Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης"

Transcript

1 HY Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004

2 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία Στην κλασική ακτινολογία, η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατομία προβάλλεται και καταγράφεται σαν εικόνα δύο διαστάσεων σε ακτινολογικό φιλμ με χρήση δέσμης ακτινών Χ, ενέργειας kev. Οι ακτίνες Χ απορροφώνται ή σκεδάζονται από τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Ο βαθμός απορρόφησης ή σκέδασης εξαρτάται κυρίως από την ενέργεια της δέσμης, καθώς και από τον ατομικό αριθμό (Ζ) και την πυκνότητα (ρ) των βιολογικών ιστών. Στις ενέργειες που χρησιμοποιούνται στη διαγνωστική ακτινολογία, η απορρόφηση των ακτινών Χ οφείλεται κυρίως στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ενώ η σκέδαση τους οφείλεται στο φαινόμενο Compton. Η πιθανότητα απορρόφησης των ακτινών Χ με βάση το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι αυξημένη για φωτόνια χαμηλής ενέργειας και συστατικά στοιχεία βιολογικών ιστών μεγάλου ατομικού αριθμού. Η πιθανότητα σκέδασης Compton των ακτινών Χ εξαρτάται μόνο από την πυκνότητα και αυξάνεται σε υψηλές ενέργειες. Οι δύο αυτοί τρόποι αλληλεπίδρασης της δέσμης των ακτινών Χ με τους βιολογικούς ιστούς διαφέρουν αρκετά ως προς την επίδραση τους πάνω στην ποιότητα της τελικής εικόνας καθώς και ως προς την ακτινοβολία που δέχονται οι ασθενείς. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ενισχύει τις φυσιολογικές διαφορές απορρόφησης των ακτινών Χ μεταξύ γειτονικών ιστών, όπου αυτές υπάρχουν και ιδιαίτερα μεταξύ οστών και μαλακών ιστών, και έτσι δίνει εικόνες πολύ καλής διαγνωστικής ποιότητας. Όμως, μια και όλη η ενέργεια των φωτονίων που αλληλεπιδρούν με τον τρόπο αυτό με τους ιστούς απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα, οι ασθενείς δέχονται πολύ μεγαλύτερη ακτινοβολία. Οι βιολογικές αυτές επιπτώσεις του φωτοηλεκτρικού φαινομένου μπορούν να ελαχιστοποιηθούν αν χρησιμοποιηθεί δέσμη ακτινών Χ της μεγαλύτερης επιτρεπτής ενέργειας υπό περιορισμούς που θέτει η επιθυμητή ποιότητα της ακτινογραφίας για κάθε κλινική εφαρμογή. Σε μεγαλύτερες ενέργειες επικρατεί η αλληλεπίδραση τύπου Compton που είναι υπεύθυνη για όλη σχεδόν τη σκεδαζομένη ακτινοβολία και έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη θορύβου στην τελική εικόνα και τη μείωση της ικανότητας του συστήματος απεικόνισης να διακρίνει μικρές διαφορές στην εξασθένηση της δέσμης ακτινών Χ από γειτονικούς βιολογικούς ιστούς. Γενικά, στην κλασική ακτινολογία σημαντική για την διαγνωστική ποιότητα της τελικής εικόνας θεωρείται η επιλογή της ενέργειας και της έντασης της δέσμης των ακτινών Χ. Η ενέργεια, όπως είδαμε παραπάνω, καθορίζει την πιθανότητα

3 απορρόφησης ή σκέδασης των φωτονίων της δέσμης ακτινών Χ και, με βάση τα κριτήρια διαφοροποίησης γειτονικών ιστών και ελαχιστοποίησης της ακτινοβολίας που δέχεται ο ασθενής, αποτελεί εκείνη την παράμετρο του συστήματος που είναι κυρίως υπεύθυνη για την τελική ποιότητα της εικόνας. Η ένταση της δέσμης καθορίζει το λόγο του σήματος προς το θόρυβο στην τελική εικόνα. Συγκεκριμένα, σε κάθε σημείο της εικόνας, ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο ισούται με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των φωτονίων που προσπίπτουν στο σημείο αυτό του ακτινογραφικού φιλμ. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της δέσμης τόσο περισσότερα φωτόνια προσπίπτουν ανά μονάδα επιφάνειας του φιλμ και τόσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος σήματος προς το θόρυβο. Βέβαια, η ακτινοβολία που δέχεται ο ασθενής επίσης αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ένταση, και πρέπει και πάλι να επιλεγεί η μικρότερη δυνατή ένταση που ικανοποιεί όμως τις κλινικές απαιτήσεις διαγνωστικής ποιότητας. Οι αντίστοιχοι συμβιβασμοί διερευνούνται στο μέρος Β των σημειώσεων. Η δέσμη ακτινών Χ, αφού υποστεί κάποια εξασθένηση λόγω απορρόφησης και σκέδασης των φωτονίων που τη συνθέτουν, εξέρχεται από το ανθρώπινο σώμα μεταφέροντας τη διδιάστατη προβολή της ανατομίας με τη μορφή εικόνας σε λανθάνουσα κατάσταση. Την εικόνα αυτή τη συνθέτουν οι αυξομειώσεις εντάσεως που προέρχονται από τη μεταβλητή απορρόφηση διαφόρων ακτινών της δέσμης ανάλογα με τους ιστούς από τους οποίους πέρασε η κάθε μια. Σύμφωνα με το μοντέλο απεικόνισης που περιγράψαμε στο προηγούμενο εδάφιο, η ακτινοβολία η οποία μεταφέρει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανακατασκευή και καταγραφή της τελικής εικόνας πρέπει να περάσει από ένα τελικό στάδιο επεξεργασίας. Στην περίπτωση της κλασικής ακτινολογίας, η επεξεργασία αυτή είναι καθαρά αναλογική και πολύ απλή. Στην απλούστερη μορφή της, ισοδυναμεί με την παρεμβολή στη δέσμη ακτινοβολίας ενός κοινού ακτινογραφικού φιλμ και την εμφάνιση του φιλμ. Όμως, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ακτινοβολία που δέχονται οι ασθενείς, το φιλμ συνήθως τοποθετείται ανάμεσα σε δύο φθορίζουσες πλάκες που ενισχύουν την εικόνα, μετατρέποντας την ενέργεια των ακτινών Χ σε πολύ περισσότερα φωτόνια χαμηλότερης ενέργειας στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το μήκος κύματος των ορατών αυτών φωτονίων επιλέγεται ούτως ώστε να ανήκει στο διάστημα μέγιστης ευαισθησίας του φιλμ (συνήθως γύρω στα 4300 Angstroms, που αντιστοιχεί στο χρώμα μπλε).

4 Εικ. 1 Κλασική ακτινογραφία θώρακα. Η Εικ. 1 δείχνει μια κλασική ακτινογραφία θώρακα, στην οποία τα οστά εμφανίζονται με μεγαλύτερο συντελεστή εξασθένησης ακτινών Χ (ή ένταση εικόνας) και προβάλλονται σε δύο διαστάσεις μαζί με τους μαλακούς ιστούς. Σε κλινικές εφαρμογές, που απαιτούν ακτινολογική εξέταση της ανθρώπινης ανατομίας και του κυκλοφοριακού συστήματος σε πραγματικό χρόνο, η εικόνα, που μεταφέρεται από τη δέσμη ακτινών Χ σε λανθάνουσα μορφή, ενισχύεται από ειδική λυχνία στην έξοδο της οποίας τοποθετείται κάμερα τηλεοράσεως και μεταφέρει την ορατή πια εικόνα σε μια κοινή οθόνη τηλεοράσεως. Οι τεχνολογίες των πλακών, της λυχνίας ενίσχυσης της εικόνας και του φιλμ είναι σήμερα αρκετά προχωρημένες και βασίζονται στη χρήση νέων υλικών και στη βαθύτερη κατανόηση των οπτικών και άλλων ιδιοτήτων τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σημαντικά και οι μέθοδοι της ψηφιακής ακτινολογίας και ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας με σκοπό τη μελλοντική κατάργηση του ακτινογραφικού φιλμ σαν μέσου καταγραφής των εικόνων. Στην ψηφιακή ακτινολογία, το φιλμ αντικαθίσταται από ειδικά κατασκευασμένη πλάκα στην οποία οι εντάσεις της εικόνας μετατρέπονται σε κατανομή ηλεκτρικού φορτίου και διαβάζονται απ' ευθείας σε ψηφιακή μορφή. Στην ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, παίρνουμε δύο εικόνες, πριν και μετά την ενδοφλέβια ή αρτηριακή έγχυση σκιαγραφικής ουσίας μεγάλου συντελεστή εξασθένησης ακτινών Χ, τις οποίες αφαιρούμε σημείο προς σημείο έτσι ώστε τα αγγεία που έχουν μεγαλύτερη ένταση στη μία από τις δύο εικόνες να παραμείνουν, και οι υπόλοιποι ιστοί που δεν έχουν απορροφήσει σκιαγραφική ουσία να μηδενισθούν. Η Εικ. 2 δείχνει τις αρτηρίες της καρδιάς όπως απεικονίσθηκαν με τη

5 μέθοδο της ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας. Στην Εικ. 3 φαίνεται μέρος της ανατομίας ενός ζώου, ενώ μέσα στην κυκλική επιφάνεια απεικονίζεται η αορτή του ζώου αυτού και άλλες μικρές αρτηρίες με αφαιρεθείσα την υπόλοιπη ανατομία. Τα συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων μας δίνουν τη δυνατότητα απεικόνισης μέρους του κυκλοφοριακού συστήματος μαζί με τη γειτονική ανατομία, η οποία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός. Με κατάλληλη κωδικοποίηση, η μέθοδος της ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απεικόνιση της κατανομής των τιμών διαφόρων αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσα στα αγγεία. Εικ. 2 Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία των αρτηριών της καρδιάς. Εικ. 3 Ταυτόχρονη απεικόνιση μέρους της ανατομίας και δυναμικά επιλεγόμενης περιοχής του κυκλοφορικού συστήματος

6 Β. Το σύστημα απεικόνισης και η δημιουργία εικόνας 1. Απλό μαθηματικό μοντέλο Το σχήμα 4 δείχνει τη διάταξη παραγωγής ακτινών Χ. Η άνοδος βομβαρδίζεται από επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενέργειας (ακτίνες Χ). V Πηγή υψηλής τάσης A Ηλεκτρονική Λυχνία Νήμα ηλεκτρονικής Ηλεκτρόνια Ακτίνες-Χ Άνοδος Σχήμα 4 Διάταξη παραγωγής ακτινών Χ Για την εξήγηση του τρόπου απεικόνισης με ακτίνες Χ, πρώτα πρέπει να εξετάσουμε το πως αλληλεπιδρούν με τους ιστούς. Όπως φαίνεται στο σχήμα 5, τα φωτόνια απορροφούνται, σκεδάζονται ή περνάνε χωρίς καμία αλληλεπίδραση. Η εικόνα παράγεται από τα πρωτεύοντα φωτόνια ενώ τα σκεδαζόμενα δημιουργούν θόρυβο. Η συσκευή (πλέγμα) αντι-σκέδασης, έχει σα σκοπό να μειώσει τον αριθμό των σκεδαζομένων φωτονίων δημιουργώντας όμως αύξηση της δόσης ακτινοβολίας για να επιτευχθεί η ίδια ποιότητα εικόνας. Η εικόνα δημιουργείται από τον δέκτη (π.χ. εμφάνιση φιλμ) για να εξετασθεί μετέπειτα από τον ακτινολόγο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η (διαφορετική) απορρόφηση της ακτινοβολίας από τους ιστούς,

7 δημιουργεί το απαραίτητο κοντράστ για να είναι η απεικόνιση διαγνωστικά ωφέλιμη. Ηλεκτρονική λυχνία A D B C Πλέγμα αντι-σκέδασης Σχήμα 5 Τα βασικά μέρη ενός συστήματος ακτινογραφίας και η δημιουργία της ακτινολογικής εικόνας. Το Α αντιπροσωπεύει ένα φωτόνιο που απορροφήθηκε, το Β πέρασε χωρίς αλληλεπίδραση, ενώ από τα σκεδαζόμενα φωτόνια C και D μόνο το πρώτο περνά το πλέγμα αντι-σκέδασης Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε ένα απλό μαθηματικό μοντέλο για την ανάλυση της ακτινολογικής απεικόνισης. Όπως φαίνεται στα σχήματα 5 και 6, η ακτινογραφία είναι μια 2-διάστατη προβολή της 3-διάστατης συνάρτησης μ(x,y,z) η οποία αντιπροσωπεύει τη χωρική μεταβολή των χαρακτηριστικών απορρόφησης ακτινοβολίας στους ιστούς. Υποθέτουμε ότι η ακτινοβολία είναι μονοχρωματική (ενέργειας Ε), η δέσμη αποτελείται από παράλληλες πολύ λεπτές ακτίνες και ότι ο δέκτης απορροφά όλα τα φωτόνια που φτάνουν σε αυτόν έχοντας γραμμική απόκριση. Αν εκπέμπονται Ν φωτόνια ανά μονάδα επιφανείας στον ασθενή, η ενέργεια που απορροφάται στη στοιχειώδη επιφάνεια dxdy του δέκτη είναι I(x,y)dxdy, όπου η ένταση δίνεται από τη σχέση:

8 µ I x y Nε E Ee ( x, y, z) dz (, ) = (,0) + σκέδαση (1) όπου ε(ε, θ) είναι η αποδοτικότητα απορρόφησης ενέργειας του δέκτη ενώ η σκέδαση είναι μια πολύπλοκη συνάρτηση της θέσης και της χωρικής κατανομής των ιστών. Η μέγιστη τιμή της παρατηρείται στο κέντρο της εικόνας ενώ μεταβάλλεται αργά προς τις άκρες της εικόνας. x N dx dy z y μ (x,y,z) I(x,y) dx dy δέκτης Σχήμα 6 Απλό μοντέλο σχηματισμού της ακτινογραφίας δείχνοντας τη διαδρομή που ακολουθούν τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα (σκεδαζόμενα) φωτόνια. Στην πράξη ο λόγος της σκεδαζόμενης προς την πρωτεύουσα ακτινοβολία μπορεί να μετρηθεί, οπότε η εξίσωση (1) μπορεί να γραφεί ως: (,, ) I( x, y) N ( E,0) Ee µ x y z dz = ε (1 + R) (2) Με βάση αυτές τις απλές εξισώσεις μπορούμε να εξερευνήσουμε ποιοτικά διάφορες σημαντικές παραμέτρους της ακτινολογικής απεικόνισης. Οι πιο σημαντικές που θα αναλυθούν στη συνέχεια είναι: Κοντράστ και διακριτική ανάλυση Δόση ακτινοβολίας και θόρυβος

9 2. Κοντράστ και διακριτική ανάλυση Η διακριτική ανάλυση μπορεί να οριστεί (γενικά) ως ένα μέτρο της ικανότητας να διαχωριστούν δυο κοντινά αντικείμενα στο οπτικό πεδίο. Η ποιότητα του ακτινολογικού συστήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με την διακριτική ανάλυση και περιγράφεται με τις γνωστές συναρτήσεις PSF (point spread function) και MTF (modulation transfer function) οι οποίες περιγράφουν τη γενική ποιότητα του συστήματος και υπολογίζονται με την απεικόνιση αντικειμένων γνωστής γεωμετρίας (phantoms). Στο παρών εδάφιο θα ασχοληθούμε με το ακτινολογικό κοντράστ το οποίο δίνει και το βαθμό ωφελιμότητας της μεθόδου απεικόνισης για το διαχωρισμό ιστών και τη διάγνωση παθολογιών. Στο σχήμα 7 φαίνεται ένα απλό μοντέλο για τον υπολογισμό του κοντράστ μέσα στον ασθενή ανάμεσα σε ένα ομογενές κομμάτι ιστού ύψους t και συντελεστή εξασθένισης μ 1 το οποίο εμπεριέχει ένα μικρότερο κομμάτι ιστού (π.χ. παθολογία) ύψους x και συντελεστή εξασθένισης μ 1 το οποίο είναι σημαντικό να μπορεί να το ξεχωρίσει ο ακτινολόγος. µ 1 t µ 2 x Σχήμα 7 Ένα απλοποιημένο μοντέλο για τον υπολογισμό του κοντράστ σε μια περιοχή μέσα στον ασθενή 3Δ Για τον υπολογισμό του κοντράστ C της παθολογίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντάσεις I 1 και I 2, που δίνουν τη ενέργεια που απορροφάται στο δέκτη μέσα και έξω από την παθολογία: C = (I 1 I 2 )/ I 1 (3) Aν υποθέσουμε ότι η παθολογία είναι στο κέντρο της εικόνας και ότι η σκέδαση δε

10 μεταβάλλεται σημαντικά μέσα και έξω από αυτή τη περιοχή, τότε χρησιμοποιώντας την εξίσωση 1 έχουμε: 1( ) 2 1 ( 2 1) ( ) ( ) 1 t t x x t e e N ( E,0) Ee 1 µ x ε e Nε( E,0) E C = = (4) I I 1 1 Για να λάβουμε υπόψη και τη σκέδαση αντικαθιστούμε στην (4) το I 1 χρησιμοποιώντας την εξίσωση (2): C = t Nε( E,0) Ee Nε( E,0) Ee µ 2 1) x ( 1 e ) (1 + R) ( µ 2 1 e = 1+ R 1 ( µ 1) x 1t (5) Από την εξίσωση (5) είναι φανερό ότι το κοντράστ εξαρτάται από τις διαστάσεις της παθολογίας, τη σκέδαση και τη διαφορά ανάμεσα στους συντελεστές εξασθένισης των δυο ιστών. Το τελευταίο είναι ίσως το πιο σημαντικό αφού κατά κάποιο τρόπο καθορίζει τις δυνατότητες και τα όρια της διαγνωστικής ακτινολογίας. Στο σχήμα 8 φαίνονται οι συντελεστές εξασθένισης διαφόρων ιστών σε συνάρτηση με την ενέργεια των φωτονίων. Είναι φανερό ότι η ακτινογραφία ενδείκνυται για απεικόνιση οστών αφού σύμφωνα με την εξίσωση 5 το κοντράστ αυξάνεται ( 1) όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά των συντελεστών εξασθένισης μ 2 -μ 1. Όμως από το σχήμα 8 είναι επίσης φανερό ότι οι συντελεστές απορρόφησης μεταβάλλονται με την ενέργεια των φωτονίων και μάλιστα μειώνονται. Είναι επίσης φανερό ότι μειώνεται και η απόλυτη διαφορά τους με αποτέλεσμα στις υψηλότερες ενέργειες να μειώνεται το κοντράστ. Αν όμως η απεικόνιση γίνεται σε χαμηλότερες ενέργειες η απορρόφησή της από τους ιστούς αυξάνεται (αφού μ ) με αποτέλεσμα της αύξησης της δόσης στον ασθενή. Στη πράξη, η μέση ενέργεια της δέσμης ακτινών Χ αυξάνεται καθώς αυτή διαπερνά τους ιστούς (αφού η απορρόφηση των φωτονίων χαμηλής ενέργειας είναι ευκολότερη), με αποτέλεσμα τη μείωση του κοντράστ. Το κοντράστ μπορεί επίσης να αυξηθεί με την αύξηση του χρόνου απεικόνισης (π.χ. εμφάνισης του φιλμ) μιας και μειώνεται το φαινόμενο της κβαντικής διακύμανσης. Όμως και πάλι, αυξάνεται η δόση στον ασθενή. Η εύρεση του κατάλληλου συμβιβασμού ανάμεσα στο κοντράστ και τη δόση στον ασθενή είναι δύσκολη και εξαρτάται από τη κλινική εφαρμογή της μεθόδου. Στο

11 επόμενο εδάφιο αναλύουμε περαιτέρω τις παραμέτρους του θορύβου και της δόσης ακτινοβολίας. Energy ( MeV) 1,00E-03 1,00E-02 1,00E-01 1,00E+00 1,00E+01 1,00E+02 μαλακός ιστός φλοιώδης οστό ιστός μαστού φαιά ουσία 1,00E+04 1,00E+03 1,00E+02 1,00E+01 μ/ρ (cm 2 /g) 1,00E+00 1,00E-01 1,00E-02 Σχήμα 8 Οι συντελεστών εξασθένισης διαφόρων ιστών σε συνάρτηση της ενέργειας φωτονίων (στοιχεία από το National Institute of Standards and Technology των Η.Π.Α, 3. Δόση ακτινοβολίας και θόρυβος Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο, ο κβαντικός θόρυβος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας και συνεπώς και τη διαγνωστική της αξία μιας και ο ακτινολόγος μπορεί να αποτύχει στη διάγνωση μικρών παθολογιών εξαιτίας του θορύβου, ακόμα και αν η χωρική ανάλυση και το κοντράστ είναι ικανοποιητικά. Δυστυχώς η αύξηση του χρόνου απεικόνισης παρόλο που μειώνει τον κβαντικό θόρυβο, αυξάνει και τη δόση στον ασθενή. Οι ιδιότητες του συστήματος δέκτηαπεικόνισης επίσης αυξάνει το θόρυβο όπως επίσης και η απόκριση συχνότητας του συστήματος (Modulation Transfer Function) Ακολουθώντας το απλό μοντέλο του σχήματος 7 μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση ακτινοβολίας που απαιτείται για να επιτύχουμε κοντράστ C σε μια παθολογία

12 επιφάνειας Α η οποία καλύπτεται από θόρυβο βάθους, προερχόμενο αποκλειστικά από κβαντική διακύμανση. Το σήμα το οποίο θέλουμε να διακρίνουμε δίνεται από τη σχέση: σήμα = I A (6) όπου ΔΙ=I 1 -I 2. Με χρήση των εξισώσεων (2) και (3) η παραπάνω σχέση γίνεται: σήμα = I A = I 1 C A = C Α Ν ε Ε e 1t (1 + R) (7) Για να προχωρήσουμε πρέπει να υποθέσουμε ότι ο δέκτης απορροφά όλα τα φωτόνια που φτάνουν σε αυτόν με την ίδια ικανότητα. Ο αριθμός των φωτονίων που φτάνουν στο δέκτη ακολουθεί κατανομή Poisson με μέση τιμή xa όπου x είναι η πιθανότητα άφιξης ενός φωτονίου σε μια μονάδα χρόνου στην επιφάνεια Α. Ο κβαντικός θόρυβος προέρχεται από διακυμάνσεις στην ενέργεια που απορροφάται στον δέκτη και για μια στοιχειώδη επιφάνεια Α κοντά στην παθολογία (μ 2 ), δίνεται από τη σχέση: θόρυβος = E(I 1 A/E) 1 / 2 =E[NεA e 1t (1+R)] ½ (8) Από τις εξισώσεις (7) και (8) και στη συνέχεια με αντικατάσταση του C από την (5), μπορούμε να υπολογίσουμε το λόγο του σήματος προς το θόρυβο (SNR): SNR= C [NεA e 1t (1+R)] ½ ( µ 1 x = ( 1 e ) 2 µ ) [NεA e 1t / (1+R)] ½ (9) Αναλύοντας τον πρώτο εκθετικό όρο μέχρι το δεύτερο παράγοντα Taylor ( e x 1 + x ) παίρνουμε: SNR 2 = 2 µ x) NεAe 1+ R 1t ( (10) Όπου Δμ = μ 2 μ 1. Σύμφωνα με τον (Webb, 1988) η ελάχιστη δόση στον ασθενή πρέπει να αντιστοιχεί στην ελάχιστη τιμή k του SNR για το οποίο η παθολογία μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο. Εξισώνοντας με k την (10) και λύνοντας ως προς τον αριθμό των φωτονίων Ν έχουμε:

13 N= k 2 (1 + R) e µ 1t /[ε ( µ x) 2 x 2 ] (11) Όπου Ν είναι ο αριθμός φωτονίων στον ασθενή ανά μονάδα επιφάνειας. Όπου Α=x 2 η επιφάνεια του κύβου (παθολογία) στο σχήμα 7. Οπότε η δόση στον ασθενή υπολογίζεται ως το γινόμενο της ακτινοβολίας (ενέργεια επί αριθμό φωτονίων) με το συντελεστή απορρόφησης-μάζας μ Εη /ρ (ρ η πυκνότητα): δόση= (μ Εη /ρ) E k 2 (1 + R) e µ 1t /[ε ( µ) 2 x 4 ] (12) Οι βασικές παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν είναι ότι η δόση αυξάνεται δραματικά με το μέγεθος του αντικειμένου που απεικονίζεται, επομένως αν υπάρχουν περιορισμοί στη δόση και στο κοντράστ θα υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός στις διαστάσεις (μικρών) παθολογιών που μπορούν να γίνουν αντιληπτές. Οι συντελεστές απορρόφησης-μάζας μ Εη /ρ για διάφορα στοιχεία και ιστούς, μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του National Institute of Standards and Technology των Η.Π.Α. Παρόλα αυτά πρέπει να αναφέρουμε ότι το μοντέλο του σχήματος 7 είναι απλοποιημένο και ότι στην πράξη ο δέκτης δεν είναι ιδανικός, οπότε η διαδικασία απεικόνισης περιλαμβάνει επιπρόσθετο θόρυβο (χαρακτηριστικά ακτινογραφικού φιλμ, εμφάνιση του φιλμ και φθορίζουσες πλάκες ενίσχυσης). Τυπικές δόσεις για ακτινολογικές εξετάσεις είναι 1.2 mgy για μαστογραφία και 0.3 mgy για ακτινογραφία θώρακα. Οι δόσεις αυτές υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς για το κοντράστ και την επιθυμητή ποιότητα εικόνας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Ε.Ν. Οικονόμου, Η Φυσική σήμερα: 'ΙΙ. Οι Δέκα κλίμακες της Ύλης', Πανεπηστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995 [2] S. Webb, The physics of Medical Imaging, Institute of Physics Publishing, 1998

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ακτινοβολία-Χ Ηακτινοβολία- Χ είναι τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που περιλαμβάνει τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Θεόδωρος Τσαγκάρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μηχανικός Πωλήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ 64 Ο μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) ανήκει στις πιό σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα