: :00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": .. -123 9-2-12 14:00"

Transcript

1 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ/ΠΑ

2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΟΥ Τηλ. (εσωτ.): 5043 Φ.831/Α.467 Σ.120 εκέλεια, 27 Iαν. 12 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού υπ αριθµ. 01/2012 για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων της ΑΕ-123 ΠΤΕ ΣΤΥΑ - ΚΕΠΑ ΣΠΑ υπό την αίρεση µη ολοκλήρωσης σχετικού διαγωνισµού της ΥΠ/ΠΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Έχοντας υπόψη: των Ε». α. Το Ν 721/70( ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονοµικής Μέριµνας και Λογιστικού β. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. γ. Το Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». δ. Το Π.. 118/07(ΦΕΚ150/Α/07) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». ε. Τη Φ.800/133/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β/2300/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας κλπ.» στ. ΣΗΜΑ R231045Z/IAN12/ ΑΕ/Γ2 2. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε.. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ EΥΡΩ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΕ-123 ΠΤΕ-ΣΤΥΑ ΚΕΠΑ ΣΠΑ 3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι ποσού ευρώ εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00 ), συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ και κρατήσεων. 4. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι την ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00.

3 5. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στη Κεντρική Γραµµατεία της 123 ΠΤΕ Αεροπορική Βάση (Α/Β) εκέλειας (Τατόι) ΣΤΓ 1010 ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Για την είσοδο ατο Αεροδρόµιο εκελείας απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 7. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι στις ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 8. Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους διενέργειας του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας : τηλ αρµόδιος Υπσγος (Ο) Πανταζή ανάη. 9. Για πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτηµα «Γ» της ιακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού : Υπσγο (ΤΜΑ) Παραρά Νικόλαο τηλ Ακριβές Αντίγραφο Σγος (ΑΤΜ) Αν.Νικολοπούλου Σµχος (Ι) Κων/νος Σεβαστάτος ΕΟΥ ΚΤΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 123 ΠΤΕ/ΟΙΚ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 123ΠΤΕ/ΟΙΚ ΑΕ/Γ2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «B» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Γ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

4 Α-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στην Υπ Αρίθµ. 01/12 ιακήρυξη 123ΠΤΕ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ εκέλεια, 27 Ιαν. 12 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Περιοδική εκτέλεση εργασιών καθαριότητας χώρων για κάλυψη αναγκών ΑΕ-123 ΠΤΕ-ΣΤΥΑ ΚΕΠΑ-ΣΠΑ. CPV (ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παραρτήµατος «Γ») Η Μονάδα έχει δικαίωµα αυξοµείωσης των εργασιών σε ποσοστό 50% υπό την αίρεση µη ολοκλήρωσης σχετικού διαγωνισµού της ΥΠ/ΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ % Η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά ΑΕ-123 ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ Εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00) ΕΥΡΩ ( Συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ & Κρατήσεων ) ΕΦ Τρείς (3) µήνες αρχοµένης από 1 η Μαρτίου 12 υπό την αίρεση µη ολοκλήρωσης σχετικού διαγωνισµού της ΥΠ/ΠΑ Στους χώρους που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ». 6,144 % (οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της προσφοράς) Ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος, από το Ν. 2198/94, φόρος εισοδήµατος 8% Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ιακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του Παραρτήµατος «Γ». Ακριβές Αντίγραφο Υπσγος (Ο) Πανταζή ανάη Σγος (ΑΤΜ) Νικολοπούλου Αν. ΕΟΥ Β 1

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στην Υπ Αρίθµ. 01/12 ιακήρυξη 123 ΠΤΕ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ εκέλεια, 27 Ιαν 2012 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ Ε Ρ Ο Σ Α : Η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας, έχει σκοπό την ανάδειξη εργολήπτη για την περιοδική εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των χώρων της ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ για διάρκεια τριών (3) µηνών από υπογραφής της σχετικής σύµβασης και υπό την αίρεση µη ολοκλήρωσης σχετικής σύµβασης της ΥΠ/ΠΑ. 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισµοί. δ. Κοινοπραξίες εργοληπτών. που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "εργολήπτης " αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό ευρώ των εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των νόµιµων κρατήσεων και η πληρωµή θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο: α. Εξόφληση 100% του τιµήµατος, µηνιαία, µετά την οριστική εκτέλεση των εργασιών, µέσω ηµόσιου Στρατιωτικού Ταµείου µε έκδοση ισόποσου Χρηµατικού Εντάλµατος (Χ.Ε.). Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/07). β. Ειδικότερα ανά µήνα, συντάσσεται από αρµόδια Επιτροπή των Μονάδων Πρωτόκολλο για την ποιοτική ποσοτική και καλή εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας στους υπό καθαριότητα χώρους των Μονάδων από το συνεργείο του µειοδότη. Επισηµαίνεται ότι για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και πληρωµή του προµηθευτή, στο Πρωτόκολλο δεν αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικά µε έκπτωση που αφορά την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. Β-2

6 γ. Με οριστική εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας, συνοδεία των ανωτέρω Πρωτοκόλλων και δικαιολογητικών πληρωµής συντάσσεται από το Τµήµα Οικονοµικού της 123ΠΤΕ λογαριασµός ο οποίος αποστέλλεται στο ΕΛ Α/ΑΘ. για έλεγχο. Με πέρας του ελέγχου εκδίδεται ισόποσο Χρηµατικό Ένταλµα από το ηµόσιο Ταµείο για την πληρωµή του εργολήπτη. 3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την επόµενη της υποβολής, του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει, από τον προµηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας. 4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο, όπως : α. Πρωτόκολλο ποιοτικής ποσοτικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών. β. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (επί πιστώσει). γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας «Για είσπραξη χρηµάτων». δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας του εργολήπτη, ως προς την εµπρόθεσµη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών του απασχολούµενου στον καθαρισµό των χώρων προσωπικού του. 5. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των εξήντα (60) ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: α. Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. β. Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 7. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα. Ο εργολήπτης βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, καθώς και µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. Β-3

7 8. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο εργολήπτης υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα θέµατα κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.. 118/ Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών : Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα των Μονάδων ως το Παράρτηµα «Γ» και για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από υπογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) µήνα υπό την αίρεση µη ολοκλήρωσης σχετικής σύµβασης της ΥΠ/ΠΑ. 10. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών : Οι προσφορές πρέπει : α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. β. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. γ. Προσφορές για µέρος των λειτουργικών απαιτήσεων που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. δ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισµού. ε. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. στ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι µονογραµµένα, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. ζ. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) ΙΑΚΗΡΥΞΗ Υπ αριθµ. 01/2012 Β-4

8 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ Πίνακα περιεχοµένων µε συνεχή αρίθµηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3.). A. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : Α.1. Φάκελος που θα περιλαµβάνει : α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986(ΦΕΚΑ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται : (1) Τα στοιχεία του διαγωνισµού. (2) Να αναφέρουν ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήµατα : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, απάτη, δωροδοκία, ενεργητική διαφθορά, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, ψευδορκία, εκβίαση, δόλια χρεοκοπία, πλαστογραφία. (3) Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. τους. (4) Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις (5) Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. (6) Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. (7) Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (8) Ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007. (9) Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. (10) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση του άρθρου 66 του Ν 1400/73 και ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους Αξιωµατικούς, για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία τους. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π 118/07). Β-5

9 γ. Αποδοχή των κατωτέρω όρων του συνηµµένου υποδείγµατος (η συµπλήρωση είναι υποχρεωτική), ήλωση Αποδοχής Όρων ιακήρυξης Ισχύς Προσφοράς Α.2. Φάκελος 11. Ο φάκελος αυτός θα αναγράφει εξωτερικά την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ο οποίος θα περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις Λειτουργικές Απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Γ». Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης: α. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση µε τις λειτουργικές απαιτήσεις και τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. β. Περιγραφή του απασχολούµενου προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, αναφορά στον αριθµό του και στις ώρες απασχόλησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Γ», ώστε να επιτευχθεί αντικειµενική αξιολόγηση. γ. Πιστοποίηση της εταιρείας καθαρισµού µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO : 9001, ή ισοδύναµο, που να ισχύει κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού. Επίσης, σε περίπτωση κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανανεώσει το σχετικό πιστοποιητικό, εφόσον αυτό λήξει κατά τη διάρκεια της σύµβασης. δ. Πλήρη και αναλυτικό κατάλογο µε τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τα απορρυπαντικά και λοιπά είδη καθαριότητας που θα χρησιµοποιθούν, αναφέροντας τη χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής. Τα υλικά καθαριότητας θα πρέπει να είναι κατάλληλα κατά περίπτωση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλή καθαριότητα, να µην αναδύουν δυσοσµίες, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία και να µην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της Μονάδας. ε. Αποδεικτικά πιστοποίησης κατά ISO των εταιρειών κατασκευής των ειδών καθαριότητας, καθώς και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ότι τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί από το Γενικό Χηµείο του Κράτους και κατασκευάζονται σε εγκεκριµένα εργαστήρια. Επισηµαίνεται ότι στην συσκευασία των υλικών καθαριότητας πρέπει να αναγράφονται η χηµική σύσταση αυτών και ο αριθµός έγκρισης από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Α.3 Φάκελος 12. Ο φάκελος αυτός θα αναγράφει εξωτερικά την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, µέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαµβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά µε: α. Την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη µίσθωσης του συνεργείου καθαριότητας (κόστος εργασίας, µισθοί κλπ) του µειοδότη, το κόστος των χρησιµοποιούµενων ειδών καθαριότητας υγρών και στερεών όπως αναγράφονται στο Παράρτηµα «Γ» παρόντος, τα πάσης φύσεως έξοδα µεταφοράς του προσωπικού καθώς και του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού και Β-6

10 των ειδών καθαριότητας και υγιεινής από το χώρο του προµηθευτή στους υπό καθαριότητα χώρους της ΑΕ ΠΤΕ ΣΤΥΑ ΚΕΠΑ - ΣΠΑ β. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι εργασίες. γ. Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. δ. Η ανάλυση της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. ε. Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελάχιστου νοµίµου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Εργατική Νοµοθεσία. Μ Ε Ρ Ο Σ Β. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 14. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 15. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού στο µειοδότη µπορεί να γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. β. Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από τη Μονάδα. Ο φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. ε. Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. στ. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). 17. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και Β-7

11 δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αυτήν και τα οποία είναι τα εξής : α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω προβλεπόµενης έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τα αδικήµατα της παραγράφου Α1 ανωτέρω. β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µονό για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 18. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). 19. Εάν ο προς τον η κατακύρωση µειοδότης, δεν υποβάλει εντός του ανωτέρω χρόνου των είκοσι (20) ηµερών το φάκελο των δικαιολογητικών, ή τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες και η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής. 20. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή της Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών κατά το διάστηµα των τριών (3) µηνών υπό την αίρεση µη ολοκλήρωσης σχετικού διαγωνισµού της ΥΠ/ΠΑ, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.. 118/2007. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Β-8

12 Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή ιαιτητικής Απόφασης (.Α.), τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεούται να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο έγκαιρα και εµπρόθεσµα. 23. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόµενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισµό και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει. 24. Τα µέσα (εργαλεία µηχανήµατα) και τα είδη καθαριότητας (απορρυπαντικά, καθαριστικά, κλπ) βαρύνουν τον Ανάδοχο. 25. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζηµίας, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Είναι δε υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας, φθοράς ή βλάβης που τυχόν προκληθεί. 26. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας των εργαζοµένων του, του προσωπικού της Υπηρεσίας και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου. 27. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του ή άλλων φορέων. 28. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα είναι εξειδικευµένο και υγιές, θα φέρει οµοιόµορφη και καθαρή στολή εργασίας, ατοµική κάρτα µε το ονοµατεπώνυµό του, θα υπόκειται σε έλεγχο αποσκευών κατά την είσοδο έξοδο από τους χώρους εργασίας και θα είναι δεκτικό σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του γίνουν. 29. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ 30. Ο εργολήπτης υποχρεούται στην περιοδική εκτέλεση εργασιών καθαριότητας καθ όλη τη διάρκεια της τρίµηνης υπογραφείσας σύµβασης. Οι εργασίες καθαριότητας θα εκτελούνται στους χώρους της ΑΕ ΠΤΕ ΣΤΥΑ ΚΕΠΑ - ΣΠΑ όπως αναγράφονται στο Παράρτηµα «Γ» παρόντος. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας αρµόδια Επιτροπή θα προβαίνει ανά µήνα, στη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών. Το τιµολόγιο θα εκδοθεί µηνιαία µε πέρας των συµβατικών υποχρεώσεων ανά µήνα επί πιστώσει για λογαριασµό της Μονάδας. 31. Σε περίπτωση που οι εκτελούµενες εργασίες δεν εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. 32. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος εκτέλεσης αυτών. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει Β-9

13 εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ηµερών από τότε που συνέβησαν. 33. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας. 34. Επισηµαίνεται ότι κατά την περίοδο που η ΣΤΥΑ παραµένει κλειστή (π.χ. περίοδο εορτών Χριστουγέννων ) θα παρέχονται υπηρεσίες καθαρισµού µόνο όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες από την Υπηρεσία και ο εργοδότης θα αµειφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω προβλεπόµενα περί πληρωµών, για τη συγκεκριµένη εργασία. Το δε κόστος των υπόψη εργασιών θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης εργολήπτη και Υπηρεσίας. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 35. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό και κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, µπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.. 118/2007, που υποβάλλονται από το µειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 37. Η επιλογή του και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Μονάδας, µετά από εισήγηση της Επιτροπής ιενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισµού. 38. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος της παρούσας διακήρυξης. εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 39. Προµηθευτής πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και από κάθε δικαίωµα πoυ απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Π 118/07 συνέπειες, µετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου οργάνου. 40. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του Π 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Β-10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

14 41. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Τα ποσά των εγγυήσεων θα δίνονται σε ευρώ. 42. Ο εργολήπτης στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο καθαριότητας των χώρων του διαγωνισµού, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών που κατακυρώθηκαν σ' αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) µήνες τουλάχιστον. 43. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π..118/2007. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης επισυνάπτονται στην παρούσα. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 44. Οι οικονοµικές προσφορές (τιµές) πρέπει να δοθούν σε ευρώ χωρίς όρο αναπροσαρµογής, αναθεωρήσεις ή αυξοµειώσεις τους. 45. Ο εργολήπτης υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή ζηµίας που θα προκληθεί κατά ή από την εκτέλεση του καθαρισµού στο κτίριο, στις εγκαταστάσεις, στα κινητά υπάρχοντα υλικά και µηχανήµατα της Υπηρεσίας, στο προσωπικό της Π.Α. και σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και στο δικό του προσωπικό που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση του καθαρισµού. Σε περίπτωση υλικής ζηµίας, εκτός από την υποχρέωση του εργολήπτη για άµεση αποκατάσταση της, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να του επιβάλει πρόστιµο ισόποσο της αξίας της ζηµιάς. 46. Σε περίπτωση που από τις κατατεθείσες Τεχνικές προσφορές λείπουν δικαιολογητικά τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας, θεωρούνται επουσιώδη, θα δίνεται τριήµερη προθεσµία στους συµµετέχοντες προκειµένου να τα προσκοµίσουν. 47. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ. 49. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τη Μονάδα. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας. Σγος (ΑΤΜ) Νικολοπούλου Αν. Ακριβές Αντίγραφο Υπσγος (Ο) Πανταζή ανάη ΕΟΥ

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Βιοµηχανικών Αερίων Yπ αριθµ. 1/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.919 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 14-02-2014 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

141/17-08-2010). 163/04-09-2009).

141/17-08-2010). 163/04-09-2009). ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 4/14 για την Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού (Παντελόνι Θερινό Εξόδου) Φύλλα ιακήρυξης : 43 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα