Τροποποιήσεις του ν. 3887/ Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές"

Transcript

1 Τροποποιήσεις του ν. 3887/ Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν και εθνικές οδικές µεταφορές µε την ίδια άδεια.» 2. Η περίπτωση β. της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «β. Οι ατοµικές επιχειρήσεις καθώς και οι εν κοινωνία δικαιώµατος συνιδιοκτήτες Φ..Χ που ασκούν ενιαία επιχείρηση µεταφοράς.» 3. Η περίπτωση γ. της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) καταργείται 4. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Ως οδικοί µεταφορείς νοούνται οι επιχειρήσεις της παρ. 7 που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επαγγελία του οδικού µεταφορέα, όπως καθορίζονται στο πδ. 346/2001 και στον κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L300)» 5. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Οι εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται αποκλειστικά από τις µεταφορικές επιχειρήσεις της παρ.7» 6. Στο άρθρο 2 του ν. 3887/2010 (Α' 174) προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως : «10. Τα Φ..Χ. ανάλογα µε το µεταφερόµενο είδος διακρίνονται σε Φ Χ ειδικού φόρτου και Φ..Χ. κοινού φόρτου. α) Φ..Χ. ειδικού φόρτου χαρακτηρίζονται τα Φ..Χ. που φέρουν ειδικό αµάξωµα µόνιµα και σταθερά συνδεδεµένο µε το πλαίσιο, κατάλληλα για την υποδοχή και µεταφορά ορισµένης κατηγορίας οµοειδών αγαθών ή υλικών και ακατάλληλων για την εκτέλεση άλλου έργου. Ενδεικτικά, αναφέρονται ως Φ..Χ. ειδικού φόρτου τα ακόλουθα: Φ..Χ. βυτιοφόρα µεταφοράς υγρών καυσίµων-θερµής ασφάλτου

2 Φ..Χ. βυτιοφόρα µεταφοράς υγραερίου Φ..Χ. βυτιοφόρα ύδατος Φ..Χ. βυτιοφόρα γάλατος Φ..Χ. βυτιοφόρα µεταφοράς υγρών τροφίµων Φ..Χ. βυτιοφόρα αυτοκίνητα µεταφοράς χηµικών υγρών Φ..Χ. βυτιοφόρα αυτοκίνητα µεταφοράς χηµικών υγρών υπαγόµενων στη Συµφωνία ADR Φ..Χ. βυτιοφόρα αυτοκίνητα SILO (µεταφοράς δηµητριακών χύµα, τσιµέντου, ετοίµου σκυροδέµατος κλπ) Φ..Χ. βυτιοφόρα εκκενώσεως βόθρων Φ..Χ. βυτιοφόρα µεταφοράς οξέων Φ..Χ. αυτοκίνητα µεταφοράς αυτοκινήτων (αυτοκινητοφόρες) Φ..Χ. αυτοκίνητα µεταφοράς ζώντων ζώων Φ..Χ. αυτοκίνητα µεταφοράς κρεάτων Φ..Χ. αυτοκίνητα µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (containers) Φ..Χ. αυτοκίνητα µεταφοράς αποβλήτων Φ..Χ. αυτοκίνητα µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων Φ..Χ. αυτοκίνητα ψυγεία Φ..Χ. γερανοφόρα αυτοκίνητα Φ..Χ. αυτοκίνητα µεταφοράς αίµατος/πλάσµατος β) Φ..Χ. κοινού φόρτου χαρακτηρίζονται τα Φ..Χ. που είναι κατάλληλα για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή πραγµάτων ή γενικά αγαθών τα οποία δεν απαιτούν ειδικού φόρτου όχηµα για τη µεταφορά τους. Τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής µπορούν να φέρουν ανυψωτικό µηχανισµό για τη φόρτωση και εκφόρτωση των διακινούµενων, µε το όχηµα, εµπορευµάτων. γ) Η µετατροπή της κατηγορίας Φ..Χ αυτοκινήτων, κοινού ή ειδικού φόρτου, από µια κατηγορία σε άλλη είναι ελεύθερη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας. δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού εφόσον απαιτείται, ρυθµίζονται θέµατα για το µεταφορικό έργο των Φ..Χ., δηµιουργούνται ειδικές κατηγορίες Φ..Χ. αυτοκινήτων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή τήρησης

3 των κανόνων ασφαλούς µεταφοράς και ρυθµίζονται θέµατα για τη θέση σε κυκλοφορία των Φ..Χ. αυτοκινήτων.». 7. Το άρθρο 3 του ν. 3887/2010 (Α 174) µετονοµάζεται σε «Μεταφορικές επιχειρήσεις» 8. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νοµαρχιακών και ειδικών µεταφορών από τις µεταφορικές επιχειρήσεις της παρ. 7 του άρθρου 2 αποτελεί το αποκλειστικό αντικείµενο της δραστηριότητας τους» 9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ωε εξής «Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 επιτρέπεται να συσταθούν µε τους ακόλουθους τρόπους:» 10. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α «Εάν ο ιδιοκτήτης του µισθωµένου οχήµατος είναι και οδηγός του αυτοκινήτου αυτού η επιχείρηση αποζηµιώνει τις υπηρεσίες του και ως οδηγού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία» 11. Η περίπτωση δ. της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α «δ) Με ίδρυση της επιχείρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος.» 12. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «Οι µετοχές των εταιρειών είναι ονοµαστικές». 13. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «Η σύσταση µεταφορικών επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι εισφορές των εταίρων ή µετόχων, η µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι συµβάσεις µίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων απαλλάσσονται κάθε δικαιώµατος υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, µε την εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης

4 κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις µετατροπής ή συγχώνευσης µεταφορικών εταιρειών που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία µετατροπής εντός της µεταβατικής περιόδου του παρόντος.» 14. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «6. Οι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι µεταφορικές επιχειρήσεις της παρ. 7 του άρθρου 2, εντάσσονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου, όπως ισχύει κάθε φορά, για τη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών τους, την αγορά γηπέδων για τη δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθµευσης και συνεργείων, την εισαγωγή συστηµάτων τηλεµατικής και επικοινωνιών, τη δηµιουργία εγκαταστάσεων εφαρµογών εφοδιαστικής αλυσίδας, την προµήθεια µηχανηµάτων, ιδίως ανυψωτικών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, καθώς και την αντικατάσταση των οχηµάτων τους µε οχήµατα νέας τεχνολογίας.» 15. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «1. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ..Χ. επιτρέπεται, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, σε µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 και του Κανονισµού 1071/2009 α) Παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας β) ιαθέτουν την κατάλληλη οικονοµική επιφάνεια γ) ιαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας δ) ιαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης των οχηµάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων. Στις εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία»

5 16. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «Για τη χορήγηση άδειας Φ..Χ. ή Αδειας Οδικών Μεταφορών οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στη ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, η οποία είναι αρµόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Καταστατικό σύστασης στην περίπτωση των εµπορικών εταιριών της παρ 7 του άρθρου 2. β) Επικυρωµένο Φ/Α αστυνοµικής ταυτότητα στην περίπτωση των φυσικών προσώπων γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. δ) Άδεια οδικού µεταφορέα σύµφωνα µε το Π.. 346/2001 (Α' 233). ε) Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1071/2009. (L300)» 17. Η περίπτωση β. του άρθρου 6 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «Φροντίζει για τον σχηµατισµό, την τήρηση και δηµοσίευση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων» 18. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3887/2010 (Α «Έργο της Εκτιµητικής Επιτροπής είναι η αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου στις συνιστώµενες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., µε τη µορφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, της αξίας των εισφεροµένων οχηµάτων (Φ..Χ., ρυµουλκούµενων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών.» 19. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «Σε περίπτωση λύσης για οποιαδήποτε αιτία των µεταφορικών εταιρειών τα Φ..Χ. που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα µε την άδεια κυκλοφορίας τους,

6 µεταβιβάζονται στους µετόχους ή εταίρους της εταιρίας χωρίς την καταβολή του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1.» 20. Το άρθρο 9 του ν. 3887/2010 (Α 174) µετονοµάζεται σε «Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων» 21. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων δηµιουργείται ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.») στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού 1071/2009. Το Μητρώο αυτό τηρείται µε ευθύνη της ιεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου και περιέχει τουλάχιστον τα δεδοµένα της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του κοινοτικού Κανονισµού 1076/2009. Το Μητρώο αυτό ενηµερώνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες Μεταφορών κάθε περιφέρειας και είναι προσβάσιµο από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.» 22. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζεται ο τρόπος εγγραφής στο Ε.Μ.Μ.Ε. των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων και των µεταφορικών επιχειρήσεων που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, πρόσθετα δεδοµένα που τηρούνται στο Ε.Μ.Μ.Ε. και αναφέρονται στην παράγραφο 1.» 23. Το άρθρο 13 του ν. 3887/2010 (Α «Για την αποκατάσταση ζηµίας που επήλθε στον φορτωτή από ευθύνη του µεταφορέα, κάθε µεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει πραγµατική δυνατότητα κάλυψης της ζηµιάς είτε από την καθαρή της περιουσία είτε µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από µεταφορική επιχείρηση συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων τόσο της επιχείρησης όσο και των

7 µετόχων/εταίρων της, σε περίπτωση εµπορικής εταιρείας, για ένα έτος και, σε περίπτωση υποτροπής, δια παντός. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων της µεταφορικής επιχείρησης και των µετόχων/εταίρων της, σε περίπτωση εµπορικής εταιρείας, για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά, από τα όργανα που τις έχουν εκδώσει.» 24. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «1. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ως µεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και λήγει την 1 η Ιανουαρίου 2012.». 25. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α «Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ..Χ. οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές επιχειρήσεις καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του ηµοσίου ειδική εισφορά ανάλογα µε την κατηγορία και το µικτό βάρος του φορτηγού οχήµατος» 26. Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «8. Τα ποσά της ειδικής εισφοράς που περιγράφονται στην παράγραφο 7 µειώνονται σταδιακά µέσα στη µεταβατική περίοδο. Η µείωση λαµβάνει χώρα κατά 30% επί του αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2011 και κατά 70% επί του αρχικού ποσού την 31 η εκεµβρίου 2011.». 27. Η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «9. Επιτρέπεται οι µεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν εθνικές ή διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυµουλκό όχηµα.χ. που κατέχουν, απεριόριστο αριθµό ρυµουλκούµενων οχηµάτων. Για τα οχήµατα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας, καθώς και οι όροι έλξης των οχηµάτων από τα ρυµουλκά ή τους ελκυστήρες.».

8 28. Η περίπτωση α. της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α «α) Κάθε θέµα σχετικό µε την ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, µετατροπή και λειτουργία των µεταφορικών επιχειρήσεων, καθώς και την αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου από την ειδική εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7.» 29. Η παρ. 12 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται «12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα, ιδίως οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υπαγωγή των µεταφορικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 3.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3887 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 22/4/2010, ο κ. Θ. Τσιόκας, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υποδοµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Εκθέσεις 67 Επιµέλεια: Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΚΩΤΣΗ Β. ΛΥΧΝΑΡΑΣ Σ. ΣΠΑΘΗ Θ. ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ 3049/2002 ΦΕΚ: Α 212 20020910 Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 13α του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα