Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Προμήθεια γκαζόν σπόρων φυτών - δενδρυλλίων» Αρ. Μελέτης: Αρ.Πρωτ Διακήρυξης 66 / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη -ανά ομάδα ειδών- τιμή για την: «Προμήθεια γκαζόν σπόρων φυτών - δενδρυλλίων». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,50 με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης για το Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης το αργότερο μέχρι ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 09.00πμ μέχρι 09.30πμ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας δηλαδή την Δήμος Αλεξανδρούπολης - Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και υποβάλλονται εις διπλούν,είναι: α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2 β Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. γ) Τις κατά περίπτωση νόμιμες άδειες κατοχής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του ΥΠΑΠΕΝ. δ) Οικονομική προσφορά ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη-ανά ομάδα ειδών -τιμή εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης, τμηματικά, από την υπογραφή της σύμβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 66 / 2015 Έργο: «Προμήθεια γκαζόν σπόρων φυτών - δενδρυλλίων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπετε να γίνει προμήθεια σπόρων γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων, τα οποία θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία του καλλικρατικού δήμου Αλεξανδρούπολης. Η προμήθεια θα καλύψει αυξημένες ανάγκες του Δήμου. Συγκεκριμένα, πέρα από τα μεμονωμένα σημεία που θα γίνουν συμπληρώματα, θα τοποθετηθεί φυτικό υλικό στα: - Παρτέρια και ζαρντινιέρες του Καλλικρατικού Δήμου γενικότερα (Αλεξανδρούπολη, Δημοτικά Διαμερίσματα και Δημοτικές Ενότητες). - Στις νησίδες Χηλής, Απολλωνιάδος, Παραλιακής, κ.λ.π. - Στις νησίδες των Φερών. - Στο κάτω πάρκο του Αγ. Βασιλείου, στο πάρκο Αν. Θράκης και στο πάρκο Ποιμενίδη, όπου έχουν καταγραφεί μεγάλες ανάγκες σε φυτικό υλικό. Τονίζεται, ότι η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας και σε τοποθεσίες που θα υποδείξει κάθε φορά η υπηρεσία. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε ,50 συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 με Κ.Α Αλεξανδρούπολη 18 / 8 / 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Νεραντζιά Κουματζίδου Γεωπόνος Π.Ε

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 66 / 2015 Έργο: «Προμήθεια γκαζόν σπόρων φυτών - δενδρυλλίων» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ιούς και ασθένειες και φυτοϋγειονομικά ελεγμένα από δημόσιες κρατικές υπηρεσίες. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας και σε τοποθεσίες που θα υποδείξει κάθε φορά η υπηρεσία. Οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται παρακάτω. Α. Ετήσια 1. Γεράνια (Σαρδελιά) : Η λατινική του ονομασία είναι «Pelargonium zonale», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 3 λίτρων. 2. Πανσές : Η λατινική του ονομασία είναι «Viola tricolor» της οικογένειας Violaceae, η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε κυπελλάκι ή γλαστράκι 0,5 λίτρων. 3. Κατηφές - Ταγέτης: Η λατινική του ονομασία είναι «Tagetes erecta» της οικογένειας Compositae, χρώματος κιτρινοπορτοκαλί, η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε κυπελλάκι ή γλαστράκι 0,5 λίτρων. 4. Σελόσια ή λειρί του κόκορα: Η λατινική του ονομασία είναι «Celosia cristata» της οικογένειας Amaranthaceae χρώματος πράσινου η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρες των 3 λίτρων. 5. Βεγόνια ( dracon): Η λατινική του ονομασία είναι «Βegonia semperflorens» της οικογένειας των Begoniaceae η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρες των 3 λίτρων. 6. Καλέντουλα: Η λατινική του ονομασία είναι «Calendula officinalis» της οικογένειας Compositae η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε κυπελλάκι ή γλαστράκι 0,5 λίτρων. 7. Διμορφοθήκη: Η λατινική του ονομασία είναι «Dimorphotheca sinuata» της οικογένειας Compositae η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 2,5 λίτρων. 8. Kυκλάμινο μεγάλο: Η λατινική του ονομασία είναι «Cyclamen persicum» της οικογένειας Primulaceae η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 3 λίτρων.

5 Β. Θάμνοι 9. Βιβούρνο αειθαλές: Η λατινική του ονομασία είναι «Viburnum tinus» οικογένειας Scrophulariaceac, κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος 0,60-0,70μ και θα βρίσκεται σε γλάστρα 5 λίτρων. 10. Λαγκεστρέμια: Η λατινική του ονομασία είναι «Lagestremia indica» οικογένειας Lythraceae, κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος 0,60-0,70μ και θα βρίσκεται σε γλάστρα 5 λίτρων. 11. Γκάουρα: Η λατινική του ονομασία είναι «Gaura» οικογένειας Gaura lindheimeri κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος 0,40-0,50μ και θα βρίσκεται σε γλάστρα 5 λίτρων. 12. Τριανταφυλλιά Europeana (Ευρωπαία): Τριανταφυλλιά χαμηλού θάμνου με τριαντάφυλλα σε μπουκέτο, χρώματος κόκκινου, η παραλαβή θα γίνει σε γλάστρα 20εκ. 13. Τριανταφυλλιά Iceberg (Χιονούλα): Τριανταφυλλιά θαμνώδης με τριαντάφυλλα σε μπουκέτο, χρώματος άσπρου, η παραλαβή θα γίνει σε γλάστρα 20εκ. 14. Πικροδάφνη: Η λατινική του ονομασία είναι «Nerium oleander» οικογένειας Apocynaceae, χρώματος κόκκινο, κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος 1,20 μ και θα βρίσκεται σε γλάστρα 5 λίτρων. 15. Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος: Η λατινική του ονομασία είναι «Juniperus horizontalis» της οικογένειας cupressaceae, χρώματος κόκκινο, κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος 1,20 μ και θα βρίσκεται σε γλάστρα 5 λίτρων. Γ. Δένδρα 16. Μανόλια Μεγανθής: Η λατινική του ονομασία είναι «Magnolia grandiflora» της οικογένειας Magnolaceae, κατά την παραλαβή το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 9 λίτρων και το ύψος του φυτού 1,30-1,50μ. 17. Φωτίνια δένδρο: Η λατινική του ονομασία είναι «Photinia glabra» της οικογένειας Rosaceae, κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος 1,00 μ και θα βρίσκεται σε μπάλα χώματος 0,5μ ή αντίστοιχη γλάστρα. 18. Λαγκεστρέμια δενδρώδης: Η λατινική του ονομασία είναι «Lagestroemia indica» οικογένειας Lythraceae, κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος 2,50 μ και θα βρίσκεται σε γλάστρα 20 λίτρων. 19. Ιβίσκος συριακός: Η λατινική του ονομασία είναι «Hibiscus syriacus» της οικογένειας Μalcaceae, κατά την παραλαβή το φυτό θα έχει ύψος περίπου 2,00 μέτρα και περίμετρος κορμού 6-8 εκ. Δ. Σπόροι γκαζόν 20. Μίγμα πολυειδικό τύπου Νο 21 special: Πολυειδικό μίγμα σπόρων, κυρίως ψυχρόφιλων ειδών. Μίγμα κυρίως κατάλληλο για χρήση σε κήπους, πάρκα, χώρους αναψυχής, με γρήγορη εγκατάσταση και καλή αναπλαστική ικανότητα. Θα αποτελείται από : - Lolium perenne, - Festuca Rubra, - Poa pratensis - Festuca arudinaceae

6 Οι περιεχόμενες ποικιλίες των ειδών πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (υφή, πυκνότητα, χρώμα, κ.λ.π) Η προσαρμογή του μίγματος και η δυνατότητα αναπτύξεως στα εδαφοκλιματικά δεδομένα της περιοχής μας να είναι εξασφαλισμένα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο : «Προμήθεια γκαζόν σπόρων φυτών - δενδρυλλίων» Αριθμό μελέτης: 66 / 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Α) ΕΤΗΣΙΑ Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Δαπάνη (σε 1 Γεράνια - Σαρδελιά τεμάχια , ,00 2 Πανσές τεμάχια , ,00 3 Κατηφές - Ταγέτης τεμάχια ,90 900,00 4 Σελόσια ή λειρί του κόκκορα τεμάχια 200 3,50 700,00 5 Βεγόνια dragon τεμάχια 200 4,00 800,00 6 Καλέντουλα τεμάχια ,90 900,00 7 Διμορφοθήκη τεμάχια 250 4, ,00 8 Κυκλάμινα μεγάλα τεμάχια 250 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (A) 15825,00 (Β) ΘΑΜΝΟΙ Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Δαπάνη (σε 9 Βιβούρνο αειθαλές τεμάχια 150 6,00 900,00 10 Λαγκεστρέμια θαμνώδης τεμάχια 100 5,00 500,00 11 Γκάουρα τεμάχια 250 5, ,00 12 Τριανταφυλλιά Europeana τεμάχια 400 5, ,00 13 Τριανταφυλλιά iceberg τεμάχια 350 5, ,00 14 Πικροδάφνη τεμάχια , ,00 15 Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος τεμάχια , ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Β) 12500,00

7 (Γ) ΔΕΝΔΡΑ Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμη Μονάδος (σε Δαπάνη (σε 16 Μανόλια μεγανθής τεμάχια 20 50, ,00 17 Φωτίνια δενδρώδης τεμάχια 30 35, ,00 18 Λαγκεστρέμια δενδρώδης τεμάχια 55 35, ,00 19 Ιβίσκος συριακός δενδρώδης τεμάχια 45 30, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Γ) 5325,00 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 33650,00 Φ.Π.Α 13% 4374,50 ΣΥΝΟΛΟ (1) 38024,50 (Δ) ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Δαπάνη 20 Μίγμα πολυειδικό τύπου Νο 21 special κιλά 200 8, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Δ) 1600,00 Φ.Π.Α 23% 368,00 ΣΥΝΟΛΟ (2) 1968,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2) 39992,50 Αλεξανδρούπολη 18 /08/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κωνσταντίνος Πατλακίδης Αλεξανδρούπολη 18/08/2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Νεραντζιά Κουματζίδου Γεωπόνος Π.Ε

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 66 / 2015 Έργο: «Προμήθεια γκαζόν σπόρων φυτών - δενδρυλλίων» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια σπόρων γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων, τα οποία θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. και του Ν. 2286/1995. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 4 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 5

9 Ισχύς προσφορών Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες. Άρθρο 6 Προθεσμία περαίωσης Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε 10 μήνες. Άρθρο 7 Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 8 Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει, από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 9 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Αλεξανδρούπολη 18 / 8 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αλεξανδρούπολη 18 / 8 / 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Κωνσταντίνος Πατλακίδης Νεραντζιά Κουματζίδου Γεωπόνος Π.Ε

10