SCT71800S1. EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató"

Transcript

1 SCT71800S1 EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 26

2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΘΌΡΥΒΟΙ ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας. Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Περιβαλλοντικές πληροφορίες Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

3 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομέ νων των συμβουλών και των προειδο ποιήσεών του. Για την αποφυγή περιτ τών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημα ντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρί ζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παρα μένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφάλεια. Για την ασφάλεια της ζωής και της πε ριουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυ τών των οδηγιών χρήσης επειδή ο κατα σκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν από παραλείψεις. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανο μένων των παιδιών) με μειωμένη σω ματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλει ψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδη γίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευα σίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευ σης μέσα στη συσκευή παιδιών που παίζουν. Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μα γνητικά λάστιχα πόρτας, θα αντικατα στήσει μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα ή το καπάκι, μην παραλείψετε να καταστρέψετε το μάν δαλο προτού απορρίψετε την παλαιά συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα απο τρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα για παιδιά. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή. Η συσκευή προορίζεται για φύλαξη τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός συνηθισμένου νοικοκυριού και παρό μοιων εφαρμογών, όπως: οι χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα ερ γασιακά περιβάλλοντα, οι αγροικίες και οι πελάτες σε ξενο δοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά πε ριβάλλοντα, τα περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (για ύπνο και πρωινό), η συλλογική εστίαση και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συ σκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώ ματος. Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυ τό από τον κατασκευαστή. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντι κής συμβατότητας, το οποίο, ωστόσο, είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού υγρού.

4 4 Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυ κτικού υγρού: αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυ τού του προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύ κλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή κινδύνων, η αντικατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδο σίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο αντι πρόσωπο ή από καταρτισμένο προσωπικό σέρβις. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέ πει να επιμηκύνεται. 2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην υποστεί ζημιά το φις τροφοδο σίας στο πίσω μέρος της συ σκευής. Εάν το φις τροφοδοσίας συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχε ται να υπερθερμανθεί και να προ καλέσει πυρκαγιά. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας της συ σκευής. 4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδο σίας. 5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλα ρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρό κλησης πυρκαγιάς. 6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησι μοποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα του εσωτερικού φωτι σμού (εάν προβλέπεται). Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέχετε κατά τη μεταφορά της. Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικεί μενα στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυοπαγήματα. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή (εάν προβλέπο 1. νται) είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού, επιλεγμένοι για χρήση μόνο σε οικια κές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλοι για φωτισμό οικιακών χώρων. 1.3 Καθημερινή χρήση Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν. Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας σε επαφή με την έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα. (Εάν η συσκευή είναι Frost Free.) Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται και πάλι αφού απο ψυχθούν. Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για κατε ψυγμένα τρόφιμα. Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των παρα σκευαστών της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες. Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας ζημιές στη συ σκευή. Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπο ρεί να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή. 1.4 Φροντίδα και καθαρισμός Πριν από τη συντήρηση, απενεργο ποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλ λικά αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμε να για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύ στρα. Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε την αποστράγγι ση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμέ νη, θα συσσωρεύεται νερό στο κάτω μέρος της συσκευής.

5 1.5 Εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σέρβις Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις οδη γίες που δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαι τούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από επαγγελμα τία ηλεκτρολόγο ή άλλο ειδικό. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επι σκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέν τρα Σέρβις, ενώ θα πρέπει να χρησι μοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτι κά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξ τε αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος όπου αγοράσατε τη συ σκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φυλάξ τε τη συσκευασία. Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχι στον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει και πάλι στο συμπιεστή. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλο φορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρ μανση. Για την επίτευξη επαρκούς κυ κλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχε τικές οδηγίες της εγκατάστασης. Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συ σκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε τοίχο για την αποφυγή επαφής ή πια σίματος με ζεστά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και της πιθανότητας εγκαύματος. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρ νους. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρό σβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση της συσκευής. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύν δεση νερού). 1.7 Προστασία του περιβάλλοντος Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέ ρια τα οποία μπορούν να προκα λέσουν ζημιά στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύκλωμα ψυκτι κού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η συσκευή δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συ σκευή θα πρέπει να απορρίπτε ται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που θα λάβετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότη τας. Τα υλικά που χρησιμοποιού νται σε αυτή τη συσκευή και ση εί μειώνονται με το σύμβολο ναι ανακυκλώσιμα. 2. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ Κουμπί ON/OFF συσκευής 2 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυ γείου Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυ γείου 4 Κουμπί Mode

6 6 5 Κουμπί OK 6 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας κατα ψύκτη 7 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας κα ταψύκτη 8 Οθόνη Μπορείτε να αλλάξετε τον προκαθορι σμένο ήχο των κουμπιών σε έναν πιο ηχηρό, πατώντας μαζί το κουμπί Mode και το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας για μερικά δευτερόλεπτα. Η αλλαγή είναι αναστρέψιμη. 2.3 Απενεργοποίηση 2.1 Οθόνη 1 2 ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερ μοκρασίας». 4. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "demo" στην οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ...». 5. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανί ζουν την καθορισμένη προεπιλεγμέ νη θερμοκρασία. Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας». 3 4 Off COOL MATIC FROST MATIC min Ένδειξη θαλάμου ψυγείου 2 Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου και ένδειξη χρονοδιακόπτη 3 Ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου 4 Λειτουργία COOLMATIC 5 Λειτουργία διακοπών 6 Λειτουργία FROSTMATIC 7 Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη 8 Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη 9 Ένδειξη συναγερμού 10 Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά 11 Λειτουργία Minute Minder 12 Λειτουργία DYNAMICAIR 2.2 Ενεργοποίηση της συσκευής Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακο λουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. 2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF της συ σκευής, εάν η οθόνη είναι σβηστή. 3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ο ηχητικός συναγερμός. Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγα ση του συναγερμού, ανατρέξτε στην Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5 δευ τερόλεπτα. 2. Η οθόνη σβήνει. 3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. 2.4 Απενεργοποίηση του ψυγείου Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου και η ένδειξη θαλάμου ψυγείου ανα βοσβήνουν. Στην ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου εμφανίζονται παύλες. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίη σης ψυγείου. 2.5 Ενεργοποίηση του ψυγείου Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο: 1. Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας ψυγείου. Ή: 1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργο ποίησης ψυγείου. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση.

7 Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου σβήνει. Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας» Ρύθμισης θερμοκρασίας Η καθορισμένη θερμοκρασία του ψυ γείου και του καταψύκτη μπορούν να τροποποιηθούν πιέζοντας τους ρυθμι στές θερμοκρασίας. Καθορισμένη προεπιλεγμένη θερμοκρα σία: +5 C για το ψυγείο -18 C για τον καταψύκτη Η συσκευή ενεργοποιεί μια λειτουργία που παρέχει τη δυνατότητα βελτιστο ποίησης της συντήρησης τροφίμων και της κατανάλωσης ενέργειας. Η λειτουργία αυτή εγγυάται τη μέγιστη αθόρυβη λειτουργία της συσκευής. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την καθορισμένη θερμοκρασία. Η καθορισμένη θερμοκρασία θα επιτευ χθεί εντός 24 ωρών. Η καθορισμένη θερμοκρασία πα ραμένει αποθηκευμένη ακόμα και μετά από διακοπή ρεύματος. 2.7 Λειτουργία Minute Minder Η λειτουργία Minute Minder μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερ μού σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπο ρεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν μια συνταγή απαιτεί την ψύξη ενός μίγματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή όταν απαιτείται υπενθύμιση για μπου κάλια που βρίσκονται στην κατάψυξη για γρήγορη ψύξη. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder. Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο κα θορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λί γα δευτερόλεπτα. 2. Πιέστε το κουμπί ρύθμισης του χρο νοδιακόπτη για να αλλάξετε τον κα θορισμένο χρόνο από 1 έως 90 λε πτά. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη Minute Minder. Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβο σβήνει (min). Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης: 1. Αφαιρέστε κάποια μπουκάλια που μπορεί να βρίσκονται στο θάλαμο του καταψύκτη. 2. Πιέστε το κουμπί OK για να διακόψε τε τον ήχο και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λει τουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρ κεια της αντίστροφης μέτρησης: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη Minute Minder σβήνει. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, κα θώς και στο τέλος, πιέζοντας το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ή το κουμπί αύ ξησης θερμοκρασίας Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά Για να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίησή τους, επιλέξτε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. 2. Αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. 3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά σβήνει.

8 Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του θα λάμου κατάψυξης (π.χ. λόγω προηγού μενης διακοπής ρεύματος) υποδηλώνεται από τα εξής: αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερ μού και θερμοκρασίας καταψύκτη ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός. Για τη σίγαση του συναγερμού: 1. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί. 2. Ο ηχητικός συναγερμός απενεργο ποιείται. 3. Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύ κτη εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύ χθηκε. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξα νά η καθορισμένη θερμοκρασία. 4. Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι φυσιολογικές συνθήκες. Μετά τη σίγαση του συναγερμού, η ένδει ξη συναγερμού απενεργοποιείται Συναγερμός ανοιχτής πόρτας Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μερι κά λεπτά, ακούγεται ένας ηχητικός συν αγερμός. Ο συναγερμός ανοιχτής πόρ τας υποδεικνύεται από τα εξής: Αναβοσβήνει η λυχνία συναγερμού Ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κα νονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η πόρτα), ο συναγερμός απενεργοποιείται. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί Λειτουργία COOLMATIC Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων, για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, συστήνεται η ενεργο ποίηση της λειτουργίας COOLMATIC για την πιο γρήγορη ψύχρανση των προϊό ντων και την αποφυγή θέρμανσης των υπόλοιπων τροφίμων που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη COOLMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη COOLMATIC. Η λειτουργία COOLMATIC απενεργο ποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από την αυτόματη διακοπή της: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη COOLMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει. Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας διαφορετική θερμο κρασία για το ψυγείο Λειτουργία διακοπών Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δια τηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο διά στημα, χωρίς να σχηματίζονται δυσάρε στες οσμές. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λει τουργία διακοπών, ο θάλαμος του ψυγείου πρέπει να είναι άδειος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών. Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου εμφανίζει την καθορισμένη θερμο κρασία. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη διακοπών. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη διακοπών σβήνει. 1. Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας διαφορετική θερμο κρασία για το ψυγείο.

9 2.13 Λειτουργία FROSTMATIC Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη FROSTMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη FROSTMATIC. Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά από 52 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από την αυτόματη διακοπή της: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη FROSTMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη FROSTMATIC σβήνει. Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας μια διαφορετική ρύθ μιση θερμοκρασίας για τον κατα ψύκτη. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη DYNAMICAIR. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη DYNAMICAIR. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη DYNAMICAIR. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη DYNAMICAIR σβήνει. 1. Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί αυτόματα, η ένδειξη DYNAMICAIR δεν εμφανίζεται (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθη μερινή χρήση»). Η ενεργοποίηση της λειτουργίας DYNAMICAIR αυξάνει την κατα νάλωση ενέργειας Λειτουργία DYNAMICAIR Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ 3.1 Καθάρισμα του εσωτερικού Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά του και νούργιου προϊόντος και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα πάντα καλά. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντι κά ή σκόνες που χαράσσουν, κα θότι θα καταστρέψουν το φινίρι σμα. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «demo» στην οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε κατάστα ση επίδειξης: ανατρέξτε στην ενότητα «ΤI NA KANETE AN...». 3.2 Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλλη λος για την κατάψυξη φρέσκων τροφί μων, καθώς και για τη μακροχρόνια απο θήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων βαθιάς κατάψυξης. Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FROSTMATIC τουλάχιστον 24 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θά λαμο κατάψυξης. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη στο θάλαμο FROSTMATIC. Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζε

10 10 ται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι κών, μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσω τερικό της συσκευής. Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέ πει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς κατάψυξη. 3.3 Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για του λάχιστον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμί σεις. Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα συρτάρια και τα καλάθια από τη συσκευή και τοποθετήστε τα τρόφιμα επάνω στα ράφια ψύξης για την επίτευξη της βέλτι στης απόδοσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν υπερβαίνουν το όριο φορτίου που αναγράφεται στην πλευρά του άνω τμήματος (όπου ισχύει) Σε περίπτωση κατά λάθος από ψυξης, για παράδειγμα σε περί πτωση διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισ σότερο από την τιμή που ανα γράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος ανόδου", τα αποψυγμέ να τρόφιμα πρέπει να καταναλω θούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να κα ταψυχθούν και πάλι (μετά την ψύξη). 3.4 Ξεπάγωμα Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνο νται στο θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρα σία δωματίου, ανάλογα το διαθέσιμο χρόνο ξεπαγώματος. Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύο νται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτή την περί πτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότε ρο. 3.5 Παγάκια Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν ή περισσότερους δίσκους για να παρασκευάζετε παγάκια. Γεμίστε αυτούς τους δίσκους με νερό και στη συνέχεια βάλτε τους στον καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για την αφαίρεση των δίσκων από τον καταψύκτη. 3.6 Παγοκύστες Μαζί με τον καταψύκτη παρέχονται μία ή περισσότερες παγοκύστες. Οι παγοκύ στες αυξάνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύ ματος ή βλάβης. 3.7 Ένδειξη θερμοκρασίας Η συσκευή αυτή πωλείται στη Γαλλία. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα αυτή, πρέπει να παρέχεται με μια ειδική διάταξη (βλ. εικόνα) τοποθετημέ νη στον κάτω θάλαμο του ψυ γείου για να υποδεικνύει την πιο κρύα ζώνη του.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μετακινούμενα ράφια A Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδια σμένα με μια σειρά στηριγμάτων ώστε να είναι δυνατή η κατ' επιλογή τοποθέτηση των ραφιών. Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, τα μισά μπροστινά ράφια μπορούν να τοπο θετηθούν κάτω από τα πίσω ράφια. B 3.9 Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας θών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη. Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συ σκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγε 3.10 Τοποθέτηση της συρόμενης θήκης Η συρόμενη θήκη μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά ύψη. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προ σαρμογές, κάντε τα εξής: 1. ανυψώστε το ράφι με τη συρόμενη θήκη προς τα επάνω για να βγεί από τα στηρίγματα της πόρτας 2. βγάλτε το στήριγμα συγκράτησης από τον οδηγό κάτω από το ράφι 3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά για να τοποθετή σετε τη συρόμενη θήκη σε διαφορετι κό ύψος.

12 DYNAMICAIR Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει μια διά ταξη που επιτρέπει την ταχεία ψύξη των τροφίμων και την πιο ομοιόμορφη κατα νομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αυτή η διάταξη ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται, π.χ. για γρήγορη ανά κτηση της θερμοκρασίας μετά από άνοιγ μα της πόρτας ή όταν η θερμοκρασία πε ριβάλλοντος είναι υψηλή. Όταν απαιτείται, μπορείτε να ενεργοποιή σετε τη διάταξη και χειροκίνητα (ανατρέξ τε στην ενότητα «Λειτουργία DYNAMICAIR»). Η διάταξη DYNAMICAIR απενεργοποιεί ται όταν είναι ανοιχτή η πόρτα και επα νεκκινείται αμέσως με το κλείσιμο της πόρτας. 4. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ 4.1 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος εί ναι υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και η συσκευή είναι εντελώς φορτωμένη, ο συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστή ρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι επομέ νως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέρ γειας. 4.2 Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα: μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους 4.3 Συμβουλές ψύξης Χρήσιμες συμβουλές: Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστι κές σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών. Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέ ρες το πολύ. Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κ.λπ.: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπο ρούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι. Φρούτα και λαχανικά αυτά θα πρέπει να πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχε ται(ονται). Ο χυμός λεμονιού μπορεί να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου αν έρθει σε επαφή μαζί τους.

13 Συνεπώς, συνιστάται να φυλάσσετε τα εσπεριδοειδή σε ξεχωριστά δοχεία. Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να το ποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον αέρα. Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι τα πωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα. Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευα σμένα, πρέπει να διατηρούνται στο ψυ γείο. 4.4 Συμβουλές κατάψυξης Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύε στε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυ ξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές: η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων; η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πε ριόδου δε θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για κατάψυξη; καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφι μα; αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές με ρίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης κατάψυξή του και το μετα γενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαι τούμενης ποσότητας; τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζε τε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς; μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13 κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να απο τρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων; τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται κα λύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυ νατή διάρκεια αποθήκευσης των τρο φίμων; οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέ σως μετά την έξοδό τους από την κα τάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο; είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερο μηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να μπορείτε να συνάγετε το χρό νο αποθήκευσης; 4.5 Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Για να έχετε την καλύτερη δυνατή από δοση της συσκευής αυτής: ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατά στημα αγοράς τους, εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή με ταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το κατάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη, μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο, μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώ νονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά, μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευ σης που υποδεικνύεται από τους πα ρασκευαστές των τροφίμων. 5. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη συ σκευή από την πρίζα. Η συσκευή αυτή περιέχει υδρο γονάνθρακες στην ψυκτική μονά δα της; Οι εργασίες συντήρησης και επαναφόρτισης θα πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τε χνικούς. 5.1 Τακτικό καθάρισμα Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτι κά:

14 14 Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτή ματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό σαπούνι. Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρ τας και σκουπίστε τα για να εξασφαλί σετε ότι είναι καθαρά και δεν φέρουν ακαθαρσίες. Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά. Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρί λια) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικα σία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συ σκευής και εξοικονομεί κατανάλωση ρεύ ματος. Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προ καλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάμου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυ παντικά, σκόνες που χαράζουν, καθαριστικά με πολύ άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά φθείρουν την επιφάνεια και αφή νουν έντονη οσμή. Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπο ρούν να προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή. Για το λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μόνο με χλιαρό νερό αφού προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα. Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον εξοπλισμό στην κεντρική παροχή. Προσέχετε ώστε να μην προκλη θεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα. 5.2 Απόψυξη του ψυγείου Ο πάγος διαλύεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό από την απόψυξη αποστραγγίζεται μέσω μιας οπής σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, επάνω από το συ μπιεστή, όπου και εξατμίζεται. Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή αποστράγγισης του νερού της από ψυξης στο μέσον του αγωγού του θαλά μου ψύξης, προκειμένου να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του θαλάμου. 5.3 Απόψυξη της κατάψυξης Ο θάλαμος κατάψυξης αυτού του μοντέ λου, είναι "no frost". Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσσώρευση πάγου όταν λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά τοιχώμα τα ούτε στα τρόφιμα. Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συν εχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτε ρικό του θαλάμου, η οποία παράγεται από έναν αυτόματα ελεγχόμενο ανεμι στήρα. 5.4 Περίοδοι εκτός λειτουργίας Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παίρνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα κάντε απόψυξη (εάν προβλέπεται) και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρ τήματα αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοικτές για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές. Εάν ο θάλαμος επρόκειτο να παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιον να τον ελέγχει αν τακτά διαστήματα για να μην χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτε ρικό στην περίπτωση διακοπής ρεύμα τος.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ... ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την αντιμετώπιση προ βλημάτων, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Η αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία δεν αναφέρονται στο πα ρόν εγχειρίδιο πρέπει να διεξάγε ται μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Η συσκευή κάνει θό ρυβο Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή (πρέπει να ακουμπούν στο δάπεδο και τα τέσσερα πόδια) Η συσκευή δεν λει τουργεί. Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Η συσκευή είναι απενερ γοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη συ σκευή. Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις στην πρίζα. Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα. Η συσκευή δεν τροφοδο τείται με ρεύμα. Δεν υπάρχει τάση ρεύματος στην πρίζα. Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρι κή συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστο ποιημένο ηλεκτρολόγο. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα. Ο λαμπτήρας είναι ελατ τωματικός. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση του λαμ πτήρα». Ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός. Αναβο σβήνει η λυχνία συν αγερμού. Η θερμοκρασία στον κα ταψύκτη είναι πολύ υψη λή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερ μοκρασίας». Ο συμπιεστής λει τουργεί συνεχώς. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία. Επιλέξτε υψηλότερη θερ μοκρασία. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα. Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως απα ραίτητο. Η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πολύ υψηλή. Αφήστε τη θερμοκρασία των προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση. Ο λαμπτήρας δεν λει τουργεί.

16 16 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή. Μειώστε τη θερμοκρασία δωματίου. Ο συμπιεστής δεν εκ κινεί αμέσως μετά το πάτημα του κουμπιού FROSTMATIC ή COOLMATIC, ή μετά από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει δυσλειτουρ γία. Ο συμπιεστής εκκινεί μετά από κάποιο χρονικό διά στημα. Υπάρχει ροή νερού στην πίσω πλάκα του ψυγείου. Κατά τη διάρκεια της αυ Αυτό είναι φυσιολογικό. τόματης διαδικασίας από ψυξης, ο πάγος αποψύχε ται στην πίσω πλάκα. Υπάρχει ροή νερού στο εσωτερικό του ψυγείου. Η έξοδος νερού είναι φραγμένη. Καθαρίστε την έξοδο νε ρού. Υπάρχουν προϊόντα που εμποδίζουν τη ροή νερού προς το συλλέκτη νερού. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊό ντα δεν έρχονται σε επαφή με την πίσω πλάκα. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο ρυθμιστής θερμοκρα σίας. Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμη λότερη θερμοκρασία. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πολύ υψηλή. Αφήστε τη θερμοκρασία των προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση. Αποθηκεύετε ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό προϊό ντων. Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα ταυτόχρονα. Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή/υψηλή. Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή. Δεν υπάρχει κυκλοφορία Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κρύου αέρα στη συσκευή. κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή. Η θερμοκρασία στον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή. Τα προϊόντα είναι τοποθε Αποθηκεύστε τα προϊόντα τημένα πολύ κοντά μεταξύ έτσι ώστε να υπάρχει κυ τους. κλοφορία κρύου αέρα. Έχει σχηματιστεί πο λύς πάγος. Τα τρόφιμα δεν είναι σω στά τυλιγμένα. Τυλίξτε τα τρόφιμα σωστά. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο ρυθμιστής θερμοκρα σίας. Επιλέξτε υψηλότερη θερ μοκρασία.

17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Το πάνω ή κάτω τε τράγωνο εμφανίζεται στην ένδειξη θερμο κρασίας. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μέτρηση της θερ μοκρασίας. Επικοινωνήστε με τον αντι πρόσωπο τεχνικής υπο στήριξης (το σύστημα ψύ ξης θα συνεχίσει να ψύχει τα τρόφιμά σας, αλλά δεν θα είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας). demo εμφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επίδειξης (demo). Κρατήστε πατημένο το κουμπί OK για περίπου 10 δευτερόλεπτα από τη στιγ μή που θα αρχίσει να ηχεί ένας παρατεταμένος ήχος βομβητή και απενεργο ποιηθεί η οθόνη για ένα μι κρό χρονικό διάστημα: η συσκευή αρχίζει να λει τουργεί κανονικά. 6.1 Αντικατάσταση του λαμπτήρα 2. Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED μακράς διάρκειας. Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη φωτισμού. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. 3. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση». Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστι χα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. 6.2 Κλείσιμο της πόρτας 1. Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστι χα της πόρτας. 7. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν την εγκατάσταση της συ σκευής διαβάστε προσεκτικά τις "Πληροφορίες ασφάλειας" για την ασφάλειά σας και τη σωστή λει τουργία της συσκευής. Κλιμα Θερμοκρασία περιβάλλο τική κα ντος τηγορία SN +10 C έως + 32 C N +16 C έως + 32 C 7.1 Τοποθέτηση ST +16 C έως + 38 C Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηρι στικών της συσκευής: T +16 C έως + 43 C 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

18 18 αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της πα ροχής σας. Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμ βουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρο λόγο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπά νω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατα σκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη. Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ. 7.3 Δυνατότητα αντιστροφής της πόρτας Η πόρτα της συσκευής ανοίγει προς τα δεξιά. Για να ανοίγετε την πόρτα προς τα αριστερά, ακολουθήστε τα εξής βήματα πριν από την εγκατάσταση της συ σκευής: Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τον επάνω πεί ρο. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα. Αφαιρέστε τον αποστάτη. Χαλαρώστε το μεσαίο μεντεσέ. Αφαιρέστε την κάτω πόρτα. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τον κάτω πείρο. Στην αντίθετη πλευρά: Σφίξτε τον κάτω πείρο. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα. Σφίξτε το μεσαίο μεντεσέ. Τοποθετήστε τον αποστάτη. Τοποθετήστε την επάνω πόρτα. Σφίξτε τον επάνω πείρο.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις αερισμού 5 cm Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα πίσω από τη συσκευή. min. 200 cm2 min. 200 cm2 7.5 Εγκατάσταση της συσκευής Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τρο φοδοσίας μπορεί να κινείται ελεύ θερα. Εάν απαιτείται, κόψτε την αυτοκόλλητη στεγανοποιητική λωρίδα και εφαρμόστε την στη συσκευή, όπως φαίνεται στο σχήμα. x x

20 20 2 Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της. Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύ θυνση του βέλους (1) μέχρι το κάλυμμα του άνω διάκενου να σταματήσει στο ντουλάπι κουζίνας. Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύ θυνση του βέλους (2) πάνω στο ντου λάπι που βρίσκεται στην αντίθετη πλευ ρά του μεντεσέ. 1 Προσαρμόστε κατάλληλα τη θέση της συσκευής στην εσοχή. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού είναι 44 mm. Το κάλυμμα του κάτω μεντεσέ (παρέχε ται στη σακούλα με τα εξαρτήματα) δια σφαλίζει ότι η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το ντουλάπι κουζίνας είναι σωστή. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το ντουλάπι είναι 4 mm. Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το κά λυμμα του κάτω μεντεσέ στη θέση του. 4 mm 44 mm Στερεώστε τη συσκευή στη θέση της με 4 βίδες. I I

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Συντήρηση... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJE UZYTKOWANIA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANUAL DE INSTRUCCIONES TX-32A300E

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJE UZYTKOWANIA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANUAL DE INSTRUCCIONES TX-32A300E ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJE UZYTKOWANIA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANUAL DE INSTRUCCIONES TX-32A300E ÅÃ ÑÙÌÇÔÇËÅÏÑÁÓÇ ÌÅ ÔÇËÅ ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ SZÍNES TELEVÍZIÓ TÁVIRÁNYÍTÓVAL TELEWIZOR KOLOROWY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00 Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost ΕΛ 7081 177-00 CBNes 5167 Παρατηρήσεις για την απόρριψη συσκευασιών και παλαιών συσκευών Να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά τα σακουλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerators. Side-by-Side. Réfrigérateurs Manuel d utilisation et d installation La section française commence à la page 39

Refrigerators. Side-by-Side. Réfrigérateurs Manuel d utilisation et d installation La section française commence à la page 39 Side-by-Side Refrigerators Safety Istructios...........2, 3 For Australia ad New Zealad.....34 Operatig Istructios Automatic Icemaker...............15 Care ad Cleaig.............17, 18 Crispers ad Pas.................14

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα