Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση του κανονισµού λειτουργίας της Εκτελεστικής επιτροπής. Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 25η Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 15 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντες 36, παρόντος και του ηµάρχου κου.. Χατζηδάκη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασοπούλου Ο. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αντωνιάδου Μ. 4. Αρσενίδου Α. 5. Ασηµακόπουλος Γ. 6. Βαλέτας Σ. 7. Βασιλείου Γ. 8. Βοργίας Ι. 9. Βουλγαρέλλης Ι. 10. Γλεντή Ε. 11. Γουλιέλµος Ι. 12. έτσης Ν. 13. ούµας Α. 14. Ζάγκα Μ. 15. Κανέλλος Θ. 16. Καρκατσέλης. 17.Κασιµάτη Β. 18. Κορόµηλος Α. 19. Κουερίνης Ν. 20. Κωττάκη Μ. 21. Λαζαρίδου Α. 22. Μαυρακάκης Σ. 23. Μηλαίτη Μ. 24. Μινέτος Σ. 25. Μιχαηλίδης Μ. 26. Μπουσίου Σ. 27. Νικολαΐδης Κ. 28. Πανταζής Α. 29. Παπαγεωργίου Ν. 30. Παπαϊωάννου Α. 31. Πιτούλης. 32. Πράπας Γ. 33. Σαββούρας Ι. 34. Τριάντος Ι. 35. Φωστηρόπουλος Ι. 36. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αρκουµάνης Θ. 2. Γιάκοβλεφ Ν. 3. Καραµαρούδης Γ 4. Μαραβέλια Α. 5. Μιχαλοπούλου Μ. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. ΘΕΜΑ : 4 ο

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµ. Συµ/λίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση του Κανονισµού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.. εξέδωσε σχέδιο κανονισµού λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής. Με την υπ αρ. 255/ συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του Προέδρου της ανωτέρω επιτροπής διαβιβάζεται το από πρακτικό της, σχετικά µε τη σύνταξη των προαναφεροµένων σχεδίων. Μετά τα παραπάνω, εισηγούµεθα τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση του Κανονισµού λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, ως το συνηµµένο σχέδιο». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και το από πρακτικό της διαπαραταξιακής επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την υπ αρ. 255/ Α..Σ. και µετά από διαλογικές συζητήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της Εκτελεστικής επιτροπής ως κατωτέρω : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Άρθρο 1 ιοίκηση ήµου (άρθρο 7 του Ν.3852/2010) Ο ήµος Παλαιού Φαλήρου διοικείται από το ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το ήµαρχο. Άρθρο 2 Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 62 του Ν.3852/2010) 1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον δήµαρχο ως πρόεδρο και τους αντιδηµάρχους ως µέλη. 2. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς καθώς και την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήµου, του µεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράµµατος δράσης. Η λειτουργία της παρακολούθησης της εφαρµογής της πολιτικής και των προγραµµάτων συνίσταται στην συνεχή συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της διοίκησης που αφορούν την υλοποίηση προγραµµατικών στόχων, την αντιστοιχία τους σε εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, στην ροή και την απόδοση των διατιθέµενων πόρων και την επιτάχυνση διαδικασιών ή την τροποποίησή τους προκειµένου να υλοποιηθούν οι προγραµµατισµένοι στόχοι εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Η λειτουργία του συντονισµού και της εκτέλεσης των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας συνίσταται στην

3 υποστήριξη των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων του δηµάρχου όπως αυτές ανατίθενται ή µεταβιβάζονται στους αντιδηµάρχους και στην συλλογική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της άσκησής τους. 3. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέµα που την αφορά ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες του δηµάρχου και των αντιδηµάρχων Αρµοδιότητες ηµάρχου (άρθ. 58 του Ν. 3852/2010) 1. Ο δήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήµου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του µε γνώµονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας. Ειδικότερα, ο δήµαρχος: 1.1. Εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. &ς προϊστάµενος όλου του προσωπικού του δήµου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες του δήµου Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, υπαλλήλους του δήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του δήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Αρµοδιότητες Αντιδηµάρχων (άρθρο 59 Ν. 3852/2010) 2. Οι αντιδήµαρχοι επικουρούν τον δήµαρχο. Είναι σύµβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ' ύλη και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρµοδιότητες ασκούνται στα όρια µιας ή περισσότερων δηµοτικών ενοτήτων. Οι αντιδήµαρχοι, εκτός των καθ' ύλην αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζει σε αυτούς ο δήµαρχος, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οπωσδήποτε και οι αρµοδιότητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρµοδιότητες: 2.1. Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα Υπογράφουν µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.

4 2.5. Συνεργάζονται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να τους µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος, που αφορά τη δηµοτική ενότητα. 3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συµφέροντα του δηµάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε τα συµφέροντα του δήµου, ο δήµαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήµαρχος ή σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που ορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο. Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αντιδήµαρχος ο οποίος υποχρεούται να δηλώνει άµεσα στον δήµαρχο την αποχή του από τα καθήκοντά του για λόγους προσωπικού κωλύµατος. Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήµαρχος. Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του αντιδηµάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήµαρχος που ορίζεται από τον δήµαρχο ή ο ίδιος ο δήµαρχος. Άρθρο 4 Αρµοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής (άρθρο 63 του Ν. 3852/2010) Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. 2. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο. Ο αρµόδιος για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιδήµαρχος συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και ενηµερώνει τον ήµαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή για την πορεία κατάρτισης του προγράµµατος και την εφαρµογή του, υποβάλλοντας ενδιάµεσες εκθέσεις οι οποίες και συζητούνται σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία διατυπώνει παρατηρήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις για την υλοποίηση του προγράµµατος. 3. Καταρτίζει και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος σε άµεση συνεργασία µε τους προϊσταµένους των υπηρεσιακών µονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραµµατισµού, της οικονοµικής διοίκησης και των τεχνικών έργων συντάσσει χρονοδιάγραµµα εργασιών και ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τον ήµαρχο για την πορεία των διαδικασιών κατάρτισης του προγράµµατος. Ο αντιδήµαρχος συντάσσει την τελική εισήγηση αλλά και τις ενδιάµεσες εκθέσεις του και τις υποβάλλει στον δήµαρχο ο οποίος αποφασίζει εάν συντρέχει λόγος συζήτησης στην εκτελεστική επιτροπή επιµέρους τµηµάτων του προγράµµατος και δίνει κατευθύνσεις για την συνέχιση της κατάρτισης του προγράµµατος. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος αλλά και ο ίδιος ο δήµαρχος ενηµερώνουν την εκτελεστική επιτροπή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις µήνες, για την πορεία υλοποίησης του τεχνικού προγράµµατος υποβάλλοντας σχετική έκθεση η οποία συζητείται και αξιολογείται από την Επιτροπή. 4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική επιτροπή. Ακολουθείται η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται ανά δηµοτική ενότητα µε ευθύνη του έχοντος την αντίστοιχη τοπική αρµοδιότητα αντιδηµάρχου. Ο αντιδήµαρχος για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται µε τους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων ανά δηµοτική η τοπική κοινότητα. Οι προτάσεις εξετάζονται αρχικά από την εκτελεστική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη για τον προσδιορισµό των κατευθύνσεων του προγράµµατος δράσης και ο αρµόδιος για οικονοµικές υποθέσεις αντιδήµαρχος συνεργαζόµενος µε τους προϊσταµένους των υπηρεσιακών µονάδων που έχουν την αρµοδιότητα του προγραµµατισµού και της

5 οικονοµικής διοίκησης παρακολουθεί τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες κατά την σύνταξη του προσχεδίου και εν συνεχεία συντάσσει την αιτιολογική έκθεση. Ο δήµαρχος ή- µε εντολή του- ο αρµόδιος αντιδήµαρχος εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία, αφού το εγκρίνει, το εισηγείται στην οικονοµική επιτροπή. Στην συζήτηση του ανωτέρω θέµατος καλούνται οι προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραµµατισµού και της οικονοµικής διοίκησης, καθώς και οι πρόεδροι των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωµα λόγου, ενώ στους προϊσταµένους των υπηρεσιακών µονάδων ο δήµαρχος µπορεί να αναθέτει την παρουσίαση των σχετικών εισηγήσεων. 5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού. Η εκτελεστική επιτροπή συζητά και αξιολογεί ανά τρίµηνο την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού και συντάσσει σχετική έκθεση. Η Έκθεση περιλαµβάνει οπωσδήποτε το ισοζύγιο εσόδων και δαπανών, ανάλυση των καταχωρηµένων τιµολογίων και εκτίµηση της ροής των εσόδων καθώς και προτάσεις για την βελτίωση της ροής των εσόδων και των εξορθολογισµό των δαπανών. Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται στη βάση εισήγησης του αρµοδίου αντιδηµάρχου και των προϊσταµένων των υπηρεσιακών µονάδων που έχουν την ευθύνη του προγραµµατισµού και της οικονοµικής διοίκησης. Η έκθεση που συζητείται και εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να προηγείται της προβλεπόµενης στο άρθρο 72, παρ.1, στοιχ. β) του ν.3852/2010 τριµηνιαίας έκθεσης της οικονοµικής επιτροπής. Επί των παρατηρήσεων της τελευταίας η εκτελεστική επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις τις οποίες παρουσιάζει στο δηµοτικό συµβούλιο και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του δήµου. 6. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια: ί) Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ϋ) Κανονισµού µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. Για την διατύπωση των ανωτέρω εισηγήσεων καλεί τον γενικό γραµµατέα του δήµου ή όπου δεν υπάρχει τον προϊστάµενο των υπηρεσιών του δήµου να υποβάλλει σχέδιο εισήγησης στο οποίο βασίζεται η εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής. 7. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων και µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και διακίνηση του Οδηγού του ηµότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήµου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Τα προσχέδια των ανωτέρω εισηγήσεων καταρτίζει και παρουσιάζει στην εκτελεστική επιτροπή η νοµική υπηρεσία του δήµου και ο γενικός γραµµατέας ή όπου δεν υπάρχει ο προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. 8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισµού διαβούλευσης. Το προσχέδιο των κανονισµών καταρτίζει και παρουσιάζει στην εκτελεστική επιτροπή η νοµική υπηρεσία του δήµου ή όπου δεν υπάρχει ο νοµικός σύµβουλος του δήµου. 9. Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 10. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του δήµου και ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο. Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος συνεργάζεται µε τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου και παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράµµατος δράσης του νοµικού προσώπου ενηµερώνοντας ανά τρίµηνο µε γραπτή έκθεση τον δήµαρχο. Ο δήµαρχος όταν κρίνει ότι συντρέχει λόγος θέτει για συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή τα προβλήµατα ή τις διαπιστώσεις που παρατηρούνται στην λειτουργία των νοµικών προσώπων ή υποβάλλει ο ίδιος συστάσεις στον πρόεδρο του νοµικού προσώπου. Στην συνεδρίαση όπου συζητούνται τα ανωτέρω θέµατα καλείται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του αντίστοιχου νοµικού προσώπου ο οποίος λαµβάνει µέρος στη συζήτηση και παρέχει πληροφορίες ή εξηγήσεις για θέµατα που θέτει ο δήµαρχος και τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

6 Άρθρο 5 Συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του ήµου. Μπορεί να συνεδριάζει εκτάκτως και εκτός της έδρας σε τόπο που ορίζει ο ήµαρχος. 2. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής µπορούν να είναι δηµόσιες, εφόσον αποφασίσει σχετικά η ίδια η Επιτροπή. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται µία φορά κάθε δέκα πέντε ηµέρες, εφόσον προκύψουν θέµατα. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεµάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαιτούν εξειδικευµένη διαχείριση η δε συζήτησή τους δεν µπορεί για αντικειµενικούς λόγους να γίνει στην τακτική συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή για την εξέταση θεµάτων που απαιτούν άµεση απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την εποµένη τακτική συνεδρίαση. Άρθρο 6 ο Σύγκληση της εκτελεστικής επιτροπής Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται µε γραπτή πρόσκληση από τον δήµαρχο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος από τον αναπληρωτή του (βάσει του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006: «Αναπλήρωση του ηµάρχου). 1. Η πρόσκληση, µε τον ορισµό της ηµέρας, της ώρας και του τόπου της συνεδρίασης, αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αποστέλλεται δύο (2) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης. 2. Ο δήµαρχος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης αφού λάβει υπόψη και τις προτάσεις των αντιδηµάρχων για θέµατα που κρίνουν σκόπιµο να συζητηθούν στην εκτελεστική επιτροπή. 3. Οι προτάσεις των αντιδηµάρχων για συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό θέµα της αρµοδιότητάς τους απευθύνονται στον δήµαρχο τρεις ηµέρες, το αργότερο, πριν από τη συνεδρίαση και συνοδεύονται από σύντοµο επεξηγηµατικό σηµείωµα, το οποίο διανέµεται στα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε αντιδήµαρχος που αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να υποβάλει πρόταση για συζήτηση και λήψη απόφασης οφείλει, παράλληλα µε την αποστολή του επεξηγηµατικού σηµειώµατος της προηγούµενης παράγραφος να ενηµερώσει εγκαίρως και επαρκώς τους συναδέλφους του που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενο της πρότασης του. 4. Η πρόσκληση αποστέλλεται υποχρεωτικά στον γενικό γραµµατέα του δήµου καθώς και στους προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και στους προέδρους των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου, εφόσον συζητούνται θέµατα που αναφέρονται στους τοµείς αρµοδιοτήτων τους. 5. Στην περίπτωση της κατεπείγουσας συνεδρίασης, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί και την ίδια ηµέρα µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο, αναφέροντας οπωσδήποτε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Άρθρο 7 ο Απαρτία 1. Για την νόµιµη συνεδρίαση πρέπει να είναι παρόντες ο δήµαρχος και οι µισοί τουλάχιστον από τους αντιδηµάρχους. 2. Τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής που εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενηµερώνουν τον αρµόδιο για την σύνταξη των πρακτικών υπάλληλο πριν την έξοδο. Οι αποχωρήσεις και οι προσελεύσεις καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης. 3. εν µπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση ούτε λαµβάνονται νόµιµες αποφάσεις όταν απέχουν από την συνεδρίαση τα περισσότερα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

7 Άρθρο 8 Συζήτηση και λήψη των αποφάσεων 1. Ο δήµαρχος προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και διευθύνει τη συζήτηση. Σε περίπτωση κωλύµατος του δήµαρχου προεδρεύει ο αντιδήµαρχος που έχει οριστεί από αυτόν ως αναπληρωτής του (βάσει του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006: «Αναπλήρωση του ηµάρχου). 2. Ο δήµαρχος εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ίδιος έχει αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης στον αρµόδιο αντιδήµαρχο ή όταν το θέµα γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη µετά από πρόταση µέλους της εκτελεστικής επιτροπής, οπότε το εισηγείται ο προτείνων. 3. Ο δήµαρχος δίνει κατά προτεραιότητα τον λόγο στους προέδρους των νοµικών προσώπων του δήµου όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους και µπορεί να τους αναθέσει την παρουσίαση της εισήγησης του θέµατος. 4. Ο δήµαρχος µπορεί να καλέσει τον αρµόδιο κατά θέµα προϊστάµενο δηµοτικής υπηρεσίας για να ενηµερώσει επί του θέµατος την εκτελεστική επιτροπή ή να του αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης. 5. Μετά την εισήγηση ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις ουσίας στις οποίες απαντά ο εισηγητής και εν συνεχεία ζητούν τον λόγο και προβαίνουν σε τοποθετήσεις, των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά (5'), τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής. 6. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέµατος, ο δήµαρχος προβαίνει στη διατύπωση της απόφασης και την θέτει στην κρίση των µελών της εκτελεστικής επιτροπής. Εάν διαπιστωθεί η διαφωνία προς την διατυπωµένη απόφαση, ο δήµαρχος θέτει σε ψηφοφορία τα ζητήµατα και ανακοινώνει το αποτέλεσµά της. 7. Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει πάντοτε µε φανερή ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας ψήφισε ο δήµαρχος. 8. Εάν κατά τη ψηφοφορία διαµορφωθούν περισσότερες από δύο γνώµες χωρίς να σχηµατιστεί η κατά την προηγούµενη παράγραφο νόµιµη πλειοψηφία, ο δήµαρχος καλεί όσους τάχθηκαν υπέρ των ασθενέστερων γνωµών να προσχωρήσουν µε ψηφοφορία σε µία από τις επικρατέστερες γνώµες. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις του δηµάρχου και των µελών της εκτελεστικής επιτροπής 1. Ο δήµαρχος οφείλει να επιλύει άµεσα µε απόφασή του κάθε σύγκρουση αρµοδιοτήτων µεταξύ των αντιδηµάρχων και να αναθεωρεί ή τροποποιεί για τον σκοπό αυτό τις αποφάσεις του περί ανάθεσης ή µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. Στην λειτουργία του αυτή λαµβάνει υπόψη και την γνώµη της εκτελεστικής επιτροπής. 2. Τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της αποτελεσµατικότητα, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 3. Η συµµετοχή των αντιδηµάρχων στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής είναι υποχρεωτική. Ο αντιδήµαρχος µπορεί να απουσιάζει µόνο για σοβαρό λόγο που αφορά προσωπικό ή οικογενειακό πρόβληµα το οποίο γνωστοποιεί εγκαίρως στον δήµαρχο ή για ανειληµµένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων του που δεν µπορεί να αναβληθούν γεγονός που πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στον δήµαρχο. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απουσία του είναι αδικαιολόγητη. 4. Η αναιτιολόγητη απουσία του αντιδηµάρχου για περισσότερες από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής συνιστά σοβαρό λόγο ανάκλησης του διορισµού του.

8 Άρθρο 10 Γραµµατειακή υποστήριξη, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και δηµοσιότητα της περίληψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Η εκτελεστική επιτροπή, µε πρόταση του δηµάρχου, ορίζει έναν εκ των υπαλλήλων του γραφείου του δηµάρχου ως πρακτικογράφο - γραµµατέα της επιτροπής (άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 3852/2010). Με την ίδια απόφαση ορίζει επίσης και τον αναπληρωτή του. 2. Ο γραµµατέας -πρακτικογράφος συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφοντας το βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής και από τον γενικό γραµµατέα του δήµου, έχουν δηµόσιο χαρακτήρα, λαµβάνουν δε γνώση τους σε κάθε περίπτωση, οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων. 3. Ο γενικός γραµµατέας του δήµου, σε συνεργασία µε τον ειδικό γραµµατέαπρακτικογράφο συντάσσουν την περίληψη των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής η οποία υπογράφεται από τον δήµαρχο και τον γενικό γραµµατέα, αποστέλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στις δηµοτικές παρατάξεις και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ήµου καθώς επίσης και δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Άρθρο 11 Μη αποζηµίωση για την συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Ο δήµαρχος, οι αντιδήµαρχοι, οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου και ο γενικός γραµµατέας δεν δικαιούνται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής. Άρθρο 12 Ισχύς κανονισµού 1. Ο παρόν κανονισµός ισχύει από τη ψήφισή του και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήµου 2. Τροποποίηση του κανονισµού επιτρέπεται µε απόφαση που λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία των 3/5 του αριθµού των µελών της εκτελεστικής επιτροπής και την σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου. Η απόφαση της τροποποίησης ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δήµου. Άρθρο 13 ο Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό αυτόν, αντιµετωπίζεται ανάλογα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Νόµου σε συνδυασµό µε τον ισχύοντα Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων. Άρθρο 14 ο Απαγόρευση καπνίσµατος Κατά τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής απαγορεύεται το κάπνισµα µέσα στην αίθουσα, τόσο από τον Πρόεδρο και τα µέλη (σχετ. το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3730/2008). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 266/2011. Πριν από τη συζήτηση του θέµατος αποχώρησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Πανταζής Α., Σαββούρας Ιπ., Πιτούλης., Κορόµηλος Α.

9 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµερών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα