Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)"

Transcript

1 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης Φεβρουαρίου 2004) 1 Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαϊδελβέργης αποφάσισε επί του Άρθρου 4, παρ. 5 του Καταστατικού του Δήμου Χαϊδελβέργης περί της συγκρότηση ενός Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2003 στις 12 Φεβρουαρίου 2004 την εξής τροποποίηση: (1) Τα εκλογικά όργανα αποτελούν Άρθρο 1 Εκλογικά όργανα 1. Ο/Η δήμαρχος ή ένας/μία ορισμένος από αυτόν/αυτήν εκπρόσωπος, ως επόπτης των εκλογών 2. Η εκλογική επιτροπή, 3. Οι εφορευτικές επιτροπές. (2) Οι υποψήφιοι/υποψήφιες και τα έμπιστα πρόσωπα για ένα ψηφοδέλτιο δεν μπορούν να είναι μέλη κανενός εκλογικού οργάνου. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι μέλος σε περισσότερα του ενός εκλογικά όργανα. Το Άρθρο 3, παρ. 1, στοιχείο 2 παραμένει ως έχει. Άρθρο 2 Επόπτες των εκλογών (1) Ο/Η επόπτης των εκλογών μπορεί να διορίζει για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του γενικά ή για μεμονωμένες περιπτώσεις υπαλλήλους του Δήμου. (2) Κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών, ο/η επόπτης των εκλογών είναι υπεύθυνος για την εκλογική υπηρεσία. Άρθρο 3 Εκλογική επιτροπή (1) Για κάθε εκλογική διαδικασία σχηματίζεται εκλογική επιτροπή. Η εκλογική επιτροπή αποτελείται από τον/την επόπτη των εκλογών ή τον/την εντεταλμένο/η του ως προεδρεύοντα, τρία μέλη του δημοτικού συμβουλίου καθώς και από το πολύ τρεις ψηφοφόρους. Τα μέλη της εκλογικής επιτροπής εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Τα αλλοδαπά μέλη της εκλογικής επιτροπής θα πρέπει να είναι διαφορετικών εθνικοτήτων. 1 Τροποποιηθέν από: Καταστατικό της 22ας Απριλίου 2004 (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 5/5/2004), Καταστατικό της 5ης Φεβρουαρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 18/2/2009), Καταστατικό της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 27/12/2013),

2 (2) Τα αλλοδαπά μέλη της εκλογικής επιτροπής επιλέγονται βάσει των προτάσεων του θητεύοντος Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης. Πρέπει να κατέχουν τη γερμανική γλώσσα. (3) Η εκλογική επιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση. Αποφασίζει περί ενστάσεων κατά αποφάσεων του/της επόπτη των εκλογών και περί της έγκρισης και σειράς των συνδυασμών. Επιπλέον, η εκλογική επιτροπή διαπιστώνει το εκλογικό αποτέλεσμα και την κατανομή των εδρών. Αποφασίζει, επίσης, περί ενστάσεων κατά της εκλογικής διαδικασίας βάσει του Άρθρου 21, παρ. 7. (4) Η εκλογική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. Άρθρο 4 Εκλογικές περιφέρειες Ο/Η επόπτης των εκλογών αποφασίζει ποιες εκλογικές περιφέρειες θα δημιουργηθούν, πού θα συσταθεί το εκάστοτε εκλογικό κέντρο καθώς και περί των περιφερειών που θα ψηφίσουν με ταχυδρομική ψηφοφορία. Άρθρο 5 Εφορευτικές επιτροπές (1) Για κάθε εκλογικό τμήμα, ο/η επόπτης των εκλογών διορίζει μια εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τον/την δικαστικό αντιπρόσωπο, τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, έναν/μία γραμματέα και δύο έως έξι μέλη. Ο/Η δικαστικός/ή αντιπρόσωπος, ο/ή αναπληρωτής/τριά του/της, ο/η γραμματέας είναι υπάλληλοι του Δήμου. Τα μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου και να κατέχουν τη γερμανική γλώσσα. Κατά το διορισμό της, οφείλει να επισημαίνεται στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ότι είναι υποχρεωμένα να διεκπεραιώνουν το καθήκον τους αμερόληπτα και να τηρούν πάσα μυστικότητα. (2) Η εφορευτική επιτροπή λαμβάνει μέριμνα για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Κατόπιν της λήξης της εκλογικής διαδικασίας διαπιστώνει το εκλογικό αποτέλεσμα και παραδίδει τα έγγραφα που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία στην εκλογική υπηρεσία. Η εκλογική διαδικασία και η διαπίστωση του εκλογικού αποτελέσματος στο εκλογικό τμήμα γίνονται δημόσια. (3) Η εφορευτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη, μεταξύ των οποίων ο/η δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο/η αναπληρωτής/τρια του/της. (4) Όσον αφορά τη δημιουργία εφορευτικών επιτροπών για ταχυδρομική ψηφοφορία σύμφωνα με το Άρθρο 4, ο αριθμός των ταχυδρομικών ψήφων που ενδέχεται να κατατεθούν σε μια τέτοια επιτροπή δεν πρέπει να είναι τόσο μικρός ώστε να διακρίνεται τι έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι, επομένως στην επιτροπή πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον 50 ψήφοι. Κατά τα άλλα, για τις εφορευτικές επιτροπές που ασχολούνται με την ταχυδρομική ψηφοφορία ισχύουν οι παράγραφοι 1-3. Ο/Η επόπτης των εκλογών μπορεί να καθορίσει εάν μία ή περισσότερες εφορευτικές επιτροπές θα διαπιστώσουν το αποτέλεσμα της ταχυδρομικής ψηφοφορίας μαζί με το εκλογικό αποτέλεσμα στην εκλογική περιφέρεια.

3 Άρθρο 6 Εκλογικός κατάλογος Ο Δήμος καταρτίζει για κάθε εκλογικό κέντρο έναν εκλογικό κατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου με πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση. Δεν πραγματοποιείται δημοσίευση του εκλογικού καταλόγου. Άρθρο 7 Ειδοποίηση των ψηφοφόρων Ο Δήμος ειδοποιεί μετά την δημόσια ανακοίνωση των εκλογών (Άρθρο 11) όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου μέσω μιας ειδοποίησης ότι περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο. Η ειδοποίηση αναγράφει εκτός των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου, το εκάστοτε εκλογικό κέντρο, καθώς και την ημερομηνία και διάρκεια των εκλογών. Σε περίπτωση δημιουργίας περιφερειών για ταχυδρομική ψηφοφορία (Άρθρο 4) η ειδοποίηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παροχή ενός πιστοποιητικού ψήφου, την αίτηση για ένα τέτοιο καθώς και την αποστολή των δικαιολογητικών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επιστολή. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά του εκλογικού καταλόγου (1) Εάν κάποιος/α ψηφοφόρος δεν λάβει ειδοποίηση περί των εκλογών, μπορεί να αιτηθεί στην εκλογική υπηρεσία τη συμπερίληψή του στον εκλογικό κατάλογο έως 24 ημέρες πριν από τις εκλογές. Επιπλέον, μπορεί να αιτηθεί κανείς τη διόρθωση της υπάρχουσας εγγραφής του στον εκλογικό κατάλογο. Επί των αιτήσεων αποφασίζει ο/η επόπτης των εκλογών. (2) Ένσταση κατά της απόφασης του/της επόπτη των εκλογών μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος εντός μίας εβδομάδας στην εκλογική επιτροπή. Επί της ένστασης αποφασίζει η εκλογική επιτροπή το αργότερο την 4η ημέρα πριν από τις εκλογές. Άρθρο 9 Τροποποιήσεις του εκλογικού καταλόγου Ο/Η επόπτης των εκλογών μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στους εκλογικούς καταλόγους, ειδικότερα όσον αφορά την αυτεπάγγελτη εγγραφή και διαγραφή ψηφοφόρων, εφόσον κάτι τέτοιο επιβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 1 του Καταστατικού. Άρθρο 10 Οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων Οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να οριστικοποιηθούν τη δεύτερη ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών, τη 12η μεσημβρινή, κι αφότου έχουν ληφθεί υπόψη τροποποιήσεις βάσει του Άρθρου 9, καθώς και οι αποφάσεις του/της επόπτη των εκλογών βάσει του Άρθρου 8. Η οριστικοποίηση πιστοποιείται επάνω στους εκλογικούς καταλόγους.

4 Άρθρο 11 Κλήση για κατάθεση συνδυασμών Ο/Η επόπτης των εκλογών κοινοποιεί το γεγονός των εκλογών την 85η ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών και καλεί για κατάθεση συνδυασμών. Με την κλήση αυτή γίνεται μνεία στις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού, καθώς και στις διατάξεις του Άρθρου 12. Άρθρο 12 Κατάθεση συνδυασμών (1) Οι συνδυασμοί μπορούν να κατατίθενται το νωρίτερο την ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης των εκλογών (Άρθρο 11) έως το αργότερο την 45η ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών, τη 12η μεσημβρινή, στην εκλογική υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τυποποιημένα έντυπα τα οποία διατίθενται από το Δήμο. (2) Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή ή μια χαρακτηριστική λέξη. (3) Σε κάθε συνδυασμό, οι υποψήφιοι πρέπει να αναγράφουν με κεφαλαίους ή τυπογραφικούς λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμό τους, την ημερομηνία γέννησής τους, το επάγγελμα ή τον τίτλο τους καθώς και τη διεύθυνση της κατοικίας τους στη Χαϊδελβέργη. (4) Ένας συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει το ανώτατο 14 υποψηφίους. Κάθε συνδυασμός πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο αλλοδαπούς με υπηκοότητα 1. ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2. ενός κράτους της Ευρώπης το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 3. ενός κράτους εκτός Ευρώπης. Ο συσχετισμός συνδυασμών δεν επιτρέπεται. (5) Σε ένα ειδικό τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται από το Δήμο, κάθε υποψήφιος οφείλει να δηλώσει υπογράφοντας ιδιοχείρως ότι 1. συμφωνεί με την υποψηφιότητά του σε έναν συνδυασμό. Η δήλωση συμφωνίας είναι αμετάκλητη, 2. μιλά και καταλαβαίνει τα Γερμανικά, 3. πληροί τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, 4. ότι δεν ανήκει σε καμία οργάνωση που έχει απαγορευθεί εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ούτε υποστηρίζει κάποια τέτοια, 5. σε περίπτωση εκλογής του, έχει σκοπό να τηρεί τις βασικές αξίες και τις συνταγματικές αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά την εθελοντική του δράση. (6) Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να υποστηρίξει με την υπογραφή του μόνο έναν συνδυασμό. Πολλαπλές υπογραφές δεν έχουν ισχύ. Οι υπογεγραμμένοι πρέπει να αναγράφουν με κεφαλαίους ή τυπογραφικούς λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμό τους, την ημερομηνία γέννησής τους, το επάγγελμα ή τον τίτλο τους καθώς και τη διεύθυνση της κατοικίας τους στη Χαϊδελβέργη. Ο συνδυασμός μπορεί να υπογραφεί και από τους υποψηφίους. Για τις υπογραφές υποστήριξης χρησιμοποιούνται ειδικά τυποποιημένα έντυπα τα οποία διατίθενται από το Δήμο. (7) Για κάθε συνδυασμό πρέπει να οριστούν ένα έμπιστο πρόσωπο και ένας αναπληρωτής, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι και υποχρεωμένοι να εξετάζουν τις σχετικές με το συνδυασμό απαιτούμενες δηλώσεις για τυχόν ασάφειες ή ελλείψεις και να τις διορθώνουν.

5 Εάν στο συνδυασμό δεν ορίζονται έμπιστα πρόσωπα, νοούνται ως έμπιστα άτομα οι δύο πρώτοι υποψήφιοι. (1) Ένας συνδυασμός είναι άκυρος, Άρθρο 13 Άκυροι συνδυασμοί 1. εάν δεν έχει κατατεθεί στο Δήμο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Άρθρο 12, παρ. 1., 2. εάν δεν έχει κατατεθεί στα ειδικά τυποποιημένα έντυπα που διατίθενται από το Δήμο, 3. εάν δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα βάσει του Άρθρου 12, παρ. 5 στοιχεία και τις δηλώσεις των υποψηφίων, 4. εάν δεν έχει υπογραφεί από τον προβλεπόμενο αριθμό ψηφοφόρων έως τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης, 5. εάν δεν προτείνει εκλόγιμα πρόσωπα, 6. εάν δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία των υπογεγραμμένων, ή όταν αυτά δεν είναι αναγνώσιμα, ή αν μετά τη διαγραφή δε συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός. (2) Στις περιπτώσεις της παρ. 1, στοιχεία 3 και 5, ο συνδυασμός είναι άκυρος μόνο σε σχέση με εκείνους τους υποψηφίους τους οποίους αφορά η έλλειψη. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, στοιχείο 6, ο συνδυασμός είναι άκυρος μόνο εφόσον λόγω των ελλείψεων δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των έγκυρων υπογραφών. Άρθρο 14 Έλεγχος, έγκριση και δημόσια κοινοποίηση των συνδυασμών (1) Ο/Η επόπτης των εκλογών ελέγχει τους κατατεθειμένους συνδυασμούς υπό το πρίσμα του Άρθρου 13 και ζητά από τα έμπιστα πρόσωπα να διορθώσουν θεραπεύσιμες ελλείψεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης (Άρθρο 12, παρ. 1). (2) Η εκλογική επιτροπή ελέγχει τους κατατεθειμένους συνδυασμούς υπό το πρίσμα του Άρθρου 13 και αποφασίζει το αργότερο έως την 30η ημέρα πριν από τις εκλογές σχετικά με την έγκρισή τους. Άκυροι συνδυασμοί πρέπει να απορρίπτονται. (3) Οι συνδυασμοί αριθμούνται σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους. Σε περίπτωση ταυτόχρονης κατάθεσης, η σειρά αποφασίζεται με κλήρωση. (4) Ο/Η επόπτης των εκλογών ανακοινώνει τους εγκεκριμένους συνδυασμούς με τη σειρά τους σύμφωνα με την παρ. 3 το αργότερο την 24η ημέρα πριν από τις εκλογές. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του Άρθρου 12, παρ. 3, με τη διαφορά ότι αντί της ημερομηνίας γέννησης δίνεται μόνο το έτος. Άρθρο 15 Ψηφοδέλτια (1) Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι συνδυασμοί με τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται στη δημόσια ανακοίνωση βάσει του Άρθρου 14, παρ. 4, χωρίς όμως την ημερομηνία γέννησης.

6 (2) Η δομή των ψηφοδελτίων ορίζεται από τον/την επόπτη των εκλογών. (3) Οι εκλογείς παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτιά τους στο εκλογικό κέντρο ή μαζί με το πιστοποιητικό ψήφου. Άρθρο 16 Ανακοίνωση περί διεξαγωγής των εκλογών (1) Ο/Η επόπτης των εκλογών οφείλει να ανακοινώσει το αργότερο την έκτη ημέρα πριν από τις εκλογές την ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας, τις εκλογικές περιφέρειες και τα εκλογικά κέντρα καθώς και τον τρόπο ψηφοφορίας, ενώ αντί να αναφερθούν οι αριθμοί των εκλογικών περιφερειών με τα όριά τους και τα εκλογικά τους κέντρα μπορεί να γίνει μνεία στα στοιχεία στην ειδοποίηση περί εκλογών. Εκεί πρέπει να γίνεται αναφορά 1. στο ότι τα ψηφοδέλτια παράγονται από την υπηρεσία και θα είναι διαθέσιμα στο εκλογικό κέντρο, 2. στον αριθμό των ψήφων που διαθέτει ο/η εκλογέας, 3. στον τρόπο με τον οποίο επισημαίνεται το ψηφοδέλτιο, 4. στο ποιοι υποψήφιοι μπορούν να εκλεγούν και πόσες ψήφοι μπορούν να δοθούν σε έναν υποψήφιο, 5. στο ότι οι προσθήκες ή επιφυλάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20 καθώς και κάθε σημείωση επάνω στον εκλογικό φάκελο καθιστά την ψήφο άκυρη. (2) Η ειδοποίηση ή ένα απόσπασμά της, το οποίο δεν χρειάζεται να περιέχει την αρίθμηση και οριοθέτηση των εκλογικών περιφερειών πρέπει να προσκομιστεί πριν από την ψηφοφορία ή στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το εκλογικό κέντρο. Άρθρο 17 Εκλογική διαδικασία, Ψηφοφορία (1) Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα για όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Η ημέρα των εκλογών ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η ώρα των εκλογών αποφασίζεται με ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 3, παρ. 8 του Καταστατικού). (2) Δικαίωμα ψήφου έχει μόνο όποιος είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και έχει υπογράψει μια δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι ο όρος του Άρθρου 4, παρ. 1 του Καταστατικού δεν ισχύει για αυτόν/αυτήν. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται πάνω στην κάρτα ειδοποίησης για τις εκλογές, την οποία ο/η ψηφοφόρος θα πρέπει να φέρει μαζί του ή πάνω στα έντυπα τα οποία διατίθενται στο εκλογικό κέντρο. Εάν του ζητηθεί, ο/η ψηφοφόρος πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του. (3) Η εκλογική διαδικασία, καθώς και η διαπίστωση του εκλογικού αποτελέσματος γίνονται δημόσια. Στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το εκλογικό τμήμα, οποιασδήποτε προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων λεκτικά, γραπτά, μέσω ήχου ή εικόνας απαγορεύεται. (4) Η επισήμανση του ψηφοδελτίου και η τοποθέτηση αυτού στον εκλογικό φάκελο επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο εντός του παραβάν. (5) Οι ψηφοφόροι δίνουν την ψήφο τους σε ένα ή περισσότερα ψηφοδέλτια 1. σημειώνοντας έναν σταυρό πίσω από το τυπογραφημένο όνομα των υποψηφίων στους οποίους θέλει να δώσει μία ψήφο, αναγράφοντας το όνομα ή με άλλον σαφή τρόπο,

7 σημειώνοντας τον αριθμό «2» ή «3» πίσω από το όνομα των υποψηφίων στους οποίους θέλει να δώσει δύο ή τρεις ψήφους, επαναλαμβάνοντας το όνομα ή με άλλον σαφή τρόπο που υποδηλώνει δύο ή τρεις ψήφους. Οι εκλογείς μπορούν να δώσουν την ψήφο τους δίνοντας ένα ψηφοδέλτιο χωρίς επισήμανση ή με ολική επισήμανση. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε υποψήφιος το όνομα του οποίου είναι τυπογραφημένο στο ψηφοδέλτιο θεωρείται ότι έχει λάβει μία ψήφο. (6) Σε κάθε εκλογικό κέντρο πρέπει να υπάρχει αναρτημένο ένα αντίγραφο του Δημοτικού Κανονισμού για τη Βάδη-Βυττεμβέργη, του τοπικού εκλογικού νόμου και του τοπικού εκλογικού κανονισμού στη γερμανική γλώσσα, καθώς και ένα αντίγραφο του Καταστατικού και του παρόντος εκλογικού κανονισμού στη γερμανική γλώσσα και στις γλώσσες των ψηφοφόρων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 9, παρ. 2 του Καταστατικού. Άρθρο 18 Πιστοποιητικό ψήφου, Ταχυδρομική ψήφος (1) Ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και κωλύονται, λαμβάνουν κατόπιν αιτήματός τους ένα πιστοποιητικό ψήφου για να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο του Δήμου ή, σε περίπτωση δημιουργίας περιφερειών για ταχυδρομική ψηφοφορία, για να ψηφίσουν ταχυδρομικώς. Το πιστοποιητικό ψήφου μπορεί να κατατεθεί στην εκλογική υπηρεσία μέχρι τη δεύτερη ημέρα πριν από τις εκλογές, τη 12η μεσημβρινή, εγγράφως ή προφορικώς. Η έγγραφη μορφή θεωρείται πως έχει διαβιβαστεί και μέσω τηλεγραφήματος, τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπικού (φαξ) ή μέσω άλλου μέσου σε ηλεκτρονική μορφή. Προφορική διαβίβαση εξ αποστάσεως δεν επιτρέπεται. (2) Εάν ο ψηφοφόρος καταθέτει ταχυδρομική ψήφο, το πιστοποιητικό ψήφου πρέπει να συνοδεύεται από: 1. ένα επίσημο ψηφοδέλτιο 2. έναν επίσημο εκλογικό φάκελο 3. έναν επίσημο φάκελο ταχυδρομικής ψήφου 4. ένα δελτίο οδηγιών για τις εκλογές (3) Εάν ένας ψηφοφόρος που έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ψήφου διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο, το πιστοποιητικό ψήφου ανακηρύσσεται άκυρο. (4) Εάν ένας ψηφοφόρος έχει λάβει ένα πιστοποιητικό ψήφου, στον εκλογικό κατάλογο στη στήλη με τις παρατηρήσεις εισάγεται ένα «W». (5) Εάν η παροχή του πιστοποιητικού ψήφου αποτύχει, ο ψηφοφόρος δικαιούται να καταθέσει ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 8, παρ. 2. (6) Όποιος ψηφίζει ταχυδρομικά, σημειώνει προσωπικά το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί μέσα στον εκλογικό φάκελο, τον οποίο και κλείνει, υπογράφει την προεκτυπωμένη επάνω στο πιστοποιητικό ψήφου δήλωση ταχυδρομικής ψήφου αναγράφοντας τον τόπο και την ημέρα, τοποθετεί τον κλειστό επίσημο εκλογικό φάκελο και το υπογεγραμμένο πιστοποιητικό ψήφου μέσα στον επίσημο φάκελο ταχυδρομικής ψήφου, τον οποίο και κλείνει, και αποστέλλει την ταχυδρομική ψήφο στην υπηρεσία που δηλώνεται επάνω στον φάκελο ταχυδρομικής ψήφου ή τον παραδίδει εκεί. (7) Τα πιστοποιητικά ψήφου και οι εκλογικοί φάκελοι ελέγχονται πριν από τη διαπίστωση του εκλογικού αποτελέσματος στα κέντρα που ψηφίζουν με ταχυδρομική ψηφοφορία. Αφότου οι ταχυδρομικές ψήφοι αφαιρεθούν από τους εκλογικούς φακέλους και τοποθετηθούν στην κάλπη, ωστόσο όχι πριν από τη λήξη της γενικής διάρκειας των εκλογών, το εκλογικό κέντρο διαπιστώνει και προσδιορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα.

8 Άρθρο 19 Διαδικασία των εκλογών Η διαδικασία των εκλογών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού. Κατά τα άλλα, για την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του δημοτικού κανονισμού της Βάδης- Βυττεμβέργης, του τοπικού εκλογικού νόμου καθώς και του τοπικού εκλογικού κανονισμού αναλόγως. (1) Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που Άρθρο 20 Άκυρα ψηφοδέλτια και ψήφοι 1. δεν κατατίθενται μέσα σε επίσημο εκλογικό φάκελο ή σε φάκελο συγκεκριμένο για άλλη εκλογική διαδικασία, 2. κατατίθενται σε έναν εκλογικό φάκελο ο οποίος διαφέρει από τους άλλους με τρόπο που διακινδυνεύει εμφανώς τη μυστικότητα της ψήφου ή που την περιέχει ένα σαφώς αισθητό αντικείμενο, 3. που δεν έχουν παραχθεί από την υπηρεσία ή που ισχύουν για άλλη εκλογική διαδικασία, 4. που δεν περιέχουν έγκυρες ψήφους, 5. είναι εντελώς διαγραμμένα, σκισμένα ή κομμένα, 6. που περιλαμβάνουν κάτι προσβλητικό ή που παραπέμπουν στον εκλογέα ή που περιέχουν μια επιφύλαξη όχι μόνο κατά συγκεκριμένων υποψηφίων ή όταν υπάρχει μια τέτοια δήλωση μέσα στον εκλογικό φάκελο, 7. που περιέχουν περισσότερες έγκυρες ψήφους από όσες διαθέτει ο/η εκλογέας. (2) Εάν ένας εκλογικός φάκελος περιέχει περισσότερα ίδια ψηφοδέλτια, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ένα. Εάν τα ψηφοδέλτια που περιέχονται στον εκλογικό φάκελο και ισχύουν για την ίδια ψηφοφορία δεν είναι όλα ίδια, ισχύει το εξής: 1. Ψηφοδέλτια χωρίς αλλαγές αποκλείονται από την καταμέτρηση, 2. από τα υπολειπόμενα ψηφοδέλτια που έχουν υποστεί αλλαγές και είναι ίδια, λαμβάνεται υπόψη μόνο ένα, 3. ψηφοδέλτια που έχουν υποστεί αλλαγές αλλά δεν είναι ίδια θεωρούνται ως ένα ισχύον ψηφοδέλτιο, εάν δεν περιέχουν περισσότερες έγκυρες ψήφους από όσες διαθέτει ο/η ψηφοφόρος. Ένα ψηφοδέλτιο θεωρείται ότι έχει υποστεί αλλαγές, εάν ονόματα υποψηφίων που είναι προεκτυπωμένα επάνω του φέρουν ειδική σήμανση ή έχουν διαγραφεί ή εάν ονόματα υποψηφίων έχουν προστεθεί από τον/την ψηφοφόρο ή εάν το ψηφοδέλτιο φέρει σήμανση στο σύνολό του. Εάν από τα πολλά ψηφοδέλτια που περιέχονται σε έναν εκλογικό φάκελο δεν μπορεί να καταμετρηθεί κανένα, αυτά θεωρούνται άκυρα ψηφοδέλτια. (3) Ένας εκλογικός φάκελος ο οποίος δεν περιέχει κανένα ψηφοδέλτιο θεωρείται ως άκυρο ψηφοδέλτιο. (4) Άκυρες είναι οι ψήφοι, 1. όταν το όνομα του ψηφισθέντος πάνω στο ψηφοδέλτιο δεν είναι αναγνώσιμο, όταν το ψηφισθέν πρόσωπο δεν προκύπτει χωρίς αμφιβολίες από το ψηφοδέλτιο ή όταν απέναντι από τον ψηφισθέντα έχει προστεθεί μια επιφύλαξη, 2. όταν σε περίπτωση πολλαπλής ψήφου, ο αριθμός δεν είναι αναγνώσιμος ή δεν αναγνωρίζεται η απόδοσή του σε κάποιον/α συγκεκριμένο/η υποψήφιο/α, 3. όταν δίνονται καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού πολλαπλής ψήφου ψήφοι σε κάποιον/α συγκεκριμένο/η υποψήφιο/α,

9 όταν, σε περίπτωση αναλογικού εκλογικού συστήματος, το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει ονόματα τα οποία δεν υπάρχουν σε κανέναν εγκεκριμένο συνδυασμό. Άρθρο 21 Προσδιορισμός του εκλογικού αποτελέσματος και κατανομή των εδρών (1) Οι εφορευτικές επιτροπές καταμετρούν τις ψήφους που δόθηκαν σε κάθε μεμονωμένο πρόσωπο στο εκλογικό τους κέντρο και ενημερώνουν τον/την επόπτη των εκλογών. Αυτός/αυτή κοινοποιεί τα εκλογικά αποτελέσματα για κάθε μεμονωμένο συνδυασμό. (2) Ανάλογα με τις ψήφους που καταμετρήθηκαν βάσει της παρ. 1, η εκλογική επιτροπή διαπιστώνει τις έδρες που αναλογούν σε κάθε μεμονωμένο συνδυασμό βάσει της διαδικασίας Sainte-Laguë/Schepers. Εάν ο χαμηλότερος μέγιστος αριθμός που λαμβάνεται υπόψη είναι ίδιος για περισσότερους συνδυασμούς, αποφασίζεται μέσω κλήρωσης ο συνδυασμός στον οποίο θα αποδοθεί η έδρα. (3) Οι έδρες που αντιστοιχούν σε έναν συνδυασμό κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων. Ψηφισθέντες οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία έδρα είναι αναπληρωτές κατά τη σειρά που ορίζεται από τον αριθμό των ψήφων τους. Εάν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι έχουν λάβει τον ίδιο αριθμό ψήφων, καθοριστική είναι η σειρά με την οποία κατονομάζονται στον συνδυασμό. (4) Ο προσδιορισμός του τελικού εκλογικού αποτελέσματος αποτελεί υποχρέωση της εκλογικής επιτροπής. (5) Το εκλογικό αποτέλεσμα ανακοινώνεται δημοσίως. (6) Ο/Η επόπτης των εκλογών ειδοποιεί τους ψηφισθέντες και τους ζητά να δηλώσουν αν αποδέχονται την εκλογή τους. Εάν οι ψηφισθέντες δεν πραγματοποιήσουν τέτοια δήλωση εντός δύο εβδομάδων από το αίτημα του επόπτη, τη θέση τους αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι/ες με τον επόμενο μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. (7) Κατά της εκλογικής διαδικασίας μπορεί να κατατεθεί ένσταση στην εκλογική επιτροπή εντός μίας εβδομάδας μετά τη δημόσια ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματα από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιο/α. Ένσταση από ψηφοφόρο επιτρέπεται να κατατεθεί μόνο εάν υποστηρίζεται από τουλάχιστον 50 άλλους ψηφοφόρους. Άρθρο 22 Δημόσιες ανακοινώσεις Οι δημόσιες ανακοινώσεις υπό την έννοια του παρόντος εκλογικού κανονισμού πραγματοποιούνται στην ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/Υπηρεσιακή Εφημερίδα του Δήμου Χαϊδελβέργης. Άρθρο 23 Θέση σε ισχύ Ο παρών κανονισμός για την εκλογή των αλλοδαπών μελών του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημόσιας ανακοίνωσής του. Ταυτόχρονα τίθεται εκτός ισχύος ο κανονισμός για την εκλογή των αλλοδαπών μελών του Συμβουλίου Αλλοδαπών του Δήμου Χαϊδελβέργης της 22ας Μαρτίου 1990.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014!

ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! ΕΙΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ; Ψηφίστε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2014! 1 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2014; Για να συμμετάσχετε στις εκλογές αυτές ως Ευρωπαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22272 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ : 4ΙΞ9Κ-3. Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου Τηλέφωνο: 210-3741139. Εγκύκλιος: 30 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. πρωτ. : 61305 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14462 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ.: 32148 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με fax & ταχυδρ.

Αποστολή με fax & ταχυδρ. Αποστολή με fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 30359 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ& ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ο περί Επαναθεσπίσεως και Τροποποιήσεως του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου του 1959 Νόμος του 1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΙΡΕΣ 2 /07/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:14565 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 Πρόκειται για δύο αυτοτελείς εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα. Η εκλογή των Δημοτικών Αρχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο, η οποία εγκρίθηκε από την Κ.ΕΦ.Ε. και τις λοιπές αποφάσεις της εξειδικεύεται η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.) Τα παρακάτω υπογράφοντα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΣΠΜΕ, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΣΕΕ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΣΕΕ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΣΕΕ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ Στην Τέμενη Αιγίου σήμερα 16/5/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στην αίθουσα του Παραθεριστικού Κέντρου στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Μαρτίου 2014, 16.30, ΘΕΜΑΤΑ:

1. Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. την ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 Μαρτίου 2014, 16.30, ΘΕΜΑΤΑ: Προς: Αθήνα, 25/02/2014 Αριθμός πρωτοκόλλου: 9 Πληροφορίες : Γ. Μπαραλός Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο : 2103229120 Τηλεομοιότυπο : 2103229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17799 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε 1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Οµοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία.

Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Όλοι ψηφίζουν! Με τον κόκκινο εκλογικό φάκελο για σύνταξη και υγεία. Τί είναι οι εκλογές για την κοινωνική ασφάλιση; Πάνω από 30 εκατομμύρια εισφέροντες και συνταξιούχοι καθορίζουν με τις εκλογές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την εκλογή μελών των Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος. ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Λ. Συγγρού & Χαροκόπου 2, 176 74 Αθήνα Τηλ. 210 9545000- Φαξ 210 9545109 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα, 18-09- 2013 Αρ. Εγκυκλίου: 4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ : T Ο Υ Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ Αριθμ. Πρωτ. 181 του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Α.Π.Θ. (Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα