YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3Η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3Η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3Η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γρεβενά, 27 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. πρωτ.:1122 Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ ΓΡΕΒΕΝΑ Πληροφορίες Γ.Καραμανώλας N. Zιώγας Tηλ Faχ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α / ): «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 3.Τις διατάξεις του Ν.3580/ Τις διατάξεις του Ν.3329/ Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α / ). 6. Την υπ αριθμ. 27/ (θέμα 1ο ) απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Γρεβενών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.,με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης ενός (1) αξονικού τομογράφου στο Γ.Ν.Γρεβενών 7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών και την προμήθεια τοποθέτηση απαιτούμενων υλικών για την διαμόρφωση του απαραίτητου χώρου εγκατάστασης ενός (1) αξονικού τομογράφου στο Γ.Ν.Γρεβενών. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την 1

2 χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και την συμφωνία με την τεχνική περιγραφή του ζητούμενων εργασιών και υλικών, που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, σε αμέσως επόμενη συνεδρίαση της, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση. ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν /αποστείλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου-2 ος όροφος),ταχ. Δ/νση: Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ Γρεβενά τηλ , φαξ επί ποινή απόρριψης, μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα κατασκευής - τοποθέτησης και εμπορίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των αναγκαίων εργασιών και διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 2

3 Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών στοιχείων) συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. Σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, υποβάλλονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία-έγγραφα και ειδικότερα τα εξής: Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπου τοποθετούνται σε μία (1) μόνο σειρά, το σύνολο των παρακάτω κατατιθέμενων εγγράφων, επί ποινή αποκλεισμού: 1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ,στην οποία πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση, στ)εκβίαση,ζ) πλαστογραφία, η) ψευδορκία, θ)δωροδοκία, ι)δόλια χρεοκοπία, κ) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα υποβάλλουν: οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 3

4 πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ,στην οποία πρέπει να δηλώνεται : Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής, δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία πρέπει να δηλώνεται : 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά έχει ισχύ και είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο, για χρονικό διάστημα 90 (ενενήντα ) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 4. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και των ζητούμενων εργασιών. 5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 4

5 6. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 7. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. και ακόμη: 4.Ενυπόγραφη και σφραγισμένη βεβαίωση του Γ.Ν.Γρεβενών, με την οποία θα πιστοποιείται η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Νοσοκομείο, αναφορικά με την επί τόπου ενημέρωσή τους,για θέματα που αφορούν την εκτέλεση προμήθειας /εργασιών του παρόντος διαγωνισμού. Β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετούνται σε μία (1) σειρά το σύνολο των παρακάτω κατατιθέμενων εγγράφων-στοιχείων : Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: (επί ποινή απόρριψης) 1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εμπορικό βιοτεχνικό βιομηχανικό επιμελητήριο ή όπου άλλου υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο αυτής νομίμως επικυρωμένο. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρείας στην οποία θα δηλώνει ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας: α) διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση προμήθειας β) έχει λάβει πλήρη γνώση των εργασιών/ενεργειών και των υλικών που απαιτούνται για τηνδιαμόρφωση του χώρου που απαιτείται για την εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου και εφόσον τελικώς του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. γ) το σύνολο των υλικών που προσφέρει για την διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης του αξονικού τομογράφου στο Γ.Ν.Γρεβενών, θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. δ) θα εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης ε) έλαβε πλήρη γνώση των όρων του άρθρου 5 (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΜΕΤΡΑ 5

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)της παρούσας διακήρυξης διαγωνισμού και αποδέχεται την πλήρη και πιστή εφαρμογή τους. του 3.Αναλυτική έκθεση/μελέτη κατασκευής, όπου θα παρουσιάζονται οι αναλυτικές ενέργειες (έμμεσες ή άμεσες), στις οποίες θα προβεί ο προμηθευτής με αναλυτικά σχόλια, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του έργου είτε πριν την παράδοση του μετά την διαμόρφωση χώρου π.χ. διακοπή παροχής ρεύματος για εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα, μετρήσεις, αναγκαίες μελέτες για τη διαμόρφωση ή για την προετοιμασία του χώρου να δεχθεί τον αξονικό, ειδικά σχετικά με στατικά, η/μ κλπ. 4.Χρονοδιάγραμμα των βασικών ομάδων εργασιών, δηλαδή λίστα ομάδων εργασιών και εκτιμώμενη χρονική διάρκεια για κάθε ομάδα. (ιδανικά σε μορφή Gant Chart) 5.Όποια σχέδια αρχιτεκτονικά, ηλεκτρολογικά ή άλλα είναι απαραίτητα και προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος προμηθευτής. 6. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κατά την εκτίμηση του προμηθευτή, σχετίζονται με τις εργασίες αυτές. 7. Σχέδιο στο οποίο θα δηλώνονται οι ενέργειες και αλλαγές που θα επέλθουν στους γύρω χώρους και απόδειξη με συγκεκριμένο πλάνο, ότι η αναστάτωση (ακουστική, οπτική ή άλλη) που θα προέλθει από τη διαμόρφωση του χώρου κατά το σχετικό διάστημα,θα είναι η μικρότερη δυνατή. 8. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 9.Οι προσφορές, (επί ποινή απόρριψης), δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες 6

7 την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους του όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμάτευση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Σε περίπτωση που η τεχνική προσφορά απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, το Νοσοκομείο θα επιστρέψει στον συμμετέχοντα την οικονομική του προσφορά μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (επιλογής του Νοσοκομείου) με χρέωση του παραλήπτη. Γ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο (2) αντίγραφα(εκ τον οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένη ως εξής: Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε EURO και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί μία τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου. Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές και στην περίπτωση που θα κατατεθούν η προσφορά θα απορριφθεί στο σύνολο της ως απαράδεκτη. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων, εκτός του Φ.Π.Α. Θα δοθεί δηλαδή προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί διαφοροποίηση μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των εξόδων για την τελική παράδοση του διαγωνιστικού αντικειμένου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και οι εργασίες. Ο Φ.Π.Α θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 7

8 Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει και των εργασιών που θα παρέχει μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά, που δεν επιτρέπεται να έχει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι: α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το προσφερόμενο ποσό για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου. β) η ολόγραφη αναγραφή υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής, σε περίπτωση ασυμφωνίας. γ) αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωvισμoύ είναι η χαμηλότερη τιμή Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών, ο ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν πρόσκλησης των διαγωνιζόμενων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Για την επιλογή της προσφοράς, αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ. Απoκλίσεις από όρoυς της διακήρυξης ή από σημεία τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv πoυ έχoυv χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως όροι υποχρεωτικοί ή απαράβατoι, θεωρούνται oπωσδήπoτε oυσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη τωv πρoσφoρώv. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα πρoμηθευτή. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Τα έννομα αποτελέσματα της ανακοίνωσης τελούν ωστόσο υπό την αίρεση ότι δεν θα ασκηθούν επιτυχώς κατά της κατακυρωτικής απόφασης ή άλλης προγενέστερης πράξης της διαδικασίας του διαγωνισμού ασφαλιστικά μέτρα (ενστάσεις). 8

9 ΑΡΘΡΟ 3Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού αυθημερόν και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής (υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες ελέγχονται για το νομότυπο και την πληρότητά τους), την αποσφράγιση και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών καθώς και την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών. Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να λάβουν γνώση και να μελετήσουν επί τόπου τα έγγραφα των φακέλων των συνυποψηφίων τους, χωρίς όμως να μπορούν να προβαίνουν σε φωτοτύπισή τους. Εφόσον βέβαια το επιθυμούν, μπορούν να λάβουν απλά φωτοαντίγραφα των εγγράφων που τους ενδιαφέρουν, ύστερα από σχετική αίτησή τους στο Νοσοκομείο. Τα έγγραφα παραμένουν στον φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. Κατά την ημέρα του διαγωνισμού, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προχωρά στο άνοιγμα και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών. Εφ όσον και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικώντεχνική οικονομική) ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα του διαγωνισμού και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, μπορεί να συνεχιστεί την αμέσως επόμενη ημέρα, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με σχετική πρόσκληση στους διαγωνιζόμενους. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφει την ανωτέρω διαδικασία και προτείνει προς κατακύρωση την κατάλληλη προσφορά. Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής απόφασης επικύρωσης και κατακύρωσης του διαγωνισμού και ανακοινώνονται με ευθύνη του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου στους συμμετέχοντες προμηθευτές του διαγωνισμού, ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax,κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο υποχρεωτικά ενημερώνει εγγράφως την κατακύρωση της προμήθειας του εξοπλισμού στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υπογραφή της σύμβασης (από την ημέρα που θα του ζητηθεί με σχετική επιστολή του Νοσοκομείου), προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.Σ μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση θα γίνει στον επόμενο μειοδότη προμηθευτή που η προσφορά του έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο της αξιολόγησης (δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς). 9

10 ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση επιτρέπεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 188/2007, όπως ισχύει α) κατά της διακήρυξης, β) κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και γ) κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.Παράδοση των ειδών. Η παράδοση των ειδών και εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του αξονικού τομογράφου, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών μέσα σε χρονικό όριο είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας καθώς και να προετοιμάσει ουσιαστικά και τυπικά το χώρο, ώστε να υποδεχτεί τον αξονικό τομογράφο, χωρίς επιπλέον εργασίες, μελέτες κλπ. Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που οι λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών του. Στην περίπτωση όμως αυτή,ο προμηθευτής είναι αναγκασμένος να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την Διοίκηση του Νοσοκομείου για τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων,προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία επιπλέον παράταση του συμβατικού χρόνου. Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας σε βάρος του βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται έγγραφα να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν μέσα σε 20 μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. β) Ανωτέρα βία. γ) Άλλη εξαιρετική περίπτωση ύστερα από κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 10

11 2.Μέτρα ασφάλειας ασφαλίσεις - ατυχήματα. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών για την διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης-εγκατάστασης του αξονικού τομογράφου, ο Προμηθευτής θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του Προμηθευτή ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Προμηθευτή ήεξ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Προμηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν. 3.Επίβλεψη εργασιών τοποθέτησης των υλικών. Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού του Νοσοκομείου καθώς και ιδιαίτερα της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», με την οποία έχει συνάψει σύμβαση το Γ.Ν.Γρεβενών, για την προμήθεια-εγκατάσταση ενός (1) αξονικού τομογράφου (προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτούμενες προδιαγραφές), στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών των οποίων ο Προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα. Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του προμηθευτή προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Προμηθευτή για ζημίες που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 6o ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ο πρoμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είvαι υπoχρεωμέvoς vα καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει τo 10% της συvoλικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει υποχρεωτικά να είναι ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών. Οι εγγυήσεις εκδίδovται απo πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα voμικά πρόσωπα 11

12 πoυ λειτoυργoύv vόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης και έχoυv σύμφωvα με τα ισχύovτα τo δικαίωμα αυτό. Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv εγγυήσεωv, αv δεv είvαι διατυπωμέvα στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά τα λoιπά, ως προς ό,τι αφoρά τις εγγυήσεις, ισχύoυv τα αναφερόμενα στo Π.Δ.118/2007. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από τον νόμο και την παρούσα διακήρυξη. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής λειτουργίας, δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 7o ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο πρoμηθευτής πoυ δεv πρoσέρχεται, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ. Με τηv ίδια διαδικασία o πρoμηθευτής κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη σύμβαση και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ' αυτή, εφόσov δεv φόρτωσε, παρέδωσε ή αvτικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεv επισκεύασε ή συvτήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε μετά από αίτησή του. Ο πρoμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv σύμβαση, εφόσον: Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε ή τo υλικό δεv φoρτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε με ευθύvη τoυ Νοσοκομείου. Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας. Με τηv απόφαση κήρυξης πρoμηθευτή εκπτώτoυ απo τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ παρασχεθεί η δυvατότητα παράδoσης τoυ υλικoύ μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία παράδoση ή αvτικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικoύ γίvεται δεκτή. Στov πρoμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση, αvάθεση ή σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υπoχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παρoχή εξηγήσεωv κατά τo άρθρo 20 τoυ ισχύovτoς Συvτάγματoς, αθρoιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.118/

13 Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει αυτό. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γ.Ν.Γρεβενών. Το τιμολόγιο προμήθειας το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 80% του συνολικού κόστους καθώς και το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 20% του υπολοίπου της δαπάνης, θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με επιπλέον έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την ποιοτική - ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Ο προμηθευτής, δεν δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή για τμηματική προμήθεια. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, (περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του εξοπλισμού). Οι κρατήσεις για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών είναι οι κάτωθι: 13

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα