ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 11/4 Ιουλίου-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 4 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 815/ πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ. 45 Θέμα 1 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΤΕΔΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το1. ο θέμα είπε: Η ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας με το 274/ έγγραφό της, μας καλεί να προβούμε στην έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για την εν λόγω σύμβαση, η ΤΕΔΚ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και ο κάθε Δήμος στη συνέχεια, συμπληρώνοντας ενδεχομένως από τον δικό του προϋπολογισμό, θα αναλάβει την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή του για το καλοκαίρι του Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση και στη συνέχεια να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό μας εγγράφοντας ως έσοδο το αντίστοιχο ποσόν και συνάμα να αποφασίσουμε για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το φετινό καλοκαίρι, αφού λάβουμε υπόψην ότι Η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008. με τις ανωτέρω διατάξεις γίνεται παραπομπή στο άρθρο 83 του ν. 2362/95, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, τα οποία αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας. Η ισχύουσα Υπουργική απόφαση είναι η 2/45564/2/0026/ η οποία ορίζει μεταξύ άλλων ότι η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ετήσιας δαπάνης, μέχρι ,00 μπορεί να ανατεθεί απευθείας. Για την απευθείας ανάθεση παροχής μέχρι του ποσού των ,00 (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) απαιτείται απόφαση του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση συμβουλίου. Στην απευθείας ανάθεση, η μελέτη εγκρίνεται επίσης από τον Δήμαρχο. Σας θέτω υπόψη το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έχει ως εξής; ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 11

2 Περί συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ελαφονήσου Συμβαλλόμενοι: 1/ Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λακωνίας 2/ Δήμος Ελαφονήσου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σύμβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα: Άρθρο 1 : Προοίμιο Άρθρο 2 : Αντικείμενο της σύμβασης Άρθρο 3 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Άρθρο 4 : Προϋπολογισμός-Ποσά και πόροι χρηματοδότησης Άρθρο 5 : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης Άρθρο 6 : Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης Άρθρο 7 : Λοιποί φορείς που μπορεί να συμβληθούν στην σύμβαση Άρθρο 8 : Αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες Άρθρο 9 : Διαιτησία Άρθρο 10 : Τελικές διατάξεις Άρθρο 11 : Επικύρωση προγραμματικής σύμβασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σήμερα την 2011 ημέρα οι παρακάτω φορείς, που θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι.», 1. Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λακωνίας (ΤΕΔΚ) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πήλιουρα Φίλιππο, καλούμενη στο εξής για λόγους συντομίας «ΤΕΔΚ.» και 2. Δήμος Ελαφονήσου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτης καλούμενο στο εξής για λόγους συντομίας «Δήμος.» Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: Άρθρο 1 Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συντάσσεται στα πλαίσια της υποστήριξης δραστηριοτήτων που αφορούν τις τέχνες από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λακωνίας σύμφωνα με την υπ αριθ. /2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Πρόκειται για μια συνεργασία, για το καλοκαίρι του 2011, μέσα από την οποία θα προκύψουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο χρηματοδοτούμενες από την ΤΕΔΚ. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται και συμπίπτει με το έργο και τις επιδιώξεις της ΤΕΔΚ και επιδιώκει την πολιτιστική αναβάθμιση και πνευματική πρόοδο των πολιτών του Νομού Λακωνίας. Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται με βάση το άρθρο 225 του Ν3463/2006 (ΔΚΚ) και το άρθρο 100 του Ν3852/10 και τις αποφάσεις α/υπ' αριθ. 49/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ Νομού Λακωνίας και την β/ υπ' αριθ. /2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου α φ ο ρ ά στην πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων ή άλλων πολιτιστικών/ καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στον Δήμο οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την ΤΕΔΚ Η επιλογή και η διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων κλπ, θα βαρύνει το Δήμο Αρθρο 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 1. Ο Δήμος Ελαφονήσου αναλαμβάνει: 1.1. Την πρωτοβουλία και την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Την εξεύρεση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στην περιοχή του. 21

3 1.3. Την φιλοξενία των ηθοποιών κλπ., μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους κι αφού υπάρχει τέτοια ανάγκη Την οικονομική κάλυψη των λοιπών εξόδων που θα προκύψουν πέραν της καλυπτόμενης δαπάνης από την ΤΕΔΚ Λακωνίας 1.5 Την υποχρέωση κατάθεσης στην ΤΕΔΚ σχετικού γραμματίου είσπραξης, με την είσπραξη της χρηματοδότησης, αλλά και αντιγράφων όλων των παραστατικών που θα προκύψουν και θα αντιστοιχούν στο σύνολο αυτής. (5.000,00 ) 1.6 Την επιστροφή στην ΤΕΔΚ των χρημάτων που δε θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων μέχρι τη λήξη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 2. Η ΤΕΔΚ Νομού Λακωνίας αναλαμβάνει: 2.1. Την χρηματοδότηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, από τον προϋπολογισμό της, με το ποσό των 5.000, Την καταβολή του ανωτέρω ποσού στο Δήμο μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την έγκριση της παρούσας αλλά και της εγκριτικής απόφασης αυτής από την αρμόδια υπηρεσία. Άρθρο 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 ), ποσό που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΤΕΔΚ Λακωνίας Το ποσό των 5.000,00 θα διατεθεί από την ΤΕΔΚ στο Δήμο προκειμένου να προβεί στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιλογής του, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά που θα προκύψουν θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Άρθρο 5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2011 Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί ή να διαφοροποιηθεί με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 6, η οποία θα προκύψει μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Άρθρο 6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Επιτροπή» με έδρα τη Σπάρτη. Η Επιτροπή αποτελείται από: 1.Δύο (2) εκπροσώπους της ΤΕΔΚ Λακωνίας., τους κ.κ. Αργειτάκο Σταύρο, Αντιπρόεδρο της ΤΕΔΚ και Κυριακούλια Παναγιώτη, Γραμματέα της ΤΕΔΚ 2.Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ελαφονήσου Ψαρομμάτη Παναγιώτη Δήμαρχο Ελαφονήσου Άρθρο 7 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να συμβληθεί εκτός από τους συμβαλλόμενους στην παρούσα σύμβαση και άλλος φορέας από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1416/84, εφόσον προσυπογραφεί από τον φορέα αυτόν και από άλλους συμβαλλόμενους στην παρούσα σύμβαση κείμενο συμπληρωματικό της παρούσας, στο οποίο περιέχονται για το έργο που αναλαμβάνει ο φορέας αυτός τα στοιχεία της παραγρ.3 του άρθρου 11 του Ν.1416/84. Το προσυπογραφημένο συμπληρωματικό κείμενο προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί οργανικό τμήμα της.άρθρο 8 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου και της καλής πίστης, από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση ή να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. Από την άλλη μεριά οφείλουν να προβαίνουν άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις, όπως ορίσθηκαν με τα ανωτέρω άρθρα της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 9 ο 31

4 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που δε θα διευθετείται από την Επιτροπή της παρούσας σύμβασης, θα λύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτική Δικονομίας. Άρθρο 10 ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μελών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Επιτροπής. 2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα, η απαλλαγή από υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 3. Η σύμβαση αυτή μπορεί να διευρυνθεί με τη συμμετοχή και άλλων συμβαλλομένων μερών μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής. Ά ρ θ ρ ο 11ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής υπογράφεται ως εξής: Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Δήμο Ελαφονήσου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Για την ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ Αποδέχεται το ποσόν των 5.000,00 που διατίθεται στον Δήμο μας από την ΤΕΔΚ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, το εγγράφει στο ΚΑ των εσόδων και το μεταφέρει μέσω αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, συγκεκριμένα: 1. στον ΚΑ 15/ με τίτλο ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2.500,00 οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του εορτασμού της διττής εορτής 6 ης -9 ης Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιηθεί: Μια μουσικοχορευτική βραδιά με μικροφωνική κάλυψη, σε αναβίωση του πανηγυριού του Αγίου Σπυρίδωνα που γιορταζόταν στις 9 Ιουλίου, η οποία θα ακολουθήσει αφού λήξει η παρουσίαση παραδοσιακών χορών στην πλατεία του λιμανιού. Το μουσικό θέμα που θα επικρατήσει θα είναι τραγούδια κυρίως χορευτικά, νησιώτικα και καλαματιανά, αλλά και λαϊκά ζεϊμπέκικα κ.λ.π. (Η μικροφωνική θα χρησιμοποιηθεί και το πρωί, στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας για τις πρωινές 41

5 εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λ.π. ) Ψηφίζει πίστωση 2.500,00 εις βάρος του ΚΑ 15/ με τίτλο ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2. στον ΚΑ 15/ με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2.500,00 όπου θα γίνει επίσης μουσικοχορευτική παράσταση με μικροφωνική κάλυψη, σε αναβίωση του πανηγυριού του ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ που πάντα γιορταζόταν η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στο ομώνυμο εξωκλήσι. Τα τραγούδια που θα ακουστούν θα είναι τραγούδια κυρίως χορευτικά, (νησιώτικα και καλαματιανά). Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον Δεκαπενταύγουστο, η μικροφωνική κάλυψη θα ξεκινήσει από την παραμονή όπου θα παρέχει την κάλυψη με ηχεία, ενισχυτές, ενσύρματα και ασύρματα μικρόφωνα, την κονσόλα, τον ηλεκτρολογικό πίνακα και την ανάλογη παροχή ρεύματος, για την κάλυψη της παράστασης του χορευτικού συγκροτήματος της Ελαφονήσου ( παραμονές δεκαπενταύγουστου) και θα συνεχίσει με κάλυψη των εκδηλώσεων ανήμερα της γιορτής. Ψηφίζει πίστωση 2.500,00 εις βάρος του ΚΑ 15/ με τίτλο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 45/2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αριθ. Απόφ. 46 /2011 ΘΕΜΑ 2o ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 6ης - 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε: Στις 6 Ιουλίου εορτάζουμε, ύστερα από το 54/2003 Προεδρικό Διάταγμα, την επέτειο της Ένωσης της Ελαφονήσου με την Ελλάδα ( Τοπική Εορτή Εθνικής σημασίας) και στις 9 Ιουλίου όπως κάθε χρόνο την Επέτειο των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Πολιούχου μας Αγίου Σπυρίδωνα. Έχει πλέον καθιερωθεί για τον εορτασμό και των δύο επετείων να πραγματοποιείται τετραήμερο εκδηλώσεων ( 6-9 Ιουλίου) το οποίο περιλαμβάνει εκτός από το καθεαυτό τελετουργικό μέρος και φιλοξενία επισήμων όπως του Σεβασμιότατου Μτροπολίτη, των Βουλευτών του Νομού, του Περιφερειάρχη, διακεκριμένων προσωπικοτήτων κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε για την φιλοξενία των επίσημων προσκεκλημένων και για οτιδήποτε άλλο θεωρήσουμε απαραίτητο γι αυτό το τετραήμερο. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά, Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/2010, του άρθρου 158 παρ 3 α του νέου ΔΚΚ (Ν 3463/2006) και το γεγονός ότι μέσα από τον εορτασμό των τοπικών αυτών εορτών προάγονται τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα του τόπου μας και έκανε διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να εορταστούν η επέτειος της Ένωσης της Ελαφονήσου με την Ελλάδα και η επέτειος των εγκαινίων του Ιερού Ναού του Πολιούχου μας Αγίου Σπυρίδωνα με εκδηλώσεις που θα 51

6 πραγματοποιηθούν από 6 μέχρι 9 Ιουλίου. Ο επίσημος εορτασμός των δύο επετείων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του εορτασμού αυτού ορίζει ότι: Α)Για τις ανάγκες της φιλοξενίας των επίσημων προσκεκλημένων θα ενοικιαστούν 7 δωμάτια δίκλινα για δύο διανυκτερεύσεις αντί του συνολικού ποσού των 1.000,00 μαζί με ΦΠΑ. Β)θα παρατεθεί γεύμα για εξήντα άτομα περίπου στις 9 Ιουλίου στους επισήμους προσκεκλημένους (Σεβασμιότατο Μητροπολίτη,Βουλευτές του Νομού, Περιφερειάρχη,διακεκριμένες προσωπικότητες, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κλπ) αντί του συνολικού ποσού των 2.400,00 μαζί με ΦΠΑ. Το γεύμα θα περιλαμβάνει σφυρίδα, χταπόδι, γαριδοσαλάτα, χόρτα, χωριάτικη σαλάτα, αναψυκτικά, κρασί, μπύρες και νερό. Για τη παραλαβή της αναφερόμενης προμήθειας συγκροτεί την εξής επιτροπή: Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 1. Λαλούσης Παναγιώτης Τζερεφού Φραντζέσκα 2.Αρώνη Φραντζέσκα Λιάρου Χρυσούλα 3.Παπούλια Τριάς Μέντη-Καταγά Φραντζεσκούλα Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος Λαλούσης Παναγιώτης με αναπληρωματική την Τζερεφού Φραντζεσκούλα. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Αρώνη Φραντζέσκα με αναπληρωματική την Λιάρου Χρυσούλα. Ψηφίζει συνολικά πίστωση μέχρι του ποσού των 3.400,00 εις βάρος του ΚΑ με τίτλο Εορτασμός 6ης -9ης Ιουλίου για την πληρωμή των ανωτέρω. Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 46/2011 Θέμα 3 ο Αριθ. Απόφ. 47/2011 ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Από την ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ έχει υποβληθεί αίτηση με θέμα:«παραχώρηση υπαίθριου χώρου για πώληση βιβλίων» η οποία έχει ως εξής: Παρακαλούμε να παραχωρήσετε στην εταιρεία μας υπαίθριο δημοτικό χώρο του Δήμου σας, για την πώληση βιβλίων από ως Ο απαιτούμενος χώρος υπολογίζεται στα 15 τ.μ. και για τη χρήση του είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλλουμε το ανάλογο δημοτικό τέλος. Σας κάνουμε γνωστό ότι οι τίτλοι που θα εκτεθούν τα είναι αυστηρά επιλεγμένοι από παιδικό και λογοτεχνικό βιβλίο για ενήλικες από εκδοτικού οίκους της χώρας. Οι τιμές πώλησης των βιβλίων υπόκεινται στο νόμο της ενιαίας τιμής του βιβλίου και καθορίζονται από τους επίσημους τιμοκαταλόγους των εκδοτών. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχουσα και χαρακτήρα πολιτιστικής εκδήλωσης μπορεί να ενταχθεί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου σας. Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια και συνεργασία του δήμου σας η επιτυχία αυτής της πολιτιστικής εκδήλωσης θα είναι μεγάλη. 61

7 Τέλος θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική στάση σας στο αίτημά μας προσφέροντας βιβλία για την Δημοτική βιβλιοθήκη σας. Με εκτίμηση ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι εφόσον δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο στο νησί, καλό θα είναι να λειτουργήσει αυτή η έκθεση βιβλίου και προτείνει την διάθεση ενός κοινόχρηστου χώρου σε κεντρικό σημείο εμβαδού 15 τ.μ. για τη λειτουργία της. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και το γεγονός ότι η σεζόν που απόμεινε είναι λίγη και θα πρέπει να επισπευστούν όσο γίνεται οι διαδικασίες το γεγονός ότι η λειτουργία της έκθεσης είναι μια σημαντική εκδήλωση για το τόπο, και έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την παραχώρηση στην ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. σε κεντρικό σημείο, κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 2,2 Χ6,8= 15 τ.μ. αντί του ποσού 324,00 για την λειτουργία έκθεσης βιβλίου. Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 47/2011 Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το πρακτικό 11/ που αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Γεώργιος Σ. Αρώνης Μαρία Σ.Αρώνη ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο Δήμαρχος 71

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 8 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 8/ 29-03-2014)

Πρακτικά 8 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 8/ 29-03-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος Πληροφορίες : Όλγα Καψούρου Τηλέφωνο : 2695360305 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα