ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/ ) Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 2. EFG EYROLIFE ΑΕΑΖ 3. EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 5. ΛΑΪΚΗ ΖΩΗΣ ΑΑΕ 6. ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΑΕ 7. ΩΜΕΓΑ ΑΑΕ καθώς και σε οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι θυγατρική Τραπέζης, σύµφωνα µε το άρθρο 42 ε' 5 του Ν.2190/20 περί ανωνύµων εταιρειών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα Στην Αθήνα σήµερα την 25η Μαΐου 2007 οι υπογεγραµµένοι αφ' ενός ούκας Παύλος Παλαιολόγος κάτοικος Αθηνών οδός Λεωφ Ν Συγγρού και Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου κάτοικος Αθηνών οδός Λ. Συγγρού 209A ενεργούντες ως εξουσιοδοτηµένοι µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου (Πρακτικόν2088/ ) του εργοδοτικού επαγγελµατικού σωµατείου µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10), και εκπροσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Αθηνά Καραµήτρου και Χρήστος Παπαδόγιαννης, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας αντίστοιχα του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα), σύµφωνα µε την απόφαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της και ως νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόµου 1876/1990 αποφάσισαν, συναποδέχθηκαν και συνοµολόγησαν µε τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής: 1

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1 Βασικός Μισθός Οι βασικοί µισθοί (κλιµάκια) του ενιαίου µισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστηµα από µέχρι και από µέχρι διαµορφώνονται ως εξής: Από 1/1/2007 Από 1/5/2007 Κλικ. Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό

3 Οι Βασικοί µισθοί (κλιµάκια) του ενιαίου µισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστηµα από µέχρι και από µέχρι διαµορφώνονται ως εξής: Από 1/1/2008 Από 1/6/2008 Κλιµ. Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό

4

5 Άρθρο 2 Για κάθε χρόνο παραµονής στα καταληκτικά κλιµάκια του ενιαίου µισθολογίου και µέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί µισθοί διαµορφώνονται ως εξής: Από 1/1/2007 Από 1/5/2007 Παραµονές Κύριο Βοηθητικό Παραµονές Κύριο Βοηθητικό 1 η η η η η η η η η η η η η η η η Από 1/1/2008 Από 1/6/2008 Παραµονές Κύριο Βοηθητικό Παραµονές Κύριο Βοηθητικό 1 η η η η η η η η η η η η η η η η

6 Άρθρο 3 Οι βασικοί µισθοί των ιευθυντών και Υποδιευθυντών διαµορφώνονται ως εξής: Ηµεροµηνία Υποδιευθυντής ιευθυντής Ηµεροµηνία Υποδιευθυντής ιευθυντής Από 1/1/ Από 1/5/ Από 1/1/ Από 1/6/ Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί των Υποδιευθυντών και ιευθυντών για κάθε χρόνο παραµονής τους µετά το 33 κλιµάκιο ή για κάθε χρόνο παραµονής τους στο βαθµό, διαµορφώνονται ως εξής: Από 1/1/2007 Από 1/5/2007 Κλιµάκια Υποδιευθυντές ιευθυντές Κλιµάκια Υποδιευθυντές ιευθυντές Από 1/1/2008 Από 1/6/2008 Κλιµάκια Υποδιευθυντές ιευθυντές Κλιµάκια Υποδιευθυντές ιευθυντές

7 Άρθρο 4 Ποσοστιαία Επιδόµατα Τα κατά την ποσοστιαία επιδόµατα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ,.Α. Κανονισµών Εργασίας, Οργανισµών Προσωπικού, Πρακτικών Συµφωνίας (µεταξύ Συλλόγου και Εργοδότη) Αποφάσεων.Σ ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται µε βάση τους εκάστοτε βασικούς µισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, µε τα ίδια ποσοστά και µε τους ίδιους όρους, που ισχύουν µέχρι σήµερα. Άρθρο 5 Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας Με την πρόσληψη χορηγείται σε όλους τους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 2,63%, [Το ποσοστό αυτό προέκυψε από επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 µηνών (0,87%) που χορηγήθηκε από (άρθρο 5, ΣΣΕ 2000), επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 µηνών (0,88%) από (άρθρο 5 ΣΣΕ 2001) και επιπλέον πρόσθετη πολυετία 6 µηνών (0,88%) από (άρθρο 5 ΣΣΕ )]. Το ίδιο θα ισχύει και για τον υπολογισµό της πολυετίας των νεοπροσλαµβανοµένων. Πέραν αυτού, µε τη συµπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται επίδοµα 5,25%. Για κάθε συµπληρωµένο έτος πέραν του τρίτου, το επίδοµα προσαυξάνεται κατά 1,75% (άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1984, άρθρο 5 Σ.Σ.Ε. 1989, άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1990, Οικονοµικά θέµατα άρθρο 1 Σ.Σ.Ε. 1991), µέχρι και του 41ου έτους (άρθρο 4 Σ.Σ.Ε ). Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόµατος, υπολογίζεται για όλο το προσωπικό των πιο πάνω Ασφαλιστικών Εταιρειών και ο χρόνος τυχόν ασφαλισµένης προϋπηρεσίας του εργαζόµενου σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, ηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατοµική επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής καθώς και χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας (άρθρο 6 Σ.Σ.Ε. 1984). Άρθρο 6 Επίδοµα τέκνων & προστατευοµένων µελών µε ειδικές ανάγκες. Στους υπαγόµενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόµενους που έχουν τέκνα µε πνευµατική ή σωµατική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/84, χορηγείται επίδοµα 12% µε ελάχιστη βάση υπολογισµού το 24 κλιµάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου, από 1/1/2006. Οµοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδοµα και στους εργαζόµενους που έχουν προστατευόµενα µέλη µε ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόµενα µέλη στερούνται εισοδήµατος, ή το τυχόν εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούµενης 7

8 σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδοµα αυτό καθώς και το επίδοµα τέκνου και παιδικής µέριµνας ειδικά για τέκνα που εµπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου δεν διακόπτεται µε την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευοµένου µέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδηµα σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. Για την φροντίδα των τέκνων µε ειδικές ανάγκες και των προστατευοµένων µελών µε ειδικές ανάγκες οι εργαζόµενοι δικαιούνται άδεια (7) επτά ηµερών µε πλήρεις αποδοχές πλέον της κανονικής ετησίας αδείας. Άρθρο 7 Επίδοµα τοκετού Από το επίδοµα τοκετού αναπροσαρµόζεται στο ποσό των ευρώ και στο ποσό των ευρώ από 1/1/2008. Χορηγείται µε την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συµψηφίζεται µε τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράµµατα οµαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόµενος δεν µπορεί να λαµβάνει ποσό µικρότερο των 600 ευρώ από 1/1/2007 και 630 ευρώ από 1/1/2008. Άρθρο 8 Επίδοµα βρεφονηπιακού σταθµού Οι Ασφαλιστικές που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθµούς χορηγούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιακό επίδοµα ίσο µε τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συµβεβληµένους παιδικούς σταθµούς ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε µη συµβεβληµένους παιδικούς σταθµούς. Η ανωτέρω συµµετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχεται µέχρι του ποσού των 203 ευρώ µηνιαίως από , και 214 ευρώ από 1/1/2008 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συµβάσεις πραγµατοποιούνται από τα οικεία ασφαλιστικά ταµεία που λειτουργούν στο χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σε αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθµοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθµίσεις για εξακριβωµένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών. Άρθρο 9 Επίδοµα κατασκηνωτικό Καταβάλλεται άπαξ του έτους σε όλους τους εργαζόµενους κατασκηνωτικό επίδοµα για κάθε τέκνο το οποίο διαµορφώνεται από σε 724 ευρώ και σε 762 ευρώ 8

9 από 1/1/2008 ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 10 Στεγαστικά άνεια Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των ασφαλιστικών υπαλλήλων, καθιερώνεται µία ζώνη και το επιτόκιο των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, καθορίζεται ενιαία σε 3%. Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειµένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συµπληρωµατικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί µε δυσµενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούµενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε ευρώ από την 1/1/2007 και ευρώ από την 1/1/2008. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά ευρώ για κάθε παιδί από την 1/1/2007 και ευρώ από την 1/1/2008. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους ασφαλιστικούς υπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήµερα. Το συνολικά διαθέσιµο κατά Εταιρία κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά τα έτη 2007 και 2008, τουλάχιστον ο αυτός αριθµός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το συνολικά διαθέσιµο κατά εταιρία κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθµός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος µε το άθροισµα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις δεν θίγονται. Άρθρο 11 Εφάπαξ ενίσχυση ΟΑΣΕ Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση, ενισχύουν µε το εφάπαξ συνολικό ποσό των την ΟΑΣΕ για την συντήρηση του κτιρίου της, το οποίο κατανέµεται µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυτών. Άρθρο 12 Ενίσχυση επιµορφωτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΟΑΣΕ. Οι συµβαλλόµενες ασφαλιστικές εταιρείες ενισχύουν µε το ποσό των ευρώ, για το έτος 2007 και ευρώ για το έτος 2008, τα ερευνητικά - επιµορφωτικά προγράµµατα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Α.Σ.Ε., σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό υλοποίησης τους, που θα προϋποβάλλεται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Το ποσόν αυτό κατανέµεται µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύµβαση. 9

10 Άρθρο 13 Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες Χορηγείται οικονοµική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. ποσού ευρώ µηνιαίως από 1/1/2007 και ευρώ µηνιαίως από 1/1/2008 για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Το ποσόν αυτό κατανέµεται µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύµβαση. Άρθρο 14 Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε. Συµφωνείται η καταβολή του ποσού του ενοικίου των γραφείων της ΟΑΣΕ αναπροσαρµοζόµενο κατά το ποσοστό αναπροσαρµογής της σύµβασης µισθώσεως. Το ποσόν αυτό κατανέµεται µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύµβαση. Άρθρο 15 Τελικές ιατάξεις Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της ΣΣΕ θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της σύµβασης εργασίας και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόµιµη αποζηµίωση. Όλες οι προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις του κλάδου, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται µε τις διατάξεις της ΣΣΕ , εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα µε αυτές. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθµίσεις, µισθολογικές και πάσης φύσεως θεσµικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί µε διατάξεις νόµων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., µε ατοµικές συµβάσεις, καθώς και µε διατάξεις Σ.Σ.Ε., Α, Κανονισµών εργασίας, Οργανισµών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Πρακτικών Συµφωνίας, αποφάσεων.σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Πράξεων ιοικήσεων τους ή µε έθιµο ή µε επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται στο προσωπικό των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η νέα ΣΣΕ έτους 2007 ισχύει από την και λήγει την , οι δε διατάξεις της δεσµεύουν τα δύο µέρη για όλο το χρονικό διάστηµα και µέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε.. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΛ. ΣΑΡΡΗΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ 10

11 11

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2004, οι υπογεγραμμένοι αφενός: Ιωάννης Πεχλιβανίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Νοέμβριος 2012

Legal Flash. Νοέμβριος 2012 Legal Flash «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1922 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά...κάθε που μετρώ λιγότερα τα βρίσκω! Δεκέμβριος 2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νίκος Παπαϊωάννου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα