ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου. για την µεταφορά και απόθεση αλατιού της αλυκής Πολιχνίτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου. για την µεταφορά και απόθεση αλατιού της αλυκής Πολιχνίτου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου κατασκευής Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών για την µεταφορά και απόθεση αλατιού της αλυκής Πολιχνίτου 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών (ΣΜΤ1), που θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά του αλατιού από το συγκρότηµα συγκοµιδής στην µονάδα πλύσης, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»). Κατασκευή Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών (ΣΜΤ2), για την µεταφορά του αλατιού από την Μονάδα Πλύσης στον Χώρο Απόθεσης της αλυκής Πολιχνίτου, όπως επίσης περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»). Εγκατάσταση της Μονάδας Πλύσης, η οποία θα παραδοθεί στον εργολάβο. Η κατασκευή των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη Τεχνική Περιγραφή και Κατασκευαστικά Σχέδια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»). Σηµειώνεται ότι πιθανές βελτιώσεις στην επισυναπτόµενη µελέτη κατασκευής του έργου που έχουν στόχο: στην αριστοποίηση της έδρασης και κατασκευής της ΜΤ απόθεσης του αλατιού (ΣΜΤ2) και του τρόπου τροφοδοσίας του Συστήµατος Μετ. Ταινιών (ΣΜΤ1) µε το συλλεγόµενο αλάτι στα αλοπήγια. καθώς και γενικότερα στην απλοποίηση της κατασκευής και την µείωση του κόστους είναι επιθυµητές και θα βαθµολογηθούν ανάλογα. Σηµειώνεται ότι η προµήθεια των Σταθµών Ραούλων, των Ραούλων και των Ελαστικών Ιµάντων όλων των ΜΤ, θα γίνει από την εργοδότρια Εταιρία, η οποία θα αναλάβει να τα παραδώσει στον εργολάβο σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα καταρτιστεί.

2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου προσδιορίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των (ογδόντα χιλιάδες ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α. Η επιλογή της συµφερότερης προσφοράς θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια και το τρόπο βαθµολογίας που αναλυτικά περιγράφονται στις παραγράφους 8 & 9 της παρούσας διακήρυξης. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Υ/Κ Αθηνών της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ» Ασκληπιού 1, 4ος Όροφος Αθήνα Τετάρτη π.µ. Οι προσφορές είναι γραπτές και σφραγισµένες. Η αποστολή των προσφορών γίνεται στην άνω διεύθυνση (Γραµµατεία ιοίκησης, κ α Σ. Καψιώτη) και παραδίδονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόµενους ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους, ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη αποστολή ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού ή µε άλλο τρόπο, είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται. 4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στον ιαγωνισµό, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην αντίστοιχη του προϋπολογισµού, τάξη Μ.Ε.Ε.Π. σε µηχανολογικά έργα. 5. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. ικαίωµα συµµετοχής έχουν : α) Νοµικά ή / και φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, εγγεγραµµένοι στην αντίστοιχη του προϋπολογισµού τάξη Μ.Ε.Ε.Π. σε µηχ/κά έργα. β) Κοινοπραξίες, που θα συσταθούν, για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής του Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών. Η υπό σύσταση κοινοπραξία, στην οποία θα συµµετέχει τουλάχιστον ένας εγγεγραµµένος στην αντίστοιχη τάξη Μ.Ε.Ε.Π. σε µηχανολογικά έργα, θα αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο (προσύµφωνο κοινοπραξίας), στο οποίο θα ορίζονται τουλάχιστον η επωνυµία, ο εκπρόσωπός της και τα ποσοστά συµµετοχής κάθε κοινοπρακτούντος Τα νοµικά πρόσωπα καταθέτουν την προσφορά τους µε το νόµιµο εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό τους ή µε

3 πρόσωπο ειδικά για την κατάθεση της προσφοράς εξουσιοδοτηµένο, µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση), συνοδευόµενο από πλήρη νοµιµοποίηση, µε νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής Τα φυσικά πρόσωπα καταθέτουν, οι ίδιοι (αυτοπροσώπως), την προσφορά τους ή µε ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο η ιδιωτικό έγγραφο κατά τα ως άνω Την προσφορά της κοινοπραξίας καταθέτει ο οριζόµενος στο συµβολαιογραφικό η ιδιωτικό προσύµφωνο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, πρόσωπο. 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1. Κοινά δικαιολογητικά (ανεξαρτήτως εθνικότητας & νοµικής µορφής): Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και επιστρέφεται στον αναδειχθέντα ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης. Μετά την ανακήρυξη του αναδόχου, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συµµετέχοντες εκτός του µειοδότη. Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης του διαγωνιζόµενου στο εξωτερικό τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. Πιστοποιητικά κατάταξης Μ.Ε.Ε.Π. Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. ή της αρµόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο, από την οποία να διαπιστώνεται το ανεκτέλεστο µέρος εργολαβιών δηµοσίων έργων που εκτελεί η επιχείρηση µόνη της ή σε κοινοπραξία. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), στην οποία θα δηλώνεται, ότι α) γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες στο χώρο της αλυκής Πολιχνίτου, όπου θα εγκατασταθεί το Σύστηµα Μεταφορικών Ταινιών µεταφοράς και απόθεσης του αλατιού συγκοµιδής, για το οποίο υποβάλλει προσφορά. β) αναλαµβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή ατύχηµα προκληθεί, από οποιαδήποτε αίτια, στο προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει, στο προσωπικό των Αλυκών ή προς τρίτους, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη την Εταιρία, µε την οποία δεν συνδέεται µε σχέση προστήσεως. γ) αναλαµβάνει πλήρως και είναι µόνος υπεύθυνος για την ασφαλιστική κάλυψη και πληρωµή του προσωπικού και των µέσων που θα χρησιµοποιήσει Ειδικά δικαιολογητικά (επιπροσθέτως των κοινών): Φυσικά πρόσωπα: Υπεύθυνη δήλωση (Παράρτηµα «Γ») ότι ο διαγωνιζόµενος: α) δεν έχει πτωχεύσει ή εκκινήσει εναντίον του διαδικασία πτώχευσης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισµό από δηµόσιους διαγωνισµούς

4 β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα και γ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών από τις ηµεδαπές ή αλλοδαπές αρχές, εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία είτε πριν είτε µετά την ανάδειξη µειοδότη. Στην ανωτέρω περίπτωση (γ): Το στοιχείο (α) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών της έδρας του διαγωνιζοµένου Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από απόσπασµα ποινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου, ή (για τα αλλοδαπά πρόσωπα) ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους Νοµικά πρόσωπα: Κωδικοποιηµένο και εν ισχύ καταστατικό της Εταιρίας, από τα οποία να προκύπτουν το είδος του νοµικού προσώπου, η έδρα, η διάρκεια, ο διαχειριστής (για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ) ή ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος (για ΑΕ), τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας δεν απαιτείται πλήρης φάκελος νοµιµοποίησης των νοµικών προσώπων, στο παρόν στάδιο του διαγωνισµού. Αντ αυτού κατατίθεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου, υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), µε την οποία να δηλώνεται ότι: (α) είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί, δεσµεύει αυτό µε µόνη την υπογραφή µου και τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και στοιχεία εκπροσώπησης που αναφέρονται στα προσκοµιζόµενα έγγραφα είναι ακριβή και αµετάβλητα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, (β) το νοµικό πρόσωπο δεν έχει πτωχεύσει ή εκκινήσει εναντίον του διαδικασία πτώχευσης, δεν έχει λυθεί η τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισµό από δηµόσιους διαγωνισµούς, (γ) ότι ο νόµιµος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα και (δ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών, εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία, είτε πριν, είτε µετά την ανάδειξη µειοδότη. Στην ανωτέρω περίπτωση (δ): Το στοιχείο (α) αποδεικνύεται από πλήρη νοµιµοποίηση (καταστατικό, τυποποιήσεις) του νοµικού προσώπου, µε τη νόµιµη δηµοσίευσή τους και πιστοποιητικό τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρµόδια αρχή, πρόσφατης ηµεροµηνίας Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών της έδρας του νοµικού προσώπου. Το στοιχείο (γ) αποδεικνύεται από απόσπασµα ποινικού µητρώου του νοµίµου εκπροσώπου, ή (για τα αλλοδαπά πρόσωπα) ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους.

5 Κοινοπραξίες: Το εργολαβικό προσύµφωνο σύστασης κοινοπραξίας, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των κοινοπρακτούντων και τα πρόσωπα που θα έχουν δικαίωµα να τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους. Υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από όλους τους κοινοπρακτούντες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»), µε την οποία να δηλώνεται ότι τα µέλη της υπό σύστασης κοινοπραξίας: (α) δεν έχουν πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε τελούν σε αποκλεισµό από δηµόσιους διαγωνισµούς (β) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και (γ) ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία είτε πριν είτε µετά την ανάδειξη µειοδότη. Στην ανωτέρω περίπτωση (γ): Το στοιχείο (α) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών των µελών της ένωσης. Το στοιχείο (β) αποδεικνύεται από απόσπασµα ποινικού µητρώου των µελών της ένωσης. 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1. Το νόµισµα της προσφοράς είναι το Ευρώ ( ) Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος στο εξωτερικό µέρος θα αναγράφει το όνοµα ή την επωνυµία του διαγωνιζοµένου και την ένδειξη: Προς: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», Ασκληπιού 1, Αθήνα. «Προσφορά στο ιαγωνισµό της 11 ης Ιουλίου 2012, για το έργο: Κατασκευή Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών για την µεταφορά του αλατιού, κατά την διάρκεια της συγκοµιδής, από το αλοπήγιο στο χώρο απόθεσης της αλυκής Πολιχνίτου» και θα περιέχει υποχρεωτικά: Τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά το άρθρο 6 της διακήρυξης. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και θα περιέχει λεπτοµερή τεχνική περιγραφή του προσφερόµενων υλικών, µονάδων κίνησης και γενικότερα του προφερόµενου κατασκευαστικού έργου, σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενη µελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β») αλλά και τις προσφερόµενες πιθανές βελτιώσεις. Ξεχωριστό φάκελο που θα περιέχει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας του συνόλου του έργου. Την εγγύηση καλής λειτουργίας, η έναρξη του χρόνου της οποίας θα υπολογίζεται µετά την λήξη της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.

6 Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και θα περιέχει το Τιµολόγιο Προσφοράς για την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 7.4 που ακολουθεί Στο «Τιµολόγιο Προσφοράς» (επισυναπτόµενο της παρούσας διακήρυξης έντυπο) θα αναγραφεί ολογράφως και αριθµητικώς το ποσό της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Α». Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αναφέρουν επί του επισυναπτόµενου εντύπου το κόστος κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών, που θα µεταφέρει το αλάτι από το αλοπήγιο στην Μονάδα Πλύσης (ΣΜΤ1) & από την Μονάδα Πλύσης στον Χώρο Απόθεσης (ΣΜΤ2): Σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη µελέτη και Σύµφωνα µε τις πιθανές βελτιωτικές προτάσεις. καθώς και το κόστος εγκατάστασης της Μονάδας Πλύσης, που θα του παραδοθεί Το Χρονοδιάγραµµα θα είναι αξιόπιστο µε αναλυτικό καθορισµό του χρόνου αποπεράτωσης των σταδίων: Προµήθεια υλικών και µηχανισµών Χρόνος περάτωσης κατασκευής των επιµέρους αυτοτελών µερών Μεταφορά στον τόπο εγκατάστασης συναρµολόγησης Χρόνος εγκατάστασης συναρµολόγησης Χρόνος διενέργειας προβλεπόµενων δοκιµών 7.6. Ο Χρόνος Παράδοσης του συνόλου έργου εν λειτουργία στην αλυκή Πολιχνίτου Λέσβου, περιλαµβανοµένου και του χρόνου δοκιµών δεν θα υπερβαίνει τις 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Η έγκαιρη παράδοση του συστήµατος ΜΤ είναι ουσιώδης όρος της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον µειοδότη. Έλλειψη χρονοδιαγράµµατος ή υπέρβαση του χρόνου παράδοσης καθιστά την προσφορά απαράδεκτη Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειάς του διαγωνισµού. Προσφορά, που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στην προσφορά, θ αναφέρεται αριθµός τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θ αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα.

7 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται τα παρακάτω στοιχεία: 1 η Οµάδα κριτηρίων (Συντ. Βαρύτητας 0,5) Πληρότητα και τεκµηρίωση της Τεχνικής Προσφοράς σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη της παρούσας διακήρυξης µελέτη καθώς και µε τις πιθανές προτεινόµενες βελτιώσεις των διαγωνιζοµένων. Ποιότητα των προσφεροµένων υλικών και εξαρτηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών, όπως προκύπτει από την τεχνική περιγραφή, που περιέχεται στις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζοµένων. 2 η Οµάδα κριτηρίων (Συντ. Βαρύτητας 0,2) Χρόνος παράδοσης µετά από έλεγχο της αξιοπιστίας του χρονοδιαγράµµατος. Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 η Οµάδα κριτηρίων (Συντ. Βαρύτητας 0,3) Πληρότητα και τεκµηρίωση των προτεινόµενων βελτιώσεων, που προτείνουν οι διαγωνιζόµενοι και αναφέρονται στην επισυναπτόµενη της παρούσας διακήρυξης µελέτη. 9. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1. Ο διαγωνισµός έχει κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά και θα διεξαχθεί σε τρείς φάσεις: Παραλαβή προσφορών και έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών και αξιολόγησή τους Ανακοίνωση της βαθµολογίας. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών και ανακήρυξη µειοδότη Η Επιτροπή ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης, τα οποία µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών και αποφασίζει για τον αποκλεισµό εκείνων που τυχόν δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την απόφαση και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού Στη συνέχεια µονογράφονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων καθώς και ο φάκελος του χρονοδιαγράµµατος από όλα τα µέλη της Επιτροπής και γίνεται σε µυστική συνεδρίαση η αξιολόγηση τους

8 σύµφωνα µε το άρθρο 8, όσων κριθούν ότι ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή ιαγωνισµού ορίζει ηµεροµηνία κατά την οποία θα γίνει ανακοίνωση της βαθµολογίας στους διαγωνισθέντες. Στην συνεδρίαση αυτή καλούνται να παραστούν οι διαγωνιζόµενοι Τέλος στην τρίτη φάση και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και στην ανάδειξη αναδόχου Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης. Στο πρακτικό αυτό αναφέρεται επίσης κάθε αξιόλογο κατά την κρίση της επιτροπής στοιχείο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προτείνει προς το ιοικητικό Συµβούλιο την κατακύρωση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισµού ή αντίστοιχα την απόρριψη της εισήγησης της Επιτροπής ιαγωνισµού και την επανάληψη του διαγωνισµού είναι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Η πρόταση της Επιτροπής δεν δεσµεύει το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο µπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του. 10. ΜΕΘΟ ΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η αξιολόγηση των προσφορών που, γίνεται από τη Επιτροπή ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης Για την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη, µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β») Οι προσφορές θα βαθµολογηθούν από µονάδες και τους αναφερόµενους συντελεστές βαρύτητας των τριών οµάδων κριτηρίων, ως ακολούθως: Βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων αξιολόγησης. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση µέχρι 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από την αύξηση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Αντίστοιχα η µείωση µέχρι 40 βαθµούς, για την περίπτωση που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά είναι αποδεκτή, πρέπει να προκύπτει από την µείωση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο του αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την τιµή προσφοράς.

9 10.5. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες όσες προσφορές: Έχουν, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, σύµφωνα µε την κρίση της Επιτροπής Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ίσων µειοδοτικών προσφορών, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει οποιονδήποτε από τους µειοδότες και να αναθέσει σε αυτόν την εκτέλεση του έργου Αντιρρήσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής εργολάβου σε αυτόν, γίνονται δεκτές και εξετάζονται, µόνον εφ όσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και πρωτοκολληθούν στο Πρωτόκολλο της εταιρίας στην Αθήνα, µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. 11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, θα ειδοποιήσει εγγράφως τον µειοδότη ή τους µειοδότες, που αναδείχθηκαν και θα τους προσκαλέσει να καταθέσουν στα γραφεία της, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση, την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίσης προς το 5% της προσφοράς τους, καθώς και τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης Στην περίπτωση, που ο µειοδότης δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης το αργότεροεντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση, η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό θα καταπέσει αυτοδικαίως υπέρ της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», ως ποινική ρήτρα, ανεξάρτητα από τις λοιπές επιπλέον ευθύνες του και η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», θα είναι ελεύθερη να συµβληθεί µε τον επόµενο µειοδότη, του οποίου η προσφορά έγινε αποδεκτή, του υπαναχωρήσαντος µειοδότη ευθυνοµένου για κάθε ζηµιά της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», εξ αιτίας της υπαναχώρησής του, που θα προέρχεται, είτε από τη διαφορά της τιµής της προσφοράς του και της τιµής προσφοράς του επόµενου µειοδότη, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την τιµή προσφοράς του νέου µειοδότη κατά την επανάληψη του διαγωνισµού. 12. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του διαγωνιζοµένου των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτηµάτων της Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διαθέτουν σαφή γνώση των συνθηκών και της φύσης του έργου που επιθυµούν να αναλάβουν. Σε περίπτωση που η γνώση αυτή δεν υπάρχει, οφείλουν να ζητήσουν επίσκεψη στους χώρους εκτέλεσης προκειµένου να διαµορφώσουν άποψη και να καταρτίσουν ανάλογα την προσφορά τους.

10 12.3. Η Εταιρία µπορεί να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς και αυτούς του συµβατικού κειµένου που θα υπογραφεί και χωρίς καµία ευθύνη µε βάση το νόµο κατά την απόλυτη κρίση της και ιδίως σε περίπτωση αλλαγής των οικονοµικών όρων και συνθηκών που αφορούν την κατάσταση της Εταιρίας σε σχέση µε τα έργα που αποτελούν τα αντικείµενα της διακήρυξης Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει, για οποιοδήποτε λόγο, την µαταίωση ή µη κατακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισµού, µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους, κατά την κρίση της, χωρίς η απόφαση να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης για τους συµµετέχοντες Κάθε διαφορά, που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη και τη σύµβαση, που θα υπογραφεί µεταξύ της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και του αναδόχου, υπάγεται στην αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αθήνας. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012 Νικόλαος Τσαραπατσάνης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: «Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. «Β» ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ). «Γ» ΕΝΤΥΠΑ ΗΛΩΣΕΩΝ.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευής Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών Αλυκής Πολιχνίτου Τόπος, Ηµεροµηνία & Ώρα ιεξαγωγής ιαγωνισµού: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ Υ/Κ Αθήνας Ασκληπιού 1, 4 ος όροφος 11 η Ιουλίου 2012, 12:00 π.µ. Α Β Περιγραφή Έργου Κατασκευή & λειτουργία Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών ΣΜΤ1 & ΣΜΤ2. Σύµφωνα µε την Μελέτη της διακήρυξης Κατασκευή & λειτουργία Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών ΣΜΤ1 & ΣΜΤ2. Σύµφωνα µε πιθανές προτεινόµενες βελτιώσεις στην Μελέτη της διακήρυξης Εγκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας Πλύσης που θα παραδοθεί αριθµητικά Κόστος ( ) ολογράφως Στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας Ραούλων, Σταθµών Ραούλων και Ελαστικών Ιµάντων. Οι τιµές αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως, είναι καθορισµένες και σταθερές και δεν υπόκεινται σε καµιά µεταβολή, για οποιοδήποτε λόγο, µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης ή την παράτασή της. Στις αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ. (Ηµεροµηνία) (υπογραφή σφραγίδα)

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε ΑΛΥΚΗ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: Κατασκευή Συστήµατος Μεταφορικών Ταινιών µεταφοράς και απόθεσης άλατος ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ [Πληκτρολογήστε το απόσπασµα του εγγράφου εδώ. Το απόσπασµα ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ είναι συνήθως ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ µια σύντοµη σύνοψη των περιεχοµένων του εγγράφου. Πληκτρολογήστε ΙΠΛ. το απόσπασµα ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ του εγγράφου εδώ. Το απόσπασµα είναι συνήθως µια σύντοµη σύνοψη ΣΑΠΦΟΥΣ των περιεχοµένων 3 ΜΥΤΙΛΗΝΗ του εγγράφου.] ΤΗΛ FAX

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Γενικές προδιαγραφές για όλες τις µεταφορικές ταινίες Πρότυπα Κανονισµοί Γενικά στοιχεία κατασκευής για όλες τις µεταφορικές ταινίες Επιµέρους περιγραφή µεταφορικών ταινιών Μεταφορική ταινία Νο Μεταφορική ταινία Νο Μεταφορική ταινία Νο Μεταφορική ταινία Νο Μεταφορική ταινία Νο Μεταφορική ταινία Νο Μεταφορική ταινία Νο 7 (ταινία απόθεσης άλατος) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΟΚΙΜΕΣ... 30

14 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αφορά την κατασκευή συστήµατος µεταφορικών ταινιών για την µεταφορά και απόθεση άλατος στην Αλυκή Πολιχνίτου Λέσβου. Ο αρχικός σχεδιασµός conceptual design του έργου ανήκει στον ιευθυντή Παραγωγής της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε, κ. Κοροβέση Νικόλαο. Το υπο κατασκευή σύστηµα µεταφορικών ταινιών θα περιλαµβάνει πέντε νέες µεταφορικές ταινίες καθώς και µια ταινία απόθεσης άλατος η οποία θα τοποθετηθεί επάνω σε αυτοκινούµενο µεταλλικό ικρίωµα. Το µεταλλικό ικρίωµα του αποθέτη θα κινείται επάνω σε ευθύγραµµη σταθερή τροχιά στον χώρο απόθεσης άλατος. Επίσης στο σύστηµα των παραπάνω περιγραφόµενων µεταφορικών ταινιών θα ενσωµατωθεί από τον ανάδοχο υπάρχουσα συρµάτινη µεταφορική ταινία, στην θέση που φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια. Όλες οι µεταφορικές ταινίες θα είναι σταθερές εκτός από την µεταφορική ταινία υπ αριθµ. 3 (Νο 3) η οποία θα έχει την δυνατότητα να αποµακρύνεται από την θέση της προκειµένου να είναι δυνατή η µεταφορά του εξοπλισµού συγκοµιδής από τα αλοπήγια στον χώρο στάθµευσης. 2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 2.1 Γενικές προδιαγραφές για όλες τις µεταφορικές ταινίες Πρότυπα Κανονισµοί Ο σχεδιασµός και διαστασιολόγηση των µεταφορικών ταινιών και των επιµέρους στοιχείων τους ακολουθεί τα παρακάτω πρότυπα κανονισµούς: DIN 22101: Continuous conveyors Belt Conveyors for loose bulk materials Basics for calculation and dimensioning. ISO nd edition : Continuous mechanical handling equipment Belt conveyors with carrying idlers Calculation of operating power and tensile forces. CEMA BELT BOOK 5TH EDITION: Belt tension, power, and drive engineering.

15 DIN 22107: Continuous mechanical handling equipment idler sets idler sets for loose bulk material principle dimensions. DIN 22102: Conveyor belts with textile plies. Ο ανάδοχος του έργου θα προβεί σε έλεγχο της επάρκειας διαστασιολόγησης των επιµέρους στοιχείων των µεταφορικών ταινιών ( αντοχή ιµάντα µεταφορικής ταινίας, σταθµοί ραούλων και ράουλα, µέγεθος και αντοχή τυµπάνων, µέγεθος µειωτήρα και ηλεκτροκινητήρα µεταφορικής ταινίας) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών των επιµέρους προαναφερθέντων στοιχείων και σύµφωνα µε τους παραπάνω κανονισµούς και θα προτείνει τυχόν αλλαγές που αφορούν την καλή λειτουργία των µεταφορικών ταινιών Γενικά στοιχεία κατασκευής για όλες τις µεταφορικές ταινίες Όλες οι µεταφορικές ταινίες θα έχουν δυναµικότητα 120 tn/h, το πλάτος του ιµάντα θα είναι 650 mm και η ταχύτητα του θα είναι m/sec. Όλες οι µεταφορικές ταινίες θα µπορούν να εκκινούν φορτωµένες. Ο ιµάντας των µεταφορικών ταινιών θα υποστηρίζεται στο άνω (κλάδος φορτίου) και κάτω (κλάδος επιστροφής κενός φορτίου) µέρος του µε επαρκή αριθµό σταθµών ραούλων, έτσι ώστε όταν ο ιµάντας λειτουργεί υπό φορτίο να εµφανίζει βέλος κάµψης < 2% της απόστασης µεταξύ των σταθµών ραούλων. Οι σταθµοί ραούλων θα είναι µεταλλικοί, στιβαρής κατασκευής ικανής να παραλάβει τα εµφανιζόµενα φορτία και θα φέρει τρία όµοια ράουλα διαµέτρου 89 mm τοποθετηµένα έτσι ώστε να σχηµατίζουν γωνία σκαφίδωσης Οι σταθµοί ραούλων επιστροφής θα αποτελούνται από ένα οριζόντιο ράουλο διαµέτρου 108 mm. Οι σταθµοί φορτίου και επιστροφής τοποθετούνται επί των µεταλλικών ικριωµάτων των µεταφορικών ταινιών µε κοχλίες. Οι οπές για την στερέωση των σταθµών ραούλων θα είναι κατασκευασµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν την δυνατότητα µικρορύθµισης της θέσεως του σταθµού. Η τοποθέτηση των σταθµών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο οριζόντιος άξονας των σταθµών να είναι κάθετος στον διαµήκη άξονα του ιµάντα της µεταφορικής ταινίας, ενώ ο κατακόρυφος άξονας των σταθµών να συµπίπτει µε τον κατακόρυφο άξονα του ιµάντα. Το κέλυφος των ραούλων θα είναι πλαστικό. Ο άξονας των ραούλων θα είναι καλιµπρέ ποιότητας St 37 ή καλύτερος, διαµέτρου 20mm και θα εδράζεται στο κέλυφος των ραούλων µε κατάλληλους ένσφαιρους

16 τριβείς. Στα άκρα του άξονα των ραούλων θα διαµορφωθούν κατάλληλες υποκοπές, όπως φαίνεται και στα συνηµµένα σχέδια, για την εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση στους σταθµούς. Ο καθαρισµός του ιµάντα των µεταφορικών ταινιών θα γίνεται στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια µε την βοήθεια κατάλληλων ξυστρών. Ο εξωτερικός καθαρισµός θα γίνεται κατά την αποχώρηση του ιµάντα από το κινητήριο τύµπανο µε ευθύγραµµη ξύστρα, ενώ ο εσωτερικός καθαρισµός θα γίνεται πριν ο ιµάντας τυλιχτεί στο τύµπανο τάνυσης µε γωνιακή (90 0 ) ξύστρα. Οι ξύστρες θα είναι κατασκευασµένες από πλαστικό ΠΕ1000 ή ACETAL και θα στηρίζονται σε ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις που θα εξασφαλίζουν συνεχή επαφή µε των ιµάντα. Όλες οι ταινίες θα έχουν οχετό απορροής και τροφοδοσίας της επόµενης ταινίας κατασκευασµένο από ανοξείδωτη λαµαρίνα ποιότητας AISI 316, πάχους 3 mm. Λόγω της έντονης διαβρωτικής δράσης του µεταφερόµενου υλικού καθώς και του περιβάλλοντος όπου θα εγκατασταθούν οι µεταφορικές ταινίες, όλα τα µεταλλικά µέρη των µεταφορικών ταινιών θα είναι βαµµένα σύµφωνα µε το ISO BS EN για κατηγορία διάβρωσης C5. To πρώτο χέρι θα είναι µια στρώση µε εποξειδικό αστάρι ψευδαργύρου µέχρι πάχους βαφής 75 µm, στην συνέχεια θα γίνουν δύο στρώσεις µε εποξειδική βαφή φραγµού έργου µέχρι πάχους βαφής 175 µm και µια τελική στρώση πολυουρεθανικού χρώµατος µέχρι πάχους βαφής 50 µm, του οποίου το χρώµα (RAL) θα είναι της επιλογής του εργοδότη. Όλες οι µεταλλικές δοκοί κατασκευής των ικριωµάτων των µεταφορικών ταινιών θα έχουν υποστεί καθαρισµό της επιφάνειάς τους (υδροβολή ) από οξείδια η λάδια για την καλύτερη πρόσφυση της βαφής. Όλες οι µεταφορικές ταινίες θα φέρουν προστατευτικά καλύµµατα στα κινούµενα µέρη τους µε τα οποία θα εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και προστασία του προσωπικού. 2.2 Επιµέρους περιγραφή µεταφορικών ταινιών Μεταφορική ταινία Νο 1 Η µεταφορική ταινία Νο 1, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, θα κατασκευαστεί ανάµεσα στις δύο σειρές αλοπηγίων, θα είναι σταθερή και θα παραλαµβάνει το αλάτι από τις υπάρχουσες µεταφορικές ταινίες συγκοµιδής άλατος. Η παραλαβή θα γίνεται από το υπάρχον αυτοκινούµενο σιλό

17 άλατος το οποίο θα κινείται πάνω από την νέα µεταφορική ταινία Νο 1 και θα την τροφοδοτεί. Το µήκος της µεταφορικής ταινίας θα είναι περίπου 375 m. Το ακριβές µήκος θα προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου µε επιτόπου µέτρηση πριν την κατασκευή. Ο ιµάντας της µεταφορικής ταινίας θα έχει πλάτος 650 mm θα είναι τύπου EP- 1000/4 και θα είναι κατασκευασµένος από δύο στρώµατα ελαστικού µε τέσσερεις στρώσεις ενισχυτικών λινών. Το στρώµα ελαστικού από την πλευρά του φορτίου θα έχει πάχος τουλάχιστον 6 mm ενώ το κάτω στρώµα θα έχει πάχος 3 mm. Ο ιµάντας θα µπορεί να παραλάβει τις δυνάµεις που προέρχονται από το µεταφερόµενο υλικό, τους σταθµούς ραούλων, το ίδιο βάρος του ιµάντα, την εκκίνηση της µεταφορικής ταινίας και την απαιτούµενη τάνυση του ιµάντα. Το κινητήριο τύµπανο καθώς και το τύµπανο τάνυσης (τύµπανο ουράς) της µεταφορικής ταινίας θα έχουν τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστούν από χάλυβα ποιότητας St37 ή καλύτερης. Η εξωτερική επιφάνεια των τυµπάνων θα φέρει ελαστική επένδυση, σκληρότητας 60 ShA, µε αυλακώσεις. Ο άξονας των τυµπάνων θα έχει τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστεί από χάλυβα ποιότητας Ck 60 ή καλύτερης. Η έδραση του άξονα θα γίνεται σε έδρανα διαιρούµενου τύπου, κατάλληλα για την διάµετρο και τα φορτία του άξονα. Τα έδρανα θα φέρουν ρουλεµάν µε δύο σειρές βαρελοειδών τριβέων, κατάλληλους δακτυλίους στεγανοποίησης και κατάλληλη υποδοχή για λίπανση. Ενδεικτικό είδος και µέγεθος εδράνων SKF SNL 522. Τα έδρανα και το τύµπανο ουράς θα τοποθετηθούν επί µεταλλικού φορέα ο οποίος θα έχει την δυνατότατα οριζόντιας µετακίνησης ολίσθησης προκειµένου να είναι εφικτή η τάνυση του ιµάντα. Η µεταφορική ταινία θα φέρει δύο τύµπανα για την δηµιουργία της κατάλληλης γωνίας επαφής του ιµάντα µε το κινητήριο τύµπανο και το τύµπανο τάνυσης. Τα τύµπανα αυτά θα έχουν τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστούν από χάλυβα ποιότητας St37 ή καλύτερης. Η εξωτερική επιφάνεια των τυµπάνων θα φέρει ελαστική επένδυση, σκληρότητας 40 ShA, µε αυλακώσεις. Ο άξονας των τυµπάνων θα έχει τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστεί από χάλυβα ποιότητας Ck 60 ή καλύτερης. Η έδραση του άξονα θα γίνεται σε έδρανα διαιρούµενου τύπου, κατάλληλα για την διάµετρο και τα φορτία του άξονα. Τα έδρανα θα φέρουν ρουλεµάν µε δύο σειρές βαρελοειδών τριβέων,

18 κατάλληλους δακτυλίους στεγανοποίησης και κατάλληλη υποδοχή για λίπανση. Ενδεικτικό είδος και µέγεθος εδράνων SKF SNL 511. Η κίνηση της µεταφορικής ταινίας θα γίνεται µέσω µειωτήρα και ηλεκτροκινητήρα που θα τοποθετηθούν επί µεταλλικού ικριώµατος στιβαρής κατασκευής ικανής να δέχεται τα στατικά και δυναµικά φορτία που προκύπτουν από την λειτουργία της ταινίας. Ο µειωτήρας θα είναι καινούργιος και αµεταχείριστος, αναγνωρισµένου οίκου κατασκευής, σταθερών στροφών µε τουλάχιστον τρείς βαθµίδες µείωσης, βαρέου τύπου, ικανός να µεταφέρει την απαιτούµενη ροπή για την λειτουργία της µεταφορικής ταινίας. Ο µειωτήρας θα συνδέεται µε τον άξονα του τυµπάνου της µεταφορικής ταινίας µέσω κόµπλερ βαρέου τύπου ικανού να µεταφέρει µε ασφάλεια την απαιτούµενη ροπή εκκίνησης και λειτουργίας της µεταφορικής ταινίας. Ο αριθµός στροφών στον άξονα εξόδου του µειωτήρα θα είναι τέτοιος ώστε ο ιµάντας της µεταφορικής ταινίας να κινείται µε την απαιτούµενη ταχύτητα του 1 m/s. Ενδεικτικός τύπος και µέγεθος µειωτήρα: Bonfiglioli HDP 90-3 Σχέση µείωσης: i = 44.6 Ταχύτητα άξονα εξόδου: n 2 = 31 rpm Ταχύτητα άξονα εισόδου: n1 = 1400 rpm Ροπή στον άξονα εξόδου του µειωτήρα: Mn 2 = Nm Ισχύς στον άξονα εισόδου του µειωτήρα: Pn 1 = 59 Kw. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι καινούργιος και αµεταχείριστος τριφασικός /50 Ηz, τετραπολικός ισχύος τουλάχιστον 37 Kw / 1480 rpm, κατάλληλος για την εκκίνηση της µεταφορικής ταινίας ακόµη και όταν αυτή είναι φορτωµένη. Η µετάδοση της κίνησης στον µειωτήρα θα γίνεται µέσω τραπεζοειδών ιµάντων και των κατάλληλων τροχαλιών ώστε η ταχύτητα τελικά του ιµάντα της µεταφορικής ταινίας να είναι 1 m/sec. Ενδεικτικό µέγεθος τροχαλιών και τραπεζοειδών ιµάντων: ιάµετρος τροχαλίας ηλεκτροκινητήρα 300 mm / 3 αυλακώσεων ιάµετρος τροχαλίας µειωτήρα 318 mm / 3 αυλακώσεων Τραπεζοειδείς ιµάντες µεγέθους C 118 / 3 τεµάχια. Η τάνυση της µεταφορικής ταινίας θα γίνεται µε την οριζόντια µετακίνηση του τυµπάνου ουράς την βοήθεια τυποποιηµένων βαρών. Για τον λόγω αυτό θα κατασκευαστεί µεταλλικό ικρίωµα επί του οποίου θα αναρτηθούν τα βάρη και θα συνδεθούν µε τον µεταλλικό φορέα του τυµπάνου ουράς µέσω τροχαλιών και συρµατόσχοινων. Οι διαστάσεις και του µεταλλικού φορέα θα καθορισθούν πριν

19 την κατασκευή µε επιτόπου µετρήσεις δεδοµένου του περιορισµένου χώρου κατασκευής. Απαιτούµενο βάρος για την τάνυση του ιµάντα της µεταφορικής ταινίας 3,5 tn. Ο ανάδοχος του έργου θα προβεί σε έλεγχο της επάρκειας διαστασιολόγησης των επιµέρους στοιχείων της µεταφορικής ταινίας ( ιµάντας, ράουλα, τύµπανα, µειωτήρας, ηλεκτροκινητήρας), ανάλογα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών και όπου απαιτείται θα προτείνει τις ανάλογες αλλαγές, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της µεταφορικής ταινίας Μεταφορική ταινία Νο 2 Η µεταφορική ταινία Νο 2, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, θα είναι σταθερή θα κατασκευαστεί κάθετα ως προς τον άξονα της ταινίας Νο 1 και θα τροφοδοτείται από αυτή λόγω υψοµετρικής διαφοράς και µε την βοήθεια ανοξείδωτου οχετού τροφοδοσίας. Το µήκος της µεταφορικής ταινίας θα είναι περίπου 120 m. Το ακριβές µήκος θα προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου µε επιτόπου µέτρηση πριν την κατασκευή. Ο ιµάντας της µεταφορικής ταινίας θα έχει πλάτος 650 mm θα είναι τύπου EP- 630/3 και θα είναι κατασκευασµένος από δύο στρώµατα ελαστικού µε τρείς στρώσεις ενισχυτικών λινών. Το στρώµα ελαστικού από την πλευρά του φορτίου θα έχει πάχος τουλάχιστον 5 mm ενώ το κάτω στρώµα θα έχει πάχος 2 mm. Ο ιµάντας θα µπορεί να παραλάβει τις δυνάµεις που προέρχονται από το µεταφερόµενο υλικό, τους σταθµούς ραούλων, το ίδιο βάρος του ιµάντα, την εκκίνηση της µεταφορικής ταινίας και την απαιτούµενη τάνυση του ιµάντα. Το κινητήριο τύµπανο καθώς και το τύµπανο τάνυσης της µεταφορικής ταινίας θα έχουν τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστούν από χάλυβα ποιότητας St37 ή καλύτερης. Η εξωτερική επιφάνεια των τυµπάνων θα φέρει ελαστική επένδυση, σκληρότητας 60 ShA, µε αυλακώσεις. Ο άξονας των τυµπάνων θα έχει τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστεί από χάλυβα ποιότητας Ck 60 ή καλύτερης. Η έδραση του άξονα θα γίνεται σε έδρανα διαιρούµενου τύπου, κατάλληλα για την διάµετρο και τα φορτία του άξονα. Τα έδρανα θα φέρουν ρουλεµάν µε δύο σειρές βαρελοειδών τριβέων, κατάλληλους δακτυλίους στεγανοποίησης και κατάλληλη υποδοχή για λίπανση. Ενδεικτικό είδος και µέγεθος εδράνων SKF SNL 518. Τα έδρανα και το τύµπανο ουράς θα

20 τοποθετηθούν επί µεταλλικού φορέα ο οποίος θα έχει την δυνατότατα οριζόντιας µετακίνησης ολίσθησης προκειµένου να είναι εφικτή η τάνυση του ιµάντα. Η µεταφορική ταινία θα φέρει δύο τύµπανα για την δηµιουργία της κατάλληλης γωνίας επαφής του ιµάντα µε το κινητήριο τύµπανο και το τύµπανο τάνυσης. Τα τύµπανα αυτά θα έχουν τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστούν από χάλυβα ποιότητας St37 ή καλύτερης. Η εξωτερική επιφάνεια των τυµπάνων θα φέρει ελαστική επένδυση, σκληρότητας 40 ShA, µε αυλακώσεις. Ο άξονας των τυµπάνων θα έχει τις ελάχιστες διαστάσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και θα κατασκευαστεί από χάλυβα ποιότητας Ck 60 ή καλύτερης. Η έδραση του άξονα θα γίνεται σε έδρανα διαιρούµενου τύπου, κατάλληλα για την διάµετρο και τα φορτία του άξονα. Τα έδρανα θα φέρουν ρουλεµάν µε δύο σειρές βαρελοειδών τριβέων, κατάλληλους δακτυλίους στεγανοποίησης και κατάλληλη υποδοχή για λίπανση. Ενδεικτικό είδος και µέγεθος εδράνων SKF SNL 511. Η κίνηση της µεταφορικής ταινίας θα γίνεται µέσω µειωτήρα και ηλεκτροκινητήρα που θα τοποθετηθούν επί µεταλλικού ικριώµατος στιβαρής κατασκευής ικανής να δέχεται τα στατικά και δυναµικά φορτία που προκύπτουν από την λειτουργία της ταινίας. Ο µειωτήρας θα είναι καινούργιος και αµεταχείριστος, αναγνωρισµένου οίκου κατασκευής, σταθερών στροφών µε τουλάχιστον τρείς βαθµίδες µείωσης, βαρέου τύπου, ικανός να µεταφέρει την απαιτούµενη ροπή για την λειτουργία της µεταφορικής ταινίας. Ο µειωτήρας θα συνδέεται µε τον άξονα του τυµπάνου της µεταφορικής ταινίας µέσω κόµπλερ βαρέου τύπου ικανού να µεταφέρει µε ασφάλεια την απαιτούµενη ροπή εκκίνησης και λειτουργίας της µεταφορικής ταινίας. Ο αριθµός στροφών στον άξονα εξόδου του µειωτήρα θα είναι τέτοιος ώστε ο ιµάντας της µεταφορικής ταινίας να κινείται µε την απαιτούµενη ταχύτητα του 1 m/s. Ενδεικτικός τύπος και µέγεθος µειωτήρα: Bonfiglioli HDP 80-3 Σχέση µείωσης: i = 36.8 Ταχύτητα άξονα εξόδου: n 2 = 38 rpm Ταχύτητα άξονα εισόδου: n1 = 1400 rpm Ροπή στον άξονα εξόδου του µειωτήρα: Mn 2 = Nm Ισχύς στον άξονα εισόδου του µειωτήρα: Pn 1 = 52 Kw. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι καινούργιος και αµεταχείριστος τριφασικός /50 Ηz, τετραπολικός ισχύος τουλάχιστον 22 Kw / 1469 rpm, κατάλληλος για την εκκίνηση της µεταφορικής ταινίας ακόµη και όταν αυτή είναι φορτωµένη. Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

/ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (O.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Τόπος Έργου: Πάτρα Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΑΝΑΠΤ.-ΕΚΜ/ΣΗΣ Πάτρα, 03-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: 3851 Αρ. Σχεδ.: 2528 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ημόσιου Ανοικτού ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα