ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία τηλ /68034 (εσ. 1034) κιν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Αναπληρωτής Καθηγητής : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Μηχανικών Τεχνολόγων Αντιρρύπανσης Α.Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας, Κοίλα, , Κοζάνη ΣΠΟΥ ΕΣ 1985 : Λήψη Απολυτηρίου Λυκείου µε βαθµό 18 (Άριστα) : Εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Χηµείας, : Λήψη Πτυχίου Χηµικού µε βαθµό, 5 49/59 (Λίαν Καλώς) 2004 : Λήψη ιδακτορικού ιπλώµατος από το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Παν/µίου Ιωαννίνων µε βαθµό Άριστα Τίτλος ιατριβής << Μελέτη βαθµού ενυδάτωσης, και διαµορφωτικών και δυναµικών ιδιοτήτων Βιοοργανικών ενώσεων µε τη χρήση ετεροπυρηνικού NMR 14N και 31P>> Σηµείωση: Το περιεχόµενο της διατριβής αφορά την µελέτη µεταβολής του βαθµού ενυδάτωσης των φορτισµένων οµάδων βιοργανικών ενώσεων όπως αµινοξέα, ακετυλοαµινοξεα,φωσφολιπίδια,νουκλεοτιδια µε τη χρήση N.M.R. κατά την παρουσία τους σε υδατικά διαλύµατα : Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, µε αντικείµενο << Θέµατα Ενυδάτωσης Αµινοξέων και Νουκλεινικών οξέων και θέµατα δοµικών µελετών Βιολογικά δραστικών ουσιών. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992 : Υποτροφία στα πλαίσια του προγράµµατος, ERASMUS ECTS, µε σκοπό την εκπόνηση µέρους της διδακτορικής διατριβής στο << University Utrecht Holland >>, που χρηµατοδοτήθηκε από το Κρατικό Ίδρυµα Ερευνών, για το ακαδηµαϊκό έτος

2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι περιοχές επιστηµονικού ενδιαφέροντος επικεντρώνονται στη : Μελέτη και χρήση της δοµής των Βιοργανικών ενώσεων στις Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης. Συγκεκριµένα µελετάται η δυνατότητα χρήσης της συµπεριφοράς των βιοργανικων ενώσεων που περιέχουν πολικές οµάδες,( καρβοξυλικές, αµινο, φωσφορικές ) να αλληλεπιδρούν µε τα µόρια νερού. Η συµπεριφορά αυτή µελετήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής και τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής προτείνονται για εφαρµογή σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε τοµείς όπως τα υγρά καύσιµα, απορρυπαντικά, υγρά νοσοκοµειακά απόβλητα, έτσι ώστε να καταστούν φιλικότερα προς το περιβάλλον κατά την χρήση τους. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί προς µελέτη ενώσεις όπως τα υδρόφιλα πολυµερή ( συνθετικά και φυσικά ) π.χ., θερµικό πολυασπαρτικό ανιόν, ΤΡΑ, resin (ρετσίνι ) από χαλέπειο Πεύκη, µπεταίνη, µακροµοριακές οργανικές ενώσεις, οργανικοί διαλύτες. Μελετήθηκε η ικανότητα των ενώσεων αυτών να αλληλεπιδρούν µε τα µόρια του νερού, έτσι ώστε, σε προϊόντα όπως τα καύσιµα ( αποτελεί και το κυριότερο πεδίο εφαρµογής της ερευνητικής διαδικασίας ) να αποµακρύνεται η υγρασία και να βελτιώνονται οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες, ώστε κατά την καύση τους να προκαλούν λιγότερο ρυπαντικό φορτίο και να δίνουν µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Στα καύσιµα χρησιµοποιήθηκαν οι ενώσεις ΤΡΑ, RESIN, Επίσης µελετήθηκε η χρήση της µπεταίνης στα απορρυπαντικά, ώστε εκεί που χρησιµοποιείται να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον µετά την χρήση τους, και η διαχείριση του συνολικού οργανικού φορτίου των υγρών νοσοκοµειακών αποβλήτων ώστε να µην καθίστανται αυτά επικίνδυνα για το περιβάλλον. Παρακάτω παρουσιάζεται επιγραµµατικά η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας. Α) Τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν 1. Τεχνικές ποιοτικού ελέγχου φυσικοχηµικών ιδιοτήτων προϊόντων απόσταξης πετρελαίου σύµφωνα µε την διεθνή διαδικασία ελέγχου ASTM. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται οι τιµές µιας σειράς φυσικοχηµικών ιδιοτήτων σε προϊόντα πετρελαίου όπως η υγρασία ASTM D-1744, ιξώδες ASTM D-445, αγωγιµότητα ASTM D-2624, πυκνότητα ASTM D-1298, σηµείο ανάφλεξης ASTM D-93, απόσταξη ASTM D-86, θερµαντικής ικανότητας ASTD-4809, και µιας σειράς άλλων ώστε να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους και εποµένως η χρήση τους να µην επιβαρύνει τους δείκτες ρύπανσης του περιβάλλοντος. 2. Τεχνική λήψης και ανάλυσης φασµάτων Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού ( NMR ) πυρήνων 1 Η, 13 C, 14 N, 31 P. Με την διαδικασία αυτή µπορεί να εξαχθούν πληροφορίες για την διαµόρφωση και τις ιδιότητες του µορίου ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οργανικά µακροµόρια, ώστε να προβλεφθεί η συµπεριφορά τους π.χ. όταν βρίσκονται σε υδατικά τους διαλύµατα., ενώ δίνεται η δυνατότητα ταυτοποίησης βιοργανικών ουσιών και σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις σε διάφορα διαλύµατά τους Με την εφαρµογή της τεχνικής αυτής µελετήθηκαν δυναµικές και διαµορφωµερείς ιδιότητες:σε υδατικά διαλύµατα αµινοξέων, σε νουκλεοτίδια, σε υδατικά διαλύµατα φωσφολιπιδίων.

3 3. Τεχνική ανάλυσης συνολικού οργανικού φορτίου των υγρών µολυσµατικών νοσοκοµειακών αποβλήτων, µέσω των µετρήσεων, COD, BOD, και TOC, µε τη µέθοδο spectrometer HACH DR/2000. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται η τιµή του συνολικού οργανικού φορτίου στα υγρά νοσοκοµειακά απόβλητα ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση για την βιοαποικοδόµηση αυτών για να µπορεί να προταθεί περαιτέρω διαδικασία διαχείρισης και επεξεργασίας ώστε τελικά να είναι ακίνδυνα για το περιβάλλον 4. Τεχνική σύνθεσης και ποιοτικού ελέγχου οµογενοποιηµένων προϊόντων καθαρισµού σε υγρή µορφή σε καθορισµένη σύσταση. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαµενές κατάλληλα ρυθµιζόµενων ακολουθώντας αυστηρά την πορεία σύνθεσης των τελικών προϊόντων, υγρών απορρυπαντικών οικιακής χρήσης. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το συνολικό οργανικό φορτίο του τελικού προϊόντος ώστε να µπορεί να είναι βιοαποικοδοµήσιµο µετά την χρήση του ενώ πιστοποιούνται οι δείκτες καταλληλότητας π.χ οξύτητα,διαβρωτική ικανότητα, πτητικότητα, ώστε να είναι ακίνδυνο κατά την χρήση του. Β) Αποτελέσµατα ερευνητικής διαδικασίας 1. Μελέτη δυναµικών και διαµορφωµερων ιδιοτήτων βιοργανικών ενώσεων. Τα υδατικά διαλύµατα των βιοργανικών ενώσεων που περιέχουν πολικές οµάδες µελετήθηκαν κατά την διάρκεια της διδακτορικής διατριβής και τα συµπεράσµατα αξιοποιήθηκαν αργότερα για την χρήση των ενώσεων στις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.. Mε βάση τα παραπάνω προτάθηκε η σύνθεση του υδρόφιλου πολυµερούς TPA και η χρήση του συνθετικού πολυµερούς resin που φέρουν σύστηµα πολικών οµάδων για την αποµάκρυνση της υγρασίας από τα συµβατικά και εναλλακτικά καύσιµα, όπως επίσης και η χρήση της µπεταίνης στα απορρυπαντικά.. Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας δηµοσιεύτηκαν και παρουσιαστήκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων όπως και σε εθνικά συνέδρια, ενώ για την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας εκπονήθηκε και αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραµµα. Εκπονήθηκε. JOURNAL / BOOK Number / Dada Base I.F. J. Chem. Soc., Chem. Commun (1) SCOPUS CONCEPT MAGN RESON (1) SCOPUS J MAGN RESON (1) SCOPUS ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp.269 Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp.251.

4 Molecular Properties and Chemistry of Biological Systems, 1996, pp ο ιεθνές Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, 1994, pp32. ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, 1994, p ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, 1994, p ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, 1995, p ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, 2005, p 62. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΝΕ 91,1 /1 / / 12/ Τοµέας υγρών καυσίµων Στα υγρά καύσιµα diesel, κηροζίνη, βενζίνη, και biodiesel µελετήθηκε η δυνατότητα βελτιστοποίησης των φυσικοχηµικών τους ιδιοτήτων µε την χρήση του συνθετικού πολυµερούς ΤΡΑ Θερµικό πολυασπαρτικό ανιόν και του φυσικού πολυµερούς resin ως προϊόν της χαλέπειου Πεύκης. Τ αποτελέσµατα έδειξαν ότι µετά την χρήση των πολυµερών τα καύσιµα µειώνουν σε πολύ σηµαντικό βαθµό, πάνω από 50%, το ποσοστό υγρασίας που είχαν και βελτιώνουν αισθητά τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες, όπως σηµείο ανάφλεξης, αγωγιµότητα, ενώ δεν µεταβάλλεται η τιµή παραµέτρων καταλληλότητας τους όπως η πυκνότητα, το ιξώδες., τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι παρουσιάζουν αύξηση της θερµαντικής τους ικανότητας σε σηµαντικό βαθµό. Η υγρασία που περιέχεται στα καύσιµα είναι υπεύθυνη για µια σειρά προβληµάτων τόσο σε επίπεδο καύσης, άου παρεµποδίζεται η επίτευξη συνθηκών τέλειας καύσεως µε αποτέλεσµα να παράγεται στα προϊόντα της καύσης µεγαλύτερο ποσοστό άκαυστων υδρογονανθράκων, CO, C, όσο και σε επίπεδο µηχανών καύσεως για την οµαλή πορεία της καύσης και την ελαχιστοποίηση ρύπανσης που οφείλεται σε αυτούς. Η αποµάκρυνση της υγρασίας και η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των καυσίµων δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν αυτά ως προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον µε αισθητά µειωµένη την εκποµπή ρύπων, δίνοντας έτσι µια πρόταση στο έντονο πρόβληµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αυξηµένη χρήση τους σήµερα. Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας δηµοσιεύτηκαν και παρουσιαστήκαν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων όπως και σε εθνικά συνέδρια.

5 JOURNAL / BOOK Number / Dada Base I.F. Chemistry and Technology of Fuels and Oils ( 5) SCOPUS Petroleum Chemistry (2) SCOPUS Technological Developments in Networking, Book Education and Automation (1) SPRINGER FUEL (1) SCOPUS Computer Technology and Application (1) SPRINGER Is computing International Journal of Environmental Science and Development (2) IACSIT Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering (1) SCOPUS ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 10 ο ιεθνές Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου,, 2009, pp44 Euroscience Mediterranean Event 2009 Athens, 2009, pp59. Is computing Book ( ICERI 2009) Madrid, pp107,2009 ( ICEST) Bangkok, Thailand, pp210, ο ιεθνές Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, ΥΛ6, CISSE11, University of Bridgeport, U.S.A., No -58, CISSE09, University of Bridgeport, U.S.A., No -58, ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Θεσσαλονίκη, ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Θεσσαλονίκη, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης, 2011

6 Στόχος της όλης ερευνητικής εργασίας είναι να προταθεί και η µηχανική εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας αποµάκρυνσης της υγρασίας τόσο σε επίπεδο δεξαµενών αποθήκευσης των καυσίµων όσο και σε επίπεδο µικρών δεξαµενών συνδεδεµένων µε οικιακούς καυστήρες ενώ ανοίγονται προοπτικές και την εφαρµογή του συστήµατος σε µηχανές αεριωθούµενων και µηχανές αυτοκινήτων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ξεκίνησε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και µε αντικείµενο την µηχανική εφαρµογή της προτεινοµένης διαδικασίας.επίσης στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής θα συντελέσει και η αξιοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος που έχει εγκριθεί σε συνεργασία µε το ήµο Κοζάνης προς την κατεύθυνση αυτή. 3.Τοµέας υγρών νοσοκοµειακών αποβλήτων Με συνολική µελέτη των υγρών νοσοκοµειακών αποβλήτων που παράγονται καθηµερινά από τις µονάδες υγείας ( νοσοκοµεία, κέντρα υγείας ) διαπιστώνεται η τιµή του συνολικού οργανικού φορτίου στα υγρά απόβλητα ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση για την βιοαποικοδόµηση αυτών ώστε να µπορεί να προταθεί περαιτέρω διαδικασία διαχείρισης και επεξεργασίας για να καταστούν τελικά ακίνδυνα για το περιβάλλον. Στο επιστηµονικό αυτό πεδίο εκπονήθηκε ερευνητικό πρόγραµµα όπου µε βάση τη δειγµατοληψία υγρών νοσοκοµειακών αποβλήτων και την ανάλυσή τους για µια σειρά Νοσοκοµείων όπως των Γρεβενών, Νάουσας, Βέροιας, Φλώρινας, Κέρκυρας και Κέντρων Υγείας, Βέροιας, Κέρκυρας, παρουσιάστηκαν αντίστοιχες µελέτες για κάθε νοσοκοµείο και κέντρο υγείας µε στόχο την πρόταση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των παραγόµενων υγρών νοσοκοµειακών αποβλήτων. Με βάση τις µελέτες αυτές οι παραπάνω φορείς προχώρησαν στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ενώ τα αποτελέσµατα των µελετών δηµοσιεύτηκαν και παρουσιάστηκαν στα διεθνή συνέδρια: ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Χηµεία και Συνείδηση, Κρήτη, 2009, p43 ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα, 2009, p158 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μονάδες υγείας (νοσοκοµεία κέντρα υγείας) Τεχνική σύνθεσης και ποιοτικού ελέγχου οµογενοποιηµένων προϊόντων καθαρισµού σε υγρή µορφή σε καθορισµένη σύσταση. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαµενές κατάλληλα ρυθµιζόµενων ακολουθώντας αυστηρά την πορεία σύνθεσης των τελικών προϊόντων, υγρών απορρυπαντικών οικιακής χρήσης.. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το συνολικό οργανικό φορτίο του τελικού προϊόντος ώστε να µπορεί να είναι βιοαποικοδοµήσιµο µετά την χρήση του ενώ πιστοποιούνται οι δείκτες καταλληλότητας π.χ οξύτητα,διαβρωτική ικανότητα, πτητικότητα, ώστε να είναι ακίνδυνο κατά την χρήση του.

7 Επίσης διερευνήθηκε και προτάθηκε η χρήση της Μπεταϊνης στην σύνθεση των απορρυπαντικών ουσιών προς αντικατάσταση της γλυκερίνης αφού τα τελικά προϊόντα παρουσίασαν µεγαλύτερο βαθµό αποικοδόµησης µετά την χρήση τους. Στα πλαίσια αυτού του επιστηµονικού πεδίου εκπονήθηκαν ερευνητικά προγράµµατα, ενώ τα αποτελέσµατα των ερευνητικών εργασιών δηµοσιεύτηκαν και παρουσιάστηκαν σε εθνικά επιστηµονικά συνέδρια: ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 2 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2007,. p28, 3 ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΟΜΕΧ - Ε.Π.Β. 30/6/ /6/2000 Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης Νοµού Κοζάνης,16/1/ /12/2003 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+, 30/11/ /12/2005 Β) Υφιστάµενη κατάσταση εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Υγρών Καυσίµων 1. ιακρίβωση του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίµων του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO Η αξιοπιστία και τα έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσµατα να διευκολύνουν τον υγιή ανταγωνισµό, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή και την προστασία του αλλά και να ενδυναµώσουν το ρόλο του εργαστηρίου και του ιδρύµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ιακρίβωση του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίµων του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO Η ανάγκη σύνδεσης µε την αγορά, µέσω της παροχής υπηρεσιών ελέγχου της ποιότητας των καυσίµων, είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη διαπίστευση του εργαστηρίου µέσω του ιεθνούς πρότυπου ΕΝ ISO 17025, (η οποία δύναται να πραγµατοποιηθεί και από µέλη του εργαστηρίου), έτσι ώστε η αξιοπιστία και τα έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσµατα να διευκολύνουν τον υγιή ανταγωνισµό, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταναλωτή και την προστασία του αλλά και να ενδυναµώσουν το ρόλο του εργαστηρίου και του ιδρύµατος. Η ιαδικασία ιαπίστευσης του Εργαστηρίου έχει ξεκινήσει στις και θα ολοκληρωθεί µέσα στο Το εργαστήριο έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 και η οργάνωση και λειτουργία του εργαστηρίου πραγµατοποιείται από την οµάδα : ιευθυντής Εργαστηρίου, Επ. Καθηγητής Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος Τεχνικός ιευθυντής, Καθ. Εφαρµογών Μsc Χρηστίδης Σταύρος Υπεύθυνος αναλύσεων, Εργαστ. Συνεργάτης Τζηλαντώνης Γεώργιος Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι έχει εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στο χώρο της ΕΗ για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του εργαστηρίου µας, µε σκοπό την συνεργασία, γεγονός που εκδηλώθηκε και µέσω σχετικών επιστολών εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

8 Γ) Αναπτυσσόµενο νέο επιστηµονικό έργο 1. Πρωτογενής Τοµέας- ιαχείριση Φυσικών Πόρων Κατά την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος για τον πρωτογενή τοµέας στην περιοχή της υτ. Μακεδονίας αναπτύχθηκε η ιδέα αξιοποίησης των κατάλληλων εδαφολογικών και κλιµατικών συνθηκών στην περιοχή για την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και ειδικά στο χώρο των αρωµατικών φυτών. Έτσι και στα πλαίσια του µαθήµατος ιαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπονήθηκε εργασία µε στόχο την πρόταση για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των αρωµατικών φυτών rosa damascene ( είδος τριαντάφυλλου ) στην περιοχή της υτ. Μακεδονίας µε στόχο την παραγωγή αρωµατικών ελαίων ( ροδέλαιο ), ροδόνερο, και γλυκό τριαντάφυλλου. Η πρόταση σε συνεργασία µε τον Τοπικό Συνεταιρισµό Αρωµατικών και Φαρµακευτικών φυτών παρουσιάστηκε σε µια σειρά ηµερίδων και αξιοποιήθηκε καταλλήλως για την ενίσχυση της αγροτικής καλλιέργειας στην περιοχή. Σήµερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της παραπάνω ποικιλίας αγρότες της περιοχή, σε σύνολο περίπου 200 στρεµµάτων, ενώ ξεκίνησε και η εκπόνηση αντίστοιχων ερευνητικών προγραµµάτων. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής δηµοσιεύτηκαν και παρουσιαστήκαν σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. JOURNALS/BOOKS APCBEE Procedia ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ BOOK ICESD,2012, Hong Kong, pp.70 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CoRin- 6th EU Framework Programme for Research and Technological Development, ERDF -EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND, έως

9 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΓΚΡΙΤΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 1. I.P. Gerothanassis, P.J. Barrie and C.Tsanaktsidis, Observation of Large Solvent Effects on the 31P Shielding Tensor of a Cyclic Nucleotide, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994, Ι.P. Gerothanassis, C.G. Tsanaktsidis, Nuclear Electric Quadrupole Relaxation, Concepts in Magnetic Resonance, 1996, 8, I.P. Gerothanassis and C.Tsanaktsidis, NMR STUDIES OF THE HYDRATION STATE OF AMINOACIDS IN AQUEOUS SOLUTION BY THE USE OF 14N NMR SPECTROSCOPY, Chimika Chronika :New Series, vol.26 no.2, pp294, Α.Ν.Τroganis, C.Tsanaktsidis and I.P. Gerothanassis, 14N NMR relaxation times of several protein amino acids in aqueous solution- comparison with 17O NMR data and estimation of the relative hydration numbers in the cationic and zwitterionic forms, J. Magn.Reson., 2003,164, C. Tsanaktsidis, S. G. Christidis and G. T. Tzilantonis, Use of bioorganic compounds for reducing the moisture content of diesel fuel to reduce the icing effect,chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2010, Volume 46, Number 3, pp, C.G. Tsanaktsidis, N. Sariannidis and S.G. Christidis, Regression Analysis about Humidity Elimination from Diesel Fuel Via Bioorganic Compounds to Increase Antifouling Action, Technological Developments in Networking, Education and Automation,2010,pp, C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis and G.T. Tzilantonis, Study about Effect of Processed Biodiesel in Physicochemical Properties of Mixtures with Diesel Fuel in order to Increase their Antifouling Action, International Journal of Environmental Science and Development, 2010, Vol. 1, No. 2, pp206.

10 8.C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis and G.T. Tzilantonis, Amplification of Antipollution Action of JP8 using a Bioorganic Compound, International Journal of Environmental Science and Development, 2011, Vol. 2, No. 1, pp8. 9.C.G. Tsanaktsidis, Optimization of Physicochemical Properties of Diesel Fuel by using Bioorganic Compounds, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2011, Vol. 47, No 3, pp C.G. Tsanaktsidis, Using a biodegradable polymer to reduce the acidity of biodiesel and biodiesel/petroleum diesel fuel blends, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2012, Vol. 48, No. 1,pp C.G. Tsanaktsidis, K.G. Spinthoropoulos, S.G. Christidis, V. M. Basileiadis and A.Ε.Garefalakis, a Mathematic Equation using Statistical Data for the Determination of Kinematic Viscosity in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel, (CTA), Computer Technology and Application, 2012, Vol.3, No.5, pp C.G. Tsanaktsidis, N. Sariannidis, S.G. Christidis and Itziou A Regression analysis about humidity elimination and reduction conductivity from JP8 via a hydrophilic polymer, Petroleum chemistry, Volume 52, pp , Tsanaktsidis C.G., Tamoutsidis E, Kasapidis G,Itziou A,,Ntina E, Preliminary results on attributes of distillation products of the rose Rosa damascena as a dynamic and friendly to the environment rural crop, APCBEE Procedia (vol.1), pp , C.G. Tsanaktsidis, V. M. Vasileiadis, K.G. Spinthiropoulos, S.G. Christidis and A.ΕGarefalakis, Statistical Analysis to Export an Equation in order to Determine Heat of Combustion in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel, Lecture Notes in Electrical Engineering, 2013, Vol. 152, pp719.

11 15. C.G. Tsanaktsidis, K.G. Spinthoropoulos, S.G. Christidis and N. Sariannidis Statistical Analysis about Variation of Density in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, in press, C. G. Tsanaktsidis, S. G. Christidis and E. P. Favvas, A Novel method for improving the physicochemical properties of diesel and jet fuel using polyaspartate polymer additives, FUEL, vol. 104, pp 155, C.G. Tsanaktsidis, A.V. Scaltsoyiannes, E.X. Katsidi, S.G. Christidis, G.T. Tzilantonis, USING RESIN, A NATURAL PRODUCT, IN ORDER TO REDUCE HUMIDITY IN DIESEL FUEL, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, in press, Tsanaktsidis C.G., Vasiliadis V., Itziou A., Petrakis L.A. Application of factor analysis for the study of physicochemical properties in different blends of diesel fuel with biodiesel, Petroleum Chemistry, under review, C.G. Tsanaktsidis, E. P. Favvas,A. A. Scaltsoyiannes, S. G. Christidis, E.X. Katsidi, A. V. Scaltsoyiannes, Natural resins and their application in antifouling fuel technology: Part I: Improving the physicochemical properties of diesel fuel using natural resin polymer as a removable additive, Fuel Processing Technology, vol.114, pp 135, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Ι.P. Gerothanassis, Ε. Papamichael and C. Tsanaktsidis, Variable Field 14N NMR Relaxation Time Studies of Dodecylphosphorylcholine Aqueous Micellar Soluyions: Conformational and Dynamics Properties, Biophys.Newsletter, 1995, vol 39, p.35.

12 2. I.P. Gerothanassis, P.J. Barrie and C.Tsanaktsidis, Observation of Large Solvent Effects on the 31P Shielding Tensor of a Cyclic Nucleotide, Biophys.Newsletter, 1995, vol 39, p.37. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Ι.P.Gerothanassis, Ε. Papamichael and C. Tsanaktsidis, Variable Field 14N NMR Relaxation Time Studies of Dodecylphosphorylcholine Aqueous Micellar Soluyions: Conformational and Dynamics Properties in Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Eds Τ. Theophanides, J. Anastassopoulou and Ν. Fotopoulos, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp I.P. Gerothanassis, C.Efthimiou, M.Momenteau and C.Tsanaktsidis, On the Nature of C-H O Interactions of Amides in Solution: An 17O NMR and FTIR Approach, in Fifth International Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules, Eds Τ. Theophanides, J. Anastassopoulou and Ν. Fotopoulos, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1993, pp Ι.Π. Γεροθανάσης και Κ. Τσανακτσίδης, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισµός : Μια από παιδαγωγική πλευρά προσέγγιση του Μηχανισµού Πυρηνικής Αποδιέγερσης σε Τετραπολικούς Πυρήνες, 4 ο ιεθνές Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, Χηµεία και Παιδεία, Ιωάννινα, 1994, pp I.P. Gerothanassis and C.Tsanaktsidis, Observation of Large Hydrogen Bonding Effects on the 31P Shielding Tensor of a Cyclic Nucleotide AND nadph, in Molecular Properties and Chemistry of Biological Systems, Eds. N.Hatziliadis and M.Fasand, 1996, pp Κ. Τσανακτσίδης, Ποιοτικός έλεγχος καυσίµων: Μια από εκπαιδευτικής πλευράς προσέγγιση των εργαστηριακών µεθόδων ανάλυσης για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των συµβατικών καυσίµων, 10 ο ιεθνές Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, Χηµεία και Συνείδηση, Κρήτη, 2009, pp44.

13 6. Ν.Ηλιόπουλος και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτη των υγρών αποβλήτων 11 νοσοκοµείων και κέντρων υγείας, 10 ο ιεθνές Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, Χηµεία και Συνείδηση, Κρήτη, 2009, pp K. Tsanaktsidis, A. Papadimitriou «QUALITATIVE FUEL TESTING: ORGANISATION OF LABORATORIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTES - HIGHER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTES) AIMING AT CERTIFYING THE APPROPRIATENESS OF THE PRODUCED ALTERNATIVE FUEL BIODIESEL AND ITS MIXTURES WITH DIESEL IN ORDER THAT THEIR USE IS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY» Euroscience Mediterranean Event 2009 Athens, 2009, pp Ν.Ηλιόπουλος,Αθανάσιος Βαλαβανίδης και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτη Των Πηγών Βαρέων Μετάλλων Στην Τέφρα Αποτεφρωτήρα Νοσοκοµειακών Αποβλήτων, 3ο ιεθνές Συνέδριο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων << ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων :Στοχεύοντας σε µια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων >>Αθήνα, 2009, pp K. Tsanaktsidis, S. Christidis, A. Papadimitriou, ORGANISATION AND OPERATION OF A RESEARCH LABORATORY FOR THE ANALYSIS OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CONVENTIONAL FUELS IN LIQUID FORM, International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009) Madrid, pp107, C.G. Tsanaktsidis, N. Sariannidis and S.G. Christidis, Regression Analysis about Humidity Elimination from Diesel Fuel Via Bioorganic Compounds to Increase Antifouling Action, International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering on Computer,

14 Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 09),University of Bridgeport, USA, C.G. Tsanaktsidis, S.G. Christidis and G.T.Gilantonis, EFFECT OF HYDROPHILIC POLYMER IN PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF BIODIESEL SO THAT IT BECOMES FRIENDLIER TO THE ENVIRONMENT WITH ITS USE, International Conference on Environmental Science and Technology, Bangkok, Thailand, pp210, Κ.Τσανακτσίδης, Σ. Χρηστίδης, Τζηλαντώνης, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗΣ Υ ΡΟΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 11ο ιεθνές Συνέδριο Χηµείας Ελλάδας Κύπρου, H συνεισφορά της Χηµείας στον ανθρώπινο πολιτισµό Παρελθόν, παρόν και µέλλον, Κύπρος, ΥΛ6, C. Tsanaktsidis, V.Basileiadis, K.Spinthioropoulos, S. Christidis, A.Garefalakis Statistical Analysis to Export an Equation in order to Determine Heat of Combustion in Blends of Diesel Fuel with Biodiesel, Information, and Systems Sciences, and Engineering on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering CISSE11, University of Bridgeport, U.S.A., No -58, Tsanaktsidis C.G., Tamoutsidis E, Kasapidis G,Itziou A,,Ntina E, Preliminary results on attributes of distillation products of the rose Rosa damascena as a dynamic and friendly to the environment rural crop. 3rd International Conference on Environmental Science and Development, ICESD,2012, Hong Kong, pp.70,. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

15 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Κωδικός στον Εύδοξο: ISBN : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κωδικός στον Εύδοξο: ISBN : ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Κωδικός στον Εύδοξο: ISBN : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ : Ο ΕΙ ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Κωδικός στον Εύδοξο: ISBN : ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ:ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ, ITZIOY B. AIKATEΡINH ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ :2013 REVIEWER

16 1. An International Journal, POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY For the manuscript "Petroleum additives for rapeseed oil fuels, An International Journal, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, For the manuscript Investigation of the Effects of Civil Aviation Fuel Jet A1 on Diesel Engine Performance and Emissions Characteristics Ref: NISCAIR (EMS-4070)/13, International Journal of Environmental Science and Development, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Ι.Π. Γεροθανάσης, Ε. Παπαµιχαήλ και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτες Τετραπολικής Σταθεράς Σύζευξης 14Ν, ιαµόρφωσης και Μοριακής υναµικής Φωσφολιπιδίων µε τη χρήση NMR-14N Μεταβλητού Πεδίου, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, 1994, p Ι.Π. Γεροθανάσης, P.J. Barrie και Κ. Τσανακτσίδης, Επίδραση εσµών Υδρογόνου στις Κύριες Συνιστώσες του Τανυστή Χηµικής Μετατόπισης 31Ρ σε κυκλικά Νουκλεοτίδια, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, 1994, p Ι.Π. Γεροθανάσης και Κ. Τσανακτσίδης, Μελέτες Μεταβολών του Βαθµού Ενυδάτωσης Αµινοξέων σε Υδατικά ιαλύµατα ως συνάρτηση του ph µε τη χρήση Πυρηνικού Μαγνητικού Σντονισµού NMR-14N, 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Αθήνα, 1995, p Κ.Τσανακτσίδης, Ι.Π.Γεροθανάσης και Α.Ν.Τρογκάνης, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΥ ΑΤΩΣΗΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ph, ME EΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ NMR-14N, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, 2005, p K.Τσανακτσίδης, Μ. Γούλα, Α. Παπαδηµητρίου, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ

17 ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΠΡΟΙΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Πράσινη Χηµεία και Βιώσιµη Ανάπτυξη, 2ο Πανελλήνιο Συµπόσιο, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2007,. p K.Τσανακτσίδης, Α. Παπαδηµητρίου, ΕΠΙ ΡΑΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Κ. Τσανακτσίδης, Κασαπίδης,, Ν. Ηλιόπουλος Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Ντίνα, <<ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ROSA DAMASCENA ΩΣ ΜΙΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ >>, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Θεσσαλονίκη 8-9 εκεµβρίου, Κ. Τσανακτσίδης, Σ. Χρηστίδης, Ε. Φάββας και Τζηλαντώνης, << Αξιοποίηση υδρόφιλων πολυµερών στην ανάπτυξη νέων µεθόδων αποµάκρυνσης της υγρασίας σε συµβατικά και µη καύσιµα.>>, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Θεσσαλονίκη 8-9 εκεµβρίου, A.Σκαλτσογιάνης, Κ.Τσανακτσιδης, Ε.Κατσιδη,.Μήτρας, Μ. Τσακίρα, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ ( PINUS HALEPENSIS MILL). Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΩΣ ΑΣΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, Θεσσαλονίκη, Οκτωµβρίου, A.Σκαλτσογιάνης, Κ.Τσανακτσιδης, Ε.Κατσιδη,.Μήτρας, Μ. Τσακίρα, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ ( PINUS HALEPENSIS MILL). Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Συνάντηση Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης, , ΝΟΗΣΙΣ / Θεσσαλονίκη.

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Μαρούσι,01-02-2010 Α.Π. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ...α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9 & 10 Μαΐου 2015 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9 & 10 Μαΐου 2015 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9 & 10 Μαΐου 2015 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. Κατσαρός, Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ Γ. Οικονόµου, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ MHXΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Λαφατζής Δημήτριος ΣΠΟΥΔΕΣ 1988-1991: Απόφοιτος από το 2 0 Λύκειο Συκεών 1992-1997: Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2016 -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ATRION HEALTH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Τηλ.: 2410 684 713 Πληροφορίες: κα. Ε. Κοτίτσα Λάρισα 18-09-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τµήµα Ανατολικής Κρήτης Ηµερίδα Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι.

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Καριοφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα E-mail: mloiz@chemeng.ntua.gr Web site: «Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 17/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ΣΥΝΟΛΟ 15270 8913 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ)

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 160 160 150 140 135 160 160 120 85 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 180 180 170 160 150 150 150 120 85 3 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 100 100 100 100 95 95 90 90 85 ΑΘΗΝΑΣ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα