1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3"

Transcript

1 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ,50 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της σε αναλογία 4 νέες µετοχές για κάθε 10 υφιστάµενες παλαιές µετοχές. ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 α, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρέπει να θεωρείται Συµπλήρωµα του από 7/3/2008 εγκεκριµένου από το Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικού ελτίου της Εταιρείας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EUROCORP ΑΕΠΕΥ Ηµεροµηνία έκδοσης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 4/4/2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Συνοϖτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Τακτικός έλεγχος Τακτικός έλεγχος ενοϖοιούµενων εταιριών Πληροφορίες µέσω Παραϖοµϖής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας και των ενοϖοιούµενων εταιριών Πληροφορίες για την Εταιρεία ραστηριότητα της Εταιρείας Πελάτες Σηµαντικές συµβάσεις Άδειες δροµολόγησης ϖλοίων Εϖενδύσεις ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Πληροφορίες για τις τάσεις και τις ϖροοϖτικές της εταιρείας Εγγυήσεις - Εµϖράγµατα βάρη εϖί των ϖαγίων ϖεριουσιακών στοιχείων Πληροφορίες για τις σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Αϖολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες αϖοτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες ταµειακών ροών Άτυϖες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αϖοτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες µεταβολών ιδίων κεφαλαίων του οµίλου NEL LINES την Πληροφορίες για τα κεφάλαια της NEL LINES την Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος την ήλωση για την εϖάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Σηµαντικές αλλαγές στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας Αµοιβές και οφέλη Προσωϖικό Κύριοι µέτοχοι ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΑΠΟ 52

3 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου, σε συνδυασµό µε το εγκεκριµένο από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό ελτίο της 7ης Μαρτίου 2007, περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «ΝΕΛ» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης»), καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου σε συνδυασµό µε το εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ελτίο αφορά την ηµόσια Προσφορά µετοχών της εταιρίας «ΝΕΛ» και την εισαγωγή τους στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ») έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελείται: α) από το συµπλήρωµα του Εγγράφου Αναφοράς και β) το συµπλήρωµα του Σηµειώµατος Μετοχικού Τίτλου. Σηµειώνεται ότι το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε την από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το άρθρο 16 του Ν.3401/2005, και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην παρούσα έκδοση των νέων µετοχών της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Ειδικότερα, το παρόν Συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ελτίου, του από 7/3/2008 εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ελτίου, περιλαµβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε, από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου της 7ης Μαρτίου 2008, έως και την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, της , οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν, ως πλέον πρόσφατες. Έκδοση 2.0 Σελίδα 3 ΑΠΟ 52

4 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτήλογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα ΑΜΣΟΕΛ 11031, της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς. Η εξαγορά της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ έλαβε χώρα στα τέλη του έτους 2006 (22/12/2006) και από την ηµεροµηνία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά της µεγέθη στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Έτσι ο ενοποιηµένος ισολογισµός της NEL LINES της χρήσης 2006 είναι συγκρίσιµος µε µόνον όσον αφορά τα στοιχεία ισολογισµού µε το 2007, ενώ τα στοιχεία αποτελεσµάτων χρήσεως ΕΝ είναι συγκρίσιµα. Η πληροφόρηση για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσεως 2006 αν είχαν συµπεριληφθεί σ αυτά και τα αποτελέσµατα της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ και έτσι να ικανοποιηθεί το κριτήριο της συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων των δύο χρήσεων 2006 και 2007 παρατίθεται αναλυτικά στο κεφ «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) Πωλήσεις , ,55 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , ,66 Μείον:Αναλώσεις υλικών καύσιµα , ,12 Μείον:Κόστος προσωπικού , ,57 Μείον:Αποσβέσεις 6.569, ,28 Μείον:Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως , ,07 Μείον: Χρηµατοοικονοµικό κόστος 5.124, ,16 Κέρδη/(Zηµίες) προ φόρου , ,00 Έξοδο φόρου 0,00 0,00 Κέρδη/(Ζηµίες) περιόδου , ,00 Κέρδη/(Ζηµία) ανά µετοχή 0,28-0,08 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,96-805,63 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από χρηµ/κές δραστηριότητες ΠΗΓH: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.. Στα προαναφερόµενα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται και τα παρακάτω κονδύλια: (ποσά σε χιλ.) 01/01-31/12/ /01-31/12/2007 Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις δυσλειτουργίας µηχανών ταχυπλόων Έσοδα από ρύθµιση δανείων CALYON Corporate & Investment Bank προβλέψεις αποµείωσης αξίας πλοίων Αναστροφή προβλέψεων αποµείωσης αξίας πλοίων ,00 Κέρδη από πώληση πλοίων ,00 Αποµείωση υπεραξίας εξαγοράς ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ ,06 Λοιπές προβλέψεις 0-277,91 ιάφορα έσοδα (έξοδα) ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Έκδοση 2.0 Σελίδα 4 ΑΠΟ 52

5 Πηγή: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας. Εάν δεν είχαν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις τα παραπάνω γεγονότα, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ήταν, ,31 για την χρήση /12/2006 και ,44 για την χρήση /12/2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων θα ήταν ,13 για την χρήση 01/01-30/12/2006 και ,71 για την χρήση 01/01-31/12/2007. Τέλος τα αποτελέσµατα πριν και µετά από φόρους, θα ήταν ,09 για την χρήση 01/01-31/12/2006 και ,38 για την χρήση 01/01-31/12/2007. Υπογραµµίζεται ότι τα ανωτέρω γεγονότα ΕΝ έχουν επηρεάσει τα µικτά κέρδη του Οµίλου. (βλ. κεφ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Ποσά σε χιλ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού , ,67 Αποθέµατα 1.717, ,46 Απαιτήσεις από πελάτες 3.222, ,34 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,24 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,64 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,98 Σύνολο υποχρεώσεων (α) , ,86 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,70 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας , ,54 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 Σύνολο καθαρής θέσης (β) , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) , ,10 ΠΗΓH: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.. Ο Όµιλος βελτίωσε σηµαντικά τον κύκλο εργασιών του ο οποίος ανήλθε σε ευρώ ,55 χιλ. έναντι ευρώ ,33 χιλ. την προηγούµενη χρήση, ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά 67% παρόλο που υπήρξε έντονος ανταγωνισµός στις γραµµές που δραστηριοποιήθηκε και ειδικά στην κύρια γραµµή Χίου- Μυτιλήνης. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επαναδραστηριοποίηση και δροµολόγηση, των δύο ταχυπλόων πλοίων 'ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι' και 'ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ' σε νέες γραµµές καθώς και στην ενσωµάτωση στη χρήση 2007 του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ τα πλοία της οποίας απασχολούνται κυρίως σε επιδοτούµενες άγονες γραµµές. Λαµβάνοντας υπόψη τις proforma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2006 που παρατίθενται αναλυτικά στο κεφ 1,9,4 «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006» η αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση του κύκλου εργασιών του οµίλου (λαµβάνοντας υπόψη και το κύκλο εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ στη χρήση 2006) ανέρχεται σε 20,94% σε σχέση µε το Ο Όµιλος περιόρισε σηµαντικά τις λειτουργικές ζηµιές σε ευρώ 805,63 χιλ. από ευρώ 7.851,96 χιλ. το Οι κυριότεροι λόγοι που επηρέασαν ευεργετικά τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου στη παρούσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη ήταν: α) η αύξηση των εσόδων των πλοίων ανά διανυόµενο µίλι κατά 3% οφειλόµενη στην αύξηση των τιµών των εισιτηρίων και β) η µείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους ανά διανυόµενο µίλι κατά 19%. Έκδοση 2.0 Σελίδα 5 ΑΠΟ 52

6 Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙDΤΑ)' ανήλθαν σε ευρώ 2.120,00 χιλ. από ευρώ ,69 χιλ το 2006 και τέλος τα «Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους» ανήλθαν σε ζηµία ευρώ 9.830,00 χιλ. έναντι κερδών ευρώ ,91 χιλ. στη χρήση Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα αποτελέσµατα της προηγουµένης χρήσεως είχαν ωφεληθεί µε ποσό ευρώ χιλ. συνεπεία ρυθµίσεων δανείων λόγω δυσλειτουργίας των ταχυπλόων πλοίων. Καθοριστικό ανασταλτικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως διαδραµάτισε η ραγδαία άνοδος των τιµών του πετρελαίου η οποία περιόρισε αισθητά τα περιθώρια κέρδους. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους κατά τη χρήση 2007 ήταν ζηµιογόνα ανερχόµενα σε ,00 χιλ. έναντι κερδών ,91 χιλ. τη χρήση Η καθαρή θέση του Οµίλου ανήλθε σε ευρώ ,24 χιλ. έναντι ευρώ ,95 χιλ. το Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου µειώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό και διαµορφώθηκαν το 2007 σε ευρώ ,66 χιλ. έναντι ευρώ ,43 χιλ. το Η µείωση αυτή είχε ως συνέπεια τη βελτίωση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης του οµίλου κατά 54% σε σχέση µε το 2006 Η σχέση Ιδίων Κεφαλαίων / Ξένα κεφάλαια του οµίλου NEL το 2007 διαµορφώθηκε σε 0,51έναντι 0,41 το 2006 παρουσιάζοντας σαφή βελτίωση. Επιπλέον, η σχέση Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού του οµίλου NEL το 2007 διαµορφώθηκε σε 0,71 το 2006 σε 0,64. Σηµειώνεται ότι το 58 % των ξένων κεφαλαίων την αφορά µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του οµίλου. Το σύνολο των ενσώµατων παγίων του οµίλου NEL ως ποσοστό του ενεργητικού διαµορφώθηκε την σε 66,88%, από 45,98 % το Το σύνολο των απαιτήσεων του οµίλου ΝEL LINES ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθε την σε 22,43% από 4% στις 31/12/2006. Η αύξηση σε απαίτηση 25.εκατ. προερχόµενη από την πώληση του πλοίου «Αίολος Κεντέρης». Σηµειώνεται ότι τα ενσώµατα πάγια σε ενοποιηµένη βάση, καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό των λογαριασµών του ενεργητικού στις 31/12/2007 ήτοι 71,42% λόγω της φύσης των εργασιών της. Οι αριθµοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛ.ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛ= ΑΠΟ ΟΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦ+ ΑΝ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/ /12/2007 1,43 1,79 0,69 1,19 25,88% -0,16% 54,61% -9,69% Οι αριθµοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: 31/12/ /12/2007 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,22 1,26 ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,50 0,77 ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ.ΣΥΝ.ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ= ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 21,13% -0,94% Ι ΙΑ ΚΕΦ+ ΑΝ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η 54,61% -18,03% Έκδοση 2.0 Σελίδα 6 ΑΠΟ 52

7 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Οι συντελεστές απόδοσης τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο Οµίλου της προηγούµενης χρήσης επηρεάσθηκαν καθοριστικά από τα έσοδα που προέκυψαν από τις ρυθµίσεις δανείων λόγω δυσλειτουργίας των ταχυπλόων πλοίων ύψους 55,18 εκατ. Πέραν τούτου σε επίπεδο οµίλου δεν υπάρχει συγκρισηµότητα στους συντελεστές απόδοσης λόγω µη ενσωµάτωσης στα αποτελέσµατα της προηγουµένης χρήσεως των αποτελεσµάτων της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ. Η πληροφόρηση για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του 2006 αν είχαν συµπεριληφθεί σ αυτά και τα αποτελέσµατα της θυγατρικής ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ δίνεται αναλυτικά στο κεφ «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006» Έκδοση 2.0 Σελίδα 7 ΑΠΟ 52

8 1.2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Η Εταιρεία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτελούν περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου. Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: Ο κ. Θεοχάρης Παπαγεωργίου Αντιπρόεδρος.Σ. & Οικονοµικός ιευθυντής, Ακτή Μιαούλη 25 Πειραιάς, τ.κ τηλ Ο κ. Απόστολος Μουρλάς Εσωτερικός Ελεγκτής, Ακτή Μιαούλη 25 Πειραιάς, τ.κ τηλ Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Επίσης δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό δεν υπάρχει άλλο σηµαντικό νέο στοιχείο σχετικά µε τις πληροφορίες που προέρχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου. Ο Σύµβουλος Έκδοσης, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, Φιλικής Εταιρείας 14 Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρεία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου. Ο Σύµβουλος Έκδοσης EUROCORP ΑΕΠΕΥ δεν έχει συµφέροντα, τα οποία δύναται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα αύξηση, εκτός από την αµοιβή που θα λάβει Τακτικός έλεγχος Η NEL LINES ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις της κάθε χρήσης. Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Η Εταιρεία ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. δια του νοµίµου εκπροσώπου της κ. αµιανού Κωνσταντίνου, δηλώνει ότι δε συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον στην Εταιρεία NEL LINES, περιλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, το οποίο δύναται να επηρεάσει σηµαντικά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αµοιβών που λαµβάνει στα πλαίσια του ρόλου της ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της NEL LINES και των θυγατρικών της. Έκθεση ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Έκδοση 2.0 Σελίδα 8 ΑΠΟ 52

9 Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων H Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43 α και 107 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11 α του Ν.3371/2005 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις Τακτικός έλεγχος ενοποιούµενων εταιριών Οι εταιρίες που συµµετείχαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της NEL LINES την χρήση 2007 ελέγχονται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Ειδικότερα: Στην ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Έκδοση 2.0 Σελίδα 9 ΑΠΟ 52

10 Στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο της Κοινοπραξίας την και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Οι εκθέσεις ελέγχου των ως άνω θυγατρικών για την χρήση 2007 που µετέχουν στις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν ως εξής: ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 εκεµβρίου, 2007 και την κατάσταση αποτελεσµάτων, κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε αυτές οφείλονται σε απάτη, είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων οι οποίες είναι λογικές υπό τις δεδοµένες συνθήκες. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επ αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, βασιζόµενοι στον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε απαιτήσεις ηθικής δεοντολογίας και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχό µε σκοπό την αποκόµιση, σε λογικό επίπεδο, επιβεβαίωσης του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή περιλαµβανόµενης της εκτίµησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, είτε λόγω απάτης είτε λόγω λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής συνεκτιµά τον εσωτερικό έλεγχο, σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε επιδίωξη το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις δεδοµένες συνθήκες, όχι όµως για το σκοπό έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λογικού επιπέδου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της όλης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε λάβει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν µια βάση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου, 2007 και την οικονοµική της δραστηριότητα και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.E. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ» που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 εκεµβρίου, 2007, την κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη Έκδοση 2.0 Σελίδα 10 ΑΠΟ 52

11 σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. εν περιλαµβάνεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Η Κοινοπραξία λειτουργούσα µε την πολιτική απόδοσης του συνόλου των εσόδων και εξόδων προς τα κοινοπρακτούντα µέλη εµφανίζει µηδενικό αποτέλεσµα. Τούτο σε συνδυασµό µε τις µηδενικές εισφορές των κοινοπρακτούντων µελών οδηγεί σε κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων µε µηδενικά µεγέθη. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε αυτές οφείλονται σε απάτη, είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων οι οποίες είναι λογικές υπό τις δεδοµένες συνθήκες. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επ αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, βασιζόµενοι στον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε απαιτήσεις ηθικής δεοντολογίας και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχό µε σκοπό την αποκόµιση, σε λογικό επίπεδο, επιβεβαίωσης του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος συνεπάγει τη διενέργεια διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή περιλαµβανόµενης της εκτίµησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, είτε λόγω απάτης είτε λόγω λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής συνεκτιµά τον εσωτερικό έλεγχο, σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε επιδίωξη το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις δεδοµένες συνθήκες, όχι όµως για το σκοπό έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λογικού επιπέδου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της όλης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε λάβει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν µια βάση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου, 2007 και την οικονοµική της δραστηριότητα και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1.3 Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Ελ. Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 1.4 Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού, όπως περιγράφεται παρακάτω: Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ καθώς επίσης και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή Στυλιανού Έκδοση 2.0 Σελίδα 11 ΑΠΟ 52

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/02/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2δ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα