ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 05/10/2004 Αριθ. Πρωτ /νση: 8 ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα, Τ.Κ Πληροφορίες: Κ. Τσακτσίρας Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλ/νικό Ταχυδ/µείο: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: "Χρηµατοδότηση σχολικών επιτροπών για προµήθεια εξοπλισµού Εργαστηρίων Πληροφορικής Σχολείων" Το ΠΕΠ Ηπείρου θα χρηµατοδοτήσει τις Σχολικές Επιτροπές ηµοτικών Σχολείων σύµφωνα µε το Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/00) και το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισµού 1260/1999 της Ε.Ε. Η προµήθεια εξοπλισµού θα λάβει χώρα µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής του Ε.Π. ΚτΠ, το Ν2860/2001, την Υ.Α /Γ ΑΠΠΠ Ε 156/ (τύπος και περιεχόµενο απόφασης ένταξης έργου, ΦΕΚ 758 τ.β / ) και τον κανονισµό 1159/ της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας, το Ν2286/1995 (ΦΕΚ 19 τ.α / ), το Ν2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.α / ) σε συνδυασµό µε την Υ.Α /602/0026 (ΦΕΚ 431 τ.β /1998) και συµπληρωµατικά µε το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ 266 τ.α / ). Το ύψος της χρηµατοδότησης κυµαίνεται σε ποσό από 3.278,04 έως ,40 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ανά συµµετέχουσα στο έργο σχολική µονάδα και αφορά αποκλειστικά δαπάνες για αγορά εργαστηρίου πληροφορικής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους τύπους υπό προµήθεια εξοπλισµού που επισυνάπτονται στην παρούσα. Η διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισµού, η προµήθεια του εξοπλισµού των Εργαστηρίων Πληροφορικής καθώς και η χρηµατοδότηση του παραπάνω έργου θα διενεργηθεί από τις σχολικές επιτροπές στις οποίες ανήκουν οι σχολικές µονάδες, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται στην υπ αριθµ. ΣΤ2462/ ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και την παράγραφο β του άρθρου 14 του Ν2986/2002 (ΦΕΚ 24 1 από 16

2 τ.α / ) και το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ 266 τ.α / ) (κανονισµός προµηθειών δηµοσίου). Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την προτεινόµενη ακολουθητέα διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού, προµήθειας εξοπλισµού ειδών πληροφορικής και την προτεινόµενη διαδικασία χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου. 1. ιενέργεια διαγωνισµού Η διαδικασία µε την οποία προτείνεται να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού Εργαστηρίων Πληροφορικής είναι αυτή των πρόχειρων διαγωνισµών. Προτεινόµενο και συνιστώµενο πλαίσιο διεξαγωγής των εν λόγω διαγωνισµών αποτελούν τα παρακάτω: Κάθε Σχολική Επιτροπή στην οποία ανήκουν οι επιλεγµένες σχολικές µονάδες θα ορίσει τριµελή Επιτροπή ιαγωνισµού στην οποία θα συµµετέχουν ο ιευθυντής ως πρόεδρος (κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης της σχολικής επιτροπής) και δύο εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας που έχουν γνώσεις πληροφορικής. Αν δεν υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί µε γνώσεις πληροφορικής, τότε ορίζεται ένας εκπαιδευτικός που έχει γνώσεις πληροφορικής και ένας άλλος εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας. Στην περίπτωση που κανένας εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας δεν έχει γνώσεις πληροφορικής αντί του πρώτου εκπαιδευτικού µπορεί να οριστεί, εφόσον το επιθυµεί, εκπαιδευτικός γειτνιάζουσας σχολικής µονάδας που έχει γνώσεις πληροφορικής ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός από τη χρηµατοδοτούµενη σχολική µονάδα. Ειδικά για τις περιπτώσεις των µονοθεσίων και διθεσίων σχολικών µονάδων, στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα να συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή µε εκπαιδευτικούς γειτνιαζόντων σχολικών µονάδων, η τριµελής επιτροπή θα συµπληρωθεί από µέλος ή µέλη της σχολικής επιτροπής (ή της σχολικής εφορίας) που θα ορίσει η ίδια. Ο υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της αντίστοιχης /νσης ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, εξειδικευµένο µέλος της Σχολικής Επιτροπής ή της Σχολικής Εφορίας ή εξειδικευµένος υπάλληλος του οικείου ΟΤΑ, αν έχει τη δυνατότητα, µπορεί να συνδράµει συµβουλευτικά την Επιτροπή ιαγωνισµού, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο του ζητηθεί. Άτοµα που θα συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού, είτε ως µέλη επιτροπής είτε συµβουλευτικά, δε θα πρέπει να εµπλέκονται καθ οιονδήποτε τρόπο στο κύκλωµα εµπορίας ειδών πληροφορικής. Από την ηµεροµηνία λήψης της παρούσας και σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών η Επιτροπή ιαγωνισµού θα συλλέξει τρεις (3) τουλάχιστον προσφορές από υποψήφιους προµηθευτές. Κατά τη διαδικασία συλλογής, θα πρέπει οι υποψήφιοι προµηθευτές να λαµβάνουν γνώση: 1. του Φύλλου Συµµόρφωσης που πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ως τεχνική τους προσφορά και στο οποίο θα αναγράφονται οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του εξοπλισµού 2. του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψήφιους Προµηθευτές» και 3. του σχεδίου της Σύµβασης που θα κληθούν να υπογράψουν στην περίπτωση που επιλεγούν. Τα πιο πάνω έντυπα επισυνάπτονται στη παρούσα. 2 από 16

3 Σχετικά µε τον τρόπο υποβολής των προσφορών θα ισχύσουν τα ακόλουθα: α) Οι προσφορές θα κατατεθούν έγγραφες σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους, αυτόν της τεχνικής προσφοράς και αυτόν της οικονοµικής. β) Η παραλαβή των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, η οποία και θα καθοριστεί από την επιτροπή διαγωνισµού. γ) Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα καταθέτει µία (1) µόνο προσφορά που θα περιλαµβάνει µία (1) µόνο τεχνοοικονοµική λύση. Εναλλακτικές προσφορές θα απορρίπτονται από την επιτροπή διαγωνισµού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ιαγωνισµού θα αποσφραγίσει τις προσφορές, και θα τις αξιολογήσει σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης που επισυνάπτεται στην παρούσα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα σε δύο στάδια διακριτά, αυτό της τεχνικής αξιολόγησης και αυτό της οικονοµικής. Η Επιτροπή µπορεί κατά την κρίση της να διακόψει τη διαδικασία και να συνεχίσει την αξιολόγηση επί περισσότερες ηµέρες (όχι περισσότερο από πέντε εργάσιµες), εφόσον κρίνει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη µελέτη των τεχνικών προσφορών και την αξιολόγησή τους. Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης λαµβάνει χώρα χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των προµηθευτών. Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, η Επιτροπή θα γνωστοποιήσει κάθε γεγονός το οποίο κρίθηκε ουσιώδες κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού σε πρακτικό αξιολόγησης, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα (πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης). Σε αυτό θα αναφέρεται επίσης, µεταξύ άλλων: τυχόν αποκλεισµός υποψήφιου προµηθευτή (Ανάδοχου) από τον διαγωνισµό, απορρίψεις προσφορών, διακοπή συνεδριάσεων, βαθµολογία και αιτιολόγηση. Το αποτέλεσµα της Τεχνικής Αξιολόγησης και η ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών θα γνωστοποιηθούν µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) σε όλους τους υποψήφιους προµηθευτές. Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα γίνει την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την γνωστοποίηση της Τεχνικής Αξιολόγησης στους υποψηφίους αναδόχους. Υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να παρίστανται στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, αλλά η µη παρουσία τους δε συνιστά λόγο αναβολής της διαδικασίας. Τέλος, µετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών, θα συνταχθεί πρακτικό µε τα αποτελέσµατα αυτών καθώς και την τελική βαθµολογία (πρακτικό κατακύρωσης), υπόδειγµα του οποίου επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα. Το πρακτικό αυτό θα αποτελεί ταυτόχρονα και εισήγηση προς την σχολική επιτροπή για έγκριση και κατακύρωση της προµήθειας στον υποψήφιο µε τη συµφερότερη προσφορά. Στο εν λόγω πρακτικό θα αναφέρονται επίσης, τα προς προµήθεια είδη και το κόστος τους. Τέλος θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο προς ενηµέρωση των υποψηφίων. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, κατά την κρίση της, να προτείνει τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος προς τούτο. Η Σχολική Επιτροπή στην οποία ανήκει η συµµετέχουσα στο έργο σχολική µονάδα, ολοκληρώνει τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού µε τη σύνταξη απόφασης έγκρισης του προαναφερθέντος πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισµού και την καταγραφή αυτής στο Βιβλίο Πρακτικών της Σχολικής Επιτροπής. Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού αποστέλλεται στον ανάδοχο. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα πρόσκληση υπογραφής της σχετικής 3 από 16

4 σύµβασης µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο ορίζεται από τη Σχολική Επιτροπή και πάντως όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανιστεί εντός του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, η Σχολική Επιτροπή δύναται να καλέσει για υπογραφή σύµβασης τον επόµενο, βάσει της βαθµολογίας, προµηθευτή. 2. Υπογραφή Σύµβασης µε τον Προµηθευτή (Ανάδοχο) παραλαβή εξοπλισµού Στα πλαίσια της διαχείρισης του έργου προµήθειας εξοπλισµού εργαστηρίων πληροφορικής, ο διευθυντής της κάθε συµµετέχουσας στο έργο σχολικής µονάδας, αµέσως µετά τη λήψη της παρούσας, θα πρέπει να καλέσει σε συνεδρίαση την αρµόδια σχολική επιτροπή, µε σκοπό την γραπτή εξουσιοδότησή του απ αυτήν για να τον ορίσει υπόλογο, εν γένει, του έργου. Με την ίδια απόφασή της η σχολική επιτροπή θα ορίσει το ιευθυντή της σχολικής Μονάδας ως πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού και της επιτροπής παραλαβής του εξοπλισµού, και θα τον εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή της σύµβασης αγοράς του εξοπλισµού ειδών πληροφορικής µε τον ανάδοχο προµηθευτή και για την οικονοµική διαχείριση του έργου (άνοιγµα λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος, παραλαβή επιταγών, πληρωµή αναδόχου και εφορίας) µε την ιδιότητά του ως υπολόγου του έργου. Με την ιδιότητα του υπολόγου του έργου διαχειρίζεται το µπλοκ επιταγών που θα του εκδώσει το υποκατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος (ή τις επιταγές που θα του παραδώσει) της περιοχής. Παρακαλούνται οι σχολικές επιτροπές για την καλή συνεργασία µε τους διευθυντές των σχολικών µονάδων, για τον σκοπό της διαφανούς, ταχείας και έγκυρης πραγµατοποίησης της προµήθειας εξοπλισµού ειδών πληροφορικής στα σχολεία. Στη σύµβαση θα επισυνάπτεται Παράρτηµα µε τα προσφερόµενα είδη και τις τιµές ανά είδος το οποίο θα συµπληρώσει ο Προµηθευτής (Ανάδοχος) σύµφωνα µε την τεχνική και οικονοµική προσφορά του και το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Το Παράρτηµα θα περιλαµβάνει το Φύλλο Συµµόρφωσης Προδιαγραφές, που έχει ήδη καταθέσει µε την προσφορά του ο προµηθευτής, όλα τα έντυπα που υποβλήθηκαν ως µέρος της τεχνικής προσφοράς και το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Η σύµβαση θα µονογραφεί σε κάθε της σελίδα και θα υπογραφεί από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. Από αυτά, δύο θα παραµείνουν στο σχολείο και ένα θα λάβει ο Προµηθευτής. Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει: 1) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και 2) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, που θα παραµείνει στη σχολική µονάδα για τριάντα έξι (36) µήνες (όπως αναφέρεται και στο σχέδιο σύµβασης). Για την παράδοση των ειδών ορίζεται συµβατική προθεσµία σαράντα (40) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα παραδώσει εντός της καθορισµένης προθεσµίας τα είδη εξοπλισµού και τιµολόγιο εις τριπλούν, το οποίο θα φέρει την ένδειξη Επί Πιστώσει, ενώ παράλληλα, ο ιευθυντής της κάθε σχολικής µονάδας θα ορίσει τριµελή επιτροπή παραλαβής του παραπάνω εξοπλισµού, η οποία θα αποτελείται από τον διευθυντή ως πρόεδρο και δύο εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας που έχουν γνώσεις πληροφορικής. 4 από 16

5 Αν δεν υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί µε γνώσεις πληροφορικής, τότε ορίζεται ένας εκπαιδευτικός που έχει γνώσεις πληροφορικής και ένας άλλος εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας. Στην περίπτωση που κανένας εκπαιδευτικός της σχολικής µονάδας δεν έχει γνώσεις πληροφορικής αντί του πρώτου εκπαιδευτικού µπορεί να οριστεί, εφόσον το επιθυµεί, εκπαιδευτικός γειτνιάζουσας σχολικής µονάδας που έχει γνώσεις πληροφορικής ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός από τη χρηµατοδοτούµενη σχολική µονάδα. Ειδικά για τις περιπτώσεις των µονοθέσιων και διθέσιων σχολικών µονάδων, στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα να συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή µε εκπαιδευτικούς γειτνιαζόντων σχολικών µονάδων, η τριµελής επιτροπή θα συµπληρωθεί από µέλος ή µέλη της σχολικής επιτροπής που θα ορίσει η ίδια. Με την παράδοση των ειδών, ο Προµηθευτής (Ανάδοχος) υποχρεούται να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τα είδη. Κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού παρίσταται ο εκπαιδευτικός που είναι ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ή ο διευθυντής του σχολείου. Κατόπιν πραγµατοποιείται η συµφωνηµένη εκπαίδευση από ειδικευµένο προσωπικό του προµηθευτή. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης υπογράφεται σχετική βεβαίωση από τους εκπαιδευθέντες και το ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Η εκπαίδευση µπορεί να ολοκληρωθεί τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες µετά την εγκατάσταση του εργαστηρίου. Στη συνέχεια, η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρακτικό οριστικής παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής) υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα. Ο εξοπλισµός θα καταχωρηθεί στο βιβλίο υλικού της σχολικής µονάδας. 3. Έλεγχος παραστατικών Στη συνέχεια, επικυρωµένα φωτοαντίγραφα του πρακτικού της σχολικής επιτροπής που ορίζει το /ντη του σχολείου ως υπόλογο του έργου, της απόφασης κατακύρωσης της Σχολικής Επιτροπής, της σύµβασης, του πρακτικού παραλαβής των ειδών, της βεβαίωσης εκπαίδευσης και των τιµολογίων αποστέλλονται στην Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου. Η πληρωµή των δαπανών θα γίνει µε τον ορισµό από τη Σχολική Επιτροπή, του ιευθυντή του σχολείου, ως υπολόγου. Με την ιδιότητα του υπολόγου του έργου, ο ιευθυντής θα πρέπει να προβεί στο άνοιγµα λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού, του υποκαταστήµατος της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπολόγου ιευθυντή, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως στη /νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατανοµή της σχετικής πίστωσης (µε κατάθεση στο σχετικό λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος). Μετά την κατανοµή της πίστωσης, από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, ο διευθυντής και υπόλογος διαχείρισης του έργου, ως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της σχολικής επιτροπής, θα παραλάβει από το υποκατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος της περιοχής του, µπλοκ επιταγών (ή δύο επιταγές χωρίς ποσό), από το οποίο θα εκδώσει δύο επιταγές πληρωµής: Μία ίση µε το 4% του καθαρού ποσού και µία µε το υπόλοιπο του κατανεµηµένου ποσού. Το καθαρό ποσό, επί του οποίου θα υπολογιστεί το 4%, προκύπτει ως εξής: 5 από 16

6 a) Στην περίπτωση που το ποσό της χρηµατοδότησης είναι ίσο µε το συνολικό ποσό των τιµολογίων, το καθαρό ποσό είναι το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) που αναγράφεται στα τιµολόγια. b) Στην περίπτωση που το ποσό της χρηµατοδότησης είναι µικρότερο από το ποσό των τιµολογίων, το καθαρό ποσό προκύπτει από τον τύπο: [ποσό χρηµατοδότησης] Χ [100 / 118]. Κατόπιν, ο ιευθυντής θα καταθέσει την πρώτη επιταγή (µε το 4% του καθαρού ποσού) στη.ο.υ. που ανήκει η σχολική επιτροπή παραλαµβάνοντας το διπλότυπο του φόρου εισοδήµατος και θα παραδώσει τη δεύτερη επιταγή στον ανάδοχο προµηθευτή από τον οποίο θα λάβει Απόδειξη Είσπραξης του ποσού. Το διπλότυπο και η απόδειξη είσπραξης θα φυλάσσονται στο σχολείο µαζί και µε τα υπόλοιπα παραστατικά του διαγωνισµού και καταχωρηθούν στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων. Μετά την πληρωµή, το µπλοκ επιταγών θα επιστραφεί στην εν λόγω τράπεζα και ακριβή φωτοαντίγραφα των επιταγών, του διπλοτύπου της ΟΥ και της απόδειξης εξόφλησης του προµηθευτή (Ανάδοχο) θα αποσταλούν στην Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου. ιευκρινίζεται ότι, τα παραστατικά δαπανών πληρωµών του έργου θα εκδοθούν στο όνοµα της Σχολικής Επιτροπής (τιµολόγιο αγοράς, δελτία αποστολής, διπλότυπο είσπραξης από ΟΥ, απόδειξη είσπραξης και επιταγές) ενώ οι κινήσεις των χρηµάτων θα καταχωρηθούν στο βιβλίο Εσόδων Εξόδων της, όπως προβλέπεται στην υπ αριθµ. ΣΤ 2462/ ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όλα τα παραπάνω παραστατικά αλλά και τα σχετικά έγγραφα τεχνικού και οικονοµικού περιεχοµένου καθώς και οι προσφορές όλων των υποψήφιων προµηθευτών πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο της κάθε σχολικής επιτροπής και αντίγραφα αυτών στην αντίστοιχη σχολική µονάδα, για πέντε (5) χρόνια µετά το πέρας του έργου, καθόσον υπόκεινται σε έλεγχο από τους αρµόδιους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου, του ΥπΕΘΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ιευκρινίζεται ότι, ο διευθυντής της κάθε συµµετέχουσας σχολικής µονάδας υποχρεούται, ως υπεύθυνος του έργου, σύµφωνα και µε την γραπτή εξουσιοδότηση της σχολικής επιτροπής, να αποστείλει στην Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ηπείρου τα µηνιαία δελτία δαπανών και τριµηνιαίο δελτίο δαπανών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό των ιαρθρωτικών Ταµείων, τα οποία πρέπει να φέρουν την έγκριση της σχολικής επιτροπής. Για τη συµπλήρωση των εν λόγω δελτίων, θα ακολουθήσει ενηµέρωση, σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 4. ιαµόρφωση της αίθουσας Οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες θα προµηθευτούν τον εξοπλισµό πρέπει να διαθέτουν ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα για εργαστήριο Πληροφορικής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του χώρου για τα Εργαστήρια Πληροφορικής που επισυνάπτονται. 6 από 16

7 5. Τεχνική Υποστήριξη Για να είναι δυνατή η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού, µε την ολοκλήρωση της παραλαβής, ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να αποστείλει ακριβή αντίγραφα των τιµολογίων, του πρακτικού οριστικής παραλαβής, του φύλλου συµµόρφωσης του αναδόχου και της σύµβασης, στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ που εδρεύει στη /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού. 6. Χρήσιµα Κείµενα Τα θέµατα της παρούσας εγκυκλίου σχετίζονται µε κείµενα της εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ε.Ε., τα οποία αναφέρονται και παραπάνω. Λόγω του µεγάλου τους όγκου δεν είναι δυνατή η αποστολή όλων των κειµένων αυτών, ως συνηµµένων στην παρούσα εγκύκλιο. Εφόσον δεν είναι δυνατό να βρεθούν µε άλλο τρόπο, µπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στη διεύθυνση Επίσης στη διεύθυνση του ΠΕΠ Ηπείρου υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα συνηµµένα έγγραφα σε ηλεκτρονική µορφή. Η εύρεση και εκτύπωση των κειµένων αυτών µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια των αρµοδίων /νσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όταν αυτό είναι δυνατό. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ Συνηµµένα 1. Σύστηµα αξιολόγησης προµηθευτών 2. Πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης 3. Πρακτικό κατακύρωσης 4. Οδηγίες προς υποψήφιους προµηθευτές 5. Υπόδειγµα σύµβασης µε τον ανάδοχο προµηθευτή. 6. Φύλλο Συµµόρφωσης - Τεχνικές Προδιαγραφές 7. Οδηγίες Παραλαβής 8. Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής 9. Προδιαγραφές χώρου εργαστηρίου πληροφορικής 10. Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 11. Εκπαίδευση 12. Πίνακας Αποδεκτών Eσωτ. ιανοµή : 1. Χρονολογικό Αρχείο 2. Προϊστάµενος Ε.Υ.. 3. Προϊστάµενος Μονάδας Β 7 από 16

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α/Α ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΪ ΑΣ ΝΕΡΑΪ Α Ο ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΤΕΕ ΚΑΙ 2ου ΣΕΚ 4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡ ΙΚΑΣ 5 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΛΑ ΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΤΕΕ ΚΑΙ 2ου ΣΕΚ 7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 8 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΤΕΕ & 2ου 9 ΕΣΠ. ΤΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου, 3ου ΚΑΙ 4ου 10 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου & 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου, 3ου ΚΑΙ 4ου 13 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΠΕΡΑΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου - 2ου ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΚΑΜΝΟΥΛΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 16 ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑ ΩΝ 17 ΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑ ΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 18 ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κ. ΡΟΥΣΗ 8 ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου - 2ου ΤΕΕ, ΙΕΚ & ΣΕΚ 20 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΗΓ/ΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 21 ΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ από 16

9 22 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΤΕΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 6 ΦΙΛΙΑΤΕΣ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 23 ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 24 ΗΜΟΥ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 27 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 4-6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΓΑ ΩΝ ΛΟΓΓΑ ΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΤΕΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΙΑΣ ΤΥΡΙΑ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ - 31 ΤΕΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32 ΚΑΛΙΑΦΑ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 33 ΤΕΕ ΒΡΟΣΙΝΑΣ ΒΡΟΣΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 34 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΣΙΜΑ ΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΡΜΑ Ω ΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 36 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΚΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 37 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΛΥΚΗ ΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 38 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 53 ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 39 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ 25 ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 40 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 41 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 28ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 42 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 43 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου & 6ου 45 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΠΡΕΒΕΖΑ από 16

10 & 46 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΑΝΩ & 47 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ ΕΛΒΙΝΑΚΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΡΙΑΣ ΤΥΡΙΑ & 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 51 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 52 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΡΤΑΣ & 54 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΠΑΦΡΑΣ ΜΠΑΦΡΑ & 55 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΑΧΗΣ ΡΑΧΗ ΑΡΤΑΣ ΡΑΧΗ ΑΡΤΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΛΗΜΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 58 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 ΑΝΑΤΟΛΗ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 59 ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑ ΖΙΤΣΑΣ ΖΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 61 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΡ ΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 62 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 63 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΠΗΣ ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 65 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΕΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 2ου ΕΙ ΙΚΟΥ 66 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΡΟΣΟΧΩΡΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 68 ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ από 16

11 ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ- ΣΑΓΙΑ ΑΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 69 ΣΑΓΙΑ ΑΣ ΣΑΓΙΑ Α ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΑ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ ΑΡΤΑΣ ΕΜΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΙΑΝΩΝ ΟΛΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟΥ ΠΟΛΥ ΡΟΣΟ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 74 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑΣ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 76 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 77 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΙΝ ΟΥ 17 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α & 80 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΣ ΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 3/40 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΑΡΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΑΛΑΝΙ ΟΡΡΑΧΗΣ ΒΑΛΑΝΙ ΟΡΡΑΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΗΛΙΑΣ ΜΗΛΙΑ ΑΕΤΟΥ ΑΕΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ - 8ο & 1ο ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 89 ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΣ ΑΡΤΑ ENIAIA ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 90 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ από 16

12 7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 91 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 93 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ω ΩΝΗΣ 6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 94 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΠΛΑΝΗ 17 ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 95 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑ 18 ΙΩΑΝΝΙΝΑ & 96 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΚΕΣΤΡΙΝΗ & 97 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕΓΑΡΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕΓΑΡΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 100 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΠΟΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΛΟΣΣΩΝ & 101 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΣΕΛΛΑ ΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕΛΛΑ ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗ ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ ΛΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ & 107 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΚΟΥΦΑ 148 ΑΡΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΠΕΡ ΙΚΟΡΡΑΧΗΣ 109 ΚΛΕΙ ΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ ΚΛΕΙ Ι ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 1 ΑΡΤΑ από 16

13 113 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑ ΠΕΤΑ ΡΑΜΙΑΣ ΡΑΜΙΑ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ & 116 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 118 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΖΩΟ ΟΧΟΣ ΖΩΟ ΟΧΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΒΙΓΛΑ & 123 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΑΡΤΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ & 2ου 125 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ ΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ ΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΠΑ ΑΤΩΝ ΠΑΠΑ ΑΤΕΣ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΑΡΟ ΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΑΡΤΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 135 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 136 ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΣΑΓΓΑΡΙ ΣΟΥΛΙΟΥ από 16

14 137 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝ 138 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΜΥΛΟΙ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ 139 ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΒΑ Α 12 ΠΑΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΕΜΕΛΟΥ ΘΕΜΕΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΥΚΙΩΝ ΣΥΚΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ 147 ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ-ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ 149 ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ ΗΛΙΟΚΑΛΗ & 153 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ & 154 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 155 ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΑΣ ΓΑΒΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΑΡΤΑΣ από 16

15 & 159 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΑΣΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΑΣΕΛΛΟΥ ΙΑΣΕΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗ & 161 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΣΤΡΑΤΟΥ ΙΣΤΡΑΤΟ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ 162 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΛΕΩΝ & ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΜΗΛΕΕΣ ΠΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΕΙ ΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 163 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 164ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ & Σ..Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΙ ΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΕΙ ΙΚΟΥ 165ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΙ ΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΕΙ ΙΚΟΥ 166ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 2ου ΕΙ ΙΚΟΥ 167 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ 28 ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 168ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ 169ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟ ΑΡΤΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8ου, ΕΙ ΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 170 ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΣ ΑΡΤΑ η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8ου, ΕΙ ΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 171 ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΣ ΑΡΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 172 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΑΡΟ ΟΣ ΑΓΚΛΗ 2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 173 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΑΡΟ ΟΣ ΑΓΚΛΗ 2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ από 16

16 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΟΝΟ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) Α/Α ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 ΥπΕΠΘ Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 3Περιφερειακή ιεύθυνση Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Ηπείρου Ερµού 15 Βουλής & Ναυάρχου Νικοδήµου 11 Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑ ΙΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1 ΑΡΤΑ ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας ΕΥΡΟΙΑΣ 1 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑ ΙΟΥ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 57 ΠΡΕΒΕΖΑ ιεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΣ & ΚΑΡΑΟΛΗ 1 ΑΡΤΑ ιεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας ΚΥΠΡΟΥ 60 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ιεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑ ΙΟΥ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας ΦΟΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ Α.Τ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ από 16

ΕΡΓΑ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006

ΕΡΓΑ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2000-2006 1 1 ΕΤΠΑ ΡΟΜΟΣ ΑΡΤΑ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ (ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΕΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ -Ε ΦΑΣΗ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 469.552,46 Ν.Α. /.Τ.Υ. ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 22/10/2001 469.552,46 469.552,46 1 1 ΕΤΠΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο ΟΣ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3.587.912,79..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΕΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΩΝ Π. Ε. ΑΡΤΑΣ Άρτα 29 Ιανουαρίου 2015 Ταχ. /νση : Περιφερειακή Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Α: ΒΙΡ5ΟΡΛΜ-Ο67 Α ΑΜ: 14PROC001862414 2014-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1433 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ /

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 15940/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 38333/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14075/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/11-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τις υπ αριθµόν 16/2012 συνεδρίασης του Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός ΤΜΗΜΑ Α Φ. 151/49778/ Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 25/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23 η ) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΝΠ ημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ήμου για δώδεκα μήνες».

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΝΠ ημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ήμου για δώδεκα μήνες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΤΟΜΟ 23-6-2015 ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4797 Ταχ. /νση: 10 ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 32005, ίστομο Τηλ: 22673-50107, FAX: 2267022063 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών.

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 6 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 7-2-2012 συνεδρίασης ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 29/2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.:210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Αρ. Πρωτ.: 2321 Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140 Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα