COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ Αθήνα T F E W

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/"

Transcript

1 Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/ Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή Χοιρινών Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων χοίρων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη: την ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει να επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά τρόπο που να αποφεύγονται ειδικές ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία συνδέονται με ορισμένες φυλές ή τύπους που χρησιμοποιούνται στην εντατική παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες των χοίρων, το σύνδρομο PSE (ωχρότητα, μαλακότητα, εξίδρωση). Πρέπει να προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές και τύποι ζώων. (Άρθρο 8, Καν. (ΕΚ) 889/2008). Περίοδος Μετατροπής 1. Με την έγκρισή μας, μπορείτε να ξεκινήσετε βιολογική χοιροτροφία σε εκτάσεις για την παραγωγή βιολογικών ζωικών προϊόντων, όπου η περίοδος μετατροπής τους μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος για τους βοσκότοπους και τους υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται από μη φυτοφάγα είδη ζώων. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε έξι μήνες όταν στην εν λόγω έκταση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος προϊόντα μη εγκεκριμένα για τη βιολογική παραγωγή. (Άρθρο 37 2, Καν. (ΕΚ) 889/2008). 1 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ (12 Μήνες Περίοδος Μετατροπής Για Βοσκοτόπους/Υπαίθριους Χώρους) Έναρξη Περιόδου μετατροπής για βοσκοτόπους & υπαίθριους χώρους στις 01/03/2014 Μετά από 12 μήνες δηλ. στις 01/03/2015 έναρξη περιόδου μετατροπής για τους χοίρους Στις 01/09/2015 δηλ. μετά από 6 μήνες όλοι οι χοίροι είναι βιολογικοί 2 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ (6 Μήνες Περίοδος Μετατροπής Για Βοσκοτόπους/Υπαίθριους Χώρους---όταν στην εν λόγω έκταση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος προϊόντα μη εγκεκριμένα για τη βιολογική παραγωγή) Έναρξη Περιόδου μετατροπής για βοσκοτόπους & υπαίθριους χώρους στις 01/03/2014 Μετά από 6 μήνες δηλ. στις 01/09/2014 έναρξη περιόδου μετατροπής για τους χοίρους Στις 01/03/2015 δηλ. μετά από 6 μήνες όλοι οι χοίροι είναι βιολογικοί 1 P a g e

2 Εάν υπάρχουν μη βιολογικά ζώα σε μία εκμετάλλευση κατά την έναρξη της περιόδου μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρούνται βιολογικά σε περίπτωση ταυτόχρονης μετατροπής ολόκληρης της μονάδας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των βοσκοτόπων ή/και της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής. Η συνολική συνδυασμένη περίοδος μετατροπής για τα υπάρχοντα ζώα και τους απογόνους τους, τους βοσκοτόπους ή/και τη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής μπορεί να μειωθεί σε 24 μήνες, εάν τα ζώα τρέφονται κυρίως με προϊόντα που προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής. (Άρθρο 38, Καν. (ΕΚ) 889/2008) 2. Τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να εισάγετε για λόγους αναπαραγωγής σε μια εκμετάλλευση, μόνο όταν δεν υφίσταται επαρκής αριθμός ζώων βιολογικής εκτροφής και με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στις παρακάτω παραγράφους: Κατά την πρώτη συγκρότηση μιας αγέλης ή κοπαδιού, η εκτροφή των νεαρών θηλαστικών μη βιολογικής εκτροφής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους. Ακόμη, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί από την ημέρα εισαγωγής των ζώων στην αγέλη: α) το βάρος των χοιριδίων πρέπει να είναι κατώτερο των 35 χιλιογράμμων. Τα ενήλικα αρσενικά και τα άτοκα θηλυκά θηλαστικά μη βιολογικής εκτροφής, για τους σκοπούς της ανανέωσης μιας αγέλης ή ενός κοπαδιού, πρέπει να εκτρέφονται στη συνέχεια σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ακόμη, ο αριθμός θηλυκών θηλαστικών υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς ετησίως: α) δεν δύναται να υπερβαίνει το 20 % του πληθυσμού των ενηλίκων χοιροειδών, ως θηλυκά άτοκα ζώα β) για τις μονάδες παραγωγής με λιγότερα από πέντε χοιροειδή, η προαναφερόμενη ανανέωση του πληθυσμού περιορίζεται κατ ανώτατο όριο σε ένα ζώο ετησίως. Τα αναφερόμενα παραπάνω ποσοστά είναι δυνατόν να αυξηθούν έως το 40%, εφόσον υπάρχει προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις: α) σημαντικής επέκτασης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης β) αλλαγής φυλής γ) έναρξης νέας κτηνοτροφικής δραστηριότητας δ)απειλής εξαφάνισης φυλών από την κτηνοτροφία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής σε αυτή την περίπτωση τα ζώα αυτών των φυλών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά άτοκα. (Άρθρο 9, Καν. (ΕΚ) 889/2008). Καλή διαβίωση χοίρων 3. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα χοιρινά σας ελέγχονται από κατάλληλο εκπαιδευμένο και ειδικευμένο 2 P a g e

3 προσωπικό. (Άρθρο 14 1β, Καν. (ΕΚ) 834/2007). 4. Δεν πρέπει να διενεργείτε ή να επιτρέψετε σε κανένα άλλον να πραγματοποιεί τα παρακάτω στα χοιρίδιά σας: Κοπή ουράς Κοπή δοντιών Χειρουργικό ευνουχισμό χωρίς τη χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας και/ή αναλγησίας και η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην πλέον κατάλληλη ηλικία από ειδικευμένο προσωπικό. Προληπτική χορήγηση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως ενέσεις σιδήρου. (Άρθρο 18, Καν. (ΕΚ) 889/2008). ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ο χειρουργικός ευνουχισμός επιτρέπεται προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων και οι παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής, αλλά μόνο με τους όρους περί κατάλληλης αναισθησίας και/ή αναλγησίας. 5. Πρέπει να διατηρείτε τις χοιρομητέρες σε ομάδες εκτός: εκτός από τα τελευταία στάδια της κυήσεως και την περίοδο του θηλασμού (Άρθρο 11, Καν. (ΕΚ) 889/2008). Συνθήκες σταυλισμού χοίρων 6. Η εγκατάσταση του χοιροστασίου θα πρέπει: Να βασίζεται στην ελεύθερη βόσκηση (κατά προτίμηση μόνιμη ελεύθερη βόσκηση) Τα ζώα να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, κατά προτίμηση σε βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, κατάσταση του εδάφους και η πυκνότητα και αυτό θα αποτρέψει: Την διάβρωση του εδάφους Την ρύπανση από την διασπορά της κόπρου Τα εσωτερικά παράσιτα και τις ασθένειες (Άρθρο 14, Καν. (ΕΚ) 834/2007) 7. Θα πρέπει στους χοίρους: Να δίνετε απευθείας πρόσβαση στους υπαίθριους χώρους και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις Να ελαχιστοποιείτε το στρες μέσω των καλών διαχειριστικών πρακτικών (Άρθρο 14, Καν. (ΕΚ) 834/2007) 3 P a g e

4 8. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα εκ περιτροπής βόσκησης. 9. Το ελάχιστο εμβαδόν εντός των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων για τους χοίρους ανά ηλικία καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: Χοιρομητέρα με χοιρίδια έως 40 ημερών Χοίροι πάχυνσης Χοιρίδια Ελάχιστο ζων βάρος (kg) Διαθέσιμος χώρος εντός των κτιρίων (τ.μ./ ζώο) Υπαίθριος χώρος άσκησης (χωρίς τους βοσκοτόπους) (τ.μ./ ζώο) 7.5 ανά χοιρομητέρα 2.5 Μέχρι Μέχρι Μέχρι Άνω των άνω των 40 ημερών και μέχρι 30 Kg Θηλυκοί Χοίροι αναπαραγωγής Αρσενικοί 6 Εάν οι χώροι σταυλισμού χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία: 10 τ.μ./αρσενικό χοίρο 8 (Άρθρο 10, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Καν. (ΕΚ) 889/2008) 10. Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, όπως ορίζεται στην οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, που διασπείρεται στην εκμετάλλευση πρέπει να μην υπερβαίνει τα 170 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιήσιμης γεωργικής γης (ή 17Kg N/στρέμμα/έτος). Το όριο αυτό ισχύει μόνο στην χρήση κοπριάς αγροκτήματος, αποξηραμένης κοπριάς αγροκτήματος και αφυδατωμένης κοπριάς πουλερικών, κομποστοποιημένων ζωικών περιττωμάτων, περιλαμβανομένων της κόπρου πουλερικών, της κομποστοποιημένης ζωικής κοπριάς και των υγρών ζωικών περιττωμάτων. Έτσι, ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 170 χιλιόγραμμων αζώτου ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής γης, όπως αναφέρεται παραπάνω. Για τον καθορισμό του ενδεδειγμένου δείκτη πυκνότητας των ζώων αναφέρουμε παρακάτω τον μέγιστο αριθμό ζώων ανά εκτάριο: 4 P a g e

5 Κατηγορία ή Είδος ζώου Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο (ισοδύναμος με 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως) Χοιρίδια 74 Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 6,5 Χοίροι για πάχυνση 14 Άλλοι χοίροι 14 Διατροφή Χοίρων 11. Θα πρέπει να ταΐζετε όλους βιολογικούς και σε μετατροπή χοίρους 100% βιολογικές ζωοτροφές. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες για την διατροφή των χοίρων 100% βιολογικές τροφές τότε μπορεί να χορηγείτε ζωοτροφές 100% σε μετατροπή, οι οποίες όμως να προέρχονται από την δική σας εκμετάλλευση και όχι περισσότερο από το 30% σε μετατροπή εάν είναι αγοραζόμενες. ΠΡΟΣΟΧΗ- Υπό μετατροπή ζωοτροφές είναι αυτές που προέρχονται από την εκμετάλλευση που είναι στο δεύτερο έτος της μετατροπής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό, για να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις ανάγκες των χοίρων σας σε ζωοτροφές. Αυτό είναι μόνο ένας οδηγός. Μερικά ζώα μπορεί να τρώνε περισσότερο ή λιγότερο κατά τα διάφορα στάδια της ζωής τους, ιδιαίτερα πριν και μετά το τοκετό. Πίνακας: Ενδεικτικός οδηγός διατροφής σε πρόσληψη ξηράς ουσίας (DMI=dry mater intake) Χοίροι Μέση ημερήσια πρόσληψη τροφής σε ξηρά ουσία (Kg) Χοιρομητέρες με έξι χοιρίδια 4.50 Για κάθε έξτρα χοιρίδιο 0.40 Θηλυκοί χοίροι 2.60 Απογαλακτισμένοι χοίροι στις 9 εβδομάδες 1.00 Απογαλακτισμένοι χοίροι στις 25 εβδομάδες Τουλάχιστον το 20% των ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια περιοχή σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής ή επιχειρήσεις ζωοτροφών. 13. Μπορείτε να χορηγείτε ζωοτροφές στους χοίρους σε ποσοστό μέχρι 20% της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών που να προέρχεται από βόσκηση ή από τη συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων ή από αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά φυτά ή από πρωτεϊνούχα φυτά που έχουν σπαρθεί στο πλαίσιο βιολογικής διαχείρισης των εκτάσεων κατά το πρώτο έτος της μετατροπής τους, υπό τον όρο ότι αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης και δεν αποτελούσαν τμήμα μονάδας βιολογικής παραγωγής της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης κατά την τελευταία πενταετία. Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ζωοτροφές σε 5 P a g e

6 μετατροπή και ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το πρώτο έτος της μετατροπής τους. 14. Θα πρέπει να χορηγείτε στα νεαρά χοιρίδια γάλα για τουλάχιστον 40 ημέρες και: Κατά προτίμηση μητρικό βιολογικό γάλα Ένα δεν υπάρχει μητρικό γάλα τότε χορηγείται φυσικό βιολογικό γάλα (υγρή μορφή ή σε σκόνη, στο οποίο δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μη επιτρεπόμενες ουσίες όπως αντιβιοτικά, αυξητικές ουσίες κ.λπ.) (ορισμός φυσικού γάλακτος σύμφωνα με 92/46/EEC, Article 2). 15. Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των χοίρων πρέπει να προστίθεται χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. 16. Απαγορεύεται: η εκτροφή των χοιρινών υπό συνθήκες διατροφής που να προάγουν την ανάπτυξη αναιμίας, η καταναγκαστική διατροφή των χοιρινών, η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής, (περιλαμβανομένων αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης). 17. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται: Πρώτες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στο Παράρτημα V και Πρόσθετα ζωοτροφών που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Όλες οι πρώτες ύλες και ουσίες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των χοίρων πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι Μη Γενετικά Τροποποιημένες (GMO free) (ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους μικροοργανισμούς, τα ένζυμα και ζύμες). Σταυλισμός Χοίρων εντός των κτιρίων 18. Η μόνωση, η θέρμανση και ο αερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, το επίπεδο της σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και η συγκέντρωση αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη επιβλαβών για τα ζώα. Τα κτίρια πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο άφθονου φυσικού αερισμού και φωτός. ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Τα κτίρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων. 6 P a g e

7 19. Οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν στους χοίρους να κοπρίζουν και να σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν τη δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το ρύγχος τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα. 20. Θα πρέπει: Το δάπεδο των ενδιαιτημάτων των ζώων πρέπει να είναι ομαλό αλλά όχι ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν του δαπέδου (50%) πρέπει να είναι συνεχές, δηλαδή όχι υπό μορφή γρίλιας ή δικτυωτού. Τα ενδιαιτήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άνετο, καθαρό και στεγνό χώρο ανάπαυσης, επαρκών διαστάσεων, αποτελούμενο από στερεή κατασκευή χωρίς δάπεδο υπό μορφή γρίλιας. Ο χώρος ανάπαυσης πρέπει να περιέχει άφθονο στεγνό υλικό κατάκλισης με στρωμνή. Η στρωμνή πρέπει να περιλαμβάνει άχυρο ή άλλο κατάλληλο φυσικό υλικό. Η στρωμνή είναι δυνατό να βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται με οποιοδήποτε ανόργανο προϊόν του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 889/2008. Οι θηλυκοί χοίροι να διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα τελευταία στάδια της κυήσεως και την περίοδο του θηλασμού. Απαγορεύεται ο σταβλισμός χοιριδίων σε επίπεδα δάπεδα ή σε κλωβούς χοιριδίων. 21. Απαγορεύεται: Ο σταβλισμός χοιριδίων σε επίπεδα δάπεδα ή σε κλωβούς χοιριδίων. Αναπαραγωγή Χοίρων 22. Η αναπαραγωγή γίνεται με φυσικές μεθόδους. Ωστόσο, επιτρέπεται η τεχνητή σπερματέγχυση. Απαγορεύεται: Η χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς (π.χ. πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου), άλλες μορφές τεχνητής αναπαραγωγής, όπως η κλωνοποίηση και η εμβρυομεταφορά. Μεταφορά και Ταυτοποίηση Χοίρων 23. Μεταφορά Κατά τη μεταφορά, εξασφαλίζεται η διατήρηση καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων πρέπει πραγματοποιούνται χωρίς τη χρησιμοποίηση κανενός είδους ηλεκτρικής διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων. Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών πριν ή κατά τη μεταφορά. 7 P a g e

8 24. Ταυτοποίηση Πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ζώων ανά πάσα στιγμή. Για τους χοίρους ατομικά ή ανά παρτίδα για τα μικρά θηλαστικά (ενώτια, τατουάζ, κ.λπ.). Πρέπει τηρούνται τα στοιχεία των ζώων πάντα και να είναι διαθέσιμα στον Φορέα. Συγκεκριμένα, πρέπει να τηρούνται: τα ζώα που εισάγονται στην εκμετάλλευση: προέλευση και ημερομηνία άφιξης, περίοδο μετατροπής, σήμα ταυτοποίησης και κτηνιατρικό φάκελο, τα ζώα που εξέρχονται από την εκμετάλλευση: ηλικία, αριθμό ζώων, βάρος εάν προορίζονται για σφαγή, σήμα ταυτοποίησης και προορισμό, στοιχεία των ζώων που έχουν απoλεσθεί και τις σχετικές αιτίες, ζωοτροφές: είδος, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων ζωοτροφών, αναλογίες των διαφόρων συστατικών της ημερήσιας τροφής και περιόδους πρόσβασης σε χώρους ελεύθερης βοσκής, περιόδους εποχικής μετακίνησης, όταν εφαρμόζονται περιορισμοί, πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα: ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία της διάγνωσης, ποσολογία φαρμάκου τύπο φαρμακευτικού προϊόντος, αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών, μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική φροντίδα με τους λόγους και περιόδους αναμονής που εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην αγορά με επισήμανση ως βιολογικό. Πρόληψη ασθενειών και Κτηνιατρικές αγωγές 25. Γενικές Αρχές Η μέριμνα για την υγεία των ζώων πρέπει να βασίζεται κυρίως στην πρόληψη των ασθενειών: επιλογή κατάλληλης φυλής (αποφυγή φυλών είναι που είναι ευαίσθητες στο στρες των χοίρων, στο σύνδρομο PSE (ωχρότητα, μαλακότητα, εξίδρωση), σωστή διαχείριση πρακτικών εκτροφής, ποιοτικές ζωοτροφές, προσαρμοστικότητα στην πυκνότητα και στην στέγαση, ευκολία άσκησης. 26. Υγειονομικές Πρακτικές Τα κτίρια, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται χρησιμοποιώντας τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII έως κανονισμού (ΕΚ) 889/2008. Τρωκτικοκτόνα σε παγίδες και τα κατάλληλα προϊόντα από το Παράρτημα ΙΙ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε έντομα και παράσιτα. 27. Απαγορευμένες Πρακτικές Ουσίες για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής. Η προληπτική χρήση χημικών συνθετικών αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιβιοτικών ή κοκκιδιοστατικών. 8 P a g e

9 28. Κτηνιατρικές Αγωγές Εάν παρά τα προληπτικά μέτρα (που αναφέρονται στο παραπάνω στις «γενικές αρχές») είναι ανεπαρκή, οι ασθένειες ή/και τραυματισμούς πρέπει να λαμβάνουν άμεση θεραπεία για την πρόληψη των ζώων που πάσχουν με οποιονδήποτε τρόπο. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε φυτοθεραπευτικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία και προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V τμήμα 1 και στο παράρτημα VI τμήμα 3 του Καν. (ΕΚ) 889/2008. Αν τα μέτρα αυτά είναι αναποτελεσματικά, τότε χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα ή αντιβιοτικά μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν, για να θεραπεύσουν το ζώο με οδηγίες του κτηνιάτρου. Η νόμιμη περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη περίοδο αναμονής. Σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν προσδιορίζεται, είναι 48 ώρες. i. Τήρηση Αρχείων όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική αγωγή και φροντίδα πρέπει να καταγράφονται: o ημερομηνία αγωγής, o λεπτομερή στοιχεία της διάγνωσης, o ποσολογία φαρμάκου o τύπο φαρμακευτικού προϊόντος, o αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών, o μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική φροντίδα με τους λόγους και περιόδους αναμονής που εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην αγορά με επισήμανση ως βιολογικό ii. Αριθμός Επιτρεπόμενων Θεραπευτικών Αγωγών με Αλλοπαθητικά Φάρμακα Ζώα με παραγωγικό κύκλο μικρότερου του ενός (1) έτους (χοίροι πάχυνσης) Ζώα με παραγωγικό κύκλο μεγαλύτερο του ενός (1) έτους (χοίροι αναπαραγωγής) Μία (1) μόνο θεραπεία κατά την διάρκεια του παραγωγικού κύκλου ζωής Τρείς (3) θεραπείες σε διάστημα 12 μηνών Αντιπαρασιτικές αγωγές, εμβολιασμοί και υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών δεν λαμβάνονται υπόψη στον παραπάνω τον υπολογισμό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Όταν αγοράζονται μη-βιολογικά ζώα (με τους απαιτούμενους όρους), οι εκτροφείς τους πρέπει να παρέχουν στον αγοραστή το μητρώο των αγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί στα ζώα (αριθμός, είδος και ημερομηνίες). 9 P a g e

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα