Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)"

Transcript

1 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης Φεβρουαρίου 2004) 1 Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαϊδελβέργης αποφάσισε επί του Άρθρου 4, παρ. 5 του Καταστατικού του Δήμου Χαϊδελβέργης περί της συγκρότηση ενός Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2003 στις 12 Φεβρουαρίου 2004 την εξής τροποποίηση: (1) Τα εκλογικά όργανα αποτελούν Άρθρο 1 Εκλογικά όργανα 1. Ο/Η δήμαρχος ή ένας/μία ορισμένος από αυτόν/αυτήν εκπρόσωπος, ως επόπτης των εκλογών 2. Η εκλογική επιτροπή, 3. Οι εφορευτικές επιτροπές. (2) Οι υποψήφιοι/υποψήφιες και τα έμπιστα πρόσωπα για ένα ψηφοδέλτιο δεν μπορούν να είναι μέλη κανενός εκλογικού οργάνου. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι μέλος σε περισσότερα του ενός εκλογικά όργανα. Το Άρθρο 3, παρ. 1, στοιχείο 2 παραμένει ως έχει. Άρθρο 2 Επόπτες των εκλογών (1) Ο/Η επόπτης των εκλογών μπορεί να διορίζει για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του γενικά ή για μεμονωμένες περιπτώσεις υπαλλήλους του Δήμου. (2) Κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών, ο/η επόπτης των εκλογών είναι υπεύθυνος για την εκλογική υπηρεσία. Άρθρο 3 Εκλογική επιτροπή (1) Για κάθε εκλογική διαδικασία σχηματίζεται εκλογική επιτροπή. Η εκλογική επιτροπή αποτελείται από τον/την επόπτη των εκλογών ή τον/την εντεταλμένο/η του ως προεδρεύοντα, τρία μέλη του δημοτικού συμβουλίου καθώς και από το πολύ τρεις ψηφοφόρους. Τα μέλη της εκλογικής επιτροπής εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Τα αλλοδαπά μέλη της εκλογικής επιτροπής θα πρέπει να είναι διαφορετικών εθνικοτήτων. 1 Τροποποιηθέν από: Καταστατικό της 22ας Απριλίου 2004 (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 5/5/2004), Καταστατικό της 5ης Φεβρουαρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 18/2/2009), Καταστατικό της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 27/12/2013),

2 (2) Τα αλλοδαπά μέλη της εκλογικής επιτροπής επιλέγονται βάσει των προτάσεων του θητεύοντος Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης. Πρέπει να κατέχουν τη γερμανική γλώσσα. (3) Η εκλογική επιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση. Αποφασίζει περί ενστάσεων κατά αποφάσεων του/της επόπτη των εκλογών και περί της έγκρισης και σειράς των συνδυασμών. Επιπλέον, η εκλογική επιτροπή διαπιστώνει το εκλογικό αποτέλεσμα και την κατανομή των εδρών. Αποφασίζει, επίσης, περί ενστάσεων κατά της εκλογικής διαδικασίας βάσει του Άρθρου 21, παρ. 7. (4) Η εκλογική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. Άρθρο 4 Εκλογικές περιφέρειες Ο/Η επόπτης των εκλογών αποφασίζει ποιες εκλογικές περιφέρειες θα δημιουργηθούν, πού θα συσταθεί το εκάστοτε εκλογικό κέντρο καθώς και περί των περιφερειών που θα ψηφίσουν με ταχυδρομική ψηφοφορία. Άρθρο 5 Εφορευτικές επιτροπές (1) Για κάθε εκλογικό τμήμα, ο/η επόπτης των εκλογών διορίζει μια εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τον/την δικαστικό αντιπρόσωπο, τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, έναν/μία γραμματέα και δύο έως έξι μέλη. Ο/Η δικαστικός/ή αντιπρόσωπος, ο/ή αναπληρωτής/τριά του/της, ο/η γραμματέας είναι υπάλληλοι του Δήμου. Τα μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου και να κατέχουν τη γερμανική γλώσσα. Κατά το διορισμό της, οφείλει να επισημαίνεται στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ότι είναι υποχρεωμένα να διεκπεραιώνουν το καθήκον τους αμερόληπτα και να τηρούν πάσα μυστικότητα. (2) Η εφορευτική επιτροπή λαμβάνει μέριμνα για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Κατόπιν της λήξης της εκλογικής διαδικασίας διαπιστώνει το εκλογικό αποτέλεσμα και παραδίδει τα έγγραφα που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία στην εκλογική υπηρεσία. Η εκλογική διαδικασία και η διαπίστωση του εκλογικού αποτελέσματος στο εκλογικό τμήμα γίνονται δημόσια. (3) Η εφορευτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη, μεταξύ των οποίων ο/η δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο/η αναπληρωτής/τρια του/της. (4) Όσον αφορά τη δημιουργία εφορευτικών επιτροπών για ταχυδρομική ψηφοφορία σύμφωνα με το Άρθρο 4, ο αριθμός των ταχυδρομικών ψήφων που ενδέχεται να κατατεθούν σε μια τέτοια επιτροπή δεν πρέπει να είναι τόσο μικρός ώστε να διακρίνεται τι έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι, επομένως στην επιτροπή πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον 50 ψήφοι. Κατά τα άλλα, για τις εφορευτικές επιτροπές που ασχολούνται με την ταχυδρομική ψηφοφορία ισχύουν οι παράγραφοι 1-3. Ο/Η επόπτης των εκλογών μπορεί να καθορίσει εάν μία ή περισσότερες εφορευτικές επιτροπές θα διαπιστώσουν το αποτέλεσμα της ταχυδρομικής ψηφοφορίας μαζί με το εκλογικό αποτέλεσμα στην εκλογική περιφέρεια.

3 Άρθρο 6 Εκλογικός κατάλογος Ο Δήμος καταρτίζει για κάθε εκλογικό κέντρο έναν εκλογικό κατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου με πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση. Δεν πραγματοποιείται δημοσίευση του εκλογικού καταλόγου. Άρθρο 7 Ειδοποίηση των ψηφοφόρων Ο Δήμος ειδοποιεί μετά την δημόσια ανακοίνωση των εκλογών (Άρθρο 11) όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου μέσω μιας ειδοποίησης ότι περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο. Η ειδοποίηση αναγράφει εκτός των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου, το εκάστοτε εκλογικό κέντρο, καθώς και την ημερομηνία και διάρκεια των εκλογών. Σε περίπτωση δημιουργίας περιφερειών για ταχυδρομική ψηφοφορία (Άρθρο 4) η ειδοποίηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παροχή ενός πιστοποιητικού ψήφου, την αίτηση για ένα τέτοιο καθώς και την αποστολή των δικαιολογητικών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επιστολή. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά του εκλογικού καταλόγου (1) Εάν κάποιος/α ψηφοφόρος δεν λάβει ειδοποίηση περί των εκλογών, μπορεί να αιτηθεί στην εκλογική υπηρεσία τη συμπερίληψή του στον εκλογικό κατάλογο έως 24 ημέρες πριν από τις εκλογές. Επιπλέον, μπορεί να αιτηθεί κανείς τη διόρθωση της υπάρχουσας εγγραφής του στον εκλογικό κατάλογο. Επί των αιτήσεων αποφασίζει ο/η επόπτης των εκλογών. (2) Ένσταση κατά της απόφασης του/της επόπτη των εκλογών μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος εντός μίας εβδομάδας στην εκλογική επιτροπή. Επί της ένστασης αποφασίζει η εκλογική επιτροπή το αργότερο την 4η ημέρα πριν από τις εκλογές. Άρθρο 9 Τροποποιήσεις του εκλογικού καταλόγου Ο/Η επόπτης των εκλογών μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στους εκλογικούς καταλόγους, ειδικότερα όσον αφορά την αυτεπάγγελτη εγγραφή και διαγραφή ψηφοφόρων, εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 1 του Καταστατικού. Άρθρο 10 Οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων Οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να οριστικοποιηθούν τη δεύτερη ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών, τη 12η μεσημβρινή, κι αφότου έχουν ληφθεί υπόψη τροποποιήσεις βάσει του Άρθρου 9, καθώς και οι αποφάσεις του/της επόπτη των εκλογών βάσει του Άρθρου 8. Η οριστικοποίηση πιστοποιείται επάνω στους εκλογικούς καταλόγους.

4 Άρθρο 11 Κλήση για κατάθεση συνδυασμών Ο/Η επόπτης των εκλογών κοινοποιεί το γεγονός των εκλογών την 85η ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών και καλεί για κατάθεση συνδυασμών. Με την κλήση αυτή γίνεται μνεία στις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού, καθώς και στις διατάξεις του Άρθρου 12. Άρθρο 12 Κατάθεση συνδυασμών (1) Οι συνδυασμοί μπορούν να κατατίθενται το νωρίτερο την ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης των εκλογών (Άρθρο 11) έως το αργότερο την 45η ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών, τη 12η μεσημβρινή, στην εκλογική υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τυποποιημένα έντυπα τα οποία διατίθενται από το Δήμο. (2) Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή ή μια χαρακτηριστική λέξη. (3) Σε κάθε συνδυασμό, οι υποψήφιοι πρέπει να αναγράφουν με κεφαλαίους ή τυπογραφικούς λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμό τους, την ημερομηνία γέννησής τους, το επάγγελμα ή τον τίτλο τους καθώς και τη διεύθυνση της κατοικίας τους στη Χαϊδελβέργη. (4) Ένας συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει το ανώτατο 14 υποψηφίους. Κάθε συνδυασμός πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο αλλοδαπούς με υπηκοότητα 1. ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2. ενός κράτους της Ευρώπης το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 3. ενός κράτους εκτός Ευρώπης. Ο συσχετισμός συνδυασμών δεν επιτρέπεται. (5) Σε ένα ειδικό τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται από το Δήμο, κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει υπογράφοντας ιδιοχείρως ότι 1. συμφωνεί με την υποψηφιότητά του σε έναν συνδυασμό. Η δήλωση συμφωνίας είναι αμετάκλητη, 2. μιλά και καταλαβαίνει τα Γερμανικά, 3. πληροί τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, 4. ότι δεν ανήκει σε καμία οργάνωση που έχει απαγορευθεί εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ούτε υποστηρίζει κάποια τέτοια, 5. σε περίπτωση εκλογής του, έχει σκοπό να τηρεί τις βασικές αξίες και τις συνταγματικές αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά την εθελοντική του δράση. (6) Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να υποστηρίξει με την υπογραφή του μόνο έναν συνδυασμό. Πολλαπλές υπογραφές δεν έχουν ισχύ. Οι υπογεγραμμένοι πρέπει να αναγράφουν με κεφαλαίους ή τυπογραφικούς λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμό τους, την ημερομηνία γέννησής τους, το επάγγελμα ή τον τίτλο τους καθώς και τη διεύθυνση της κατοικίας τους στη Χαϊδελβέργη. Ο συνδυασμός μπορεί να υπογραφεί και από τους υποψηφίους. Για τις υπογραφές υποστήριξης χρησιμοποιούνται ειδικά τυποποιημένα έντυπα τα οποία διατίθενται από το Δήμο. (7) Για κάθε συνδυασμό πρέπει να οριστούν ένα έμπιστο πρόσωπο και ένας αναπληρωτής, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι και υποχρεωμένοι να εξετάζουν τις σχετικές με το συνδυασμό απαιτούμενες δηλώσεις για τυχόν ασάφειες ή ελλείψεις και να τις διορθώνουν.

5 Εάν στο συνδυασμό δεν ορίζονται έμπιστα πρόσωπα, νοούνται ως έμπιστα άτομα οι δύο πρώτοι υποψήφιοι. (1) Ένας συνδυασμός είναι άκυρος, Άρθρο 13 Άκυροι συνδυασμοί 1. εάν δεν έχει κατατεθεί στο Δήμο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Άρθρο 12, παρ. 1., 2. εάν δεν έχει κατατεθεί στα ειδικά τυποποιημένα έντυπα που διατίθενται από το Δήμο, 3. εάν δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα βάσει του Άρθρου 12, παρ. 5 στοιχεία και τις δηλώσεις των υποψηφίων, 4. εάν δεν έχει υπογραφεί από τον προβλεπόμενο αριθμό ψηφοφόρων έως τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης, 5. εάν δεν προτείνει εκλόγιμα πρόσωπα, 6. εάν δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία των υπογεγραμμένων, ή όταν αυτά δεν είναι αναγνώσιμα, ή αν μετά τη διαγραφή δε συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός. (2) Στις περιπτώσεις της παρ. 1, στοιχεία 3 και 5, ο συνδυασμός είναι άκυρος μόνο σε σχέση με εκείνους τους υποψηφίους τους οποίους αφορά η έλλειψη. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, στοιχείο 6, ο συνδυασμός είναι άκυρος μόνο εφόσον λόγω των ελλείψεων δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των έγκυρων υπογραφών. Άρθρο 14 Έλεγχος, έγκριση και δημόσια κοινοποίηση των συνδυασμών (1) Ο/Η επόπτης των εκλογών ελέγχει τους κατατεθειμένους συνδυασμούς υπό το πρίσμα του Άρθρου 13 και ζητά από τα έμπιστα πρόσωπα να διορθώσουν θεραπεύσιμες ελλείψεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης (Άρθρο 12, παρ. 1). (2) Η εκλογική επιτροπή ελέγχει τους κατατεθειμένους συνδυασμούς υπό το πρίσμα του Άρθρου 13 και αποφασίζει το αργότερο έως την 30η ημέρα πριν από τις εκλογές σχετικά με την έγκρισή τους. Άκυροι συνδυασμοί πρέπει να απορρίπτονται. (3) Οι συνδυασμοί αριθμούνται σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους. Σε περίπτωση ταυτόχρονης κατάθεσης, η σειρά αποφασίζεται με κλήρωση. (4) Ο/Η επόπτης των εκλογών ανακοινώνει τους εγκεκριμένους συνδυασμούς με τη σειρά τους σύμφωνα με την παρ. 3 το αργότερο την 24η ημέρα πριν από τις εκλογές. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του Άρθρου 12, παρ. 3, με τη διαφορά ότι αντί της ημερομηνίας γέννησης δίνεται μόνο το έτος. Άρθρο 15 Ψηφοδέλτια (1) Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι συνδυασμοί με τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται στη δημόσια ανακοίνωση βάσει του Άρθρου 14, παρ. 4, χωρίς όμως την ημερομηνία γέννησης.

6 (2) Η δομή των ψηφοδελτίων ορίζεται από τον/την επόπτη των εκλογών. (3) Οι εκλογείς παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτιά τους στο εκλογικό κέντρο ή μαζί με το πιστοποιητικό ψήφου. Άρθρο 16 Ανακοίνωση περί διεξαγωγής των εκλογών (1) Ο/Η επόπτης των εκλογών οφείλει να ανακοινώσει το αργότερο την έκτη ημέρα πριν από τις εκλογές την ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας, τις εκλογικές περιφέρειες και τα εκλογικά κέντρα καθώς και τον τρόπο ψηφοφορίας, ενώ αντί να αναφερθούν οι αριθμοί των εκλογικών περιφερειών με τα όριά τους και τα εκλογικά τους κέντρα μπορεί να γίνει μνεία στα στοιχεία στην ειδοποίηση περί εκλογών. Εκεί πρέπει να γίνεται αναφορά 1. στο ότι τα ψηφοδέλτια παράγονται από την υπηρεσία και θα είναι διαθέσιμα στο εκλογικό κέντρο, 2. στον αριθμό των ψήφων που διαθέτει ο/η εκλογέας, 3. στον τρόπο με τον οποίο επισημαίνεται το ψηφοδέλτιο, 4. στο ποιοι υποψήφιοι μπορούν να εκλεγούν και πόσες ψήφοι μπορούν να δοθούν σε έναν υποψήφιο, 5. στο ότι οι προσθήκες ή επιφυλάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20 καθώς και κάθε σημείωση επάνω στον εκλογικό φάκελο καθιστά την ψήφο άκυρη. (2) Η ειδοποίηση ή ένα απόσπασμά της, το οποίο δεν χρειάζεται να περιέχει την αρίθμηση και οριοθέτηση των εκλογικών περιφερειών πρέπει να προσκομιστεί πριν από την ψηφοφορία ή στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το εκλογικό κέντρο. Άρθρο 17 Εκλογική διαδικασία, Ψηφοφορία (1) Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα για όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Η ημέρα των εκλογών ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η ώρα των εκλογών αποφασίζεται με ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 3, παρ. 8 του Καταστατικού). (2) Δικαίωμα ψήφου έχει μόνο όποιος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και έχει υπογράψει μια δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι ο όρος του Άρθρου 4, παρ. 1 του Καταστατικού δεν ισχύει για αυτόν/αυτήν. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται πάνω στην κάρτα ειδοποίησης για τις εκλογές, την οποία ο/η ψηφοφόρος θα πρέπει να φέρει μαζί του ή πάνω στα έντυπα τα οποία διατίθενται στο εκλογικό κέντρο. Εάν του ζητηθεί, ο/η ψηφοφόρος πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του. (3) Η εκλογική διαδικασία, καθώς και η διαπίστωση του εκλογικού αποτελέσματος γίνονται δημόσια. Στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το εκλογικό τμήμα, οποιασδήποτε προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων λεκτικά, γραπτά, μέσω ήχου ή εικόνας απαγορεύεται. (4) Η επισήμανση του ψηφοδελτίου και η τοποθέτηση αυτού στον εκλογικό φάκελο επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο εντός του παραβάν. (5) Οι ψηφοφόροι δίνουν την ψήφο τους σε ένα ή περισσότερα ψηφοδέλτια 1. σημειώνοντας έναν σταυρό πίσω από το τυπογραφημένο όνομα των υποψηφίων στους οποίους θέλει να δώσει μία ψήφο, αναγράφοντας το όνομα ή με άλλον σαφή τρόπο,

7 σημειώνοντας τον αριθμό «2» ή «3» πίσω από το όνομα των υποψηφίων στους οποίους θέλει να δώσει δύο ή τρεις ψήφους, επαναλαμβάνοντας το όνομα ή με άλλον σαφή τρόπο που υποδηλώνει δύο ή τρεις ψήφους. Οι εκλογείς μπορούν να δώσουν την ψήφο τους δίνοντας ένα ψηφοδέλτιο χωρίς επισήμανση ή με ολική επισήμανση. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε υποψήφιος το όνομα του οποίου είναι τυπογραφημένο στο ψηφοδέλτιο θεωρείται ότι έχει λάβει μία ψήφο. (6) Σε κάθε εκλογικό κέντρο πρέπει να υπάρχει αναρτημένο ένα αντίγραφο του Δημοτικού Κανονισμού για τη Βάδη-Βυττεμβέργη, του τοπικού εκλογικού νόμου και του τοπικού εκλογικού κανονισμού στη γερμανική γλώσσα, καθώς και ένα αντίγραφο του Καταστατικού και του παρόντος εκλογικού κανονισμού στη γερμανική γλώσσα και στις γλώσσες των ψηφοφόρων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 9, παρ. 2 του Καταστατικού. Άρθρο 18 Πιστοποιητικό ψήφου, Ταχυδρομική ψήφος (1) Ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και κωλύονται, λαμβάνουν κατόπιν αιτήματός τους ένα πιστοποιητικό ψήφου για να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο του Δήμου ή, σε περίπτωση δημιουργίας περιφερειών για ταχυδρομική ψηφοφορία, για να ψηφίσουν ταχυδρομικώς. Το πιστοποιητικό ψήφου μπορεί να κατατεθεί στην εκλογική υπηρεσία μέχρι τη δεύτερη ημέρα πριν από τις εκλογές, τη 12η μεσημβρινή, εγγράφως ή προφορικώς. Η έγγραφη μορφή θεωρείται πως έχει διαβιβαστεί και μέσω τηλεγραφήματος, τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπικού (φαξ) ή μέσω άλλου μέσου σε ηλεκτρονική μορφή. Προφορική διαβίβαση εξ αποστάσεως δεν επιτρέπεται. (2) Εάν ο ψηφοφόρος καταθέτει ταχυδρομική ψήφο, το πιστοποιητικό ψήφου πρέπει να συνοδεύεται από: 1. ένα επίσημο ψηφοδέλτιο 2. έναν επίσημο εκλογικό φάκελο 3. έναν επίσημο φάκελο ταχυδρομικής ψήφου 4. ένα δελτίο οδηγιών για τις εκλογές (3) Εάν ένας ψηφοφόρος που έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ψήφου διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο, το πιστοποιητικό ψήφου ανακηρύσσεται άκυρο. (4) Εάν ένας ψηφοφόρος έχει λάβει ένα πιστοποιητικό ψήφου, στον εκλογικό κατάλογο στη στήλη με τις παρατηρήσεις εισάγεται ένα «W». (5) Εάν η παροχή του πιστοποιητικού ψήφου αποτύχει, ο ψηφοφόρος δικαιούται να καταθέσει ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ. 2. (6) Όποιος ψηφίζει ταχυδρομικά, σημειώνει προσωπικά το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί μέσα στον εκλογικό φάκελο, τον οποίο και κλείνει, υπογράφει την προεκτυπωμένη επάνω στο πιστοποιητικό ψήφου δήλωση ταχυδρομικής ψήφου αναγράφοντας τον τόπο και την ημέρα, τοποθετεί τον κλειστό επίσημο εκλογικό φάκελο και το υπογεγραμμένο πιστοποιητικό ψήφου μέσα στον επίσημο φάκελο ταχυδρομικής ψήφου, τον οποίο και κλείνει, και αποστέλλει την ταχυδρομική ψήφο στην υπηρεσία που δηλώνεται επάνω στον φάκελο ταχυδρομικής ψήφου ή τον παραδίδει εκεί. (7) Τα πιστοποιητικά ψήφου και οι εκλογικοί φάκελοι ελέγχονται πριν από τη διαπίστωση του εκλογικού αποτελέσματος στα κέντρα που ψηφίζουν με ταχυδρομική ψηφοφορία. Αφότου οι ταχυδρομικές ψήφοι αφαιρεθούν από τους εκλογικούς φακέλους και τοποθετηθούν στην κάλπη, ωστόσο όχι πριν από τη λήξη της γενικής διάρκειας των εκλογών, το εκλογικό κέντρο διαπιστώνει και προσδιορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα.

8 Άρθρο 19 Διαδικασία των εκλογών Η διαδικασία των εκλογών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού. Κατά τα άλλα, για την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του δημοτικού κανονισμού της Βάδης- Βυττεμβέργης, του τοπικού εκλογικού νόμου καθώς και του τοπικού εκλογικού κανονισμού αναλόγως. (1) Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που Άρθρο 20 Άκυρα ψηφοδέλτια και ψήφοι 1. δεν κατατίθενται μέσα σε επίσημο εκλογικό φάκελο ή σε φάκελο συγκεκριμένο για άλλη εκλογική διαδικασία, 2. κατατίθενται σε έναν εκλογικό φάκελο ο οποίος διαφέρει από τους άλλους με τρόπο που διακινδυνεύει εμφανώς τη μυστικότητα της ψήφου ή που την περιέχει ένα σαφώς αισθητό αντικείμενο, 3. που δεν έχουν παραχθεί από την υπηρεσία ή που ισχύουν για άλλη εκλογική διαδικασία, 4. που δεν περιέχουν έγκυρες ψήφους, 5. είναι εντελώς διαγραμμένα, σκισμένα ή κομμένα, 6. που περιλαμβάνουν κάτι προσβλητικό ή που παραπέμπουν στον εκλογέα ή που περιέχουν μια επιφύλαξη όχι μόνο κατά συγκεκριμένων υποψηφίων ή όταν υπάρχει μια τέτοια δήλωση μέσα στον εκλογικό φάκελο, 7. που περιέχουν περισσότερες έγκυρες ψήφους από όσες διαθέτει ο/η εκλογέας. (2) Εάν ένας εκλογικός φάκελος περιέχει περισσότερα ίδια ψηφοδέλτια, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ένα. Εάν τα ψηφοδέλτια που περιέχονται στον εκλογικό φάκελο και ισχύουν για την ίδια ψηφοφορία δεν είναι όλα ίδια, ισχύει το εξής: 1. Ψηφοδέλτια χωρίς αλλαγές αποκλείονται από την καταμέτρηση, 2. από τα υπολειπόμενα ψηφοδέλτια που έχουν υποστεί αλλαγές και είναι ίδια, λαμβάνεται υπόψη μόνο ένα, 3. ψηφοδέλτια που έχουν υποστεί αλλαγές αλλά δεν είναι ίδια θεωρούνται ως ένα ισχύον ψηφοδέλτιο, εάν δεν περιέχουν περισσότερες έγκυρες ψήφους από όσες διαθέτει ο/η ψηφοφόρος. Ένα ψηφοδέλτιο θεωρείται ότι έχει υποστεί αλλαγές, εάν ονόματα υποψηφίων που είναι προεκτυπωμένα επάνω του φέρουν ειδική σήμανση ή έχουν διαγραφεί ή εάν ονόματα υποψηφίων έχουν προστεθεί από τον/την ψηφοφόρο ή εάν το ψηφοδέλτιο φέρει σήμανση στο σύνολό του. Εάν από τα πολλά ψηφοδέλτια που περιέχονται σε έναν εκλογικό φάκελο δεν μπορεί να καταμετρηθεί κανένα, αυτά θεωρούνται άκυρα ψηφοδέλτια. (3) Ένας εκλογικός φάκελος ο οποίος δεν περιέχει κανένα ψηφοδέλτιο θεωρείται ως άκυρο ψηφοδέλτιο. (4) Άκυρες είναι οι ψήφοι, 1. όταν το όνομα του ψηφισθέντος πάνω στο ψηφοδέλτιο δεν είναι αναγνώσιμο, όταν το ψηφισθέν πρόσωπο δεν προκύπτει χωρίς αμφιβολίες από το ψηφοδέλτιο ή όταν απέναντι από τον ψηφισθέντα έχει προστεθεί μια επιφύλαξη, 2. όταν σε περίπτωση πολλαπλής ψήφου, ο αριθμός δεν είναι αναγνώσιμος ή δεν αναγνωρίζεται η απόδοσή του σε κάποιον/α συγκεκριμένο/η υποψήφιο/α, 3. όταν δίνονται καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού πολλαπλής ψήφου ψήφοι σε κάποιον/α συγκεκριμένο/η υποψήφιο/α,

9 όταν, σε περίπτωση αναλογικού εκλογικού συστήματος, το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει ονόματα τα οποία δεν υπάρχουν σε κανέναν εγκεκριμένο συνδυασμό. Άρθρο 21 Προσδιορισμός του εκλογικού αποτελέσματος και κατανομή των εδρών (1) Οι εφορευτικές επιτροπές καταμετρούν τις ψήφους που δόθηκαν σε κάθε μεμονωμένο πρόσωπο στο εκλογικό τους κέντρο και ενημερώνουν τον/την επόπτη των εκλογών. Αυτός/αυτή κοινοποιεί τα εκλογικά αποτελέσματα για κάθε μεμονωμένο συνδυασμό. (2) Ανάλογα με τις ψήφους που καταμετρήθηκαν βάσει της παρ. 1, η εκλογική επιτροπή διαπιστώνει τις έδρες που αναλογούν σε κάθε μεμονωμένο συνδυασμό βάσει της διαδικασίας Sainte-Laguë/Schepers. Εάν ο χαμηλότερος μέγιστος αριθμός που λαμβάνεται υπόψη είναι ίδιος για περισσότερους συνδυασμούς, αποφασίζεται μέσω κλήρωσης ο συνδυασμός στον οποίο θα αποδοθεί η έδρα. (3) Οι έδρες που αντιστοιχούν σε έναν συνδυασμό κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων. Ψηφισθέντες οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία έδρα είναι αναπληρωτές κατά τη σειρά που ορίζεται από τον αριθμό των ψήφων τους. Εάν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι έχουν λάβει τον ίδιο αριθμό ψήφων, καθοριστική είναι η σειρά με την οποία κατονομάζονται στον συνδυασμό. (4) Ο προσδιορισμός του τελικού εκλογικού αποτελέσματος αποτελεί υποχρέωση της εκλογικής επιτροπής. (5) Το εκλογικό αποτέλεσμα ανακοινώνεται δημοσίως. (6) Ο/Η επόπτης των εκλογών ειδοποιεί τους ψηφισθέντες και τους ζητά να δηλώσουν αν αποδέχονται την εκλογή τους. Εάν οι ψηφισθέντες δεν πραγματοποιήσουν τέτοια δήλωση εντός δύο εβδομάδων από το αίτημα του επόπτη, τη θέση τους αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι/ες με τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. (7) Κατά της εκλογικής διαδικασίας μπορεί να κατατεθεί ένσταση στην εκλογική επιτροπή εντός μίας εβδομάδας μετά τη δημόσια ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματα από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιο/α. Ένσταση από ψηφοφόρο επιτρέπεται να κατατεθεί μόνο εάν υποστηρίζεται από τουλάχιστον 50 άλλους ψηφοφόρους. Άρθρο 22 Δημόσιες ανακοινώσεις Οι δημόσιες ανακοινώσεις υπό την έννοια του παρόντος εκλογικού κανονισμού πραγματοποιούνται στην ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/Υπηρεσιακή Εφημερίδα του Δήμου Χαϊδελβέργης. Άρθρο 23 Θέση σε ισχύ Ο παρών κανονισμός για την εκλογή των αλλοδαπών μελών του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημόσιας ανακοίνωσής του. Ταυτόχρονα τίθεται εκτός ισχύος ο κανονισμός για την εκλογή των αλλοδαπών μελών του Συμβουλίου Αλλοδαπών του Δήμου Χαϊδελβέργης της 22ας Μαρτίου 1990.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα