ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο ρές και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων 1. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας συ νιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Τα Μ.Κ.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, κα θώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 2. Τα Μ.Κ.Ε. αποτελούνται από: α) Δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο. της οικείας Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης, ένας από τους οποίους είναι τεχνικός, β) ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή της υπη ρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, εφόσον ο έλεγχος διενεργείται σε περιοχή αρμοδιότητάς του, γ) έναν (1) υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης. Επικεφαλής του Μ.Κ.Ε. ορίζεται ένας από τους εκ προσώπους της περ. α. 3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται κάθε έτος μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορίζεται ο αριθμός των Μ.Κ.Ε., καθώς και ονομαστι κός πίνακας υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών που μπορούν να συμμετέχουν στα Μ.Κ.Ε.. 4. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται κάθε φορά το Μ.Κ.Ε. από υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ονομαστικό πίνακα. 5. Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών, καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου, και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος, συ ντάσσεται σχετική έκθεση. 6. Η διαδικασία ακινητοποίησης του οχήματος και αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) γίνεται σύμφωνα με τη διαδικα σία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος. 7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο μικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία πραγματοποίησης των ελέγχων από τα Μ.Κ.Ε., ο τρόπος διαπίστωσης και επιβολής των προβλεπόμενων διοικη τικών κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των διοικητι κών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 8. Στις περιπτώσεις που η παράβαση επισύρει την ποινή του διοικητικού προστίμου, μέτρο για την εξα σφάλιση της καταβολής του, αποτελεί η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Η καταλογιστική πράξη επιβολής του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από τη χώρα. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους από τις αρμόδιες κατά περί πτωση αρχές, αφού εξοφληθεί το πρόστιμο. Η άσκη ση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. 9. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα Μ.Κ.Ε. περιέρχονται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των Μ.Κ.Ε. ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2 464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 10. Στα μέλη του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου, ανεξάρ τητα από την ιδιότητά τους, καταβάλλεται ως αποζημί ωση το ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε ημέρα ελέγχου. Το ποσό αυτό προέρχεται από τις πιστώσεις της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μετα φορών και Επικοινωνιών το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία. Άρθρο 2 Αρχές ελέγχου φορτηγών οχημάτων Ο έλεγχος της εφαρμογής της κείμενης νομοθε σίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές, καθώς και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων για τις παραβά σεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4, ανατίθεται στις ακόλουθες αρχές, στο πλαίσιο της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους: α) στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), β) στις Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές, γ) στις Αστυνομικές Αρχές, δ) στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου. Άρθρο 3 Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων 1. Για την τακτοποίηση, στοιβασία, προστασία και ασφαλή μεταφορά του φορτίου επιβάλλεται να χρη σιμοποιούνται, ανάλογα με το είδος του φορτίου, τα κατάλληλα εξαρτήματα, όπως καλώδια, σχοινιά, αλυσί δες, καλύμματα. Φορτίο σε όχημα με ανοιχτό αμάξωμα, που αποτελείται από υλικά τα οποία υπάρχει κίνδυνος κατά τη διαδρομή να εκφύγουν από το αμάξωμα, πρέ πει να καλύπτεται και με κάλυμμα κατάλληλο προς τη φύση των υλικών. 2. Αν μεταφέρεται φορτίο «εμπορευματοκιβώτιο», αυτό απαιτείται να είναι στερεωμένο και ασφαλισμένο στο δάπεδο (πλατφόρμα) ή στο ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο των φορτηγών οχημάτων με τα κατάλληλα κλειδιά (κλείστρα) στήριξης ενσωματωμένα στο όχημα. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α ), εφαρμόζονται αναλόγως. 3. Το μικτό βάρος φορτηγού οχήματος δεν επιτρέ πεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του ή τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτωση κατ άξονα του οχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α ). 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, επιτρέπεται να καθορίζονται ειδικότεροι κανόνες ασφαλούς φόρτωσης και μεταφοράς ανά κα τηγορία φορτίου. Άρθρο 4 Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: 1.1 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με φορτίο, η το ποθέτηση και στοιβασία του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3: Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος και στον ιδι οκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο επτακοσίων πενήντα ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ, καθώς και επιτόπου ακινη τοποίηση του οχήματος μέχρι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του. 1.2 Η παράβαση της υποχρέωσης της παρ. 3 του άρ θρου 3 συνεπάγεται για τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ως εξής: α) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι πέντε τοις εκατό (5)%, επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα ευρώ. β) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι δέκα τοις εκατό (10) %, επιβάλλεται πρόστιμο εξήντα ευρώ. γ) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ και δ) Αν η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) για διάστημα τεσ σάρων μηνών. Στις περιπτώσεις γ και δ το πρόστιμο επιβάλλεται και στον οδηγό, ενώ στον υπεύθυνο φόρτωσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντα κοσίων και πέντε χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα. 1.3 Στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και τον οδηγό φορ τηγού οχήματος το οποίο δεν διαθέτει δελτίο τεχνι κού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55 Α ) και του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α ): Επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι την απόκτηση Δ.Τ.Ε Υπέρβαση των μέγιστων ορίων των διαστάσεων των φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 1161/77: Επιβάλλεται στον ιδιο κτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ και ακινη τοποίηση του οχήματος. 1.5 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος κατά τις ημέρες και ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους οδι κούς άξονες, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών: Επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο διακοσίων ευρώ και ακινητοποί ηση του οχήματος για το διάστημα απαγόρευσης της κυκλοφορίας. 1.6 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), εφόσον οι έλεγχοι διενεργούνται σε νομό που ισχύει το σύστημα της ΚΕΚ και το ελεγχόμενο όχημα έχει ταξινομηθεί επίσης σε νομό που ισχύει το σύστημα της ΚΕΚ: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ. 1.7 Παραποίηση ή εξαφάνιση του αριθμού πλαισίου φορτηγού οχήματος: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. 1.8 Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, το οποίο δεν έχει απογραφεί και ταξινομηθεί κατά την εκάστοτε γε νική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, μέχρι να απογραφεί και να ταξινομηθεί νομίμως.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή η άδεια κυκλοφορίας δεν έχει νομίμως εκδοθεί, ή έχει αφαιρεθεί: Επιβάλ λεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο οκτώ χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφο ρίας, εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση κυκλοφορίας χωρίς άδεια κυκλοφορίας επιβάλλεται και στον οδηγό πρόστιμο χιλίων ευρώ Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς ανανέω ση της άδειας κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση του οχήματος, καθώς και κατά τη μεταβολή των αναγραφό μενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη στην περί πτωση μεταβίβασης και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή στις λοιπές περιπτώσεις, πρόστιμο διακοσίων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας μέχρι την έκδοση νέας άδειας Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος χωρίς πινακί δες κυκλοφορίας ή παραποίηση αυτών με οποιαδήποτε μορφή ή μετάθεσή τους από ένα όχημα σε άλλο ή χρήση πινακίδων προέλευσης διαφορετικής από τη νομίμως ορισμένη: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, επι βάλλεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων, μέχρι τη χορήγηση νέων πινακίδων. Ειδικά, στην περίπτωση μετάθεσης πινακίδων, η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται για χρονικό διά στημα έξι μηνών Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ενώ έπαυσαν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα στοιχεία κυκλο φορίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας Οδήγηση φορτηγού οχήματος από πρόσωπο που δεν διαθέτει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και τον οδηγό του οχήματος πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ στον καθένα και αφαιρείται η άδεια οδήγησης, εφόσον υπάρχει, για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Αν έχει λήξει η ισχύς της, επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος πρόστιμο εκατό ευρώ και αφαιρείται η άδεια ικανότητας οδήγησης μέχρι την ανανέωσή της και αν έχει ανακληθεί επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ Μίσθωση φορτηγού οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 A ):Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριακοσίων ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση μίσθωσης ταξινομημένου στην Ελλάδα φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης από μεταφορέα εγκατεστημένο σε άλλη πλην της Ελλάδας χώρα ή μίσθωση αλλοδαπού φορτηγού οχή ματος από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ Κυκλοφορία συνδυασμού φορτηγών οχημάτων δη μοσίας χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων του άρ θρου 14 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο διακοσίων ευρώ Παράνομη αλλαγή κατηγορίας φορτηγού οχή ματος δημοσίας χρήσης ως προς το είδος των μετα φερόμενων αγαθών εμπορευμάτων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών Διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών με ταφορών με φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης εθνικών μεταφορών ή νομαρχιακών μεταφορών ή διενέργεια εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με φορ τηγό όχημα δημοσίας χρήσης διεθνών μεταφορών ή νομαρχιακών μεταφορών: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ Έλξη αλλοδαπού ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλ κουμένου φορτηγού οχήματος κατά παράβαση των δι ατάξεων του ν. 1010/1980 (ΦΕΚ 30 A ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ Εκτέλεση εθνικών οδικών μεταφορών με φορ τηγό όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ Διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών από μεμονωμένο οδικό μεταφορέα εμπο ρευμάτων που δεν είναι ενταγμένος σε μεταφορική επιχείρηση ή αποχώρησε από μεταφορική επιχείρηση και εκτελεί μεταφορές εμπορευμάτων κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή πρόστιμο χιλίων ευρώ Διενέργεια μεταφορών και κυκλοφορία ρυμουλ κουμένου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος δημοσίας χρήσης που διαθέτει ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, για το οποίο έπαψαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ταξινόμησής του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και οριστική αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του ρυμουλκου μένου ή ημιρυμουλκουμένου Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ την άδεια που προβλέπεται στον Κα νονισμό 881/92/ΕΚ (L 95): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα βεβαίωση που προβλέ πεται στον Κανονισμό 484/2002/ΕΚ (L 076) για οδηγό υπήκοο μη κοινοτικής χώρας: Επιβάλλεται στον ιδιοκτή τη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ Κυκλοφορία και διενέργεια οδικών εμπορευμα τικών μεταφορών με φορτηγό όχημα κατά παράβαση των όρων περί συνδυασμένης μεταφοράς που προ βλέπονται στο π.δ. 431/1995 (ΦΕΚ 245 A ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος και διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 3118/1993/ΕΚ (L 279) (Ενδομεταφορές): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή και στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα Διενέργεια μεταφορών με φορτηγό όχημα με ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς το πιστο ποιητικό A.D.R. του οχήματος ή του οδηγού που προ βλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή ή τον οδηγό του οχήματος πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ, αναλόγως αν το πιστοποιητικό αφορά στο όχημα ή στον οδηγό Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρή σης με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, η οποία εκδίδε ται για ειδικές κατηγορίες φορτηγών με περιορισμένο χρονικά μεταφορικό έργο και σκοπό κυκλοφορίας και έχει λήξει η ισχύς της ή κυκλοφορία φορτηγού οχήμα

4 466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τος ιδιωτικής χρήσης με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί σε νεοσύστατη επιχείρηση, μετά την πάροδο διμήνου από τη λήξη της ή με οριστική άδεια εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστι μο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι τη νόμιμη επαναχο ρήγησή τους, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ισχύ ουσες διατάξεις Οδήγηση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης από πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στην περίπτω ση γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294 Α ), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 (ΦΕΚ 84 Α ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α ): Επιβάλλεται στον οδηγό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ Μεταφορά με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 ή μεταφορά διαφορετικών προ ϊόντων από εκείνα που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας ή μεταφορά με όχημα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν αναφέρει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Ε της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 B ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πεντακοσί ων ευρώ, όταν η μεταφορά διενεργείται με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους έως τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων και τριών χιλιάδων ευρώ, όταν η μεταφορά διενεργείται με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των τεσσάρων χιλιάδων χι λιογράμμων και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος Παραχώρηση της χρήσης φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυ κλοφορίας του οχήματος. Εξαιρείται η περίπτωση πα ραχώρησης της χρήσης σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του οχήματος Χρησιμοποίηση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του, συμπεριλαμβα νομένης και της περίπτωσης διενέργειας μεταφορών για λογαριασμό τρίτων με ή χωρίς κόμιστρο: Επιβάλλε ται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος Μεταφορά εμπορευμάτων ή αγαθών με φορτη γό όχημα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους πάνω από τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραμμα, από τον τόπο παρα γωγής απευθείας στον πελάτη στην περίπτωση που το όχημα ανήκει σε επαγγελματία ή επιχείρηση, που ασκεί αποκλειστική εμπορία, χωρίς παραγωγή αγαθών: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυ κλοφορίας του οχήματος Φόρτωση φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης χωματουργικού με προϊόν εκσκαφής που προέρχεται από έργο, το οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού δεν έχει αναλάβει με σχετική σύμβαση και για το οποίο δεν έχει αναλάβει με σχετική σύμβαση και για το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει μηχανήματα εκσκαφής της ιδιοκτησίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ και αφαίρεση για δύο μήνες των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος Μεταφορά προσώπων με φορτηγό όχημα ιδιωτι κής χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της περί πτωσης ζ ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972 (ΦΕΚ 203 Α ), κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281 / 1973 και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α ) και το άρθρο 3 του ν / 1991 και των υποπεριπτώσεων α) και β) της περίπτωσης β της παρ. 1 της υ.α /2900/2002 (ΦΕΚ 1548 Β ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο διακοσίων ευρώ Προσάρτηση και έλξη άλλου ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, πλην εκείνου που αντιστοιχεί στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους άνω των τεσσάρων χιλιάδων χιλιογράμμων χωρίς την εγγραφή στις δύο πλευρές του αμαξώματος των απαιτούμενων ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 16 του Κεφαλαίου Ε της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β ): Επιβάλλεται στον ιδι οκτήτη πρόστιμο διακοσίων ευρώ Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρή σης μικτού βάρους έως τέσσερις χιλιάδες χιλιόγραμμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 1959/1991: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ Φόρτωση και εκφόρτωση πετρελαιοειδών προϊό ντων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προ ϊόντων ή σε μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση ή σε πρατηριούχο υγρών καυσίμων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 1959/1991 που αφορούν στους όρους καταλληλότητας των χώρων φόρτωσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορί ας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρά γραφος 1 περ. η, υποπερ. 2) και 3) του ν. δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του ν. δ. 1268/1972, κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1959/1991, που προβλέπουν μεταφορές με φορτηγό όχη μα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο που ανήκει σε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών Μεταφορά υγρών καυσίμων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο, χωρίς τα απαραίτητα συ νοδευτικά έγγραφα μεταφοράς, στα οποία αναγράφε ται η εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη, και ιδιαίτερα τη θεωρημένη ανά δίμηνο από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας βεβαίωση, που αφορά στην εργασιακή σχέση του οδηγού: Επιβάλλεται στον ιδιο κτήτη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Μεταφορά με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυ κλοφορίας του: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστι μο πέντε χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα έξι μηνών Διενέργεια διεθνών μεταφορών με φορτηγό όχη μα ιδιωτικής χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της υ.α. Φ205/68/1/1983 (ΦΕΚ 220 B ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο χιλίων ευρώ Μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύ τερου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β της υ.α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707 Β ): Επιβάλλε ται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιμο εξακοσίων ευρώ στον καθένα Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων με φορτηγό όχη μα χωρίς τη διεθνή φορτωτική (C.M.R.) που προβλέ πεται στις διατάξεις του ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78 Α ) ή με φορτωτική που δεν είναι με ακρίβεια συμπληρωμένη ή με φορτωτική μη ισχύουσα για οποιονδήποτε λόγο: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο εξακοσίων ευρώ Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής με ταφοράς για λογαριασμό τρίτων με ελληνικό ή αλλο δαπό φορτηγό όχημα, με χρήση πλαστής ή παραχα ραγμένης άδειας της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ), αντίθετα με τις διατάξεις του Κε φαλαίου Β της υ.α. Φ 205/68/1/1983: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εισόδου του οχήματος στη χώρα για ένα έτος. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο εξακοσίων ευρώ Διενέργεια εθνικής οδικής εμπορευματικής μετα φοράς με φορτηγό όχημα τρίτης χώρας: Επιβάλλεται στον οδηγό και στον υπεύθυνο φόρτωσης των εμπο ρευμάτων πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για έξι μήνες Διενέργεια οδικής εμπορευματικής μεταφοράς με φορτηγό όχημα με χρήση πλαστής ή παραχαραγμένης άδειας, διμερούς ή τράνζιτ ή τριγωνικής (από ή προς τρίτες χώρες): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για ένα έτος Διενέργεια διεθνούς οδικής εμπορευματικής με ταφοράς από μη κοινοτικό μεταφορέα με αλλοδαπό φορτηγό όχημα χωρίς διμερή άδεια ή τράνζιτ ή τρι γωνική, όταν προβλέπεται τέτοιο καθεστώς αδειών, ή διενέργεια τέτοιας μεταφοράς χωρίς να υπάρχει νομο θετικό πλαίσιο ή χωρίς άδεια ΕΔΥΜ: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ στον καθένα και απαγορεύεται η είσοδος του οχήματος στη χώρα για ένα έτος Κυκλοφορία οχήματος κατά παράβαση των δι ατάξεων των Κανονισμών 3820/1985/ΕΟΚ (L 370) «Για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών» και 3821/1985/ΕΟΚ (L 370) «Σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (Ταχογράφος)» που αφορούν σε: α) Υπέρβαση της ημερήσιας περιόδου οδήγησης: αα) από 30 λεπτά έως 60 λεπτά, επιβάλλεται πρό στιμο ογδόντα ευρώ, ββ) από 60 λεπτά έως 120 λεπτά, επιβάλλεται πρό στιμο διακοσίων ευρώ, γγ) από 120 λεπτά και πάνω, επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος τουλάχιστον για τέσσερις ώρες. β) Οδήγηση πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου χωρίς διάλειμμα, επιβάλλεται πρόστι μο διακοσίων ευρώ. Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α και β επιβάλλονται στον οδηγό και το μέτρο της ακινητοποίησης του οχή ματος που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση γγ δεν ισχύει εφόσον το όχημα το παραλάβει άλλος οδηγός Μη ύπαρξη ή αλλοίωση του ηλεκτρονικά αναγνώ σιμου σήματος φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσης: Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή το μισθωτή πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ. 2. Αν διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου, παράβαση που επισύρει εκτός από την επιβολή προστίμου και αφαί ρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του φορτηγού οχή ματος, τότε το αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στο άρθρο 2 αφαιρεί επιτόπου τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας τρι ών ημερών, ενώπιον του Προϊσταμένου της υπηρεσίας του οργάνου που συνέταξε την έκθεση. Αν οι αντιρρή σεις κριθούν βάσιμες, με απόφαση του Προϊσταμένου, της υπηρεσίας επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. 3. Η ακινητοποίηση φορτηγού οχήματος πραγματο ποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 46 του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως. Εφόσον δεν έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή κυκλοφορία φορτηγού οχήματος που κατελήφθη να είναι φορτωμένο ακατάλληλα ή να είναι υπέρβαρο σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις γ και δ της περίπτωσης 1.2 ή να παραβιάζει τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του ούτε μέχρι το σημείο εκκίνησης ή προορισμού, καθώς και η είσοδος ή η έξοδος του προς και από τη χώρα. 4. Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις αναφέρεται η επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή φορ τηγού οχήματος, αυτό επιβάλλεται μόνο στον μισθωτή εφόσον το όχημα είναι μισθωμένο. 5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών, Δημοσίας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα ελέγχου, η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Άρθρο 5 Ηλεκτρονικό σήμα φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης Κάθε φορτηγό όχημα δημοσίας χρήσης πρέπει να φέρει ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύε

6 468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τύπος του σήματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο φορέας χορήγησης και ανανέωσής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω σήματος βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Άρθρο 6 Οδήγηση βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων H υποχρέωση οδήγησης των φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσί μων, υγραερίων και θερμής ασφάλτου από οδηγούς που έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 1959/1991, ισχύει και για τα φορτηγά οχήματα ιδιω τικής χρήσης βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων που ανήκουν σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών και κυκλοφόρησαν πριν από τη 13η Σεπτεμβρίου Άρθρο 7 Μίσθωση Φορτηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης 1. Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και οι με μονωμένοι οδικοί μεταφορείς που εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, επιτρέπεται να εκ μισθώνουν τα οχήματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε οδηγούς, κατόχους άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, υπό τους παρακάτω όρους και προϋπο θέσεις: α) το όχημα να έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελ ληνική επικράτεια, β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά μόνο στη διάθεση του οχήματος χωρίς οδηγό, γ) το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθω σης πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του οδηγού που το έχει μισθώσει, δ) το μισθωμένο όχημα να χρησιμοποιείται αποκλει στικά για την εκτέλεση νομαρχιακών, εθνικών και διε θνών μεταφορών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του, ε) ο χρόνος κάθε μίσθωσης δεν επιτρέπεται να εί ναι μικρότερος των τριών μηνών και μεγαλύτερος των τριών ετών. 2. Για τις μισθώσεις που προβλέπονται στην προηγού μενη παράγραφο ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον οδηγό μισθωτή και αφετέρου από τον ιδιοκτήτη του οχήμα τος, β) αντίγραφο του συμφωνητικού κατατίθεται εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της υπο γραφής του στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπη ρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής, και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται το όχημα, γ) το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα και για την κα ταβολή του εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ), δ) οι φορτωτικές για τις διενεργούμενες με τα μισθω μένα οχήματα μεταφορές εκδίδονται από τον μισθωτή και για λογαριασμό του. 3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 91/ Οι παραβάσεις βεβαιώνονται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, τις Λι μενικές, Αστυνομικές και Τελωνειακές Αρχές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει κάθε φορά για τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου. 5. Στις περιπτώσεις μίσθωσης Φορτηγών Οχημάτων Δημόσιας Χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό ντος οι μισθωτές οδηγοί δύνανται να ασφαλίζονται στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ανεξάρτη τα του τρόπου αμοιβής τους ή στο Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών ως εκμεταλλευτές δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. 6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παρα χώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού οχήματος δη μόσιας χρήσης σε οδηγό με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ανά χιλιόμετρο. Άρθρο 8 Αναγκαστική αφαίρεση, πλειστηριασμός, δήμευση φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης 1. Η συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης περιορίζεται στο όχημα. Κατά τον πλειστηριασμό μεταβιβάζεται η κυριότητα του οχήματος ως πράγματος και το δικαίωμα κυκλο φορίας ατονεί. Αν εντός προθεσμίας δυο ετών από την ημέρα του πλειστηριασμού ο πρώην ιδιοκτήτης του φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και νέο φορτηγό όχημα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του για το όχημα αυτό. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ ουν και στην περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης της κατοχής φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης από τον διατηρήσαντα την κυριότητα πωλητή. 3. Αν πρώην ιδιοκτήτης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης απώλεσε το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία φορτηγού οχήματος σε αντικατάσταση του κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 εκπλειστηριασθέ ντος ή αναγκαστικά αφαιρεθέντος οχήματος, για το λόγο ότι δεν το άσκησε εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1959/1991, επιτρέπεται, εντός προθεσμίας ενός έτους από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει τα προβλεπό μενα δικαιολογητικά και να προσκομίσει φορτηγό όχη μα προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας. 4. Αν απωλεσθεί το δικαίωμα κυκλοφορίας φορτη γού οχήματος δημόσιας χρήσης κατ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παρ.10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000, επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ σεις και η διαδικασία χορήγησης της νέας άδειας. 5. Αν δημευθεί φορτηγό όχημα δημόσιας χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος του δικαιώματος κυκλοφορίας μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα έκδοσης

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 469 της απόφασης δήμευσης από το πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋπο θέσεις, προσκομίσει δε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νέο όχημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης. Οι διατάξεις της παραγρά φου αυτής εφαρμόζονται και σε περίπτωση δήμευσης επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου που κατε λήφθη να μεταφέρει λαθρομετανάστες. 6. Δικαιούχος δικαιώματος κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης, ο οποίος έχει ήδη απω λέσει το δικαίωμα αυτό λόγω δήμευσης του οχήματός του, μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από την ισχύ του παρόντος, να υποβάλει σχετική αί τηση με τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών, δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, καθώς και εφοδιασθεί με φορτηγό όχημα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης. Άρθρο 9 Επέκταση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα Η άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφο ρέα εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 A ) στις νομαρχιακές, εθνικές και διεθνείς μεταφορές επιτρέπεται και στους ομογενείς από την Ίμβρο και Τένεδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 10 Η περίπτωση α της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «10 α. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη παραχω ρείται σε ανώνυμες εταιρείες ή σε συνεταιρισμούς του άρθρου αυτού, κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 24, δικαίωμα θέσης σε κυ κλοφορία νέων επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, επτά θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού. Ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4% του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό σύμφωνα με την παρά γραφο 7 του παρόντος. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής έχουν χρώμα λευκό, δεν φέρουν ταξίμετρο και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά φου 11. Εφόσον η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο και ούτω καθεξής πρέπει να είναι διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.» Άρθρο 11 Η περίπτωση στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. για την απόδειξη των περιπτώσεων των εδαφίων α, β και γ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και για την περίπτωση του εδαφίου ε, υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.» Άρθρο 12 Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3109/2003 αντικαθί σταται ως εξής: «1. Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης και στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος. Στις Νομαρχιακές Αυτο διοικήσεις που διαθέτουν περισσότερες από μία Διευ θύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται, με απόφαση του Νομάρχη, η σύσταση Πειθαρχικού Συμ βουλίου σε κάθε Διεύθυνση.» Άρθρο 13 Κύρωση απόφασης Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημο σιεύθηκε, η αριθμ. οικ. Α75386/7276/ (Β 1856) απόφαση, με την οποία «απαγορεύεται η χορήγηση νέων αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινή των, μέχρι ». Άρθρο 14 Η περίπτωση α της παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3109/2003 αντικαθίστανται ως εξής: «2. α. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνο νται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.» «3. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είτε στο πρωτοβάθμιο είτε στο δευ τεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτά μέχρι τη συγκρότηση του Πει θαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. δ. 570/1970 (ΦΕΚ 125 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η αλλαγή των κύριων χαρακτηριστικών των οχημάτων, καθώς και οι όροι και η διαδικασία βάσει των οποίων πραγματοποιείται. β) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης, η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στις τεχνικές ολότητες, στα συστατικά στοι χεία των οδικών οχημάτων και των εξαρτημάτων τους, καθώς και στον εξοπλισμό ή στα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά για οποιονδήποτε λόγο.»

8 470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 16 Μετά την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α ) προστίθεται περίπτωση στ και η περίπτωση στ αναγραμματίζεται σε ζ ως εξής: «στ) Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για την εξυ πηρέτηση δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι έξι χιλι ομέτρων από έδρα δήμου που υπάγεται στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσα λονίκης και εξυπηρετείται από τον Ο.Α.Σ.Θ.. Στην πε ρίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και η προς ένταξη στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου έδρα να μην εντάσσεται σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή του οικείου νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν /2001 (ΦΕΚ 268 Α ). ζ) Κάθε άλλο σχετικό θέμα.» Άρθρο Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 επενδύ σεις διατίθεται ποσό έως εκατόν οκτώ εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η ημε ρομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στις ανωτέρω ενισχύσεις. Στις ενισχύσεις αυτές υπά γονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (ΦΕΚ 272 Α ).» 2. Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν /2001 παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Άρθρο 18 Τεχνικός έλεγχος οχημάτων 1. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος: Ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στις διατάξεις της υ.α. Φ2/64580/ 2288/99 (ΦΕΚ 1523 Β ), με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 96/96/ΕΚ (L 46) και διενεργείται στις κατηγορίες οχημάτων που προβλέ πονται στο Παράρτημα Ι αυτής. Κατηγορίες περιοδικού τεχνικού ελέγχου είναι οι εξής: α) ο αρχικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που διε νεργείται σε όλα τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του οχήματος σημεία. Διενεργείται για πρώτη φορά ή ανάλογα με την προβλεπόμενη για το όχημα υπο χρέωση, β) ο επαναληπτικός έλεγχος (ή επανέλεγχος): ο τε χνικός έλεγχος που διενεργείται προκειμένου να διαπι στωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες, οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχο του οχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως, καθορίζεται το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου διενεργείται στο όχημα αρχικός έλεγχος αντί επανελέγχου. 2. Ειδικός τεχνικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που δεν εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού τεχνικού ελέγ χου. Ως ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι θεωρούνται: α) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες ή Κανονισμούς της Οι κονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.): αα) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός πρότυ που οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου, ββ) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός μεμο νωμένου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντί στοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών. β) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε περίπτωση δι ασκευής σε ένα ή περισσότερα συστήματα οδικού οχήματος. γ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πι στοποιητικού ελέγχου αμαξώματος. δ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πι στοποιητικού γενικού ελέγχου μεμονωμένου οχήματος (Γ.Ε.Μ.Ο.), εξαιρουμένου του ελέγχου εκπομπής καυ σαερίων, βάσει Κοινοτικών Οδηγιών ή Κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.. ε) Άλλοι έλεγχοι που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. στ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται μετά από αίτηση του κατόχου του οχήματος. 3. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.): Φορείς που διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή υποδομή, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε οχήματα: α) Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. β) Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.: Τα Κ.Τ.Ε.Ο. που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του ν. 2963/2001 και διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, τα είδη των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, καθορίζονται: α) Για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους: αα) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειάς τους από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας, ββ) τα αναλυτικά σημεία ελέγχου και τα κριτήρια κα ταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγ χόμενων οχημάτων, με βάση τα οριζόμενα στο Παράρ τημα ΙΙ της υ.α. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523 Β ), γγ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διε νέργεια του ελέγχου, δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως ότου υποβληθεί

9 ΦΕΚ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 471 επιτυχώς σε νέο τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά στα καθορισμένα σημεία ελέγχου, εε) κάθε άλλο σχετικό θέμα. β) Για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους: αα) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειάς τους από τα Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας, ββ) εφόσον είναι αναγκαίος ο καθορισμός τους, τα σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγχομένων οχημάτων, γγ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διε νέργεια του ελέγχου, δδ) κάθε άλλο σχετικό θέμα. 5. Κινητή μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: Μονά δα ενσωματωμένη σε ή μεταφερόμενη με αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό κατάλληλο για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Με την ανωτέρω μονάδα δύναται να διενεργούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό: α) Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στην παρ.1. β)έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι, στα πλαίσια των διατά ξεων της παρ.1 του άρθρου 46 και της παρ.3 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α ) και των διατάξεων του Κε φαλαίου Α του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως, καθορίζονται οι φορείς που δύνανται να δια θέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, εξειδικεύεται το είδος των εκτάκτων τεχνικών ελέγχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών μπορεί να καθορίζονται, εκτός από τα Κ.Τ.Ε.Ο., και άλλοι φορείς διενέργειας ειδικών ελέγχων, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και τα είδη των ελέγχων που θα διενεργούν. Άρθρο 19 Τέλη διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. 1. Για κάθε περιοδικό ή ειδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται στα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. επιβάλλονται τέλη, τα οποία καταβάλλονται πριν από τη διενέργεια του ελέγχου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κα θορίζεται το ύψος των τελών αυτών και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής τους. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να αναπροσαρμόζο νται τα τέλη αυτά ανά διετία, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική και την ανάγκη κάλυψης των δαπανών λειτουργίας, συντήρησης, βελ τίωσης και συμπλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσε ων και του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας. 2. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω τελών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Άρθρο 20 Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων 1. Για την έκδοση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των εθνικών εγκρίσεων τύπου και των δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, καθώς και για τη συμπλήρωση, επέκταση, διόρθωση ή τροποποί ησή τους, επιβάλλεται τέλος το οποίο καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης. 2. Τα ανωτέρω τέλη καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιτρέπεται να αναπροσαρμό ζονται. 3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Άρθρο 21 Άδειες οδήγησης 1. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης της Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε κατηγορίας που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού υπο χρεούνται, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότησή τους, να καταθέτουν και επικυρω μένο φωτοαντίγραφο της άδειας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός, βάσει του οποίου απαγορεύεται μετά από τη συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότη τας που προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των ως άνω κατηγοριών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός και οι όροι και η διαδικασία κατάθε σης της άδειας οδήγησης. 2. Οι περιπτώσεις β και γ της παρ. 4 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999, αντικαθίστανται ως εξής: «β) Οι κάτοχοι ισχύοντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς άδειας) το οποίο έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδας, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. γ) Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, καθώς και οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε δι εθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.» Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Άρθρο 22 Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Το πρόστιμο ορίζεται στο 40πλάσιο της τιμής του ισχύοντος εισιτηρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Α.»

10 472 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 23 Στο άρθρο 39 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α ) προστί θεται παράγραφος ως εξής: «Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που διενεργούν αυτοψίες σε Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή επιθεωρούν τα ήδη λειτουργούντα προκειμένου να δι απιστώσουν τη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύ ρυθμη λειτουργία τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, καταβάλλεται κατ αποκοπή για κάθε αυτοψία που διενεργείται και κάθε υπάλληλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την ανω τέρω αποζημίωση βαρύνουν τον υπ αριθμ. 040/ ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο ν. δ. 638/1970.» Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργού νται: α) Το άρθρο 6 του ν. δ 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε διαδοχικά από τo άρθρο 3 του ν. 803/1978, το άρθρο 4 του ν. 1959/1991 και την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000. β) Το άρθρο 8 του ν. 2465/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2800/2000, η περ. β της παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001. γ) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000. δ) Τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1350/1983. ε) Οι περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2963/2001. στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενό του ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν. Άρθρο 25 Ιδρύεται Εθνική Εποπτική Αρχή, εφεξής καλούμενη «Αρχή», υπαγόμενη στο Διοικητή της Υπηρεσίας Πο λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ίδρυση της Αρχής προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «Κανονισμός Πλαίσιο»..Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτού σε σχέση με τις υπη ρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης, μετεωρολογικές υπηρεσίες που προο ρίζονται για την αεροναυτιλία και υπηρεσίες αεροναυ τικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ανωτέρω Κανονισμού, κατά τρόπο λειτουργικά ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου Κανονισμού. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι λε πτομέρειες οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Άρθρο 26 1.Το άρθρο 30 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α ), αντικαθί σταται ως εξής: «Άρθρο 30 Μεταβίβαση λεωφορείων ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. Με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ ή της ΚΤΕΛ Α.Ε. που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπε ται να μεταβιβάζονται, με την άδειά τους, σε οδικούς μεταφορείς επιβατών, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. που έχουν ταξινο μηθεί και κυκλοφορήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου Το αντίτιμο της πώλησης των λεωφορείων αυτών χρησι μοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού και επενδύσεων των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. ή υποχρεώσεων άμεσης ανάγκης που υπη ρετούν το σκοπό λειτουργίας τους». 2. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α ) εφαρμόζονται και σε λεωφορεία δημόσιας χρή σης μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. τα οποία μισθώνονται σε αυτές. Άρθρο Το άρθρο 13 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του ν. δ. 531/1970 (ΦΕΚ 101 Α ), όπως τροποποι ήθηκε με το ν. δ. 1358/1973 (ΦΕΚ 52 Α ), επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα μικτού βάρους μέχρι χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι του ύψους των χιλιογράμμων. 2.Φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1073/1980, επιτρέπεται να αντικαθίστανται με άλλα, των οποίων το ανώτατο μικτό βάρος δεν υπερ βαίνει τα χιλιόγραμμα ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι το παραπάνω επιτρεπόμενο βάρος. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής». 2. Η περίπτωση η) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2646/1996 (ΦΕΚ 276 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «η. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών». Άρθρο 28 Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημια κού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 260), μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2006.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 473 Άρθρο 29 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3109/03 (Α 38) συμπληρώνεται ως εξής: «Στην ίδια περιοχή υπάγονται και οι Δήμοι Μάνδρας, Ραφήνας, Μαρκοπούλου, Αρτέμιδας (Λούτσας), Καλυ βίων Θορικού, η Κοινότητα Μαγούλας και η Κοινότητα Κουβαρά». Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προ βλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓ. ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

12 474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: Αρθρο 4 Ν. 3446/2006 «Αρχές ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων-ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές κλπ «Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3446 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο ρές και άλλες διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3446/2006 ΣΧΕΤ. : Το Γ5/17047/1337/ έγγραφό μας

ΘΕΜΑ : Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3446/2006 ΣΧΕΤ. : Το Γ5/17047/1337/ έγγραφό μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 14 Ιουνίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Γ5/29829/2313 TMHMA ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -----------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014 ΠΟΛ.1249/29.9.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αριθμ /5032/ Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Κ.Υ.Α. Αριθμ /5032/ Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κ.Υ.Α. Αριθμ. 48680/5032/12.11.2012 Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

γ. Του πδ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243).

γ. Του πδ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243). Κ.Υ.Α. αριθμ. 59589/6166/14.12.2011 Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤ ΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤ ΕΟ, καθώς και των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 27

* ΦΠΑ * Νο. 27 -- 763 -- * ΦΠΑ * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1071169/3845/1080/0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1187 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ &

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων»

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» Αριθμ. οικ Α 61515/5281/13 (5) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3459 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992 9. 4. 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1992 σχετική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 15 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4367 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 31 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 32 : Φόρτωση οχημάτων ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Το μεικτό βάρος οχήματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του. 2. Το φορτίο ταυ οχήματος πρέπει να τακτοποιείται και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Aριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16722 / 2100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 30 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 37566/5116/10 Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ μουλκουμένων τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα