ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011»."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Από το αριθµ.11/ Πρακτικό Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ωρωπού. Στον Ωρωπό σήµερα στις 12 Απριλίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ωρωπού ύστερα από την αριθµ. 5671/ Πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρήστου Νικολάου, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό την ίδια µέρα σε κάθε ένα Δηµοτικό Σύµβουλο και στον Δήµαρχο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήµαρχος και ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία του Δηµοτικού Συµβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δηµοτικών Συµβούλων είναι παρόντες τριάντα επτά (37) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1247/2010 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ηλιάσκος Ευάγγελος 2. Φοργιάρης Βασίλειος 3. Παπαγιάννης Γεώργιος 4. Γιαννάς Ιωάννης 5. Μακρής Αθανάσιος 6. Κοντογιάννη Βουτσά Αλέκα 7. Τσεκρεζής Χρήστος 8. Λέκκας Ανδρέας 9. Πέππας Παναγιώτης 10. Νικολάου Χρήστος 11. Ανυφαντής Κωνσταντίνος 12. Βλάχος Δηµήτριος 13. Γιαµαρέλος Γεώργιος 14. Πάντος Ευάγγελος 1. Μίχα - Κολιαστάση Αικατερίνη 2. Λάµπρου Δηµήτριος 3. Μπόρσης Βασίλειος 4. Σωτήρχος Δηµήτριος 5. Τσάδαρης Σωτήριος 6. Μπατζάκας Στυλιανός 7. Λίτσας Κωνσταντίνος 8. Ρούσσης Θωµάς 9. Βελτανιώτης Δηµήτριος 10. Δέδες Κωνσταντίνος 11. Καραγιάννης Βασίλειος 12. Ζαχαρίας Ιωάννης 13. Γιασηµάκης Γεώργιος 14. Αρµυριώτης Γεώργιος 1. Καλύβας Ευάγγελος 2. Οικονόµου Βασίλειος 3. Βαρνάβα-Καραγιάννη Ελένη 4. Σιδέρης Φίλιππος 5. Τσάκωνας Ανδρέας 6. Κιούσης Δηµήτριος 7. Μαργέτα Ελένη 8. Χασιώτης Μιχαήλ 9. Στεργίου Ιωάννα ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δάβρης Γεώργιος 2. Λεµπούσης Ευάγγελος 1. Βασιλάκος Παναγιώτης 2. Οικονόµου Γρηγόριος Δηµοτικοί Σύµβουλοι, που αν και νόµιµα κλήθηκαν δεν προσήλθαν. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και οι Πρόεδροι των Δηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά τηρήθηκαν από την Υπάλληλο του Δήµου κ. Μαναβέλη Μαρία. 1

2 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έφερε προς συζήτηση το 2 ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήµαρχο, ο οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση: «Το Τεχνικό Πρόγραµµα του νεοσύστατου Δήµου Ωρωπού, είναι ρεαλιστικό και συντάχθηκε µε βασικό γνώµονα την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήµου µας και αφού λήφθηκαν υπόψη: Οι υπάρχουσες εγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις (ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κλπ.) Οι αναµενόµενες χρηµατοδοτήσεις (ΟΣΚ, ΣΑΤΑ κλπ.) Οι διεκδικούµενες χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ. Τα αιτήµατα των Δηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και οι προτάσεις της Επιτροπής διαβούλευσης.. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου µας συνέταξε το τεχνικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει έργα: α) Οφειλόµενα για τα οποία έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο και έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης, αλλά εκκρεµεί η αποπληρωµή τους, β) Συνεχιζόµενα για τα οποία δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο και γ) Νέα Έργα». Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου κ. Καρίνος, ο οποίος ανέλυσε το Τεχνικό Πρόγραµµα κατά ενότητα, ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΝΕΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ& ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 2 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2.1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2

3 2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3 ΥΔΡΕΥΣΗ 3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε.ΑΥΛΩΝΟΣ ,00 ΑΥΛΩΝΑ 3.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΛΩΤΟΠΙ (ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ) ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ 3.8 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ,00 3

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3.18 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ ,00 ΑΥΛΩΝΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 2010) ΣΥΝΟΛΟ ,00 4 ΟΜΒΡΙΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ- ΑΦΙΔΝΩΝ , ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚ.ΠΑΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ, ΚΛΠ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4

5 5.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ) , ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΛΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , , ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7 ΚΗΠΟΙ- ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ 5

6 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 8.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 8.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 8.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ 8.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6

7 10 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 10.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 10.4 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ) ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΕΣΠΑ 10.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΟΙ, ΜΠΑΡΔΗ, ΣΕΣΣΑ ΚΑΙ ΧΥΜΑ ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.7 ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,45 11 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ,00 7

8 11.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ ΜΗΛΙΑΤΖΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΟΣΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 11.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 9ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΣΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΟΣΚ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 12 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΚΕΠ 12.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 8

9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ 12.5 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 12.7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 9

10 ΣΥΝΟΛΟ ,00 13 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ρ.Σ. ΑΥΛΩΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΙΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΙΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ,78 ΑΥΛΩΝΑΣ ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ , , , ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΠΣ ΚΑΛΑΜΟΥ , ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,78 14 ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ 14.1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΚΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 14.2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ 14.3 ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ "ΣΑΝΤΑΛΑ" , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 10

11 14.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΠΕΡΙΟΧΗΣ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ PARKIKG , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥΣΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ,14 ΑΦΙΔΝΑΙ -ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,14 15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,37 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ 11

12 1ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ&ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ 207/09) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΙΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥΡΛΑ , ,00 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΣΑΤΑ , ,04 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΟΛΟ , ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ (Α' ΦΑΣΗ) , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,81 ΑΦΙΔΝΑΙ ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΜΗΛΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΕΝΔΑΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ" , ,78 ΜΑΛΑΚΑΣΑ , ,54 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12

13 3.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ 400,00 ΚΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ,13 4ΟΜΒΡΙΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ 1.000,00 ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΠΕΡΡΑΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ ,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ , ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ,98 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,98 5ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1.753,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 5.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 1.753,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 6ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 947,1 ΑΥΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6 947,10 13

14 7ΚΗΠΟΙ- ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 7 0,00 8ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 8.1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ , ,54 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ,54 9ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΧ ΑΥΛΩΝΑ , ,66 ΑΥΛΩΝΑΣ ΟΣΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΤΣΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 42 ΧΛΜ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ - ΜΗΛΕΣΙΟΥ" ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΛΠ) , ,59 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ,25 10ΟΔΟΠΟΙΙΑ 14

15 10.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. - ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ. Δ. (ΑΡ. ΜΕΛ. 229/08) , ,12 ΩΡΩΠΟΣ ΣΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 178/08) , ,63 ΩΡΩΠΟΣ ΣΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕΜΤΣΙΑΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 23/09) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ. 195/09) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ 10.5 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ , ,00 ΑΥΛΩΝΑΣ 10.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΣΟΥΛΙ , ,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ , ,54 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.8 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣ ,44 200,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 10.9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ,37 ΑΦΙΔΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. ΑΦΙΔΝΩΝ , ,19 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ , ,52 ΑΦΙΔΝΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ 56/10) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ,00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ , ,02 ΜΑΛΑΚΑΣΑ , ,50 ΣΥΚΑΜΙΝΟ , ,24 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙ ΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ Τα.Π.Κ.Δ ,00 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ

16 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΗΓΑΔΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΙ ΓΚΡΑΒΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝ.ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ KATAΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Λ.ΑΦΙΔΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Λ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΣΤΟΝ ΜΠΟΥΡΑ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε,Ε) ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Λ.ΑΦΙΔΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΣΥΒΑ ΣΠΥΡΟ , ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , , , , , , , ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 8.118, ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 6.888,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 6.907,68 ΑΦΙΔΝΑΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 7.257,00 ΑΦΙΔΝΑΙ 7.287,75 ΑΦΙΔΝΑΙ 6.149,70 ΑΦΙΔΝΑΙ 7.257,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ,68 11ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 11.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 221/09) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΣΑΤΑ 16

17 11.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ 198/10) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ 11.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ , ,00 ΣΥΚΑΜΙΝΟ , ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΟΣΚ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 8.364,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 8.364,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑ ΑΠΌ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 17

18 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 4.182,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ,00 12ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 4.948,50 ΑΥΛΩΝΑΣ 12.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΑΥΛΩΝΑΣ 12.5 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΟΣΑΤΙ 5.412,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ,50 13ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 13.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ( ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ Ν.ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 ΩΡΩΠΟΣ 13.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΚΑΙ 13.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ , ,66 ΑΥΛΩΝΑΣ 13.4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ , ,14 ΑΥΛΩΝΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 13.5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ , ,03 ΑΦΙΔΝΑΙ - ΘΗΣΕΑΣ 18

19 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Β' ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ,00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ,38 ΚΑΛΑΜΟΣ 6.724,29 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 3.700,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ,50 14ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. : 290/08 ) , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ , ,75 ΑΦΙΔΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥΣΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ , ,20 ΑΦΙΔΝΑΙ ΙΔΙΟΙΠΟΡΟΙ ,00 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΣΔΙΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗ ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 6.000,00 ΑΦΙΔΝΑΙ ΙΔΙΟΙΠΟΡΟΙ 14.5 ΣΥΝΟΛΟ ,95 15ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α/Α ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ 19

20 ΣΥΝΟΛΟ 15 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ,00 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ , ,87 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ,98 ΚΑΛΑΜΟΣ , ,00 ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (ΕΣΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΚΡΩΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2009 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ , ,00 ΩΡΩΠΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ , ,98 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΚΗ ,00 ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΟ 4 ΚΑΙ 5,6 ΕΡΓΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,54 Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. 20

21 Την περίπτ. γ άρθρο 63 και την παρ.4 του άρθρου 86 τουν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) Την υπ αριθ. 2/2011 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής. Την υπ αριθ.1/2011 γνωµοδότηση της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, µετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούµενα ταυτάριθµα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά του Δηµοτικού Συµβουλίου, µειοψηφούντος του Δηµοτικού Συµβούλου κ.χασιώτη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει και ψηφίζει το τεχνικό πρόγραµµα του Δήµου οικονοµικού έτους 2011, ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΝΕΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ& ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 0,00 2 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2.1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3 ΥΔΡΕΥΣΗ 21

22 3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΩΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Σ.Ε.ΑΥΛΩΝΟΣ ,00 ΑΥΛΩΝΑ 3.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΛΩΤΟΠΙ (ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ) ,00 ΚΑΛΑΜΟΣ 3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ,00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ 3.8 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 22

23 3.18 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑ ,00 ΑΥΛΩΝΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 2010) ΣΥΝΟΛΟ ,00 4 ΟΜΒΡΙΑ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ- ΑΦΙΔΝΩΝ , ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚ.ΠΑΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ, ΚΛΠ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5.3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ) , ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΛΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ , ,00 23

24 5.7 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ , ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7 ΚΗΠΟΙ- ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 24

25 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 8.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 8.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 8.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ 8.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 10.1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 25

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 7/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ. 2015- ΟΚΤ. 2016) ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων 160.000 ΔΗΜΟΣ 2. Αποκατάσταση Αυλείων χώρων Σχολείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.586.186,00 2.102.012,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.298.590,72 2.298.590,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.884.776,72

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ- Αριθμ. Πρωτ. 10596/9.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση: 65 /2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή Λογαριασμών Έργων και Μελετών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:382/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 19/11/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 249/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η 16PROC003909643 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2016-02-29 Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 20 Χολαργός σήμερα την 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Προυπολογισμος ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ενοίκια - Μισθώματα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Προυπολογισμος ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ενοίκια - Μισθώματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΚΑ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Προυπολογισμος Εργασία ανάλυσης δομών και έκδοσης πιστοποιητικού ISO Δ/νσης ΤΥ συνεχ 00.6117.23 8.000,00 Εργασία εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ.

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 02-11-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 11470 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΞ-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ.Απόφ.14/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης /12-9-2014 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα