ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθμ. 86 και αφετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος και Ευθύμιος Κατσίκας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθμ. 15, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και στο άρθρο 4 του Ν. 1876/1990, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Τράπεζα και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΥΕΤΕ) προσήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) με αντικείμενο τον επαναπροσδιορισμό του μισθολογικού κόστους της Τράπεζας. Η ανάγκη περιστολής του λειτουργικού κόστους απορρέει από τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, τις ιδιαίτερα αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας καθώς και την ανάγκη βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων. Η περιστολή του μισθολογικού κόστους κρίνεται απαραίτητη για την προσαρμογή της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και αφού αντηλλάγησαν εκατέρωθεν επιχειρήματα, προτάσεις και αντιπροτάσεις επί θεμάτων του προσωπικού σε σχέση με τη δραστηριότητα της Τράπεζας, τα μέρη, αποδεχόμενα την αναγκαιότητα περιστολής του μισθολογικού κόστους για την ομαλή πορεία της Τράπεζας με παράλληλη διασφάλιση της απασχόλησης

2 των εργαζομένων, συμφώνησαν και συναποδέχθησαν, ως ρυθμίσεις της παρούσας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., τα ακόλουθα: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. 1. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, το σύνολο των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων της Τράπεζας, από οποιαδήποτε πηγή και αν αυτές προέρχονται, μειώνεται, αναλόγως του ύψους του, ως εξής: α) Για το τμήμα των αποδοχών μέχρι ευρώ σε ποσοστό 4,0% β) Για το τμήμα των αποδοχών από ευρώ μέχρι ευρώ σε ποσοστό 7,5% γ) Για το τμήμα των αποδοχών από ευρώ και άνω σε ποσοστό 15%. Από την ανωτέρω μείωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι των οποίων οι μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές δεν υπερβαίνουν το ύψος των ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων σε ύψος κατώτερο των ευρώ ή των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. μηνιαίων αποδοχών. Επίσης, για όσους εκ των υπαλλήλων είναι ασφαλισμένοι στο τέως Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. και έχουν ήδη θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δικαίωμα και θα λάβουν κατά το ίδιο διάστημα κύρια σύνταξη, η μείωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μηνιαίων αποδοχών τους σε ύψος κατώτερο του αθροίσματος του βασικού μισθού και των επιδομάτων πολυετίας, επιστημονικού και βαθμού που λαμβάνουν. Το προκύπτον από την κατά τα ανωτέρω μείωση χρηματικό ποσό θα εμφαίνεται στα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας ως αρνητική διαφορά υπό ειδικό κωδικό αριθμό, θα παραμένει δε αμετάβλητο καθ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως μεταβολής των αποδοχών του υπαλλήλου για οποιοδήποτε λόγο, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του παρόντος. Η κατά μέσο όρο μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών των υπαλλήλων αναλόγως του ύψους του

3 μηνιαίου μισθού τους εμφαίνεται σε πίνακα που προσαρτάται ως παράρτημα στην παρούσα. Ρητά συμφωνείται ότι τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της παρούσας, και εφόσον η κατάσταση τόσο της ελληνικής οικονομίας εν γένει, όσο και της Τράπεζας ειδικότερα, το επιτρέπει, τα μέρη θα εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα κατάργησης της παραπάνω αρνητικής διαφοράς. 2. Ως καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της κατά τα ανωτέρω μείωσης νοείται οτιδήποτε καταβάλλεται στο προσωπικό σταθερά σε μηνιαία βάση ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας, όπως έχει διαμορφωθεί την Δεν περιλαμβάνονται παροχές που καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Τράπεζας, έναντι προσκομιδής εκ μέρους του υπαλλήλου αποδείξεων, το επίδομα στέγασης, όπως επίσης και παροχές που δεν καταβάλλονται σταθερά και η καταβολή τους εξαρτάται από την εκτέλεση εκ μέρους του υπαλλήλου ειδικής υπηρεσίας ή έργου (επίδομα εισηγητών εκπαίδευσης, αμοιβή μελών πειθαρχικών συμβουλίων, πρόσθετη αμοιβή απόδοσης χειριστών data entry, επίδομα απογευματινής βάρδιας, επίδομα εισαγωγής στοιχείων στο ΣΥ.ΔΙ.ΠΕΛ.). Για όσα εκ των επιδομάτων καταβάλλονται μεν σταθερά, όχι όμως σε δωδεκάμηνη βάση (όπως, π,χ., τουριστικό επίδομα), η μείωση θα υπολογιστεί επί του ποσού μηνιαίων αποδοχών που θα προκύψει μετά την αναγωγή του καταβαλλόμενου ποσού επιδόματος σε δωδεκάμηνη βάση. 3. Σε περίπτωση που, μέσω σύναψης Κλαδικής Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεζών προκύψει μείωση των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της Τράπεζας, αυτή θα συμψηφίζεται με τη συμφωνημένη με την παρούσα μείωση. 4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής, τα πάσης φύσεως χορηγούμενα στο προσωπικό χρηματικά ποσά υπό μορφή εξόδων κίνησης χωρίς την προσκομιδή εκ μέρους του υπαλλήλου αποδείξεων, αποτελούν

4 επίδομα, το οποίο θα καταβάλλεται σταθερά σε μηνιαία βάση και θα προσαυξάνει τα Δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας και ισολογισμού. Το ύψος του εν λόγω επιδόματος προκύπτει από τη διαίρεση του καταβαλλόμενου μέχρι σήμερα ποσού εξόδων κίνησης σε ετήσια βάση με τον αριθμό 14,5. Η αναφερόμενη στον όρο Α του παρόντος μείωση θα υπολογιστεί μετά τον κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμό. Από την άνω ρύθμιση εξαιρούνται τα καταβαλλόμενα στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες έξοδα κίνησης, τα οποία θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται όπως μέχρι και σήμερα και δεν θα συνυπολογιστούν στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων που τα λαμβάνουν για τη εξεύρεση του αναφερόμενου στον όρο Α του παρόντος ποσού μείωσης. 5. Η Τράπεζα, ενόψει της παρούσας δυσμενούς συγκυρίας και των εκτάκτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, θα συνδράμει οικονομικά το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, με ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις ευρώ ανά τρίμηνο. Β. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, διακόπτεται η καταβολή εκ μέρους της Τράπεζας οποιασδήποτε χρηματικής ενίσχυσης στο συσταθέν με τον όρο Β.4 της από Ε.Σ.Σ.Ε. Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Συλλογικό». Γ. 1. Το επιτόκιο του προβλεπόμενου από το άρθρο Β2.1 της από Ε.Σ.Σ.Ε. ατομικού δανείου που καταβάλλεται στους υπαλλήλους χωρίς την προσκομιδή δικαιολογητικών, διαμορφώνεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας σε ποσοστό 1,5% ετησίως σταθερό. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα ήδη υφιστάμενα δάνεια. 2. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που λαμβάνουν ατομικό δάνειο βάσει του άρθρου 17 της από Ειδικής Σ.Σ.Ε. των τραπεζοϋπαλλήλων ή βάσει του άρθρου Β2.1 της από Ε.Σ.Σ.Ε., να

5 επιλέξουν με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου, την εξόφλησή του σε 40, 50, 60, 70, 80 ή 90 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τα υφιστάμενα δάνεια και οι υπάλληλοι μπορούν με αίτησή τους, το αργότερο μέχρι τις , να επιλέξουν άπαξ την κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή του αριθμού των δόσεων του δανείου που έχουν λάβει, συνυπολογιζομένου του αριθμού των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί. 3. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί βάσει του άρθρου 12 της από Ειδικής Σ.Σ.Ε. των τραπεζοϋπαλλήλων και του Κανονισμού Στέγασης για την απόκτηση α κατοικίας, διαμορφώνεται σε 2,50% ετησίως για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 2,75% για ένα (1) έτος επιπλέον. Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι, με την ολοκλήρωση της ένταξης των στεγαστικών δανείων που συνάπτονται με τους παραπάνω όρους στο μηχανογραφικό σύστημα IRIS και πάντως όχι αργότερα από την , θα παρασχεθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους όπως, κατόπιν αίτησής τους, καταβάλλουν ως μηνιαία δόση, για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μόνο τους δεδουλευμένους τόκους επί του οφειλόμενου ποσού άληκτου κεφαλαίου. Δ. Η Τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν θα προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους εργαζομένων της που σήμερα ανήκουν στο τακτικό (υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας) προσωπικό της. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας για λόγους που αφορούν τον εργαζόμενο ατομικά.

6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η διάρκεια της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. είναι τριετής, με ημερομηνία έναρξης την και αυτοδίκαιης λήξης την Όροι αμοιβής και εργασίας που ρυθμίζονται από τις λοιπές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δεν θίγονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν ως περιεχόμενό της όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, πλην των όρων που ήδη ρυθμίζονται από τις Ειδικές και Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε. Τραπεζών, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστικό περιεχόμενο των Συμβάσεων αυτών. Κατά τα λοιπά, τυχόν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, καθώς και λοιπές ρυθμίσεις που δεν θίγονται με την παρούσα και ήδη προβλέπονται από νόμους, Εθνικές Γενικές, Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρακτικά Συμφωνίας, Πράξεις και Αποφάσεις της Διοίκησης και επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται ούτε επηρεάζονται από την υπογραφή της παρούσας. 3. Η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), το δε τρίτο θα κατατεθεί αρμοδίως. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Ε.Τ.Ε. Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Α. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εύρος αποδοχών Μέση μείωση % Μέση μείωση ,0% ,4% ,2% ,0% ,6% ,1% ,6% ,0% ,4% ,7% ,0% ,2% ,5% ,7% ,9% ,1% ,2% ,5% ,8% ,3% ,7% 1156 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Ε.Τ.Ε. Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Α. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2004, οι υπογεγραμμένοι αφενός: Ιωάννης Πεχλιβανίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 Σειρά Β Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ Τραπεζών 1999-2000

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ Τραπεζών 1999-2000 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ Τραπεζών 1999-2000 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Στις 28 Μαϊου 1999 υπεγράφη η νέα κλαδική Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Η νέα Σ.Σ.Ε είναι διετούς διάρκειας και καλύπτει τα έτη 1999

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1922 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά...κάθε που μετρώ λιγότερα τα βρίσκω! Δεκέμβριος 2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νίκος Παπαϊωάννου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2015. Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη

ΑΘΗΝΑ 2015. Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη ΑΘΗΝΑ 2015 Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη ΑΘΗΝΑ 2014 1 Επιμέλεια : Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (με τη βοήθεια και συνεργασία της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2015. Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη ΑΘΗΝΑ 2014

ΑΘΗΝΑ 2015. Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη ΑΘΗΝΑ 2014 ΑΘΗΝΑ 2015 1 Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ... 5 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ... 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα