Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες"

Transcript

1 Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα

2 Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο Κώδικας Συμπεριφοράς παρέχει στο Aδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) την κοινή βάση για το χειρισμό των επιλέξιμων δανειοληπτών (δες κριτήρια πιο κάτω) και έχει στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει τις προσπάθειες επίτευξης μιας δίκαιης, βιώσιμης, συναινετικής και εθελοντικής αναδιάρθρωσης, όπου είναι δυνατόν. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς; Οι πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς εφαρμόζονται στα εξής πρόσωπα: (α) Φυσικό Πρόσωπο με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων, περιλαμβανομένων των χορηγήσεων συνδεδεμένων προσώπων, μέχρι (β) Πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση (όπως ορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-2003/361/ΕΚ, δηλαδή περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εργοδοτούν λιγότερα από 50 άτομα και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο ισολογισμού δεν ξεπερνούν τα ) με συνολικό υπόλοιπο χορηγήσεων μέχρι Ο Κώδικας Συμπεριφοράς καλύπτει επίσης τυχόν Εγγυητές του δανειολήπτη και τρίτα Φυσικά Πρόσωπα που παρέχουν εξασφαλίσεις εις όφελος του ΑΠΙ. Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς: (i) πρόσωπα για τα οποία έχει γίνει αίτηση εκκαθάρισης από άλλο πιστωτή, (ii) πρόσωπα για τα οποία έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής από άλλο πιστωτή και (iii) πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί διάταγμα διάλυσης. Τι σημαίνει χορήγηση; Χορήγηση σημαίνει: (i) δάνειο, (ii) τρεχούμενο χρεωστικό λογαριασμό με όριο παρατραβήγματος και χρεωστικό υπόλοιπο σε λογαριασμό χωρίς όριο, (iii) ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση, χρηματοδοτική μίσθωση, χρηματοδότηση με ενοικιαγορά και πιστωτική κάρτα, (iv) προεξόφληση υποσχετικής σημείωσης ή συναλλαγματικής, πληρωμή έναντι ενέγγυας πίστωσης, πληρωμή έναντι εγγυητικής επιστολής, προκαταβολή έναντι εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης και προκαταβολή έναντι υποσχετικής επιστολής, και (v) κάθε άλλη άμεση πιστωτική διευκόλυνση. 2

3 Ποια είναι τα στάδια επικοινωνίας μεταξύ του ΑΠΙ και του δανειολήπτη; (α) Προ-καθυστερήσεων Όταν το ΑΠΙ προβλέπει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ο δανειολήπτης να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες και να παρουσιάσει καθυστερήσεις. Τι σημαίνει χορήγηση σε καθυστέρηση; Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σημαίνει ότι ο δανειολήπτης δεν έχει προβεί σε πλήρη εξόφληση της δόσης του δανείου του μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και περιλαμβάνει, επίσης, υπερβάσεις. Τι σημαίνει αναδιάρθρωση χορήγησης; Σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια από ΑΠΙ που επιφέρει αλλαγές στους όρους ή/και προϋποθέσεις μιας χορήγησης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής. Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικώς ή με κατ ιδίαν συνάντηση, είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και επικεντρώνεται στον εντοπισμό σχετικών προληπτικών μέτρων. (β) Παρουσία πρώτων καθυστερήσεων Όταν ο δανειολήπτης δεν έχει προβεί σε πλήρη αποπληρωμή ή έχει προβεί σε μερική αποπληρωμή έναντι της χορήγησης, μέχρι 30 ημέρες μετά την ημερομηνία του συμβατικού προγράμματος αποπληρωμής. Η επικοινωνία είναι τηλεφωνική και συμβουλευτικού χαρακτήρα και πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων 20 ημερών. 3

4 Όταν οι καθυστερήσεις φθάσουν τις 31 ημέρες και ο δανειολήπτης δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε προφορική διευθέτηση, το ΑΠΙ οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς επί τούτου τόσο το δανειολήπτη όσο και τυχόν Εγγυητές του. Το περιεχόμενο της γραπτής ειδοποίησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: πληροφορίες σχετικά με τις καθυστερήσεις, πιθανά τέλη/πρόστιμα/τόκους που σχετίζονται με τις καθυστερήσεις, υποχρεώσεις και οφειλές του δανειολήπτη καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις, πρόσκληση για διευθέτηση συνάντησης για επαναξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη και της πιθανής αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων του. Η γραπτή ειδοποίηση συνοδεύεται με τηλεφώνημα στο δανειολήπτη για επιβεβαίωση λήψης της ειδοποίησης, για υπενθύμιση των υποχρεώσεων του, για διερεύνηση σχετικά με την αναμενόμενη αποπληρωμή και για τον προγραμματισμό κατ ιδίαν συνάντησης. (γ) Παρουσία καθυστερήσεων μέσου βαθμού Όταν οι καθυστερήσεις φτάσουν τις 60 ημέρες και δεν έχει γίνει ή δεν είναι σε εξέλιξη κάποια διευθέτηση ρύθμισης. Το ΑΠΙ οφείλει να αποστείλει νέα έγγραφη ειδοποίηση, τόσο στο δανειολήπτη όσο και στους τυχόν Εγγυητές του, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα: επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις καθυστερήσεις, ισχύοντα τέλη/χρεώσεις/πρόστιμα/τόκοι, δικαίωμα του ΑΠΙ να κινήσει νομικές διαδικασίες, κλήση του δανειολήπτη να επικοινωνήσει με το ΑΠΙ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής, είτε για να διευθετήσει τις καθυστερήσεις στις χορηγήσεις του είτε για να υποβάλει τα οικονομικά του στοιχεία και άλλες πληροφορίες που τυχόν απαιτηθούν. (δ) Παρουσία σοβαρών καθυστερήσεων Όταν οι καθυστερήσεις φθάσουν τις 90 ημέρες ή έχουν ξεπεράσει τις 90 ημέρες και δεν έχει γίνει ή δεν είναι σε εξέλιξη κάποια διευθέτηση ρύθμισης. Το ΑΠΙ οφείλει να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή τόσο στο δανειολήπτη όσο και στους τυχόν Εγγυητές του, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα: πληροφορίες που περιλαμβάνει η επικοινωνία λόγω καθυστερήσεων μέσου βαθμού, ενημέρωση ότι εάν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής ο δανειολήπτης δεν ενεργήσει σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή τότε θα ταξινομηθεί ως «μη συνεργάσιμος», πε- 4

5 το δανειολήπτη ή / και τους Εγγυητές του για τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση και ότι το ΑΠΙ παρέχει μια τελευταία ευκαιρία προς το δανειολήπτη προκειμένου να επαναταξινομηθεί σε συνεργάσιμος εάν ενεργήσει καταλλήλως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της επιστολής αυτής. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη στην έγκαιρη ειδοποίηση, το ΑΠΙ δύναται να κινήσει νομικές διαδικασίες. ριγραφή των επιπτώσεων ταξινόμησης του δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμο», περιλαμβανομένης της πιθανότητας έναρξης νομικών διαδικασιών από το ΑΠΙ. (ε) Ταξινόμηση δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμου» Όταν ο δανειολήπτης ταξινομηθεί ως «μη συνεργάσιμος», το ΑΠΙ οφείλει να αποστείλει επιστολή τόσο στο δανειολήπτη όσο και στους τυχόν Εγγυητές του, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα: ότι έχει ταξινομηθεί ως «μη συνεργάσιμος», λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο το ΑΠΙ θα ξεκινήσει νομικές διαδικασίες, τον κίνδυνο εξασφαλίσεων που έχουν δεσμευθεί εις όφελος του ΑΠΙ από Πότε ένας δανειολήπτης ορίζεται ως «μη-συνεργάσιμος»; Δανειολήπτης ορίζεται ως «μη-συνεργάσιμος» όταν: (α) ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (i) έως (iv): (i) δεν αποκαλύπτει πλήρως και με ειλικρίνεια προς το ΑΠΙ σχετικές και σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα επηρέαζαν σε σημαντικό βαθμό την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του, ή (ii) δεν παρέχει σχετικές πληροφορίες ή/και έγγραφα που έχουν ζητηθεί από το ΑΠΙ για την αξιολόγηση της οικονομικής του κατάστασης εντός καθορισμένου χρονικού περιθωρίου, ή 5

6 (iii) η διάρκεια επικοινωνίας ΑΠΙ και δανειολήπτη μετά την πρώτη ενημέρωση του ιδίου επί της απόφασης του ΑΠΙ για προτεινόμενη λύση/λύσεις αναδιάρθρωσης υπερβεί τις 14 ημέρες λόγω δικής του υπαιτιότητας, ή (iv) έχουν παρέλθει 90 ημέρες κατά τις οποίες ο δανειολήπτης: δεν έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις συμβατικές του αποπληρωμές και δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ρύθμισης, ή αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στο νέο συμβατικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής όπως προβλέπεται από την λύση αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί και δεν επικοινωνεί ή δεν ανταποκρίνεται στις επικοινωνίες και ειδοποιήσεις του ΑΠΙ ή δεν συνεργάζεται για να ετοιμαστεί σχέδιο αναδιάρθρωσης, και (β) έχει σταλεί προειδοποιητική επιστολή στο δανειολήπτη λόγω παρουσίας σοβαρών καθυστερήσεων (πέραν των 90 ημερών) και ο δανειολήπτης δεν έχει πραγματοποιήσει τις ενέργειες εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην εν λόγω επιστολή. Ποιες πληροφορίες (οικονομικά στοιχεία) απαιτούνται να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς το ΑΠΙ για σκοπούς αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής τους; (α) Φυσικά Πρόσωπα: «Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων» (ΚΠΟΣ) πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη, υπογραμμένη δήλωση προς το ΑΠΙ για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων στην ΚΠΟΣ, όπως επίσης και τυχόν επιπρόσθετες απαιτούμενες πληροφορίες για σκοπούς της αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής. (β) Νομικά Πρόσωπα: ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή διευθυντικούς λογαριασμούς (εάν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις δεν είναι διαθέσιμες) όπως επίσης και τυχόν επιπρόσθετες απαιτούμενες πληροφορίες για σκοπούς της αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής. Για περιπτώσεις δανειοληπτών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) των οποίων η ικανότητα αποπληρωμής των υπό αναδιάρθρωση χορηγήσεων βασίζεται και στους Εγγυητές τους, το ΑΠΙ δύναται να ζητήσει από τους εν λόγω Εγγυητές να υποβάλουν αντίστοιχες πληροφορίες με αυτές που απαιτούνται για τους δανειολήπτες προκειμένου να αξιολογηθεί επαρκώς η ικανότητα αποπληρωμής τους. 6

7 την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για λήψη ενεργειών από το δανειολήπτη σύμφωνα με την επιστολή επικοινωνίας λόγω παρουσίας καθυστερήσεων μέσου βαθμού ή σοβαρών καθυστερήσεων ή λόγω ταξινόμησης δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου, αναλόγως της ισχύουσας περίπτωσης. Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο υποβολής των οικονομικών πληροφοριών; (α) Φυσικά Πρόσωπα: Δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για ενέργεια από το δανειολήπτη σύμφωνα με την επιστολή επικοινωνίας λόγω παρουσίας καθυστερήσεων μέσου βαθμού ή σοβαρών καθυστερήσεων ή λόγω ταξινόμησης δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου, αναλόγως της ισχύουσας περίπτωσης. (β) Νομικά Πρόσωπα: Δύο (2) μήνες εφόσον θα προσκομιστούν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή ένας (1) μήνας εφόσον θα προσκομιστούν διευθυντικοί λογαριασμοί, από Πώς γίνεται η αξιολόγηση των εξασφαλίσεων; Το ΑΠΙ πρέπει να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των εξασφαλίσεων ως εναλλακτική πηγή αποπληρωμής. Οφείλει να διενεργήσει ανεξάρτητη επαγγελματική εκτίμηση του ακινήτου για προσδιορισμό της αγοραίας αξίας και της αξίας καταναγκαστικής πώλησης στις περιπτώσεις όπου: (α) το ακίνητο αποτελεί υφιστάμενη εξασφάλιση και θα πωληθεί προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός, (β) εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπερίληψης ακινήτου που είναι ελεύθερο βάρους ως πρόσθετη εξασφάλιση, (γ) θα δεσμευθεί ακίνητο που είναι ελεύθερο βάρους με σκοπό τη μετατροπή μη εξασφαλισμένης χορήγησης σε εξασφαλισμένη χορήγηση. 7

8 Τι θεωρείται «βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης»; Λύση αναδιάρθρωσης θεωρείται βιώσιμη όταν παρέχει στο δανειολήπτη τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και όταν επιτυγχάνει μείωση του υπολοίπου των χορηγήσεων σε μέσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του δανειολήπτη από το ΑΠΙ; Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και πρώτης προφορικής ενημέρωσης του δανειολήπτη για την προτεινόμενη λύση/εις αναδιάρθρωσης ή ενημέρωσης ότι δεν υφίσταται βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα: (α) Φυσικά Πρόσωπα: Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήψης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από το δανειολήπτη και όπου επιβάλλεται από τυχόν Εγγυητές. (β) Νομικά Πρόσωπα: Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήψης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από το δανειολήπτη και όπου επιβάλλεται από τυχόν Εγγυητές. Πώς γίνεται η γνωστοποίηση της απόφασης του ΑΠΙ στο δανειολήπτη; Το ΑΠΙ γνωστοποιεί στο δανειολήπτη, και όπου εφαρμόζεται στον Εγγυητή, την τελική του απόφαση παραδίδοντας δια χειρός την «επιστολή προσφοράς»/«επιστολή αρνητικής απόφασης» ή ταχυδρομώντας την εάν μια συνάντηση δεν είναι εφικτή. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που ο δανειολήπτης απορρίψει την πρόταση αναδιάρθρωσης του ΑΠΙ; Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης απορρίψει την πρόταση αναδιάρθρωσης θα πρέπει να ενημερώσει το ΑΠΙ γραπτώς εντός εικοσιενός (21) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της «επιστολής προσφοράς». Ακολούθως, το ΑΠΙ εντός επτά (7) ημερών οφείλει να ανταποκριθεί γραπτώς: (α) εκφράζοντας προθυμία να συγκαλέσει εκ νέου τον δανειολήπτη προκειμένου να αξιολογηθούν άλλες επιλογές, εάν είναι εφικτό, ή (β) αναφέροντας ότι τούτο δεν είναι δυνατό και καθορίζοντας τις συνέπειες για τον δανειολήπτη εάν αρνηθεί την πρόταση. 8

9 Η αίτηση για διορισμό Διαμεσολαβητή μπορεί να υποβληθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που: (α) ο δανειολήπτης υποβάλλει την κατάσταση σχετικών οικονομικών στοιχείων (ΚΠΟΣ ή ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις/διευθυντικούς λογαριασμούς) προς το ΑΠΙ ή (β) το ΑΠΙ υποβάλλει προς το δανειολήπτη πρόταση αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης («επιστολή προσφοράς»/«επιστολή αρνητικής απόφασης»). Τι είναι η διαδικασία Διαμεσολάβησης; Ο δανειολήπτης (Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο του οποίου ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις ) μπορεί να υποβάλει γραπτώς αίτηση στον Επίτροπο Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (Επίτροπος) για το διορισμό Διαμεσολαβητή σε σχέση με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, εφόσον η συνολική συμβατική υποχρέωση του δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τις και εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (διαμονή του ιδιοκτήτη για περίοδο τουλάχιστο 6 μήνες το χρόνο). Η διαδικασία Διαμεσολάβησης δεν υπερβαίνει συνολικά τον ένα (1) μήνα. Το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα 500 και κατανέμεται κατά 80% στο ΑΠΙ και κατά 20% στο δανειολήπτη. Με το πέρας της διαμεσολάβησης ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει στον Επίτροπο έκθεση στην οποία αναφέρει κατά πόσο: (α) τα δυο μέρη έχουν παρουσιαστεί, (β) τα δυο μέρη έχουν διαβουλευθεί καλή τη πίστη, (γ) έχει επιτευχθεί ή όχι συμφωνία. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο του Επιτρόπου Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών. (τηλ: , φαξ: / , 9

10 Τι είναι η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) του ΑΠΙ και πότε μπορεί ο δανειολήπτης να προσφύγει σε αυτήν; Η ΕΕΔ του ΑΠΙ απαρτίζεται από μέλη τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες πιστώσεων και διαχείρισης αναδιαρθρώσεων του ΑΠΙ και χειρίζεται ενστάσεις δανειοληπτών σε σχέση με την αναδιάρθρωση χορηγήσεων. Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτώς ένσταση προς την ΕΕΔ εντός: (a) ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής επιστολής του ΑΠΙ όπου εξηγεί ότι δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση άλλων επιλογών πέραν από την «επιστολή προσφοράς» που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο δανειολήπτη, ή (β) ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της «επιστολής αρνητικής απόφασης» του ΑΠΙ, ή (γ) πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης του ΑΠΙ, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας Διαμεσολάβησης. Η ΕΕΔ εξετάζει κατά πόσο: (α) τηρήθηκαν οι πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς, (β) η λύση που προσφέρθηκε ήταν κατάλληλη και συμβατή για την περίπτωση του δανειολήπτη, διαφορετικά συστήνει στο ΑΠΙ να διαμορφώσει άλλη πρόταση αναδιάρθρωσης, και (γ) σε περίπτωση άρνησης του ΑΠΙ να υποβάλει πρόταση αναδιάρθρωσης λόγω μη εξεύρεσης βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης, να επαναξιολογήσει τον δανειολήπτη και να διασφαλίσει ότι όντως δεν υφίσταται οποιαδήποτε λύση αναδιάρθρωσης. Η ΕΔΔ οφείλει να εκδώσει την απόφαση της εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης που υπέβαλε ο δανειολήπτης. 10

11 Το παρόν έντυπο βασίζεται στην Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Οι αναφορές που δίνονται δεν αποτελούν απόψεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου ή των μελών του και δεν αποτελούν συμβουλές, ούτε θα πρέπει να ερμηνευθούν ως συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα.

12 Οδός Δημητρίου Καρατάσου 15 4ος Όροφος, 2024 Στρόβολος Τ.Θ , 2086 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: , Φάξ:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα