Aριθ. Διακήρυξης 2 / ΠΡΟΧ / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "210-4857692 x.kairi@sivitanidios.edu.gr. Aριθ. Διακήρυξης 2 / ΠΡΟΧ / 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Καλλιθέα: Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ πρωτ:3636 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E mail: ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Aριθ Διακήρυξης 2 / ΠΡΟΧ / 2015 Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια α)γραφικής ύλης β)φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 και γ) αναλώσιμου υλικού (μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομ Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα 22 Απριλίου 2015 Τετάρτη 10:00 πμ Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: 1 Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και

2 Σελ 2 Επαγγελμάτων 2 Τα άρθρα 15 και του ΠΔ118/2007(ΦΕΚ150/τα / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν 4155/ Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 4 Το Ν3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τα / ) καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του 4210/13 (ΦΕΚ 254/Α / ) 5 Το άρθρο 11 του Ν 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/τα / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 14/τα / ) 6 Τον Ν4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), 7 Το Νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 8 Την αριθμ Π1/2380/ Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 3400/τβ / ) 9 Το από αίτημα της προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού καθώς και τα αιτήματα των Σχολικών Μονάδων και των Διοικητικών Υπηρεσιών για γραφική ύλη και αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών 10 Την αριθ 87/ απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης έως μαζί με το ΦΠΑ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος χρήσης οικονομικών ετών 2015 και 2016 για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων, του ΕΚ, του ΙΕΚ και του ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα (1) έτος από την υπογραφή των συμβάσεων 11 Τις αρ πρωτ 3560 έως 3566/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με α/α 235 έως 229 αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 12 Tην ανάγκη προμήθειας: α)γραφικής ύλης β)φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γ)

3 Σελ 3 αναλώσιμου υλικού εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για ένα έτος και με δεδομένο ότι στο τέλος Μαρτίου 2015 λήγουν και οι τρεις σχετικές συμβάσεις ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για προμήθεια α)γραφικής ύλης (Κλασέρ-ντοσιέ/φάκελοι/γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου/κόλες αναφοράς/χαρτί) β) φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4-Α3-Α5 γ)αναλώσιμου υλικού (μελανοταινίες, μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων που θα καλύψει τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων, του ΕΚ, της ΣΕΚ του ΙΕΚ και του ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα (1) έτος από την υπογραφή των συμβάσεων, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα υποδείγματα της οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης Ο προϋπολογισμός δαπάνης θα είναι κατ ανώτατο όριο 26900,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος χρήσης οικονομικών ετών 2015, Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Προς το Τμήμα Διαχείρισης (ισογ Γρ109) Δια του Γρ Πρωτοκόλλου (ισογ Γρ 122) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22/4/2015 έως και την 10:00 πμ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου Γρ104 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/4/ :00 πμ Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ122) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, ΤΚ 17610, έως και την 22/4/2015 και ώρα 10:00 το πρωί με απόδειξη Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές που έχουν αποσταλεί

4 Σελ 4 ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως ο Νόμος ορίζει Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 22/4/2015 και ώρα 10:00 το πρωί στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104 της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρ πρωτ 1423/ (ΑΔΑ:ΩΙ1Ρ469ΒΨ1-ΕΓΣ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής 2Γενικά στοιχεία διαγωνισμού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Α)Γραφική ύλη έως 6750,00 ευρώ Κλασέρ-ντοσιέ CPV Διαφάνειες CPV Φάκελοι CPV γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου CPV κόλες αναφοράς CPV Β) Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3-Α4-Α5 έως 7650,00 ευρώ CPV γ)αναλώσιμο υλικό εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων έως 12500,00 ευρώ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 20713,00 Ευρώ 6187,00 Ευρώ 26900,00 Ευρώ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

5 Σελ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν 2198/1994 ΦΠΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: 0,10% επί της αξίας της αρχικής, εκτός ΦΠΑ, σύμβασης Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Νόμο φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς Σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία τού προς προμήθεια υλικού καθ όλη τη διάρκεια του έτους δε θα ξεπεράσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και δεν θα είναι μικρότερη των ¾ αυτής όπως ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη (βλ αναλυτικά άρθρο 4- παρ Γ) 3 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ασχολούνται με την εμπορία γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών, χάρτου και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών συσκευών και συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προσώπων πλην όσων εξαιρούνται βάση των διατάξεων του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είτε οι ίδιοι είτε νόμιμος εκπρόσωπός τους και να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν 4Σύνταξη προσφορών 1 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι σαφείς και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού

6 Σελ 6 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Επίσης, προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κάτω από τον τίτλο του διαγωνισμού να αναγράφεται η μία ή περισσότερες ομάδες ειδών για τις οποίες θα υποβληθεί οικονομική προσφορά από τον συμμετέχοντα (πχ ΟΜΑΔΑ 1) Η προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής διάρθρωση: Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου θα περιλαμβάνονται: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86 (Α 75) στην οποία: i Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν iiνα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος iii Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160/ ) iv Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια β) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές και θα περιέχει: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας (Παράρτημα Α1-Α2-Α3 αντίστοιχα) β) για : τη ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: κατάλογο των προσφερόμενων ειδών που θα αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων το ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4, Α3 ΚΑΙ Α5 Περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή Για τα ΜΕΛΑΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER κατάλογο των προσφερόμενων ειδών και φωτοαντίγραφα των ζητούμενων πιστοποιητικών (ISO

7 Σελ 7 κά ) Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αξιολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων, όμως για την επιλογή της χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ για την ομάδα ή ομάδες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά Τα είδη κάθε ομάδας περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του Παραρτήματος Β Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: Ανά εκάστοτε μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ, Συνολικό κόστος όλης της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος χωρίς ΦΠΑ Συνολικό κόστος όλων των ειδών χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό και ποσό αναλογούντος ΦΠΑ Τελικό συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο, κουτί, συσκευασία, δεσμίδα κά) μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής Ως ανώτατο ποσό δαπάνης ορίζεται το ποσό των συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ Αναλυτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) τα ανώτατα όρια δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1- ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α)Γραφική ύλη - σύνολο έως 6750,00 ευρώ

8 Σελ 8 Κλασέρ-ντοσιέ ΚΑΕ 1261 Α έως 2250,00 ευρώ Διαφάνειες ΚΑΕ 1261Β έως 225,00 ευρώ Φάκελοι ΚΑΕ 1261Δ έως 75 ευρώ γραφική ύλη & μικροαντίκειμενα γραφείου ΚΑΕ 1261Ω έως 3525,00 ευρώ κόλες αναφοράς ΚΑΕ 1831ΛΘ έως 675,00 ευρώ ΘΑ πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 -Α3-Α5 ΚΑΕ 1719 Α έως 7650,00 ευρώ Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ για τη δεσμίδα φωτοαντιγραφικού χαρτιού μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών όπου αυτό είναι απαραίτητο Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της 3 ΜΕΛΑΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, TONER Αναλώσιμο υλικό (μελανοταινίες, μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ΚΑΕ 1731 Α έως ευρώ Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος B ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: Ανά μοναδιαίο κόστος υλικού (τεμάχιο) χωρίς ΦΠΑ Συνολικό κόστος της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος/τύπο μηχανήματος χωρίς ΦΠΑ Συνολικό κόστος όλων των προς προμήθεια ειδών χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ που αναλογεί Τελική συνολική οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως

9 Σελ 9 Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο) μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της 5 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού Είναι δυνατή η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για περισσότερες της μίας ομάδες του αυτού διαγωνισμού εντός του ιδίου σφραγισμένου φακέλου Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους προσφορών και ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τα ζητούμενα στη διακήρυξη Με αιτιολογημένη απόφασή της η επιτροπή μπορεί ν απορρίψει προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες προδιαγραφές Στη συνέχεια η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη χαμηλότερη προσφορά) Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή γράφει όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές Η προσφορά για μέρος των προς προμήθεια υλικών μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η αποσφράγιση και η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ με βάση τους πίνακες οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων Ανάδοχος είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του πρακτικού και εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά της προς τα αρμόδια όργανα της Σιβιτανιδείου Σχολής για την τελική έγκριση αποτελέσματος, την κατακύρωση στο μειοδότη και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης Η σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την

10 Σελ 10 υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών Καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου Υπογράφεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον επιλεγέντα ανάδοχο 6 Παράδοση προμήθειας Οι παραδόσεις θα γίνουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή από τους Αναδόχους στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ 1919/ απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής ως εξής: ΟΜΑΔΑ 1: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα, εκτός από τα είδη αρχειοθέτησης και τις κόλλες αναφοράς που θα παραληφθούν τμηματικά με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής ΟΜΑΔΑ 2: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 -Α3-Α5 Τμηματικά καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μετά από σχετική παραγγελία από το Τμήμα Προμηθειών και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τη ζητούμενη ποσότητα χαρτιού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας ΟΜΑΔΑ 3: ΜΕΛΑΝΙΑ, TONER Τμηματικά καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μετά από σχετική παραγγελία από το Τμήμα Προμηθειών και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τα ζητούμενα προϊόντα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αντικατασταθεί εκτυπωτικό μηχάνημα συγκεκριμένου τύπου (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α ), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος αναλώσιμου υλικού (toner, μελάνι) για το οποίο έχει υποβάλει την προσφορά του, με κατάλληλο αναλώσιμο υλικό για το νέο τύπο μηχανήματος που θα προκύψει, αλλά εντός του προβλεπόμενου ορίου δαπάνης 7 Πληρωμή-κρατήσεις Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου της πρώτης παράδοσης υλικών προς τη Σχολή να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος Γ) της παρούσας Η εξόφληση των Τιμολογίων από τη Σχολή θα γίνεται μετά την αποπεράτωση της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή

11 Σελ 11 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών Επί του καθαρού ποσού θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και θα βαρύνουν τον μειοδότη 8 Γενικοί όροι-επίλυση διαφορών 1 Η Σιβιτανίδειος Σχολή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κλπ) 2 Σε ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών 3 Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιώματος σύμβασης σε τρίτους από τον Ανάδοχο 4 Η τροποποίηση της σύμβασης είναι εφικτή, στην περίπτωση που ο εργοδότης το κρίνει σκόπιμο, πάντα με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της εκτέλεσης της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε Η επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης ανάγεται στην αρμοδιότητα των καθ ύλην Δικαστηρίων με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου 9Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για την παρούσα Διακήρυξη από το τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (ισόγειο γρ 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τηλέφωνο: Φαξ: , E- Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα www sivitanidios edu gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο ΚΗΔΜΗΣ Τυχόν διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1-Α2-Α3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημήτριος Μιχαλολιάκος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1-Β2-Β3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 Τεχνικές προδιαγραφές Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου

12 Σελ 12 i) Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά ii) Τα προμηθευόμενα είδη γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου θα τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης iii) Θα τηρούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος, μον μέτρησης και ποσότητα Α/Α Α ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΗ 1 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 8/34-μπλέ 2 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32-μπλε Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25 X 35 cm με κορδέλες (χωρίς πτερύγια) ράχη cm Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25X35 cm με κορδέλες και με πτερύγια- ράχη cm Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια -χωρίς λάστιχο- 5 26Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο 6 πρεσπάν- 25Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) Ντοσιέ από χαρτόνι (φάκελοι χωρίς πτερύγια) 25Χ34- (σε τέσσερα 7 διαφορετικά χρώματα) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8 Ντοσιέ (φάκελοι) πλαστικοί με κλιπ -χωρητικότητα 1-30 φύλλα- για Α4 9 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με έλασμα 26Χ34 10 Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- 11 Κουτί αρχείου από δέρμα με ράχη 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 2,5 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και 12 λάστιχο Ζελατίνες για φύλλα A4 ενισχυμένες, διάφανες, με άνοιγμα από πάνω με 13 τρύπες αρχειοθέτησης για όλους τους τύπους ντοσιέ-κλασέρ Πακέτα των Ζελατίνες με άνοιγμα επάνω-δεξιά για φύλλα Α4 Πακέτα των Ζελατίνες χοντρές (0,15 mm) για φύλλα Α4 Πακέτα των Διαχωριστικές σελίδες για αρχειοθέτηση Σετ Β ΧΑΡΤΙΚΑ 1 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 30 ανά σελίδα 2 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 65 ανά σελίδα 3 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 14 ανά σελίδα 4 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 12 ανά σελίδα 96,5Χ42,3 mm 5 Ετικέτες αδιάβροχες 9*5 cm 6 Αυτοκόλλητες ετικέτες στρογγυλές για σήμανση κόκκινες Πακέτα Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων Πακέτο των 100 σελίδων 7 Ετικέτες αυτοκόλλητες για κλασέρ 61Χ192 mm Σετ των 100 τμχ 8 Σελιδοδείκτες μικροί χρωματιστοί 20*50 mm (σετ των τεσσάρων χρωμάτων) Σετ 9 Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο, μικροί Πακέτα των 25 τεμαχίων 10 Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 Πακέτα των 25 τεμαχίων 11 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 Πακέτα των 25

13 Σελ Φάκελοι αλληλογραφίας χωρίς λογότυπο, μπεζ Α3 13 Μπλοκ Α4 χωρίς γραμμές 14 Μπλοκ Α4 τεμαχίων Πακέτα των 25 τεμαχίων των 50 φύλλων των 50 φύλλων 15 Μπλοκ Α4 καρέ 16 χαρτί λευκό κύβους σημειώσεων(κύβοι) Κύβοι 17 Χαρτί μπεζ με νερά για πλαστικοποίηση Α4 (πακέτα) Πακέτα 18 φύλλα πλαστικοποίησης για κάρτες εισόδου Α4 (πακέτο των 100 φύλλων) Πακέτα 19 Χαρτί Α4 λευκό 120g/m2 λευκό (φύλλα) φύλλα χαρτί Α4 για πτυχία (πακέτο των 250 φύλλων) 160 g/m2 χρώματος ivoireφύλλα 20 χαρτί Α4 για κάρτες εισόδου- 80g/m2- γαλάζιο/σομόν/ροζ/πράσινο/κίτρινο ( 1 21 πακέτο για κάθε χρώμα και 2 επιπλέον πράσινα) Πακέτα Πακέτα 22 Post it κίτρινα 76mm*76mm (κύβος των 100) Κύβοι 23 Post it κίτρινα 38 mm*51mm (κύβος των 100) Κύβοι Μελανοταινίες αριθμομηχανής 13 mm 1/2'' black -red nylon για CANON- 24 TRIUMPH-ADLER ΧΑΡΤΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 60GR A4 400 ΦΥΛΛΑ ( διπλά φύλλα) (Σε πακέτα διπλών φύλλων) Γ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πακέτα ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Μολύβια μηχανικά ξύλινα 0,7 mm τύπου rotring με ανταλλακτικά μύτες 2 Μολύβια ξύλινα HB 3 Μολύβια ξύλινα 2H 4 Μολύβια ξύλινα μεσαίας σκληρότητας 5 Μολύβι μηχανικό FaberCastell 0,5 με 5 ανταλλακτικά 2Β 6 Στυλό διαρκείας -μπλε 10 mm 7 Στυλό διαρκείας -κόκκινα 10 mm 8 Στυλό διαρκείας -μαύρα 10 mm 9 Στυλό διαρκείας -πράσινα 10 mm 10 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους για μολύβι (λευκές) 11 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους (μπλε-κόκκινη) 12 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές 13 Μαρκαδόροι πίνακα μαύροι 14 Μαρκαδόροι πίνακα μπλε 15 Μαρκαδόροι πίνακα πράσινοι 16 Μαρκαδόροι πίνακα κόκκινοι 17 Σφουγγάρια πίνακα μαρκαδόρου 18 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, χοντρή μύτη, μαύροι 19 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, μεσαία μύτη, μαύροι 20 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μαύροι 21 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,κόκκινοι 22 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μπλε

14 Σελ Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, στρογγυλή μύτη 1,5 mm μπλε τύπου artline 24 Μαρκαδόροι για CD/DVD με λεπτή μύτη 25 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)κίτρινοι- χοντρή μύτη 26 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)πράσινοι- χοντρή μύτη 27 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) γαλάζιοι 28 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) ροζ 29 Μαρκαδόροι ζωγραφικής Κουτιά των 24 τεμαχίων 30 Διορθωτικά υγρά ( συσκευασία blanco με διαλυτικό) 20 ml 31 Διορθωτικά στυλό 7ml 32 Διορθωτικά roler 4,2 mm πλάτος, 6Μ μήκος 33 Μελάνι για ταμπόν- φιαλίδιο των 30 ml 34 Ταμπόν για σφραγίδες νο 2 35 Ταμπόν για σφραγίδες νο 1 Δ ΕΙΔΗ ΚΟΠΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Ψαλίδια 16 cm 2 Αποσυρραπτικό 3 Συρραπτικά 26/6 4 Συρραπτικά 24/6 τύπου r maestri PRIMULA 12 5 Συρραπτικά 24/6 τύπου blackred 6 Συρραπτικά μικρά τύπου PARVA 64 7 Κλιπ 5 εκ Κουτιά 8 Κλιπ 4 εκ Κουτιά 9 Κλιπ 3,2 εκ Κουτιά 10 Κλιπ 2,5 εκ Κουτιά 11 Κοπίδια φαρδιάς λάμας 12 καρφίτσες (κουτιά) Κουτιά 13 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό συρραπτικό RO-MA 2000/64 Κουτάκια 14 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 15 Μεταλλικοί συνδετήρες για μεγάλο συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 16 Μεταλλικοί συνδετήρες για επιτραπέζιο συρραπτικό Κουτάκια 17 Συνδετήρες μεγάλοι (50 mm) (Κουτιά των 100) 18 Συνδετήρες μεσαίοι 33 mm (Κουτιά των 100) 19 Συνδετήρες μικροί 28mm (Κουτιά των 100) 20 Λάστιχα ψιλά (Κουτιά των 100) 21 Λάστιχα χονδρά (Κουτιά των 100) 22 Πινέζες (Κουτιά των 120) 23 push pins Α5-16 (Κουτιά των 100) 24 Βάση για Σελοτέιπ (μεγάλη) 25 Σελοτέιπ 33m/15mm 26 Κολλητική ταινία PVC καφέ

15 Σελ Κολλητική ταινία ράχης βιβλίων 50mm διάφανη 28 Κόλλα υγρή 29 Κόλλα συμπυκνωμένη τύπου stick 30 Κόλλα στιγμής τύπου logo Ε ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 CD-RW 2 CD-R 3 DVD-R 4 CD-R με θήκες, 700 MB 5 DVD-RW με θήκες 4,7 GB 6 DVD-R με θήκες 4,7 GB 7 USB-STICK 46B 8 Θήκες χάρτινες για CD 9 Θήκες ζελατίνης για CD ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Τεχνικές προδιαγραφές Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 i) Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών ii) Το προς προμήθεια Φωτοαντιγραφικό χαρτί θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά iii) Θα τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές Χαρτί Α4 -Α3-Α5 φωτοαντιγραφικό Διαστάσεις: 21,0 Χ 29,7 εκ για το Α 4, 297 Χ 42 εκ για το Α 3, 14,8 Χ 21 εκ για το Α5 Μονόφυλλο, κατάλληλο για φωτοεκτύπωση πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις Σύνθεση χημικού πολτού 100% Χρώμα λευκό ματ Βάρος 80gr/m2 Πάχος mm Κόψιμο φύλλων κάθε δεσμίδας λείο, χωρίς γραμμώσεις και επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού Κατάλληλο για όλους τους εκτυπωτές laser και inkjet καθώς και για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax Να περνά από το μηχάνημα χωρίς να αφήνει χνούδι Να έχει αντοχή στην υγρασία Αδιαφάνεια Το προϊόν να είναι καινούριο και αμεταχείριστο Συσκευασία: Δεσμίδα των 500 φύλλων περιτυλιγμένες ώστε να προστατεύονται από την υγρασία και να αντέχουν κατά τις διακινήσεις και τις φορτοεκφορτώσεις Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: Το είδος του χαρτιού Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή Οι διαστάσεις των φύλλων

16 Ο αριθμός τους Το βάρος τους Σελ 16 Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Δεσμίδες των 500 φύλλων Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 Δεσμίδες των 500 φύλλων 25 3 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α5 Πακέτο των 500 φύλλων 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3 Τεχνικές προδιαγραφές για μελάνια εκτυπωτών Τα μελάνια, toner, μελανοταινίες να είναι γνήσια (original), αντίστοιχα με Τύποι μελανιών: τους τύπους των Εκτυπωτών, Fax & Φωτοτυπικών των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων Όλα τα μελανοδοχεία θα παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής και λήξης Να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση Συσκευασία - Λήξη Θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση Τα μελανοδοχεία να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά από την ημερομηνία παράδοσής τους Για όλα τα είδη απαιτείται πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη και ISO πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη Για κάθε Laser toner να αναγράφεται ο αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC (Black Toner), ISO/IEC19798 (Colour Toner) και ISO/IEC/24711, ενώ για κάθε Inkjet και Ποσότητα - Ποιότητα η περιεκτικότητά του σε ml Η ποιότητα εκτύπωσης και ο αριθμός των εκτυπώσεων να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων Σε Αντικατάσταση περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η αντικατάσταση να γίνεται ΑΜΕΣΑ με νέο άριστης ποιότητας Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ Α Εκτυπωτές 1 CANON I 9950 BCI-6 PM,R,BU,G,PG,C,M,Y (ΣΕΤ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 2 CANON IP 3600 μαύρο PGI-520/CLI 521B έγχρωμο CLI 521C M Y 3 CANON P BL-41COLOR 4 EPSON ACULASER EPSON Toner S black M EPSON EPL-6200L C13S EPSON STYLOUS ΣΕΤ , T COLOR EPSON STYLUS S22 Black T1281 C13T Cyan T1282 C13T EPSON STYLUS OFFICE B1100 Magenta T1283 C13T Yellow T1284 C13T Black T0711H C13T07114H10

17 Σελ 17 Yellow T1004 C13T Magenta T1003 C13T Cyan T1002 C13T EPSON WF 7015 ΣΕΤ HP COLOR LASERJET 3600 HP BUSINESS INJEKT 1000 HP COLOR LASER JET 2600n HP Color LaserJet 3800n HP COLOR LASER JET 4700 dn HP DESKJET 1220C HP DESKJET 5525 Q6470A Q6471A Q6472A Q6473A σετ έγχρωμων και μαύρων μελανιών Black Q600A Cyan Q6001A Yellow Q6002A Magenta Q6003A black Q6470A cyan Q7581A yellow Q7582A magenta Q7583A Black Q5950A cyan Q5951A yellow Q5952A magenta Q5953A HP 45 Black (51645A) HP 78 Tri-color (C6578DN) 655 (σετ 4 χρωμάτων) 17 HP DESKJET 6940 HP No339 (C8767EE μαύρο 21ml) 18 HP DESKJET 895Cxi HP No344 14ml) έγχρωμο-23 HP Tricolor Print (C9363EE έγχρωμο μαύρο-hp45 19 HP DESKJET D2660 έγχρωμο 300XL 20 HP J μαύρο 300XL black XL 901XL 21 HP LASER JET 600 M602 color 901 CE390A 22 HP LASER JET 1020 Q2612A

18 SERIES HP LASER JET 1160 HP LASER JET 1200 SERIES HP LASER JET 1320 HP LASER JET 1525n color HP LASER JET P2035 HP LaserJet 4100n HP OFFICEJET PRO 276dw CR 770A HP OFFICEJET F2480 HP OFFICEJET 4315 ALL IN ONE HP OFFICEJET J4580 ALL IN ONE HP OFFICEJET J6410 All in one Σελ 18 HP Q5949A Black HP Toner 15Χ Black C7115X (C7115A HP Black 15A)- EP25 Q5949Α (σετ των 4 χρωμάτων)ce 320 A, CE 321 A, CE 322 A, CE 323 A CE 505 A C8061A BLACK BLACK 950XL CYAN 951XL YELLOW 951XL MAGENTA 951XL 300 CC641EE 300 CC644EE μαύρο-21 C9351CE έγχρωμο-22 C9352CE μαύρο AE έγχρωμο-901 CC656AE ασπρόμαυρο CB336EE 34 έγχρωμο CB338EE HP OFFICEJET K 7100 σετ έγχρωμων μελανιών KONICA MINOLTA PAGE PRO 1350W LASER KYOCERA FS-6950 DN LEXMARK E120 LEXMARK E240 LASER LEXMARK E 260dn LEXMARK E 360 dn BLACK -TONER TK440 LEXMARK E12016SE Toner Cartridge 24016SA E260A11E E360H11E

19 Σελ OKI B SAMSUNG PRINTER XPRESS M 2022 SAMSUNG ML-2571N SAMSUNG ML-2851 ND XEROX PHASER 7760 MLT-D111S Standard Yield Mono Toner Cartridge ML2010D3ELS MLD2850BELS Imaging units #108R RO1163 (2), 106R01160 (1), 106R01161 (1), 106R01162 (1) Β Συσκευές τηλεμοιοτυπίαςμελανοταινίες 1 BROTHER 2840 DR2200 DRUM 2 CANON FAX-L280 FX3 3 CANON FAX-JX200 ΜΕΛAΝΙ CANON ΜΑYΡΟ (BLACK) PG-50 4 PANASONIC KX-FL401 Toner KX-FAT 88X Black LASER 5 PANASONIC KX-FL611 Panasonic toner KX-FA 83X black LASER 6 PANASONIC KX-FP215 KXFA52X 7 PHILIPS MAGIC 5 ECO PFA351 PRIMO 8 XEROX FAXCENTRE 013R XEROX PHAZER 6115 ΣΕΤ 113R00692/3/4/5 Mfp Γ Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 1 KONICA 7022 TN 301K BLACK 30K 2 KYOCERA KM AB000 3 NASHUATEC DSM 627 TYPE2220D 4 TOSHIBA E STUDIO 206 T1640EHC Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΕΙΔΟΣ:ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΗ Α ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική 1 επένδυση & θήκη στη ράχη 8/34- μπλέ ΠΟΣΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ 190 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20 Σελ 20 Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική 2 επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32- μπλε 30 Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25 X 35 cm 3 με κορδέλες (χωρίς πτερύγια) ράχη 7-8 cm 260 Ντοσιέ αρχειοθέτησης 25X35 cm με 4 κορδέλες και με πτερύγια- ράχη 12-15cm 515 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια -χωρίς λάστιχο- 5 26Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) 2480 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο 6 πρεσπάν- 25Χ35 (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) 350 Ντοσιέ από χαρτόνι (φάκελοι χωρίς 7 πτερύγια) 25Χ34- (σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα) 800 Ντοσιέ (φάκελοι) πλαστικοί με κλιπ 8 -χωρητικότητα 1-30 φύλλα- για Α4 220 Ντοσιέ (φάκελοι) από χαρτόνι με 9 έλασμα 26Χ34 25 Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 10 8 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- 180 Κουτί αρχείου από δέρμα με ράχη 8 11 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο- 80 Κουτί αρχείου από χαρτόνι με ράχη 12 2,5 cm, 3 εσωτερικά πτερύγια και λάστιχο 35 Ζελατίνες για φύλλα A4 ενισχυμένες, διάφανες, με άνοιγμα από πάνω με Πακέτα 13 τρύπες αρχειοθέτησης για όλους των 100 τους τύπους ντοσιέ-κλασέρ 10 Ζελατίνες με άνοιγμα επάνω-δεξιά Πακέτα 14 για φύλλα Α4 των Ζελατίνες χοντρές (0,15 mm) για Πακέτα 15 φύλλα Α4 των Διαχωριστικές σελίδες για 16 αρχειοθέτηση Σετ 8 Β ΧΑΡΤΙΚΑ Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 30 1 ανά σελίδα Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 65 2 ανά σελίδα Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 14 3 ανά σελίδα Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες 12 4 ανά σελίδα 96,5Χ42,3 mm 5 Ετικέτες αδιάβροχες 9*5 cm Αυτοκόλλητες ετικέτες στρογγυλές 6 για σήμανση κόκκινες Πακέτο των 100 σελίδων 6 Πακέτο των 100 σελίδων 1 Πακέτο των 100 σελίδων 8 Πακέτο των 100 σελίδων 8 Πακέτο των 100 σελίδων 1 Πακέτα 3

21 Ετικέτες αυτοκόλλητες για κλασέρ 7 61Χ192 mm Σελιδοδείκτες μικροί χρωματιστοί 8 20*50 mm (σετ των τεσσάρων χρωμάτων) Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς 9 λογότυπο, μικροί Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ χωρίς 10 λογότυπο (36*26 περίπου) για Α4 Σελ 21 Σετ των 100 τμχ 2 Σετ 40 Πακέτα των 25 τεμαχίων 15 Πακέτα των 25 τεμαχίων 15 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί Πακέτα 11 χωρίς λογότυπο (36*26 περίπου) για των 25 Α4 τεμαχίων 15 Φάκελοι αλληλογραφίας χωρίς 12 λογότυπο, μπεζ Α3 13 Μπλοκ Α4 χωρίς γραμμές 14 Μπλοκ Α4 Πακέτα των 25 τεμαχίων 4 των 50 φύλλων 12 των 50 φύλλων Μπλοκ Α4 καρέ 8 χαρτί λευκό κύβους 16 σημειώσεων(κύβοι) Κύβοι 70 Χαρτί μπεζ με νερά για 17 πλαστικοποίηση Α4 (πακέτα) Πακέτα 4 φύλλα πλαστικοποίησης για κάρτες 18 εισόδου Α4 (πακέτο των 100 φύλλων) Πακέτα 20 Χαρτί Α4 λευκό 120g/m2 λευκό 19 (φύλλα) φύλλα 1250 χαρτί Α4 για πτυχία (πακέτο των φύλλων) 160 g/m2 χρώματος ivoireφύλλα Πακέτα 14 χαρτί Α4 για κάρτες εισόδου- 80g/m2-21 γαλάζιο/σομόν/ροζ/πράσινο/κίτρινο ( Πακέτα 1 πακέτο για κάθε χρώμα και 2 επιπλέον πράσινα) 14 Post it κίτρινα 76mm*76mm (κύβος 22 Κύβοι των 100) 60 Post it κίτρινα 38 mm*51mm (κύβος 23 Κύβοι των 100) 80 Μελανοταινίες αριθμομηχανής mm 1/2'' black -red nylon για CANON-TRIUMPH-ADLER 4 ΧΑΡΤΙ ΔΙΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 60GR A ΦΥΛΛΑ ( διπλά φύλλα) (Σε Πακέτα πακέτα 400 διπλών φύλλων) 130 Γ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μολύβια μηχανικά ξύλινα 0,7 mm τύπου rotring με ανταλλακτικά μύτες 20 Μολύβια ξύλινα HB 200 Μολύβια ξύλινα 2H 60 Μολύβια ξύλινα μεσαίας σκληρότητας 20

22 Δ Μολύβι μηχανικό FaberCastell 0,5 με 5 ανταλλακτικά 2Β Σελ 22 Στυλό διαρκείας -μπλε 10 mm 670 Στυλό διαρκείας -κόκκινα 10 mm 260 Στυλό διαρκείας -μαύρα 10 mm 320 Στυλό διαρκείας -πράσινα 10 mm 50 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους για μολύβι (λευκές) 100 Γομολάστιχες μεσαίου μεγέθους (μπλε-κόκκινη) 100 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές 60 Μαρκαδόροι πίνακα μαύροι 370 Μαρκαδόροι πίνακα μπλε 380 Μαρκαδόροι πίνακα πράσινοι 140 Μαρκαδόροι πίνακα κόκκινοι 280 Σφουγγάρια πίνακα μαρκαδόρου 70 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, χοντρή μύτη, μαύροι 30 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, μεσαία μύτη, μαύροι 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μαύροι 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,κόκκινοι 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, λεπτή μύτη,μπλε 50 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, στρογγυλή μύτη 1,5 mm μπλε τύπου artline 30 Μαρκαδόροι για CD/DVD με λεπτή μύτη 20 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)κίτρινοι- χοντρή μύτη 90 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ)πράσινοι- χοντρή μύτη 30 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) γαλάζιοι 30 Μαρκαδόροι υπογράμμισης (φωσφοριζέ) ροζ 40 Μαρκαδόροι ζωγραφικής Κουτιά των 24 τεμαχίων 2 Διορθωτικά υγρά ( συσκευασία blanco με διαλυτικό) 20 ml 80 Διορθωτικά στυλό 7ml 60 Διορθωτικά roler 4,2 mm πλάτος, 6Μ μήκος 60 Μελάνι για ταμπόν- φιαλίδιο των 30 ml 25 Ταμπόν για σφραγίδες νο 2 12 Ταμπόν για σφραγίδες νο 1 6 ΕΙΔΗ ΚΟΠΗΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ψαλίδια 16 cm 20 15

23 Σελ 23 2 Αποσυρραπτικό 8 3 Συρραπτικά 26/6 7 Συρραπτικά 24/6 τύπου r maestri 4 PRIMULA Συρραπτικά 24/6 τύπου blackred 10 6 Συρραπτικά μικρά τύπου PARVA Κουτιά 7 Κλιπ 5 εκ των 10 τμχ 18 Κουτιά 8 Κλιπ 4 εκ των 10 τμχ 18 Κουτιά 9 Κλιπ 3,2 εκ των 10 τμχ 30 Κουτιά 10 Κλιπ 2,5 εκ των 10 τμχ Κοπίδια φαρδιάς λάμας καρφίτσες (κουτιά) Κουτιά 15 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό 13 συρραπτικό RO-MA 2000/64 Κουτάκια 80 Μεταλλικοί συνδετήρες για μικρό 14 συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 40 Μεταλλικοί συνδετήρες για μεγάλο 15 συρραπτικό RO-MA (24/6) Κουτάκια 320 Μεταλλικοί συνδετήρες για 16 επιτραπέζιο συρραπτικό Κουτάκια Συνδετήρες μεγάλοι (50 mm) (Κουτιά των 100) Συνδετήρες μεσαίοι 33 mm (Κουτιά των 100) Συνδετήρες μικροί 28mm (Κουτιά των 100) Λάστιχα ψιλά (Κουτιά των 100) Λάστιχα χονδρά (Κουτιά των 100) Πινέζες (Κουτιά των 120) push pins Α5-16 (Κουτιά των 100) Βάση για Σελοτέιπ (μεγάλη) 1 25 Σελοτέιπ 33m/15mm Κολλητική ταινία PVC καφέ 18 Κολλητική ταινία ράχης βιβλίων 27 50mm διάφανη Κόλλα υγρή Κόλλα συμπυκνωμένη τύπου stick Κόλλα στιγμής τύπου logo 50 Ε ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ 1 CD-RW 60

24 Σελ 24 2 CD-R DVD-R CD-R με θήκες, 700 MB 35 5 DVD-RW με θήκες 4,7 GB 40 6 DVD-R με θήκες 4,7 GB 35 7 USB-STICK 46B 40 8 Θήκες χάρτινες για CD Θήκες ζελατίνης για CD 10 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α3 Α/ Α Είδος 1 Φωτοαντιγραφι κό χαρτί Α4 Μονάδα Μέτρησης Δεσμίδες των 500 φύλλων Ποσότητ α 2800 (Α) Τιμή ανά δεσμίδα των 500 φύλλων (Α) χωρίς ΦΠΑ (Β) ποσοστό ΦΠΑ (Γ) με ΦΠΑ (Β) Συνολικό κόστος για κάθε είδος με ΦΠΑ Συνολικό κόστος για τα δύο είδη (αριθμητικά και ολογράφως) με ΦΠΑ (Γ) 2 Φωτοαντιγραφι κό χαρτί Α3 Δεσμίδες των 500 φύλλων 20 (Α) (Β) (Γ) 3 Φωτοαντιγραφι κό χαρτί Α5 Πακέτο των 500 φύλλων 26 (Α) (Β) (Γ)

25 Σελ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ Α Εκτυπωτές ΚΟΣΤΟ Σ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙ Ο ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ CANON I 9950 CANON IP 3600 CANON P1700 EPSON ACULASER M1200 EPSON EPL-6200L EPSON STYLOUS COLOR 1200 EPSON STYLUS S22 BCI-6 PM,R,BU,G,PG,C,M,Y (ΣΕΤ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 1 μαύρο PGI-520/CLI 521B 2 έγχρωμο CLI 521C M Y 2 40BL-41COLOR 2 EPSON Toner S black 9 C13S ΣΕΤ , T Black T1281 C13T EPSON STYLUS OFFICE B1100 EPSON WF 7015 HP COLOR LASERJET 3600 HP BUSINESS INJEKT 1000 Cyan T1282 C13T Magenta T1283 C13T Yellow T1284 C13T Black T0711H C13T07114H10 2 Yellow T1004 C13T Magenta T1003 C13T Cyan T1002 C13T ΣΕΤ 2 Q6470A 1 Q6471A 1 Q6472A 1 Q6473A 1 σετ έγχρωμων και μαύρων μελανιών 2

26 HP COLOR LASER JET 2600n HP Color LaserJet 3800n HP COLOR LASER JET 4700 dn HP DESKJET 1220C HP DESKJET 5525 HP DESKJET 6940 HP DESKJET 895Cxi HP DESKJET D2660 HP J HP LASER JET 600 M602 HP LASER JET 1020 SERIES HP LASER JET 1160 HP LASER JET 1200 SERIES HP LASER JET 1320 HP LASER JET 1525n color HP LASER JET P2035 Σελ 26 Black Q600A 2 Cyan Q6001A 1 Yellow Q6002A 1 Magenta Q6003A 1 black Q6470A 1 cyan Q7581A 1 yellow Q7582A 1 magenta Q7583A 1 Black Q5950A 1 cyan Q5951A 1 yellow Q5952A 1 magenta Q5953A 1 HP 45 Black (51645A) 1 HP 78 Tri-color (C6578DN) (σετ 4 χρωμάτων) 2 HP No339 (C8767EE μαύρο 21ml) 2 HP No344 (C9363EE έγχρωμο 14ml) 1 έγχρωμο-23 HP Tricolor Print 3 μαύρο-hp45 3 έγχρωμο 300XL 2 μαύρο 300XL 2 black XL 901XL 2 color CE390A 5 Q2612A 7 HP Q5949A Black 9 HP Toner 15Χ Black C7115X (C7115A HP Black 15A)-EP25 15 Q5949Α 1 (σετ των 4 χρωμάτων)ce 320 A, CE 321 A, CE 322 A, CE 323 A 2 CE 505 A 2

27 Σελ HP LaserJet 4100n HP OFFICEJET PRO 276dw CR 770A 30 HP OFFICEJET F2480 C8061A BLACK 4 BLACK 950XL 21 CYAN 951XL 11 YELLOW 951XL 11 MAGENTA 951XL HP OFFICEJET 4315 ALL IN ONE HP OFFICEJET J4580 ALL IN ONE HP OFFICEJET J6410 All in one HP OFFICEJET K 7100 KONICA MINOLTA PAGE PRO 1350W LASER KYOCERA FS-6950 DN LEXMARK E120 LEXMARK E240 LASER LEXMARK E 260dn LEXMARK E 360 dn OKI B 6500 SAMSUNG PRINTER XPRESS M 2022 SAMSUNG ML-2571N SAMSUNG ML-2851 ND XEROX PHASER CC641EE CC644EE 1 μαύρο-21 C9351CE 3 έγχρωμο-22 C9352CE 3 μαύρο AE 5 έγχρωμο-901 CC656AE 3 ασπρόμαυρο CB336EE 2 έγχρωμο CB338EE 2 σετ έγχρωμων μελανιών BLACK -TONER 2 TK440 2 LEXMARK E12016SE Toner Cartridge SA 2 E260A11E 16 E360H11E MLT-D111S Standard Yield Mono Toner Cartridge 1 ML2010D3ELS 6 MLD2850BELS 4 Imaging units #108R RO1163 (2), 106R01160 (1), 106R01161 (1), 106R01162 (1) 4 Β Συσκευές τηλεμοιοτυπίας-

28 Σελ μελανοταινίες BROTHER 2840 DR2200 DRUM 2 CANON FAX-L280 FX3 1 CANON FAX-JX200 ΜΕΛAΝΙ CANON ΜΑYΡΟ (BLACK) PG-50 1 PANASONIC KX-FL401 LASER Toner KX-FAT 88X Black 4 PANASONIC KX-FL611 LASER Panasonic toner KX-FA 83X black 2 PANASONIC KX-FP215 KXFA52X 2 PHILIPS MAGIC 5 ECO PRIMO PFA351 4 XEROX FAXCENTRE R XEROX PHAZER 6115 Mfp ΣΕΤ 113R00692/3/4/5 1 Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα KONICA 7022 TN 301K BLACK 30K 1 KYOCERA KM AB000 2 NASHUATEC DSM 627 TYPE2220D 3 TOSHIBA E STUDIO 206 T1640EHC 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3160 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3068 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002002203 2014-04-22

14PROC002002203 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:18-10-2016 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13925 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ 45Ψ4469Η25-ΑΕΗ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 15-12-2011 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 4-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 7 4 Αθήνα Πληροφορίες: Ν. Πάνου Τηλ. 3 06535 Φαξ 0 69843

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003179924 2015-10-16

15PROC003179924 2015-10-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.03.2014 Αρ. πρωτ. 2357 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15

Θεσσαλονίκη 08/05/2015 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/15 Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 308933, - 84 Fax: 30893 e-mail: tprom@uom.gr Θεσσαλονίκη 08/05/05 Τμήμα Προμηθειών Αρ. Διακ. 03/5 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 144566/1653 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ορθή επανάληψη ως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (19/3/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ναύπλιο, 5/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10 η /2012 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/0/204 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:367 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002625091 2015-03-09

15PROC002625091 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ MEΛΑΝΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ ΒΟΧΒ469Η25-6Θ4 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 25-1-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 2/2012

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10η / 2014 Θέμα : Σύμβαση δαπάνης δύο χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΑ:ΒΙΕΚ469Η25-1Ι13 ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: PROC001899556 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 28-02-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 4 /2014

Διαβάστε περισσότερα