ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 05/10/2004 Αριθ. Πρωτ /νση: 8 ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα, Τ.Κ Πληροφορίες: Κ. Τσακτσίρας Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλ/νικό Ταχυδ/µείο: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: "Χρηµατοδότηση σχολικών επιτροπών για προµήθεια εξοπλισµού Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχολείων" Το ΠΕΠ Ηπείρου θα χρηµατοδοτήσει τις Σχολικές Επιτροπές ηµοτικών Σχολείων σύµφωνα µε το Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/00) και το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισµού 1260/1999 της Ε.Ε. Η προµήθεια εξοπλισµού θα λάβει χώρα µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής του Ε.Π. ΚτΠ, το Ν2860/2001, την Υ.Α /Γ ΑΠΠΠ Ε 156/ (τύπος και περιεχόµενο απόφασης ένταξης έργου, ΦΕΚ 758 τ.β / ) και τον κανονισµό 1159/ της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας, το Ν2286/1995 (ΦΕΚ 19 τ.α / ), το Ν2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.α / ) σε συνδυασµό µε την Υ.Α /602/0026 (ΦΕΚ 431 τ.β /1998) και συµπληρωµατικά µε το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ 266 τ.α / ). Το ύψος της χρηµατοδότησης κυµαίνεται σε ποσό από 3.278,04 έως ,40 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ανά συµµετέχουσα στο έργο σχολική µονάδα και αφορά αποκλειστικά δαπάνες για αγορά εργαστηρίου πληροφορικής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους τύπους υπό προµήθεια εξοπλισµού που επισυνάπτονται στην παρούσα. Η διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισµού, η προµήθεια του εξοπλισµού των Εργαστηρίων Πληροφορικής καθώς και η χρηµατοδότηση του παραπάνω έργου θα διενεργηθεί από τις σχολικές επιτροπές στις οποίες ανήκουν οι σχολικές µονάδες, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται στην υπ αριθµ. ΣΤ2462/ ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και την παράγραφο β του άρθρου 14 του Ν2986/2002 (ΦΕΚ 24 1 από 16

2 τ.α / ) και το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ 266 τ.α / ) (κανονισµός προµηθειών δηµοσίου). Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την προτεινόµενη ακολουθητέα διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού, προµήθειας εξοπλισµού ειδών πληροφορικής και την προτεινόµενη διαδικασία χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου. 1. ιενέργεια διαγωνισµού Η διαδικασία µε την οποία προτείνεται να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού Εργαστηρίων Πληροφορικής είναι αυτή των πρόχειρων διαγωνισµών. Προτεινόµενο και συνιστώµενο πλαίσιο διεξαγωγής των εν λόγω διαγωνισµών αποτελούν τα παρακάτω: Κάθε Σχολική Επιτροπή στην οποία ανήκουν οι επιλεγµένες σχολικές µονάδες θα ορίσει τριµελή Επιτροπή ιαγωνισµού στην οποία θα συµµετέχουν ο ιευθυντής ως πρόεδρος (κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης της σχολικής επιτροπής) και δύο εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας που έχουν γνώσεις πληροφορικής. Αν δεν υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί µε γνώσεις πληροφορικής, τότε ορίζεται ένας εκπαιδευτικός που έχει γνώσεις πληροφορικής και ένας άλλος εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας. Στην περίπτωση που κανένας εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας δεν έχει γνώσεις πληροφορικής αντί του πρώτου εκπαιδευτικού µπορεί να οριστεί, εφόσον το επιθυµεί, εκπαιδευτικός γειτνιάζουσας σχολικής µονάδας που έχει γνώσεις πληροφορικής ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός από τη χρηµατοδοτούµενη σχολική µονάδα. Ειδικά για τις περιπτώσεις των µονοθεσίων και διθεσίων σχολικών µονάδων, στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα να συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή µε εκπαιδευτικούς γειτνιαζόντων σχολικών µονάδων, η τριµελής επιτροπή θα συµπληρωθεί από µέλος ή µέλη της σχολικής επιτροπής (ή της σχολικής εφορίας) που θα ορίσει η ίδια. Ο υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της αντίστοιχης /νσης ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, εξειδικευµένο µέλος της Σχολικής Επιτροπής ή της Σχολικής Εφορίας ή εξειδικευµένος υπάλληλος του οικείου ΟΤΑ, αν έχει τη δυνατότητα, µπορεί να συνδράµει συµβουλευτικά την Επιτροπή ιαγωνισµού, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο του ζητηθεί. Άτοµα που θα συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού, είτε ως µέλη επιτροπής είτε συµβουλευτικά, δε θα πρέπει να εµπλέκονται καθ οιονδήποτε τρόπο στο κύκλωµα εµπορίας ειδών πληροφορικής. Από την ηµεροµηνία λήψης της παρούσας και σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών η Επιτροπή ιαγωνισµού θα συλλέξει τρεις (3) τουλάχιστον προσφορές από υποψήφιους προµηθευτές. Κατά τη διαδικασία συλλογής, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να λαµβάνουν γνώση: 1. του Φύλλου Συµµόρφωσης που πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ως τεχνική τους προσφορά και στο οποίο θα αναγράφονται οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του εξοπλισµού 2. του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψήφιους Προµηθευτές» και 3. του σχεδίου της Σύµβασης που θα κληθούν να υπογράψουν στην περίπτωση που επιλεγούν. Τα πιο πάνω έντυπα επισυνάπτονται στη παρούσα. 2 από 16

3 Σχετικά µε τον τρόπο υποβολής των προσφορών θα ισχύσουν τα ακόλουθα: α) Οι προσφορές θα κατατεθούν έγγραφες σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους, αυτόν της τεχνικής προσφοράς και αυτόν της οικονοµικής. β) Η παραλαβή των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, η οποία και θα καθοριστεί από την επιτροπή διαγωνισµού. γ) Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα καταθέτει µία (1) µόνο προσφορά που θα περιλαµβάνει µία (1) µόνο τεχνοοικονοµική λύση. Εναλλακτικές προσφορές θα απορρίπτονται από την επιτροπή διαγωνισµού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα αποσφραγίσει τις προσφορές, και θα τις αξιολογήσει σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης που επισυνάπτεται στην παρούσα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα σε δύο στάδια διακριτά, αυτό της τεχνικής αξιολόγησης και αυτό της οικονοµικής. Η Επιτροπή µπορεί κατά την κρίση της να διακόψει τη διαδικασία και να συνεχίσει την αξιολόγηση επί περισσότερες ηµέρες (όχι περισσότερο από πέντε εργάσιµες), εφόσον κρίνει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη µελέτη των τεχνικών προσφορών και την αξιολόγησή τους. Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης λαµβάνει χώρα χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των προµηθευτών. Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει κάθε γεγονός το οποίο κρίθηκε ουσιώδες κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού σε πρακτικό αξιολόγησης, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα (πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης). Σε αυτό θα αναφέρεται επίσης, µεταξύ άλλων: τυχόν αποκλεισµός υποψήφιου προµηθευτή (Ανάδοχου) από τον διαγωνισµό, απορρίψεις προσφορών, διακοπή συνεδριάσεων, βαθµολογία και αιτιολόγηση. Το αποτέλεσµα της Τεχνικής Αξιολόγησης και η ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών θα γνωστοποιηθούν µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές. Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα γίνει την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την γνωστοποίηση της Τεχνικής Αξιολόγησης στους υποψηφίους αναδόχους. Υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να παρίστανται στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, αλλά η µη παρουσία τους δε συνιστά λόγο αναβολής της διαδικασίας. Τέλος, µετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών, θα συνταχθεί πρακτικό µε τα αποτελέσµατα αυτών καθώς και την τελική βαθµολογία (πρακτικό κατακύρωσης), υπόδειγµα του οποίου επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα. Το πρακτικό αυτό θα αποτελεί ταυτόχρονα και εισήγηση προς την σχολική επιτροπή για έγκριση και κατακύρωση της προµήθειας στον υποψήφιο µε τη συµφερότερη προσφορά. Στο εν λόγω πρακτικό θα αναφέρονται επίσης, τα προς προµήθεια είδη και το κόστος τους. Τέλος θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο προς ενηµέρωση των υποψηφίων. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, κατά την κρίση της, να προτείνει τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος προς τούτο. Η Σχολική Επιτροπή στην οποία ανήκει η συµµετέχουσα στο έργο σχολική µονάδα, ολοκληρώνει τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού µε τη σύνταξη απόφασης έγκρισης του προαναφερθέντος πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισµού και την καταγραφή αυτής στο Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Επιτροπής. Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού αποστέλλεται στον ανάδοχο. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα πρόσκληση υπογραφής της σχετικής 3 από 16

4 σύµβασης µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο ορίζεται από τη Σχολική Επιτροπή και πάντως όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανιστεί εντός του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, η Σχολική Επιτροπή δύναται να καλέσει για υπογραφή σύµβασης τον επόµενο, βάσει της βαθµολογίας, προµηθευτή. 2. Υπογραφή Σύµβασης µε τον Προµηθευτή (Ανάδοχο) παραλαβή εξοπλισµού Στα πλαίσια της διαχείρισης του έργου προµήθειας εξοπλισµού εργαστηρίων πληροφορικής, ο διευθυντής της κάθε συµµετέχουσας στο έργο σχολικής µονάδας, αµέσως µετά τη λήψη της παρούσας, θα πρέπει να καλέσει σε συνεδρίαση την αρµόδια σχολική επιτροπή, µε σκοπό την γραπτή εξουσιοδότησή του απ αυτήν για να τον ορίσει υπόλογο, εν γένει, του έργου. Με την ίδια απόφασή της η σχολική επιτροπή θα ορίσει το ιευθυντή της σχολικής Μονάδας ως πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού και της επιτροπής παραλαβής του εξοπλισµού, και θα τον εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή της σύµβασης αγοράς του εξοπλισµού ειδών πληροφορικής µε τον ανάδοχο προµηθευτή και για την οικονοµική διαχείριση του έργου (άνοιγµα λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος, παραλαβή επιταγών, πληρωµή αναδόχου και εφορίας) µε την ιδιότητά του ως υπολόγου του έργου. Με την ιδιότητα του υπολόγου του έργου διαχειρίζεται το µπλοκ επιταγών που θα του εκδώσει το υποκατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος (ή τις επιταγές που θα του παραδώσει) της περιοχής. Παρακαλούνται οι σχολικές επιτροπές για την καλή συνεργασία µε τους διευθυντές των σχολικών µονάδων, για τον σκοπό της διαφανούς, ταχείας και έγκυρης πραγµατοποίησης της προµήθειας εξοπλισµού ειδών πληροφορικής στα σχολεία. Στη σύµβαση θα επισυνάπτεται Παράρτηµα µε τα προσφερόµενα είδη και τις τιµές ανά είδος το οποίο θα συµπληρώσει ο Προµηθευτής (Ανάδοχος) σύµφωνα µε την τεχνική και οικονοµική προσφορά του και το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Το Παράρτηµα θα περιλαµβάνει το Φύλλο Συµµόρφωσης Προδιαγραφές, που έχει ήδη καταθέσει µε την προσφορά του ο προµηθευτής, όλα τα έντυπα που υποβλήθηκαν ως µέρος της τεχνικής προσφοράς και το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Η σύµβαση θα µονογραφεί σε κάθε της σελίδα και θα υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. Από αυτά, δύο θα παραµείνουν στο σχολείο και ένα θα λάβει ο Προµηθευτής. Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει: 1) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και 2) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, που θα παραµείνει στη σχολική µονάδα για τριάντα έξι (36) µήνες (όπως αναφέρεται και στο σχέδιο σύµβασης). Για την παράδοση των ειδών ορίζεται συµβατική προθεσµία σαράντα (40) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα παραδώσει εντός της καθορισµένης προθεσµίας τα είδη εξοπλισµού και τιµολόγιο εις τριπλούν, το οποίο θα φέρει την ένδειξη Επί Πιστώσει, ενώ παράλληλα, ο ιευθυντής της κάθε σχολικής µονάδας θα ορίσει τριµελή επιτροπή παραλαβής του παραπάνω εξοπλισµού, η οποία θα αποτελείται από τον διευθυντή ως πρόεδρο και δύο εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας που έχουν γνώσεις πληροφορικής. 4 από 16

5 Αν δεν υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί µε γνώσεις πληροφορικής, τότε ορίζεται ένας εκπαιδευτικός που έχει γνώσεις πληροφορικής και ένας άλλος εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας. Στην περίπτωση που κανένας εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας δεν έχει γνώσεις πληροφορικής αντί του πρώτου εκπαιδευτικού µπορεί να οριστεί, εφόσον το επιθυµεί, εκπαιδευτικός γειτνιάζουσας σχολικής µονάδας που έχει γνώσεις πληροφορικής ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός από τη χρηµατοδοτούµενη σχολική µονάδα. Ειδικά για τις περιπτώσεις των µονοθέσιων και διθέσιων σχολικών µονάδων, στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα να συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή µε εκπαιδευτικούς γειτνιαζόντων σχολικών µονάδων, η τριµελής επιτροπή θα συµπληρωθεί από µέλος ή µέλη της σχολικής επιτροπής που θα ορίσει η ίδια. Με την παράδοση των ειδών, ο Προµηθευτής (Ανάδοχος) υποχρεούται να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τα είδη. Κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού παρίσταται ο εκπαιδευτικός που είναι ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ή ο διευθυντής του σχολείου. Κατόπιν πραγµατοποιείται η συµφωνηµένη εκπαίδευση από ειδικευµένο προσωπικό του προµηθευτή. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης υπογράφεται σχετική βεβαίωση από τους εκπαιδευθέντες και το ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Η εκπαίδευση µπορεί να ολοκληρωθεί τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες µετά την εγκατάσταση του εργαστηρίου. Στη συνέχεια, η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρακτικό οριστικής παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής) υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα. Ο εξοπλισµός θα καταχωρηθεί στο βιβλίο υλικού της σχολικής µονάδας. 3. Έλεγχος παραστατικών Στη συνέχεια, επικυρωµένα φωτοαντίγραφα του πρακτικού της σχολικής επιτροπής που ορίζει το /ντη του σχολείου ως υπόλογο του έργου, της απόφασης κατακύρωσης της Σχολικής Επιτροπής, της σύµβασης, του πρακτικού παραλαβής των ειδών, της βεβαίωσης εκπαίδευσης και των τιµολογίων αποστέλλονται στην Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου. Η πληρωµή των δαπανών θα γίνει µε τον ορισµό από τη Σχολική Επιτροπή, του ιευθυντή του σχολείου, ως υπολόγου. Με την ιδιότητα του υπολόγου του έργου, ο ιευθυντής θα πρέπει να προβεί στο άνοιγµα λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού, του υποκαταστήµατος της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπολόγου ιευθυντή, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως στη /νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατανοµή της σχετικής πίστωσης (µε κατάθεση στο σχετικό λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος). Μετά την κατανοµή της πίστωσης, από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, ο διευθυντής και υπόλογος διαχείρισης του έργου, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της σχολικής επιτροπής, θα παραλάβει από το υποκατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος της περιοχής του, µπλοκ επιταγών (ή δύο επιταγές χωρίς ποσό), από το οποίο θα εκδώσει δύο επιταγές πληρωµής: Μία ίση µε το 4% του καθαρού ποσού και µία µε το υπόλοιπο του κατανεµηµένου ποσού. Το καθαρό ποσό, επί του οποίου θα υπολογιστεί το 4%, προκύπτει ως εξής: 5 από 16

6 a) Στην περίπτωση που το ποσό της χρηµατοδότησης είναι ίσο µε το συνολικό ποσό των τιµολογίων, το καθαρό ποσό είναι το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) που αναγράφεται στα τιµολόγια. b) Στην περίπτωση που το ποσό της χρηµατοδότησης είναι µικρότερο από το ποσό των τιµολογίων, το καθαρό ποσό προκύπτει από τον τύπο: [ποσό χρηµατοδότησης] Χ [100 / 118]. Κατόπιν, ο ιευθυντής θα καταθέσει την πρώτη επιταγή (µε το 4% του καθαρού ποσού) στη.ο.υ. που ανήκει η σχολική επιτροπή παραλαµβάνοντας το διπλότυπο του φόρου εισοδήµατος και θα παραδώσει τη δεύτερη επιταγή στον ανάδοχο προµηθευτή από τον οποίο θα λάβει Απόδειξη Είσπραξης του ποσού. Το διπλότυπο και η απόδειξη είσπραξης θα φυλάσσονται στο σχολείο µαζί και µε τα υπόλοιπα παραστατικά του διαγωνισµού και καταχωρηθούν στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων. Μετά την πληρωµή, το µπλοκ επιταγών θα επιστραφεί στην εν λόγω τράπεζα και ακριβή φωτοαντίγραφα των επιταγών, του διπλοτύπου της ΟΥ και της απόδειξης εξόφλησης του προµηθευτή (Ανάδοχο) θα αποσταλούν στην Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου. ιευκρινίζεται ότι, τα παραστατικά δαπανών πληρωµών του έργου θα εκδοθούν στο όνοµα της Σχολικής Επιτροπής (τιµολόγιο αγοράς, δελτία αποστολής, διπλότυπο είσπραξης από ΟΥ, απόδειξη είσπραξης και επιταγές) ενώ οι κινήσεις των χρηµάτων θα καταχωρηθούν στο βιβλίο Εσόδων Εξόδων της, όπως προβλέπεται στην υπ αριθµ. ΣΤ 2462/ ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όλα τα παραπάνω παραστατικά αλλά και τα σχετικά έγγραφα τεχνικού και οικονοµικού περιεχοµένου καθώς και οι προσφορές όλων των υποψήφιων προµηθευτών πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο της κάθε σχολικής επιτροπής και αντίγραφα αυτών στην αντίστοιχη σχολική µονάδα, για πέντε (5) χρόνια µετά το πέρας του έργου, καθόσον υπόκεινται σε έλεγχο από τους αρµόδιους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου, του ΥπΕΘΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ιευκρινίζεται ότι, ο διευθυντής της κάθε συµµετέχουσας σχολικής µονάδας υποχρεούται, ως υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα και µε την γραπτή εξουσιοδότηση της σχολικής επιτροπής, να αποστείλει στην Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου τα µηνιαία δελτία δαπανών και τριµηνιαίο δελτίο δαπανών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό των ιαρθρωτικών Ταµείων, τα οποία πρέπει να φέρουν την έγκριση της σχολικής επιτροπής. Για τη συµπλήρωση των εν λόγω δελτίων, θα ακολουθήσει ενηµέρωση, σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 4. ιαµόρφωση της αίθουσας Οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες θα προµηθευτούν τον εξοπλισµό πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα για εργαστήριο Πληροφορικής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του χώρου για τα Εργαστήρια Πληροφορικής που επισυνάπτονται. 6 από 16

7 5. Τεχνική Υποστήριξη Για να είναι δυνατή η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού, µε την ολοκλήρωση της παραλαβής, ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να αποστείλει ακριβή αντίγραφα των τιµολογίων, του πρακτικού οριστικής παραλαβής, του φύλλου συµµόρφωσης του αναδόχου και της σύµβασης, στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ που εδρεύει στη /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού. 6. Χρήσιµα Κείµενα Τα θέµατα της παρούσας εγκυκλίου σχετίζονται µε κείµενα της εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ε.Ε., τα οποία αναφέρονται και παραπάνω. Λόγω του µεγάλου τους όγκου δεν είναι δυνατή η αποστολή όλων των κειµένων αυτών, ως συνηµµένων στην παρούσα εγκύκλιο. Εφόσον δεν είναι δυνατό να βρεθούν µε άλλο τρόπο, µπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στη διεύθυνση Επίσης στη διεύθυνση του ΠΕΠ Ηπείρου υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα συνηµµένα έγγραφα σε ηλεκτρονική µορφή. Η εύρεση και εκτύπωση των κειµένων αυτών µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια των αρµοδίων /νσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όταν αυτό είναι δυνατό. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Συνηµµένα 1. Σύστηµα αξιολόγησης προµηθευτών 2. Πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης 3. Πρακτικό κατακύρωσης 4. Οδηγίες προς υποψήφιους προµηθευτές 5. Υπόδειγµα σύµβασης µε τον ανάδοχο προµηθευτή. 6. Φύλλο Συµµόρφωσης - Τεχνικές Προδιαγραφές 7. Οδηγίες Παραλαβής 8. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής 9. Προδιαγραφές χώρου εργαστηρίου πληροφορικής 10. Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 11. Εκπαίδευση 12. Πίνακας Αποδεκτών Eσωτ. ιανοµή : 1. Χρονολογικό Αρχείο 2. Προϊστάµενος Ε.Υ.. 3. Προϊστάµενος Μονάδας Β 7 από 16

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α/Α ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΪ ΑΣ ΝΕΡΑΪ Α Ο ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΤΕΕ ΚΑΙ 2ου ΣΕΚ 4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡ ΙΚΑΣ 5 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΛΑ ΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΤΕΕ ΚΑΙ 2ου ΣΕΚ 7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 8 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΤΕΕ & 2ου 9 ΕΣΠ. ΤΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου, 3ου ΚΑΙ 4ου 10 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου & 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου, 3ου ΚΑΙ 4ου 13 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΠΕΡΑΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου - 2ου ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 16 ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑ ΩΝ 17 ΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑ ΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 18 ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κ. ΡΟΥΣΗ 8 ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου - 2ου ΤΕΕ, ΙΕΚ & ΣΕΚ 20 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΗΓ/ΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 21 ΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ από 16

9 22 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΤΕΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6 ΦΙΛΙΑΤΕΣ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 23 ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 24 ΗΜΟΥ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 4-6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΓΑ ΩΝ ΛΟΓΓΑ ΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΤΕΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΙΑΣ ΤΥΡΙΑ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ - 31 ΤΕΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32 ΚΑΛΙΑΦΑ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 33 ΤΕΕ ΒΡΟΣΙΝΑΣ ΒΡΟΣΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 34 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΣΙΜΑ ΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΡΜΑ Ω ΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 36 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΚΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 37 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΛΥΚΗ ΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 38 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 53 ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 39 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ 25 ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 40 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 41 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 28ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 42 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 43 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου & 6ου 45 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΠΡΕΒΕΖΑ από 16

10 & 46 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΑΝΩ & 47 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΕΛΒΙΝΑΚΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΡΙΑΣ ΤΥΡΙΑ & 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 51 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 52 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΡΤΑΣ & 54 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΠΑΦΡΑΣ ΜΠΑΦΡΑ & 55 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΑΧΗΣ ΡΑΧΗ ΑΡΤΑΣ ΡΑΧΗ ΑΡΤΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΛΗΜΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 58 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 ΑΝΑΤΟΛΗ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 59 ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑ ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 61 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΡ ΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 62 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 63 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΗΣ ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 65 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 2ου ΕΙ ΙΚΟΥ 66 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΡΟΣΟΧΩΡΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 68 ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ από 16

11 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ- ΣΑΓΙΑ ΑΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 69 ΣΑΓΙΑ ΑΣ ΣΑΓΙΑ Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΑ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ ΑΡΤΑΣ ΕΜΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΙΑΝΩΝ ΟΛΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 74 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 76 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 77 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝ ΟΥ 17 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α & 80 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΣ ΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 3/40 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΑΡΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΛΑΝΙ ΟΡΡΑΧΗΣ ΒΑΛΑΝΙ ΟΡΡΑΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ ΜΗΛΙΑ ΑΕΤΟΥ ΑΕΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ - 8ο & 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 89 ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΣ ΑΡΤΑ ENIAIA ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 90 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ από 16

12 7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 91 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 93 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ω ΩΝΗΣ 6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 94 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΠΛΑΝΗ 17 ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 95 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18 ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 96 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΚΕΣΤΡΙΝΗ & 97 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕΓΑΡΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕΓΑΡΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 100 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΠΟΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ & 101 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΣΕΛΛΑ ΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕΛΛΑ ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗ ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ ΛΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ & 107 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΚΟΥΦΑ 148 ΑΡΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΠΕΡ ΙΚΟΡΡΑΧΗΣ 109 ΚΛΕΙ ΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΚΛΕΙ Ι ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 1 ΑΡΤΑ από 16

13 113 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑ ΠΕΤΑ ΡΑΜΙΑΣ ΡΑΜΙΑ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ & 116 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 118 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΖΩΟ ΟΧΟΣ ΖΩΟ ΟΧΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΒΙΓΛΑ & 123 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΑΡΤΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ & 2ου 125 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ ΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΠΑ ΑΤΩΝ ΠΑΠΑ ΑΤΕΣ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΑΡΟ ΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΑΡΤΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 135 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 136 ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΣΑΓΓΑΡΙ ΣΟΥΛΙΟΥ από 16

14 137 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝ 138 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΜΥΛΟΙ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ 139 ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΒΑ Α 12 ΠΑΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΟΥ ΘΕΜΕΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΥΚΙΩΝ ΣΥΚΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 147 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ-ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ 149 ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ ΗΛΙΟΚΑΛΗ & 153 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ & 154 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 155 ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΑΣ ΓΑΒΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΑΡΤΑΣ από 16

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα