1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3"

Transcript

1 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ,50 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της σε αναλογία 4 νέες µετοχές για κάθε 10 υφιστάµενες παλαιές µετοχές. ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 α, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν πρέπει να θεωρείται Συµπλήρωµα του από 7/3/2008 εγκεκριµένου από το Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικού ελτίου της Εταιρείας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EUROCORP ΑΕΠΕΥ Ηµεροµηνία έκδοσης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 4/4/2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Συνοϖτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Τακτικός έλεγχος Τακτικός έλεγχος ενοϖοιούµενων εταιριών Πληροφορίες µέσω Παραϖοµϖής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας και των ενοϖοιούµενων εταιριών Πληροφορίες για την Εταιρεία ραστηριότητα της Εταιρείας Πελάτες Σηµαντικές συµβάσεις Άδειες δροµολόγησης ϖλοίων Εϖενδύσεις ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Πληροφορίες για τις τάσεις και τις ϖροοϖτικές της εταιρείας Εγγυήσεις - Εµϖράγµατα βάρη εϖί των ϖαγίων ϖεριουσιακών στοιχείων Πληροφορίες για τις σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Αϖολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες αϖοτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες ταµειακών ροών Άτυϖες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αϖοτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές ϖληροφορίες µεταβολών ιδίων κεφαλαίων του οµίλου NEL LINES την Πληροφορίες για τα κεφάλαια της NEL LINES την Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος την ήλωση για την εϖάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Σηµαντικές αλλαγές στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας Αµοιβές και οφέλη Προσωϖικό Κύριοι µέτοχοι ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΑΠΟ 52

3 1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου, σε συνδυασµό µε το εγκεκριµένο από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό ελτίο της 7ης Μαρτίου 2007, περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» (εφεξής «ΝΕΛ» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης»), καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου σε συνδυασµό µε το εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ελτίο αφορά την ηµόσια Προσφορά µετοχών της εταιρίας «ΝΕΛ» και την εισαγωγή τους στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ») έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελείται: α) από το συµπλήρωµα του Εγγράφου Αναφοράς και β) το συµπλήρωµα του Σηµειώµατος Μετοχικού Τίτλου. Σηµειώνεται ότι το παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε την από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το άρθρο 16 του Ν.3401/2005, και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην παρούσα έκδοση των νέων µετοχών της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Ειδικότερα, το παρόν Συµπλήρωµα Ενηµερωτικού ελτίου, του από 7/3/2008 εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ελτίου, περιλαµβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε, από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου της 7ης Μαρτίου 2008, έως και την ηµεροµηνία του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, της , οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν, ως πλέον πρόσφατες. Έκδοση 2.0 Σελίδα 3 ΑΠΟ 52

4 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτήλογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα ΑΜΣΟΕΛ 11031, της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς. Η εξαγορά της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ έλαβε χώρα στα τέλη του έτους 2006 (22/12/2006) και από την ηµεροµηνία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά της µεγέθη στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Έτσι ο ενοποιηµένος ισολογισµός της NEL LINES της χρήσης 2006 είναι συγκρίσιµος µε µόνον όσον αφορά τα στοιχεία ισολογισµού µε το 2007, ενώ τα στοιχεία αποτελεσµάτων χρήσεως ΕΝ είναι συγκρίσιµα. Η πληροφόρηση για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσεως 2006 αν είχαν συµπεριληφθεί σ αυτά και τα αποτελέσµατα της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ και έτσι να ικανοποιηθεί το κριτήριο της συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων των δύο χρήσεων 2006 και 2007 παρατίθεται αναλυτικά στο κεφ «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) Πωλήσεις , ,55 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , ,66 Μείον:Αναλώσεις υλικών καύσιµα , ,12 Μείον:Κόστος προσωπικού , ,57 Μείον:Αποσβέσεις 6.569, ,28 Μείον:Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως , ,07 Μείον: Χρηµατοοικονοµικό κόστος 5.124, ,16 Κέρδη/(Zηµίες) προ φόρου , ,00 Έξοδο φόρου 0,00 0,00 Κέρδη/(Ζηµίες) περιόδου , ,00 Κέρδη/(Ζηµία) ανά µετοχή 0,28-0,08 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,96-805,63 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από χρηµ/κές δραστηριότητες ΠΗΓH: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.. Στα προαναφερόµενα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται και τα παρακάτω κονδύλια: (ποσά σε χιλ.) 01/01-31/12/ /01-31/12/2007 Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις δυσλειτουργίας µηχανών ταχυπλόων Έσοδα από ρύθµιση δανείων CALYON Corporate & Investment Bank προβλέψεις αποµείωσης αξίας πλοίων Αναστροφή προβλέψεων αποµείωσης αξίας πλοίων ,00 Κέρδη από πώληση πλοίων ,00 Αποµείωση υπεραξίας εξαγοράς ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ ,06 Λοιπές προβλέψεις 0-277,91 ιάφορα έσοδα (έξοδα) ,65 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Έκδοση 2.0 Σελίδα 4 ΑΠΟ 52

5 Πηγή: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας. Εάν δεν είχαν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις τα παραπάνω γεγονότα, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ήταν, ,31 για την χρήση /12/2006 και ,44 για την χρήση /12/2007. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων θα ήταν ,13 για την χρήση 01/01-30/12/2006 και ,71 για την χρήση 01/01-31/12/2007. Τέλος τα αποτελέσµατα πριν και µετά από φόρους, θα ήταν ,09 για την χρήση 01/01-31/12/2006 και ,38 για την χρήση 01/01-31/12/2007. Υπογραµµίζεται ότι τα ανωτέρω γεγονότα ΕΝ έχουν επηρεάσει τα µικτά κέρδη του Οµίλου. (βλ. κεφ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Ποσά σε χιλ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία Ενεργητικού , ,67 Αποθέµατα 1.717, ,46 Απαιτήσεις από πελάτες 3.222, ,34 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,24 Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις , ,64 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,98 Σύνολο υποχρεώσεων (α) , ,86 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,70 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας , ,54 ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 Σύνολο καθαρής θέσης (β) , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) , ,10 ΠΗΓH: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.. Ο Όµιλος βελτίωσε σηµαντικά τον κύκλο εργασιών του ο οποίος ανήλθε σε ευρώ ,55 χιλ. έναντι ευρώ ,33 χιλ. την προηγούµενη χρήση, ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά 67% παρόλο που υπήρξε έντονος ανταγωνισµός στις γραµµές που δραστηριοποιήθηκε και ειδικά στην κύρια γραµµή Χίου- Μυτιλήνης. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επαναδραστηριοποίηση και δροµολόγηση, των δύο ταχυπλόων πλοίων 'ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι' και 'ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ' σε νέες γραµµές καθώς και στην ενσωµάτωση στη χρήση 2007 του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ τα πλοία της οποίας απασχολούνται κυρίως σε επιδοτούµενες άγονες γραµµές. Λαµβάνοντας υπόψη τις proforma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2006 που παρατίθενται αναλυτικά στο κεφ 1,9,4 «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006» η αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση του κύκλου εργασιών του οµίλου (λαµβάνοντας υπόψη και το κύκλο εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ στη χρήση 2006) ανέρχεται σε 20,94% σε σχέση µε το Ο Όµιλος περιόρισε σηµαντικά τις λειτουργικές ζηµιές σε ευρώ 805,63 χιλ. από ευρώ 7.851,96 χιλ. το Οι κυριότεροι λόγοι που επηρέασαν ευεργετικά τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου στη παρούσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη ήταν: α) η αύξηση των εσόδων των πλοίων ανά διανυόµενο µίλι κατά 3% οφειλόµενη στην αύξηση των τιµών των εισιτηρίων και β) η µείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους ανά διανυόµενο µίλι κατά 19%. Έκδοση 2.0 Σελίδα 5 ΑΠΟ 52

6 Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙDΤΑ)' ανήλθαν σε ευρώ 2.120,00 χιλ. από ευρώ ,69 χιλ το 2006 και τέλος τα «Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους» ανήλθαν σε ζηµία ευρώ 9.830,00 χιλ. έναντι κερδών ευρώ ,91 χιλ. στη χρήση Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα αποτελέσµατα της προηγουµένης χρήσεως είχαν ωφεληθεί µε ποσό ευρώ χιλ. συνεπεία ρυθµίσεων δανείων λόγω δυσλειτουργίας των ταχυπλόων πλοίων. Καθοριστικό ανασταλτικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως διαδραµάτισε η ραγδαία άνοδος των τιµών του πετρελαίου η οποία περιόρισε αισθητά τα περιθώρια κέρδους. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους κατά τη χρήση 2007 ήταν ζηµιογόνα ανερχόµενα σε ,00 χιλ. έναντι κερδών ,91 χιλ. τη χρήση Η καθαρή θέση του Οµίλου ανήλθε σε ευρώ ,24 χιλ. έναντι ευρώ ,95 χιλ. το Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου µειώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό και διαµορφώθηκαν το 2007 σε ευρώ ,66 χιλ. έναντι ευρώ ,43 χιλ. το Η µείωση αυτή είχε ως συνέπεια τη βελτίωση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης του οµίλου κατά 54% σε σχέση µε το 2006 Η σχέση Ιδίων Κεφαλαίων / Ξένα κεφάλαια του οµίλου NEL το 2007 διαµορφώθηκε σε 0,51έναντι 0,41 το 2006 παρουσιάζοντας σαφή βελτίωση. Επιπλέον, η σχέση Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού του οµίλου NEL το 2007 διαµορφώθηκε σε 0,71 το 2006 σε 0,64. Σηµειώνεται ότι το 58 % των ξένων κεφαλαίων την αφορά µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του οµίλου. Το σύνολο των ενσώµατων παγίων του οµίλου NEL ως ποσοστό του ενεργητικού διαµορφώθηκε την σε 66,88%, από 45,98 % το Το σύνολο των απαιτήσεων του οµίλου ΝEL LINES ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθε την σε 22,43% από 4% στις 31/12/2006. Η αύξηση σε απαίτηση 25.εκατ. προερχόµενη από την πώληση του πλοίου «Αίολος Κεντέρης». Σηµειώνεται ότι τα ενσώµατα πάγια σε ενοποιηµένη βάση, καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό των λογαριασµών του ενεργητικού στις 31/12/2007 ήτοι 71,42% λόγω της φύσης των εργασιών της. Οι αριθµοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛ.ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛ= ΑΠΟ ΟΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ Ι ΙΑ ΚΕΦ+ ΑΝ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/ /12/2007 1,43 1,79 0,69 1,19 25,88% -0,16% 54,61% -9,69% Οι αριθµοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: 31/12/ /12/2007 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,22 1,26 ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,50 0,77 ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ.ΣΥΝ.ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ= ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 21,13% -0,94% Ι ΙΑ ΚΕΦ+ ΑΝ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η 54,61% -18,03% Έκδοση 2.0 Σελίδα 6 ΑΠΟ 52

7 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Οι συντελεστές απόδοσης τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο Οµίλου της προηγούµενης χρήσης επηρεάσθηκαν καθοριστικά από τα έσοδα που προέκυψαν από τις ρυθµίσεις δανείων λόγω δυσλειτουργίας των ταχυπλόων πλοίων ύψους 55,18 εκατ. Πέραν τούτου σε επίπεδο οµίλου δεν υπάρχει συγκρισηµότητα στους συντελεστές απόδοσης λόγω µη ενσωµάτωσης στα αποτελέσµατα της προηγουµένης χρήσεως των αποτελεσµάτων της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ. Η πληροφόρηση για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του 2006 αν είχαν συµπεριληφθεί σ αυτά και τα αποτελέσµατα της θυγατρικής ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ δίνεται αναλυτικά στο κεφ «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006» Έκδοση 2.0 Σελίδα 7 ΑΠΟ 52

8 1.2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Η Εταιρεία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτελούν περιεχόµενο του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου. Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: Ο κ. Θεοχάρης Παπαγεωργίου Αντιπρόεδρος.Σ. & Οικονοµικός ιευθυντής, Ακτή Μιαούλη 25 Πειραιάς, τ.κ τηλ Ο κ. Απόστολος Μουρλάς Εσωτερικός Ελεγκτής, Ακτή Μιαούλη 25 Πειραιάς, τ.κ τηλ Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Επίσης δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό δεν υπάρχει άλλο σηµαντικό νέο στοιχείο σχετικά µε τις πληροφορίες που προέρχονται στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου. Ο Σύµβουλος Έκδοσης, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, Φιλικής Εταιρείας 14 Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρεία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου. Ο Σύµβουλος Έκδοσης EUROCORP ΑΕΠΕΥ δεν έχει συµφέροντα, τα οποία δύναται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα αύξηση, εκτός από την αµοιβή που θα λάβει Τακτικός έλεγχος Η NEL LINES ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις της κάθε χρήσης. Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Η Εταιρεία ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. δια του νοµίµου εκπροσώπου της κ. αµιανού Κωνσταντίνου, δηλώνει ότι δε συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον στην Εταιρεία NEL LINES, περιλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, το οποίο δύναται να επηρεάσει σηµαντικά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αµοιβών που λαµβάνει στα πλαίσια του ρόλου της ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της NEL LINES και των θυγατρικών της. Έκθεση ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Έκδοση 2.0 Σελίδα 8 ΑΠΟ 52

9 Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων H Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43 α και 107 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11 α του Ν.3371/2005 και το περιεχόµενο της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις Τακτικός έλεγχος ενοποιούµενων εταιριών Οι εταιρίες που συµµετείχαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της NEL LINES την χρήση 2007 ελέγχονται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Ειδικότερα: Στην ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Έκδοση 2.0 Σελίδα 9 ΑΠΟ 52

10 Στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο της Κοινοπραξίας την και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Οι εκθέσεις ελέγχου των ως άνω θυγατρικών για την χρήση 2007 που µετέχουν στις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν ως εξής: ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 εκεµβρίου, 2007 και την κατάσταση αποτελεσµάτων, κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε αυτές οφείλονται σε απάτη, είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων οι οποίες είναι λογικές υπό τις δεδοµένες συνθήκες. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επ αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, βασιζόµενοι στον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε απαιτήσεις ηθικής δεοντολογίας και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχό µε σκοπό την αποκόµιση, σε λογικό επίπεδο, επιβεβαίωσης του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή περιλαµβανόµενης της εκτίµησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, είτε λόγω απάτης είτε λόγω λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής συνεκτιµά τον εσωτερικό έλεγχο, σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε επιδίωξη το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις δεδοµένες συνθήκες, όχι όµως για το σκοπό έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λογικού επιπέδου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της όλης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε λάβει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν µια βάση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου, 2007 και την οικονοµική της δραστηριότητα και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.E. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ» που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 εκεµβρίου, 2007, την κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη Έκδοση 2.0 Σελίδα 10 ΑΠΟ 52

11 σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. εν περιλαµβάνεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Η Κοινοπραξία λειτουργούσα µε την πολιτική απόδοσης του συνόλου των εσόδων και εξόδων προς τα κοινοπρακτούντα µέλη εµφανίζει µηδενικό αποτέλεσµα. Τούτο σε συνδυασµό µε τις µηδενικές εισφορές των κοινοπρακτούντων µελών οδηγεί σε κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων µε µηδενικά µεγέθη. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε αυτές οφείλονται σε απάτη, είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων οι οποίες είναι λογικές υπό τις δεδοµένες συνθήκες. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επ αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, βασιζόµενοι στον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε απαιτήσεις ηθικής δεοντολογίας και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχό µε σκοπό την αποκόµιση, σε λογικό επίπεδο, επιβεβαίωσης του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος συνεπάγει τη διενέργεια διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή περιλαµβανόµενης της εκτίµησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, είτε λόγω απάτης είτε λόγω λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής συνεκτιµά τον εσωτερικό έλεγχο, σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε επιδίωξη το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις δεδοµένες συνθήκες, όχι όµως για το σκοπό έκφρασης γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λογικού επιπέδου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της όλης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε λάβει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν µια βάση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου, 2007 και την οικονοµική της δραστηριότητα και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1.3 Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Ελ. Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 1.4 Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού, όπως περιγράφεται παρακάτω: Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ καθώς επίσης και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή Στυλιανού Έκδοση 2.0 Σελίδα 11 ΑΠΟ 52

12 Κουρτέλλα και εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Ελ. Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. καθώς επίσης και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή Στυλιανού Κουρτέλλα της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Ελ. Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Η από 27/3/2008 συµπληρωµατική επιστολή της Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας κ. Ελένης Καντιάνη είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρείας, Ελ. Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη. 1.5 Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας και των ενοποιούµενων εταιριών Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις ,η θυγατρική εταιρεία ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις , και για αυτό το λόγο οι φορολογικές υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών για τις εν λόγω χρήσεις δεν δύνανται να θεωρηθούν οριστικές. Σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία πληρώνουν φόρο για τα πλοία τους βάσει των κόρων ολικής χωρητικότητας ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζηµίες. Με την πληρωµή του παραπάνω φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση που έχει σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος από ναυτιλιακές δραστηριότητες. Κατ επέκταση τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση την κερδοφορία και τις ταµειακές ροές της ιδίας και του Οµίλου εξ ού και δεν έχουν γίνει προβλέψεις για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις τόσο στη µητρική όσο και στις θυγατρικές εταιρείες. Έκδοση 2.0 Σελίδα 12 ΑΠΟ 52

13 1.6 Πληροφορίες για την Εταιρεία ραστηριότητα της Εταιρείας Ο κύκλος εργασιών της NEL LINES για τις χρήσεις αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας και κατά γεωγραφικό τοµέα ως εξής: Γεωγραφικός τοµέας Ελληνική ακτοπλοϊα Ερυθρά θάλασσα Σύνολο Ελληνική ακτοπλοϊα Ερυθρά θάλασσα (ποσά σε χιλ.) 01/01-31/12/ /01-31/12/2007 Σύνολο Έσοδα από ναύλους ,09 0, , , , ,63 Έσοδα από διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύµβασης (καταστήµατα πλοίων) 1.409,98 0, , ,51 0, ,51 Έσοδα από εστιατόρια 13,26 0,00 13,26 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από καταστήµατα γενικών πωλήσεων 0,00 0,00 0,00 46,80 26,61 73,41 Σύνολο κύκλου εργασιών ,33 0, , , , ,55 Τα πλοία του Οµίλου διακινούν επιβάτες και Ι.Χ. αυτοκίνητα που αναφέρεται ως «επιβατική ή τουριστική» κίνηση καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν εµπορεύµατα που αναφέρεται ως «εµπορευµατική» κίνηση. Η επιβατική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα µε την υψηλότερη κίνηση να εµφανίζεται στους µήνες Ιούνιο έως Σεπτέµβριο και την χαµηλότερη κίνηση να εµφανίζεται στους µήνες Νοέµβριο έως Φεβρουάριο. Η εµπορευµατική κίνηση εµφανίζεται κατανεµηµένη καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε πολύ µικρότερη εποχικότητα Πελάτες Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το µεταφορικό έργο της εταιρείας για την εξεταζόµενη περίοδο και το εννεάµηνο του ιευκρινίζεται ότι τα στοιχεία του εννεαµήνου 2007 είναι σε ενοποιηµένη βάση και κατά συνέπεια περιλαµβάνουν και την δραστηριότητα της 100% θυγατρικής C LINK. Ανάλυση µεταφορικού έργου ιανυθέντα µίλια Κυκλικά δροµολόγια ιακίνηση επιβατών ιακίνηση οχηµάτων Πηγή: στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας Σηµαντικές συµβάσεις Σύµφωνα µε δήλωση της NEL LINES ούτε η εταιρεία ούτε άλλο µέλος του Οµίλου έχουν συνάψει άλλες συµβάσεις από τις αναφερόµενες στο Ενηµερωτικό δελτίο που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις πέραν των συµβάσεων που συνάπτονται για τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Έκδοση 2.0 Σελίδα 13 ΑΠΟ 52

14 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Η υφιστάµενη µε τα ισχύοντα για το 2008 ασφαλιστήρια συµβόλαια σχέση µεταξύ αξίας αποτίµησης αναπόσβεστου υπολοίπου και ασφαλιστικών καλύψεων αναλύεται ανά πλοίο στον παρακάτω πίνακα. ΠΛΟΙΟ (ποσά σε εκατ.) ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ (1) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/07 (2) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ (HULL & MACHINERY) (3) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (IV) (4) ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (5=3+4) ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΗΜΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ (5-1) ΜΕ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/07 (5-2) ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι 30,8 30,40 24,8 6,2 31 0,2 0,60 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ 28,9 28,53 23,25 5,8 29,05 0,15 0,52 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6,4 6,25 5,04 1,26 6,3-0,1 0,05 ΘΕΟΦΙΛΟΣ 9,4 9,24 7,52 1,88 9,4 0 0,16 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 5,5 5,41 4,24 1,06 5,3-0,2-0,11 ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ 1,1 1, ,1-0,07 ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ 1,2 1, ,2-0,17 ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ(1) 18 17,57 14,4 3, ,43 ΣΥΝΟΛΟ 101,3 99,63 81,25 19,8 101,05-0,25 1,42 (1) Η ηµεροµηνία αξίας αποτίµησης από τον εκτιµητή για το πλοίο Παναγία Θαλασσινή, είναι η 31/3/ Άδειες δροµολόγησης πλοίων Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ισχύουσες άδειες δροµολόγησης γραµµών ακτοπλοΐας των πλοίων του Οµίλου της NEL LINES Πλοίο ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι Α ΕΙΕΣ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Αρ. Απόφασης Υπ. Εµπορικής ιάστηµα Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) Γραµµή ροµολόγησης ροµολόγησης Υπ αριθµ /183/07 Πειραιάς Χίος - Μυτιλήνη Από απόφαση του Υ.Ε.Ν. έως Υπ αριθµ /182/07 απόφαση του Υ.Ε.Ν. Υπ αριθµ /182/07 απόφαση του Υ.Ε.Ν. (όταν το ΘΕΟΦΙΛΟΣ είναι σε ακινησία) Υπ αριθµ /183/07 απόφαση του Υ.Ε.Ν. (όταν το ΜΥΤΙΛΗΝΗ είναι σε ακινησία) Υπ αριθµ /29/07 απόφαση του Υ.Ε.Ν. Πειραιάς Χίος - Μυτιλήνη Και Πειραιά -Χίο- Μυτιλήνη -Λήµνο- Θεσ/νικη Πειραιάς -Χίος-Μυτιλήνη Από έως Από έως Από έως Πειραιάς -Χίος-Μυτιλήνη Από έως Πειραιάς Ρέθυµνο Από έως ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ Υπ αριθµ /35/07 απόφαση του Υ.Ε.Ν. Υπ αριθµ /10/07 διορθωτικό σήµα Ν.Ε.Λ., στην κατάθεση δροµολογίων µε αρ.πρωτ. Υ.Ε.Ν /10/07 Πειραιάς Πάρος Νάξος Από έως Πειραιάς Πάρος - Νάξος Από έως Έκδοση 2.0 Σελίδα 14 ΑΠΟ 52

15 ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ Υπ αριθµ. Μ/Φ / 6005 απόφαση του ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ µε την οποία εγκρίνονται τα επιδοτούµενα δροµολόγια Πηγή: στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας. Σύρος -Τήνος-Άνδρος Σύρος Κύθνος -Κέα-Λαύριο Σύρος Πάρος Νάξος ονούσα Αιγιάλη Κατάπολα - Κουφονήσι Σχοινούσα Ηρακλειά - Νάξος- Πάρος- Σύρος Σύρος Πάρος Νάξος- Φολ/νδρο Σίκινος Ίος Θηρασιά - Θήρα- Ανάφη Σύρος Πάρος Νάξος - Ίος-Σίκινο Φολ/νδρος - Κίµωλος-Μήλος Σύρος Πάρος Σέριφος - Σίφνος- Κίµωλος - Μήλος Από έως ιευκρινίζεται ότι για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό δεν απαιτούνται άδειες δροµολόγησης Επενδύσεις Τρέχουσες και σκοπούµενες επενδύσεις ιευκρινίζεται ότι οι επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν µε τα κεφάλαια ης παρούσας αύξησης δεν σχετίζονται µε τις επενδύσεις της προηγούµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της Εταιρείας δεν υφίστανται σηµαντικές επενδύσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησής τους, εκτός των επενδύσεων που πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι επενδύσεις της χρήσης ύψους 3.382,77 χιλ. αφορούν κατά κύριο λόγο το κόστος περιοδικής επιθεώρησης πλοίων το οποίο ανήλθε σε 3.273,43 χιλ. και υπόκειται σε τετραετή απόσβεση και προσθήκες επί των πλοίων ύψους 248,34 χιλ εκ των οποίων επενδύσεις 170,00 χιλ. συνιστούν ενδοοµιλική συναλλαγή. Τέλος σε αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισµού επενδύθηκαν 21,63 χιλ. Οι ως άνω επενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν από τα διαθέσιµα του Οµίλου ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Αναφορικά µε τη Αγωγή ναυλωτών κατά της εταιρείας που αναφέρεται στο κεφ «ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες» του από 7/3/2008 εγκεκριµένου Ενηµερωτικού ελτίου, η Νοµική Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Ελένη Καντιάνη, µε την από νέα επιστολή της, αναφέρει ότι οι εξελίξεις σε σχέση µε το Ενηµερωτικό ελτίο είναι, ότι η αγωγή εκδικάσθηκε την 11 Μαρτίου 2008, αναµένεται η έκδοση απόφασης και εκτιµάται ότι η αγωγή θα απορριφθεί. Η ανωτέρω επιστολή περιλαµβάνεται αυτούσια στο Συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου µε την σύµφωνη γνώµη της Νοµικής Συµβούλου και έχει ως εξής: «Με την παρούσα επιστολή σας ενηµερώνω ότι επήλθε µία µόνο µεταβολή αναφορικά µε τις δικαστικές εκκρεµότητες της εταιρείας και της θυγατρικής της κατά την τρέχουσα περίοδο και αφορά την υπόθεση Αγωγή ναυλωτών κατά της εταιρείας. Η αγωγή αυτή έχει σηµαντικό αντικείµενο και κατά συνέπεια η έκβασή της θα επηρεάσει σηµαντικά είτε θετικά (λόγω επιστροφής της εγγυητικής επιστολής ύψους 1,1 εκ. ευρώ περίπου την οποία έχει καταθέσει η εταιρεία στα πλαίσια της δίκης αυτής) είτε αρνητικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Η αγωγή έχει ασκηθεί το έτος 2000 και η δικάσιµος είχε ορισθεί για τις 11 Μαρτίου 2008, οπότε η αγωγή εκδικάστηκε και αναµένεται η έκδοση απόφασης. Εκτιµάται ότι η αγωγή θα απορριφθεί.» Έκδοση 2.0 Σελίδα 15 ΑΠΟ 52

16 Πλέον των ανωτέρω και αναφορικά µε την πρόβλεψη που είχε σχηµατίσει η εταιρεία για τις επίδικες υποχρεώσεις της προς το ΝΑΤ,που αναφέρονται στο ίδιο κεφάλαιο (3.6.9 «ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες») του από 7/3/08 εγκεκρiµένου Ενηµερωτικού ελτίου, η εταιρεία λόγω της συνεχιζόµενης εκκρεµοδικίας σχηµάτισε για τις µέχρι το τέλος της χρήσεως 2007 ενδεχόµενες υποχρεώσεις προς το ΝΑΤ, πρόσθετη πρόβλεψη ποσού 1,220 χιλ., ανεβάζοντας τη συνολική πρόβλεψη στο ποσό των 5.171,35χιλ (βλέπε κεφάλαιο «1.9.2 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ισολογισµών ») Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και όσα υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο του από 7/3/08 Ενηµερωτικού ελτίου, η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, καθόσον γνωρίζει, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες δεν υπήρξαν διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των διαδικασιών που εκκρεµούν ή ενδέχεται να κινηθούν εναντίον της Εταιρείας ή/και του Οµίλου της) που είχαν ή/και ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στην κερδοφορία και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου. 1.7 Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές της εταιρείας Ίδιες συνθήκες µε το 4 ο τρίµηνο του έτους 2007, αναµένεται να επικρατήσουν και κατά το 1 ο τρίµηνο του έτους 2008, δεδοµένης της εποχικότητας του κλάδου. Για τα επόµενα τρίµηνα και έως το τέλος του έτους 2008, αναµένεται να υπάρξουν περαιτέρω µεταβολές στις τιµές των καυσίµων (ήδη οι τιµές των καυσίµων έχουν παρουσιάσει σηµαντική αύξηση η οποία έχει επιδράσει στο κόστος λειτουργίας της εταιρίας) και στις τιµές των ναύλων (ήδη έχει ανακοινωθεί αύξηση της τάξης 10% σε σχέση µε τις περυσινές τιµές). Εκτιµηση και προσδοκία της ιοίκησης της εταιρείας είναι ότι οι αυξήσεις των τιµών των ναύλων θα υπερκαλύψουν τις ανατιµήσεις στους βασικούς συντελεστές κόστους λειτουργίας της εταιρείας. Επιπλέον, η σχεδιαζόµενη αναδιάταξη των δροµολογίων των πλοίων, της εταιρίας αναµένεται να δηµιουργήσει επιπλέον έσοδα, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών. Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο κλάδος δεν διατηρεί αξιόλογα αποθέµατα, πέραν των απαραίτητων ανταλλακτικών για τα πλοία και δεν αναµένεται αξιόλογη µεταβολή Εγγυήσεις - Εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων Κατά την οι τράπεζες, είχαν εκδώσει για την NEL LINES τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές: Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ /12318 ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΗΜΕΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ 30/6/2000 MILLENNIUM 13/10/2006 BANK EFG EUROBANK ΕRGASIAS ΑΕ 29/6/2005 ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΥΠΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (σε ) ΛΗΞΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ IATA HELLAS INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ THE MERCEY DOCKS & HARBOUR COMPANY ,57 *ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ THE MERCEY DOCKS & HARBOUR COMPANΥ ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8.804,11 ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,81 29/6/ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15/10/2001 Ο.Λ.Π ΑΕ ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.402,05 ΑΟΡΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ,54 Πηγή: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας Έκδοση 2.0 Σελίδα 16 ΑΠΟ 52

17 Κατά την οι τράπεζες, είχαν εκδώσει για την θυγατρική ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές: ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΗΜΕΡ. Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΥΠΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (σε ) ΛΗΞΗ ΕΚ ΟΣΗΣ MILLENNIUM BANK 09/001/08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΝ.ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ ,00 30/11/ MILLENNIUM BANK 9/1/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΝ.ΤΗΝΟΥ ,00 30/11/08 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Πηγή: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας Οι εγγυητικές επιστολές της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ αφορούν εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση των δροµολογίων των επιδοτούµενων άγονων γραµµών των Κυκλάδων. 1.8 Πληροφορίες για τις σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας Παρακάτω παρατίθεται πληροφόρηση σχετικά µε τις εταιρίες που συµµετείχαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της NEL LINES της µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία, βάσει ΠΧΠ, της Εταιρείας για τη χρήση 2007: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε χιλ.) Σύνολο ενεργητικού , Μετοχικό κεφάλαιο 6.705, ,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (3.221,34) ( ) Κύκλος εργασιών , Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (7.241,19) ( ) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά φόρων (7.241,19) ( ) Πηγή: Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ιευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ της χρήσης 2006 έγιναν για λόγους συγκρισιµότητας οι παρακάτω ανακατατάξεις κονδυλίων: Λοιπά έσοδα πλοίων: µεταφορά ποσού ,02 από τα «Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως» στις «Πωλήσεις» Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις: µεταφορά ποσού ,96 από τα «Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως» στα «Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως» Έσοδα προηγουµένων χρήσεων: µεταφορά ποσού ,13 από τα «Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως» στα «Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως» Έκδοση 2.0 Σελίδα 17 ΑΠΟ 52

18 1.8.2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία, βάσει ΠΧΠ, της Εταιρείας για τις χρήσεις : ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ποσά σε χιλ.) Σύνολο ενεργητικού 5.863, ,56 Πελάτες 1.902, ,44 Λοιπές απαιτήσεις 3.140, ,62 Ταµειακά διαθέσιµα 820,38 357,50 Μετοχικό κεφάλαιο 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 0 0 Σύνολο παθητικού 5.863, Πωλήσεις εισιτηρίων για λογαριασµό κοινοπρακτούντων , Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 0 0 Κέρδη/(Ζηµίες) µετά φόρων 0 0 Πηγή: Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Έκδοση 2.0 Σελίδα 18 ΑΠΟ 52

19 1.9 Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων , προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π. εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν ελεγχθεί από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς , τηλ.: Σηµειώνεται ότι επειδή η εξαγορά της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ έλαβε χώρα στα τέλη του έτους 2006 (22/12/2006) και από την ηµεροµηνία αυτή συµπεριλαµβάνονται τα οικονοµικά της µεγέθη στον ενοποιηµένο ισολογισµό. Έτσι ο ενοποιηµένος ισολογισµός της NEL LINES της χρήσης 2006 είναι συγκρίσιµος µε µόνον όσον αφορά τα στοιχεία ισολογισµού µε το 2007, ενώ τα στοιχεία αποτελεσµάτων χρήσεως ΕΝ είναι συγκρίσιµα. Η επίπτωση στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσεως 2006 στη υποθετική περίπτωση της ενσωµάτωσης σε αυτά και των αποτελεσµάτων της χρήσεως της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ περιγράφεται στις άτυπες Pro-forma χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν γι αυτό το σκοπό. Και παρουσιάζονται στο κεφ 1,9,4 «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006» Οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής που κατέχει η µητρική εταιρεία άµεσα ή έµµεσα είναι: Εταιρεία % συµµετοχής Μέθοδος ενοποίησης ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ 100% Ολική ενσωµάτωση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ 100%* Ολική ενσωµάτωση Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο. Ανήκει κατά αποκλειστικότητα στις NEL LINES και ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία αποτελεσµάτων του Οµίλους για τις χρήσεις : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) Σύνολο κύκλου Εργασιών , ,55 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) ,96-805,63 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , , ,28 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο , ,00 Μείον φόροι 0,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , ,00 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρίας , ,00 Μετόχους Μειοψηφίας 0,0 0,0 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) 0,28-0,08 Πηγή: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.. Η Εταιρεία συντάσσει την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ακλουθώντας την µέθοδο των κατ είδος εξόδων, σύµφωνα µε το ΛΠ 6, παρ. 91. Έκδοση 2.0 Σελίδα 19 ΑΠΟ 52

20 Στην συνέχεια παρατίθεται η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της κατηγορίας εξόδου, ή του κόστους πωληθέντων σύµφωνα µε το ΛΠ 6 παρ. 92, πού έγινε για τις ανάγκες του Ενηµερωτικού ελτίου. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) , ,55 ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ , ,18 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η ,96-805,63 ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , ,16 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ,56 ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ , ,58 ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , ,22 ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ)ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ,28 ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.569, ,28 ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ)ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA) , ,00 ΠΛΕΟΝ(-ΜΕΙΟΝ)ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 0, ,56 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ , ,16 ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 6.569, ,28 ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , ,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ , ,00 ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ 0,00 ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , ,00 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 0,00 0,00 ΚΕΡ Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ-ΒΑΣΙΚΑ ΣΕ 0,28-0,08 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΗΓH: Στοιχεία που δόθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.. Πωλήσεις Το σύνολο των εσόδων του Οµίλου κατά τη χρήση 2007 ανήλθε σε ,55 χιλ. έναντι ,33 χιλ. τη χρήση Εν µέσω έντονου ανταγωνισµού, ειδικά στην κύρια γραµµή (Πειραιά- Χίος- Μυτιλήνη) ο Όµιλος επέτυχε βελτίωση του κύκλου εργασιών ο οποίος ανήλθε σε ,57 έναντι ,45 την προηγούµενη χρήση, ήτοι αύξηση 67%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην δροµολόγηση των δύο Ταχυπλόων Πλοίων ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι και ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ σε νέες γραµµές και στην ενσωµάτωση στη χρήση 2007 του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε επιδοτούµενες άγονες γραµµές. Λαµβάνοντας υπόψη τις pro-forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2006 που παρατίθενται αναλυτικά στο κεφ 1,9,4 «Άτυπες ProForma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες αποτελεσµάτων 2006» η αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση του κύκλου εργασιών του οµίλου (λαµβάνοντας υπόψη και το κύκλο εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ στη χρήση 2006) ανέρχεται σε 20,94% σε σχέση µε το Έκδοση 2.0 Σελίδα 20 ΑΠΟ 52

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΓΟΥΕΪΒΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Λ. Κηφισίας 27, 115 23 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 006238301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο των διαχειριστών της «Κοινοπραξίας PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E έργο» την 26/2/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα