C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcript

1 * My Machine

2 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες με ένα αποκλειστικό σύστημα εκχύλισης που εγγυάται πίεση έως και 19 bar. Κάθε παράμετρος έχει υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα αρώματα κάθε Εκλεκτής Ποικιλίας μπορούν να απελευθερωθούν χαρίζοντας στον καφέ σώμα και δημιουργώντας μία εξαιρετικά παχιά και βελούδινη κρέμα. Nespresso - een exclusief systeem voor een perfecte espresso, kopje na kopje. Alle Nespresso machines hebben een uniek extractiesysteem dat een werkdruk van maximaal 19 bar garandeert. Alle parameters zijn daarbij uiterst nauwkeurig afgestemd zodat alle aroma s van de verschillende Grands Crus volledig vrijkomen, de koffie zijn body krijgt en er een uitzonderlijk stevige, romige crema ontstaat. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD Προφυλάξεις Επισκόπηση Πρώτη χρήση Παρασκευή καφέ Εξοικονόμηση Ενέργειας Υπολογίζοντας την ποσότητα του καφέ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Αδειάζοντας το σύστημα Καθαρισμός Αφαίρεση καθαλατώσεων Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντιμετώπιση προβλημάτων Επικοινωνία με την Nespresso Ecolaboration Διάθεση απορριμμάτων και Προστασία του περιβάλλοντος Εγγυηση Nespresso Veiligheidswenken Overzicht Eerste gebruik Koffie maken Energiebesparingsconcept Het volume programmeren Fabrieksinstellingen herstellen Het systeem legen Reinigen Ontkalken Specificaties Storingen opsporen en verhelpen Nespresso contacteren Ecolaboration Verwerking en milieubescherming Nespresso Garantie

3 VEILIGHEIDSMAATREGELEN GR Gevaar Dit pictogram duidt op gevaar. Lees de veiligheidsmaatregelen om persoonlijke letsels en schade te voorkomen. Informatie Dit pictogram verwijst naar de instructies voor een correct en veilig gebruik van uw machine. Deze machine is bedoeld voor de bereiding van recepten volgens de aanwijzingen die in deze handleiding opgenomen zijn. Gebruik deze machine uitsluitend voor doeleinden waarvoor het ontworpen is. Deze machine is bedoeld voor gebruik binnenshuis en het mag daarom uitsluitend bij normale temperatuuromstandigheden worden gebruikt.. Bescherm de machine tegen directe zoninvloed, langdurige blootstelling aan opspattend water en vocht. Deze machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en dergelijk gebruik, zoals: personeelskantines in winkels, kantoor- en overige werkomgevingen; door gasten van hotels, motels en overige verblijfsruimten; bed & breakfast, etc. Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan kennis en ervaring - dit tenzij ze onder toezicht staan van of op de hoogte zijn gebracht van h Plaats de machine buiten bereik van kinderen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en de garantie is niet van toepassing bij enige vorm van commercieel gebruik, oneigenlijke bediening of gebruik van het apparaat, schade die het gevolg is van gebruik voor andere doeleinden, onjuiste bediening, reparatie door niet-bevoegde personen of veronachtzaming van de gebruiksvoorschriften. Voorkom het risico op elektrocutie en brand Bij noodgevallen: de stekker direct uit het stopcontact verwijderen. Sluit de machine alleen aan op een geschikt en goed bereikbaar stopcontact met randaarde. Het apparaat mag pas na de installatie aangesloten worden. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat aangedui Deze machine mag enkel aangesloten worden na de installatie. Trek de kabel niet over scherpe randen en zorg dat ze niet bekneld raakt of naar beneden hangt. Voorkom blootstelling van de kabel aan hitte of vocht. Als de voedingskabel beschadigingen vertoont, dan dient deze door de fabrikant, een servicebedrijf of een ander bevoegd bedrijf vervangen te worden. Gebruik de machine niet als de kabel beschadigd is. Breng het apparaat terug naar de Nespresso Club. Gebruik indien noodzakelijk uitsluitend een geaarde verlengkabel, waarvan de kerndiameter minimaal 1,5 mm 2 bedraagt, of die geschikt is voor het vermogen. Om schade te voorkomen mag de machine in geen geval geplaatst worden in de nabijheid of op warme oppervlakken zoals verwarmingsradiatoren, fornuizen, ovens, gasbranders, open vuur of dergelijke. Plaats dit apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. Het oppervlak moet bestendig zijn tegen hitte en vloeistoffen als water, koffie, ontkalkingsmiddel en dergelijke. Neem de voedingskabel uit het stopcontact als u de machine lange tijd achtereen niet gebruikt. Verwijder de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken - niet aan de voedingskabel; de kabel kan daarbij namelijk beschadigd raken. Vóór het schoonmaken of bij machineonderhoud de stekker uit het stopcontact verwijderen en machine laten afkoelen. Raak de voedingskabel nooit met natte handen aan. Dompel het apparaat of onderdelen van dit apparaat in geen geval onder in water of andere vloeistoffen. Machine en machineonderdelen in geen geval in de vaatwasser plaatsen. Elektriciteit en water gaat niet samen en kan resulteren in elektrocutie. Machine niet openmaken. Levensgevaarlijke elektrische spanning! Plaats geen voorwerpen in deopeningen van de machine. Daarbij bestaat de kans op brand of elektrische schokken! 54

4 Voorkom kans op letsels tijdens gebruik Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens gebruik. De machine niet gebruiken als het beschadigd is of niet naar behoren werkt. Verwijder de stekker in een dergelijk geval direct uit het stopcontact. Neem contact op met de Nespresso Club voor onderzoek, reparatie of afstelling. Een beschadigde machine kan elektrische schokken, brandwonden en brand veroorzaken. KKlap de capsulehouder steeds helemaal dicht en open deze in geen geval tijdens gebruik! Gevaar voor verbranding! Plaats uw vingers nooit onder de uitloop - vermijd brandwonden. Plaats nooit uw vingers in de capsuleruimte of in het inlegmechanisme. Gevaar voor persoonlijke letsels! Als de capsule niet geperforeerd is door de messen in de capsulehouder, kan er water langs de capsule geperst worden, waardoor de machine beschadigd kan raken. Gebruik nooit een beschadigde of vervormde capsule. Als er een capsule geblokkeerd zit in de capsuleruimte, schakel dan de machine eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens andere handelingen te verrichten. Neem contact op met de Nespresso Club. Vul het waterreservoir altijd met vers, koud drinkwater. Maak het waterreservoir leeg als u de machine langere tijd niet gebruikt (tijdens vakanties etc.). Vervang het water alvorens de machine opnieuw in gebruik te nemen na een weekend of vergelijkbaar tijdsbestek. Gebruik deze machine nooit zonder geplaatste lekbak en rooster om te voorkomen dat er water terecht komt op de oppervlakken rondom het apparaat. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om het oppervlak van de machine schoon te maken. GR Verwijder na het uitpakken van de machine de plasticfolie van het lekbakrooster en gooi het weg. Deze machine werkt met Nespresso koffiecapsules die exclusief verkrijgbaar zijn via de Nespresso Club. De kwaliteit van Nespresso kan alleen worden gegarandeerd bij gebruik van de (originele) Nespresso capsules in de daarvoor geschikte Nespresso apparat Voor uw eigen veiligheid mogen er uitsluitend onderdelen en accessoires van Nespresso worden gebruikt, die speciaal voor uw machine bestemd zijn. Alle Nespresso machines worden streng gecontroleerd. Steekproefsgewijs worden er machines getest in de praktijk. Om die reden kunnen bepaalde apparaten sporen van gebruik vertonen. Nespresso behoudt zich het recht voor deze instructies te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Ontkalken Bij correct gebruik zorgt het Nespresso ontkalkingsmiddel ervoor dat uw machine de hele levensduur lang goed werkt en dat uw koffiebeleving net zo perfect blijft als op de eerste dag. In de gebruikshandleiding die u bij de Nespresso ontkalkingsset aantreft, staat precies aangegeven hoeveel ontkalkingsmiddel u moet gebruiken, en welke procedure u dient te volgen. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLAATS Als het apparaat wisselt van eigenaar, geef deze gebruiksaanwijzing er dan bij. Deze gebruiksaanwijzing is ook als PDF te downloaden op de website 55

5 GR ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ/ OVERZICHT Περιεχόμενα συσκευασίας Inhoud verpakking Μηχανή καφέ Koffiemachine Δώρο γευστικής δοκιμής από κάψουλες Εκλεκτών Ποικιλιών Nespresso Nespresso capsules Grand Cru proefset Φάκελος καλωσορίσματος Welcome to Nespresso Welcome to Nespresso mapje Εγχειρίδιο χρήστη Gebruikershandleiding 1 2 Περιοχή μαλακών κουμπιών: R) Κουμπί Ristretto E) Κουμπί Espresso L) Κουμπί Lungo Soft toetsen: R) Ristretto toets E) Espresso toets L) Lungo toets Υποδοχέας για την εισαγωγή της κάψουλας Slider voor het inleggen van capsules Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών & δίσκος αποστράγγισης Reservoir voor gebruikte capsules Ρυθμιζόμενη βάση κουπών και σχάρα αποστράγγισης Regelbaar kopjesrooster en lekrooster Στόμιο εκροής καφέ Koffie-uitloop (Lungo, 110 ml) 1 (Espresso, 40 ml) 1 (Ristretto, 25 ml) 2 Ρυθμιζόμενος βραχίονας δοχείου νερού Regelbare arm van het waterreservoir Δοχείο νερού Waterreservoir Καπάκι δοχείου νερού Deksel van het waterreservoir

6 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ/ EERSTE GEBRUIK Καταρχήν διαβάστε τα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή κινδύνων μοιραίας ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς Lees eerst de veiligheidswenken om de kans op levensgevaarlijke elektrische schokken en brand te vermijden GR Αφαιρέστε το δοχείο νερού και το δοχείο καψουλών. Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου, χρησιμοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης του καλωδίου που βρίσκεται κάτω από τη μηχανή. Verwijder het waterreservoir en het capsulereservoir Stel de snoerlengte af en berg het overtollige snoer onder de machine op. Βάλτε το καλώδιο που απομένει στον οδηγό κάτω από το δοχείο νερού, με το φις δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με τη θέση που επιλέξατε για το δοχείο νερού και ξαναγυρίστε τη μηχανή σε όρθια θέση. Steek het resterende snoer in de geleider onder het stopcontact van het waterreservoir links of rechts, afhankelijk van de gekozen positie van het waterreservoir en zet de machine rechtop. Συνδέστε το φις της μηχανής στην πρίζα. Steek de stekker van de machine in het stopcontact. Ξεπλύνατε το δοχείο νερού πριν το γεμίσετε με πόσιμο νερό. Spoel het waterreservoir af alvorens dit te vullen met drinkwater >3 sec Βάλτε το δοχείο νερού στο βραχίονα του, η θέση του σταθεροποιείται με μαγνήτες. Τοποθετήστε το δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο συλλογής καψουλών στη θέση τους. Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιήστε τη μηχανή μόνον όταν ο δίσκος αποστράγγισης και το δοχείο συλλογής καψουλών βρίσκονται στη θέση τους. Zet het waterreservoir op de arm, het is bevestigd met magneten. Plaats het capsulereservoir en het lekbakje op hun plaats. Gebruik voor uw veiligheid de machine enkel met het lekbakje en het capsulereservoir op de juiste plaats. Ανάψτε τη συσκευή με το άνοιγμα του υποδοχέα, σπρώχνοντάς τον προς το πίσω μέρος της συσκευής. Φως που αναβοσβήνει σε ένα από τα κουμπιά καφέ: προθέρμανση μηχανής για περ.25 δευτερόλεπτα. Σταθερό φως: μηχανή έτοιμη για λειτουργία. Zet de machine op ON door de slider te openen en deze naar de achterkant van de machine te duwen. Knipperend lampje op een van de koffietoetsen: verwarmt circa 25 seconden voor Lampje stopt met knipperen: klaar voor gebruik. Μπορείτε να σβήσετε τη μηχανή οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον το πορτάκι του υποδοχέα καψουλών, είναι κλειστό, κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε κουμπί για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, κι επιβεβαιώνεται όταν τα 2 άλλα κουμπιά αναβοσβήνουν. De machine kan op ieder moment in de OFF stand worden gezet door een van de toetsen langer dan 3 seconden in te drukken. Ter bevestiging gaan de andere twee toetsen knipperen. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής. Πατήστε το κουμπί Lungo. Κλείστε τον υποδοχέα για να ξεπλυθεί η μηχανή. Επαναλάβετε τρεις φορές. Zet een reservoir onder de koffie-uitloop. Druk op de Lungo toets. Sluit de slider om de machine te spoelen. Herhaal deze handeling 3 maal. 57

7 GR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ/ KOFFIE MAKEN Lungo 110 ml Espresso 40 ml Ristretto 25 ml Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Vul het waterreservoir met drinkwater. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής. Zet een kopje onder de koffie-uitloop. Ανάψτε τη μηχανή, είτε σπρώχνοντας τον υποδοχέα είτε πατώντας την Περιοχή των Μαλακών Κουμπιών. Φως που αναβοσβήνει σε ένα από τα κουμπιά καφέ: προθέρμανση μηχανής για περ.25 δευτερόλεπτασταθερό φως: μηχανή έτοιμη για λειτουργία. Zet de machine op ON door op de slider te drukken of door op de Soft Touch Area te drukken. Knipperend lampje op een van de koffietoetsen: verwarmt circa 25 seconden voor. Lampje stopt met knipperen: klaar voor gebruik. Επιλέξτε το κουμπί Ristretto (25ml), Espresso (40 ml) ή Lungo (110 ml) με βάση την προτεινόμενη δόση κούπας για την επιλεχθείσα Εκλεκτή Ποικιλία.Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κουμπί καφέ, ακόμα κι όταν η μηχανή ακόμα προθερμαίνεται. Ο καφές θα αρχίσει να ρέει αυτόματα όταν η μηχανή είναι έτοιμη. Selecteer de Ristretto ( (25 ml) ), Espresso (40 ml) of Lungo (110 ml) toets, afhankelijk van de door Grand Cru aanbevolen kopgrootte. Zelfs wanneer de machine voorverwarmt, kunt u de gewenste koffietoets selecteren. De koffie zal dan automatisch uitlopen wanneer de machine klaar is. 15 Lungo 110 ml Espresso 40 ml Ristretto 25 ml Η μηχανή σας προτείνει το μέγεθος κούπας που χρησιμοποιείται συχνότερα (με βάση τους τελευταίους 11 καφέδες), η δόση Espresso είναι η εργοστασιακά ρυθμισμένη. Μπορείτε να το αλλάξετε, επιλέγοντας οποιοδήποτε άλλο μέγεθος κούπας. De machine stelt u de meest frequente kopgrootte voor (op basis van de laatste 11 kopjes), Espresso als fabrieksinstelling. U kunt dit wijzigen door een andere kopgroottetoets te selecteren. Ανοίξτε τελείως τον υποδοχέα και εισάγετε μία κάψουλα Nespresso. Open de slider helemaal en plaats een Nespresso capsule. Κλείστε τον υποδοχέα. Sluit de slider. Η παρασκευή θα σταματήσει αυτόματα. Η εξαγωγή της κάψουλας θα γίνει αυτόματα. De bereiding stopt automatisch. De capsule wordt automatisch uitgeworpen. 58

8 max. 4 sec GR Για να σταματήσετε την ροή καφέ νωρίτερα πατήστε το ενεργό κουμπί ή σπρώξτε τον υποδοχέα προς το πίσω μέρος της μηχανής μέχρι να σταματήσει. Om de koffie-uitloop eerder te stoppen, drukt u de actieve toets in of verplaatst u de slider naar de achterkant van de machine totdat deze stopt. Η ΙΔΕΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ENERGIEBESPARINGSCONCEPT Για να γεμίσετε τελείως την κούπα του καφέ σας, πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί μεγέθους κούπας καφέ μέσα σε 4 δευτερόλεπτα από το τέλος της παρασκευής καφέ και για να σταματήσει η ροή πατήστε ξανά το ενεργό κουμπί. Om uw koffie handmatig bij te vullen, drukt u een van de kopgroottetoetsen in binnen 4 seconden na het bereiden en drukt u de actieve toets nogmaals in om de machine te stoppen Για να αλλάξετε το επιλεχθέν μέγεθος κούπας ενώ γίνεται η παρασκευή του καφέ, επιλέξτε το κουμπί με το νέο μέγεθος που επιθυμείτε. Η μηχανή θα σταματήσει αμέσως, εάν ο όγκος του καφέ που έχει εκχυλιστεί είναι ήδη μεγαλύτερος από το νέο επιθυμητό μέγεθος κούπας. Om de geselecteerde kopgrootte te wijzigen tijdens het bereiden selecteert u de nieuwe gewenste kopgroottetoets. Deze machine stopt onmiddellijk als het geëxtraheerde koffievolume al meer is dan de nieuwe gewenste kopgrootte. Για να τοποθετήσετε ένα ποτήρι συνταγών γάλακτος, μετακινήστε τη βάση κουπών προς τους μαγνήτες που βρίσκονται δεξιά ή αριστερά. Om een melkreceptenglas te plaatsen, schuift u de kophouder naar de magneten aan de linker- of rechterzijde. De capsule wordt automatisch uitgeworpen. >3 sec >3 sec Λειτουργία αυτόματου σβησίματος: η μηχανή θα σβήσει αυτόματα μετά από 9 λεπτά χωρίς χρήση. Automatische OFF stand: de machine gaat automatisch in de OFF stand nadat deze 9 minuten lang niet is gebruikt. Μπορείτε να σβήσετε τη μηχανή οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον το πορτάκι του υποδοχέα καψουλών, είναι κλειστό κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε κουμπί για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, κι επιβεβαιώνεται όταν τα 2 άλλα κουμπιά αναβοσβήνουν. De machine kan op ieder moment in de OFF stand worden gezet door een van de toetsen langer dan 3 seconden in te drukken. Ter bevestiging gaan de andere twee toetsen knipperen. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτόματου σβησίματος από 9 σε 30 λεπτά, με κλειστό τον υποδοχέα, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Lungo και Ristretto για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Το κουμπί Espresso αναβοσβήνει μία φορά. Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση των 9 λεπτών, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Το κουμπί Espresso αναβοσβήνει 3 φορές. Om de OFF stand automatisch te wijzigen van 9 naar 30 minuten, sluit u de slider, en houdt u de Lungo en de Ristretto toetsen langer dan 3 seconden ingedrukt. Espresso toets knippert 1 keer. Om terug te zetten naar 9 minuten, herhaalt u dezelfde procedure. Espresso knippert 3 keer. 59

9 GR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΕΡΟΥ/ HET WATERVOLUME PROGRAMMEREN Οποιοδήποτε κουμπί μπορεί να προγραμματιστεί. Ανοίξτε τελείως τον υποδοχέα και εισάγετε μία κάψουλα Nespresso. Iedere toets kan worden geprogrammeerd. Open de slider helemaal en plaats een Nespresso capsule. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ όταν προβλέπεται μεγάλο διάστημα αχρησίας, για την προστασία από τον πάγο ή πριν μία επισκευή/ LEEG HET SYSTEEM voordat u de machine een periode niet gebruikt, ter bescherming tegen vorst of vóór een reparatie Επισημαίνουμε ότι η μηχανή παραμένει μπλοκαρισμένη για 10 λεπτά μετά το άδειασμα! Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ. Let op: de machine blijft na het legen 10 minuten lang geblokkeerd! Verwijder het waterreservoir. Zet een reservoir onder de koffie-uitloop. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενώ κλείνετε τον υποδοχέα. Απελευθερώστε το κουμπί, όταν επιτευχθεί ο επιθυμητός όγκος. Τα άλλα 2 κουμπιά αναβοσβήνουν. Το επίπεδο του όγκου νερού έχει πλέον αποθηκευτεί στο κουμπί που χρησιμοποιήσατε για τον προγραμματισμό. Houd de toets ingedrukt terwijl u de slider sluit. Laat de toets los wanneer het gewenste volume is bereikt. De andere 2 toetsen knipperen.het watervolumepeil wordt nu opgeslagen in de toets die wordt gebruikt voor het programmeren sec Ανοίξτε τον υποδοχέα. Πατήστε και κρατήστε πατημένα για 6 δευτερόλεπτα και τα δύο κουμπιά Ristretto & Lungo ταυτόχρονα. Το άλλο κουμπί θα αναβοσβήσει. Κλείστε το πορτάκι του υποδοχέα καψουλών, για να ξεκινήσει η διαδικασία. Open de slider. Houd de Ristretto en de Lungo toetsen tegelijk 6 seconden ingedrukt. De andere toets knippert. 1 >4 sec Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Espresso & Lungo για πάνω από 4 δευτερόλεπτα. Τα άλλα 2 κουμπιά αναβοσβήνουν. Houd de Espresso en Lungo knop langer dan 4 seconden ingedrukt. De andere toetsen knipperen ter bevestiging. Power OFF Η μηχανή σβήνει αυτόματα όταν είναι άδεια. De machine gaat automatisch in de OFF stand wanneer deze leeg is. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι οι εξής: 1. Επιλογείς Lungo, Espresso, Ristretto 110ml / 3.7oz, 40ml / 1.35 oz., 25ml / 0.84 oz. 2. Αυτόματο σβήσιμο μετά από 9 λεπτά. 3. Το συχνότερα προτιμώμενο μέγεθος κούπας είναι η Espresso 40ml. De fabrieksinstellingen zijn: 1. Lungo, Espresso, Ristretto knop 110ml / 40ml / 25ml 2. Automatische OFF stand na 9 minuten. 3. Meest frequent gekozen kopgrootte Espresso 40 ml

10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ REINIGEN GR Μην χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό καθαριστικό προϊόν ή διάλυμα καθαρισμού. Μην τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Zet de machine niet in de vaatwasser. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε νερό. Dompel de machine of een deel ervan nooit onder in water. Καθαρίζετε τακτικά το στόμιο εκροής καφέ με βρεγμένο πανί. Reinig de koffie-uitloop regelmatig met een vochtige doek. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ/ ONTKALKEN 11 Διάρκεια περ. 15 λεπτά Deze handeling duurt ongeveer 15 minuten. Διαβάστε τα μέτρα ασφάλειας στη συσκευασία του καθαριστικού καθαλατώσεων και αναφερθείτε στον πίνακα για τη συχνότητα της χρήσης (βλ. κεφάλαιο Αφαίρεση καθαλατώσεων του παρόντος εγχειριδίου). Lees de veilgheidswenken op de ontkalkingsverpakking en raadpleeg de tabel voor de gebruiksfrequentie (zie de paragraaf Ontkalken in deze handleiding) l Αδειάστε τον δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών. Maak de lekbak en het opvangbakje voor gebruikte capsules leeg. Γεμίστε το δοχείο νερού με 1 μονάδα καθαριστικού υγρού Nespresso και προσθέστε 0,5 L νερού. Vul het waterreservoir met 1 zakje Nespresso ontkalingsvloeistof en voeg 0,5 liter water toe. Τοποθετείστε ένα δοχείο (ελάχιστου όγκου: 0,6 L) κάτω από το στόμιο εκροής καφέ. Plaats een reservoir (minimumvolume: 0,6 l) onder de koffie-uitloop. Ενεργοποιήστε τη μηχανή είτε με τον υποδοχέα είτε πατώντας ένα από τα κουμπιά επιλογής κουπών Schakel de machine in door middel van de slider of een van de kopselectietoetsen. 61

11 GR sec Φως που αναβοσβήνει: προθέρμανση μηχανής. Σταθερό φως: μηχανή έτοιμη για λειτουργία Indicatieled knippert: voorverwarming. Lampje stopt met knipperen: klaar voor gebruik. Για να περάσετε σε λειτουργία καθαρισμού καθαλατώσεων, πατήστε και τα 3 κουμπιά επιλογής μεγέθους κούπας ταυτόχρονα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. ένα ηχητικό σήμα θα επιβεβαιώσει τη λειτουργία. Η περιοχή των κουμπιών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Om naar de ontkalkingsmodus te gaan, drukt u langer dan 3 seconden op alle 3 selectietoetsen voor de kopgrootte tegelijk. Ter bevestiging hoort u een kort geluid. De toetsen beginnen te knipperen. Εάν ο υποδοχέας είναι κλειστός, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξεκινήσει η αφαίρεση των καθαλατώσεων. Εάν ο υποδοχέας είναι ανοιχτός, κλείστε τον για να ξεκινήσετε την αφαίρεση των καθαλατώσεων. Η μηχανή σταματά όταν το δοχείο νερού είναι άδειο. Als de slider gesloten is, drukt u op een van de toetsen om het ontkalken te starten. Als de slider open is, sluit u deze om het ontkalken te starten. De machine stopt wanneer het waterreservoir leeg is. Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με το χρησιμοποιημένο διάλυμα καθαρισμού που έχετε συγκεντρώσει στο δοχείο και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επαναλάβετε τη διαδικασία. Vul het waterreservoir opnieuw met de gebruikte ontkalkingsvloeistof die is opgevangen in het reservoir en druk op een vande toetsen om de procedure te herhalen max. Αδειάστε και ξεπλύντε καλά το δοχείο νερού, το δοχείο των καψουλών, τον δίσκο αποστράγγισης και τη βάση κουπών. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Leeg het waterreservoir en spoel dit goed af, evenals het capsulereservoir, de lekbak en het kopjesrooster. Vul het waterreservoir met drinkwater. 62 Όταν είναι έτοιμο, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξεπλύνετε τη μηχανή.η μηχανή θα σταματήσει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Wanneer dit klaar is, drukt u op een toets om de machine te spoelen. De machine stopt als dit klaar is. Για να βγείτε από τη λειτουργία καθαρισμού καθαλατώσεων, πατήστε και τα 3 κουμπιά ταυτόχρονα για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Ένα ηχητικό σήμα θα επιβεβαιώσει τη λειτουργία. Η μηχανή είναι τώρα έτοιμη για χρήση. Om de ontkalkingsmodus te verlaten, drukt u langer dan 3 seconden op alle 3 toetsen tegelijk. Ter bevestiging hoort u een kort geluid. De machine is nu klaar voor gebruik.

12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Το διάλυμα αφαίρεσης καθαλατώσεων μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα κα τις επιφάνειες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλο προϊόν εκτός από το σετ αφαίρεσης καθαλατώσεων Nespresso που διατίθεται από το Nespresso Club, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή σας. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη συχνότητα αφαίρεσης τον καθαλατώσεων που απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία της μηχανής σας, σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες επιθυμείτε σχετικά με την αφαίρεση των καθαλατώσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Nespresso Club. ONTKALKFUNCTIE De ontkalkingsoplossing kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Vermijd contact met de ogen, de huid en materialen/oppervlakken. Gebruik uitsluitend de Nespresso ontkalkingssets die verkrijgbaar zijn via de Nespresso Club, anders riskeert u beschadiging van uw machine. In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe vaak u uw machine moet ontkalken voor optimale prestaties - intervallen zijn gebaseerd op de hardheid van het drinkwater. Voor eventuele overige vragen over het ontkalken van uw machine kunt u contact opnemen met de Nespresso Club. GR Σκληρότητα νερού: Hardheid van het water: Αφαίρεση αλάτων μετά από: Ontkalken na: 3 fh fh dh dh CaCO3 CaCO3 Γαλλική ποιότητα Franse hardheidsgraad Γερμανική ποιότητα Duitse hardheidsgraad Ανθρακικό ασβέστιο Calciumcarbonaat Σετ αφαίρεσης καθαλατώσεων Nespresso: Κωδ. 3035/CBU-2 Nespresso ontkalkingsset: Artikelnummer 3035/CBU-2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ SPECIFICATIES max 220 V, 50/ Hz, <12 W 19 bar ~ 3 kg 0.7 l 115 mm 251 mm 369 mm 63

13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN GR Δεν ανάβουν τα κουμπιά επιλογής κούπας. Δεν ρέει ούτε καφές, ούτε νερό. Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός. Ο υποδοχέας δεν κλείνει τελείως ή η μηχανή δεν ξεκινά την παρασκευή του καφέ. Διαρροή ή περίεργη ροή καφέ. Τα φώτα αναβοσβήνουν τακτικά από πίσω προς τα εμπρός. Τα φώτα αναβοσβήνουν τακτικά από πίσω προς τα εμπρός. Το φως αναβοσβήνει με ακανόνιστο ρυθμό. Δεν ρέει καφές, μόνο νερό (παρότι έχει τοποθετηθεί κάψουλα καφέ). Η μηχανή σβήνει. De lampjes op de kopselectietoetsen branden niet. Geen koffie, geen water. Koffie is niet warm genoeg. De slider sluit niet helemaal of de machine begint niet met de bereiding. Lekkage of vreemde doorstroming van koffie. De lampjes knipperen regelmatig van achter naar voren. De lampjes knipperen regelmatig van voren naar achteren. De lampjes knipperen onregelmatig. Er komt geen koffie, maar alleen water uit de machine (terwijl er wel een capsule geplaatst is). Machine gaat naar de OFF stand. 64 Η μηχανή σβήνει αυτόματα- πατήστε ένα από τα κουμπιά επιλογής κούπας ή σπρώξτε τον υποδοχέα. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος: φις, τάση, ασφάλεια. Ελέγξτε το δοχείο νερού. Εάν είναι άδειο, γεμίστε με πόσιμο νερό. Κάντε αφαίρεση των καθαλατώσεων, εάν απαιτείται. Προθερμάνετε την κούπα. Κάντε αφαίρεση των καθαλατώσεων, εάν απαιτείται. Αδειάστε το δοχείο καψουλών. Ελέγξτε εάν κάποια κάψουλα έχει μπλοκάρει μέσα στη μηχανή. Ελέγξτε εάν το δοχείο νερού είναι σωστά στη θέση του. Αδειάστε το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών κι ελέγξτε εάν κάποια κάψουλα έχει μπλοκάρει σε αυτό. Έπειτα πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. Εάν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε το Nespresso Club. Γεμίστε το δοχείο νερού. Εάν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε το Nespresso Club. Βγείτε από τη λειτουργία καθαρισμού καθαλατώσεων (δείτε την σχετική παράγραφο Καθαρισμός Καθαλατώσεων). Αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα και συνδέστε ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα. Καλέστε το Nespresso Club, εάν χρειάζεται. Τραβήξτε τον υποδοχέα για να σιγουρευτείτε ότι έχει κλείσει. Σε περίπτωση προβλημάτων, καλέστε το Nespresso Club. Για να εξοικονομήσει ενέργεια η μηχανή θα σβήνει από μόνη της μετά από 9 λεπτά χωρίς χρήση. Δείτε τη σχετική παράγραφο Η ιδέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας. De machine is automatisch naar de OFF stand gegaan; druk op een van de kopselectietoetsen of duw tegen de slider. Controleer de netspanning: stekker, voltage, zekering. Controleer of het waterreservoir gevuld is. Zoniet, vul het dan met drinkwater. Ontkalk de machine zonodig. Verwarm de kopjes voor. Ontkalk de machine zonodig. Leeg het capsulereservoir. Controleer of er geen capsule vastzit in de machine. Controleer of het waterreservoir juist is aangebracht. Leeg het reservoir voor gebruikte capsules en controleer of hierin geen capsule vastzit. Druk vervolgens op een toets. Als het probleem aanhoudt, belt u de Nespresso Club. Vul het waterreservoir. Als het probleem aanhoudt, belt u de Nespresso Club. Verlaat de ontkalkingsprocedure (zie de paragraaf over ontkalken). Ontkoppel de machine en schakel opnieuw aan na 10 sec.bel zonodig de Nespresso Club. Trek aan de slider om er zeker van te zijn dat deze is gesloten. Neem bij problemen contact op met de Nespresso Club. Om energie te besparen, schakelt de machine 9 minuten na gebruik vanzelf uit. Zie de paragraaf over het Energiebesparingsconcept.

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact Οδηγίες Χρήσης LB Compact Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB Compact. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL MIRAKULÖS GRÄNSLÖS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκαφετιέρα 3 σε 1 με πίεση 19bar. Μοντέλο: Α1608ΕΜ. Τάση λειτουργίας: 220-240V~ 50/60Hz 1550W. Οδηγίες χρήσης

Πολυκαφετιέρα 3 σε 1 με πίεση 19bar. Μοντέλο: Α1608ΕΜ. Τάση λειτουργίας: 220-240V~ 50/60Hz 1550W. Οδηγίες χρήσης Πολυκαφετιέρα 3 σε 1 με πίεση 19bar Μοντέλο: Α1608ΕΜ Τάση λειτουργίας: 220-240V~ 50/60Hz 1550W Οδηγίες χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB 1100

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB 1100 Οδηγίες Χρήσης LB 1100 Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB 1100. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε,

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Model S16

Οδηγίες Χρήσης. Model S16 Οδηγίες Χρήσης Model S16 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 1 15 1 B A C D F E G H K I L J M 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή: Ακολουθήστε τις οδηγίες (Σύμβολα)... 5 Caffitaly Ελλάδας... 5 Προειδοποιήσεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-5-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ.πρωτ.: 5013/59552 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 RENLIG GR NL FWM8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 12 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R961BT / KD-R864BT / KD-R862BT / KD-R861BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD MANUAL DE

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X220 / KD-X125 / KD-X120 DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

Cashtester CT 332/333 SD

Cashtester CT 332/333 SD Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους ΑΕ www.cashtester.gr www.odesus.gr Τηλ: +30 210 3227140 & +30 2310 943400 / info@cashtester.gr υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις περισσότερες πληροφορίες στο www.cashtester.gr

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R910BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR CD

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R761 / KD-R661 / KD-R567 / KD-R561 / KD-R469 / KD-R467 / KD-R464 / KD-R462 / KD-R461 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1 FRANCIS-FRANCIS Χ6 TRIO ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2 FRANCIS-FRANCIS Χ6 TRIO ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ E.S.E Η µηχανή X6 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιµοποιεί το σύστηµα Ε.S.Ε (easy serving espresso). Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις ProM

Συχνές ερωτήσεις ProM Γενικά Στοιχεία για τον ProM Σχεδιάστηκε 2007-2009. Λανσαρίστηκε στην έκθεση Coffeena τον Ιούνιο 2009 στην Κολωνία. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2009. Τι προσφέρει ένας μύλος ON DEMAND; Ο αλεσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KW-R710 / KW-R510 CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI PER L USO RECEPTOR

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

PROXIMAL ANASTOMOSIS SYSTEM FG-000001. Caution: This device is restricted to sale, distribution, and use by or on the order of a physician.

PROXIMAL ANASTOMOSIS SYSTEM FG-000001. Caution: This device is restricted to sale, distribution, and use by or on the order of a physician. PROXIMAL ANASTOMOSIS SYSTEM FG-000001 Caution: This device is restricted to sale, distribution, and use by or on the order of a physician. System Description The Cardica PAS-Port System delivers an Implant

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-RE8NKE CS-RE4NKE CS-RE8NKX CS-RE4NKX Outdoor Unit CU-RE8NKE CU-RE4NKE CU-RE8NKX CU-RE4NKX DEUTSCH ~ Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.dolce-gusto.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 3-4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ..................... 5 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................ 6-7 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

World receiver ALD1915H

World receiver ALD1915H World receiver ALD1915H User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 56 EL 70 DA 84 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα