ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. Διάρκεια Έργου : Από την ημερομηνία υπογραφής και για τρεις (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες Προϋπολογισμός Έργου : Ανώτερος προϋπολογισμός πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (59.500,00 ) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τρείς χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) Χρηματοδότηση : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ημερομηνία Ανάρτησης Προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής : 20/05/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 5638/ΠΤ/ Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 03/06/2015, ώρα 15:00 Τόπος Υποβολής Προσφορών : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56, Αθήνα Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. Μεσογείων 56, Αθήνα Και από το δικτυακό τόπο Πληροφορίες : κ. Δημήτριος Νικητόπουλος Τηλ.: Φαξ :

2 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΈΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΙΜΗ-ΝΟΜΙΣΜΑ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Σελίδα 1 από 88

3 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : 33. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Β.1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Β.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΑΣΕΙΣ ΈΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΆΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΆΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ ΆΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΆΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΆΡΘΡΟ 11 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 13 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΆΡΘΡΟ 15 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΆΡΘΡΟ 16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΆΡΘΡΟ 17 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΆΡΘΡΟ 18 ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΆΡΘΡΟ 19 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΆΡΘΡΟ 20 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΆΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΆΡΘΡΟ 22 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 23 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 24 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΆΡΘΡΟ 25 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΆΡΘΡΟ 26 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Η ΑΠΟ.. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΟ ΑΠΟ.. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 2 από 88

4 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Γενικό Πλαίσιο Διαγωνισμού και Έργου Ο παρών Πρόχειρος Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου του Έργου, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο Διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο της από 04/10/2013 και με Α.Π /ΨΣ4839- Α2 πράξης ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών», με κωδικό MIS , στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H ΕΔΕΤ Α.Ε προκηρύσσει τον παρόντα διαγωνισμό με βάση την απόφαση της 333 ης συνεδρίας (Θέμα 9) του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της, που πραγματοποιήθηκε στις 12/05/2015. Όλοι οι περιεχόμενοι στην Προκήρυξη αυτή όροι είναι υποχρεωτικοί για τους Υποψήφιους Αναδόχους. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις της Προκήρυξης (ποσοτικές και ποιοτικές) απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Βασικοί Ορισμοί Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): Το πλαίσιο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης : Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο , η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ). Η ΕΔΕΤ, (φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας (ΓΓΕΤ)), αξιοποιώντας τις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές του, ως δικαιούχος, ανταποκρίθηκε στην Πρόσκληση 39 (με Α.Π /ΨΣ2919-Α2/27-Ψηφιακή Σύγκλιση», με στόχο την ουσιαστική Σελίδα 3 από 88

5 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας). Πράξη: «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών», η οποία αφορά στην από 04/10/2013 και με Α.Π.: /ΨΣ4839-Α2 ενταγμένη πράξη ΕΣΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Έργο: Το έργο συνίσταται στην «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Ενδιαφερόμενος: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση ή κοινοπραξία αυτών που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία. Υποψήφιος Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει Προσφορά. Ανάδοχος: Ο Ενδιαφερόμενος που τελικά θα επιλεγεί για την εκτέλεση του Έργου. Εκπρόσωπος: Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Αντίκλητος: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει ως αρμόδιο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον υποψήφιο Ανάδοχο. Υπεύθυνος Έργου: Το πρόσωπο, που ο Υποψήφιος Ανάδοχος εξουσιοδοτεί να διαχειριστεί το Έργο, να ενεργεί και να υπογράφει για λογαριασμό του. Προϋπολογισμός Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως ενδεικτική δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου συνολικού Έργου. Προκήρυξη: Το παρόν κείμενο, στο οποίο αποτυπώνονται οι όροι και τα ζητούμενα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί. Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε Ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Απόφαση Κατακύρωσης: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. Σύμβαση: Η συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί για την εκτέλεση του Έργου. Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμού: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού (αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών, εισήγηση κατακύρωσης καθώς και κάθε άλλη, συναφή με την άρτια διενέργεια του διαγωνισμού, ενέργεια). Σελίδα 4 από 88

6 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και που εξετάζει τις ενστάσεις και εισηγείται επ αυτών προς το αποφασίζον όργανο. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Η επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και η οποία θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. 3. Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού και Έργου Ο παρών Διαγωνισμός και η Σύμβαση που θα υπογραφεί διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Του άρθρου 21 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ», Του άρθρου τέταρτου του ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α 122/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενική Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ», Του άρθρου 88 «Υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής» του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ101/Α/1990), Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ128/Α/2001),τον ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και από τον ν. 4115/2013(ΦΕΚ 24/Α/2013), Της υπ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ Β 540/ ,αρ.πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ αριθμ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ), την αριθμ. πρωτ.28020/ ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την υπ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138(ΦΕΚ Β 292/ ) Του ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 204/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Της ΚΥΑ με αριθμό Π1/23807/ (ΦΕΚ Β 3400/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Σελίδα 5 από 88

7 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών» Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Του ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ) Της από 04/10/2013 και με Α.Π. : /ΨΣ4839-Α2 απόφασης ένταξης της Πράξης: «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Του άρθρου 157 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Τα πρακτικά της 333ης συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 12/05/2015 (Θέμα 9) Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του Έργου, οφείλει να εφαρμόζει, πέραν των διατάξεων του ισχύοντος Δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο Διαγωνισμό και τη Σύμβαση και: Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/ του Συμβούλιου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθμ. 1828/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 4. Αναθέτουσα Αρχή Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Σελίδα 6 από 88

8 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. Στόχος της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και να αποτελέσει το περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας για τη μελλοντική γενιά των Ε&Ε δικτύων. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. υλοποιεί μία σειρά δράσεων που στόχο έχουν τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών που μπορούν να διευκολύνουν την οργάνωση, περιγραφή και προώθηση ψηφιακού περιεχομένου. Οι δράσεις αυτές συνεισφέρουν στο όραμα της δημιουργίας μιας ιδεατής οριζόντιας υποδομής ψηφιακών αποθετηρίων που θα διευκολύνουν την διαφύλαξη, το διαμοιρασμό και την εύρεση ψηφιακού περιεχομένου. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών από προσωπικό δημόσιων φορέων, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και άλλου τύπου κοινότητες που εμπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία, και χρήση της ψηφιακής γνώσης. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. 5. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης Η παρούσα Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.grnet.gr), έχει αναρτηθεί σε εμφανές μέρος στoν πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής στις και θα αποσταλεί σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς. 6. Τρόπος Λήψης των Εγγράφων της Προκήρυξης Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται επίσης χωρίς καταβολή τιμήματος, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Μεσογείων 56, Αθήνα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον οι ενδιαφερόμενοι, αναλάβουν τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των Ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , ΑΦΜ, όνομα προσώπου επαφής), έτσι, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν Σελίδα 7 από 88

9 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προς διευκόλυνση των Ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης και του Διαγωνισμού Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης και το Διαγωνισμό, μόνο γραπτώς (με επιστολή στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είτε με fax ( ) ή υπόψη κ. Δημήτριου Νικητόπουλου, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των Προσφορών στο Άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης. H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντάει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και θα αναρτήσει συγκεντρωτικές απαντήσεις και στην ιστοσελίδα της. Κανένας Ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Γλώσσα Διαγωνισμού Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συνταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Η παρούσα Προκήρυξη, οι Προσφορές και η Σύμβαση που θα προκύψει, θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ενδιαφερόμενου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Οι Ενδιαφερόμενοι και οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. Όλα τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από τους υποψήφιους Ανάδοχους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με ποινή αποκλεισμού. Για τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 19 και 20. Τα μεταφρασμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας έκδοσής τους, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και μεταφρασμένα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κωδ. Πολ. Δικ. και 36 παρ.2 εδ.γ του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) Σελίδα 8 από 88

10 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Τυχόν συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία και όροι, μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 9. Ματαίωση Ακύρωση Επανάληψη του Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμού, ή ένεκα σπουδαίου λόγου διατηρεί το δικαίωμα: να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. Σελίδα 9 από 88

11 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Το Έργο Στο πλαίσιο της Πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών», είναι απαραίτητη η προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών ραβδωτού κώδικα (barcode scanners) και συμπληρωματικού υπολογιστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών αιμοδοσίας της Χώρας. Ο εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 94 Φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 94 Web κάμερες 1 Ηλεκτρονικό υπολογιστή (Υπηρεσία Αιμοδοσίας Καλύμνου) 1 Εκτυπωτή / Fax (πολυμηχάνημα για Υπηρεσία Αιμοδοσίας Καλύμνου) 1 Ηλεκτρονικό υπολογιστή (Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ) 1 Οθόνη (Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ) 96 Σαρωτές γραμμωτού κώδικα (Barcode scanners) Κάθε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: Οθόνη: Διαγώνιος 15, Ανάλυση 1366 Χ 768 ή μεγαλύτερα Επεξεργαστής: με 2 πυρήνες, στα 1.7GHz και άνω, 64bit Μνήμα RAM: 4GB DDR MHz με δυνατότητα αναβάθμισης μέχρι τα 8GB τουλάχιστον Σκληρός δίσκος: χωρητικότητας 500GB, SATA3 ή μεγαλύτερος Συσκευή οπτικής ανάγνωσης/εγγραφής: SATA DVD-RW Είσοδοι/Έξοδοι: LAN RJ45 10/100Mbps, 2 θύρες USB 2.0, 1 θύρα USB 3.0, θύρα ακουστικών/μικροφώνου, σειριακή θύρα RS-232, θύρα για σύνδεση εξωτερικής οθόνης HDMI, Ασύρματη δικτύωση WiFi onboard και bluetooth onboard Ηχεία: ενσωματωμένα Πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγγύηση: Οn site 2 (δύο) ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 pro 64bit ή Windows 8.1 pro 64bit (ελληνικά) Κάθε web κάμερα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: Σελίδα 10 από 88

12 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Ανάλυση: 1280 Χ 720, 30fps ή μεγαλύτερη Να διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο Να διαθέτει θύρα σύνδεσης USB Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Υπηρεσία Αιμοδοσίας Καλύμνου) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: Τύπος: Κεντρική μονάδα Η/Υ ενσωματωμένη στην οθόνη (ALL IN ONE) Οθόνη: Διαγώνιος 19, Ανάλυση 1600 Χ 900 Επεξεργαστής: με 2 πυρήνες, στα 2.7GHz και άνω Μνήμα RAM: 4GB στα 1600ΜΗz, DDR3 SDRAM, με δυνατότητα αναβάθμισης μέχρι τα 16 GB Σκληρός δίσκος: χωρητικότητας 250GB, 7200 RPM, SATA Είσοδοι/Έξοδοι: RJ45 Gigabit Ethernet, 3 θύρες USB 2.0, θύρα μικροφώνου 3.5mm, θύρα ακουστικών 3.5mm, θύρα για σύνδεση εξωτερικής οθόνης HDMI ή/και VGA Βιντεοκάμερα: ενσωματωμένη στην οθόνη, ανάλυση 1280 Χ 720 Μικρόφωνο: 1 ενσωματωμένο Ηχεία: 2 ενσωματωμένα Περιφερειακά: USB πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες και USB ποντίκι, αποκλειστικά ενσύρματα Εγγύηση: Οn site 2 (δύο) ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 pro 64bit ή Windows 8.1 pro 64bit (ελληνικά) Ο Εκτυπωτής / Fax (πολυμηχάνημα για Υπηρεσία Αιμοδοσίας Καλύμνου) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: Τύπος: πολυμηχάνημα με δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης και αποστολής/λήψης fax Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser ασπρόμαυρη Διάσταση χαρτιού εκτύπωσης/σάρωσης: A4 Βάρος χαρτιού εκτύπωσης: 60 έως 120 γρ/τμ Ανάλυση εκτύπωσης: 600 Χ 600 dpi Ταχύτητα εκτύπωσης: 25 σελίδες ανά λεπτό Εκτύπωση δύο όψεων: αυτόματη Χωρητικότητα δίσκου εκτύπωσης: 250 φύλλα Αριθμός εκτυπώσεων: σελίδες ανά μήνα Ανάλυση σάρωσης: 1200 dpi Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη σάρωσης: 35 φύλλα Ταχύτητα αποστολής/λήψης fax: 33.6 Kbps Θύρες επικοινωνίας: RJ45 10/100 Ethernet, USB 2.0, RJ11 αναλογική τηλεφώνου Σελίδα 11 από 88

13 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Εγγύηση: Οn site 2 (δύο) ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: Επεξεργαστής: με 6 πυρήνες και άνω, στα 1.9GHz και άνω, 64bit Μνήμα RAM: 8GB στα 1600ΜΗz, DDR3 SDRAM, με δυνατότητα αναβάθμισης τουλάχιστον μέχρι τα 32 GB Σκληρός δίσκος: χωρητικότητας 500GB, SATA, HOT PLUG (2 τεμάχια) Τροφοδοτικό: HOT PLUG (2 τεμάχια) Είσοδοι/Έξοδοι: τουλάχιστον 2 θύρες LAN RJ45 Gigabit Ethernet, 3 θύρες USB 2.0, θύρα για σύνδεση εξωτερικής οθόνης HDMI ή/και VGA Συσκευή οπτικής ανάγνωσης/εγγραφής: SATA DVD-RW Περιφερειακά: USB πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες και USB ποντίκι, αποκλειστικά ενσύρματα Εγγύηση: Οn site 2 (δύο) ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα Λειτουργικό σύστημα: Windows Server 2008 R2 64bits ή νεότερο Η Οθόνη (Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: Διαγώνιος: 19 ή μεγαλύτερη Ανάλυση: 1600 Χ 900 ή μεγαλύτερη Θύρα σύνδεσης: αντίστοιχη με τον ως άνω Η/Υ Κάθε σαρωτής γραμμωτού κώδικα (Barcode scanner) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληροί κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: Τεχνολογία σάρωσης: Linear imager 2500 pixels ή ισοδύναμη Πηγή φωτός: 625 nm LED ή ισοδύναμη Ανάλυση: 3 mil Απόσταση ανάγνωσης: τουλάχιστον 30 εκ. Ρυθμός σάρωσης/ανάγνωσης: 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο Γωνία ανάγνωσης: Pitch: +/- 70 μοίρες, Skew/Yaw: +/- 70 μοίρες Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ανάγνωσης (auto sense) ή ισοδύναμη Υποστηριζόμενοι γραμμωτοί κώδικες: UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar Τύπος σύνδεσης-διεπαφής: USB Βάρος: μέχρι 150 γραμμάρια (χωρίς τη βάση) Αντοχή σε πτώσεις: μέχρι 1,5 μέτρο Σελίδα 12 από 88

14 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Να διαθέτει βάση στήριξης με λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ανάγνωσης (auto sense) ή ισοδύναμη λειτουργία Το υλικό κατασκευής του περιβλήματος του σαρωτή καθώς και της βάσης στήριξης θα πρέπει να διαθέτει αντι-μικροβιακή προστασία. Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι εμποτισμένη μέσα στο υλικό και όχι επιστρωμένη για να διασφαλίζεται η αντοχήπαραμονή της μετά από πολλή χρήση. Εγγύηση: Οn site 2 (δύο) ετών με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα 11. Προϋπολογισμός Έργου - Τρόπος Πληρωμής Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 ) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε Ευρώ ( ) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνει ως εξής: Στο τέλος κάθε μήνα θα προσμετρούνται οι οριστικές παραλαβές που έχουν γίνει μέσα σε αυτό το διάστημα και θα πραγματοποιείται η αντίστοιχη πληρωμή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Η καταβολή της αναλογούσας πληρωμής θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) μετά την θέση σε εφαρμογή του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο υποψήφιος Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, προκειμένου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Το ποσό της κράτησης θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για λογαριασμό της ΕΑΑΔΗΣΥ, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής της διαχείρισης και στην συνέχεια ο Ανάδοχος θα καταθέτει το σχετικό πιστοποιητικό πληρωμής στην Αναθέτουσα ώστε να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του. 12. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή- Φάσεις του Έργου Ο Τόπος Παράδοσης της προμήθειας είναι οι υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων της Χώρας σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α. Οι ακριβείς ταχυδρομικές διευθύνσεις θα υποδειχθούν εγκαίρως από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 13 από 88

15 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Η παράδοση του υπολογιστικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης Προμήθειας Ειδών, στις κατά τόπους υπηρεσίες αιμοδοσίας της Χώρας, μετά από αντίστοιχα αιτήματα παράδοσης της ΕΔΕΤ. Το κάθε αίτημα παράδοσης θα πρέπει να ικανοποιείται από τον Ανάδοχο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του στον Ανάδοχο. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων της Χώρας σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α. Χρονοδιάγραμμα-φάσεις του έργου: Η προθεσμία της πρώτης τμηματικής παράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς κατά μέγιστο σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης Προμήθειας Ειδών. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να παραλάβει την κάθε Προμήθεια Ειδών σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. Σε ότι αναφορά το παρόν Έργο, η υλοποίηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια τα οποία ισχύουν και εφαρμόζονται ως ακολούθως: 1. Ποσοτική Παραλαβή: Η Ποσοτική Παραλαβή του εξοπλισμού, θα γίνει τμηματικά κατά τις τμηματικές παραδόσεις του εξοπλισμού στις διευθύνσεις που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη και αφορά στην επιβεβαίωση της συμφωνίας, σε επίπεδο παραδιδόμενου εξοπλισμού, με την λίστα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση του έργου και την αποστολή του εξοπλισμού στα σημεία παράδοσης της Αναθέτουσας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των κωδικών του παραδιδόμενου εξοπλισμού με τα αναγραφόμενα στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει ως επιστρεφόμενο τον εξοπλισμό αυτό και να παραδώσει τον συμφωνημένο κατά την σύμβαση εξοπλισμό. Διευκρινίζεται ότι ως ασυμφωνία υλικών δεν λογίζεται η διαφορετική τυπική περιγραφή του εξοπλισμού σε παραστατικά (δελτία αποστολής) προμηθευτών του Αναδόχου, εφόσον επιβεβαιώνεται ότι παραδίδεται πράγματι ο συμβατικά προβλεπόμενος εξοπλισμός. Η Ποσοτική Παραλαβή θα γίνει για το σύνολο του εξοπλισμού και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης. 2. Οριστική Παραλαβή: Οριστική Παραλαβή θα πραγματοποιηθεί αφού γίνει η εκάστοτε ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού. Η Οριστική Παραλαβή θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ποσοτικής παραλαβής και εντός τριών (3) μηνών και δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης 1 Ποσοτική Παραλαβή 2 Οριστική Παραλαβή Υπογραφή Σύμβασης ή κατά μέγιστο σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Η ημ/νία ολοκλήρωσης της Τρείς (3) μήνες μετά την ημ/νία υπογραφής της σύμβασης Δέκα (10) εργάσιμες μέρες μετά την ημ/νία έναρξης της Σελίδα 14 από 88

16 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : προηγούμενης φάσης Πίνακας 1: Πίνακας Φάσεων Έργου παρούσας φάσης 13. Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης/Έργου Η συνολική διάρκεια του Έργου έχει ορισθεί από την ημερομηνία της υπογραφής της Σύμβασης και για Τρείς (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν. Σελίδα 15 από 88

17 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει κυρώσει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών πρέπει να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων συναφών με το αντικείμενο της Προκήρυξης. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται από τον Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου αυτού του Άρθρου. Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση παροχής υπηρεσιών/προμηθειών του δημόσιου τομέα. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών/προμηθειών του δημόσιου τομέα. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1, του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), όπως ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10/06/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων Σελίδα 16 από 88

18 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : από παράνομες δραστηριότητες. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 15. Χρόνος και Τόπος Κατάθεσης Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού Οι Προσφορές κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα, μέχρι την 03/06/2015, και ώρα 15:00, η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης υποβολής Προσφορών. Οι Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των Προφορών ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα παραλάβει φακέλους Προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι Ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των Προσφορών τους. Οι Προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφτασαν εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους Ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψήφιου Αναδόχου. Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας στο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Η αποσφράγιση διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 16. Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές, στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους Αναδόχους επί ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως πριν από τη λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 90 ημερών, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς του αντίστοιχου Αναδόχου, εφόσον ο συγκεκριμένος Ανάδοχος το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση μπορεί να γίνει στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. Κανένας από τους Υποψήφιους Αναδόχους δεν έχει δικαίωμα κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του να την αποσύρει. 17. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Σελίδα 17 από 88

19 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Ο κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας προσφοράς. Στο Διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των Προσφορών. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 18. Τρόπος Υποβολής Φακέλου Προσφοράς Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με τρόπο συμβατό προς το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού που ορίζεται στο Άρθρο 3 και τις λοιπές απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο Άρθρο 15 αυτής. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται ακολούθως, υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ AΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: [..]/[..]/[.] ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ πρέπει να περιέχει, τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ως εξής: Α. Υποφάκελος Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Πιστοποίησης Εμπειρίας», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στα Άρθρα 19 και 20 της παρούσας Προκήρυξης σε ένα (1) πρωτότυπο. Β. Υποφάκελος Β «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα απαιτούμενα στο Άρθρο 21 της παρούσας σε ένα (1) πρωτότυπο. Γ. Υποφάκελος Γ «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 22 της παρούσας Προκήρυξης σε ένα (1) πρωτότυπο. Στον Υποφάκελο Β «Τεχνική Προσφορά» συμπεριλαμβάνεται CD ή DVD με τα ηλεκτρονικά αρχεία όλης της Τεχνικής Προσφοράς. Σελίδα 18 από 88

20 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Επεξηγήσεις / Οδηγίες Όλοι οι Υποφάκελοι πρέπει να αναγράφουν τον τίτλο του υποφακέλου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τα στοιχεία του Υποψηφίου Αναδόχου. Το CD/DVD πρέπει να αναγράφει τον τίτλο του Διαγωνισμού, και τα στοιχεία του Υποψηφίου Αναδόχου. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της στα στοιχεία του Υποψηφίου Αναδόχου. Όλα τα σημειώματα/δικαιολογητικά/συνοδευτικά έγγραφα και λοιπό υλικό του ΚΥΡΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (και των Υποφακέλων) υπογράφονται σε όλες τις σελίδες αυτών από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του Υποψηφίου Αναδόχου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους τρεις υποφακέλους της Προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθεί σε ένα φάκελο, τότε συσκευάζεται καταλλήλως και συνοδεύει τον ΚΥΡΙΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του ΚΥΡΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων. Υποβάλλονται μόνο από τον επιλεγέντα Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση σύμφωνα με το Άρθρο 26. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς πίνακες της Προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του Διαγωνισμού. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα (COMPLIED) κ.λπ. Στην περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα κάποιου Υποψηφίου Αναδόχου, οφείλει αυτός να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς, άλλως θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απόρρητου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Υποψηφίου Αναδόχου αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύναται Σελίδα 19 από 88

21 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : να οριστούν ως στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για να κρίνει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την συμμόρφωση και επάρκεια του Υποψήφιου Αναδόχου ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας, όπως αυτά ορίζονται στα Άρθρα 19 και 20 αντίστοιχα. Προσφορά που δεν κατατίθεται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 19. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Υποφάκελος Α) Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά στον Υποφάκελο Α «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της Προσφοράς τους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ταξινομημένα μέσα στον φάκελο με τη σειρά που ζητούνται καθώς και όλα τα Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας όσα ζητούνται στο άρθρο 20 της παρούσας : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Α. i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη εντός των τελευταίων δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών στην οποία να δηλώνεται ότι: 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της. 2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 3. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος, θα προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που αναφέρονται στο Άρθρο 26 της Προκήρυξης. 4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 5. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου Αναδόχου λόγοι αποκλεισμού από τις αναφερόμενες της παρ. 1 άρθ. 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) περιπτώσεις 6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 7. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι και παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. 8. (Σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι) δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης, θέσεως υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση. 9. Το σύνολο των υλικών και εξοπλισμού που θα προσκομίσει στο πλαίσιο της Προσφοράς είναι Σελίδα 20 από 88

22 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ καινούργια. ii. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. Γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα, που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική τους κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του υποψηφίου Αναδόχου. Θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., καταστατικά, αναθεωρήσεις, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ ή Πρωτοδικείο, πρακτικά ΔΣ, κλπ. Επεξηγήσεις / Οδηγίες Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά Σελίδα 21 από 88

23 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οπουδήποτε απαιτείται ως δικαιολογητικό στο κείμενο της προκήρυξης η Υπεύθυνη Δήλωση θα προσκομίζεται υπογεγραμμένη εντός του διαστήματος που ορίζεται ειδικότερα, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 1 του ν.4250/ 2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74/ ). 20. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας (Υποφάκελος Α) Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά στον Υποφάκελο Α και τα Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Εμπειρίας της Προσφοράς τους, τα κάτωθι σημειώματα/δικαιολογητικά/συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την επάρκειά τους για την εκτέλεση του Έργου και με τη σειρά που ακολουθεί. Α. Γενική Εμπειρία και Οργάνωση του Υποψήφιου Ανάδοχου Αναλυτικό σημείωμα και συνοδευτικά έγγραφα που να περιγράφουν και να πιστοποιούν τη γενική εμπειρία, προσόντα και τεχνική ικανότητα του Υποψηφίου Αναδόχου και την προσέγγισή του στην υλοποίηση του Έργου. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, τα κάτωθι κεφάλαια: Α1. Γενικά στοιχεία Υποψήφιου Ανάδοχου (π.χ. όνομα/επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνο, fax, , ΑΦΜ, ΔΟΥ, ιστότοπος, κ.λπ). Α2. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Υποψήφιου Ανάδοχου (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, fax, , κ.λπ). Α3. Στοιχεία αρμόδιου εκπροσώπου για την Προσφορά (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, fax, , κ.λπ). Α4. Στοιχεία Υπεύθυνου Έργου (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, fax, , κ.λπ). Α5. Περιγραφή εταιρικού προφίλ του Υποψηφίου Αναδόχου (δραστηριότητες, ενδεικτικό πελατολόγιο, διαθέσιμες κτηριακές υποδομές, κλπ). Α6. Περιγραφή της επιχειρηματικής και διοικητικής δομής του Υποψήφιου Ανάδοχου (νομική μορφή, οργανόγραμμα, τρόπος διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης). B. Εμπειρία του Υποψήφιου Ανάδοχου που σχετίζεται με το γενικό πλαίσιο του Διαγωνισμού Αναλυτικό σημείωμα και συνοδευτικά έγγραφα που να περιγράφουν και να πιστοποιούν Σελίδα 22 από 88

24 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : την εμπειρία του Υποψήφιου Αναδόχου στο αντικείμενο του Διαγωνισμού. Απαιτείται να έχει αναλάβει ο Υποψήφιος Ανάδοχος τουλάχιστον ένα (1) έργο συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού την τελευταία πενταετία. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την εμπειρία του υποβάλλοντας λίστα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Α/Α Πελάτης Σύντομη περιγραφή έργου Διάρκεια εκτέλεσης έργου (από-έως) Προϋπο λογισμός Παρούσα φάση Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο έργο Ποσοστό συμμετοχής στο έργο (προϋπολογισμός) Στοιχείο τεκμηρίωσης (τύπος & ημερομηνία) 1 Γ. Χρηματοοικονομική ικανότητα του Υποψήφιου Αναδόχου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική του ικανότητα με τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: α. (νομικά πρόσωπα) Αντίγραφα ή αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών χρήσεων, από τους οποίους να προκύπτει ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Αν δεν απαιτείται από τον Νόμο η υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, το ανώτερο θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Ανάδοχου. β. (φυσικά πρόσωπα): Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), και Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εισόδημα των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Επεξηγήσεις / Οδηγίες Δεδομένου ότι τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελέσουν προϋποθέσεις συμμετοχής των Υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα του Υποψήφιου Ανάδοχου και απόδειξη της κάλυψης από αυτόν των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δύναται να υποστηρίζονται από αναλυτικό σημείωμα, συστατικές επιστολές, και άλλα συμπληρωματικά έγγραφα που παρέχουν επιπλέον λεπτομέρειες για την εμπειρία, το αντικείμενο του έργου, κ.λπ. Η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμού είναι δυνατόν να καλέσει τους Υποψηφίους Αναδόχους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα ανωτέρω υποβληθέντα έγγραφα, στοιχεία ή/και πιστοποιητικά. Οι εν λόγω συμπληρώσεις/διευκρινίσεις αφορούν μόνο στο περιεχόμενο υποβληθέντων εγγράφων και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στην εκ των υστέρων προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Σελίδα 23 από 88

25 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. Σελίδα 24 από 88

26 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : 21. Τεχνική Προσφορά Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού στον Υποφάκελο Β «Τεχνική Προσφορά», κατ ελάχιστο την αιτούμενη προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που περιγράφονται στο Άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης και στον πίνακα του Κεφαλαίου ΣΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στοιχεία στις στήλες «Βασική Προδιαγραφή», «Απαίτηση» «Μονάδα Μέτρησης» και «Απαιτούμενη Ποσότητα», και συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες «Απάντηση» και «Παραπομπή ειδικά χαρακτηριστικά», συνοδευόμενα από το ακόλουθο υπόδειγμα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Έργο «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» Αναθέτουσα Αρχή ΕΔΕΤ Α.Ε. Υποψήφιος Ανάδοχος Ημερομηνία Προσφοράς Υποβολής Για την υλοποίηση του ως άνω Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη προσφέρουμε την κατωτέρω Τεχνική Προσφορά. Σελίδα 25 από 88

27 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : 22. Οικονομική Προσφορά-Τιμή-Νόμισμα-Αναπροσαρμογή τιμών Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά στον Υποφάκελο Γ «Οικονομική Προσφορά», την αναλυτική προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που περιγράφονται στο πίνακα του Κεφαλαίου ΣΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στοιχεία στις στήλες «Βασική Προδιαγραφή», «Απαίτηση» «Μονάδα Μέτρησης» και «Απαιτούμενη Ποσότητα», και συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες «Τιμή μονάδας» (χωρίς ΦΠΑ), «Σύνολο» (χωρίς ΦΠΑ), «ΦΠΑ» και «Συνολική Αξία με ΦΠΑ [ ]», συνοδευόμενα από το ακόλουθο έγγραφο με τα κάτωθι στοιχεία και μορφή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Έργο Αναθέτουσα Αρχή «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΕΔΕΤ Α.Ε. Υποψήφιος Ανάδοχος Ημερομηνία Προσφοράς Υποβολής Για την υλοποίηση του ως άνω Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη προσφέρουμε την κατωτέρω παρουσιαζόμενη Οικονομική μας Προσφορά (όλα τα ποσά είναι σε ευρώ): Οικονομική Προσφορά χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς): Οικονομική Προσφορά χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως): ευρώ ΦΠΑ (αριθμητικώς): ΦΠΑ (ολογράφως): ευρώ Οικονομική Προσφορά με ΦΠΑ (αριθμητικώς): Οικονομική Προσφορά με ΦΠΑ (ολογράφως): ευρώ Σημείωση: ο ΦΠΑ είναι ίσος με %. Για τον υποψήφιο Ανάδοχο, Σελίδα 26 από 88

28 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : [υπογραφή] [ιδιότητα] Επεξηγήσεις / Οδηγίες Η προσφερόμενη τιμή (Οικονομική Προσφορά) θα εκφράζεται σε ευρώ ( ), θα είναι σταθερή και δεν θα αναπροσαρμόζεται καθ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, της εκτέλεσης της Σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη τυχόν επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ ο οποίος αναφέρεται ξεχωριστά. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν μελετήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την προμήθεια των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών και εγγυώνται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων κόστους αυτών. Αν η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς είναι προφανώς υπερβολικά χαμηλή, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποχρεούται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο να παράσχει εγγράφως τις απαιτούμενες διευκρινίσεις. Αν οι διευκρινίσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές ή/και εκτιμηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ότι η έκπτωση αυτή έχει σχέση με μείωση της ποιότητας των προσφερομένων υλικών και υπηρεσιών, τότε προβαίνει στην απόρριψη της Προσφοράς με αιτιολογημένη απόφαση. Σελίδα 27 από 88

29 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 23. Απόρριψη Προσφορών Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 24, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες. Προσφορές απορρίπτονται, επίσης, ως απαράδεκτες σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: Προσφορές που παραβιάζουν οποιαδήποτε υποχρέωση των άρθρων της παρούσας Προκήρυξης. Προσφορές που περιλαμβάνουν μη αποδοχή όρων της Προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς ή δεν καλύπτουν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της παρούσας. Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση. Προσφορές που δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8. Προσφορές με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ποσό που ορίζεται στο Άρθρο 11. Προσφορές Υποψήφιων Αναδόχων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 14. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο στο Άρθρο 16. Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 17. Προσφορές που δεν κατατίθεται σύμφωνα με οδηγίες στο Άρθρο 18. Προσφορές με έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού πιστοποίησης εμπειρίας κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 19 και 20. Προσφορές που η Τεχνική Προφορά δεν ακολουθεί τις οδηγίες του Άρθρου 21 και δεν προσφέρουν όλα τα απαιτούμενα υλικά και υπηρεσίες. Προσφορές που η Οικονομική Προφορά δεν ακολουθεί τις οδηγίες του Άρθρου 22. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε υλικό ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Προκήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ του Πίνακα Υλικών του Κεφαλαίου ΣΤ και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. Η Αναθέτουσα Αρχή, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει Προσφορά Υποψηφίου Αναδόχου, ο οποίος αποδεικνύεται αφερέγγυος, ή η προσφορά του είναι αναιτιολόγητα υπερβολικά χαμηλή. 24. Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Προσφορών 1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός είναι συνοπτική διαδικασία επιλογής Αναδόχου. 2. Η αποσφράγιση και μονογραφή των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Σελίδα 28 από 88

30 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : του Διαγωνισμού. 3. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Δικαιολογητικών Πιστοποίησης Εμπειρίας, των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των υποψηφίων. Προσφορές μπορεί να καταστούν απαράδεκτες αν δεν τηρούν τους όρους της Προκήρυξης. 4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και το υποβάλει με σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. ή το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προς έγκριση σε κάθε στάδιο της ως άνω αξιολόγησης. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί στους Υποψήφιους Ανάδοχους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει για λόγους επείγοντος να συντμήσει τα ως άνω στάδια και να εκδώσει λιγότερα Πρακτικά ακόμα και ένα μόνο Πρακτικό προς έγκριση, για όλη την διαδικασία το οποίο καταλήγει με την επιλογή του Αναδόχου με τη χαμηλότερη τιμή. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί στους Υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 25. Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού Μετά την αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού, καλείται ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο, να υποβάλλει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Άρθρο 26) σφραγισμένο, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης αποσφραγίζεται και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα αυτών μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει την ανάθεση και γνωστοποιεί τούτο στους Υποψήφιους Αναδόχους και ταυτοχρόνως καλεί, με πρόσκληση, τον επιλεγέντα Ανάδοχο για την υπογραφή της Σύμβασης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του Υποψήφιου Αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή με την τήρηση της προαναφερομένης διαδικασίας καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των Υποψήφιων Αναδόχων να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Η αυτή διαδικασία τηρείται μέχρι την εξάντληση του Πίνακα κατάταξης των Υποψηφίων Αναδόχων, οπότε ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. 26. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον σφραγισμένο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» με τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη: Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είναι περιοριστική. Οι Έλληνες Πολίτες Σελίδα 29 από 88

31 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Σελίδα 30 από 88

32 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 1 Κατακύρωσης Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. Σελίδα 31 από 88

33 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο : δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Σελίδα 32 από 88

34 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 33 από 88

35 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής του, και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη εντός των είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Σελίδα 34 από 88

36 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 2 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. Σελίδα 35 από 88

37 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 36 από 88

38 10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Οι Συνεταιρισμοί Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / Σελίδα 37 από 88

39 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό Σελίδα 38 από 88

40 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη εντός των είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. NAI 3 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Σελίδα 39 από 88

41 Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 40 από 88

42 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής του και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σελίδα 41 από 88

43 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986υπογεγραμμένη εντός των είκοσι ημερών της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 12. της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 13. ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Σελίδα 42 από 88

44 Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται υπογεγραμμένες εντός του διαστήματος που ορίζεται ειδικότερα ως άνω, ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 43 από 88

45 27. Περίοδοι εγγύησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία, και να προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν πραγματοποιηθεί προ της ημερομηνίας λήξεως της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την παρατείνει κατά το ανάλογο απαιτούμενο διάστημα. Η απαλλαγή από την εγγύηση «Καλής Εκτέλεσης» του έργου ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής «Καλής Εκτέλεσης» στον Ανάδοχο. Η ως άνω εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι εκδίδεται με δικαιούχο την ΕΔΕΤ ΑΕ ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου. Η ως άνω εγγύηση «Καλής Εκτέλεσης» καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΕΔΕΤ κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σημειώνεται δε ότι μετά την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4156/2013 άρθρο 4 παρ. 1α στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης Προκαταβολής Εγγύηση Καλής λειτουργίας Για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης ως προς την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το ως άνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού του εν λόγω Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει Σελίδα 44 από 88

46 οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που προσδιορίζονται αναλυτικά από τους όρους Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η ως άνω εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι εκδίδεται με δικαιούχο την ΕΔΕΤ ΑΕ ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου. Η ως άνω εγγύηση «Καλής Λειτουργίας» καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΕΔΕΤ κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 28. Κατάρτιση Σύμβασης Μεταξύ του Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου όπως φαίνεται στο Παράρτημα Γ. Η Σύμβαση πραγματοποιείται μόνο γραπτώς και ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της Σύμβασης με τα στοιχεία της Προσφορά του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον Διαγωνισμό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του Διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί εν γένει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της Προσφοράς του Αναδόχου, ούτε τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. ή του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται. Σε περίπτωση που θα υπάρξει διαφωνία ή αντίθεση, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, για την επίλυση επικρατέστερα στοιχεία και κατά σειρά προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα: η Σύμβαση, η Απόφαση Κατακύρωσης, οι επιστολές που τυχόν έχουν ανταλλαγεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου μετά την υποβολή της Προσφοράς και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, η Προσφορά του Αναδόχου, και η παρούσα Προκήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στον Ανάδοχο για να υπογράψει τη Σύμβαση, με την υποχρέωση να την επιστρέψει υπογεγραμμένη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής. Αν εκπνεύσει η προθεσμία των δέκα ημερών, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει υπογράψει τη Σύμβαση, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο υποχρεωτικά έκπτωτο από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο χρόνο. Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση νομικών προσώπων, να προσκομίσει τα έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου ή των νομικών προσώπων που θα υπογράψουν τη Σύμβαση. 29. Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις Σελίδα 45 από 88

47 Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Τεύχους. Η διάρκεια υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού κατά την διάρκεια της σύμβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία Ποσοτικής Παραλαβής του έργου και οι απαιτούμενες ενέργειες δεν ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 5% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Ποσοτικής Παραλαβής του έργου και οι απαιτούμενες ενέργειες δεν ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και τους συμβατικούς όρους, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή «Καλής εκτέλεσης» ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 3. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του έργου και οι απαιτούμενες ενέργειες δεν ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 5% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την συμφωνηθείσα ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του έργου και οι απαιτούμενες ενέργειες δεν ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 5. Αν ο εγκατεστημένος εξοπλισμός της Αναθέτουσας Αρχής στο χώρο εγκατάστασης καταστραφεί εξαιτίας δυσλειτουργίας ή αστοχίας οποιουδήποτε εξοπλισμού της παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση ίση με το 50% της εμπορικής αξίας του κατεστραμμένου εξοπλισμού και μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος της παρούσας. 6. Σε περίπτωση κρίσιμων ή σημαντικών βλαβών, εάν η πλήρης αποκατάσταση μιας τέτοιας βλάβης καθυστερήσει περισσότερο από την επόμενη εργάσιμη μέρα από τη μέρα αναγγελίας της βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανώτατο όριο 1,4% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται είτε με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού - εφόσον αφορά βλάβη στο υλικό - είτε με εφαρμογή προσωρινής λύσης η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία του δικτύου της ΕΔΕΤ και είναι αποδεκτή από αυτή - εφόσον αφορά βλάβη στο λογισμικό. 7. Σε περίπτωση κρίσιμων ή σημαντικών βλαβών, εάν η πλήρης αποκατάσταση μιας τέτοιας βλάβης δεν επέλθει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (στο χρόνο αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης), τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση ή/και να ζητήσει να Σελίδα 46 από 88

48 εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται είτε με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του εξοπλισμού - εφόσον αφορά βλάβη στο υλικό - είτε με εφαρμογή προσωρινής λύσης η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία του δικτύου της ΕΔΕΤ και είναι αποδεκτή από αυτή - εφόσον αφορά βλάβη στο λογισμικό. 8. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 9. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο ή/και να ζητήσει να εκπέσουν οι εκάστοτε εγγυητικές επιστολές, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 10. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Όπου προσμετράται προθεσμία σε ημέρες, οι ημέρες αυτές είναι ημερολογιακές. 11. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 12. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο 13. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί 14. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 15. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 16. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής, ποιοτικής και οριστικής παραλαβής του έργου, τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. Σελίδα 47 από 88

49 30. Υπεργολαβίες Ο Ανάδοχος εγγυάται για την διάθεση του απαραίτητου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποκλεισμού συμμετοχής στο Παράρτημα Δ της παρούσας (Τεύχος προκήρυξης), αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 31. Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτής - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο Σελίδα 48 από 88

50 και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 32. Πνευματικά Δικαιώματα Κυριότητα 1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Σελίδα 49 από 88

51 3. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 33. Ανωτέρα Βία 1. Ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ενέργεια ενός εκ των δύο συμβαλλομένων, παρακωλύεται από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. 2. Συμφωνείται ότι εάν στην σύμβαση και στα παραρτήματά της έχουν συνομολογηθεί προθεσμίες, μέσα στις οποίες ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος να κάνει μια ενέργεια ή να εκτελέσει κάποιο έργο, σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λήξη των προθεσμιών αυτών αναστέλλεται, για ίσο χρονικό διάστημα προς το διάστημα που διήρκεσε αποδεδειγμένα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. 3. Εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος κάνει την ενέργεια ή εκτελέσει το έργο μέσα στην συμφωνηθείσα προθεσμία, συν το χρόνο που διήρκεσε το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, οποιασδήποτε μορφής, δεν θα επέρχεται σε βάρος του από την αιτία αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα σύμβαση. 4. Επίσης, συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν η παράβαση αυτών από το ένα μέρος οφείλεται αποκλειστικά σε ανωτέρα βία, καμία απολύτως συνέπεια, εκ των οριζομένων στην παρούσα σύμβαση, δεν θα επέρχεται σε βάρος της, εάν το συμβαλλόμενο μέρος εκπληρώσει το συγκεκριμένο όρο της σύμβασης μόλις εκλείψει το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση της ανωτέρας βίας και παρέλθει και ο χρόνος που διήρκεσε αυτή, εκτός εάν άλλως έχει, τυχόν, συμφωνηθεί ειδικά στην παρούσα σύμβαση. 5. Τέλος, συμφωνείται ότι για να είναι νόμιμη η επίκληση, από οποιουσδήποτε από τους συμβαλλόμενους, της ύπαρξης ανωτέρας βίας υπέρ αυτού, πρέπει ο επικαλούμενος αυτήν α) μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την ημέρα που θα λάβει χώρα το συγκεκριμένο γεγονός, που κατά την άποψή του συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, να το γνωστοποιήσει με έγγραφό του στον αντισυμβαλλόμενο και β) μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα εκλείψει το γεγονός αυτό, να το γνωστοποιήσει πάλι, με έγγραφό του, στον αντισυμβαλλόμενο, αναφέροντας συγχρόνως σ αυτό το συνολικό χρόνο που διήρκεσε, το γεγονός που συνιστούσε την περίπτωση ανωτέρας βίας. Εάν ο αντισυμβαλλόμενος, ενεργώντας εύλογα και καλόπιστα, δεν αρνηθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την επόμενη των προαναφερόμενων προς αυτόν γνωστοποιήσεων, με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο του ισχυρισμού του εκ των συμβαλλομένων επικαλεσθέντος την συνδρομή ανωτέρας βίας, θεωρείται ότι αποδέχεται και συνομολογεί αυτόν. Εάν όμως αρνηθεί, με έγγραφό του, το αληθές και νόμιμο αυτού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται οριστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Σελίδα 50 από 88

52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) Α/Α A.1. ΥΛΙΚΑ Βασική Προδιαγραφή Απαίτη ση Απάντ ηση Παραπομπή ειδικά χαρακτηριστικά Μον. Μετ. Απαιτ. Ποσότ. Τιμή μονάδ ας Σύνολο ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. [ ] A.1.1 Προμήθεια και παράδοση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή τεμ. 94 A.1.2 Προμήθεια και παράδοση web καμερών τεμ. 94 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.1.7 Προμήθεια και παράδοση Ηλεκτρονικού υπολογιστή (Υπηρεσία Αιμοδοσίας Καλύμνου) Προμήθεια και παράδοση εκτυπωτή/fax (πολυμηχάνημα για Υπηρεσία Αιμοδοσίας Καλύμνου) Προμήθεια και παράδοση Ηλεκτρονικού υπολογιστή (Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ) Προμήθεια και παράδοση Οθόνης (Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ) Προμήθεια και παράδοση σαρωτή γραμμωτού κώδικα (barcode scanner) τεμ. 1 τεμ. 1 τεμ. 1 τεμ. 1 τεμ. 96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 51 από 88

53 Σελίδα 52 από 88

54 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (τόποι παράδοσης εξοπλισμού) ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ποσότητα φορητών Η/Υ, web καμερών και barcode scanner Ποσότητα Η/Υ ALL IN ONE, εκτυπωτή και barcode scanner Ποσότητα Η/Υ, οθόνης και barcode scanner ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» & Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ Θ.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΧΕΠΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Γ.Ν.ΘΕΣ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΓΝ.ΑΘ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.ΑΘ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» - ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Γ.Ν.ΠΑΙΔ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ ΝΟΣ.ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ Π.Γ.Ν. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σελίδα 53 από 88

55 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Γ.N. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» & Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΔ ΕΛΛΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ& Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.Θ.) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΑΣ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝ. ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ Γ.Ν.ΚΑΤ Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗΣ Γ.Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Γ.Ν.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ Σελίδα 54 από 88

56 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ Γ.Ν.Ε.Ε.Σ. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (& ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ) Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ & Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ & Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & Γ.Ν. - Κ.Υ.- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Γ.Ν.ΘΡΙΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» - ΠΑΤΗΣΙΩΝ Γ.Ν. ΑΓ.ΟΛΓΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - XATZHΚΩΣΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» Γ.Ν. Η ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ & Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Γ. Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» & Γ.Ν. - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» & Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ & Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ & Γ.Ν.- Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) Γ.Ν.ΑΡΓΟΥΣ Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. Η ΣΩΤΗΡΙΑ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ Σελίδα 55 από 88

57 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»- «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ& Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΑΝΤΙΚ.Ν.ΘΕΣ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΑΝΤΙΚ.ΝΟΣ.ΜΕΤΑΞΑ Γ.Σ.Ν Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 Γ.Ν.Α ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» ΑΝΤΙΚ.Ν ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Γ.Ν.ΧΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Γ.Ν.ΠΑΙΔ.ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» & Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ) Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Γ. Ν. ΠΥΡΓΟΥ & Γ. Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ & Γ. Ν. - Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» (& ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤ Σελίδα 56 από 88

58 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ & Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ Γ.Ν.ΣΑΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣ.ΑΘΗΝ. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» -ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Γ. Ν. ΠΥΡΓΟΥ & Γ. Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ & Γ. Ν. - Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΩ ΝΙΜΤΣ Γ.Ν.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ & Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ») ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ») Γ.Ν.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & Γ.Ν. - Κ.Υ.- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Γ.Ν. ΟΓΚΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΠΑΝ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Σελίδα 57 από 88

59 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα 58 από 88

60 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών Β.1.Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με ημερομηνία υπογραφής... που αφορά στον διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Προκήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.. ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 59 από 88

61 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. Β.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή λειτουργία της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 60 από 88

62 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 61 από 88

63 «Προμήθεια φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Σύμβασης Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. Ανάδοχος : Διάρκεια Έργου :../../2015 μέχρι../../. Προϋπολογισμός Έργου : ευρώ πλέον ΦΠΑ Χρηματοδότηση : Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 62 από 88

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-265-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο{Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού Υποέργο 2:Εμπλουτισμός του Ψηφιακού Ακαδημαϊκού Περιεχόμενου του Πανεπιστημίου Κρήτης} Αριθμός Διακήρυξης:. Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Σελίδα 1 από 59 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ Α - ΠΓ Μ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Υπηρεσίες Μεταφοράς, Εγκατάστασης και Απεγκατάστασης Έργων Τέχνης για την 4 η Μπιενάλε της Αθήνας Αριθμ. Πρωτ.: 46/26.07.2013 Αριθμ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.893,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο 5: Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Θεσσαλονίκη 02.08.2011 Αρ. πρωτ. 15662 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός για την Προβολή και Ανάδειξη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και την Ποινική Δικαιοσύνη» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αρ. πρωτ. 6298/2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Σύγχρονου Πλαισίου Ευρείας Διάθεσης και Ανοικτής Πρόσβασης των Πολιτών στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Δρώμενα του Δήμου Φυλής» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φυλής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Κωδικός ΟΠΣ:304188 Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ:

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» του Υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» {KE 2094 (80801)}

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα