Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά"

Transcript

1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες, την αντοχή σε ασθένειες και την ικανότητα προσαρμογής. Να αποφεύγονται φυλές με προβλήματα υγείας και ειδικές ασθένειες. Να προτιμώνται αυτόχθονες φυλές. Τα πτηνά της βιολογικής πτηνοτροφίας γεννιούνται και εκτρέφονται σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις 2. Καταγωγή των πτηνών μη βιολογικής εκτροφής: Τα πουλερικά ωοπαραγωγής που ζουν στη μονάδα στην αρχή της περιόδου μετατροπής καθώς και τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρηθούν βιολογικά εφόσον παρέλθει το διάστημα των 6 εβδομάδων. Τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που έχουν εισαχθεί στη μονάδα πριν από την τρίτη ημέρα της ζωής της καθώς και τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρηθούν βιολογικά εφόσον παρέλθει το διάστημα των 10 εβδομάδων. 2.1 Εισαγωγή μη βιολογικών νεοσσών ηλικίας μέχρι 3 ημερών: Σε περίπτωση όπου η μονάδα βιολογικής εκτροφής πουλερικών επιθυμεί να εισάγει μη βιολογικούς νεοσσούς ηλικίας μέχρι 3 ημερών για κρεοπαραγωγή ή για ωοπαραγωγή και συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις της νομοθεσίας (Καν. 834/2007, άρθρο 22 παρ. 2β, Καν. 889/2008, άρθρο 42 παρ. α), τότε πρέπει να αιτηθεί άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας). Η εισαγωγή των μη βιολογικών νεοσσών πρέπει να γίνει μετά την έγκριση που θα χορηγήσει η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου. 2.2 Εισαγωγή σμήνους πουλάδων για την παραγωγή αυγών, ηλικίας 3 ημερών έως 18 εβδομάδων, που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά: Σε περίπτωση όπου η μονάδα βιολογικής εκτροφής πουλερικών για την παραγωγή αυγών επιθυμεί να εισάγει μη βιολογικές πουλάδες (3 ημερών έως 18 εβδομάδων), και συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις της νομοθεσίας (βλ. σχετική παραπομπή στο σημείο 2.1), τότε ο υπεύθυνος της επιχείρησης οφείλει να αιτηθεί την άδεια εισαγωγής από την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, πρέπει να συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με την πτηνοτροφική μονάδα η οποία εκτρέφει τις μη βιολογικές πουλάδες σχετικά με την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Κανονισμού περί διατροφής, πρόληψης και θεραπευτικών αγωγών κλπ. Η εισαγωγή των μη βιολογικών νεοσσών πρέπει να γίνει μετά την έγκριση που θα χορηγήσει η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου. Για λεπτομέρειες επί της διαδικασίας, όσον αφορά την περίπτωση, αυτή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Q-CERT ΕΠΕ (ισχύει έως 31/12/2014). Β. Εγκαταστάσεις 1. Ελάχιστη πυκνότητα: Η πυκνότητα εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης, της φυσιολογίας, των συνηθειών των πτηνών. Όσον αφορά τους υπαίθριους χώρους, η πυκνότητα εξασφαλίζει τη ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, της ρύπανσης από τη διασπορά των περιττωμάτων κλπ. Είδος ζώου Ωοπαραγωγές όρνιθες Σε κλειστούς χώρους (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2 εκατοστά φωλιά σε τ.μ. κούρνιας/ζώο ωοπαραγωγές 4 (ή 2*), με την προϋπόθεση 1 Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007, 889/2008 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 GR-BIO-12 Σελίδα 1 από 6

2 * ανώτατο όριο 18 kg ζώντος βάρους/m 2 * - μέχρι την 11η εβδομάδα ζωής: 4 - από την 11η εβδομάδα ζωής: 10 όρνιθες ανά φωλιά ή σε περίπτωση κοινής φωλιάς, 120 τ.ε. ανά πτηνό ότι τηρείται το όριο των 17 kg αζώτου ανά στρέμμα ετησίως Πουλερικά πάχυνσης σε ακίνητα ενδιαιτήματα Νεοσσοί πάχυνσης σε κινητά ενδιαιτήματα 10 με ανώτατο όριο 21 kg βάρους ζώντος ζώου/m 2 16 σε κινητές εγκαταστάσεις πουλερικών με ανώτατο όριο 30 kg βάρους ζώντος ζώου/m 2 20 μόνο για τις φραγκόκοτες 4 κοτόπουλα κρέατος και φραγκόκοτες, 4,5 πάπιες, 10 γαλοπούλες, 15 χήνες (Πρέπει να τηρείται το όριο των 17 kg αζώτου ανά στρέμμα ανά έτος) 2,5, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το όριο των 17 kg αζώτου ανά στρέμμα ετησίως Υπό την προϋπόθεση πως το εμβαδό του δαπέδου των κινητών χώρων στέγασης δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ. * βάσει της ΚΥΑ / , οι πουλάδες για παραγωγή αυγών ηλικίας μεταξύ 3 ημερών και 18 εβδομάδων Πίνακας Ι. Ελάχιστο εμβαδό κλειστών και υπαίθριων χώρων 2. Μέγιστος αριθμός ζώων ανά στρέμμα για τη διασπορά κόπρου που προκύπτει από τα εκτρεφόμενα πτηνά: Κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή: 58 Ωοπαραγωγές όρνιθες: 23 Απαγορεύεται η βιολογική εκτροφή πτηνών εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει ιδιόκτητες εκτάσεις (γεωργική γη) τις οποίες διαχειρίζεται και στις οποίες μπορεί να διαθέσει την κόπρο. Εναλλακτικά, πρέπει να συνάψει συμφωνία με μονάδα βιολογικής καλλιέργειας με σκοπό τη διασπορά πλεονάζουσας κόπρου. 3. Συνθήκες σταβλισμού 3.1 Μόνωση, θέρμανση και αερισμός των κτηρίων να εξασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες για τη υγιεινή διαβίωση των πτηνών (κυκλοφορία του αέρα, επίπεδο σκόνης, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, συγκέντρωση αερίων). Να υπάρχει άφθονος φυσικός φωτισμός και αερισμός. (Τα κτίρια δεν είναι υποχρεωτικά σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες) 3.2 Τουλάχιστον το 1/3 του δαπέδου πρέπει να είναι συμπαγές (δηλαδή όχι σε μορφή γρίλιας ή δικτυωτό) και να καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή τύρφη. 3.3 Στους χώρους των ωοπαραγωγών ορνίθων, ένα επαρκές μεγάλο τμήμα το δαπέδου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι όρνιθες πρέπει να είναι διαθέσιμο για τη συλλογή των περιττωμάτων των πτηνών. 3.4 Τα πτηνά δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς. 3.5 Οι χώροι στέγασης πρέπει να διαθέτουν κούρνιες μεγέθους και αριθμού, ανάλογα με το μέγεθος του σμήνους και των πτηνών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι. Επίσης πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα μεγέθους επαρκούς για τα πτηνά και συνολικό μήκος τουλάχιστον 4 μέτρα ανά 100 τ.μ. εμβαδού του διαθέσιμου χώρου για τα πτηνά ενδιαιτήματος. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 GR-BIO-12 Σελίδα 2 από 6

3 3.6 Σε κάθε ενδιαίτημα δεν πρέπει να στεγάζονται περισσότερα από: i) κοτόπουλα, ii) ωοπαραγωγές όρνιθες και πουλάδες μέχρι την ηλικία των 6 εβδομάδων,, ή πουλάδες από την ηλικία των 7 εβδομάδων ζωής με μέγιστο αριθμό σμήνους τις iii) φραγκόκοτες, iv) θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή άλλες πάπιες, v) καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες 3.7 Σε κάθε μονάδα παραγωγής (ιδιοκτησία) η συνολική χρησιμοποιούμενη επιφάνεια ορνιθώνων για κρεοπαραγωγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τετραγωνικά μέτρα. 3.8 Ο ορνιθώνας πρέπει να είναι κατασκευασμένος με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση όλων των πτηνών σε υπαίθριο χώρο. 3.9 Τα νηκτικά πτηνά (όρνιθες, φραγκόκοτες κλπ) πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή λίμνη ή γούρνα όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες υγιεινής. Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διάρκειας της ζωής τους. Οι υπαίθριοι χώροι πρέπει να καλύπτονται κυρίως με βλάστηση, να διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και να παρέχουν στα πουλερικά εύκολη πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ταϊστρών και ποτιστρών Οι χώροι στέγασης, τα εργαλεία και τα μηχανήματα της μονάδας πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα. Επιτρέπεται η χρήση προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του Κανονισμού 889/ Για την καταπολέμηση τρωκτικών επιτρέπεται η χρήση εγκεκριμένων τρωκτικοκτόνων μέσα σε παγίδες, ενώ επιτρέπεται η χρήση των προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ (889/2008) για την καταπολέμηση των εντόμων και άλλων επιβλαβών οργανισμών στα κτίρια και σε άλλες εγκαταστάσεις της μονάδας Τα περιττώματα και οι αχρησιμοποίητες ζωοτροφές να απομακρύνονται όσο συχνά απαιτείται ώστε να αποτρέπεται η προσέλκυση τρωκτικών και εντόμων Μετά την εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, πρέπει να τηρείται κενό διάστημα για τους υπαίθριους χώρους για να αναπτύσσεται βλάστηση. Οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται όπου τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, δεν κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους χώρους και κυκλοφορούν ελεύθερα όλη την ημέρα. Γ. Ταυτόχρονη παραγωγή (βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων) 1. Εφόσον υπάρχει διακριτή μονάδα (κτίρια και αγροτεμάχια) σαφώς διαχωρισμένη, τότε ο επιχειρηματίας μπορεί να εκτρέφει μη βιολογικά σε αυτήν άλλο είδος ζώου ή πτηνού από αυτό που εκτρέφει ως βιολογικό. 2. Οι βιολογικοί βοσκότοποι δύναται να χρησιμοποιούνται από συμβατικής εκτροφής ζώα (εκτατικής εκτροφής) για μικρό χρονικό διάστημα και εφόσον τα βιολογικά ζώα δεν είναι παρόντα την ίδια στιγμή. 3. Τα βιολογικά ζώα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κοινόκτητες γαίες υπό τον όρο: α) η γη δεν έχει υποστεί επί 3 χρόνια επεμβάσεις με μη επιτρεπόμενες ουσίες για τη βιολογική παραγωγή β) Τα συμβατικής εκτροφής ζώα να είναι από μονάδες εκτατικής εκτροφής γ) Τα ζωικά προϊόντα των βιολογικών ζώων θα θεωρούνται συμβατικά όσο αυτά βόσκουν σε αυτές, εκτός εάν μπορεί να αποδειχτεί επαρκής διαχωρισμός με τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 GR-BIO-12 Σελίδα 3 από 6

4 Δ. Διαχείριση πτηνών 1. Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών πριν ή κατά τη μεταφορά όπως και κάθε χρήση ηλεκτρικής διέγερσης κατά την φόρτωση, εκφόρτωση ή πριν τη σφαγή. 2. Η κοπή του ράμφους δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση την πρακτική αυτή, για λόγους ασφάλειας. 3. Η χρονική διάρκεια της μεταφορά των ζώων περιορίζεται στο ελάχιστο. Κατά τη μεταφορά των ζώων πρέπει αυτά να συνοδεύονται από έγγραφα τα οποία φέρουν ενδείξεις όπως αυτές καταγράφονται στην ΥΑ /2003, άρθρο Τα πουλερικά πρέπει να εκτρέφονται είτε μέχρις ότου αποκτήσουν μια ελάχιστη ηλικία είτε να προέρχονται από φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης. Όταν ο παραγωγός δεν χρησιμοποιεί φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η ελάχιστη ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη: α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα, β) 150 ημέρες για τα καπόνια, γ) 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου, δ) 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας, ε) 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας, στ) 92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες πάπιες (Mallard), ζ) 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες, η) 140 ημέρες για τις αρσενικές γαλοπούλες και τις χήνες που προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese), θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες. Ε. Διατροφή 1. Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των πουλερικών πρέπει να προστίθεται χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. 2. Οι πρακτικές πάχυνσης πρέπει να είναι αναστρέψιμες ανά πάση στιγμή στην εκτροφή. Απαγορεύεται η καταναγκαστική διατροφή. 3. Ζωοτροφές σε μετατροπή 3.1 Το 30% της σύστασης των σιτηρεσίων κατά μέσο όρο μπορεί να αποτελείται από ζωοτροφές σε μετατροπή. Εάν οι ζωοτροφές παράγονται από την ίδια την εκμετάλλευση, το ποσοστό αυξάνεται στο 100%. 3.2 Ποσοστό μέχρι 20% της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών που χορηγείται στα ζώα, μπορεί να προέρχεται από τη συγκομιδή μόνιμων βοσκότοπων, ή από βόσκηση, ή από αγροτεμάχια με κτηνοτροφικά (πολυετή) ή πρωτεϊνούχα φυτά στο πρώτος έτος μετατροπής (συμβατικά) εφόσον αυτά ανήκουν στην επιχείρηση και δεν ήταν ενταγμένα στην βιολογική γεωργία την τελευταία πενταετία. 3.3 Εάν τα ζώα τρέφονται με συμβατικές ζωοτροφές και ζωοτροφές σε μετατροπή (σύμφωνα με το 3.1 & 3.2) το συνολικό ποσοστό δεν μπορεί να ξεπερνά τα ανώτατα ποσοστά του Τα ποσοστά υπολογίζονται ετησίως σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών φυτικής προέλευσης. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 GR-BIO-12 Σελίδα 4 από 6

5 4. Χρήση μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. 4.1 Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ζωοτροφή βιολογικής παραγωγής στην αγορά τότε επιτρέπεται κατ εξαίρεση η χρήση 5% ζωοτροφής φυτικής ή ζωικής, μη βιολογικής προέλευσης (ποσοστό ξηράς ουσίας ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης το έτος). Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό μη βιολογικής ζωοτροφής στο ημερήσιο σιτηρέσιο 25%. Πρέπει να αποδεικνύεται η ανάγκη χρήσης της διάταξης αυτής από την επιχείρηση. 4.2 Βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, προϊόντα και υποπροϊόντα αλιείας καθώς και πρώτες ύλες ανόργανης προέλευσης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εφόσον περιγράφονται στο Παράρτημα V του Κανονισμού 889/ Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των πτηνών και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας για τις ζωοτροφές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εφόσον περιγράφονται στο Παράρτημα VΙ του Κανονισμού 889/2008. Ζ. Πρόληψη ασθενειών/κτηνιατρική αγωγή 1. Εάν παρά τα προληπτικά μέτρα υγιεινών συνθηκών διαβίωσης, τα πτηνά ασθενούν ή τραυματιστούν, πρέπει να τους παρέχονται άμεσα φροντίδες (εάν είναι απαραίτητο σε συνθήκες απομόνωσης) σε κατάλληλο χώρο. 2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φυτοθεραπευτικά προϊόντα, ομοιοπαθητικά προϊόντα ή προϊόντα των Παραρτημάτων V 3 και VI 1.1 υπό τον όρο πως έχουν πραγματικό θεραπευτικό αποτέλεσμα για το πτηνό και την παθολογική του κατάσταση. 3. Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή των στοιχείων του (2) δεν είναι αποτελεσματική για το σκοπό που χρησιμοποιείται τότε επιτρέπεται η χρήση των αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων υπό την ευθύνη κτηνιάτρου. 4. Με εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις αντιπαρασιτικές αγωγές και τα υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών, όταν ένα πτηνό ή ομάδα πτηνών υποβάλλεται σε περισσότερες από 3 θεραπευτικές αγωγές με συνθετικά κτηνιατρικά φάρμακα ή αντιβιοτικά σε 12 μήνες ή σε περισσότερες από 1 σε περίπτωση όπου ο παραγωγικός κύκλος ζωής του είναι μικρότερος από 12 μήνες (π.χ. πουλερικά κρεατοπαραγωγής), απαγορεύεται το πτηνό ή τα προϊόντα του να πωλούνται ως βιολογικά και πρέπει να υποβάλλονται σε περίοδο μετατροπής 6 μηνών εκ νέου. 5. Η περίοδος αναμονής από την τελευταία χορήγηση αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα πτηνό/ομάδα πτηνών υπό κανονικές συνθήκες και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων από το πτηνό/ομάδα πτηνών αυτό είναι διπλάσια από τη νόμιμη περίοδο αναμονής ή εάν δεν υφίσταται η τελευταία, τουλάχιστον 48 ώρες. 6. Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής (αντιβιοτικά, κοκκιδιοστατικά) και η χρήση ορμονών ή άλλων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής. 7. Εάν τα πτηνά προέρχονται από μονάδες μη βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται η χρήση εξετάσεων πρώιμης διάγνωσης, ή περίοδοι απομόνωσης ζώων συναρτήσει των τοπικών συνθηκών. 8. Τα πτηνά που υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς ατομικά ή ομαδικά. Η. Αποθηκευτικοί χώροι ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 GR-BIO-12 Σελίδα 5 από 6

6 1. Η αποθήκευση των προϊόντων (ζωοτροφών, πρώτων υλών ζωοτροφών) πρέπει να αποτρέπει την επιμόλυνση η ανάμιξη των προϊόντων αυτών με μη επιτρεπόμενες ουσίες. Επίσης πρέπει να διαχωρίζονται οι ζωοτροφές διαφορετικού σταδίου (συμβατικές, μεταβατικού σταδίου και βιολογικής παραγωγής) 2. Επιτρέπεται η αποθήκευση αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιβιοτικών σε ελεγχόμενο χώρο υπό τον όρο πως έχουν συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο σε σχέση με θεραπευτική αγωγή όπως αναφέρεται στο σημείο Ζ3. Τα φάρμακα/αντιβιοτικά πρέπει να καταγράφονται στο σχετικό μητρώο της επιχείρησης. Θ. Ταυτόχρονη μετατροπή 1. Εάν η επιχείρηση που διαθέτει πτηνά μη βιολογικά κατά την έναρξη της περιόδου μετατροπής αποφασίσει να εντάξει παράλληλα και τους βοσκοτόπους, τα αγροτεμάχια και τη γη που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ζωοτροφών τότε ο συνολικός συνδυασμένος χρόνος μετατροπής για τα υπάρχοντα πτηνά, τους απογόνους τους και όλες τις γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιεί για ζωοτροφές μπορεί να μειωθεί στους 24 μήνες εφόσον τα πτηνά τρέφονται κυρίως με ζωοτροφές της ίδιας της μονάδας. *Οι απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό Ζωικής Παραγωγής Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί της παραγωγής και επισήμανσης βιολογικών προϊόντων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Q-CERT ΕΠΕ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 GR-BIO-12 Σελίδα 6 από 6

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4. : AΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Πίνακας 4. : AΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) Πίνακας 4. : AΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 1 Χωματοδεξαμενές (χωρίς μεμβράνη) /m 3 6,00 16 Στάγδην δένδρων πυκνής φύτευσης /στρ. 420,00 2 Δεξαμενές νερού μπετόν αρμέ υπέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα