ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (συνοδεύουν τη Συγγραφή Υποχρεώσεων) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι να προσδιοριστούν οι όροι εκπονήσεως της μελέτης του Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) του Λιμένα Θεσσαλονίκης και να περιγραφούν οι υποχρεώσεις των μελετητών και οι σχέσεις τους με τους εργοδότες. Η μελέτη του Προγραμματικού Σχεδίου «Master Plan» Λιμένα Θεσσαλονίκης θα εκπονηθεί και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο στάδια (το περιεχόμενό τους αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), όπως προβλέπονται στις «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Απρίλιος 2013, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Α ΣΤΑΔΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ όπου θα καταγράφεται η Λιμενική δραστηριότητα της τελευταίας 10ετίας και θα περιγράφονται όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, θα αναλύεται η Πολεοδομική και Χωροταξική οργάνωση εντός και εκτός ζώνης Λιμένα, θα αναφέρεται το Ανθρώπινο δυναμικό, η υφιστάμενη κατάσταση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και θα γίνεται Οικονομική αποτίμηση του Λιμένα. 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της υφιστάμενης κατάστασης του Λιμένα και οι ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του, όπου μεταξύ άλλων θα αξιολογηθεί η τεχνική επάρκεια του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης φορτίων (γερανοί, μηχανήματα κλπ.) και τα πληροφοριακά συστήματα (hardware και software) 6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του ΛΙΜΕΝΑ Τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ του 1 ου Σταδίου θα περιλαμβάνουν α) τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (με τα περιεχόμενα των παραπάνω παραγράφων 1 έως 6, β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με όλη την πραγματοποιηθείσα αλληλογραφία που απαιτήθηκε για τη σύνταξή του περιεχομένου της, γ) ΧΑΡΤΕΣ και ΣΧΕΔΙΑ Β ΣΤΑΔΙΟ 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ σε Προκαταρκτικό επίπεδο, όπου θα περιλαμβάνεται ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (με εκτίμηση της δαπάνης κατασκευής των

3 προτεινόμενων έργων) συνοδευόμενη από λεπτομερή τεκμηρίωση των προτάσεων (φάκελος εγγράφων, χάρτες και σχέδια). Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να περιληφθεί και τεκμηριωμένη πρόταση περί της αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης κυματικής διαταραχής και διείσδυσης στην Λιμενολεκάνη και Ακτομηχανική μελέτη ή διερεύνηση. 8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ σε Προκαταρκτικό επίπεδο, όπου θα περιλαμβάνεται -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της εγκεκριμένης «Κυκλοφοριακής Μελέτης του Λιμένος Θεσσαλονίκης» (2012) με λεπτομερή τεκμηρίωση (τεχνική έκθεση, χάρτες, σχέδια, έγγραφα) προτάσεων πιθανής επικαιροποίησης, αναθεώρησης ή/και τροποποίησης/συμπλήρωσης αυτής. -ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ όλων των υφιστάμενων και προτεινόμενων ΚΤΙΡΙΩΝ με κατάλληλα διαρθρωμένα κτιριολογικά προγράμματα. -ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ όλων των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΠΡΟΤΑΣΗ για τις αντίστοιχες απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 9. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 11.ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ με ανάλυση κόστους-οφέλους έργων του Master Plan, πηγές χρηματοδότησης, λειτουργικό κόστος-οφέλη, αποτελέσματα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα συμπεράσματα των ανωτέρω. 12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ (BUSINESS PLAN) με 5ετή προγραμματισμό δράσεων και οικονομικό προγραμματισμό Το Master Plan θα περιλαμβάνει, συμπληρωματικά των προηγουμένων, και τα ακόλουθα: Α) Στα κεφάλαια 5 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» και 6 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ» του Α Σταδίου: Μελέτη προβλέψεων διακίνησης φορτίων και επιβατών στρατηγική θέση λιμένα στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Ενδοχώρα και προχώρα λιμένα Λιμενικός Ανταγωνισμός Προοπτικές ανάπτυξης (δυνατότητες απειλές) Προβλέψεις διακίνησης φορτίων 25/ετίας ανά κατηγορία (Εμπορευματοκιβώτια, χύδην φορτία [μεταλλεύματα, scrap, σιτηρά, κλπ), γενικά φορτία, σωληνώσεις, Ro-Ro] και επιβατών (κρουαζιέρα, κλπ.) Ζήτηση: (Μέθοδοι προβλέψεων ζήτησης: μακροοικονομικοί άλλοι) - Σενάρια

4 Προσφορά: προσφερόμενη χωρητικότητα (capacity) (κρηπιδώματος, γερανών, αποθήκευσης) Ανάλυση ευαισθησίας Ανάλυση κινδύνου. Προτεινόμενος στρατηγικός σχεδιασμός αύξησης χωρητικότητας. Οι προβλέψεις που υπάρχουν στα διαθέσιμα στοιχεία και μελέτες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απαιτούν αναθεώρηση λόγω της σημαντικής μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις προβλέψεις μπορούν να ληφθούν υπόψη: - Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών την προγραμματική περίοδο , η βελτίωση των σιδηροδρόμων και οι επιπτώσεις στο Λιμένα Θεσσαλονίκης - Οι εξελίξεις στις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και η ενδεχόμενη επιλογή λιμένων από αυτές - Η Δρομολόγηση νέας γενιάς πλοίων με συνέπεια την αύξηση του μεγέθους των πλοίων σε τροφοδοτικές γραμμές - Εξελίξεις στον λιμενικό ανταγωνισμό της περιοχής. Β) Στο κεφάλαιο 12 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ (Business Plan)» του Β Σταδίου: Το πενταετές Business Plan θα στηρίζεται και θα εξειδικεύει το Στρατηγικό Σχέδιο με προγραμματισμό εξαμήνου και έναρξη την 1/1/ Βασικές Παραδοχές για τα έσοδα κάθε έτους (σενάρια) Ετήσια διακίνηση ανά κατηγορία φορτίου και κέντρου κόστους εσόδων (ΣΕΜΠΟ, Συμβατικός Λιμένας, Επιβατικός Λιμένας, Εκμετάλλευση Χώρων και άλλες δραστηριότητες) Ετήσια ανάλυση φορτίων σε εγχώρια, διαμετακόμισης (in transit, χερσαία μεταφορά σε χώρες εκτός Ελλάδας) και μεταφόρτωσης (transshipment) Κατανομή εσόδων ανά είδος προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως υπηρεσίες στο πλοίο (φορτοεκφόρτωση πλοίου), υπηρεσίες στο φορτίο (παραλαβή / παράδοση σε χερσαία μεταφορικά μέσα, αποθήκευση), λοιπές υπηρεσίες, εκμετάλλευση χώρων Τιμολογιακή πολιτική ανά έτος

5 2. Βασικές Παραδοχές για τα έξοδα κάθε έτους (έξοδα συντήρησης, έξοδα ασφάλισης, έξοδα λειτουργίας, έξοδα συμβούλων κ.α.). Βασικές παραδοχές για τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. 3. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις. 4. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες σε ετήσια βάση: Ετήσια Απόδοση Έργου, Επένδυσης και Μετοχικού Κεφαλαίου (Return On Assets, Return On Ιnvestment, Return On Equity) Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας του Έργου (Project Internal Rate of Return) Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας Μετοχικού Κεφαλαίου (Εquity Internal Rate of Return) Δείκτες Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων Μέσο σταθμισμένο κόστος Δανειακών κεφαλαίων (weighted average cost of debt) και Μέσο Σταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου (weighted average cost of capital). 5. Ανάλυση ευαισθησίας 6. Ανάλυση κινδύνου. Οι παραπάνω απαιτήσεις αναφέρονται ενδεικτικά και το χρηματοοικονομικό μοντέλο θα πρέπει να αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Γ) Στα κεφάλαια 5 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» του Α Σταδίου και 9 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» του Β Σταδίου: Σχέση και σύνδεση του Λιμένα με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα: - Ιστορικό κέντρο κτήρια χρήσεις - Χρήση κτηρίου Επιβατικού Σταθμού Ζώνη 1ου και 2ου προβλήτα πάρκινγκ - Περιοχή πρώην βυρσοδεψείων ρυμοτομία πολεοδομία - Είσοδος τρένου στο λιμένα (εναλλακτική της πύλης 11) από την πύλη 16. Επίσης, στα πλαίσια εκπόνησης του Master Plan του Λιμένα Θεσσαλονίκης, θα γίνουν τα παρακάτω: Θα ενσωματωθούν οι απαιτήσεις της Α.Π. οικ / Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και τα απαιτούμενα έργα σύμφωνα με την Α.Ε.Π.Ο.

6 Θα παρακολουθείται η συμβατότητα του Master Plan με την Α.Ε.Π.Ο. Θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες και τεύχη (φάκελος έργου, τεχνικές προδιαγραφές) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ με την ενσωμάτωση σε αυτήν των έργων που θα ενταχθούν στο Master Plan και Θα γίνει η επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Απρίλιος 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός MSc, ΜΒΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ Πολιτικός Μηχανικός MSc. ΣΑΒ. ΣΙΣΜΑΝΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

: Α.Ν. Παπαδόπολης-Δετζώρτζης Π.Ε. Πολ. Μηχ. δ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-406.41.55 TELEFAX : 210-419.10.37

: Α.Ν. Παπαδόπολης-Δετζώρτζης Π.Ε. Πολ. Μηχ. δ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-406.41.55 TELEFAX : 210-419.10.37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/16/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα A : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4461 4462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2018. Σεπτέμβριος 2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2018. Σεπτέμβριος 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2018 Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1 Στρατηγική - Όραμα Σελ. 3 2 Επιχειρηματικές μονάδες Επισκόπηση ιστορικών στοιχείων Σελ. 5 3 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθύνων σύμβουλος : ΖΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ντρια Ανθρώπινου δυναμικού: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 2 ης Φάσης. 2 η Υποβολή

Έκθεση 2 ης Φάσης. 2 η Υποβολή Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 2012-2016 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύριοι στόχοι του προγράμματός μας....4 2012-2016 Επενδυτικό Πρόγραμμα Ολπ Α.Ε.....5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Οδηγός υλοποίησης Οκτώβριος 2014 -ΤιείναιΣ ΙΤ; - Θεσµικό πλαίσιο Σ ΙΤ 2 Τι είναι Σ ΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «O ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΜΟΥΛΟΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα