(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα)"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 386/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 386 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα με βάση το άρθρο 11 Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ'αυτόν από το άρθρο' 11 του περί της Εφαρμογής των κοινψν Οργανώσεων Αγοράς 225(1) του (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα) Νόμου του 2004, εκδίδει το πιο κάτω Διάταγμα: (3437)

2 3438 ΣυVΟΠϊικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Το παρών Διάταγμα αναφέρεται ως το περί Εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οπωροκηπευτικών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οπωροκηπευτικών Διάταγμα του 2004 (που στο εξής θα αναφέρεται ως το «βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί της Εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οπωροκηπευτικών Διατάγματα του 2004 και Τροποποίηση του προοιμίου του βασικού 2. Το προοίμιο του βασικού διατάγματος τροποποιείται με τη προσθήκη της πιο κάτω κοινοτικής πράξης στο τέλος αυτού: διωαγματος. «Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, Ι 366, 11/12/2004, σ.10. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ της Επιτροπής της 10 ης Δεκεμβρίου 2004 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1943/2003, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στις προαναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών». Τροποποίηση της Διάταξης 2 του βασικού διατάγματος. 3. Η Διάταξη 2 του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και ερμηνειών αυτών, ακριβώς μετά τον όρο «Κανονισμός 103/2004»: «Κανονισμός (ΕΚ) 2113/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2113/2004 της Επιτροπής της 10 ης Δεκεμβρίου 2004 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στις προαναγνωρlσμένες Ομάδες Παραγωγών». Αντικατάσταση της Διάταξης 3 του βασικού 4. Η Διάταξη 3 του βασικού διατάγματος αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα Διάταξη: διατάγματος.

3 3439 «Επιλέξιμες ενέργειες και κεφαλαιουχικές επενδύσεις του σταδιακού Σχεδίου Αναγνώρισης. 3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται για την εφαρμογή του σταδιακού Σχεδίου Αναγνώρισης με βάση την παράγραφο 2, του άρθρου 14 του Κανονισμού , καλύπτουν ενέργειες και κεφαλαιουχικές επενδύσεις για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων για κάθε έτος εφαρμογής με τελικό στόχο την μετεξέλιξη και αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών σε Οργάνωση Παραγωγών του τομέα Οπωροκηπευτικών. Οι επιλέξιμες κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζονται στο Παράρτημα 111. Παράρτημα ΙΙΙ.}). Προσθήκη νέων Διατάξεων 3Α, 38 και 3Γ στο βασικό διάταγμα. 5. Το βασικό διάταγμα τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων Διατάξεων 3Α, 38 και 3Γ, αμέσως μετά τη Διάταξη 3: «Ενισχύσεις στις αναγκαίες επενδύσεις για την αναγνώριση. 3Α. Με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού 1943/2003, για να καλυφθεί μέρος των επενδυτικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των μέτρων που φαίνονται στα Σχέδια Αναγνώρισης που περιγράφονται στο άρθρο 16 του Κανονισμού 1432/2003, η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ χορηγείται απευθείας, σε κεφάλαιο. Το ύψος των επιλέξιμων κεφαλαιουχικών δαπανών που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αναγνώρισης υπολογίζεται με βάση την αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της Ομάδας Παραγωγών, όπως καθορίζεται από το άρθρο 2 του Κανονισμού 1943/03 και, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των Λκ για κάθε Ομάδα Παραγωγών κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας της Ομάδας για ενίσχυση είναι η έγκριση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του ίδιου τουλάχιστον ύψους όση και η προβλεπόμενη στο Σχέδιο

4 3440 Αναγνώρισης επενδυτική δαπάνη. Προς τούτο η Ομάδα οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση για παραχώρηση του δανείου από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Συνεισφορά Δημοκρατίας στις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. 38. Με βάση το άρθρο 8, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΚ) 1943/2003 όπως τροποποιήθηκε από το Κανονισμό 2113/2004, η Δημοκρατία συνεισφέρει το 5% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών που προβλέπονται από το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1943/2003. Συνεισφορά δικαιούχων στις επιλίξιμες επενδυτικές δαπάνες. 3Γ. Με βάση το άρθρο 8, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1943/2003, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες που προβλέπονται από το άρθρο 4 του Κανονισμού 1943/2003, συνεισφέρουν το 45%.». Τροποποίηση Παραρτημάτων του βασικού 6. Τα Παραρτήματα Ι και I1 του βασικού διατάγματος ανϊlkαθίστανται από τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι και 11: διατάγματος.

5 3441 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ (Διάταξη 17) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΙΜΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ προϊοντων ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΤΜΗΜΑ 1, ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΚΟIΝΟTlΚΟΥ ΚΑΝΟΝIΣΜογ (ΕΚ) 103/2004 Α/Α ηνομα Οργάνιοοης Διεύθυνση Τηλέφωνο 1 Παγκύπριο Συμβούλιο Τ.Θ , 1302 Λευκωσία Ευημερίας 2 Κυπριακός Ερυθρός Οδός Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Σταυρός 2063 Στρόβολος Τ.Θ ,1009 Λευκωσία 3 ΛαϊονικόΊδρυμα για την Τ.Θ ,2252 Λευκωσία αποκατάσταση απροστάτευτου παιδιού 4 Παγκύπριος Σύνδεσμος Τ.Θ ,1686 Λευκωσία Μερίμνης Μαρωνιτών

6 3442 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 (Διάταξη 18) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑ ΣΚΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ προϊοντων ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1, ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΚΟIΝΟTlΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 103/2004 ΜΕΡΟΣ Α: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Α/Α Όνομα Ιδρύματος Διεύθυνση Τηλέφωνο 1 Παιδική Στέγη 28 ης Οκτωβρίου Ακρόπολη, Λευκωσία 2 Εφηβικός =ενώνας Ευαγόρα Παλληκαρίδη Λατσιά, Λευκωσία 3 =ενώνας Νεανίδων Πυγμαλίωνος 5, Στρόβολος, Λευκωσία Παιδοκομικός Σταθμός Κ. Κ. Ε. Συνοικισμός Άγιος Ελευθέριος Λατσιών Λιπέρτη 28, Λατσιά Λευκωσία Παιδοκομικός Σταθμός Κ. Κ. Ε. Γ. Σεφέρη 35, Συν. Στροβόλου Στρόβολος 11 Λευκωσία Παιδοκομικός Σταθμός Κ. Κ. Ε. Συνοικισμός Ανθούπολης οδός Ανθούπολης Αθηνών, Ανθούπολης, Λευκωσία Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Βασιλέως Παύλου 1, Λευκωσία κ.κ.ε Στέγη Ηλικιωμένων και Μάνης 1, Συν. Άγιος Ελευθέριος, αναπήρων Λατσιών Λατσιά, Λευκωσία Στέγη Ηλικιωμένων και Βενιζέλου 1, Συν. Ανθούπολης αναπήρων Ανθούπολης Λευκωσία Στέγη «Νέα Ελεούσα» Περιοχή Αθαλάσσας Λευκωσία Π ρότυπο Σπίτι στην Κοινότητα Ελευθερίου Βενιζέλου 12 Α, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία

7 Σπίτι στην Κοινότητα Πραξιτέλους 19, Λατσιά, Λευκωσία Σπίτι στην Κοινότητα Γρίβα Διγενή 8, Αγλαντζιά, Λευκωσία Σπίτι στην Κοινότητα Νίκου Γεωργίου 44 Στρόβολος Σπίτι στην Κοινότητα Αριστοκύπρου 39, Στρόβολος 16 Παιδική Στέγη Κλεομένους 17, Αγ. Νικόλαος, Λεμεσός 17 Παιδοκομικός Σταθμός Κ. Κ. Ε. Συνοικ. Αγίου Αθανασίου Αγίου Αθανασίου Λεμεσός 18 Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Οδός Ηλίου Βιομηχανική Βιομηχανικής Περιοχής Περιοχή, Ύψωνα, Λεμεσός Ύψωνα 19 Στέγη Ηλικιωμένων και Δομνιτσάς Λανίτου Καβουνίδου, Αναπήρων «Άγιος 242 Τσίρειο, Λεμεσός Παντελεήμονας» 20 Στέγη Ηλικιωμένων και Δομνιτσάς Λανίτου Καβουνίδου, αναπήρων «Μέριμνα» 242 Τσίρειο, Λεμεσός 21 Παιδική Στέγη Βυζαντίου 5, Λάρνακα Εφηβικός =ενώνας Στρατ. Τιμάγια 13, Λάρνακα Παιδοκομικός Σταθμός κ.κ.ε. Ορμήδεια, Λάρνακα Ορμήδειας 24 Παιδοκομικός Σταθμός Συνοικισμός Κόκκινες Κόκκινες 25 Παιδοκομικός Σταθμός Αγίων Συνοικισμός Αγίων Αναργύρων Αναργύρων 26 Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Συν. Μακάριος Γ Καμάρες, Μακάριος Γ Λάρνακα 27 Στέγη Ηλικιωμένων και Αθανασίου Διάκου, Λάρνακα Αναπήρων «Άγιος Γεώργιος Β» 28 Στέγη Ηλικιωμένων και Συνοικ. Κόκκινες, Λάρνακα Αναπήρων Κόκκινες

8 Παιδική Στέγη Ν. Νικολαϊδη 17, Πάφος Παιδοκομικός Σταθμός Κ. Κ. Ε. Χριστοδούλου Σώζου, Πάφος Πάφου 31 Στέγη Ηλικιωμένων «Νεφέλης Χλώρακα, Πάφος Ταλιώτη» ΜΕΡΟΣ Β: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤιΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α/Α Οvομα Ιδρύματος ΔΙεύθννση Τηλέφωνο 1 Επαρχιακό Συμβούλιο Ανδρέα Αβρααμίδη 9, Διαμ Ευημερίας Λευκωσίας και 301, 2024 Στρόβολος Οργανώσεις Μέλη 2 Επαρχιακό Συμβούλιο 1 ης Απριλίου 14, Αγία Φύλα, Ευημερίας Λεμεσού και Λεμεσός Οργανώσεις Μέλη 3 Επαρχιακό Συμβούλιο Λεωφ. Μακαρίου Γ 69, Σκάλα Ευημερίας Λάρνακας και Κωρτ, 3 0ς Όροφος, Διαμ. 36, Οργανώσεις Μέλη 6017 Λάρνακα 4 Επαρχιακό Συμβούλιο Τεπελενίου Νο. 13, 801 Ο Πάφος 26953/25 Ευημερίας Πάφου και Οργανώσεις Μέλη 5 Επαρχιακό Συμβούλιο 25 ης Μαρτίου 9, 5350 Φρέναρος, Ευημερίας Αμμοχώστου και Αμμόχωστος Οργανώσεις Μέλη ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤιΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α/Α Ονομασία Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τηλέφωνο 1 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Μακάριο Νοσοκομείο Νοσοκομείο Αθαλάσσας

9 ΝοσοκομdοΛεμεσοό NoσOKoμε~ΛάρναKας Νοσοκομείο Πάφου Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς Νοσοκομείο Κυπερούντας Νοσοκομείο Παραλιμνίου ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΚΠΑIΔΕΥΤιΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Περιλαμβάνονται όλα τα Κρατικά και τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά lδρόματα Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης. ΜΕΡΟΣ Ε: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝIΣΤιΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α/Α Όνομα ΣωφρovισπKoύ Ιδρύματος Διεύθννση Τηλέφωνο 1 Τμήμα Φυλακών Κύπρου, Οδός Νόρμαν 2, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Λευκωσία, και Τ.Θ , Δημοσίας Τάξεως 1702 Λευκωσία». Προσθήκη του Παραρτήματος 111 στο βασικό 7. Το βασικό Διάταγμα τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Παράρτημα 11 του ακόλουθου νέου Παραρτήματος 111: διάταγμα. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 (Διάταξη 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Οι ακόλουθες κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εφόσον περιλαμβάνονται στα. εγκριμένα Σχέδια Αναγνώρισης των προαναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών, και αφοροόν αναγκαίες επενδόσεις που σχετίζονται με την κατηγορία ή κατηγορίες προϊόντων

10 3446 προαναγνώρισης. Σημειώνεται ότι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου Αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή δεν είναι επιλέξιμες έστω και αν περιλαμβάνονται στα Σχέδια Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών. (ϊ) Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών Περιλαμβάνονται η αγορά, ανέγερση, επέκταση ή και η γενική ανακατασκευή και διαχωρισμός κτιρίων και υποστατικών περιλαμβανομένων των γραφεί~ν που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της προαναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφάλειας, υγιεινής καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με την απόκτηση πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας όπως HACCP, Κ.Τ.λ.. Νοείται ότι οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μετατροπές και επεκτάσεις γίνονται αποδεκτές για σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης εφόσον εξασφαλίζονται για το σκοπό αυτό οι απαιτούμενες σχετικές άδειες (πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, κ.ά.) από τις αρμόδιες Αρχές, εφ' όσον αυτές απαιτούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνήθεις οικοδομικές και άλλες εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Στις περιπτώσεις ανέγερσης νέων κτιρίων και επεκτάσεων υποστατικών θα λαμβάνονται υπόψη το πραγματικό κόστος των κτιρίων με βάση τεκμηριωμένα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις εξόφλησης ή είσπραξης τιμολογίων, κ.τ.λ.). Για περιπτώσεις αγοράς οικοπέδων χωρίς κτίσματα και αγοράς ακινήτων, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και κανόνες που καθορίζονται στα σημεία 12 και 16 αντίστοιχα του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1433/2003. Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος των υλικών κατασκευής βάσει τεκμηριωμένων παραστατικών.

11 3447 Δεν περιλαμβάνονται κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1433/2003. (ίϊ) Μηχανήματα και εξοπλισμός Περιλαμβάνονται μηχανήματα, εξοπλισμός και ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το κατάλληλο λογισμικό που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες διαλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς. Επιλέξιμα μεταφορικά μέσα είναι μόνο όσα είναι εξοπλισμένα με ψυκτικό εξοπλισμό ή με σύστημα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Επιλέξιμα είναι επίσης τα πλαστικά κιβώτια για μεταφορά προτόντων των μελών της Ομάδας από το χώρο παραγωγής στο συσκευαστήριο και τα μηχανήματα πλυσίματος των εν λόγω κιβωτίων. Περιλαμβάνονται επίσης ψυγεία και ψυκτικοί θάλαμοι για την αποθήκευση των επιλέξιμων οπωροκηπευτικών για τα οποία η Ομάδα έχει τύχει προαναγνώρισης. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται μηχανήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας (Τήρηση Αρχείων από την Ομάδα Παραγωγών), για έλεγχο ποιότητας καθώς επίσης στο σύστημα. διοίκησης, οργάνωσης και ελέγχου της Ομάδας Παραγωγών. Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος των υλικών κατασκευής. Είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και μεταχειρισμένα μηχανήματα και εξοπλισμός που αναφέρονται πιο πάνω εφόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στον κανόνα 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1685/2000. Δαπάνες σε μηχανήματα και εξοπλισμός που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1433/2003 δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση.». ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Θέμα: Παροχή Απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4372 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009 1909 Αριθμός 2564 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 221/749 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Κ.Δ.Π. 406/200S %Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Αριθμός 406 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα