1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)"

Transcript

1 Αθήνα, 30 Ιουνίου ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ [Οι διατάξεις παρατίθενται όπως ισχύουν µετά το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/ )] 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) ΑΡΘΡΟ 12 παρ. 1 - Ν. 3842/2010 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος που προβλέπονται µε γενικές ή ειδικές διατάξεις όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που προβλέπονται στο άρθρο 101 του Κ.Φ.Ε.,..». Έναρξη ισχύος : Δηµοσίευση στο ΦΕΚ του Ν. 3842/2010 (άρθ. 92 παρ. 2 Ν. 3842/2010). Σηµείωση: Στην ίδια διάταξη προβλέπονται ορισµένες εξαιρέσεις που αφορούν το Ελληνικό Δηµόσιο, Διεθνείς Οργανισµούς, Διακρατικές Συµφωνίες, Αναπτυξιακούς Νόµους, Αµοιβαία Κεφάλαια, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων, Εταιρείες Επενδύσεων σε ακίνητα, κλπ συναφή). Άρθρο 105 παρ Κ.Φ.Ε. (παρατίθεται ολόκληρη η παρ. 13): «13. Τα εισοδήµατα των νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων της παρ. 2 του άρθρου 101 προσδιορίζονται ως εξής:

2 α) Τα εισοδήµατα από ακίνητα (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 23. "Ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από εκµίσθωση ακινήτων εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες και κάθε είδους άλλη δαπάνη των νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων αυτών, µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον καλύπτεται από νόµιµα παραστατικά." *** Το άνω εντός "εισαγωγικών" εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.12 άρθρου 11 Ν. 3842/2010. β) Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 27. Κατ` εξαίρεση, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τόκους που αποκτούν αυτά τα νοµικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε δανειοδοτικούς φορείς, µέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήµατος από τόκους. γ) Τα εισοδήµατα από γεωργικές εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41. δ) Τα εισοδήµατα τα οποία δεν µπορούν να υπαχθούν σε µια από τις κατηγορίες Α` έως ζ` της παρ. 2 του άρθρου 4, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50. "14". Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων της προηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 7 του άρθρου 4. "15". Ο φόρος του παρόντος, οι Πρόσθετοι φόροι και τα Πρόστιµα δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση κατά τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος.» (Α) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (α) Άρθρο 105 παρ. 13 περ. α, ΝΕΟ ΕΔΑΦΙΟ - Κ.Φ.Ε.: (Όπως ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ : Με το ΑΡΘΡΟ 12 παρ. 4 - Ν. 3842/2010) «Ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από εκµίσθωση ακινήτων εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες και κάθε είδους άλλη δαπάνη των νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων αυτών, µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον καλύπτεται από νόµιµα παραστατικά.»

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (επί του ανωτέρω προστεθέντος νέου εδαφίου): «Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από εκµίσθωση ακινήτων (ενοίκια), προτείνεται να εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης και κάθε είδους άλλη δαπάνη, εκτός µισθοδοσίας, για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επί των καθαρών εσόδων, εφόσον καλύπτονται από τα νόµιµα παραστατικά.». (α) Άρθρο 23 παρ. 1 περ. α - Κ.Φ.Ε.: «Καθαρό εισόδηµα 1. Από το κατά το προηγούµενο άρθρο Ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα εκπίπτουν: "α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις σε οικοδοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία ή κλινικές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις. "Ειδικά για την ανακατασκευή εν όλω ή εν µέρει καταστραφέντων αρχιτεκτονικών µελών κτιρίων ή κτισµάτων, που προστατεύονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν. 3028/2002, καθώς και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως ισχύουν, τα ποσοστά των δύο προηγούµενων εδαφίων αυξάνονται, αντίστοιχα, σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%), κατά το διάστηµα που διαρκούν οι εργασίες και για τέσσερα (4) ακόµη έτη µετά το πέρας των εργασιών. Η συνολική διάρκεια της απαλλαγής µε την εφαρµογή των συντελεστών αυτών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από οκτώ (8) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης, έναρξης και πέρατος των εργασιών, ο προσδιορισµός του είδους των εργασιών και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής." *** Τα εντός "εισαγωγικών " πιο πάνω εδάφια της περ. α προστέθηκαν µε την παρ.19 άρθρου 8 Ν.3842/2010. Επίσης, εκπίπτει ποσοστό µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αµοιβή δικηγόρου για δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας

4 κατ` ορόφους. Όταν πρόκειται για εισόδηµα που προκύπτει σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όλα τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) συνολικώς. Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιµερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του δικαιώµατος διενέργειας των εκπτώσεων επί των δαπανών που ορίζονται στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα." (β) Άρθρο 109 παρ. 2 - Κ.Φ.Ε.: (Όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΗθΗΚΕ : Με το άρθρο 12 παρ. 4 - Ν. 3842/2010) ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (20% επί του καθαρού εισοδήµατος εκ µισθωµάτων.) «Επίσης τα εισοδήµατα που αποκτούν από την εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγµένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Για εισοδήµατα του προηγουµένου εδαφίου δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου.» Ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από την : (άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 3842/2010). (γ) Άρθρο 109 παρ. 3 - Κ.Φ.Ε.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ (3% επί ακαθάριστου εισοδηµ. εκ µισθωµάτων). «Επιπλέον του οριζόµενου στις προηγούµενες παραγράφους φόρου, επιβάλλεται και συµπληρωµατικός φόρος στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό Ακαθάριστο εισόδηµα που προέρχεται από ακίνητα, µη δυνάµενος να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήµατος των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ο φόρος της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται στα εισοδήµατα από ακίνητα των νοµικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος, του φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα αυτά.»

5 (Β) ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Άρθρο 105 παρ. 13 εδ. β - Κ.Φ.Ε.: «13. Τα εισοδήµατα των νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων της παρ. 2 του άρθρου 101 προσδιορίζονται ως εξής: β) Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 27. Κατ` εξαίρεση, για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τόκους που αποκτούν αυτά τα νοµικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε δανειοδοτικούς φορείς, µέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήµατος από τόκους.». [Αιτιολογική έκθεση Ν. 3842/ επί του άρθρου 12 παρ. 2: Για τα εισοδήµατα από ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ενεργείται παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται κατά περίπτωση από τον Κ.Φ.Ε. και µε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (τόκοι καταθέσεων, οµολογιών γενικά, µερισµάτων µετοχών κλπ) (10%).] (2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Άρθρο 27 παρ. 1 - Ν. 3842/2010: «Από το έτος 2010 και κάθε επόµενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους.» Άρθρο 29 παρ. 2 - Ν. 3842/2010: «Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους, τέλη, πλην των ανωτέρω, δεν εφαρµόζεται για το φόρο ακίνητης περιουσίας.» Άρθρο 35 παρ. 2 & 3 εδ. α - Ν. 3842/2010:

6 «Τα κοινωφελή ιδρύµατα και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3%ο) και για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα µε συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1%ο). Έναρξη ισχύος : (άρθρο 92 παρ. 1 εδ. ιε Ν. 3842/2010). (3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. Γ - Ν. 1587/1950, (όπως ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 22 Ν. 3842/2010)_ Έως ποσοστό 8% Υπερβάλλον ποσοστό 10% (4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ Διατάξεις Ν. 2238/1994 & Ν. 2691/2001 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ Άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 2691/ νέα παράγραφος. (ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ µε το άρθρο 25 ενότητα Α περ. 9 του Ν. 3842/2010): «Υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29, οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι: (β) τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα,. Εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελέις κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939.» Άρθρο 29 παρ. 5 του Ν. 2691/2001.: (Όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ µε το άρθρο 25 ενότητα Α περ. 14 Ν. 3842/2010).

7 «Η αιτία θανάτου κτήση χρηµατικών ποσών από τα πρόσωπα του άρθρου 25 παρ. 3 υπόκεινται σε φόρο ο ποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή 0,5%. Η αιτία θανάτου κτήση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων από τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται σε φόρο ο ποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή 0,5%.» ΔΩΡΕΕΣ Άρθρο 43 ενότητα Β Ν. 2691/2001: (Όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ µε το άρθρο 25 ενότητα Α περ. 16 Ν. 3842/2010). «Β. Ειδικές περιπτώσεις δωρεών: α) Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 εφαρµόζονται ανάλογα και στις κτήσεις αιτία δωρεάς. Οι χρηµατικές δωρεές προς τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 υπόκεινται στο φόρο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού κατ έτος. Άρθρο 25 ενότητα Β Ν. 3842/2010). «Από τη δηµοσίευση του νόµου στο ΦΕΚ δεν ισχύουν οι απαλλαγές και µε ιώσε ις από το φ όρο κ λ ηρον οµιών κ αι δωρε ών που δε ν περιλαµβάνονται στα άρθρα 25 και 43 του Κώδικα (Ν. 2691/2001), όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο. «(5) ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΩΡΗΤΩΝ (α) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ προς ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ακόλουθων άρθρων του Κώδικα

8 Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 2238/1994, όπως ισχύει µετά από τις τροποποιήσεις του και από το Ν. 3842/2010), ήτοι: Άρθρο 9 παράγραφος 3 περίπτωση ζ', Άρθρο 31 παράγραφος 1 περίπτωση α' υποπερίπτωση γγ' εδάφια 6, 10 και δύο τελευταία, Άρθρο 101 παράγραφος 1 και Άρθρο 105 παράγραφος 2: ΔΩΡΗΤΕΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: (Ν. 3842/2010 άρθρο 1 παρ. 4.ζ.β.). Αφαιρείται το 20% της δωρεάς Από το φόρο. Το συνολικό ποσό των δωρεών επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις ή του (τεκµαρτού, λόγω δαπανών) εισοδήµατος που προκύπτει κατ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19. ΔΩΡΗΤΕΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: (Ν. 3842/2010 άρθρο 11 παρ. 3.β.). Αφαιρείται (από το ακαθάριστο εισόδηµα) το ποσό της δωρεάς µέχρι ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισµό. Τα χρηµατικά ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα µόνο εφόσον υπερβαίνουν συνολικά ετησίως τα 100 ευρώ. Όταν τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν τα 300 ΕΥΡΩ για τα φυσικά πρόσωπα ή για τα νοµικά πρόσωπα, λαµβάνονται υπ' όψιν µόνον εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε λογαριασµό του κοινωφελούς ιδρύµατος που τηρείται σε Τράπεζα. Προηγούµενο καθεστώς: Το αφορολόγητο (αφαιρούµενο - εκπιπτόµενο από το εισόδηµα) ποσό των δωρεών, (α) για µεν τους δωρητές φυσικά πρόσωπα δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό 10% του εισοδήµατος που προκύπτει σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Προσδιορισµός του Εισοδήµατος µε βάση τις τεκµαρτές δαπάνες και το τεκµήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), (β) για δε τους δωρητές νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών που προκύπτουν πριν από την αφαίρεση αυτών των ποσών από τα ακαθάριστα

9 έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου. (β) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ : Άρθρο 12 Ν. 3525/2007. (όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 11 Ν.3842/2010). «Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδηµα 1. Το χρηµατικό ποσό ή η αξία της παροχής µετά από χρηµατική αποτίµηση αυτής από ειδική εκτιµητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδηµα του φορολογουµένου ή τα ακαθάριστα εισοδήµατα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούµενο συνολικό ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το "δέκα τοις εκατό (10%)" του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία. ***Το ποσοστό "δέκα τοις εκατό (10%) τέθηκε στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντί "τριάντα τοις εκατό (30%)" µε την παρ. 4α άρθρου 11 Ν.3842/2010). 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιµητικής επιτροπής για τη χρηµατική αποτίµηση της αξίας των παροχών σε είδος, άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται ως πολιτιστικές χορηγίες, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 4β του άρθρου 11 Ν.3842/2010 : Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 διατηρούνται σε ισχύ και δεν θίγονται από την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου (Ν. 3842/2010). (γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ από ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - Υποτροφίες: Οι Λήπτες της υποτροφίας απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος (άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο γ' του ν. 2238/1994). Οι υποτροφίες και

10 τα δίδακτρα που καταβάλλονται απευθείας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ 2,4% (άρθ. 15 παρ. 11 Κωδ. Τελών Χαρτοσήµου). - Χρηµατικά βραβεία: Η Διοίκηση τα θεωρεί ως εισόδηµα των βραβευοµένων. Η Δικαιοσύνη τα θεωρεί άλλοτε µεν ως Δωρεά, άλλοτε δε ως εισόδηµα. Θεωρούµενα ως εισόδηµα από ελεύθερο επάγγελµα και από κάθε άλλη πηγή (Ζ Πηγής) φορολογούνται οι βραβευόµενοι (παρακράτηση φόρου 20%, πλέον χαρτοσήµου και ΟΓΑ 3,6%). Θεωρούµενα ως Δωρεά, υπόκεινται σε φόρο δωρεάς (ήδη) Γ' κατηγορίας (εξωτικοί). (δ) ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ από ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - Προς το Δηµόσιο κλπ: Οι δωρεοδόχοι απαλλάσσονται του φόρου δωρεάς. - Προς άλλους: Οι δωρεοδόχοι υπόκεινται σε φόρο δωρεάς.

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έξοδα που δικαιολογούνται σε μια ατομική επιχείρηση μηχανικού

Θέμα: Έξοδα που δικαιολογούνται σε μια ατομική επιχείρηση μηχανικού Αργύρης Πετρής Ομιλία 19/03/2012 Θέμα: Έξοδα που δικαιολογούνται σε μια ατομική επιχείρηση μηχανικού Όπως όλοι γνωρίζουμε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 48 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 276 22 Δεκεμβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3522 Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύ σεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 58 23 Απριλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3842 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπι ση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα