SCT71800S1. EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató"

Transcript

1 SCT71800S1 EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 26

2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΘΌΡΥΒΟΙ ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας. Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Περιβαλλοντικές πληροφορίες Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

3 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομέ νων των συμβουλών και των προειδο ποιήσεών του. Για την αποφυγή περιτ τών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημα ντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρί ζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παρα μένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφάλεια. Για την ασφάλεια της ζωής και της πε ριουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυ τών των οδηγιών χρήσης επειδή ο κατα σκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν από παραλείψεις. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανο μένων των παιδιών) με μειωμένη σω ματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλει ψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδη γίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευα σίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα για να την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευ σης μέσα στη συσκευή παιδιών που παίζουν. Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μα γνητικά λάστιχα πόρτας, θα αντικατα στήσει μια παλαιότερη συσκευή με μάνδαλο στην πόρτα ή το καπάκι, μην παραλείψετε να καταστρέψετε το μάν δαλο προτού απορρίψετε την παλαιά συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα απο τρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε θανάσιμη παγίδα για παιδιά. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή. Η συσκευή προορίζεται για φύλαξη τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός συνηθισμένου νοικοκυριού και παρό μοιων εφαρμογών, όπως: οι χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα ερ γασιακά περιβάλλοντα, οι αγροικίες και οι πελάτες σε ξενο δοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά πε ριβάλλοντα, τα περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (για ύπνο και πρωινό), η συλλογική εστίαση και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συ σκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώ ματος. Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυ τό από τον κατασκευαστή. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντι κής συμβατότητας, το οποίο, ωστόσο, είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού υγρού.

4 4 Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυ κτικού υγρού: αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυ τού του προϊόντος είναι επικίνδυνη. Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύ κλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή κινδύνων, η αντικατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδο σίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο αντι πρόσωπο ή από καταρτισμένο προσωπικό σέρβις. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέ πει να επιμηκύνεται. 2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να μην υποστεί ζημιά το φις τροφοδο σίας στο πίσω μέρος της συ σκευής. Εάν το φις τροφοδοσίας συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχε ται να υπερθερμανθεί και να προ καλέσει πυρκαγιά. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας της συ σκευής. 4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδο σίας. 5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλα ρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρό κλησης πυρκαγιάς. 6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησι μοποιείται χωρίς το κάλυμμα του λαμπτήρα του εσωτερικού φωτι σμού (εάν προβλέπεται). Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέχετε κατά τη μεταφορά της. Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικεί μενα στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή κρυοπαγήματα. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή (εάν προβλέπο 1. νται) είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού, επιλεγμένοι για χρήση μόνο σε οικια κές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλοι για φωτισμό οικιακών χώρων. 1.3 Καθημερινή χρήση Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να εκραγούν. Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας σε επαφή με την έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα. (Εάν η συσκευή είναι Frost Free.) Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται και πάλι αφού απο ψυχθούν. Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για κατε ψυγμένα τρόφιμα. Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των παρα σκευαστών της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες. Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να εκραγεί, προκαλώντας ζημιές στη συ σκευή. Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπο ρεί να προκαλέσουν εγκαύματα από πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή. 1.4 Φροντίδα και καθαρισμός Πριν από τη συντήρηση, απενεργο ποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλ λικά αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμε να για να αφαιρείτε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύ στρα. Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε την αποστράγγι ση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμέ νη, θα συσσωρεύεται νερό στο κάτω μέρος της συσκευής.

5 1.5 Εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σέρβις Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού ακολουθήστε προσεκτικά τις οδη γίες που δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαι τούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από επαγγελμα τία ηλεκτρολόγο ή άλλο ειδικό. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να επι σκευάζεται από εξουσιοδοτημένα Κέν τρα Σέρβις, ενώ θα πρέπει να χρησι μοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτι κά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξ τε αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές στο μέρος όπου αγοράσατε τη συ σκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φυλάξ τε τη συσκευασία. Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχι στον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει και πάλι στο συμπιεστή. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλο φορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρ μανση. Για την επίτευξη επαρκούς κυ κλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχε τικές οδηγίες της εγκατάστασης. Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συ σκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε τοίχο για την αποφυγή επαφής ή πια σίματος με ζεστά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και της πιθανότητας εγκαύματος. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρ νους. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρό σβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την εγκατάσταση της συσκευής. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύν δεση νερού). 1.7 Προστασία του περιβάλλοντος Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέ ρια τα οποία μπορούν να προκα λέσουν ζημιά στο στρώμα του όζοντος, είτε στο κύκλωμα ψυκτι κού υγρού ή στα μονωτικά υλικά της. Η συσκευή δε θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συ σκευή θα πρέπει να απορρίπτε ται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που θα λάβετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος κοντά στον εναλλάκτη θερμότη τας. Τα υλικά που χρησιμοποιού νται σε αυτή τη συσκευή και ση εί μειώνονται με το σύμβολο ναι ανακυκλώσιμα. 2. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ Κουμπί ON/OFF συσκευής 2 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυ γείου Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυ γείου 4 Κουμπί Mode

6 6 5 Κουμπί OK 6 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας κατα ψύκτη 7 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας κα ταψύκτη 8 Οθόνη Μπορείτε να αλλάξετε τον προκαθορι σμένο ήχο των κουμπιών σε έναν πιο ηχηρό, πατώντας μαζί το κουμπί Mode και το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας για μερικά δευτερόλεπτα. Η αλλαγή είναι αναστρέψιμη. 2.3 Απενεργοποίηση 2.1 Οθόνη 1 2 ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερ μοκρασίας». 4. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "demo" στην οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ...». 5. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανί ζουν την καθορισμένη προεπιλεγμέ νη θερμοκρασία. Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας». 3 4 Off COOL MATIC FROST MATIC min Ένδειξη θαλάμου ψυγείου 2 Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου και ένδειξη χρονοδιακόπτη 3 Ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου 4 Λειτουργία COOLMATIC 5 Λειτουργία διακοπών 6 Λειτουργία FROSTMATIC 7 Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη 8 Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη 9 Ένδειξη συναγερμού 10 Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά 11 Λειτουργία Minute Minder 12 Λειτουργία DYNAMICAIR 2.2 Ενεργοποίηση της συσκευής Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακο λουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. 2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF της συ σκευής, εάν η οθόνη είναι σβηστή. 3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ο ηχητικός συναγερμός. Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγα ση του συναγερμού, ανατρέξτε στην Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5 δευ τερόλεπτα. 2. Η οθόνη σβήνει. 3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. 2.4 Απενεργοποίηση του ψυγείου Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου και η ένδειξη θαλάμου ψυγείου ανα βοσβήνουν. Στην ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου εμφανίζονται παύλες. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίη σης ψυγείου. 2.5 Ενεργοποίηση του ψυγείου Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο: 1. Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας ψυγείου. Ή: 1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργο ποίησης ψυγείου. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση.

7 Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου σβήνει. Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας» Ρύθμισης θερμοκρασίας Η καθορισμένη θερμοκρασία του ψυ γείου και του καταψύκτη μπορούν να τροποποιηθούν πιέζοντας τους ρυθμι στές θερμοκρασίας. Καθορισμένη προεπιλεγμένη θερμοκρα σία: +5 C για το ψυγείο -18 C για τον καταψύκτη Η συσκευή ενεργοποιεί μια λειτουργία που παρέχει τη δυνατότητα βελτιστο ποίησης της συντήρησης τροφίμων και της κατανάλωσης ενέργειας. Η λειτουργία αυτή εγγυάται τη μέγιστη αθόρυβη λειτουργία της συσκευής. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την καθορισμένη θερμοκρασία. Η καθορισμένη θερμοκρασία θα επιτευ χθεί εντός 24 ωρών. Η καθορισμένη θερμοκρασία πα ραμένει αποθηκευμένη ακόμα και μετά από διακοπή ρεύματος. 2.7 Λειτουργία Minute Minder Η λειτουργία Minute Minder μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερ μού σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπο ρεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν μια συνταγή απαιτεί την ψύξη ενός μίγματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή όταν απαιτείται υπενθύμιση για μπου κάλια που βρίσκονται στην κατάψυξη για γρήγορη ψύξη. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder. Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο κα θορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λί γα δευτερόλεπτα. 2. Πιέστε το κουμπί ρύθμισης του χρο νοδιακόπτη για να αλλάξετε τον κα θορισμένο χρόνο από 1 έως 90 λε πτά. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη Minute Minder. Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβο σβήνει (min). Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης: 1. Αφαιρέστε κάποια μπουκάλια που μπορεί να βρίσκονται στο θάλαμο του καταψύκτη. 2. Πιέστε το κουμπί OK για να διακόψε τε τον ήχο και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λει τουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρ κεια της αντίστροφης μέτρησης: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη Minute Minder σβήνει. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, κα θώς και στο τέλος, πιέζοντας το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ή το κουμπί αύ ξησης θερμοκρασίας Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά Για να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίησή τους, επιλέξτε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. 2. Αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. 3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά σβήνει.

8 Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του θα λάμου κατάψυξης (π.χ. λόγω προηγού μενης διακοπής ρεύματος) υποδηλώνεται από τα εξής: αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερ μού και θερμοκρασίας καταψύκτη ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός. Για τη σίγαση του συναγερμού: 1. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί. 2. Ο ηχητικός συναγερμός απενεργο ποιείται. 3. Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύ κτη εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύ χθηκε. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξα νά η καθορισμένη θερμοκρασία. 4. Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι φυσιολογικές συνθήκες. Μετά τη σίγαση του συναγερμού, η ένδει ξη συναγερμού απενεργοποιείται Συναγερμός ανοιχτής πόρτας Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μερι κά λεπτά, ακούγεται ένας ηχητικός συν αγερμός. Ο συναγερμός ανοιχτής πόρ τας υποδεικνύεται από τα εξής: Αναβοσβήνει η λυχνία συναγερμού Ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κα νονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η πόρτα), ο συναγερμός απενεργοποιείται. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί Λειτουργία COOLMATIC Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων, για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, συστήνεται η ενεργο ποίηση της λειτουργίας COOLMATIC για την πιο γρήγορη ψύχρανση των προϊό ντων και την αποφυγή θέρμανσης των υπόλοιπων τροφίμων που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη COOLMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη COOLMATIC. Η λειτουργία COOLMATIC απενεργο ποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από την αυτόματη διακοπή της: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη COOLMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει. Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας διαφορετική θερμο κρασία για το ψυγείο Λειτουργία διακοπών Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δια τηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο διά στημα, χωρίς να σχηματίζονται δυσάρε στες οσμές. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λει τουργία διακοπών, ο θάλαμος του ψυγείου πρέπει να είναι άδειος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών. Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου εμφανίζει την καθορισμένη θερμο κρασία. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη διακοπών. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη διακοπών σβήνει. 1. Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας διαφορετική θερμο κρασία για το ψυγείο.

9 2.13 Λειτουργία FROSTMATIC Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη FROSTMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη FROSTMATIC. Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά από 52 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν από την αυτόματη διακοπή της: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη FROSTMATIC. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη FROSTMATIC σβήνει. Η λειτουργία απενεργοποιείται επιλέγοντας μια διαφορετική ρύθ μιση θερμοκρασίας για τον κατα ψύκτη. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ φανιστεί το σχετικό εικονίδιο. Αναβοσβήνει η ένδειξη DYNAMICAIR. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. Εμφανίζεται η ένδειξη DYNAMICAIR. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη DYNAMICAIR. 2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω ση. 3. Η ένδειξη DYNAMICAIR σβήνει. 1. Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί αυτόματα, η ένδειξη DYNAMICAIR δεν εμφανίζεται (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθη μερινή χρήση»). Η ενεργοποίηση της λειτουργίας DYNAMICAIR αυξάνει την κατα νάλωση ενέργειας Λειτουργία DYNAMICAIR Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ 3.1 Καθάρισμα του εσωτερικού Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά του και νούργιου προϊόντος και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα πάντα καλά. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντι κά ή σκόνες που χαράσσουν, κα θότι θα καταστρέψουν το φινίρι σμα. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «demo» στην οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε κατάστα ση επίδειξης: ανατρέξτε στην ενότητα «ΤI NA KANETE AN...». 3.2 Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλλη λος για την κατάψυξη φρέσκων τροφί μων, καθώς και για τη μακροχρόνια απο θήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων βαθιάς κατάψυξης. Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FROSTMATIC τουλάχιστον 24 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θά λαμο κατάψυξης. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη στο θάλαμο FROSTMATIC. Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζε

10 10 ται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι κών, μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσω τερικό της συσκευής. Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέ πει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς κατάψυξη. 3.3 Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για του λάχιστον 2 ώρες σε υψηλότερες ρυθμί σεις. Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα συρτάρια και τα καλάθια από τη συσκευή και τοποθετήστε τα τρόφιμα επάνω στα ράφια ψύξης για την επίτευξη της βέλτι στης απόδοσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν υπερβαίνουν το όριο φορτίου που αναγράφεται στην πλευρά του άνω τμήματος (όπου ισχύει) Σε περίπτωση κατά λάθος από ψυξης, για παράδειγμα σε περί πτωση διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισ σότερο από την τιμή που ανα γράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα "χρόνος ανόδου", τα αποψυγμέ να τρόφιμα πρέπει να καταναλω θούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να κα ταψυχθούν και πάλι (μετά την ψύξη). 3.4 Ξεπάγωμα Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνο νται στο θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρα σία δωματίου, ανάλογα το διαθέσιμο χρόνο ξεπαγώματος. Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύο νται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτή την περί πτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότε ρο. 3.5 Παγάκια Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν ή περισσότερους δίσκους για να παρασκευάζετε παγάκια. Γεμίστε αυτούς τους δίσκους με νερό και στη συνέχεια βάλτε τους στον καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για την αφαίρεση των δίσκων από τον καταψύκτη. 3.6 Παγοκύστες Μαζί με τον καταψύκτη παρέχονται μία ή περισσότερες παγοκύστες. Οι παγοκύ στες αυξάνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύ ματος ή βλάβης. 3.7 Ένδειξη θερμοκρασίας Η συσκευή αυτή πωλείται στη Γαλλία. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα αυτή, πρέπει να παρέχεται με μια ειδική διάταξη (βλ. εικόνα) τοποθετημέ νη στον κάτω θάλαμο του ψυ γείου για να υποδεικνύει την πιο κρύα ζώνη του.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μετακινούμενα ράφια A Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδια σμένα με μια σειρά στηριγμάτων ώστε να είναι δυνατή η κατ' επιλογή τοποθέτηση των ραφιών. Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, τα μισά μπροστινά ράφια μπορούν να τοπο θετηθούν κάτω από τα πίσω ράφια. B 3.9 Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας θών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη. Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συ σκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγε 3.10 Τοποθέτηση της συρόμενης θήκης Η συρόμενη θήκη μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά ύψη. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προ σαρμογές, κάντε τα εξής: 1. ανυψώστε το ράφι με τη συρόμενη θήκη προς τα επάνω για να βγεί από τα στηρίγματα της πόρτας 2. βγάλτε το στήριγμα συγκράτησης από τον οδηγό κάτω από το ράφι 3. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά για να τοποθετή σετε τη συρόμενη θήκη σε διαφορετι κό ύψος.

12 DYNAMICAIR Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει μια διά ταξη που επιτρέπει την ταχεία ψύξη των τροφίμων και την πιο ομοιόμορφη κατα νομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αυτή η διάταξη ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται, π.χ. για γρήγορη ανά κτηση της θερμοκρασίας μετά από άνοιγ μα της πόρτας ή όταν η θερμοκρασία πε ριβάλλοντος είναι υψηλή. Όταν απαιτείται, μπορείτε να ενεργοποιή σετε τη διάταξη και χειροκίνητα (ανατρέξ τε στην ενότητα «Λειτουργία DYNAMICAIR»). Η διάταξη DYNAMICAIR απενεργοποιεί ται όταν είναι ανοιχτή η πόρτα και επα νεκκινείται αμέσως με το κλείσιμο της πόρτας. 4. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ 4.1 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος εί ναι υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και η συσκευή είναι εντελώς φορτωμένη, ο συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστή ρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι επομέ νως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέρ γειας. 4.2 Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα: μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους 4.3 Συμβουλές ψύξης Χρήσιμες συμβουλές: Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστι κές σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών. Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέ ρες το πολύ. Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κ.λπ.: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπο ρούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι. Φρούτα και λαχανικά αυτά θα πρέπει να πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχε ται(ονται). Ο χυμός λεμονιού μπορεί να αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου αν έρθει σε επαφή μαζί τους.

13 Συνεπώς, συνιστάται να φυλάσσετε τα εσπεριδοειδή σε ξεχωριστά δοχεία. Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να το ποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον αέρα. Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι τα πωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα. Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευα σμένα, πρέπει να διατηρούνται στο ψυ γείο. 4.4 Συμβουλές κατάψυξης Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύε στε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυ ξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές: η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων; η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πε ριόδου δε θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για κατάψυξη; καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφι μα; αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές με ρίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης κατάψυξή του και το μετα γενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαι τούμενης ποσότητας; τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζε τε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς; μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13 κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να απο τρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων; τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται κα λύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυ νατή διάρκεια αποθήκευσης των τρο φίμων; οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέ σως μετά την έξοδό τους από την κα τάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο; είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερο μηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να μπορείτε να συνάγετε το χρό νο αποθήκευσης; 4.5 Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Για να έχετε την καλύτερη δυνατή από δοση της συσκευής αυτής: ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατά στημα αγοράς τους, εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή με ταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το κατάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη, μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο, μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώ νονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά, μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευ σης που υποδεικνύεται από τους πα ρασκευαστές των τροφίμων. 5. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη συ σκευή από την πρίζα. Η συσκευή αυτή περιέχει υδρο γονάνθρακες στην ψυκτική μονά δα της; Οι εργασίες συντήρησης και επαναφόρτισης θα πρέπει επομένως να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τε χνικούς. 5.1 Τακτικό καθάρισμα Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτι κά:

14 14 Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτή ματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό σαπούνι. Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρ τας και σκουπίστε τα για να εξασφαλί σετε ότι είναι καθαρά και δεν φέρουν ακαθαρσίες. Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά. Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρί λια) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικα σία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συ σκευής και εξοικονομεί κατανάλωση ρεύ ματος. Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προ καλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάμου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυ παντικά, σκόνες που χαράζουν, καθαριστικά με πολύ άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά φθείρουν την επιφάνεια και αφή νουν έντονη οσμή. Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπο ρούν να προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή. Για το λόγο αυτό συστήνεται το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να καθαρίζεται μόνο με χλιαρό νερό αφού προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα. Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον εξοπλισμό στην κεντρική παροχή. Προσέχετε ώστε να μην προκλη θεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα. 5.2 Απόψυξη του ψυγείου Ο πάγος διαλύεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό από την απόψυξη αποστραγγίζεται μέσω μιας οπής σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, επάνω από το συ μπιεστή, όπου και εξατμίζεται. Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή αποστράγγισης του νερού της από ψυξης στο μέσον του αγωγού του θαλά μου ψύξης, προκειμένου να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του θαλάμου. 5.3 Απόψυξη της κατάψυξης Ο θάλαμος κατάψυξης αυτού του μοντέ λου, είναι "no frost". Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσσώρευση πάγου όταν λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά τοιχώμα τα ούτε στα τρόφιμα. Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συν εχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτε ρικό του θαλάμου, η οποία παράγεται από έναν αυτόματα ελεγχόμενο ανεμι στήρα. 5.4 Περίοδοι εκτός λειτουργίας Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παίρνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα κάντε απόψυξη (εάν προβλέπεται) και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρ τήματα αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοικτές για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές. Εάν ο θάλαμος επρόκειτο να παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιον να τον ελέγχει αν τακτά διαστήματα για να μην χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτε ρικό στην περίπτωση διακοπής ρεύμα τος.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ... ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την αντιμετώπιση προ βλημάτων, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Η αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία δεν αναφέρονται στο πα ρόν εγχειρίδιο πρέπει να διεξάγε ται μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Η συσκευή κάνει θό ρυβο Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή (πρέπει να ακουμπούν στο δάπεδο και τα τέσσερα πόδια) Η συσκευή δεν λει τουργεί. Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Η συσκευή είναι απενερ γοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη συ σκευή. Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις στην πρίζα. Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα. Η συσκευή δεν τροφοδο τείται με ρεύμα. Δεν υπάρχει τάση ρεύματος στην πρίζα. Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρι κή συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστο ποιημένο ηλεκτρολόγο. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα. Ο λαμπτήρας είναι ελατ τωματικός. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση του λαμ πτήρα». Ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός. Αναβο σβήνει η λυχνία συν αγερμού. Η θερμοκρασία στον κα ταψύκτη είναι πολύ υψη λή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερ μοκρασίας». Ο συμπιεστής λει τουργεί συνεχώς. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία. Επιλέξτε υψηλότερη θερ μοκρασία. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα. Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως απα ραίτητο. Η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πολύ υψηλή. Αφήστε τη θερμοκρασία των προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση. Ο λαμπτήρας δεν λει τουργεί.

16 16 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή. Μειώστε τη θερμοκρασία δωματίου. Ο συμπιεστής δεν εκ κινεί αμέσως μετά το πάτημα του κουμπιού FROSTMATIC ή COOLMATIC, ή μετά από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει δυσλειτουρ γία. Ο συμπιεστής εκκινεί μετά από κάποιο χρονικό διά στημα. Υπάρχει ροή νερού στην πίσω πλάκα του ψυγείου. Κατά τη διάρκεια της αυ Αυτό είναι φυσιολογικό. τόματης διαδικασίας από ψυξης, ο πάγος αποψύχε ται στην πίσω πλάκα. Υπάρχει ροή νερού στο εσωτερικό του ψυγείου. Η έξοδος νερού είναι φραγμένη. Καθαρίστε την έξοδο νε ρού. Υπάρχουν προϊόντα που εμποδίζουν τη ροή νερού προς το συλλέκτη νερού. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊό ντα δεν έρχονται σε επαφή με την πίσω πλάκα. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο ρυθμιστής θερμοκρα σίας. Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμη λότερη θερμοκρασία. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Η θερμοκρασία των προϊόντων είναι πολύ υψηλή. Αφήστε τη θερμοκρασία των προϊόντων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση. Αποθηκεύετε ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό προϊό ντων. Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα ταυτόχρονα. Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή/υψηλή. Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή. Δεν υπάρχει κυκλοφορία Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κρύου αέρα στη συσκευή. κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή. Η θερμοκρασία στον καταψύκτη είναι πολύ υψηλή. Τα προϊόντα είναι τοποθε Αποθηκεύστε τα προϊόντα τημένα πολύ κοντά μεταξύ έτσι ώστε να υπάρχει κυ τους. κλοφορία κρύου αέρα. Έχει σχηματιστεί πο λύς πάγος. Τα τρόφιμα δεν είναι σω στά τυλιγμένα. Τυλίξτε τα τρόφιμα σωστά. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο ρυθμιστής θερμοκρα σίας. Επιλέξτε υψηλότερη θερ μοκρασία.

17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Το πάνω ή κάτω τε τράγωνο εμφανίζεται στην ένδειξη θερμο κρασίας. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μέτρηση της θερ μοκρασίας. Επικοινωνήστε με τον αντι πρόσωπο τεχνικής υπο στήριξης (το σύστημα ψύ ξης θα συνεχίσει να ψύχει τα τρόφιμά σας, αλλά δεν θα είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας). demo εμφανίζεται στην οθόνη. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση επίδειξης (demo). Κρατήστε πατημένο το κουμπί OK για περίπου 10 δευτερόλεπτα από τη στιγ μή που θα αρχίσει να ηχεί ένας παρατεταμένος ήχος βομβητή και απενεργο ποιηθεί η οθόνη για ένα μι κρό χρονικό διάστημα: η συσκευή αρχίζει να λει τουργεί κανονικά. 6.1 Αντικατάσταση του λαμπτήρα 2. Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED μακράς διάρκειας. Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη φωτισμού. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. 3. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση». Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστι χα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. 6.2 Κλείσιμο της πόρτας 1. Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστι χα της πόρτας. 7. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν την εγκατάσταση της συ σκευής διαβάστε προσεκτικά τις "Πληροφορίες ασφάλειας" για την ασφάλειά σας και τη σωστή λει τουργία της συσκευής. Κλιμα Θερμοκρασία περιβάλλο τική κα ντος τηγορία SN +10 C έως + 32 C N +16 C έως + 32 C 7.1 Τοποθέτηση ST +16 C έως + 38 C Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηρι στικών της συσκευής: T +16 C έως + 43 C 7.2 Ηλεκτρική σύνδεση Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

18 18 αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της πα ροχής σας. Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμ βουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρο λόγο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπά νω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατα σκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη. Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ. 7.3 Δυνατότητα αντιστροφής της πόρτας Η πόρτα της συσκευής ανοίγει προς τα δεξιά. Για να ανοίγετε την πόρτα προς τα αριστερά, ακολουθήστε τα εξής βήματα πριν από την εγκατάσταση της συ σκευής: Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τον επάνω πεί ρο. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα. Αφαιρέστε τον αποστάτη. Χαλαρώστε το μεσαίο μεντεσέ. Αφαιρέστε την κάτω πόρτα. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τον κάτω πείρο. Στην αντίθετη πλευρά: Σφίξτε τον κάτω πείρο. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα. Σφίξτε το μεσαίο μεντεσέ. Τοποθετήστε τον αποστάτη. Τοποθετήστε την επάνω πόρτα. Σφίξτε τον επάνω πείρο.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις αερισμού 5 cm Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα πίσω από τη συσκευή. min. 200 cm2 min. 200 cm2 7.5 Εγκατάσταση της συσκευής Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τρο φοδοσίας μπορεί να κινείται ελεύ θερα. Εάν απαιτείται, κόψτε την αυτοκόλλητη στεγανοποιητική λωρίδα και εφαρμόστε την στη συσκευή, όπως φαίνεται στο σχήμα. x x

20 20 2 Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της. Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύ θυνση του βέλους (1) μέχρι το κάλυμμα του άνω διάκενου να σταματήσει στο ντουλάπι κουζίνας. Σπρώξτε τη συσκευή προς την κατεύ θυνση του βέλους (2) πάνω στο ντου λάπι που βρίσκεται στην αντίθετη πλευ ρά του μεντεσέ. 1 Προσαρμόστε κατάλληλα τη θέση της συσκευής στην εσοχή. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το μπροστινό άκρο του ντουλαπιού είναι 44 mm. Το κάλυμμα του κάτω μεντεσέ (παρέχε ται στη σακούλα με τα εξαρτήματα) δια σφαλίζει ότι η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το ντουλάπι κουζίνας είναι σωστή. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και το ντουλάπι είναι 4 mm. Ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε το κά λυμμα του κάτω μεντεσέ στη θέση του. 4 mm 44 mm Στερεώστε τη συσκευή στη θέση της με 4 βίδες. I I

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S72388SK1 http://ru.yourpdfguides.com/dref/2629914

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S72388SK1 http://ru.yourpdfguides.com/dref/2629914 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

L 60060 SL L 60260 SL. EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 35

L 60060 SL L 60260 SL. EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 35 L 60060 SL L 60260 SL EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 35 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Sandık Tipi Dondurucu ECN26109W 2 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 250609 7084376-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ GR ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1) A. Λαβή. B. Ασφάλεια (όπου προβλέπεται). C. Λάστιχο. D. Διαχωριστικό (όπου προβλέπεται). E. Τάπα καναλιού αποστράγγισης νερού απόψυξης. F. Πίνακας διακοπτών.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 221-00 CN 5123 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 223-00 CN 5113 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7083 271-00 CN 5113 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για τα μοντέλα R-600 a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου ( R-600 a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο όμως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα