ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή και σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 28/1980,, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας µε τίτλο Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα, που βρίσκεται στην Πλ.Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 02/10/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα πµ. (λήξη αποδοχής προσφορών). Στο διαγωνισµό δικαιούνται να λάβουν µέρος ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής 5% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας που ανέρχεται στο πόσο 1.650,00 ευρώ. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ήµου Κοµοτηνής (Σεραφείµ Μαρία Τηλ ). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Έχοντας υπ όψη: Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), β. Των παρ. 1,2 και 5 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α) «περί ιοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθµισης θεµάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», γ. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», δ. Του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ ΚΥ», ε. Του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. στ.την υπ' αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. ζ.την 224/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των εργασιών και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υποχρεωτική (Ν.489/76) ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου σύµφωνα µε τις καλύψεις που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τους παρόντες όρους. Άρθρο 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός δια συµπληρώσεως αναλυτικού (ανά όχηµα) τιµολογίου από µέρους του ενδιαφερόµενου και θα διεξαχθεί στο χώρο συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κοµοτηνής την 02/10/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα πµ. (λήξη αποδοχής προσφορών). Άρθρο 2 Τεύχη δηµοπράτησης Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 1. Η παρούσα διακήρυξη. 2. Η οικονοµικοτεχνική µελέτη. Άρθρο 3 Προσόντα διαγωνιζοµένων Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης µαζί µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 από κάθε ενδιαφερόµενο - διαµεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.

3 Άρθρο 4 ικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης. 3. Επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι: α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα β) εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου και των ΟΤΑ. γ) εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, δ) εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθώς και απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριµήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύµβασης. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 5. Η εταιρεία θα συµµετέχει στο φιλικό διακανονισµό (Μέλος του συστήµατος άµεσης πληρωµής Σ.Α.Π.) ή σε άλλο εφάµιλλο σύστηµα άµεσης πληρωµής. 6. Επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 7. Οι συµµετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισµό, θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, έγγραφο της /νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ. Εµπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεµάτων και περιθωρίων φερεγγυότητας, µε πρόσφατη ηµεροµηνία έκδοσης. 8. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 9. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει αντιπρόσωπος ή πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύµβουλος κλπ. µε έδρα το Νοµό Ροδόπης και ότι ο συγκεκριµένος αντιπρόσωπος ή πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύµβουλος κλπ. θα αναλάβει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως αφορά το ασφαλισµένο όχηµα του ήµου Κοµοτηνής σε περίπτωση ατυχήµατος. Μαζί µε τη βεβαίωση θα υποβληθεί τουλάχιστον µία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής τοπικού αντιπροσώπου στο Νοµό Ροδόπης ο οποίος θα αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σε περίπτωση εµπλοκής ασφαλισµένου οχήµατος του ήµου Κοµοτηνής. Άρθρο 5 Εγγυήσεις Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 1.650,00 για κάθε διαγωνιζόµενο και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Τ.Π. &. ή του ΤΣΜΕ Ε ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ενδιαφερόµενος, στου οποίου το όνοµα θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού προϋπολογισµού. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Άρθρο 6 Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 1. Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. Η επωνυµία του ενδιαφερόµενου. Το αντικείµενο του διαγωνισµού. Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται µέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζει η διακήρυξη. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δηµοπρασία από µέλος του.σ ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. εν µπορεί να συµµετέχει στη

4 δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Κοµοτηνής, Οδός: Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ , Κοµοτηνή. Άρθρο 7 Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την επιτροπή της δηµοπρασίας, σε δηµόσια συνεδρίαση, µέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς καθώς και - σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης - η τυχόν άµεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούµενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων αριθµός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δηµοπρασίας. Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, µε την παρουσία των διαγωνιζόµενων, τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύµφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. Ο εσωτερικός φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζοµένων οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Στη µυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα µαζί µε τη σφραγισµένη προσφορά τους. Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δηµοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται από την επιτροπή δηµόσια. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος προσφέρει συνολικά τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, τα οποία αναγράφονται στην υπ'αριθ. 152/2013 µελέτη. Αν περισσότεροι από έναν διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται άµεσα δηµόσια κλήρωση µεταξύ τους ώστε να προκύψει ο τελικός µειοδότης. Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου, η οποία αποφασίζει τελικά για την κατακύρωση του αποτελέσµατος και την ανακήρυξη του αναδόχου. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας Κατά της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού, µπορεί να υποβληθεί ένσταση µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δηµοπρασίας ή στο ήµο. Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο δήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή της δηµοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή. Άρθρο 9 Κατακύρωση Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος σε αυτόν να προσέλθει στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Κοµοτηνής για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας την ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την µη αλλαγή της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας έως και την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Εάν ο µειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δηµοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του.σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π 28/1980. Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του ήµου η εγγύηση συµµετοχής και η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου µειοδότη ή να ανατεθεί στον επόµενο µειοδότη ή να ανατεθεί απ ευθείας από το δηµοτικό συµβούλιο.

5 Άρθρο 10 Χρόνος διάρκειας της σύµβασης - τρόπος Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος και αρχίζει σε κάθε περίπτωση αµέσως µετά τη λήξη του προηγούµενου ασφαλιστικού συµβολαίου. Η σύµβαση αφορά όλα τα οχήµατα του ήµου Κοµοτηνής που αναφέρονται στην οικονοµικοτεχνική µελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων που τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ήµος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί για ακόµα µία ή περισσότερες ασφαλιστικές περιόδους όπως ορίζει ο Νόµος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε συνέπεια στις από τη σύµβαση και το νόµο υποχρεώσεις του, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µονοµερώς από πλευράς ήµου µε όλες τις από το Νόµο προβλεπόµενες συνέπειες. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 11 Τρόπος πληρωµής Τα ασφάλιστρα του κάθε ασφαλιστικού έτους, που θα συµφωνηθούν θα καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις (εξάµηνες δόσεις). Ειδικότερα συµφωνείται ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης Ασφάλισης και µετά την υποβολή από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούµενων για την πληρωµή δικαιολογητικών, οι δε επόµενες δόσεις θα καταβάλλονται εντός 30 ηµερών από την έναρξη της εξάµηνης ασφαλιστικής περιόδου, µε την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί εγκαίρως, όλα τα σήµατα ασφάλισης οχηµάτων, λοιπά παραστατικά καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται όλα τα προς πληρωµή ασφαλιζόµενα αντικείµενα (Είδος, αριθµός, ασφαλιστήριο σ/ο, ασφάλιστρα). Ο παραπάνω τρόπος πληρωµής σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται αύξηση των ασφαλίστρων ή επιβολή άλλων προσαυξήσεων στο αρχικά συνολικό συµφωνηµένο ασφάλιστρο. Σε κάθε εξαµηνιαία εξόφληση θα συνυπολογίζονται και τα ποσά που προκύπτουν από πρόσθετες πράξεις ασφάλισης λόγω αφαίρεσης ή πρόσθεσης περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί. Άρθρο 12 Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις (1,5% υπέρ Τ.Ε.Α..Υ./Τ.Α..Κ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π..Υ./Τ.Α..Κ.Υ., 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και 8% φόρος επί του καθαρού ασφάλιστρου του σχετικού παραστατικού). Άρθρο 13 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ήµου Κοµοτηνής (Σεραφείµ Μαρία Τηλ ). Άρθρο 14 ηµοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου Κοµοτηνής Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Κοµοτηνής και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδες του νοµού. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Άρθρο 15 Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τετραµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ' όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 16 Αναπροσαρµογή τιµών Οι συµβατικές τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης για µία ακόµη περίοδο επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών υπό την προϋπόθεση ότι στην οικονοµική προσφορά του µειοδότη θα συµπεριληφθεί ο τρόπος και µέθοδος της αναπροσαρµογής. Άρθρο 17 Τιµές προσφοράς

6 Οι τιµές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός χαρτοσήµου το οποίο βαρύνει τον ανάδοχο. Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό αναφέρονται τα bonus-malus του τελευταίου ασφαλιστικού συµβολαίου. Η τιµή προσφοράς δεν είναι υποχρεωτικό να υπολογισθεί µε βάσει τα ισχύοντα bonus-malus του κάθε οχήµατος. Η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να υπολογίσει την προσφερόµενη τιµή µε το χαµηλότερο δυνατό bonus-malus. Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν σε γραπτή µορφή µε υπολογιστή ή γραφοµηχανή όπως ο παρακάτω πίνακας Α/Α Αριθµός κυκλοφορία * Είδος οχήµατος Φορολογική Ισχύς Β/Μ Ετήσια τιµή ασφαλίστρου βάσει προσφερόµενου Β/Μ ( ) 1 ΚΗΥ 1111 Απορριµµατοφόρο 31 HP 2 ΚΗΗ 1111 Απορριµµατοφόρο 31 HP Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και στις δύο µορφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Άρθρο 18 Τρόπος τιµολόγησης Η τιµολόγηση των ασφαλίστρων θα γίνεται σύµφωνα µε το προσφερόµενο bonus - malus του κάθε οχήµατος - µηχανήµατος, από τον ανάδοχο µε την έναρξη της νέας ασφαλιστικής περιόδου. Προ της σύνταξης της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει σε γραπτή µορφή µε υπολογιστή ή γραφοµηχανή πλήρη κατάλογο των υπό ασφάλιση οχηµάτων υπό το ακόλουθο παράδειγµα και µε ενηµερωµένο το bonus - malus εκάστου: Α/α Αριθµός κυκλοφορίας Είδος οχήµατος Bonus-malus σύµφωνα µε την προσφορά Ετήσια τιµή ασφαλίστρου 1 ΚΗΥ 1111 Απορριµµατοφόρο 2 ΚΗΗ 1111 Απορριµµατοφόρο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Αδαµ.Ευτυχιάκος Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ αριθ.152/ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

8 ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 03/09/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝAΝΤΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80 και του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νοµοθεσίας περί ασφάλισης αυτών µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό.

9 Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά αποκλειστικά την αστική ευθύνη του κυρίου, κατόχου και κάθε οδηγού αυτών έναντι τρίτων για τους κινδύνους της θανάτωσης, της σωµατικής βλάβης και των ζηµιών σε πράγµατα, περιλαµβάνεται δε σε αυτήν και η χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. απάνη για την κάλυψη άλλων ασφαλιστικών κινδύνων δεν προβλέπεται και εποµένως δεν µπορεί να διενεργηθεί διότι αντίκειται στην αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση της δηµόσιας διοίκησης, σύµφωνα µε την οποία αυτή οφείλει ή µπορεί να ενεργεί µόνον ότι ρητώς ορίζεται στο Νόµο (βλ. πράξεις IV Τµ. 217/2009, 63/2009, 75/2010). εν είναι νόµιµες οι δαπάνες ασφάλισης για τους κινδύνους: α) της προστασίας bonus malus, β) της θραύσεως κρυστάλλων γ) της πυρκαγιάς δ) της πυρκαγιάς και της έκρηξης από τροµοκρατικές ενέργειες ε) της προστασίας από ζηµιές ιδίου λόγω κλοπής στ) της προστασίας από ζηµιές ιδίου ζ) της προστασίας από κακόβουλες ζηµιές ιδίου η) της προστασίας από ατύχηµα οδηγού θ) της προστασίας από φυσικά φαινόµενα ι) της ολικής και µερικής κλοπής και ια) της νοµικής προστασίας καθόσον δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του π.δ/τος 237/1986, που ρυθµίζουν περιοριστικά την έκταση της ασφαλιστικής καλύψεως των οχηµάτων των ν.π.δ.δ. λόγω των οικονοµικών εγγυήσεων που αυτά παρέχουν για την κάλυψη των λοιπών ζηµιών. (Ελ.Συν. Τµ. IV Πράξη 1/2011) 1. Για όλα τα οχήµατα (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 1.1. Σωµατικές βλάβες τρίτων ανά θύµα 1.2. Υλικές ζηµίες τρίτων ανά ατύχηµα 1.3. Υλικές ζηµίες από ανασφάλιστο όχηµα 2. Επιπλέον για τα απορριµµατοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και µηχανήµατα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο 2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζηµίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο Σηµ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφοµένων αυτοκινήτων οχηµάτων και µηχανηµάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ήµος Κοµοτηνής κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης.

10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αστική ευθύνη Υποχρεώσεις ασφαλιστή και ασφαλισµένων Ασφαλιστικό ποσό και ασφάλισµα Υπολογισµός αποζηµίωσης Περιορισµοί και εξαιρέσεις Γενικοί κίνδυνοι που αποκλείονται ηλώσεις ασφαλισµένου, υποχρεώσεις της εταιρίας Γεωγραφικά όρια Αποζηµιώσεις και ιατροφαρµακευτικές δαπάνες Επίδοµα νοσοκοµειακής περίθαλψης και αποζηµιώσεων Καταβολή ασφαλίσµατος και παραγραφή Φόροι και άλλες επιβαρύνσεις Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου, ανέρχεται στο µικτό ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2013 και 2014.

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ BONUSMALUS ΚΑΙ ΙΠΠΟ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ HM/NIA ΠΡΩΤΗΣ ΚΥKΛ. BΜ ΙΣΧΥΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ IΣΧ/ΤΟΣ ΣΥΜ/ΟΥ 1 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ CITROEN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ ECO MAGIRUS KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKSWAGEN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY /9/ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MAN KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΟΘΡΟΣ IVECO ΚΗΥ /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ /9/2013 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΜ/ΟΥ

12 40 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO ΚΗΥ /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ DAEWWOO KHY /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ SUZUKI KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MERCEDES KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY /9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY /9/ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT KHY /9/ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHO /9/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΟΖ /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ LIEBHERR ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME /9/ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI ME /9/ ΚΑ ΟΠΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 64 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ME /9/ ΣΑΡΩΘΡΟ FORD-IVECO ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 67 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ME /9/ ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME /9/ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME /9/2013 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 70 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-HITACH ME /9/ ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME /9/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ /9/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ /9/ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME /9/ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME /9/ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΑΝΑ ΜΕ /9/2013 ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ 77 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΥΑΜΑΗΑ ΡΟΝ /9/ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PIAGGIO ΡΟΝ /9/ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ /9/ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ /9/ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA AM /9/ ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM /9/ ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM /9/2013

13 84 ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ΜΕ /9/2013 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 03/09/2013 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝAΝΤΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κ.Α.: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος ,00 Προγραµµατισµού - Επενδύσεων και Υποδοµών ,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,00 Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος ,00 Προγραµµατισµού - Επενδύσεων και Υποδοµών ,00 Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης ΣΥΝΟΛΟ ,00

15 Οι συγκεκριµένη κωδικοί του οικ. έτους 2013 αφορούν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια των παρακάτω οχηµάτων και µηχανηµάτων και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ήµος Κοµοτηνής κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ HM/NIA ΠΡΩΤΗΣ ΚΥK/ΡΙΑΣ 1 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ CITROEN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ECO MAGIRUS KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKSWAGEN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΟΘΡΟΣ IVECO ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO ΚΗΥ BΜ ΙΣΧΥ Σ

16 41 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ HM/NIA ΠΡΩΤΗΣ BΜ ΙΣΧΥ Σ ΚΥK/ΡΙΑΣ 42 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ DAEWWOO KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ SUZUKI KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΟΖ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE ME ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ LIEBHERR ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI ME ΚΑ ΟΠΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ME ΣΑΡΩΘΡΟ FORD-IVECO ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-HITACH ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ ΤΑΝΑ ΜΕ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΥΑΜΑΗΑ ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PIAGGIO ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ΜΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ :44735/ ΙΑΚΥΡΗΞΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 1 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ CITROEN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SCODA KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ECO MAGIRUS KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ VOLKSWAGEN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MAN KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ NISSAN KHY ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΟΘΡΟΣ IVECO ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ DAEWWOO KHY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ SUZUKI KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ PEUGEOT KHY BΜ ΙΣΧΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( )

18 49 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT-IVECO KHY ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ RENAULT KHY ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ FIAT KHY ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD KHO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ΚΟΖ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE ME ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ LIEBHERR ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU ME ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ MITSUBISHI ME ΚΑ ΟΠΥΝΤΗΡΙΟ MITSUBISHI ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ME ΣΑΡΩΘΡΟ FORD-IVECO ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ME ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-HITACH ME ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER ME ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΑΝΑ ΜΕ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ 77 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΥΑΜΑΗΑ ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PIAGGIO ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ PEUGEOT ΡΟΝ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΤΡΑΚΤΕΡ ZETOR AM ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ KOMATSU ΜΕ Ηµεροµηνία Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή & Σφραγίδα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµ. Μελέτης: 4/2014 Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου ράµας» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μηχανιώνα 02/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 11807 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµαρχος Θερµαϊκού διακηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα