ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012"

Transcript

1 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 3 στοιχείο α), το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 26 στοιχείο α) και το άρθρο 38 στοιχεία α) και β), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 προβλέπει γενικούς κανόνες παραγωγής για τις βιολογικές ζωοτροφές όσον αφορά την πηγή τους. Στην προσέγγιση αυτή, οι παραγόμενες από την ίδια την εκμετάλλευση ζωοτροφές συμπληρώνουν τον βιολογικό κύκλο παραγωγής στην εκμετάλλευση. Η παραγωγή ζωοτροφών στην εκμετάλλευση και/ή η χρήση πόρων ζωοτροφών από την περιοχή μειώνει το μεταφορικό έργο και είναι επωφελής για το περιβάλλον και τη φύση. Συνεπώς, προκειμένου να εκπληρωθούν καλύτερα οι στόχοι για τη βιολογική παραγωγή που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με βάση την εμπειρία, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα ελάχιστο ποσοστό ζωοτροφών παραγόμενων στην ίδια την εκμετάλλευση για τους χοίρους και τα πουλερικά και να αυξηθεί το ελάχιστο ποσοστό για τα φυτοφάγα ζώα. (2) Η οριζόντια νομοθεσία για τις πρώτες ύλες ζωοτροφών, τις σύνθετες ζωοτροφές και τα πρόσθετα ζωοτροφών που περιέχονται σε αυτές αναθεωρήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης ( 1 ) ΕΕ L 189 της , σ /217/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ). Πρέπει επομένως να προσαρμοστούν τα σχετικά άρθρα και παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής ( 3 ). (3) Η ανάπτυξη εναρμονισμένων κανόνων βιολογικής παραγωγής για τα νεαρά πουλερικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύνθετο ζήτημα, δεδομένου ότι οι απόψεις όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία λεπτομερών κανόνων όσον αφορά την παραγωγή βιολογικών νεαρών ορνίθων, η ισχύς του έκτακτου κανόνα ο οποίος επιτρέπει τη χρήση μη βιολογικών νεαρών ορνίθων πρέπει να παραταθεί. (4) Η παραγωγή βιολογικών πρωτεϊνούχων καλλιεργειών υπολείπεται της ζήτησης. Συγκεκριμένα, η προσφορά βιολογικών πρωτεϊνών δεν επαρκεί ακόμη από ποιοτική και ποσοτική άποψη στην αγορά της Ένωσης ώστε να πληρούνται οι διατροφικές απαιτήσεις των χοίρων και πουλερικών που εκτρέφονται σε αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής. Είναι επομένως σκόπιμο να επιτραπεί μια ελάχιστη αναλογία μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών ως έκτακτος κανόνας για περιορισμένο χρονικό διάστημα. (5) Για να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η χρήση του όρου «βιολογικό» και του λογότυπου βιολογικών προϊόντων της ΕΕ στην επισήμανση ζωοτροφών παραγόμενων από βιολογικά συστατικά, πρέπει να επαναδιατυπωθούν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. (6) Η χρήση προσθέτων ζωοτροφών στην παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών μπορεί να επιτραπεί υπό όρους. Τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει αιτήσεις για ορισμένες νέες ουσίες, οι οποίες πρέπει να είναι εγκεκριμένες δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Βάσει των συστάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τεχνικές συμβουλές σε θέματα βιολογικής παραγωγής (EGTOP) ( 4 ), η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πρόσθετα ζωοτροφών μυρμηκικό νάτριο, σιδηροκυανιούχο νάτριο, νατρόλιθος-φωνόλιθος και κλινοπτιλόλιθος συμμορφώνονται με τους στόχους και τις αρχές για τη βιολογική παραγωγή, οι εν λόγω ουσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. ( 2 ) ΕΕ L 229 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 250 της , σ. 1. ( 4 ) Final report on feed (τελική έκθεση για τις ζωοτροφές) (EG TOP/1/2011), expert-recommendations/expert_group/final_report_on_feed_to_be_ published_en.pdf

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/13 (7) Στο τμήμα του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 παρεισέφρησε σφάλμα στις απαιτήσεις για τη χρήση εκχυλισμάτων δενδρολίβανου ως προσθέτων βιολογικών τροφίμων, το οποίο πρέπει να διορθωθεί. (8) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (9) Προκειμένου να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να κάνουν χρήση των έκτακτων κανόνων παραγωγής όσον αφορά τις μη βιολογικές ζωοτροφές και τις μη βιολογικές νεαρές όρνιθες ακόμη και μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των εν λόγω κανόνων, οι τροποποιήσεις των έκτακτων κανόνων που επέρχονται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 ώστε να αποφευχθεί η παρεμπόδιση ή η διατάραξη της βιολογικής παραγωγής. (10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής παραγωγής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποιητικές διατάξεις Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 19 Ζωοτροφές από την ίδια εκμετάλλευση και άλλες πηγές 1. Όσον αφορά τα φυτοφάγα ζώα, εξαιρουμένης της περιόδου εποχικής διαχείμασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 4, τουλάχιστον το 60 % των ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή. 2. Όσον αφορά τους χοίρους και τα πουλερικά, τουλάχιστον το 20 % των ζωοτροφών πρέπει να προέρχεται από την ίδια την κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να παράγεται στην ίδια περιοχή σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής ή επιχειρήσεις ζωοτροφών. 3. Όσον αφορά τις μέλισσες, στο τέλος της περιόδου παραγωγής, πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέματα μελιού και γύρης για την επιβίωση των μελισσιών τον χειμώνα. Η διατροφή των μελισσιών επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που απειλείται η επιβίωσή τους λόγω κλιματικών συνθηκών. Για τη διατροφή πρέπει να χρησιμοποιείται βιολογικό μέλι, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.». 2) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 22 Χρήση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στις ζωοτροφές Για τους σκοπούς του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθες ουσίες κατά τη μεταποίηση βιολογικών ζωοτροφών και τη διατροφή ζώων βιολογικής εκτροφής. α) μη βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή άλλες πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V τμήμα 2, εφόσον: i) παράγονται ή παρασκευάζονται χωρίς χρήση χημικών διαλυτών, και ii) τηρούνται οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 43 ή στο άρθρο 47 στοιχείο γ) β) μη βιολογικά μπαχαρικά, βότανα και μελάσες, εφόσον: i) δεν υπάρχει διαθέσιμη βιολογική μορφή τους, ii) παράγονται ή παρασκευάζονται χωρίς χρήση χημικών διαλυτών, και iii) η χρήση τους περιορίζεται στο 1 % του σιτηρεσίου ενός συγκεκριμένου ζωικού είδους, υπολογιζόμενο ετησίως ως ποσοστό της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης γ) βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης δ) πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V τμήμα 1 ε) προϊόντα αειφόρου αλιείας, εφόσον: i) παράγονται ή παρασκευάζονται χωρίς χρήση χημικών διαλυτών, ii) η χρήση τους περιορίζεται σε μη φυτοφάγα ζώα και iii) η χρήση προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών ιχθύων περιορίζεται μόνο στα νεαρά ζώα στ) αλάτι ως θαλάσσιο αλάτι, αδρομερές ορυκτό αλάτι ζ) πρόσθετα ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI.». 3) Στο άρθρο 24, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Πρέπει να προτιμώνται τα φυτοθεραπευτικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία και προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V τμήμα 1 και στο παράρτημα VI τμήμα 3 αντί των αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών, υπό τον όρο ότι έχουν πραγματική θεραπευτική δράση για το συγκεκριμένο ζωικό είδος και την παθολογική κατάσταση για την οποία χορηγούνται.». 4) Στο άρθρο 25ια παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) πρώτες ύλες βιολογικών ζωοτροφών φυτικής ή ζωικής προέλευσης.».

3 L 154/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) Στο άρθρο 25ιγ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Πρώτες ύλες ζωοτροφών ορυκτής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται στη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, μόνο εάν περιλαμβάνονται στο παράρτημα V τμήμα 1.». 6) Στο άρθρο 42 στοιχείο β), η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2011» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2014». 7) Το άρθρο 43 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 43 Χρησιμοποίηση μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών φυτικής και ζωικής προέλευσης για κτηνοτροφικά ζώα Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων δεν μπορούν να προμηθευτούν πρωτεϊνούχες ζωοτροφές αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση περιορισμένης ποσότητας μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών για τα είδη των χοίρων και των πουλερικών. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών ανά 12μηνο για τα εν λόγω είδη ανέρχεται σε 5 % για τα ημερολογιακά έτη 2012, 2013 και Οι αριθμητικές τιμές υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστό ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. Ο επιχειρηματίας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την ανάγκη χρήσης αυτής της διάταξης.». α) οι μεταποιημένες ζωοτροφές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ιδίως του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημεία iv) και v) για τα κτηνοτροφικά ζώα ή του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και του άρθρου 18 β) οι μεταποιημένες ζωοτροφές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 22 και 26 γ) όλα τα συστατικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης που περιέχουν οι μεταποιημένες ζωοτροφές λαμβάνονται με τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής δ) τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από βιολογικά γεωργικά προϊόντα. 2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αναγραφή της ακόλουθης δήλωσης σε προϊόντα που περιέχουν μεταβαλλόμενες ποσότητες πρώτων υλών ζωοτροφών που έχουν ληφθεί με τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής και/ή πρώτες ύλες ζωοτροφών από προϊόντα σε μετατροπή στη βιολογική γεωργία και/ή προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008.». 8) Τα άρθρα 59 και 60 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 59 Πεδίο εφαρμογής, χρησιμοποίηση εμπορικών σημάτων και ονομασιών πώλησης Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς και γουνοφόρα ζώα. Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες πώλησης που φέρουν ένδειξη αναφερόμενη στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν όλα τα συστατικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης λαμβάνονται με τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής και τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από συστατικά αυτού του είδους. Άρθρο 60 Ενδείξεις στις μεταποιημένες ζωοτροφές 1. Οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ο λογότυπος βιολογικών προϊόντων της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται σε μεταποιημένες ζωοτροφές εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις: 9) Τα παραρτήματα V και VI αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Διορθωτικές διατάξεις Στο παράρτημα VIII τμήμα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η σειρά που αφορά το πρόσθετο τροφίμων E 392 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: «B E 392* Εκχυλίσματα δενδρολίβανου X X Μόνον όταν προέρχονται από βιολογική παραγωγή» Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα σημεία 6 και 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/15 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BRROSO

5 L 154/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πρώτες ύλες ζωοτροφών αναφερόμενες στο άρθρο 22 στοιχείο δ), στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και στο άρθρο 25ιγ παράγραφος 1 1. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ασβεστούχα θαλάσσια οστρακοειδή Ασβεστούχα θαλάσσια φύκη (Maerl) Lithotamn Γλυκονικό ασβέστιο Ανθρακικό ασβέστιο Οξείδιο του μαγνησίου (άνυδρη μαγνησία) Θειικό μαγνήσιο Χλωριούχο μαγνήσιο Ανθρακικό μαγνήσιο Αποφθοριωμένο φωσφορικό άλας Φωσφορικό άλας ασβεστίου-μαγνησίου Φωσφορικό μαγνήσιο Φωσφορικό νάτριο Φωσφορικό άλας ασβεστίου-νατρίου Χλωριούχο νάτριο Όξινο ανθρακικό νάτριο Ανθρακικό νάτριο Θειικό νάτριο Χλωριούχο κάλιο 2. ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Υπο)προϊόντα ζύμωσης με μικροοργανισμούς τα κύτταρα των οποίων έχουν αδρανοποιηθεί ή θανατωθεί: Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergiensis

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Πρόσθετα ζωοτροφών χρησιμοποιούμενα για τη διατροφή των ζώων και αναφερόμενα στο άρθρο 22 στοιχείο ζ), στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και στο άρθρο 25ιγ παράγραφος 2 Τα πρόσθετα ζωοτροφών που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να εγκριθούν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*). 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ α) Συντηρητικά 1a E 200 Σορβικό οξύ 1a E 236 Μυρμηκικό οξύ B 1a E 237 Μυρμηκικό νάτριο 1a E 260 Οξικό οξύ 1a E 270 Γαλακτικό οξύ 1a E 280 Προπιονικό οξύ 1a E 330 Κιτρικό οξύ β) Αντιοξειδωτικά 1b E 306 Εκχυλίσματα πλούσια σε τοκοφερόλη φυσικής προέλευσης γ) Γαλακτωματοποιητές και σταθεροποιητές, πυκνωτικά μέσα και πηκτωματογόνοι παράγοντες 1 E 322 Λεκιθίνη Μόνον εφόσον προέρχεται από βιολογική πρώτη ύλη χρήση περιοριζόμενη στις ζωοτροφές για υδατοκαλλιέργειες δ) Συνδετικοί, αντισυσσωματωτικοί και πηκτικοί παράγοντες B 1 E 535 Σιδηροκυανιούχο νάτριο Μέγιστη δοσολογία: 20 mg/kg NaCl (υπολογιζόμενο ως σιδηροκυανιούχο ανιόν) 1 E 551b Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου 1 E 551c Kieselgur (γη διατόμων, καθαρή) 1 E 558 Μπεντονίτης-μοντμορυλλονίτης 1 E 559 Καολινιτική άργιλος, απαλλαγμένη αμιάντου

7 L 154/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης E 560 Φυσικά μείγματα στεατίτη και χλωρίτη 1 E 561 Βερμικουλίτης 1 E 562 Σεπιόλιθος B 1 E 566 Νατρόλιθος-φωνόλιθος B 1 E 568 Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης [χοίροι για πάχυνση κοτόπουλα για πάχυνση γαλοπούλες για πάχυνση βοοειδή σολωμός] 1 E 599 Περλίτης ε) Πρόσθετα ενσιρωμένων ζωοτροφών Έγκριση Αναγνωριστικός κωδικός Ουσία Περιγραφή, όροι χρήσης 1k Ένζυμα, ζύμες και βακτήρια χρήση περιοριζόμενη στην παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν επαρκή ζύμωση 2. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 2b Αρτυματικές ενώσεις Μόνον εκχυλίσματα από γεωργικά προϊόντα 3. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ α) Βιταμίνες 3a Βιταμίνες και προβιταμίνες Προερχόμενες από γεωργικά προϊόντα Εάν είναι συνθετικές, μόνον όσες είναι πανομοιότυπες με τις βιταμίνες που προέρχονται από γεωργικά προϊόντα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για μονογαστρικά ζώα και ζώα υδατοκαλλιέργειας. Εάν είναι συνθετικές, μόνον οι βιταμίνες Α, D και Ε που είναι πανομοιότυπες με εκείνες που προέρχονται από γεωργικά προϊόντα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για μηρυκαστικά, με προηγούμενη έγκριση των κρατών μελών, βάσει της αξιολόγησης της δυνατότητας των μηρυκαστικών βιολογικής εκτροφής να λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες των εν λόγω βιταμινών από το σιτηρέσιό τους. β) Ιχνοστοιχεία 3b E1 Σίδηρος οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ) ανθρακικός σίδηρος (ΙΙ) θειικός σίδηρος (ΙΙ) (υποσίδηρος), επταένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (υποσίδηρος), μονοένυδρος 3b E2 Ιώδιο ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/19 3b E3 Κοβάλτιο βασικό ανθρακικό κοβάλτιο, μονοένυδρο θειικό κοβάλτιο, μονοένυδρο και/ή επταένυδρο 3b Ε4 Χαλκός βασικός ανθρακικός χαλκός, μονοένυδρος οξείδιο του χαλκού θειικός χαλκός, πενταένυδρος 3b Ε5 Μαγγάνιο ανθρακικό μαγγάνιο οξείδιο του μαγγανίου θειικό μαγγάνιο, μονοένυδρο 3b Ε6 Ψευδάργυρος οξείδιο του ψευδαργύρου θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος, επταένυδρος 3b Ε7 Μολυβδένιο μολυβδαινικό νάτριο 3b E8 Σελήνιο σεληνικό νάτριο σεληνιώδες νάτριο 4. ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Ένζυμα και μικροοργανισμοί (*) ΕΕ L 268 της , σ. 29.»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/141/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα