ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας 10 Ταχ. Κώδικας Ν.Ψυχικό Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Εκπόνηση στρατηγικού επιχειρηµατικού σχεδίου, προσαρµογή του Γενικού Σχεδίου ιάταξης (Master Plan) για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου και επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους Οφέλους για το έργο κατασκευής της Β λειτουργικής φάσης». Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), 2. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / ) και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 19 αυτού, 3. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ), 4. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α / ), 5. Το π.δ. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α / ), µε το οποίο διορίστηκε Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, ο Κωνσταντίνο Χατζηδάκης, 6. Την υπ αριθµ. Υ43/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Σταύρου Καλογιάννη (Β 2094)», 7. Την υπ αριθµ / ΙΟΕ872/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Γενικούς ιευθυντές, ιευθυντές και Προϊσταµένους Τµηµάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Τοµέας Μεταφορών και Επικοινωνιών)»,

2 8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/99, 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 10. Τον εγκεκριµένο «Οδηγό ιαδικασιών και Επιλέξιµων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρµόζουν το Π.. 4/2002» της ιαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., 11. Την υπ αριθ. 2006/C179/02 ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, 12. Την υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης όπως κάθε φορά ισχύει, 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1166/ (ΦΕΚ947/τ.Β/ ) µε θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. Ρ1/77900/1246/ (ΦΕΚ4/τ.Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Σιδηρόδροµοι Αεροδρόµια Αστικές Συγκοινωνίες», µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007», 14. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», 15. Την µε αριθµ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 1099/ Απόφαση έγκρισης του προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», για το έτος 2012, 16. Τη ΣΑΕ 063/8, 17. Την αρ. πρωτ οικ./3172/ Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων περί ορισµού από Αναπληρωτή, Προϊσταµένου στην. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση στρατηγικού επιχειρηµατικού σχεδίου, προσαρµογή του Γενικού Σχεδίου ιάταξης (Master Plan) για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου και επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους Οφέλους για το έργο κατασκευής της Β λειτουργικής φάσης», όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόµενο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 2. Ο ανώτατος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 063/8. 3. Η διάρκεια του έργου θα είναι δέκα (10) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. 4. Ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων προσφορών ορίζεται η εικοστή δεύτερη ηµέρα από την πρώτη δηµοσίευση του τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Ε Α Μεταφορών. Οι αιτήσεις-προσφορές κατατίθενται στα γραφεία της Ε Α Μεταφορών, Αγίας Σοφίας 10, ΤΚ15451, Νέο Ψυχικό, 2 ος όροφος (Πρωτόκολλο). 5. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 2

3 6. Η παραλαβή, αποσφράγιση, έλεγχος των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 7. Η ανάθεση του έργου διέπεται από το Π.. 4/2002 και θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους. Ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Σεραφείµ Τσόκας 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για το έργο «Εκπόνηση στρατηγικού επιχειρηµατικού σχεδίου, προσαρµογή του Γενικού Σχεδίου ιάταξης (Master Plan) για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου και επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους Οφέλους για το έργο κατασκευής της Β λειτουργικής φάσης» Προϋπολογισµού (µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: (µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) 4 µήνες υλοποίηση και 6 µήνες υποστήριξη της υπηρεσίας (σύνολο 10 µήνες) Ανοιχτή διαδικασία µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά ΣΑΕ 063/8, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ : 2012ΣΕ η Νοεµβρίου 2012, 12:00 6 η Νοεµβρίου 2012, 12:30 15 Η Οκτωβρίου 2012 Γραφεία Ε Α Μεταφορών (Πρωτόκολλο), Αγίας Σοφίας 10, Νέο Ψυχικό, Αθήνα ΤΚ 15451

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 A.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 1 A.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 1 A.2.1 Συνοπτική περιγραφή του Εµπορευµατικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ)... 1 A.2.2 Ιστορικό σχεδιασµού και σχετικών µελετών... 4 A.2.3 Αναγκαιότητα και στόχοι του έργου... 5 A.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ... 6 A.3.1 Α Φάση... 6 A.3.2 Β Φάση... 6 A.3.3 Παρεχόµενες υπηρεσίες και περιεχόµενα παραδοτέων Α Φάσης... 7 A.3.4 Παροχή στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή A.4 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ B. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Θεσµικό πλαίσιο B.1.2 ηµοσιότητα - Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού B.1.3 Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης B.1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών B.1.5 Τρόπος υποβολής προσφορών B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ B.2.1 ικαίωµα συµµετοχής B.2.2 Ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα B.2.3 Αποκλεισµός συµµετοχής B.2.4 ικαιολογητικά συµµετοχής B.2.5 Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική Πρόταση» B.2.6 Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» B.3 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ B.4.1 Κατάρτιση σύµβασης Εγγυήσεις B.4.2 Όροι πληρωµής B.4.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου B.4.4 Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις B.4.5 Παράταση της Σύµβασης B.4.6 Εµπιστευτικότητα B.4.7 Πνευµατικά δικαιώµατα B.4.8 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία B.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ i

6 C.1 ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C.2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ C.3 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ Β ii

7 A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ A.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τα εξής: Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρηµατικού σχεδίου (Strategic and Business Plan) για την ανάπτυξη και λειτουργία του Εµπορευµατικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (εγκαταστάσεις του ΟΣΕ), περιλαµβανοµένης πλήρους ανάλυσης της αγοράς και διερεύνησης και αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας Επικαιροποίηση (στοχευµένη προσαρµογή) του Γενικού Σχεδίου ιάταξης και Λειτουργίας (Master Plan) για το Εµπορευµατικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο στα δεδοµένα που θα προκύψουν από την ανάλυση της αγοράς Επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους Οφέλους και Σύνταξη της Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης για τα έργα της Β λειτουργικής φάσης. Κατάρτιση φακέλου κοινοποίησης κρατικής ενίσχυσης προς την Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. (εφόσον απαιτηθεί). A.2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.2.1 Συνοπτική περιγραφή του Εµπορευµατικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ) Το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου (ΕΚΘΠ) είναι ολοκληρωµένο κέντρο διαχείρισης και προώθησης Ε/Κ, αυτοκινήτων και γενικού φορτίου. Χωροθετείται στην οµώνυµη περιοχή της Αττικής. Συνολικά καταλαµβάνει έκταση περίπου στρεµµάτων, από τα οποία: Τα 588 στρέµµατα είναι ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ (θυγατρική του ΟΣΕ) και πρόκειται να παραχωρηθούν σε ιδιώτες επενδυτές για την ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου συνδυασµένων µεταφορών, που θα περιλαµβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις αποθηκών, γραφείων, καταστηµάτων και θα αναπτυχθούν κυρίως δραστηριότητες αποθήκευσης, διαχείρισης αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) συνολικά τµ στεγασµένων χώρων. Ο παραχωρησιούχος αναλαµβάνει τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και εκµετάλλευση του Εµπορευµατικού Κέντρου µε ταυτόχρονη καταβολή οικονοµικού ανταλλάγµατος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στο τµήµα αυτό έχουν ήδη εκτελεστεί από την ΕΡΓΟΣΕ κάποιες εργασίες (επιπεδοποίηση, µέρος της περίφραξης, µέρος του βασικού δικτύου αποχέτευσης οµβρίων κ.α.). Η ανάθεση σε σχήµα παραχώρησης βρίσκεται στη φάση της διενέργειας του διαγωνισµού (µε απευθείας διαπραγµάτευση). Τα λοιπά στρέµµατα είναι ιδιοκτησίας ΟΣΕ και σε αυτά αναπτύσσεται συγκρότηµα σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων στο οποίο προβλέπονται οι παρακάτω λειτουργικές εγκαταστάσεις: Σύστηµα σιδηροδροµικών γραµµών µε δέσµες υποδοχής, διαλογής και αναχώρησης, το οποίο συνδέει τους χώρους µεταφόρτωσης µε την κύρια γραµµή 1

8 Χώρος µεταφόρτωσης συνδυασµένων µεταφορών Χώρος εξυπηρέτησης εµπορευµατοκιβωτίων Χώρος µεταφόρτωσης φορτίου βαγονιών Χώρος µεταφόρτωσης γενικού φορτίου Χώρος µεταφόρτωσης οχηµάτων Χώρος µεταφόρτωσης υγρού φορτίου Σύστηµα Οδών Κέντρο διοίκησης και ελέγχου Βοηθητικά κτίρια και εγκαταστάσεις Στόχος της δηµιουργίας του ανωτέρω συγκροτήµατος, η κατασκευή του οποίου υλοποιείται από την ΕΡΓΟΣΕ, είναι αφενός η δηµιουργία του πρώτου ολοκληρωµένου και σύγχρονου εµπορευµατικού κέντρου συνδυασµένων µεταφορών στην Ελλάδα και αφετέρου η συγκέντρωση των σιδηροδροµικών δραστηριοτήτων, που υπάρχουν σήµερα διάσπαρτες στη ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Το εµπορευµατικό κέντρο του Θριασίου θα συνδέεται σιδηροδροµικά µε τον εµπορευµατικό λιµένα του Πειραιά (Νέο Ικόνιο), που αποτελεί το µεγαλύτερο εµπορευµατικό λιµάνι της χώρας. Η σιδηροδροµική σύνδεση Θριασίου Νέου Ικονίου βρίσκεται υπό υλοποίηση µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τα µέσα του Το ΕΚΘΠ συνδέεται άµεσα µε τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ και την Αττική Οδό και επιπλέον θα συνδέεται σιδηροδροµικά και µε την Πάτρα και το νέο λιµάνι, µέσω σιδηροδροµικής γραµµής Υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ). Ως εκ τούτου αναµένεται να αποτελέσει το σηµαντικότερο κόµβο συνδυασµένων µεταφορών της χώρας. Οι εκταµιεύσεις των επενδύσεων για την ανάπτυξη του ΕΚΘΠ άρχισαν το 1994 (απαλλοτριώσεις). Το έργο του ΟΣΕ αναπτύσσεται σε δύο λειτουργικές φάσεις: Η Α λειτουργική φάση, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε το 2007 µε συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής και έχει ολοκληρωθεί, περιλάµβανε τα εξής: Σιδηροδροµικά Έργα, Υποδοµή και επιδοµή ( µέτρα γραµµής, µέτρα γραµµής σταθερής επιδοµής, 126 αλλαγές τροχιάς). ίκτυο Οδοποιίας (εσωτερικής και περιµετρικής) και Στάθµευσης (π.χ. χώροι στάθµευσης και απόθεσης Εµπορευµατοκιβωτίων). ίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποστράγγισης οµβρίων, πυρόσβεσης, άρδευσης. ίκτυο ιανοµής Μέσης και Χαµηλής Τάσης Πλήρης εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισµού, Καυσίµου Αερίου, Πεπιεσµένου Αέρα, Πλύσεως Βαγονιών και Εµπορευµατοκιβωτίων. ύο γέφυρες στο Ρέµα Γιαννούλας. Επέκταση της Κάτω ιάβασης πεζών του Σ.Σ. Ασπροπύργου. 2

9 εξαµενή ύδρευσης. Εργασίες κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Λεωφόρου Ασπροπύργου (οδική σύνδεση του Θριασίου Πεδίου µε Αττική Οδό και Λεωφ. ΝΑΤΟ). ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Σιδηρ. Σταθµού Ασπροπύργου.τις απαλλοτριώσεις, τη διαµόρφωση γηπέδων και χώρων, την κατασκευή σιδηροδροµικών γεφυρών και τεχνικών έργων, της επιδοµής, καθώς και εσωτερικού οδικού δικτύου, οδικών συνδέσεων µε την ευρύτερη περιοχή, δικτύων, εγκαταστάσεων καυσίµων και εξυπηρέτησης βαγονιών και Ε/Κ κλπ. Στη φάση αυτή περιλαµβανόταν και η κατασκευή της µονής σιδηροδροµικής γραµµής σύνδεσης µε τον εµπορευµατικό λιµένα Πειραιά, κανονικού εύρους, µήκους 17 χιλιοµέτρων και µε ταχύτητα µελέτης 90 χιλιόµετρα ανά ώρα, όπως και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις του σιδηροδρόµου εντός της λιµενικής περιοχής του ΟΛΠ. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το µέσον του Οι κατασκευές της Β λειτουργικής φάσης βρίσκονται σε διαδικασία ανάθεσης. Περιλαµβάνονται οι λοιπές εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του σιδηροδροµικού συγκροτήµατος, µε βάση την ισχύουσα λειτουργική µελέτη, όπως: Επιπλέον δέσµες γραµµών (δέσµη 4 Γραµµών Συρµών εισόδου/εξόδου οµαδοποιηµένου φορτίου, δέσµη 8 Γραµµών ιαλογής, δέσµη 2 Γραµµών στον χώρο µεταφόρτωσης υγρών φορτίων, δέσµη 3 Γραµµών για εναπόθεση κενών βαγονιών) Υπολειπόµενα έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης οµβρίων Κτιριακά έργα Η/Μ εξοπλισµός Ηλεκτρονικός εξοπλισµός και εξοπλισµός πληροφορικής (δίκτυα επικοινωνιών, δεδοµένων και ασφαλείας) Εξοπλισµός διαχείρισης φορτίων (γερανογέφυρες, straddle carriers, περονοφόρα οχήµατα, κινητές ράµπες, πλαίσια, ελκυστήρες, κλπ) Σηµατοδότηση πλήρους γραµµολογίας ΕΚΘΠ Πλήρης Ηλεκτροκίνηση ΕΚΘΠ Έργα Ο.Κ.Ω. για τη σύνδεση, αποκατάσταση, µετατόπιση κλπ. των δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας Στα έργα της Β φάσης είχε ενταχθεί επίσης και η κατασκευή σιδηροδροµικού σταθµού στο Ζεφύρι (εντός υπάρχουσας κατασκευής τύπου cut & cover µε κατακόρυφες προσβάσεις σύνδεσης του υπογείου σταθµού µε την επίγεια περιοχή υποδοχής). Οι παρεµβάσεις της Β Φάσης αφ ενός θα βελτιώσουν περαιτέρω τη συνολική λειτουργία των εγκαταστάσεων της Α φάσης και γενικότερα την επίδοση του συγκροτήµατος και, αφ ετέρου, θα προσθέσουν τη δυναµικότητα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση περαιτέρω ανάπτυξης της κίνησης. 3

10 A.2.2 Ιστορικό σχεδιασµού και σχετικών µελετών Η αρχική Μελέτη Γενικής ιάταξης (Master Plan) για το Εµπορευµατικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου εκπονήθηκε κατά τα έτη και εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΣΕ το Νοέµβριο του Με βάση την έγκριση αυτή, εκδόθηκε η σχετική Απόφαση Χρηµατοδότησης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2001 για τη χορήγηση συνδροµής του Ταµείου Συνοχής στο έργο «Κατασκευή Συγκροτήµατος Εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο µε γραµµή σύνδεσης, φάση Α και Β», στην Ελλάδα. Η Μελέτη Γενικής ιάταξης ακολουθήθηκε από µελέτη σκοπιµότητας που ολοκληρώθηκε το Στις µελέτες αυτές γίνονταν προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων και φορτίων για τον ορίζοντα Στη συνέχεια (2005) εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ οι σχετικές µελέτες για τις κατασκευές των έργων της Α Φάσης (Μελέτες (Λειτουργική, Κυκλοφοριακή, Πολεοδοµική, Υδραυλική, Συστηµάτων και Η/Μ Εγκαταστάσεων εξωτερικού χώρου) και Μελέτες κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικές Στατικές- Η/Μ και Γεωτεχνικές) του 1ου σταδίου ανάπτυξης Συγκροτήµατος Θριασίου Πεδίου. Στο πλαίσιο της «Λειτουργικής Μελέτης Συστηµάτων για την υλοποίηση του Εµπορευµατικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου (ΕΚΘΠ) - Β Στάδιο» (2006) επικαιροποιήθηκε το Γενικό Σχέδιο ιάταξης (Master Plan) του ΕΚΘΠ. Κατά την εκπόνηση της λειτουργικής µελέτης έγινε επικαιροποίηση του Master Plan, σύµφωνα µε τις σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας και logistics που εφαρµόζονται σε ανάλογα σιδηροδροµικά συγκροτήµατα στην Ευρώπη. Επιπλέον έγινε επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών φόρτων και των φορτίων του Master Plan, λαµβανοµένων υπόψη νεότερων στοιχείων και µελετών (όπως π.χ. τη Μελέτη για το Ελληνικό ίκτυο Εµπορευµατικών Κέντρων). Οι προβλέψεις έγιναν για τον ορίζοντα , ενώ η έναρξη λειτουργίας του ΕΚΘΠ τοποθετούνταν µεταξύ ιακρίνονταν 3 στάδια ανάπτυξης του ΕΚΘΠ: Το 1 ο στάδιο µέχρι το 2010, περιλαµβάνει τα πρώτα έτη πλήρους λειτουργίας συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών του σιδηροδροµικού δικτύου. Το 1 ο στάδιο συµπίπτει µε την Α φάση κατασκευής του ΕΚΘΠ. Το 2 ο στάδιο µεταξύ , περιλαµβάνει την ανάπτυξη και περαιτέρω επέκταση των λειτουργιών του 1 ου σταδίου και την επέκταση των σιδηροδροµικών συνδέσεων του ΕΚΘΠ. Κατά το στάδιο αυτό θεωρείται ότι λειτουργεί πλήρως και το παρακείµενο ιδιωτικό τµήµα του εµπορευµατικού κέντρου. Το 2 ο στάδιο συµπίπτει µε τη Β φάση κατασκευής του ΕΚΘΠ. Το 3 ο στάδιο αφορά τα έτη µετά το 2020 και το ΕΚΘΠ διαστασιολογείται σε περίπτωση που υπάρχει κορεσµός του µεριδίου του Κέντρου στην αγορά σιδηροδροµικών υπηρεσιών. Το σενάριο αυτό προϋποθέτει την πλήρη ανάπτυξη των παρεχόµενων υπηρεσιών στο ΕΚΘΠ (περιλαµβανοµένης της ζώνης των ιδιωτών) και τη διεύρυνση του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου, καθώς και την επέκταση του λιµένα Ικονίου (3 ος προβλήτας). Επιπλέον, µε στόχο την ένταξη των έργων της Β Φάσης στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής) και την εξασφάλιση χρηµατοδότησης εκπονήθηκε Οικονοµοτεχνική Μελέτη το 2009, κατά την οποία το πέρας ολοκλήρωσης των έργων Α και Β φάσης τοποθετείται το 2013 και η ολοκλήρωση των έργων του παραχωρησιούχου (σύµφωνα µε τον τότε σχεδιασµό) το

11 Οι προβλέψεις µεταφορικού έργου για το ΕΚΘΠ στην Οικονοµοτεχνική Μελέτη του 2009 (προβλέψεις ΜΕ και ΧΩΡΙΣ το έργο) στηρίχθηκαν: στην τελική έκθεση που προέκυψε από το έργο «Υπηρεσίες Συµβούλου για την πρόβλεψη της Ζήτησης µεταφορών στο κύριο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας» (ΕΥ ΕΠ/ΣΑΑΣ εκέµβριος 2007), που είχε στόχο την ολοκληρωµένη πρόβλεψη ζήτησης µεταφορών στο κύριο σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, και θα αποτελούσε τη βάση για την εκπόνηση των Οικονοµοτεχνικών Μελετών και την υποστήριξη των Αιτήσεων Μεγάλου έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και στα στοιχεία της διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων και αυτοκινήτων του ΣΕΜΠΟ του λιµένα Πειραιά (στοιχεία µέχρι και 2008). Στην παραπάνω έκθεση, ως ορίζοντας ολοκλήρωσης της Α φάσης κατασκευής και της σύνδεσης µε το Ικόνιο, καθώς και της νέας ΣΓΥΤ Θριασίου Πάτρας λαµβανόταν το 2010 και µέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ προβλεπόταν η ολοκλήρωση και των λοιπών σηµαντικών σιδηροδροµικών έργων. Για τις προβλέψεις εµπορευµατικού έργου χρησιµοποιήθηκε η «µέθοδος της ελαστικότητας Ζήτησης Μεταφοράς ως προς την µεταβολή κύριων προσδιοριστικών παραγόντων». Οι προβλέψεις εκτείνονται µέχρι το A.2.3 Αναγκαιότητα και στόχοι του έργου Από τα παραπάνω στοιχεία είναι προφανές ότι στις µελέτες που έχουν ήδη υλοποιηθεί: εδοµένου ότι χρονολογούνται πριν το 2008 (µε εξαίρεση την Ο/Τ µελέτη του 2009), δεν έχει ληφθεί υπόψη η οικονοµική κρίση και οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες της στο εµπορευµατικό µεταφορικό έργο της χώρας και κατά συνέπεια στη λειτουργία του ΕΚΘΠ µόνο στην Ο/Τ Μελέτη του 2009 διαφαίνεται το πρόβληµα στην αρχή του (στοιχεία φορτίων ΟΛΠ). Ως έναρξη λειτουργίας του ΕΚΘΠ, τόσο του τµήµατος του ΟΣΕ όσο και του τµήµατος του παραχωρησιούχου, λαµβάνεται το αργότερο το 2010 και αντίστοιχα το 2013, ενώ οι παρούσες συνθήκες δεν προοιωνίζουν κάτι τέτοιο. εν έχουν ληφθεί υπόψη οι καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί στην υλοποίηση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου, από το οποίο θα προερχόταν αύξηση του εµπορευµατικού φορτίου του ΕΚΘΠ (π.χ. ο οδικός και σιδηροδροµικός άξονας Αθήνας Πάτρας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα). εν έχει ληφθεί υπόψη ο σηµαντικός ανταγωνισµός από το λιµάνι του Πειραιά (λειτουργία του ως hub port µε µεταφόρτωση των φορτίων από µεγάλα πλοία σε µικρότερα (feeder) και µεταφορά τους δια θαλάσσης καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες που προσφέρει ο ΣΕΜΠΟ). Με δεδοµένα τα παραπάνω καθώς και τη διασπορά των υπηρεσιών Logistics στην ευρύτερη περιοχή και πιθανώς άλλων παραγόντων, καθίσταται αναγκαία η επανεξέταση της αγοράς και των σχετικών προβλέψεων και ενδεχοµένως η αντίστοιχη επικαιροποίηση του σχεδιασµού και η στοχευµένη προσαρµογή των έργων της Β Φάσης στα αντίστοιχα δεδοµένα (κυρίως σε ότι αφορά σε εργασίες επιδοµής, κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού). Είναι σαφές ότι η 5

12 επικαιροποίηση αυτή θα γίνει µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση πιθανών δυσµενών επιδράσεων στις ήδη λειτουργούσες κατασκευές της Α φάσης. Η επικαιροποίηση αυτή αποτελεί επίσης απαίτηση τόσο των υπηρεσιών της ΕΤΕΠ, η οποία συγχρηµατοδοτεί το έργο του ΟΣΕ. A.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ A.3.1 Α Φάση Η Φάση αυτή έχει συνολική διάρκεια τέσσερεις (4) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης και περιλαµβάνει πέντε (5) Παραδοτέα: Παραδοτέο Περιεχόµενα ιάρκεια σταδίου Α.1: Α έκθεση Στρατηγικού και Επιχειρηµατικού Σχεδίου Σηµεία 1-3 της ενότητας Α ,5 µήνας µετά την υπογραφή της σύµβασης Α.2: Τελικό Σχέδιο Στρατηγικού και Επιχειρηµατικού Σχεδίου Α.3: Γενικό Σχέδιο ιάταξης και Λειτουργίας (Master Plan) Α.4: Μελέτη Κόστους Οφέλους Αίτηση Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης Σηµεία 4-8 της ενότητας Α (περιλαµβάνεται και τελική έκδοση του παραδοτέου Α.1) Περιεχόµενα της ενότητας Α (κείµενο και σχέδια) Περιεχόµενα της ενότητας Α ,5 µήνας µετά την έγκριση του παραδοτέου Α.1 2,5 µήνες µετά την έγκριση του παραδοτέου Α.1 2,5 µήνες µετά την έγκριση του παραδοτέου Α.1 Α.5 Φάκελος κοινοποίησης µεµονωµένης κρατικής ενίσχυσης Περιεχόµενα της ενότητας Α ,5 µήνες µετά την έγκριση του παραδοτέου Α.1 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες και τα περιεχόµενα των παραδοτέων για την Α φάση του έργου παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόµενες ενότητες. Η παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου θα γίνεται εντός 15 ηµερών από την υποβολή του παραδοτέου από τον Ανάδοχο. Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος, κατά την εκπόνηση του έργου θα πρέπει να συνεργάζεται µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου κλπ). A.3.2 Β Φάση Η Φάση αυτή έχει συνολική διάρκεια έξι (6) µήνες, ακολουθεί την Α φάση του έργου και αφορά στην υποστήριξη της Ε Α Μεταφορών στις συνεννοήσεις µε τις υπηρεσίες της ΕΕ, όσον αφορά στην έγκριση της ΜΚΟ και της ΑΕΧΕ και στην έγκριση του φακέλου κοινοποίησης ενίσχυσης, εφόσον αυτός απαιτηθεί. Η Β φάση περιλαµβάνει ένα παραδοτέο το Παραδοτέο Β.1: Έκθεση ενεργειών υποστήριξης, το οποίο θα παραδοθεί σε 10 µήνες (πέρας Β φάσης) µετά την

13 υπογραφή της Σύµβασης. Η έκθεση αυτή θα περιλαµβάνει το ιστορικό του έργου, την καταγραφή των ενεργειών υποστήριξης του Συµβούλου, τυχόν προβλήµατα που προέκυψαν, τις απαιτήσεις για παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τις συναντήσεις που έγιναν κλπ για την ολοκλήρωση και έγκριση των µελετών. A.3.3 Παρεχόµενες υπηρεσίες και περιεχόµενα παραδοτέων Α Φάσης A Στρατηγικό και Επιχειρηµατικό σχέδιο (Strategic & Business Plan) Ο καθορισµός της στρατηγικής και του τρόπου επίτευξης της είναι καθοριστικής σηµασίας για τη λειτουργία του ΕΚΘΠ. Το Στρατηγικό και Επιχειρηµατικό Σχέδιο συνίσταται από: Το στρατηγικό σχεδιασµό, όπου θα αποτυπώνεται η στρατηγική του φορέα σε µακροπρόθεσµο επίπεδο (π.χ. µε ορίζοντα 15ετίας) και θα καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο το ΕΚΘΠ θα εκπληρώσει τους στόχους του και θα αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα κοµβικά σηµεία του δικτύου συνδυασµένων µεταφορών της χώρας. Η πρόοδος της επίτευξης των στόχων του στρατηγικού σχεδιασµού αξιολογείται σε τακτή βάση (π.χ. κάθε πενταετία) ή εκτάκτως σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, κατά τον οποίο θα αποτυπώνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του φορέα σε βραχυπρόθεσµο / µεσοπρόθεσµο επίπεδο (π.χ. µε ορίζοντα τριετίας ή πενταετίας) για την επίτευξη της στρατηγικής. Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός θα αξιολογείται και θα επισκοπείται τακτικά (π.χ. σε ετήσια βάση), ώστε να παραµένει πάντοτε επίκαιρος και να «πιάνει» τις αλλαγές στο περιβάλλον δραστηριοποίησης του ΕΚΘΠ. Τα περιεχόµενα του Στρατηγικού και Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι κατ ελάχιστον τα εξής: 1. Παρουσίαση και ιστορικό του ΕΚΘΠ και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, όπου θα παρουσιαστεί το ΕΚΘΠ, θα γίνει µια σύνοψη του ιστορικού από τη φάση του αρχικού σχεδιασµού του µέχρι σήµερα, θα περιγραφούν η χωροθέτηση του, η υποδοµή, ο εξοπλισµός, τα κτίρια, οι συγκοινωνιακές προσβάσεις και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχονται κατά την Α και Β φάση, µε βάση τον υφιστάµενο προγραµµατισµό καθώς και τα αντίστοιχα έργα (περιγραφή, κόστος & χρονοδιάγραµµα υλοποίησης) που έχουν υλοποιηθεί και προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν. Στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν επίσης οι εµπλεκόµενοι φορείς στην υλοποίηση και στη λειτουργία του έργου καθώς και η προτεινόµενη µέχρι σήµερα διοικητική και οργανωτική δοµή και το απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό. Θα περιγραφεί αναλυτικά ο διαχωρισµός µεταξύ των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους ιδιώτες και αυτών που θα παρέχονται από το συγκρότηµα του ΟΣΕ και θα εντοπιστούν οι περιοχές συνεργασίας και οι περιοχές ανταγωνισµού (εφόσον υπάρχουν). Θα εντοπιστούν όλα τα σχετικά προβλήµατα και λοιπά θέµατα προς επίλυση που τυχόν υπάρχουν. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται επικαιροποίηση και πιθανή τροποποίηση των επιχειρηµατικών στόχων, που ενδεχοµένως οδηγήσει σε τροποποιήσεις του σχεδιασµού και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 7

14 Θα γίνει επίσης επισκόπηση του σχεδιασµού και της λειτουργίας του ΕΚΘΠ µέχρι σήµερα, όσον αφορά στην τιµολογιακή πολιτική των προσφερόµενων υπηρεσιών και στα προβλεπόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κερδοφορία). 2. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του ΕΚΘΠ µε περιγραφή της οικονοµικής διάστασης, της τεχνολογικής διάστασης, της πολιτικής / νοµικής διάστασης, της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής διάστασης για την περιοχή επιρροής του ΕΚΘΠ. Η ανάλυση αυτή θα γίνει τόσο για την περιοχή επιρροής του ΕΚΘΠ, όσο και συγκεκριµένα για τη περιοχή της υτικής Αττικής, δεδοµένου ότι η τοπική οικονοµία επηρεάζεται άµεσα από τη λειτουργία του ΕΚΘΠ (κυρίως όσον αφορά σε θέµατα οικονοµίας της περιοχής, απασχόλησης / ανεργίας και περιβαλλοντικά θέµατα). Η οικονοµική διάσταση θα περιλαµβάνει ανάλυση της οικονοµίας και των σχετικών τάσεων, της διάρθρωσης της οικονοµίας σε κλάδους, της εξέλιξης του ΑΕΠ, του πληθωρισµού κλπ. Επίσης θα περιλαµβάνεται αναφορά σε προγράµµατα ανάπτυξης της περιοχής, τα οποία ενδέχεται να ευνοούν ή όχι την ανάπτυξη του ΕΚΘΠ. Η πολιτική / νοµική διάσταση θα περιλαµβάνει αξιολόγηση του θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στο οποίο υπόκειται η λειτουργία του ΕΚΘΠ, των δυνατοτήτων, των περιορισµών και των τυχόν προβληµάτων που εντοπίζονται. Το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο περιλαµβάνει τις διατάξεις σχετικά µε τη λειτουργία των Εµπορευµατικών Κέντρων, µε τα θέµατα ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων, µε θέµατα σιδηροδροµικών µεταφορών και των φορέων λειτουργίας τους κλπ. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην εξέταση των παραµέτρων που σχετίζονται µε το θέµα των κρατικών ενισχύσεων προς τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές της σιδηροδροµικής υποδοµής. Η τεχνολογική διάσταση θα περιλαµβάνει τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του ΕΚΘΠ, όσον αφορά στην υποδοµή, στον εξοπλισµό, στα συστήµατα επικοινωνιών, στις θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές, στις υπηρεσίες διαµεταφοράς κλπ. Η περιβαλλοντική διάσταση περιλαµβάνει την περιγραφή του περιβάλλοντος της περιοχής, τον εντοπισµό σχετικών προβληµάτων και την αναφορά σε τυχόν περιβαλλοντικούς περιορισµούς. 3. Ανάλυση της αγοράς, που θα περιλαµβάνει καθορισµό της περιοχής επιρροής, ανάλυση και πρόβλεψη της ζήτησης και της προσφοράς (ανταγωνισµού), έρευνα αγοράς και ανάλυση των διεθνών τάσεων στις συνδυασµένες µεταφορές. Κατά τον καθορισµό της περιοχής επιρροής του ΕΚΘΠ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το οδικό, σιδηροδροµικό και θαλάσσιο µεταφορικό δίκτυο της χώρας και οι κόµβοι του (υφιστάµενοι και προγραµµατιζόµενοι), ώστε να προσδιοριστεί γεωγραφικά η περιοχή επιρροής και να τεθούν οι βάσεις για τον προσδιορισµό του µεριδίου αγοράς του ΕΚΘΠ. 8

15 Κατά την ανάλυση του ανταγωνισµού αξιολογείται ο υφιστάµενος ανταγωνισµός στην περιοχή επιρροής του έργου µε βάση τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, το µερίδιο αγοράς και τις ποσότητες των διαχειριζόµενων φορτίων, τη σύνδεση µε τις µεταφορικές υποδοµές, την τιµολογιακή πολιτική, το επίπεδο εξυπηρέτησης. Επίσης εξετάζονται µελλοντικά σχέδια ανάπτυξης αντίστοιχης υποδοµής στην περιοχή επιρροής. Η ανάλυση θα περιλαµβάνει τη συσχέτιση του εµπορευµατικού έργου του Θριασίου Πεδίου µε άλλα µέσα που λειτουργούν συµπληρωµατικά ή ανταγωνιστικά. Έµφαση θα δοθεί στον ανταγωνισµό µεταξύ σιδηροδροµικής και θαλάσσιας / οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων που εκτελείται µεταξύ λιµένα Πειραιά (που λειτουργεί σαν κοµβικό λιµάνι) και άλλων λιµένων, µέσω τροφοδοτικών πλοίων αλλά και του συνδυασµού θαλάσσιας οδικής µεταφοράς. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκτιµηθεί το κόστος µεταφοράς για όλα τα ανταγωνιστικά µέσα, ώστε να αποτυπωθεί η σχετική επίπτωση στο εµπορευµατικό κέντρο του Θριασίου πεδίου και να καθοριστεί σαφώς το µερίδιο αγοράς του. Θα εξεταστεί επίσης η σύνδεση του Θριασίου πεδίου µε το λιµένα Πάτρας, όσον αφορά στη διακίνηση Ε/Κ µε προέλευση / προορισµό την Ευρώπη και άλλες περιοχές που εξυπηρετούνται από το Λιµένα Πάτρας. Η έρευνα αγοράς θα διεξαχθεί ανάµεσα στους δυνητικούς πελάτες ή/και ανταγωνιστές του ΕΚΘΠ, που είναι φορείς λειτουργίας µεταφορικών υποδοµών, πάροχοι µεταφορικών υπηρεσιών, πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) κ.α.. Από την έρευνα αγοράς πρέπει να προκύψουν στοιχεία για το προφίλ των δυνητικών πελατών, τις ανάγκες της αγοράς,, για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του κλάδου κλπ. Η ανάλυση και πρόβλεψη της ζήτησης περιλαµβάνει την ανάλυση του εµπορευµατικού µεταφορικού έργου της περιοχής επιρροής. Στην ενότητα αυτή θα γίνει αρχικά επισκόπηση και αξιολόγηση των παραδοχών και των προβλέψεων των παλιότερων µελετών. Στη συνέχεια, και αφού παρουσιαστεί η σχετική µεθοδολογία, θα γίνει ανάλυση για κάθε κατηγορία φορτίου (εµπορευµατοκιβώτια, γενικό / χύδην, αυτοκίνητα), ανά ζώνη προέλευσης προορισµού που εντοπίζονται στην περιοχή επιρροής και θα υπολογιστεί το µερίδιο αγοράς του ΕΚΘΠ. Θα ληφθούν υπόψη το υφιστάµενο σιδηροδροµικό δίκτυο, η σύνδεση του Θριασίου Πεδίου µε το λιµένα Πειραιά (νέο Ικόνιο), οι συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί από τη λειτουργία του Σταθµού Ε/Κ του λιµανιού, η ανάπτυξη του σιδηροδροµικού, οδικού και θαλάσσιου µεταφορικού δικτύου και οι κοινωνικοοικονοµικές παράµετροι που επηρεάζουν την εµπορευµατική κίνηση. Θα εξεταστεί η συµβολή του έργου στην αναβάθµιση του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών γενικότερα. Οι σχετικές προβλέψεις θα γίνουν για τον χρονικό ορίζοντα του στρατηγικού σχεδιασµού. 9

16 Επιπλέον, θα συνοψιστούν τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις της αγοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε όρους ζήτησης και προσφοράς. Θα αναλυθούν οι τάσεις της ζήτησης για συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα εµπορευµατικά κέντρα, θα γίνει επισκόπηση των µοντέλων λειτουργίας (δηµόσια, Σ ΙΤ κλπ) και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι διαχειριστές των αντίστοιχων υποδοµών και θα περιγραφεί το αντίστοιχο ρυθµιστικό πλαίσιο. Θα αναλυθούν σχετικές µελέτες περιπτώσεων (case studies), ώστε να εντοπιστούν καλές πρακτικές αλλά και παραδείγµατα προς αποφυγή. 4. Ανάλυση υνατοτήτων Αδυναµιών Ευκαιριών Κινδύνων (SWOT analysis), όπου συντίθενται τα συµπεράσµατα από την ανάλυση των προηγούµενων ενοτήτων. Από την ανάλυση SWOT θα προκύψει η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το ΕΚΘΠ και οι επιχειρησιακοί στόχοι του, η τοποθέτηση του στην αγορά, τυχόν θέµατα που πιθανόν να ανακύψουν και θα πρέπει να αντιµετωπιστούν, τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του ΕΚΘΠ. 5. Καθορισµός οράµατος, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων: Βάσει των αποτελεσµάτων της ανάλυσης SWOT θα περιγραφεί αρχικά η τοποθέτηση του ΕΚΘΠ στην αγορά (Positioning), αφού αναγνωριστούν τα σχετικά κενά της αγοράς και η διαφοροποίηση του έναντι του ανταγωνισµού. Στη συνέχεια θα διατυπωθεί το όραµα του ΕΚΘΠ, που θα αποτελέσει τον άξονα, γύρω από τον οποίον θα κινηθεί η στρατηγική για τη συνολική λειτουργία του ΕΚΘΠ. Το όραµα θα εξειδικευτεί σε στρατηγικούς στόχους (γενικούς) και οι στρατηγικοί στόχοι σε επιχειρησιακούς στόχους (ειδικούς). Για τη µέτρηση της επίτευξης των επιχειρησιακών (και κατά συνέπεια και των στρατηγικών) στόχων θα προσδιοριστεί σύστηµα δεικτών, που θα ακολουθούν το ακρωνύµιο SMART (Specific Measurable Achievable - Realistic Time bound), δηλαδή θα είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισµένοι. Το σύστηµα δεικτών θα τροφοδοτείται από τα ποσοτικοποιηµένα αποτελέσµατα της λειτουργίας του ΕΚΘΠ (π.χ. ποσότητα διακινούµενου φορτίου ανά κατηγορία/έτος ή/και αµιγώς χρηµατοοικονοµικοί δείκτες). 6. Περιγραφή λειτουργίας και προσδιορισµός παρεχόµενων υπηρεσιών: Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η λειτουργία και οι παρεχόµενες από το ΕΚΘΠ υπηρεσίες (σε σχέση µε το µέχρι σήµερα σχεδιασµό και προγραµµατισµό), ώστε να συνδέονται µε την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Σε κάθε φάση λειτουργίας του ΕΚΘΠ το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών θα διαφέρει ανάλογα µε τις προβλεπόµενες ανάγκες. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να ιεραρχηθούν µε συγκεκριµένα κριτήρια (π.χ. απόδοση, απαιτούµενες ενέργειες για την έναρξη παροχής, διαθεσιµότητα εγκαταστάσεων, διαθεσιµότητα πόρων κλπ). Για κάθε µια από τις υπηρεσίες και κάθε τοµέα λειτουργίας θα περιγράφονται οι απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, θα υπολογίζεται η απαιτούµενη δυναµικότητα των εγκαταστάσεων, θα προδιαγράφονται τυχόν ειδικές µελέτες και θα υπολογίζεται το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων. Επιπλέον θα περιγράφεται η τιµολογιακή πολιτική, θα 10

17 υπολογίζονται τα αναµενόµενα έσοδα και το αναµενόµενο κόστος παροχής (λειτουργίας, συντήρησης, διοικητικό κλπ). Προσοχή θα δοθεί στη διασφάλιση του ανοιχτού χαρακτήρα του ΕΚΘΠ (χωρίς περιορισµούς στην πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόµενους κατόπιν οικονοµικής συµφωνίας) και στην τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισµού. εδοµένου του εθνικού και κοινοτικού θεσµικού πλαισίου βάσει του οποίου, ο διαχειριστής της σιδηροδροµικής υποδοµής είναι διακριτός από τη σιδηροδροµική επιχείρηση που παρέχει σιδηροδροµικές υπηρεσίες, θα πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισµός των υπηρεσιών σε αυτές που ο ΟΣΕ βάσει της σχετικής νοµοθεσίας δύναται να παρέχει και σε αυτές που θα πρέπει να παρέχονται από άλλους φορείς. Θα διακριβωθεί ο συσχετισµός της λειτουργίας του τµήµατος των ιδιωτών και του συγκροτήµατος του ΟΣΕ καθώς και ο τρόπος συντονισµού τους. To όλο σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Γ Ανταγωνισµού της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 7. Προσδιορισµός των συγκεκριµένων ενεργειών, που θα συνδράµουν στην ανάπτυξη των προσφερόµενων υπηρεσιών. Οι ενέργειες αυτές είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, οργανωτικές ενέργειες, τη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών, αδειοδοτήσεις, επίλυση περιβαλλοντικών ή/και ρυθµιστικών θεµάτων κ.ο.κ. Οι ενέργειες αυτές θα εκτείνονται στο χρονικό ορίζοντα του στρατηγικού σχεδιασµού, θα ιεραρχηθούν, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του ΕΚΘΠ και θα καθοριστούν χρονικά. Για κάθε ενέργεια θα πρέπει να εκτιµάται το κόστος και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Το σύνολο των ενεργειών αυτών θα αποτελεί το Σχέδιο ράσης για το ΕΚΘΠ. 8. ιερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας του ΕΚΘΠ: στην ενότητα αυτή και µε βάση τη διεθνή εµπειρία και τις µελέτες περιπτώσεων (case studies) θα διερευνηθούν εναλλακτικά σενάρια για τη λειτουργία του δηµόσιου τµήµατος του ΕΚΘΠ (π.χ. αµιγώς δηµόσια διαχείριση, Σ ΙΤ κλπ). Για κάθε σενάριο θα πρέπει να αναπτυχθούν τα εξής: Κόστος και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, κόστος συντήρησης και λειτουργίας και αναµενόµενα έσοδα Χρηµατοδοτικό σχήµα Οργανωτικό σχήµα και απαιτούµενοι ανθρώπινοι πόροι Προσδιορισµός και η ιεράρχηση των απαιτούµενων ενεργειών καθώς και των τεχνικών, οικονοµικών, ρυθµιστικών και διαχειριστικών περιορισµών και η διερεύνηση των αντίστοιχων λύσεων για την εφαρµογή του σεναρίου Ο βαθµός επίλυσης των υφιστάµενων προβληµάτων και επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί Η βιωσιµότητα και οι οικονοµικές συνέπειες του σεναρίου για τον ΟΣΕ Οι κίνδυνοι κατά τη λειτουργία 11

18 Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του σεναρίου Οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες της υιοθέτησης κάθε σεναρίου αφενός στη λειτουργία του οµίλου ΟΣΕ και αφετέρου στην άµεση και ευρύτερη περιοχή, στο περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο της. H συγκριτική αξιολόγηση των σεναρίων θα γίνει µε το συνδυασµό των µεθόδων της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και της πολυκριτηριακής ανάλυσης (Multi-criteria analysis). Κατά την πολυκριτηριακή ανάλυση θα καθοριστούν και θα ιεραρχηθούν µετρήσιµα κριτήρια (που θα αντικατοπτρίζουν τους στόχους του έργου), στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται κάθε εναλλακτικό σενάριο. Κάθε σενάριο θα βαθµολογηθεί ανάλογα µε τη συµβολή του στην επίτευξη κάθε κριτηρίου. Με τον τρόπο αυτό αφενός περιορίζονται οι εναλλακτικές επιλογές και αφετέρου αξιολογούνται οι µη ποσοτικοποιήσιµες συνέπειες των σεναρίων. Με την χρηµατοοικονοµική ανάλυση θα υπολογιστούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες απόδοσης (IRR, NPV) και η βιωσιµότητα κάθε εναλλακτικού σεναρίου. Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων των δύο αναλύσεων θα οδηγήσει στην επιλογή του βέλτιστου σεναρίου. Για το επιλεχθέν σενάριο θα παρουσιαστούν, επιπλέον, τα εξής: Προβλέψεις βασικών οικονοµικών καταστάσεων για τον ορίζοντα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού (ισολογισµός, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, κατάσταση ταµειακών ροών) Προβλέψεις βασικών οικονοµικών δεικτών Επισηµαίνεται, ότι κατά την εξέταση των σεναρίων λειτουργίας θα πρέπει να εξεταστούν τα προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν, όσον αφορά στο θέµα των κρατικών ενισχύσεων και της πιθανής στρέβλωσης του ανταγωνισµού. Είναι προφανές ότι δεν θα προταθούν σενάρια λειτουργίας που αντιβαίνουν στη σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία περί διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων στις σιδηροδροµικές / συνδυασµένες µεταφορές. Τα σχετικά Παραδοτέα της ενότητας αυτής συνοψίζονται στα εξής: Παραδοτέο Περιεχόµενα Χρόνος παράδοσης Α.1: Α έκθεση Στρατηγικού και Επιχειρηµατικού Σχεδίου Σηµεία 1-3 της ενότητας Α ,5 µήνας µετά την υπογραφή της σύµβασης Α.2: Τελικό Σχέδιο Στρατηγικού και Επιχειρηµατικού Σχεδίου Σηµεία 4-8 της ενότητας Α (περιλαµβάνεται και τελική έκδοση του παραδοτέου Α.1) 1,5 µήνας µετά την έγκριση του Παραδοτέου Α.1 12

19 Επισηµαίνεται ότι το παραδοτέο Α.2 θα περιέχει και επιτελική περίληψη (Executive Summary) στα Αγγλικά, δεδοµένου ότι βασικά αποτελέσµατα / συµπεράσµατα της µελέτης θα πρέπει να είναι κατανοητό από τις υπηρεσίες της ΕΕ και την ΕΤΕΠ καθώς επίσης και ότι θα περιλαµβάνει τα περιεχόµενα που αναφέρονται στις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών για τα επιχειρηµατικά σχέδια των ΕΚΟ (41289/ ΕΚΟ , «Οικονοµική πολιτική για τις δηµόσιες επιχειρήσεις - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων οικονοµικών προϋπολογισµών έτους 2011 καθώς και των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων των.ε.κ.ο.» και / ΕΚΟ 1350 ( ) «Οικονοµική πολιτική για τις.ε.κ.ο. και τα Ν.Π.Ι.. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονοµικών Προϋπολογισµών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών σχεδίων ετών »). Είναι προφανές ότι κατά την κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρηµατικού Σχεδίου θα ληφθεί υπόψη η σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία µε τις σιδηροδροµικές και συνδυασµένες µεταφορές και µε τα εµπορευµατικά κέντρα. A Επικαιροποίηση του Γενικού Σχεδίου ιάταξης και Λειτουργίας (Master Plan) Όπως έχει προαναφερθεί, η τελευταία έκδοση του Master Plan ολοκληρώθηκε το Στην έκδοση αυτή, µε βάση τις τότε επικαιροποιηµένες προβλέψεις για το εµπορευµατικό φορτίου του ΕΚΘΠ, περιγράφηκαν αναλυτικά και οργανώθηκαν οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες του ΕΚΘΠ και, ως ένα βαθµό, αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις του αρχικού Γενικού Σχεδίου ιάταξης του Η παρούσα προκήρυξη αφορά στη στοχευµένη προσαρµογή του Master Plan στα δεδοµένα που θα προκύψουν από την ανάλυση της αγοράς και από τα λοιπά στοιχεία του στρατηγικού και επιχειρηµατικού σχεδίου. Εποµένως, θα αξιολογηθούν οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες και οι µεταξύ τους ροές, όπως και οι προτεινόµενες εγκαταστάσεις του παλαιότερου Master Plan ως προς την εκπλήρωση των απαιτήσεων που θα προκύψουν λόγω του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει µε στόχο τον εξορθολογισµό των προτεινόµενων εγκαταστάσεων και µε γνώµονα τη βέλτιστη λειτουργία του εµπορευµατικού κέντρου. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί, ώστε οι ήδη υπάρχουσες κατασκευές της Α Φάσης να αξιοποιηθούν είτε ως έχουν είτε µε µικρές βελτιώσεις και να µην καταστούν άχρηστες στο νέο Master Plan καθώς και στο γεγονός ότι ο διαγωνισµός για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής βρίσκεται στο τελικό στάδιο (αναµένεται απόφαση ανάθεσης). Ως εκ τούτου οι τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι µικρής έκτασης και στοχευµένες. Το Γενικό Σχέδιο ιάταξης και Λειτουργίας θα αποτυπώνει τη βέλτιστη διάταξη των εγκαταστάσεων από λειτουργικής και οικονοµικής άποψης σε όλες τις διακριτές φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του ΕΚΘΠ. Το Γενικό Σχέδιο ιάταξης και Λειτουργίας θα αποτελείται από κείµενο και σχέδια. Στο σχετικό κείµενο, το οποίο θα βασιστεί στο υφιστάµενο σχετικό κείµενο του 2006, θα περιγράφονται τα εξής για κάθε φάση λειτουργίας: 13

20 Οι χώροι / κύριες περιοχές λειτουργίας των σχετικών εγκαταστάσεων και ο απαιτούµενος εξοπλισµός Οι ροές διακινήσεων µεταξύ των περιοχών λειτουργίας και οι διασυνδέσεις των λειτουργιών Οι λειτουργικές διαδικασίες Το σύστηµα ελέγχου και επικοινωνιών Η σιδηροδροµική υποδοµή Η σηµατοδότηση και η ηλεκτροκίνηση Η οδική υποδοµή Οι περιοχές µεταφόρτωσης και αποθήκευσης Τα κτίρια Οι Η/Μ εγκαταστάσεις Στα σχετικά σχέδια θα απεικονίζονται τα παραπάνω για όλες τις φάσεις λειτουργίας του ΕΚΘΠ. Το Παραδοτέο Α.3 της ενότητας αυτής είναι το Γενικό Σχέδιο ιάταξης και Λειτουργίας (Master Plan), περιλαµβάνει το κείµενο και τα σχετικά σχέδια και παραδίδεται 2,5 µήνες µετά την έγκριση του Παραδοτέου Α.1. A Επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους Οφέλους (ΜΚΟ) και σύνταξη της Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης (ΑΕΧΕ) Η επικαιροποίηση της Μελέτης Κόστους - Οφέλους (ΜΚΟ) για τις κατασκευές της Β φάσης του ΕΚΘΠ (και για το σενάριο λειτουργίας που θα προκύψει από το στρατηγικό και επιχειρηµατικό σχέδιο) καθώς και η σύνταξη της αντίστοιχης Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης (ΑΕΧΕ) είναι απαραίτητες, για την συγχρηµατοδότηση των έργων της Β φάσης από την ΕΕ. Κατά την επικαιροποίηση της µελέτης θα ληφθούν υπόψη τυχόν τροποποιήσεις που θα προταθούν για τα έργα της Β φάσης (µείωση ή διαφοροποίηση του αντικειµένου) τα νέα στοιχεία κόστους και χρονοδιαγράµµατος των προτεινόµενων έργων, τα επικαιροποιηµένα στοιχεία για τη διακίνηση φορτίων και οι νέες προτάσεις λειτουργίας που θα προκύψουν. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων που ενδέχεται να ανακύψουν και οι πιθανοί περιορισµοί που θα τεθούν στη συγχρηµατοδότηση του έργου από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. Τα περιεχόµενα της Μελέτης Κόστους - Οφέλους θα είναι τα εξής: 1. Επιτελική περίληψη (Executive summary), στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, στην οποία θα περιλαµβάνεται η ταυτότητα του έργου και τα κυριότερα αποτελέσµατα της µελέτης 2. Πλαίσιο και στόχοι του έργου Συνοπτική περιγραφή του έργου (τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, υποδοµή, επιδοµή, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός κλπ) Συνοπτική περιγραφή της περιοχής επιρροής 14

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 18-12-2006 Αριθµ. πρωτ. 52294/ΕΥ &ΠΤΣ3089 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα