.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ( ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ Ν.ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 ΩΡΩΠΟΣ 13.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΚΑΙ 13.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ , ,66 ΑΥΛΩΝΑΣ 13.4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ , ,14 ΑΥΛΩΝΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 13.5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ , ,03 ΑΦΙΔΝΑΙ - ΘΗΣΕΑΣ 18

19 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Β' ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ,38 ΚΑΛΑΜΟΣ 6.724,29 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 3.700,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ,50 14ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. : 290/08 ) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ , ,75 ΑΦΙΔΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥΣΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ , ,20 ΑΦΙΔΝΑΙ ΙΔΙΟΙΠΟΡΟΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΣΔΙΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗ ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 6.000,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΙΔΙΟΙΠΟΡΟΙ 14.5 ΣΥΝΟΛΟ ,95 15ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α/Α ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ 19

20 ΣΥΝΟΛΟ 15 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ,87 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ,98 ΚΑΛΑΜΟΣ , ,00 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (ΕΣΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΚΡΩΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2009 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ , ,98 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ,00 ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΟ 4 ΚΑΙ 5,6 ΕΡΓΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,54 Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. 20

21 Την περίπτ. γ άρθρο 63 και την παρ.4 του άρθρου 86 τουν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) Την υπ αριθ. 2/2011 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής. Την υπ αριθ.1/2011 γνωµοδότηση της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, µετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούµενα ταυτάριθµα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά του Δηµοτικού Συµβουλίου, µειοψηφούντος του Δηµοτικού Συµβούλου κ.χασιώτη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει και ψηφίζει το τεχνικό πρόγραµµα του Δήµου οικονοµικού έτους 2011, ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΝΕΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ& ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 2 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2.1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3 ΥΔΡΕΥΣΗ 21

22 3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε.ΑΥΛΩΝΟΣ ,00 ΑΥΛΩΝΑ 3.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΛΩΤΟΠΙ (ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ) ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ 3.8 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 22

23 3.18 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ ,00 ΑΥΛΩΝΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 2010) ΣΥΝΟΛΟ ,00 4 ΟΜΒΡΙΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ- ΑΦΙΔΝΩΝ , ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚ.ΠΑΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ, ΚΛΠ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ) , ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΛΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , ,00 23

24 5.7 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7 ΚΗΠΟΙ- ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 24

25 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 8.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 8.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 8.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ 8.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 10.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 25

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014 ΘΕΜΑ: 40 ο Υποβολή Εισήγησης για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5 /9-4-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 Λάρισα 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 164 ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ.

Χρονοδιάγραµµα. Υπηρεσία υλοποίησης µε κωδ. Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα. Αρµόδια Υπηρεσία µε κωδ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Χρονοδιάγραµµα Κωδ. Άξονας Μέτρο Στόχος ράση Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κατηγορία ράσης Νέα / Συνεχιζόµενη (Ν/Σ) Χωροθέτηση Ιεράρχηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Π.Δ.Ε 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα