ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ» και δ.τ. «ΠΙ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΕ.» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOMAX (ΟΤΟΜΑΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ» και δ.τ. «AUTOMAX Α.Ε.» (ΟΤΟΜΑΞ Α.Ε) Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REALA (ΡΙΑΛΑ) Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης, Εκμετάλλευσης και Τουριστικής Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας» και δ.τ. «REALA A.E.» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟ ΔΟΜΗ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» Δικαστικά Πρόσκληση προς Αναγγελία Δικαιώματος ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEXT STEP CONSULT ING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Μ.Ε» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ» και δ.τ. «ΠΙ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΕ.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: α. Η υπ αριθμ. 724/ αίτηση και τα συνυπο βαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙ ΑΝΟΜΕΣ» και δ.τ. «ΠΙ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΕ.». β. Η υπ αριθμ / πράξη του Συμβολαιο γράφου Αγίας Παρασκευής ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑ ΚΗ, ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 65498/03/Β/08/11 Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία διακριτικός τίτλος: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑ ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ» και δ.τ. «ΠΙ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΑΕ.». 2. Έδρα: Δήμος Ασπροπύργου Αττικής. 3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Εμπορία τροφίμων, ζαχαρωδών, ποτών, αναψυκτι κών, χαρτοπωλείου, ψιλικών, καλλυντικών και συναφών ειδών και η οργάνωση δικτύου διανομής των ως άνω ειδών, εισαγωγές εξαγωγές, χονδρική λιανική. β) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για τη Βέλτιστη απόδοση προϊόντων, επιχειρήσεων και των σχετικών πληροφοριών σε όλη τη ροή διαχείρισης τους από την προμήθεια της πρώτης ύλης μέχρι το τελικό προϊόν, και τη διάθεση του στους καταναλωτές (υπηρεσίες logistics).

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γ) Η οργάνωση, ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε μορ φής καταλυμάτων, ξενοδοχείων καθώς και κέντρων αναψυχής και εστιάσεως και η εν γένει άσκηση δρα στηριοτήτων στο χώρο του τουρισμού. δ) Η αγορά (απλή ή χρηματοδοτική) οικοπέδων, γη πέδων και λοιπών ακινήτων, η ανέγερση και εμπορία παντός είδους οικοδομών. 4. Διάρκεια: 60 (εξήντα έτη). Αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχε ρώς με καταβολή μετρητών. 6. Μετοχές: Έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη. 7. Ημερομηνία λήξης Εταιρικής Χρήσης: Η 31η Δεκεμ βρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Τρία (3) έως πέντε (7) μέλη με διετή θητεία. 9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1) Ιωάννης Παντελάρος του Αλεξάνδρου και της Καλ λιόπης, έμπορος που γεννήθηκε στο Πυργί Χίου το έτος 1948, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Χίου αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας AB / του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με αριθμό φορο λογικού μητρώου (Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου), Έλληνας υπήκοος. 2) Μαρία σύζυγος Ιωάννη Παντελάρου το γένος Φω τίου και Αθανασίας Αργυροπούλου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Δόξα Αρκαδίας το έτος 1949, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Χίου αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας AB / του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου), Έλληνας υπήκοος. 3) Καλλιόπη Παντελάρου του Ιωάννη και της Μαρίας, ιδι ωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Χίου αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ / του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου), Έλληνας υπήκοος. 4) Αλέξανδρος Παντελάρος του Ιωάννη και της Μαρί ας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Χίου αριθμός 21, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτό τητας Φ / του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου), Έλληνας υπήκοος. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετό χων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι μέχρι την Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1) ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σεραφείμ, κά τοικος Αθηνών, οδός Δελαπόρτα Γκύζη, με Α.Δ.Τ. Ρ , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με άδεια Ο.Ε.Ε ) ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χριστόφορου κάτοικος Αθηνών, οδός Μαικήνα 90 Ζωγράφου, με Α.Δ.Τ. Ρ Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με άδεια Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1) ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, κάτοικος Αγ. Αναργύρων Αττι κής, οδός Μαυρομιχάλη 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Κ , Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας με άδεια Ο.Ε.Ε ) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικολάου, κάτοικος Ηλι ούπολης Αττικής, οδός Καλαμά 7, Ελληνικής υπηκοό τητας και ιθαγένειας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ και άδεια Ο.Ε.Ε Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 76 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ελευσίνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (2) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOMAX (ΟΤΟΜΑΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ» και δ.τ. «AUTOMAX Α.Ε.» (ΟΤΟΜΑΞ Α.Ε). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας με αριθμό Μητρώου 65506/62/Β/08/0047 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «AUTOMAX (ΟΤΟΜΑΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «AUTOMAX Α.Ε.» (ΟΤΟΜΑΞ Α.Ε), το καταστατικό της οποίας εταιρείας καταρτίστηκε με την υπ αριθμ / συμβο λαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονί κης Ευαγγέλου Γ. Σαρρή. Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «AUTOMAX (ΟΤΟΜΑΞ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Διακριτικός τίτλος: «AUTOMAX Α.Ε.» (ΟΤΟΜΑΞ Α.Ε). Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλο νίκης και συγκεκριμένα το επί της οδού Παπάφη αριθμός 78 Βαλτετσίου Γ. Πασαλίδη κατάστημα. Σκοπός: Σκοποί της εταιρείας είναι: 1. Η λειτουργία και εκμετάλλευση, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους, συνεργείων επισκευής τροχών (εκμετάλλευσης βουλκανιζατέρ και διενέργεια ζυγο σταθμίσεων, ευθυγραμμίσεων, ελέγχου τροχών κ.λπ.) αυτοκινήτων. 2. Η επισκευή και τοποθέτηση φρένων, αναρτήσεων, εμπρόσθιων τμημάτων αυτοκινήτων (συστημάτων πέ δησης και διεύθυνσης, εξατμίσεων, κ.λπ.). 3. Η εμπορία ζαντών και ελαστικών αυτοκινήτων. 4. Η εμπορία ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινή των και συναφών ειδών. 5. Η εισαγωγή και εξαγωγή ζαντών και ελαστικών αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, αξεσουάρ και συναφών ειδών. 6. Η αντιπροσώπευση οίκων, εταιρειών ή επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, εχόντων τους ίδιους ή παρεμ φερείς με την εταιρεία αυτή σκοπούς.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 7. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους, για λογαριασμό της ή της εντολέως, είτε ως αντιπρόσωπος εμπορικών επιχει ρήσεων ορυκτελαίων και συναφών προϊόντων. 8. Η διεξαγωγή εργασιών παραγγελιοδόχου, αντιπρο σώπου, μεσίτου για εμπορικές συναλλαγές με επιχειρή σεις έχουσες τους ίδιους ή παρεμφερείς με την εται ρεία αυτή σκοπούς, καθώς και η διεξαγωγή εργασιών μεταφορέα και διακομιστού για τοπικές και διεθνείς αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες, σιδηροδρομικές ή άλλες μεταφορές και διακομίσεις καθώς και υπηρεσιών ναυτικών και αεροπορικών πρακτόρων για την μεταφο ρά προϊόντων και υλικών πάσης φύσεως και είδους. 9. Η ίδρυση βιομηχανικών ή εμπορικών εταιρειών, μόνη ή σε συνεργασία με τρίτους, σε ιδιόκτητους ή μισθωμέ νους χώρους για την κατασκευή και επισκευή ελαστικών, ζαντών, ανταλλακτικών και γενικότερα κάθε είδους αξε σουάρ αυτοκινήτων, κατάλληλων για κάθε είδους αυτο κίνητα. Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο και μόνο μετά την τήρηση των προϋποθέσεων που τίθενται από αυτόν: i) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να απο σχίζει κλάδους κλπ, ii) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, και iii) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) έτη. Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαί ου: Το Mετοχικό Kεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ( ,00) χιλιάδες ευρώ, και θα κα ταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές τοις μετρητοίς. Μετοχές Είδος μετοχών: Δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία των οποίων είναι ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση λήγει την Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου: Από τρία (3) τουλάχιστον, έως επτά (7) μέλη με εξαετή (6) θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: 1. Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους: α) Μηνά Μοφρίδη του Παντελή και της Παναγιώτας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Ντύσσελντορφ Γερ μανίας το έτος 1967, κάτοικο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 49, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΑ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Δενδροποτάμου, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. β) Νικόλαο Παγιατάκη του Θεοφάνη και της Ελένης, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Κέρκυρα, το έτος 1963, κατοικεί στο Κοντόκαλι Κέρκυρας κάτοχο του υπ αριθμ. Κ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κέρκυρας, ως Αντιπρόεδρο, και γ) Γεώργιο Ρέγκλη του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, φοροτεχνικό, που γεννήθηκε στο Ρουπάκι Ηλείας, το έτος 1960, κάτοικο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Κονταξοπούλου αριθμός 174, κάτοχο του υπ αριθμ. AB / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γαστούνης, ως Μέλος, όλοι Έλ ληνες υπήκοοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα δι οικήσει την εταιρεία μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μοφρί δη Μηνά, ανατίθεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολο τους, εκτός από αυτές που απαιτείται συλλογική ενέργεια και η εκπρο σώπηση της εταιρείας σε κάθε είδους σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον πάσης Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτός δε ανα πληρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ορισθείς εκπρόσωπος της εταιρείας Μοφρίδης Μη νάς και μόνον αυτός δύναται, με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, να διορίζει οποιονδήποτε τρίτο, μέλος ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων εκπροσώπησης της εταιρείας. 3. Παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στον Μοφρίδη Μηνά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με την «εταιρική υπογραφή», αποτελούμενη από τη σφρα γίδα της εταιρείας και την υπογραφή του και σύμφωνα με την ήδη δοθείσα πλήρη εκπροσώπηση αυτής, να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας με οποι ονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον πάσης Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, ασκώντας όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισθείς εκπρόσωπος της εταιρείας δύναται, με ειδικό πληρε ξούσιο ή εξουσιοδότηση, να διορίζει οποιονδήποτε τρί το, μέλος ή μη μέλος του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της εταιρείας και να υπογράφει για λογαριασμό της, συμβαλλόμενος με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Διοικητικής Αρχής. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν σε προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση υπό την προϋ πόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας θα υπερβεί το ποσό του , ή θα ισχύσουν δύο από τα τρία αριθμητικά κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920. Θεσσαλονίκη, 29 Φεβρουαρίου 2008 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ (3) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REALA (ΡΙΑΛΑ) Ανώνυμη Εταιρεία Δια χείρισης, Εκμετάλλευσης και Τουριστικής Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας» και δ.τ. «REALA A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α) Η υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 10/567/ αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REALA (PIΑΛΑ) Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης, Εκμετάλλευσης και Τουριστικής Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας» και δ.τ. «REALA A.E.». β) Η υπ αριθμ / πράξη της συμβολαιο γράφου Θάσου Ελένης Μωϋσιάδου του Στυλιανού ίδρυ σης αυτής και το καταστατικό της. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 65517/53/Β/08/007. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος: Η επωνυμία της εται ρείας ορίζεται ως ακολούθως: «REALA (ΡΙΑΛΑ) Ανώνυ μη Εταιρεία Διαχείρισης, Εκμετάλλευσης και Τουριστι κής Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «REALA A.E.». 2. Έδρα: Θάσος Θάσου Ν. Καβάλας. 3. Σκοπός: 1) α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενο δοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, μπαγκαλόους, κάμπινγκ, παιδικών και αθλητικών κατασκηνώσεων, οι κοτροφείων ηλικιωμένων ατόμων, ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και κάθε άλλου είδους καταλυμάτων, σε ιδιόκτητες ή σε μισθωμένες εγκαταστάσεις. β) Η εν γένει δραστηριοποίηση στον τουριστικό, αγρο τουριστικό, επισιτιστικό τομέα και στον τομέα της δια σκέδασης με οποιονδήποτε τρόπο, η οργάνωση ταξιδι ών εκδρομών, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής, η οργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λπ. καθώς και η ανάληψη της διοίκησης (management) ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχει ρήσεων τρίτων. 2) Η ανάπτυξη οικοδομικών επιχειρηματικών δραστη ριοτήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το σύστημα της αντιπαροχής για την κατασκευή ακινήτων κάθε χρήσης (πολυκατοικιών, μεμονωμένων κατοικιών, συγκροτημά των κατοικιών, τουριστικών ξενοδοχειακών κτιρίων και συγκροτημάτων, επαγγελματικών χώρων, καταστη μάτων, βιομηχανικών έργων, εργοστασίων και βιομη χανοστασίων κ.λπ.) με σκοπό τη διάθεση και εμπορία τους. Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση δια τηρητέων κτισμάτων ή όχι, καθώς και αποπερατω μένων κτιρίων που ανήκουν σε αυτήν ή τρίτους και η μεταπώληση αυτών. Επίσης η κατασκευή οικοδομικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων. 3) Η διαχείριση και εκμετάλλευση καθ οιονδήποτε τρόπο ακινήτων, όπως εμπορικών κέντρων, ξενοδοχεια κών συγκροτημάτων, κτιρίων γραφείων, συγκροτημάτων αναψυχής, χώρων στάθμευσης δημοσίων χώρων και θεματικών πάρκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 4) Η παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης ακίνητης περιουσίας, η εξεύρεση και/ή διάθεση εμπο ρικών ακινήτων, η οργάνωση των διαδικασιών διάθεσης αξιοποίησης ακινήτων, οι μισθώσεις και υπομισθώσεις ακινήτων. 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για κατα σκευές επιμετρήσεις και εκτιμήσεις ακινήτων, έρευνες και μελέτες, παροχή πληροφοριών και συγκριτικών ανα λύσεων, υπηρεσίες οικονομικής ανάλυσης και στρατηγι κής ακινήτων, εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού οι κοδομών, πραγματογνωμοσύνες και διαπραγματεύσεις και έρευνες για νομικά και πολεοδομικά θέματα. 6) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά, πολεοδομικά, χρηματοοικονομικά, επενδυτικά και εν γένει επιχειρησιακά θέματα, ο σχεδιασμός και η οργά νωση χρηματοδοτήσεων, η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επενδυτικών συμμετοχών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοίκησης έργων και δια χείρισης κτιριακών συγκροτημάτων. 7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιου σίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση επεν δυτικών έργων, η διαχείριση και ο σχεδιασμός έργων με τη μέθοδο της Κατασκευής Διαχείρισης Μεταβίβασης Έργων (BOT projects), η διαχείριση χαρτοφυλακίων ακι νήτων για θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές, η συμμετοχή σε επενδύσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. 8) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (project management) στους προαναφερθέντες τομείς. 9) Η διαμεσολάβηση επ αμοιβή σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών για ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών κτηματομε σιτικών εταιρειών, οι μεσιτείες αστικών συμβάσεων κατά την έννοια του νόμου, η μεσολάβηση για την σύναψη στεγαστικών δανείων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing, sale και lease back), χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων και η υπόδειξη ευ καιριών για την σύναψη τέτοιων δανείων ή συμβάσεων από ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, αναφορικά με ακίνητη περιουσία καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση συναφών με το αντικείμενο αυτό ελληνικών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών επί ακινήτου περιουσίας. 10) Η δημιουργία δικτυακής πύλης στο Internet για πα ροχή υπηρεσιών μεσιτείας και διαχείρισης ακινήτων. 11) H εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και μελε τών σκοπιμότητας, πολεοδομικών και αναπτυξιακών με λετών, μελετών εκτίμησης, αξιοποίησης, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ακινήτων, μελετών μετεγκατάστασης και έρευνες αγοράς, αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχα νολογικών και πολεοδομικών μελετών. 12) Ακόμη, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε joint ventures με αντικείμενο την ανάπτυξη και/ή αξιοποίη ση ακινήτων, να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες για την από κοινού υλοποίηση των παραπάνω στόχων και να συμμετέχει σε κεφάλαια εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων και έργων υποδομής που πραγματοποιούνται με οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότηση (αυτοχρηματοδότηση, ιδιωτική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση) και 13) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επι χειρήσεων, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εστιατορίων και κέντρων διασκεδάσεως. 4. Διάρκεια: πενήντα (50) χρόνια από τη νόμιμη σύ στασή της. 5. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, το οποίο θα κατα βληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σε μετρητά. 6. Μετοχές: (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Διακό σιες χιλιάδες ( ) ανώνυμες μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ. 7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Την 31η Δε κεμβρίου κάθε έτους. 8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως πέντε (3 5) μέλη. Όλα τα μέλη εκλέγονται

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 για εξαετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάλη ψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την επταετία. 9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Δ.Σ. θα απαρτίζεται από τους παρακάτω: 1. LOUKAN (ΛΟΥΚΑΝ) LOUKANOV (ΛΟΥΚΑΝΟΦ) του Dimitrov (Ντιμιτρόφ) και της Penka (Πένκα), Βούλγαρος υπήκοος, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Βουλγαρία στις και κα τοικεί στη Σόφια Βουλγαρίας, (κάτοχος του υπ αριθμ διαβατηρίου που εκδόθηκε στις από τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας και ισχύει έως τις , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Θάσου), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Αντρέϊ Πρεμιάνοφ (Andrey Premyanov) του Νικολάεφ και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Βάρνα Βουλγαρίας στις και κατοικεί στη Σόφια Βουλγαρίας (κάτοχος του υπ αριθμ διαβατηρίου που εκδόθηκε στις από τις αρμόδιες αρχές της Βουλγα ρίας) και ισχύει έως τις , με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς), ως Αντιπρόεδρος και 3) Νικόλαος Γεωργαλής του Ιωάννη, δικηγόρος, που γεννήθηκε το 1958 στην Θάσο Θάσου, κάτοικος Θάσου Θάσου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AB του A.T. Θάσου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Θάσου, ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία την πρώτη εξαετία, με δικαίωμα παράτα σης της θητείας του μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014 για να εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 1.1 έως Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης (όταν ορί ζονται): Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν σε προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας θα υπερβεί το ποσό του ευρώ. Η καταχώριση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ανα μορφώθηκε και τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα. Καβάλα, 3 Μαρτίου 2008 Ο Διευθυντής Ι. ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ (4) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας: α. Η υπ αριθμ. 12/410/ αίτηση και τα συνυπο βαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑ ΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗ ΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». β. Η υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιο γράφου Κατερίνης ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΥ ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. Η ως άνω εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 65523/58/ Β/08/002. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία Διακριτικός τίτλος: «ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟ ΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 2. Έδρα: Ορίζεται ο Δήμος Κορινού του Νομού Πιε ρίας. 3. Σκοπός: Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εμπορία ελαστικών κάθε είδους μηχανημάτων η αγοραπωλησία ακινήτων και οι τουριστικές δραστηρι ότητες. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπο ρεί να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 4. Διάρκεια: πενήντα έτη και αρχίζει από την κατα χώρηση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών. 5. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ και έχει ολοσχε ρώς καταβληθεί από τους ιδρυτές, όπως ορίζεται στο καταστατικό. 6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το Mε τοχικό Kεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλιες πε ντακόσιες (1500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας των εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία. 7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ια νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου Αριθμός μελών Δ.Σ και θητεία αυτού: 1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία η οποία μπορεί να πα ραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου τους. Τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. 9. Πρώτο Δ.Σ και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία από τη σύσταση της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση ( ) θα απαρτίζεται από τους: 1. Υφαντίδης Αθανάσιος του Χρήστου και της Μαριάν θης κάτοικος Κατερίνης οδός Δάφνης 05 με Α.Δ.Τ. AB / A.T. Λιτόχωρου και Α.Φ.Μ Υφαντίδη Χριστίνα του Αθανασίου και της Σω τηρίας κάτοικος Λάρισας οδός Περαιβού 6 Α.Δ.Τ. Ι / ΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και Α.Φ.Μ Νικόλαος Γεροφωκάς του Λαζάρου και της Ανδρο νίκης κάτοικος Λάρισας οδός Περαιβού 6, με Α.Δ.Τ. Ρ / Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ και Α.Φ.Μ Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1) Καρασίμος Ιωάννης του Γεωργίου, λογιστής, πτυ χιούχος Ν.Ο.Ε ΘΕΣ/ΚΗΣ, κάτοικος Λάρισας οδός Μα νωλάκη, αρ. μητρ. ΟΕ (Α.Δ.Τ ) Α.Φ.Μ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Μαλαμάς Ζήσης του Χρήστου,λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοικος Λάρισας οδός Ηλιοδώρου 12, αρ. μητ. ΟΕ (Α.Δ.Τ. Κ ) Α.Φ.Μ Αναπληρωματικοί: 1) Μανωλόπουλος Οδυσσέας του Αντωνίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Κατερίνης, οδός Μητρ. Βαρνάβα 11, αρ. μητ. ΟΕ (Α.Δ.Τ. Α ) και 2) Νικολόπουλος Κων/νος του Παντελή, λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου BIRTSMURKICS Γερμανίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Βότση 9, αρ. μητ. ΟΕ (Α.Δ.Τ. Θ ). Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2008 Η Προϊσταμένη ΕΛ. ΜΑΡΟΥΛΗ (5) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΔΟΜΗ Ανώνυ μος Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας οι υπ αριθμ. 5856/ και 673/ αιτήσεις και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΔΟΜΗ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία» και με αριθμό Μητρώου 99081/03/Β/86/070 (90), με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 30 και 31) και η τροπο ποίηση των άρθρων 1, 5, 7, και 16 του καταστατικού της. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν, έχουν σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 1 (τροποποίηση) Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΠΟΥΖΑ Ανώνυμος Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική Εταιρεία». Άρθρο 5 (προσθήκη) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές. Άρθρο 7 (τροποποίηση) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Άρθρο 16 (τροποποίηση παρ.2) 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας επί πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι της πρώτης τα κτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της θητείας του μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία. Ταύτα είναι μέτοχοι ή μη και εκλέγονται απεριορίστως. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 30 και 31) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Ελευσίνα, 26 Φεβρουαρίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚA Πρόσκληση προς Αναγγελία Δικαιώματος. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δια της υπ αριθμ. 1636/2007 αποφάσεως του, προσκαλεί τον κομιστή της υπ αριθμ τραπεζικής επιταγής εκδόσεως «ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ» στην πληρώτρια τράπε ζα PROBANK, ποσού , 41 ευρώ ημερομηνίας εκδό σεως εις διαταγήν της αιτούσας «EMM. ΒΑΪΡΑ ΚΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» να αναγγείλει εντός 60 ημερών από τις διατασσόμενες δημοσιεύσεις («Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ΦΕΚ κ.λπ.), τα δικαιώματα του, και αν κατέχει την επιταγή να την καταθέσει στο Γραμματέα του Δικαστηρίου, άλλως θα χάσει την ισχύ της. Ο Δικηγόρος ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΛΟΥΚΑΔΟΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚA (7) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ». Δυνάμει του υπ αριθμ. 385/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρ. Σταυριανοπού λου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στον τόμο με αύξοντες αριθμούς μητρώου και κατάθεσης 149/2008, συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιω ρισμένης Ευθύνης από το Νικόλαο Σαμαρά του Παρα σκευά και της Φωτούλας, λογιστή, που γεννήθηκε στα Διάσελλα Ηλείας το έτος 1961, κάτοικο Νέου Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 24. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Συστήνεται Μονοπρόσω πη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά Αττικής. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσα ετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση περίλη ψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή λογιστικών, φορολογικών, φοροτεχνικών και ελεγκτικών εν γένει συμβουλών και υπηρεσιών. 2) Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η μηχανογρα φική τήρηση λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων. (6)

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 3) Η εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και προβλέψεων, η ανάληψη οικονομοτεχνικών μελετών. 4) Ο σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής επιχειρή σεων. 5) Ο διαχειριστικός (ήτοι λογιστικός και φορολογικός) έλεγχος εταιρειών και φυσικών προσώπων. 6) Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. 7) Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. 8) Η ανάληψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φο ρείς του Δημοσίου, όπως και υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επενδυτικά και χρηματοοικονομικά. 9) Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε κάθε επιχείρηση με όμοιο ή πα ρεμφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή ατομική ή εταιρική επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου. β) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρ ρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, κα θώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση τού εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαι ρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Σαμαράς του Παρα σκευά, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και ανέλαβε και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Ο μοναδικός αυτός εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των εταιρικών του μεριδίων, οπότε αυτομάτως η εταιρεία μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον εδώ εμφα νισθέντα μοναδικό εταίρο της εταιρείας Νικόλαο Σαμαρά του Παρασκευά, η διαχειριστική δε εξουσία του θα διαρκεί μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας. Ο διαχειριστής ανακαλείται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία εταί ρων και κεφαλαίου. Σε περίπτωση απουσίας, ασθενείας ή κωλύματος του διαχειριστή θα μπορεί αυτός να ανα πληρώνεται στην ενάσκηση όλων των διαχειριστικών του εξουσιών που απορρέουν από το καταστατικό, από τρίτο πρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο παρεχόμενο από αυτόν. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008 Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (8) Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μετα φορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙ ΣΑΣ Ι.Μ.Ε». Με την υπ αριθμ / πράξη του Συμβολαιο γράφου Λάρισας Χρήστου Τσιαμούρα, που δημοσιεύθη κε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξ. αριθ. 25/ , τροποποιήθηκε το καταστατικό της εδρεύουσας στη Λάρισα (Ηρώων Πολυτεχνείου 239) Ιδιότυπης Μετα φορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΜΕ», η οποία (εταιρεία) συστάθηκε με την υπ αριθμ. 4629/ πράξη της Συμβ/φου Λάρισας Χρυσού λας Κουνή.Μπαμνάρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτο δικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 99/ και δη μοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 5418/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και τροποποιήθηκε νομότυπα με τις με αριθμούς 5.206/ , 5.535/ , 6.095/ , 6.563/ , 6876/ , 7.906/ , 8.377/ , 9.321/ , 9.860/ πράξεις της ίδιας παραπάνω Συμβ/φου και 7.056/ , 8.188/ πράξεις του ιδίου ως άνω συμβ/φου Λάρισας Χρήστου Τσιαμούρα, που καταχωρήθηκαν νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύ νης του Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντες αριθ μούς 96/ , 75/ , 73/ , 67/ , 77/ , 95/ , 44/ , 34/ , 31/ , 33/ , 34/ αντίστοιχα και δη μοσιεύθηκαν στα με αριθμούς 6.659/ ΦΕΚ (τεύ χος ΑΕ και ΕΠΕ), 4.118/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 5.033/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 6.505/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 5944/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 7.599/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 2.362/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 2.863/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 2.188/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 2.571/ ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και 1911/ , αντίστοιχα. Ειδικότερα: Α) Διαχειριστής της εταιρείας για διάστημα ενός (1) έτους από έως και επανεκλέγεται ομόφωνα ο εκ των συμβαλλομένων εταίρων Φώτιος Τάκαλος. Β) Ως μέλη της 5μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής για θητεία ενός (1) έτους από έως και εκλέχτηκαν οι εκ των εταίρων: 1) Κωνσταντίνος Καρα κώστας, 2) Δημήτριος Κυρατσούλης, 3) Κωνσταντίνος Τσουλούφας, 4) Βασίλειος Δημουλιός και 5) Γεώργιος Μπατζογιάννης. Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι: Αθανάσιος Αγγελακόπουλος, Στυλιανός Ζαφείρης και Σωτήριος Λιακόπουλος. Γ) Εγκρίθηκε η είσοδος του παρακάτω νέου εταίρου στην εταιρεία ήτοι: 1) Του Αναστασίου Γκουγκουλιά του Νικολάου, ιδιοκτήτη του υπ αριθμ. EKB 7912 Δ.Χ.Φ αυ τοκινήτου με τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ 9572, Ρ μικτού βάρους τριάντα εννιά εννιακόσια (39,900) τόνων, ο οποίος εισέρχεται και συμμετέχει στην εται ρεία με το ποσό των 119,70 ευρώ, αναλαμβάνοντας 39,90 εταιρικά μερίδια. Δ) Έγιναν οι εξής διασπάσεις, αλλαγές, προσθήκες ρυμουλκών με επικαθήμενα τύπου Ρ σε ενιαίο συρμό: 1) Στο ενταγμένο στην εταιρεία δημόσιας χρήσης φορ τηγό αυτοκίνητο εθνικών μεταφορών με αριθ. κυκλοφ. EKB 7812, έγινε προσθήκη επικαθήμενου τύπου Ρ , και έτσι πλέον, το υπ αριθμ. κυκλοφ. EKB 7812 Δ.Χ.Φ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Απ. Χονδροδήμου, δύναται να ρυμουλκεί τα Ρ , Ρ , ενώ το μικτό βάρος των σαράντα (40) τόνων σε ενιαίο συρμό παραμένει το ίδιο και συνεχίζει να μετέχει στην εταιρεία. 2) Στο ενταγμένο στην εταιρεία δημόσιας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο εθνικών μεταφορών υπ αριθμ.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κυκλοφ. ΕΚΑ 4047, έγινε διάσπαση του ρυμουλκού με τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ , Ρ , έτσι το υπ αριθμ. κυκλοφ. ΕΚΑ 4047 Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Νικολάου Αλβανού, δύναται να ρυμουλκεί τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ , Ρ , ενώ το μικτό βάρος των σαράντα (40) τόνων σε ενιαίο συρμό παραμένει το ίδιο και συνεχίζει να μετέχει στην εταιρεία. 3) Στο ενταγμένο στην εταιρεία δημόσιας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο εθνικών μεταφορών με αριθμ. κυ κλοφ. EKB 7687, έγινε διάσπαση του ρυμουλκού με τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ , Ρ , έτσι το υπ αριθμ. κυκλοφ. EKB 7687 Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδι οκτησίας Κων/νου Τσουλούφα, δύναται να ρυμουλκεί τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ , Ρ , ενώ το μικτό βάρος των σαράντα (40) τόνων σε ενιαίο συρμό παραμένει το ίδιο και συνεχίζει να μετέχει στην εταιρεία. 4) Στο ενταγμένο στην εταιρεία δημόσιας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο εθνικών μεταφορών με αριθμ. κυκλοφ. EKB 7932, έγινε διάσπαση του ρυμουλκού με τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ , Ρ , έτσι το με αριθμ. κυκλοφ. EKB 7932 Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Αθανασίου Αγγελακοπούλου, δύναται να ρυμουλκεί τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ , Ρ , ενώ το μικτό βάρος των σαράντα (40) τόνων σε ενιαίο συρμό παραμένει το ίδιο και συνεχίζει να μετέχει στην εταιρεία. 5) Στο ενταγμένο στην εταιρεία δημόσιας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο εθνικών μεταφορών με αριθμ. κυ κλοφ. ΙΑΕ 8107, έγινε αποχαρακτηρισμός του επικαθή μενου τύπου Ρ και απέκτησε νέο επικαθήμενο τύπου Ρ έτσι το υπ αριθμ. κυκλοφ. ΙΑΕ 8107 Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Τσικριτσή, δύναται να ρυμουλκεί τα υπ αριθμ. επικαθήμενα τύπου Ρ , Ρ , ενώ το μικτό βάρος των σαράντα (40) τόνων σε ενιαίο συρμό παραμένει το ίδιο και συνεχίζει να μετέχει στην εταιρεία. Ε) Μετά τις παραπάνω μεταβολές, αυξήθηκε το κεφά λαιο της εταιρείας κατά 119,70 ευρώ και κατόπιν τούτων, η δύναμη της εταιρίας ανέρχεται σε 29 αυτοκίνητα Δ.Χ.Φ. Τέλος, μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.478,80 ευρώ, αποτελούμενο ολόκληρο από μετρητά χρήματα και διαιρούμενο σε 1.159,60 εταιρικά μερίδια, το καθένα από τα οποία έχει αξία 3 ευρώ και αντιστοιχεί ανά τόνο μ.β. στα συμμετέχοντα στην εταιρεία Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητα. Λάρισα, 5 Μαρτίου 2008 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΙΟΥΛΙΑ Β. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ (9) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙ ΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με την υπ αριθμ / Συμβολαιογραφική Πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΡΡΑΚΚΟΥ του Γεωργίου και της Όλγας, που νόμιμα κατεχωρήθη στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλο νίκης με αύξοντα αριθμό 238/ (Α.Μ.: 694) και * * σύμφωνα με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αποφασίστηκε ομόφωνα: Η αφενός συμβαλλόμενη Σοφία σύζυγος του Σπυ ρίδωνα Αναπλιώτη, το γένος Θεόδωρου και Ζηνοβίας Εθνοπούλου, «εκχωρήτρια», εκχωρεί, λόγω πώλησης και λόγω της συνταξιοδότησης της, σήμερα, παραχωρεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα σ αυτήν εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης προς τον αποδεχόμενο την πώληση και μεταβί βαση αυτή αφετέρου συμβαλλόμενο «εκδοχέα» ΣΠΥΡΟ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ του Ιωάννη και της Κυριακίτσας αντί του μεταξύ τους συμφωνημένου ανταλλάγματος των τεσ σάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, τις οποί ες κατέβαλε ο αφετέρου συμβαλλόμενος («εκδοχέας») στην «εκχωρήτρια» εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς, και οι οποίες μετρήθηκαν σ αυτήν προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, όπως ρητά και ανεπιφύλακτα μου ομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι. Η «εκχωρήτρια» δηλώνει ότι ευθύνεται για την ύπαρξη των παραπάνω και με το παρόν εκχωρούμενων και μεταβιβαζόμενων εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων της, και ότι φέρει την ευθύνη έναντι του «εκδοχέα» για το κύρος της εκχώ ρησης αυτής, υποσχόμενη τα παραπάνω εκχωρούμενα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια της ελεύθερα από κάθε είδους βάρος, χρέος, κατάσχεση, ενεχυρίαση, άλλη εκχώρηση, κάθε φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση, και γενικά κάθε άλλη οποιασδήποτε μορφής υποχρέωση και νομικό ελάττωμα. Ο δε αφετέρου συμβαλλόμενος καθίσταται του λοιπού τέλειος, κύριος, νομέας και κά τοχος των παραπάνω εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων, δυνάμενος και δικαιούμενος από σήμερα και στο μέλλον να διακατέχει και να διαθέτει αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα κυριό τητας. Κατόπιν των ανωτέρω μέλη της εν λόγω Εταιρεί ας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθίστανται στο εξής: 1) ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ του Ιωάννη και της Κυριακίτσας με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), 2) η ΣΑΝΤΡΑ σύζυγος του Ιωάννη ΤΖΑΦΕΤΑ, το γένος Χάρυ και Ντόριν ΓΟΥΑΪΤΙΓΚ, με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), 3) ο ΑΡΙΣΤΟΤΕ ΛΗΣ ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Μερόπης, με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), 4) ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕ ΦΑΝΑΤΟΣ του Αποστόλου και της Ανδρονίκης με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2008 Ο Συμβολαιογράφος ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26-03-2018 Αθήνα, 22-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 1099114 Πληροφορίες: Δ. Πέτσας Τηλέφωνο: 2103382128

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: 19676728000 ΑΦΜ: 999858489 Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 22/02/2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 8) Στην Αθήνα σήμερα την 11 η συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,28/08/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ

Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ r Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ Προς: Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ταχ. Δ/νση : ΣΟΛΩΝΟΣ 69 (Γ.Ε.ΜΗ) Τ.Κ. : 10679 (Για ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ : 800993880 Γ.Ε.ΜΗ:146524206000 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο: Ευρώ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο: Ευρώ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Σ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Κεφάλαιο: 10.000 Ευρώ Στη Βόνιτσα σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2017 μεταξύ των: 1) Σπύρου Τσιμπουκά, κατοίκου Βόνιτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,02/02/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 27/04/2017 Αριθμ. Πρωτ.1348 ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Κωστοπούλου 2, Τ.Κ.: 62132 Πληροφορίες: Μπόζιου Θωμαή Τηλέφωνο: 2321099732 Fax: 2321099728 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 20 Ιανουαρίου 2016, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: α) η εδρεύουσα στον Άγιο Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε. BIG POWER Α.Φ.Μ. 800505495

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» Α.Φ.Μ 082981680 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 077035527000 (Προσθήκη Διακριτικού Τίτλου-Αύξηση Κεφαλαίου-Παράταση Διάρκειας- Τροποποίηση Σκοπού)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία 01 MEDICINA LTD εισέρχεται στην εταιρία με ποσοστό στο κεφάλαιό της 95% ως ετερόρρυθμος εταίρος.

Η εταιρία 01 MEDICINA LTD εισέρχεται στην εταιρία με ποσοστό στο κεφάλαιό της 95% ως ετερόρρυθμος εταίρος. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ) ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 999977595 ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 043831506000 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>>

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>> ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ:997741102 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 46534/23-02-2010 & ΑΡ. ΠΡΩΤ. 601/23-02-2010 ΑΡ. ΓΕΜΗ 121620904000 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Στο Περιστέρι σήμερα, 21/1/2018 οι κάτωθι υπογράφοντες συμβαλλόμενοι: 1)

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,21/09/2016 Αριθ. Πρωτ.:622814

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN Νέο Κείμενο τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΜΠ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN GREECE HEMP A.Ε», με αριθμό ΓΕΜΗ 147600204000,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ και Σια» ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ και Σια» ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ και Σια» ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Στον Πύργο σήμερα την 22η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29 ης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 1299 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1299 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1299 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΒΑΣΕΙ Ν. 4072/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ.Μ.: 090002272 Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7-9 Ταχ.Κώδικας: 106 71 Τηλέφωνο: 210 3645668 Ηλ.Ταχ/μείο: kirikos@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» Στην πόλη της Νάξου σήμερα 18/09/2017 μεταξύ των συμβαλλομένων : 1. ΚΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θέση Κύριλλος 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ. 210 6293500 Fax: 210 6293503 www.motodynamics.gr ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,25/04/2017 Αριθ. Πρωτ.:803209

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.09.2019 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,17/03/2016 Αριθ. Πρωτ.:373544

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά [2019] ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εδρεύουσας στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων Κ4-01-006 21 Απριλίου 2017 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 21 η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.Φ.Μ.

ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.Φ.Μ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΜΕ Α.Φ.Μ. 997651606 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και με τη σειρά που αναγράφονται σ αυτή, ως εξής :

Κατόπιν των ανωτέρω, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και με τη σειρά που αναγράφονται σ αυτή, ως εξής : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: 044413707000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,26/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:745552

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,09/03/2017 Αριθ. Πρωτ.:764313

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E. και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2 Τ.Κ.: 50131 Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS Τηλέφωνο: 2461034669 Κοζάνη,26/10/2016 Αριθ.Πρωτ.: 678734 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Αεράκη Όλγα Τηλέφωνο: 2810247017 Fax: 2810342135 E-mail: aeraki@ebeh.gr Ηράκλειο,30/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο. Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΩΡΙΩΝ Ο. Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο. Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΩΡΙΩΝ Ο. Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο. Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΩΡΙΩΝ Ο. Ε.» (επέκταση επιδιωκόμενου σκοπού) Α.Φ.Μ. 999393123 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της 30.6.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,09/02/2017 Αριθ. Πρωτ.:770646

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ 999222881,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.000,00. Εισοδος νεου εταιρου-μεταβιβαση εταιρικων μεριδιων- Τροποποιηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382213 Fax: 2103617217 E-mail: aargyropoulos@acci.gr Αθήνα,09/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 05.05.2017 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από ΣYMΦΩNHTIKO ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ OMOPPYΘMOY ETAIPEIAΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ευθύµιος Κωνσταντινίδης και ΣΙΑ Οµόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία» (Αρ. ΓΕΜΗ: 071879520000 ΑΦΜ: 092656263) [αποχώρηση εταίρου και είσοδος νέου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ανακοινώνει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,21/07/2017 Αριθ. Πρωτ.:856744

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Up Accounting Services EE ΑΦΜ ΑΡ ΓΕΜΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Up Accounting Services EE ΑΦΜ ΑΡ ΓΕΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Up Accounting Services EE ΑΦΜ 800713874 ΑΡ ΓΕΜΗ 137953708000 Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2016 μεταξύ των υπογεγραμμένων :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. 084179546, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 029977113000) ************

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ. 1 Σ ε λ ι ς ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ. Στο Παλαιό φάληρο σήμερα την σήμερα την 15

Διαβάστε περισσότερα

19 Ιουνίου Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

19 Ιουνίου Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Κ4-01-006 19 Ιουνίου 2012 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 19η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 2103382428 Fax: 2103616464 E mail: sshiza@acci.gr Αθήνα,27/07/2017 Αριθ.Πρωτ.:847258

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της εταιρίας υπό την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ Ι» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119687301000 της

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11 ης Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα αυτός ο τύπος εταιρίας εμφανίστηκε το 1955 και θεσμοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 2 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κά τοχοι των οποίων είναι η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CEDARWOOD ΜIKE ΑΦΜ 800721131 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16-03-2017 ο PANCHO BLAGOEV του Pavlov και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. αρ. Γ.Ε.ΜH Αρ. Αδείας E.K. 5/266/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. αρ. Γ.Ε.ΜH Αρ. Αδείας E.K. 5/266/ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ δ.τ. ΤRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. αρ. Γ.Ε.ΜH 003548801000 Αρ. Αδείας E.K. 5/266/14.03.2003 (ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ------------------------ Στη Σαλαμίνα σήμερα την 03-04-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Πάτρα σήμερα την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των : Μπακαλάρος Δημήτριος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ 221865 και ΑΦΜ 111852125 ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Πάτρα σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: α) η Σπυριδούλα Κατσαγάνη του Πέτρου κάτοικος Πατρών κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ - ΕΔΡΑ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ν. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: manolias@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα