Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασµάτων». Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,41 µε εξασφαλισµένη πίστωση του προϋπολογισµού του ήµου Αλεξ/πολης για το Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ..Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στον ήµο το αργότερο µέχρι 06/06/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ιαγωνισµού από ώρα 10:30 µέχρι 11:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα δηλαδή την 05/06/2014. ήµος Αλεξανδρούπολης - Λ. ηµοκρατίας Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα. ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας, γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για ορισµένα µόνο από τα ζητούµενα είδη, για ολόκληρη ωστόσο την προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόµενων ειδών (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

2 γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούµενες προδιαγραφές. δ) Όσοι από τους συµµετέχοντες καταθέσουν προσφορές για τα Α.Τ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (είδη φυτοπαθολογικού υλικού) πρέπει να προσκοµίσουν τις απαραίτητες άδειες εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν άδεια εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην οποία να αναγράφεται ο ειδικός κωδικός εµπόρου γεωργικών φαρµάκων. ε) Όσοι από τους συµµετέχοντες καταθέσουν προσφορές για τα Α.Τ. 13,14,15,16,17 (είδη λιπασµάτων) πρέπει να προσκοµίσουν τις απαραίτητες άδειες εµπορίας λιπασµάτων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. στ) Ασφαλιστική ενηµερότητα ζ) Φορολογική ενηµερότητα στ) Τεχνική Προσφορά ζ) Οικονοµική προσφορά (σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου) ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφεροµένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, τµηµατικά, µέσα σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών µε την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 Αρ. Μελ.: 17 / 2014 Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασµάτων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προβεί στην προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασµάτων για την κάλυψη των αναγκών του και συγκεκριµένα: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για την καταπολέµηση ζιζανίων, εντόµων και µυκήτων που υπάρχουν σε χώρους πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του καλλικρατικού ήµου, καθώς και των κοιµητηρίων, ο δήµος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στην προµήθεια ζιζανιοκτόνων, εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων κλπ. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό για την προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού έχουν αυτοί που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Αναλυτικότερα θα γίνει η προµήθεια διάφορων τύπων ανόργανων λιπασµάτων µε βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο Ν, φώσφορο Ρ και κάλιο Κ, καθώς και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο Fe, µαγνήσιο Mg, ψευδάργυρο Zn, Βόριο (Β) κλπ., τα οποία είναι απαραίτητα για την ισορροπηµένη θρέψη των φυτών. Με την προµήθεια αυτή θα καλυφθούν οι ανάγκες σε λίπανση που προκύπτουν στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του καλλικρατικού ήµου, όπως νησίδες, πάρκα και παρτέρια φυτεµένα µε γκαζόν και καλλωπιστικά φυτά. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό για την προµήθεια λιπασµάτων έχουν αυτοί που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες εµπορίας λιπασµάτων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τονίζεται, ότι η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει τµηµατικά κατόπιν εντολής της αρµόδιας υπηρεσίας. Η συνολική δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των ,41 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2014 στους Κ.Α και Κ.Α για την προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και στον Κ.Α για την προµήθεια λιπασµάτων. Αλεξανδρούπολη Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙ ΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ Γεωπόνος

4 Αρ. Μελ.: 17 / 2014 Έργο:«Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασµάτων» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για όλα τα προς προµήθεια είδη φυτοπαθολογικού υλικού θα πρέπει να υπάρχει έγκριση σε ισχύ από το Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η ηµεροµηνία λήξης της δραστικής ουσίας του κάθε προς προµήθεια σκευάσµατος δεν θα είναι προγενέστερη από τις Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρηµένες, στεγνές, χωρίς φθορές. Συγκεκριµένα, για το κάθε είδος χωριστά πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 1. Ζιζανιοκτόνο διασυστηµατικό: Μη εκλεκτικό, διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο, σε µορφή υδατικού διαλύµατος, για την καταπολέµηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Glyphosate, ως άλας ισοπροπυλαµίνης. 2. Εντοµοκτόνο διασυστηµατικό: ιασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου σε µορφή υδατικού διαλύµατος, για την καταπολέµηση κυρίως µυζητικών εντόµων. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Imidacloprid. 3. Εντοµοκτόνο πυρεθρινοειδές: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου για την αντιµετώπιση µυζητικών και µασητικών εντόµων. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Deltamethrin. 4. Ακαρεοκτόνο: Εντοµοκτόνο ακαρεοκτόνο στοµάχου και επαφής. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Abamectin. 5. Μυκητοκτόνο διασυστηµατικό: ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Myclobutanil. 6. Ωιδιοκτόνο: ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση. Κυρίως για την καταπολέµηση του Ωιδίου στα καλλωπιστικά υπαίθρου. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Penconazole. 7. Προσκολλητικό λάδι: ιαβρέκτης από οργανικό προσκολλητικό, κατάλληλο για τη βελτίωση της προσκολλητικής και διαβρεκτικής ικανότητας του ψεκαστικού υγρού. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Ethoxylated isodecyl alcohol. 8. Θερινός πολτός: Εντοµοκτόνο θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδόπτερων. Χρησιµοποιείται για βιολογική καταπολέµηση. Εγγυηµένη δραστική ουσία: Parrafin oil. 9. Bacillus Thuringiensis: Βιολογικό εντοµοκτόνο στοµάχου, µε εκλεκτική δράση κατά προνυµφών λεπιδοπτέρων. 10. Ανόργανο Μυκητοκτόνο: Ανόργανο µυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση. Χρησιµοποιείται για βιολογική καταπολέµηση. Βρέξιµη σκόνη µε δραστική ουσία: µεταλλικός χαλκός σε µορφή οξυχλωριούχου χαλκού.

5 11. Εντοµοκτόνο φυσικών πυρεθρινών: Εντοµοκτόνο επαφής της οµάδας των φυσικών πυρεθρινών. Χρησιµοποιείται για βιολογική καταπολέµηση. Κατάλληλο για καταπολέµηση θριπών, αφίδων, αλευρωδών. ρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό τους. ραστική ουσία pyrethrins. 12. Μυκητοκτόνο επαφής: Μυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική δράση. Χρησιµοποιείται για βιολογική καταπολέµηση. Κατάλληλο για καταπολέµηση ωιδίου στην τριανταφυλλιά. ραστική ουσία: sulphur. Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Όλα τα σκευάσµατα θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρηµένες, στεγνές, χωρίς φθορές. Τα λιπάσµατα θα είναι διαφόρων συνθέσεων και συγκεκριµένα για κάθε είδος χωριστά θα ισχύουν τα παρακάτω: 13. Λίπασµα σύνθεσης 15N-15P-15K (συσκευασία 25kgr): Το λίπασµα θα έχει σύνθετη κοκκώδη µορφή, µε χηµική σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και αφοµοιωσιµότητα. Ο τύπος αυτός του λιπάσµατος εξυπηρετεί τις ανάγκες για βασική λίπανση. 14. Λίπασµα σύνθεσης 12Ν-12P-17K+2Mg+ΤΕ (συσκευασία 25kgr): Το λίπασµα θα έχει σύνθετη κοκκώδη µορφή, µε σταθερή χηµική σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία. Λόγω της σύνθεσής του, είναι ιδανικό για την λίπανση καλλωπιστικών φυτών και χλοοτάπητες. 15. Βιολογικό λίπασµα σύνθεσης Mg (συσκευασία 25kgr): To λίπασµα θα έχει σύνθετη κοκκώδη µορφή, µε σταθερή σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και αφοµοιωσιµότητα. Λόγω της σύνθεσης του, είναι ιδανικό για την λίπανση καλλωπιστικών φυτών. 16. Βιολογικό λίπασµα σύνθεσης MgO+0.2B (συσκευασία 25Kgr): Το λίπασµα θα έχει σύνθετη κοκκώδη µορφή, µε σταθερή σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και αφοµοιωσιµότητα. Λόγω της σύνθεσης του, είναι ιδανικό για την ανάπτυξη κυρίως των βλαστών και των φύλλων. 17. Φυσικό εκχύλισµα φυκιού (συσκευασία 1lt): Φυσικό εκχύλισµα φυκιού, µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ορµόνες ανάπτυξης αυξίνη και κυτοκινίνη. Ιδανικό για την ανάπτυξη των ριζών καθώς και την ανάπτυξη και ποιότητα του καρπού και άνθους. Αλεξανδρούπολη 24/03/2014 Αλεξανδρούπολη 24/03/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΤΛΑΚΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΜΑΤΖΙ ΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ Γεωπόνος

6 Αρ. Μελέτης: 17 / 2014 Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασµάτων» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο της µελέτης είναι η προµήθεια: - ζιζανιοκτόνων, εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων κλπ. Για την καταπολέµηση ζιζανίων, εντόµων και µυκήτων που υπάρχουν σε χώρους πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του καλλικρατικού ήµου, καθώς και των κοιµητηρίων. - προµήθεια λιπασµάτων προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε λίπανση που προκύπτουν στους χώρους πρασίνου του καλλικρατικού ήµου. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. και του Ν. 2286/1995. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 4 Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) ιακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5 Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ηµέρες. Άρθρο 6 Προθεσµία περαίωσης Η προθεσµία περαίωσης της προµήθειας ορίζεται για ένα έτος.

7 Άρθρο 7 Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προµήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προµήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 8 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει, από τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 9 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ήµο. Αλεξανδρούπολη 24 / 03 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αλεξανδρούπολη 24 / 03 / 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Πατλακίδης Κώστας Νεραντζιά Κουµατζίδου Γεωπόνος