ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Καλλιθέα: Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , ΦΑΞ: E mail: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Aριθ. Διακήρυξης 1 / ΠΡΟΧ / 2014 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια γραφικής ύλης» για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων και του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα 13 Μαρτίου 2014 Πέμπτη 10:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2. Το Ν.Δ.496/74 περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. 3. Το Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/ ) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ 145/Α/95 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις ). 4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/α / ) και το Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » ΦΕΚ 14/τ.α / ) και ισχύει. 5. Το Π.Δ.118/2007(Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/τ.α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 7. Την αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

2 Σελ Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.α / ). 10. Την αριθμ. Π1/2380/ Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 3400/τ.β / ). 11. Την αριθ. 183/ απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος σχετικά την έναρξη διαδικασίας διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για προμήθειες αναλωσίμων έτους Την αριθ. 51/ απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης έως 6.700,00 μαζί με το Φ.Π.Α. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος χρήσης έτους 2014 για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων και του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής για το έτος Τις αρ. πρωτ. 2658/ , 2659/ , 2660/ , 2662/ , 2663/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με α/α αντίστοιχα 87,86, 85,82,84 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. 14. Την ανάγκη προμήθειας γραφικής ύλης του Σιβιτανιδείου ιδρύματος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για προμήθεια γραφικής ύλης (Κλασέρ-ντοσιέ/φάκελοι/γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου/κόλες αναφοράς/χαρτί) που θα καλύψει τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων, του ΕΚ και του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης θα είναι κατ ανώτατο όριο 6.700,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Προς το Τμήμα Διαχείρισης (ισογ. Γρ.109) Δια του Γρ. Πρωτοκόλλου (ισογ. Γρ. 122) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/3/2014 έως και την 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου Γρ.104 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13/3/ :00 π.μ. Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ.122) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τ.Κ , έως και την 13/3/2014 και ώρα 10:00 το πρωί με απόδειξη. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως ο Νόμος ορίζει. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό. Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 13/3/2014 και ώρα 10:00 το πρωί στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104 της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρ 271/ (ΑΔΑ ΒΙ6Ζ469ΒΨ1-Χ53) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής.

3 2.Γενικά στοιχεία διαγωνισμού Αντικείμενο-χρόνος παράδοσης-δαπάνη κ κρατήσεις Σελ. 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Γραφική ύλη (Κλασέρ-ντοσιέ/φάκελοι/γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου/κόλες αναφοράς/χαρτί) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % 6.700,00 Ευρώ Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα Εντός (30) ημερών τμηματικά σε τρεις δόσεις από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών Τακτικός προϋπολογισμός εξόδων Σιβιτανιδείου Ιδρύματος Οικονομικού έτους 2014 ΚΑΕ 1261ΑΑ,1261ΔΑ, 1261ΩΑ,1719 Α 1831ΛΘΑ ΜΤΠΥ: 3% επί καθαρής αξίας Χαρτ/μο: 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ ΟΓΑ Χαρτ/μου: 20% επί της κράτησης Χαρτοσήμου Φόρος: 4% επί του ποσού: Καθαρή αξία μείον λοιπές κρατήσεις Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων:0,10% επί της αξίας της αρχικής, εκτός ΦΠΑ, σύμβασης Σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία τού προς προμήθεια υλικού καθ όλη τη διάρκεια του έτους δε θα ξεπεράσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη (βλ. αναλυτικά άρθρο 4- παρ. Γ) 3. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ασχολούνται με την εμπορία γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών και συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προσώπων πλην όσων εξαιρούνται βάση των διατάξεων του ΠΔ 118/2007(Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ). Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είτε οι ίδιοι είτε νόμιμος εκπρόσωπός τους και να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 4.Σύνταξη προσφορών 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι σαφείς και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Η προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής διάρθρωση:: Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου θα περιλαμβάνονται: α)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, ότι η προσφορά

4 Σελ. 4 συντάχθηκε σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. β)υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρθ. 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, - δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, -δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, -είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), -δεν αποκλείστηκαν από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, -δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης Αρχής έκαστης χώρας στην οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια. γ)παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης του υποψήφιου Αναδόχου στο διαγωνισμό Β)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αξιολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων, όμως για την επιλογή της χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές. Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 1. Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: Ανά εκάστοτε μονάδα μέτρησης χωρίς Φ.Π.Α., Συνολικό κόστος όλης της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό και ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α. Τελικό συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο, κουτί, συσκευασία, δεσμίδα κ.ά) μπορεί να περιέχει έως

5 Σελ. 5 δύο δεκαδικά ψηφία. Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. Ως ανώτατο ποσό δαπάνης ορίζεται το ποσό των 6.700,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Αναλυτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) τα ανώτατα όρια δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ έχουν ως εξής: 1. ΚΑΕ 1261ΑΑ -κλασέρ & ντοσιέ- α/α στους συνημμένους πίνακες 1-9, 980 ΕΥΡΩ. 2. ΚΑΕ 1261ΔΑ φάκελοι - α/α στους συνημμένους πίνακες στους συνημμένους πίνακες, 45 ΕΥΡΩ. 3. ΚΑΕ 1261ΩΑ - γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου - α/α στους συνημμένους πίνακες,10-21,26-30, 34-37, ΕΥΡΩ. 4. ΚΑΕ 1719Α χαρτί Α4- α/α στους συνημμένους πίνακες 31-33, 143 ΕΥΡΩ. 5. ΚΑΕ 1831 ΛΘΑ κόλες αναφοράς- α/α στους συνημμένους πίνακες 38, 1380 ΕΥΡΩ. ΘΑ πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 5. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους προσφορών και ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τα ζητούμενα στη διακήρυξη. Με αιτιολογημένη απόφασή της η επιτροπή μπορεί ν απορρίψει προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Στη συνέχεια η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά). Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση την Τελική συνολική οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή γράφει όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές. Η προσφορά για μέρος των προς προμήθεια υλικών που προκηρύχθηκαν, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ανάδοχος είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του πρακτικού και εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις,σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά της προς τα αρμόδια όργανα της Σιβιτανιδείου Σχολής για την τελική έγκριση αποτελέσματος, την κατακύρωση στο μειοδότη και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Υπογράφεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον επιλεγέντα ανάδοχο. 6. Παράδοση προμήθειας

6 Σελ. 6 Οι παραδόσεις θα γίνουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή από τον Ανάδοχο εντός (30) ημερών τμηματικά σε τρεις δόσεις από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια διεύθυνση και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ. 267/ , (ΑΔΑ ΒΙ6Ζ469ΒΨ1-0ΔΗ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής. 7. Πληρωμή-κρατήσεις Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου της πρώτης παράδοσης υλικών προς τη Σχολή να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος Γ) της παρούσας. Η εξόφληση των Τιμολογίων από τη Σχολή θα γίνεται μετά την αποπεράτωση της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Επί του καθαρού ποσού θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και θα βαρύνουν τον μειοδότη. 8. Γενικοί όροι-επίλυση διαφορών 1. Η Σιβιτανίδειος Σχολή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κ.λ.π.). 2. Σε ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών. 3. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιώματος σύμβασης σε τρίτους από τον Ανάδοχο. 4. Η τροποποίηση της σύμβασης είναι εφικτή, στην περίπτωση που ο εργοδότης το κρίνει σκόπιμο, πάντα με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της εκτέλεσης του έργου όπως προδιαγράφηκε. Η επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης ανάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των καθ ύλην Δικαστηρίων με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου. 9.Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για την παρούσα Διακήρυξη από το τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (ισόγειο γρ. 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τηλέφωνο: & , Φαξ: , Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τυχόν διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα. Ο Γενικός Διευθυντής Δημήτριος Μιχαλολιάκος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

7 Σελ. 7 Τεχνικές προδιαγραφές Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου i) Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά. ii) Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου θα τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. iii) Θα τηρούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος, μον. μέτρησης και ποσότητα. ΕΙΔΟΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 8/34-μπλέ Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32-μπλε Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25 X 35 cm με κορδέλες (χωρίς πτερύγια) ράχη 7έως 8 cm Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25X35 cm με κορδέλες και με πτερύγια- ράχη 12 έως 15cm Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια -χωρίς λάστιχο- 26Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) Τεμάχια 40 Τεμάχια 40 Τεμάχια 50 Τεμάχια 20 Τεμάχια Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο πρεσπάν- 25Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) Τεμάχια Ντοσιέ από χαρτόνι (φάκελοι χωρίς πτερύγια) 25Χ34- (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) Ντοσιέ (φάκελοι) πλαστικοί με κλιπ -χωρητικότητα 1-30 φύλλα- για Α4 Τεμάχια 300 Τεμάχια 60 9 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με έλασμα 26Χ34 Τεμάχια Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 2,5 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο Ζελατίνες για φύλλα A4 ενισχυμένες, διάφανες, με άνοιγμα από πάνω με τρύπες αρχειοθέτησης για όλους τους τύπους ντοσιέ-κλασέρ Τεμάχια 175 Τεμάχια 25 Πακέτα των Ζελατίνες με άνοιγμα επάνω-δεξιά για φύλλα Α4 Πακέτα των Ζελατίνες χοντρές (0,15 mm) για φύλλα Α4 Πακέτα των ΕΙΔΟΣ Α/Α ΧΑΡΤΙΚΑ

8 Σελ. 8 1 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 30 ανά σελίδα Πακέτα των Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 14 ανά σελίδα Πακέτα των Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 12 ανά σελίδα 96,5Χ42,3 mm Πακέτα των Ετικέτες αδιάβροχες 9*5 cm/ τεμάχια Πακέτα των Αυτοκόλλητες ετικέτες στρογγυλές για σήμανση κόκκινες. Πακέτα των Ετικέτες αυτοκόλλητες για κλασέρ 61Χ192 mm 4 τεμάχια ανά σελίδα,400 στο 1 πακέτο 7 Σελιδοδείκτες μικροί χρωματιστοί 20*50 mm σετ των 4 χρωμάτων Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο, μικροί 10Χ 20 cm περίπου Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 11 Φάκελοι αλληλογραφίας χωρίς λογότυπο, μπεζ Α3 12 Μπλοκ Α4 χωρίς γραμμές 13 Μπλοκ Α4 Συσκευασίες των 25 Συσκευασίες των 25 Συσκευασίες των 25 Συσκευασίες των 25 τεμάχια των 50 φύλλων τεμάχια των 50 φύλλων 14 χαρτί λευκό κύβους σημειώσεων κύβοι Χαρτί μπεζ με νερά για πλαστικοποίηση Α4 16 φύλλα πλαστικοποίησης για κάρτες εισόδου Α4 Πακέτα των 100 φύλλων Πακέτα των 100 φύλλων 17 Χαρτί Α4 λευκό 120g/m2 λευκό φύλλα χαρτί Α4 για πτυχία 160 g/m2 χρώματος ivoire 19 χαρτί Α4 για κάρτες εισόδου- 80g/m2- γαλάζιο/σομόν/ροζ/πράσινο/κίτρινο ( 1 πακέτο για κάθε χρώμα) Πακέτα των 250 φύλλων Πακέτα Post it κίτρινα 76mm*76mm Κύβοι των Post it κίτρινα 38 mm*51mm Κύβοι των Μελανοταινίες αριθμομηχανής 13 mm 1/2'' black -red nylon για CANON-TRIUMPH-ADLER τεμάχια 1 23 Χαρτοταινίες αριθμομηχανής συσκ 50 τεμαχίων 70 mm 24 ΧΑΡΤΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 60GR A4 400 ΦΥΛΛΑ τεμάχια 1 Πακέτα 400 διπλών φύλλων 175 ΕΙΔΟΣ

9 Α/Α Σελ. 9 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 Μολύβια μηχανικά ξύλινα 0,7 mm τύπου rotring τεμάχια 5 2 Μολύβια ξύλινα HB τεμάχια 12 3 Μολύβια ξύλινα 2H τεμάχια 12 4 Μολύβια ξύλινα μεσαίας σκληρότητας τεμάχια Μολύβι μηχανικό Faber Castell 0,5 με 5 ανταλλακτικά 2Β τεμάχια 3 6 Στυλό διαρκείας με μπίλια-μπλε 1.0 mm τεμάχια Στυλό διαρκείας με μπίλια-κόκκινα 1.0 mm τεμάχια Στυλό διαρκείας με μπίλια-μαύρα 1.0 mm τεμάχια Στυλό διαρκείας με μπίλια-πράσινα 1.0 mm τεμάχια Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους για μολύβι (λευκές) τεμάχια Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους (μπλε-κόκκινη) τεμάχια Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα μαύροι τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα μπλε τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα πράσινοι τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα κόκκινοι τεμάχια Σφουγγάρια πίνακα μαρκαδόρου τεμάχια 2 18 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, χοντρή μύτη, μαύροι τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, μεσαία μύτη, μαύροι τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μαύροι τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,κόκκινοι τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μπλε τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, στρογγυλή μύτη 1,5 mm μπλε τύπου artline τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, πλακέ μύτη μπλε τύπου artline τεμάχια Μαρκαδόροι για CD/DVD λεπτή μύτη τεμάχια 5 26 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)κίτρινοι- χοντρή μύτη τεμάχια Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)πράσινοι- χοντρή μύτη τεμάχια Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) γαλάζιοι τεμάχια Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) ροζ τεμάχια Διορθωτικά υγρά ( συσκευασία blanco με διαλυτικό) 20 ml τεμάχια Διορθωτικά στυλό 7ml τεμάχια Διορθωτικά roler 4,2 mm πλάτος, 6Μ μήκος τεμάχια Μελάνι για ταμπόν- φιαλίδιο των 30 ml τεμάχια Ταμπόν για σφραγίδες νο 2 τεμάχια 2 35 Ταμπόν για σφραγίδες νο 1 τεμάχια 1 ΕΙΔΟΣ Α/Α Είδη κοπής, συγκόλλησης, συρραφής, συσκευασίας 1 Ψαλίδια 16 cm τεμάχια 7 2 Συρραπτικά 26/6 τεμάχια 7 3 Συρραπτικά 24/6 τύπου r. maestri PRIMULA 12 τεμάχια 8

10 Σελ Συρραπτικά 24/6 τύπου blackred τεμάχια 5 5 Συρραπτικά μικρά τύπου PARVA 64 τεμάχια 5 6 Κλιπ 5 εκ κουτιά 10 7 Κλιπ 4 εκ κουτιά 10 8 Κλιπ 3,2 εκ κουτιά 10 9 Κλιπ 2,5 εκ. κουτιά Κοπίδια φαρδιάς λάμας τεμάχια καρφίτσες (κουτιά) κουτιά 5 12 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό συρραπτικό RO-MA 2000/64 κουτάκια Μεταλλικοί συνδετήρες για μεγάλο συρραπτικό RO-MA (24/6) κουτάκια Μεταλλικοί συνδετήρες για επιτραπέζιο συρραπτικό κουτάκια 5 15 Συνδετήρες μεγάλοι (50 mm) κουτιά των Συνδετήρες μεσαίοι 33 mm κουτιά των Συνδετήρες μικροί 28mm κουτιά των Λάστιχα ψιλά συσκευασία των Λάστιχα χονδρά συσκευασία των Πινέζες κουτιά των push pins Α5-16 κουτιά των Σελοτέιπ 33m/15mm τεμάχια Κολλητική ταινία PVC καφέ τεμάχια 2 24 Κολλητική ταινία ράχης βιβλίων 50mm διάφανη τεμάχια Κόλλα υγρή τεμάχια Κόλλα συμπυκνωμένη τύπου stick τεμάχια Κόλλα στιγμής τύπου logo τεμάχια 2 28 CD-RW τεμάχια CD-R τεμάχια DVD-R τεμάχια CD-R με θήκες, 700 MB τεμάχια DVD-RW με θήκες 4,7 GB τεμάχια 5 33 DVD-R με θήκες 4,7 GB τεμάχια USB-STICK 46B τεμάχια 2 35 Θήκες χάρτινες για CD τεμάχια Θήκες ζελατίνης για CD τεμάχια 25 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΕΙΔΟΣ:ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11 Σελ Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 8/34-μπλέ τεμάχια 40 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32-μπλε τεμάχια 40 Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25 X 35 cm με κορδέλες (χωρίς πτερύγια) ράχη 7έως 8 cm τεμάχια 50 Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25X35 cm με κορδέλες και με πτερύγια- ράχη 12 έως 15cm τεμάχια 20 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια -χωρίς λάστιχο- 26Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) τεμάχια 650 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο πρεσπάν- 25Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) τεμάχια 800 Ντοσιέ από χαρτόνι (φάκελοι χωρίς πτερύγια) 25Χ34- (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) τεμάχια 300 Ντοσιέ (φάκελοι) πλαστικοί με κλιπ -χωρητικότητα 1-30 φύλλα- για Α4 τεμάχια 60 9 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με έλασμα 26Χ34 τεμάχια 15 Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- τεμάχια Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 2,5 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο τεμάχια Ζελατίνες για φύλλα A4 ενισχυμένες, διάφανες, με άνοιγμα από πάνω με τρύπες αρχειοθέτησης για όλους τους τύπους ντοσιέ-κλασέρ των Ζελατίνες με άνοιγμα επάνω-δεξιά για φύλλα Α4 των Ζελατίνες χοντρές (0,15 mm) για φύλλα Α4 των ΧΑΡΤΙΚΑ 15 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 30 ανά σελίδα 16 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 14 ανά σελίδα Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 12 ανά σελίδα 96,5Χ42,3 17 mm 18 Ετικέτες αδιάβροχες 9*5 cm/ τεμάχια Αυτοκόλλητες ετικέτες στρογγυλές για σήμανση 19 κόκκινες. 20 Ετικέτες αυτοκόλλητες για κλασέρ 61Χ192 mm 21 Σελιδοδείκτες μικροί χρωματιστοί 20*50 mm Α/Α Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο, μικροί 10Χ 20 cm περίπου Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 ΥΛΙΚΑ των των των των των τεμάχια ανά σελίδα,400 στο πακέτο 1 σετ των τεσσάρων χρωμάτων 84 συσκευασί ες των 25 4 συσκευασί ες των Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 συσκευασί ες των Φάκελοι αλληλογραφίας χωρίς λογότυπο, μπεζ Α3 συσκευασί ες των Μπλοκ Α4 χωρίς γραμμές τεμάχια 10 ΤΙΜΗ ΑΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

12 27 Μπλοκ Α4 Σελ. 12 των 50 φύλλων τεμάχια των 50 φύλλων χαρτί λευκό κύβους σημειώσεων κύβοι Χαρτί μπεζ με νερά για πλαστικοποίηση Α4 πακέτο των 100 φύλλων 1 30 φύλλα πλαστικοποίησης για κάρτες εισόδου Α4 πακέτο των 100 φύλλων 4 31 Χαρτί Α4 λευκό 120g/m2 λευκό φύλλα χαρτί Α4 για πτυχία () 160 g/m2 χρώματος ivoire πακέτο των 250 φύλλων 8 33 χαρτί Α4 για κάρτες εισόδου- 80g/m2- γαλάζιο/σομόν/ροζ/πράσινο/κίτρινο ( 1 πακέτο για κάθε χρώμα) 4 34 Post it κίτρινα 76mm*76mm κύβοι των Post it κίτρινα 38 mm*51mm κύβοι των Μελανοταινίες αριθμομηχανής 13 mm 1/2'' black -red nylon για CANON-TRIUMPH-ADLER τεμάχια 1 37 Χαρτοταινίες αριθμομηχανής συσκ 50 τεμαχίων 70 mm τεμάχια 1 38 ΧΑΡΤΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 60GR A4 400 ΦΥΛΛΑ 400 διπλών φύλλων 175 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ,ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39 Μολύβια μηχανικά ξύλινα 0,7 mm τύπου rotring τεμάχια 5 40 Μολύβια ξύλινα HB τεμάχια Μολύβια ξύλινα 2H τεμάχια Μολύβια ξύλινα μεσαίας σκληρότητας τεμάχια Μολύβι μηχανικό FaberCastell 0,5 με 5 ανταλλακτικά 2Β τεμάχια 3 44 Στυλό διαρκείας με μπίλια-μπλε 1.0 mm τεμάχια Στυλό διαρκείας με μπίλια-κόκκινα 1.0 mm τεμάχια Στυλό διαρκείας με μπίλια-μαύρα 1.0 mm τεμάχια Στυλό διαρκείας με μπίλια-πράσινα 1.0 mm τεμάχια Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους για μολύβι (λευκές) τεμάχια Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους (μπλε-κόκκινη) τεμάχια Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα μαύροι τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα μπλε τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα πράσινοι τεμάχια Μαρκαδόροι πίνακα κόκκινοι τεμάχια Σφουγγάρια πίνακα μαρκαδόρου τεμάχια 2 56 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, χοντρή μύτη, μαύροι τεμάχια 15 Α/Α ΥΛΙΚΑ 57 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, μεσαία μύτη, μαύροι τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μαύροι τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,κόκκινοι τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μπλε τεμάχια Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, στρογγυλή μύτη 1,5 mm μπλε τεμάχια 10 ΤΙΜΗ ΑΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

13 Σελ. 13 τύπου artline 62 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, πλακέ μύτη μπλε τύπου artline τεμάχια Μαρκαδόροι για CD/DVD λεπτή μύτη τεμάχια 5 64 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)κίτρινοι- χοντρή μύτη τεμάχια Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)πράσινοιχοντρή μύτη τεμάχια Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) γαλάζιοι τεμάχια Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) ροζ τεμάχια 31 Διορθωτικά υγρά ( συσκευασία blanco με διαλυτικό) ml τεμάχια Διορθωτικά στυλό 7ml τεμάχια Διορθωτικά roler 4,2 mm πλάτος, 6Μ μήκος τεμάχια Μελάνι για ταμπόν- φιαλίδιο των 30 ml τεμάχια Ταμπόν για σφραγίδες νο 2 τεμάχια 2 73 Ταμπόν για σφραγίδες νο 1 τεμάχια 1 ΕΙΔΗ ΚΟΠΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 74 Ψαλίδια 16 cm τεμάχια 7 75 Συρραπτικά 26/6 τεμάχια 7 76 Συρραπτικά 24/6 τύπου r. maestri PRIMULA 12 τεμάχια 8 77 Συρραπτικά 24/6 τύπου blackred τεμάχια 5 78 Συρραπτικά μικρά τύπου PARVA 64 τεμάχια 5 79 Κλιπ 5 εκ κουτιά Κλιπ 4 εκ κουτιά Κλιπ 3,2 εκ κουτιά Κλιπ 2,5 εκ. κουτιά Κοπίδια φαρδιάς λάμας τεμάχια καρφίτσες (κουτιά) κουτιά 5 85 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό συρραπτικό RO-MA 2000/64 κουτάκια Μεταλλικοί συνδετήρες για μεγάλο συρραπτικό RO-MA (24/6) κουτάκια Μεταλλικοί συνδετήρες για επιτραπέζιο συρραπτικό κουτάκια 5 88 Συνδετήρες μεγάλοι (50 mm) κουτιά των Συνδετήρες μεσαίοι 33 mm κουτιά των Συνδετήρες μικροί 28mm κουτιά των Λάστιχα ψιλά συσκευασί α των Λάστιχα χονδρά συσκευασί α των Πινέζες κουτιά των push pins Α5-16 κουτιά των Σελοτέιπ 33m/15mm τεμάχια 67 Α/Α ΥΛΙΚΑ 96 Κολλητική ταινία PVC καφέ τεμάχια 2 97 Κολλητική ταινία ράχης βιβλίων 50mm διάφανη τεμάχια Κόλλα υγρή τεμάχια Κόλλα συμπυκνωμένη τύπου stick τεμάχια Κόλλα στιγμής τύπου logo τεμάχια 2 ΤΙΜΗ ΑΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

14 Σελ CD-RW τεμάχια CD-R τεμάχια DVD-R τεμάχια CD-R με θήκες, 700 MB τεμάχια DVD-RW με θήκες 4,7 GB τεμάχια DVD-R με θήκες 4,7 GB τεμάχια USB-STICK 46B τεμάχια Θήκες χάρτινες για CD τεμάχια Θήκες ζελατίνης για CD τεμάχια 25 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα