(Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας: 104/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας: 104/ )"

Transcript

1 Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εργαζ όµενων Στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστηµάτων Ασφαλείας Όλης Της Χώρας (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας: 104/ ) ΕΤΩΝ και 2004 Στην Αθήνα σήµερα, 24/7/2002, οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός ο κ. Κουβέλης Παντ ελής, ως εκπρόσωπος της Ενωσης Εταιρειών Ασφαλείας (ΕΝ.Ε.Α), & ο κ. Αβραµιώτ ης Κων/νος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ασφαλείας και αφετέρου οι: Στεκουλέα Μεταξία, Πρόεδρος ΟΙΥΕ, Βασιλόπουλος Θάνος, Γενικός Γραµµατέας ΟΙΥΕ, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Κατά τις διαπραγµατεύσεις τα συµβαλλόµενα µέρη µε αίσθηµα ευθύνης για τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας και ιδιαίτερα εν' όψει της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων συµφώνησαν να υπογράψουν τριετή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στον κλάδο έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερος προγραµµατισµός εκ µέρους των εταιρειών, µεγαλύτερη µισθολογική και εργασιακή ασφάλεια των εργαζοµένων και κατοχύρωση της εργασιακής ειρήνης, Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης να επιδιώξουν από κοινού τις αναγκαίες παρεµβάσεις της Πολιτείας, που θα επιβεβαιώσουν και θα αναβαθµίσουν το ρόλο τους στην κοινωνία και τον οικονοµικό κλάδο που εκπροσωπούν, µε ουσιαστική συµµετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και υλοποιούν την (εκάστοτε) κυβερνητική πολιτική, στα θέµατα που τους αφορούν. Με βάση τα ανωτέρω τα συµβαλλόµενα µέρη συµφώνησαν τα ακόλουθα: Αρθρο 1 Πεδίο ισχύος 1.1.Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στις επιχειρήσεις συστηµάτων ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες 1. Προσωπικό ασφαλείας (Φύλακες - Αρχιφύλακες - Επόπτες). Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συµπεριλαµβάνονται και οι εργαζ όµενοι χαρακτηρισµένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι ασκούν και καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον 1

2 απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστ ηµάτων ασφαλείας. II. Συνοδοί χρηµαταποστολών III. Οδηγοί χρηµαταποστολών IV. Γραµµατείς - υπάλληλοι γραφείου, εισπράκτορες - αποθηκάριοι - κλητήρες V. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές VI.Χειριστές-τριες Η/Υ VII.Τεχνικοί εγκαταστάσεων και συντήρησης συστηµάτων ασφαλείας και ηλεκτρονικοί τεχνικοί τεχνικού εξοπλισµού VIII. Προσωπικό καθαριότητας 1.2. Αυτή η ΕΚΣΣΕ ισχύει για τους εργαζόµενους µε τις παραπάνω ειδικότητες, που είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων, που ανήκουν στη δύναµη της Ο.Ι.Υ.Ε. Η ιδιότητα µέλους πιστοποιείται µε την προσκόµιση στον εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια κλαδικά ή επιχειρησιακά σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε. Αρθρο 2 Κατώτατα όρια αποδοχών 2.1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί στις 31/12/2001, αυξάνονται από 1/1/2002 σε ποσοστό 3,6% Στη συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 30/6/2002 αυξάνονται από σε ποσοστό 2,4% Από 1/1/2003 οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα, θα αυξηθούν µε το τυχόν ποσοστό αvαπροσαρµογής που προβλέπεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών (άρθρο 1 παρ. Γ) και το οποίο θα χορηγηθεί από σε περίπτωση υπέρβασης του επίσηµου µέσου ΤΚ Περαιτέρω, και µετά την εφαρµογή της προηγούµενης παραγρ. 2.2., οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31/12/2002, αυξάνονται από 1/1/2003 σε ποσοστό 3% και στη συνέχεια όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30/6/2003 αυξάνονται από 1/7/2003 σε ποσοστό 2,8% Περαιτέρω, οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31/12/2003, θα αυξηθούν από 1/1/2004 µε το ποσοστό της ΕΓΣΣΕ του έτους 2004 (και το τυχόν προβλεπόµενο ποσοστό 2

3 αναπροσαρµογής), προσαυξηµένο, κατ' εξαίρεση λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων, κατά 3,5%. Το ποσοστό αυτό θα χορηγηθεί σε µία (1) δόση από Με βάση τα παραπάνω οι µισθοί διαµορφώνονται όπως εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες µε αριθµό 1-10 (για το έτος 2002), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση λάθους των πινάκων υπερισχύει η παρούσα διάταξη Τα µέρη θα καταρτίσουν µε ευθύνη τους και τους πίνακες αποδοχών για τα έτη 2003 και 2004 τους οποίους και θα συνυπογράψουν. Αρθρο 3 - Επιδόµατα 3.1. Το επίδοµα κλάδου προσωπικού ασφαλείας διαµορφώνεται για τα έτη 2002 και 2003 σε 47 (δρχ ) Το επίδοµα κλάδου συνοδών χρηµαταποστολών διαµορφώνεται για το έτος 2002 σε 49,47 (δρχ ) και για το έτος 2003 σε 58,70 (δρχ ) Επίδοµα όπλου: Στους εργαζόµενους που νοµίµως φέρουν όπλο κατά τα καθήκοντα της εργασίας τους, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 10% επί του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόµενος Επίδοµα ακτινοβολίας φύλαξης κεραιών: Στους εργαζόµενους που απασχολείται ως προσωπικό φύλαξης κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% επί του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο εργαζόµενος Επίδοµα αυξηµένης ευθύνης/ επικινδυνότ ητ ας προσωπικού που εργάζ εται στ ο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζ έλος: Στους εργαζόµενους όλων των εταιρειών ασφαλείας που απασχολούνται στο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και για λογαριασµό της εταιρείας «ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», µόνο χορηγείται ειδικό επίδοµα για την αυξηµένη ευθύνη και επικινδυνότητα της εργασίας τους σε ποσοστό 10% επί του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόµενος Επιστ ηµονικά επιδόµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ: Για τις ειδικότητες των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα και για τις οποίες προβλέπονται -από παλαιότερες ΣΣΕ ή Α, κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές- επιστηµονικά επιδόµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αυτά ορίζονται ενιαία σε 18% και 13% αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των επιδοµάτων αυτών Αναπροσαρµογή επιδοµάτων: Από και εφεξής, το ποσοστό αύξησης που θα χορηγηθεί στους βασικούς µισθούς από την παρούσα ΣΣΕ καθώς και από 3

4 τις µεταγενέστερες ΣΣΕ, θα χορηγείται και επί των επιδοµάτων και παροχών σε Ευρώ (µη ποσοστιαία, «δραχµικά» επιδόµατα) των εργαζοµένων που υπάγονται σε αυτή. Αρθρο 4 - Θεσµικές και άλλες ρυθµίσεις 4.1. Αναγνώριση 5 ης τριετίας: Στο προσωπικό ασφαλείας και στους συνοδούς χρηµαταποστολών χορηγείται 5 η τριετία από (κλιµάκιο προϋπηρεσίας έτη), το οποίο εντάσσεται στο µισθολόγιο µε προσαύξηση 10% που υπολογίζεται στο εκάστοτε κατώτατο µισθό 4.2. Το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό χρηµαταποστολών που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από έως τις θα αµείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) µήνες εργασίας του µε βάση την ΕΓΣΣΕ. Από επανέρχεται αυτοµάτως σε εφαρµογή το άρθρο της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/ ) 4.3. Οι θεσµικοί όροι της από 15/4/2002 ΕΓΣΣΕ (άρθρα 4 έως 11) αποτελούν µέρος της παρούσας και ισχύουν και για τους µισθωτούς που υπάγονται σε αυτή Εφαρµογή της ΣΣΕ: Τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν το ζήτηµα της εφαρµογής της παρούσας ΣΣΕ από όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες του κλάδου ως εξαιρετικά σηµαντικό προκειµένου να σταµατήσουν να παρατηρούνται φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού, µεγάλης εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, καθώς και µη καταβολή των νόµιµων αποδοχών των εργαζοµένων. Τα µέρη ζητούν επιτακτικά από τα ελεγκτικά αρµόδια όργανα της Πολιτείας τη διενέργεια συνεχών και εκτεταµένων ελέγχων για την πλήρη εφαρµογή της ΣΣΕ και εξουσιοδοτούν τους εκάστοτε νοµίµους εκπρόσωπους της ΟΙΥΕ και της ΕΝΕΑ, και της FOA να παρεµβαίνουν άµεσα προς το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, καθώς και στους Επιθεωρητές Ελέγχου του ΙΚΑ προκειµένου να διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστηµάτων ασφαλείας Σχολή Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης: Τα µέρη ζητούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και σε συνεργασία µε το Υπουργείο ηµοσίας Τάξεως, τη Σύσταση και Λειτ ουργία Ταχύρυθµης Σχολής Προσωπικού Ασφαλείας µε χρηµατοδότηση του ΟΑΕ και τριµερή διοίκηση. Σκοπός της θα είναι η χορήγηση πιστοποιηµένου πτυχίου για εργαζόµενους του κλάδου και η σύνδεση του µε την αδειοδότηση του επαγγέλµατος που απαιτείται για το προσωπικό ασφαλείας και χρηµαταποστολών (εφαρµογή Ν. 2518/1997). Για το σκοπό αυτό τα µέρη, θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τα αρµόδια Υπουργεία. 4

5 ιοργάνωση Στρογγυλού Τραπεζ ιού: Τα µέρη θα διοργανώσουν από κοινού και εντός του 2003, Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα «Η αναγκαιότητα εναρµόνισης της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις εταιρείες ασφαλείας» και τη συµµετοχή των Ευρωπαϊκών οργανώσεων εργοδοτών (CoeSS) και εργαζοµένων (UNI Europa), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρµόδιων Υπουργείων της χώρας µας. Αρθρο 5 - Τελικές διατάξεις 5.1. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 1/1/ Τα επιδόµατα των διαφόρων ειδικοτήτων των εργαζοµένων που προβλέπονται από την παρούσα ΣΣΕ, υπολογίζονται στα εκάστοτε ισχύοντα κλιµάκια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων στα οποία ανήκει ο κάθε εργαζόµενος, εκτός εκείνων που ρυθµίζονται διαφορετικά από την παρούσα ΣΣΕ και τις οικείες οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ, που καταβάλλονται µε βάση υφιστάµενους νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακές ΣΣΕ ή Α ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας 5.4. Οι διατάξεις των προηγούµενων ΣΣΕ του κλάδου και των επιµέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά µε τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ι.Υ.Ε. ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛ ΕΑ ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 5

6 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΟΙ ή ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΣ) ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ 3,6% ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘ0Σ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛ ΟΠΛΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜ ΤΕΚΝΩΝ 6* µήνες - 3 χρόνια ΡΧ % 10% 30% ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5% από 2ο % 10% & µετά Άγαµος ,67 47,00 54,97 54,97 164,90 54,97 54,97 27,48 Έγγαµος ,56 47,00 60,46 60,46 181,37 60,46 60,46 30, χρόνια Άγαµος ,56 47,00 60,46 60,46 181,37 60,46 60,46 30,23 Έγγαµος ,52 47,00 65,95 65,95 197,86 65,95 65,95 32, χρόνια Άγαµος ,52 47,00 65,95 65,95 197,86 65,95 65,95 32,98 Έγγαµος ,45 47,00 71,44 71,44 214,33 71,44 71,44 35, χρόνια - Άγαµος ,45 47,00 71,44 71,44 214,33 71,44 71,44 35,72 7

8 Έγγαµος ,44 47,00 76,94 76,94 230,83 76,94 76,94 38, χρονιά Άγαµος ,44 47,00 76,94 76,94 230,83 76,94 76,94 38,47 Έγγαµος ,41 47,00 82,44 82,44 247,32 82,44 82,44 41,22 * Σηµείωση: Το προσωπικό ασφαλείας που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από έως τις θα αµείβεται για τους πρώτους οχτώ (8) µήνες εργασίας του µε βάση την ΕΓΣΣΕ. Από επανέρχεται αυτοµάτως σε εφαρµογή άρθρο της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/ ) 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΚΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΟΙ ή ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΣ) ΑΠΌ ΑΥΞΗΣΗ 2,4% ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛ ΟΠΛΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΘΥΓ. ΕΡΓΑΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜ ΤΕΚΝΩΝ 6* µήνες - 3 χρόνια ΡΧ % 10% 30% ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5% από 2ο % 10% & µετά Άγαµος ,86 47,00 56,29 56,29 168,86 56,29 56,29 28,14 Έγγαµος ,07 47,00 61,91 61,91 185,72 61,91 61,91 30, χρόνια Άγαµος ,07 47,00 61,91 61,91 185,72 61,91 61,91 30,95 Έγγαµος ,35 47,00 67,54 67,54 202,61 67,54 67,54 33, χρόνια Άγαµος ,35 47,00 67,54 67,54 202,61 67,54 67,54 33,77 Έγγαµος ,60 47,00 73,16 73,16 219,48 73,16 73,16 36, χρόνια - Άγαµος ,60 47,00 73,16 73,16 219,48 73,16 73,16 36,58 9

10 Έγγαµος ,91 47,00 78,79 78,79 236,37 78,79 78,79 39, χρονιά Άγαµος ,91 47,00 78,79 78,79 236,37 78,79 78,79 39,40 Έγγαµος ,19 47,00 84,42 84,42 253,26 84,42 84,42 42,21 * Σηµείωση: Το προσωπικό ασφαλείας που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από έως τις θα αµείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) µήνες εργασίας του µε βάση την ΕΓΣΣΕ. Από επανέρχεται αυτοµάτως σε εφαρµογή το άρθρο της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/ ) 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΝΟ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΥΞΗΣΗ 3.6% ΑΠΌ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΟΠΛΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΤΕΚΝΩΝ ΡΧ % 30% 5% από 2ο &µετά 6* µήνες - 3 χρονιά Άγαµος ,74 49,47 59,47 178,42 29,74 Έγγαµος ,24 49,47 65,42 196,27 32, χρόνια Άγαµος ,24 49,47 65,42 196,27 32,71 Έγγαµος ,61 49,47 71,36 214,08 35, χρόνια Άγαµος ,61 49,47 71,36 214,08 35,68 Έγγαµος ,08 49,47 77,31 231,92 38,65 11

12 9-12 χρόνια Άγαµος ,08 49,47 77,31 231,92 38,65 Έγγαµος ,55 49,47 83,25 249,76 41, χρονιά Άγαµος ,55 49,47 83,25 249,76 41,63 Έγγαµος ,02 49,47 89,20 267,61 44,60 * Σηµείωση: Το προσωπικό συνοδείας χρηµαταποστολών που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από έως τις θα αµείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) µήνες εργασίας του µε βάση την ΕΓΣΣΕ. Από επανέρχεται αυτοµάτως σε εφαρµογή το άρθρο της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/ ) 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΝΟ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΥΞΗΣΗ 2.4% ΑΠΌ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΟΠΛΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΤΕΚΝΩΝ ΡΧ % 30% 5% από 2ο &µετά 6* µήνες - 3 χρόνια Άγαµος ,02 49,47 60,90 182,70 30,45 Έγγαµος ,95 49,47 66,99 200,98 33, χρόνια Άγαµος ,95 49,47 66,99 200,98 33,50 Έγγαµος ,74 49,47 73,07 219,22 36, χρόνια Άγαµος ,74 49,47 73,07 219,22 36,54 Έγγαµος ,64 49,47 79,16 237,49 39,58 13

14 9-12 χρόνια - Άγαµος ,63 49,47 79,16 237,49 39,58 Έγγαµος ,53 49,47 85,25 255,76 42, χρονιά Άγαµος ,53 49,47 85,25 255,76 42,63 Έγγαµος ,43 49,47 91,34 274,03 45,67 * Σηµείωση: Το προσωπικό συνοδείας χρηµαταποστολών που θα προσληφθεί στις εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ από έως τις θα αµείβεται για τους πρώτους οκτώ (8) µήνες εργασίας του µε βάση την ΕΓΣΣΕ. Από 1.1.2ΰ05 επανέρχεται αυτοµάτως σε εφαρµογή το άρθρο 5.1.2, της από 26/6/1998 ΣΣΕ (ΠΚΥΕ 41/ ) 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΙ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ (Αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,20 663,75 689,73 714,87 738,74 58, ,30 696,41 722,18 746,62 770,64 58, ,97 722,62 747,83 772,49 796,18 58, ,85 747,69 773,00 797,36 820,63 58, ,86 771,31 796,45 820,43 844,27 58, ,14 786,44 811,44 835,90 860,19 58, ,56 809,34 834,47 859,42 883,19 58, ,62 831,72 857,33 881,75 905,53 58, ,20 853,92 878,99 903,49 927,53 58, ,27 874,92 900,17 924,87 948,78 58, ,98 895,38 922,38 945,35 969,21 58, ,70 907,91 933,59 958,41 982,85 58,70 15

16 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ (αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,82 679,68 706,28 732,03 756,47 58, ,72 713,12 739,52 764,54 789,13 58, ,02 739,97 765,77 791,03 815,29 58, ,53 765,63 791,55 816,49 840,33 58, ,12 789,82 815,56 840,12 864,53 58, ,73 805,31 830,92 855,96 880,83 58, ,72 828,77 854,50 880,04 904,38 58, ,33 851,68 877,91 902,91 927,26 58, ,43 874,41 900,08 925,17 949,79 58, ,00 895,92 921,77 947,06 971,55 58, ,21 916,87 944,51 968,03 992,47 58, ,26 929,70 955,99 981, ,44 58,70 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3β ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΟΙ ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από (αύξηση3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,42 707,55 732,80 757,30 781,46 58, ,03 733,32 758,50 783,34 806,70 58, ,91 758,37 783,87 807,93 831,41 58, ,45 782,31 807,07 831,23 855,27 58, ,98 797,26 822,21 847,06 871,17 58, ,45 820,09 845,58 870,35 894,25 58, ,30 842,78 868,23 892,81 916,65 58, ,80 864,76 890,01 914,58 938,74 58, ,16 885,86 911,20 936,00 959,92 58, ,61 906,37 931,86 956,46 980,62 58, ,48 919,12 944,86 969,71 994,57 58,70 17

18 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από (αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,10 724,54 750,39 775,47 800,22 58, ,35 750,92 776,70 802,14 826,07 58, ,86 776,57 802,68 827,32 851,37 58, ,96 801,08 826,44 851,18 875,80 58, ,84 816,39 841,95 867,39 892,08 58, ,86 839,77 865,88 891,24 915,72 58, ,27 863,01 889,07 914,24 938,65 58, ,29 885,52 911,37 936,53 961,27 58, ,16 907,12 933,06 958,47 982,96 58, ,10 928,12 954,23 979, ,16 58, ,25 941,18 967,54 992, ,44 58,70 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 3γ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΟΙ ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ (Αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,48 770,14 795,55 819,56 843,41 58, ,50 795,38 820,12 844,68 868,60 58, ,10 818,50 843,77 868,48 892,18 58, ,23 834,02 859,94 884,66 908,60 58, ,28 857,64 883,09 907,78 932,03 58, ,12 880,10 905,55 930,51 954,78 58, ,79 901,92 927,58 952,57 976,82 58, ,80 923,26 949,04 973,94 998,69 58, ,21 943,91 969,55 995, ,01 58, ,73 956,99 983, , ,74 58,70 19

20 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ (Αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,70 788,63 814,64 839,23 863,66 58, ,32 814,47 839,81 864,95 889,44 58, ,48 838,14 864,02 889,32 913,60 58, ,98 854,03 880,58 905,89 930,41 58, ,58 878,22 904,29 929,57 954,40 58, ,93 901,22 927,28 952,84 977,69 58, ,16 923,57 949,84 975, ,26 58, ,68 945,42 971,81 997, ,66 58, ,58 966,56 992, , ,49 58, ,39 979, , , ,58 58,70 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΟΙ ΜΕ10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από 1/1/ (αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,44 849,04 874,41 898,85 922,71 58, ,43 865,15 890,76 915,41 939,92 58, ,45 888,34 913,81 939,06 963,34 58, ,31 910,71 936,71 961,74 986,27 58, ,98 932,93 958,72 983, ,92 58, ,15 954,27 980, , ,29 58, ,73 974, , , ,51 58, ,58 988, , , ,14 58,70 21

22 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από (αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,55 869,41 895,40 920,42 944,85 58, ,90 885,92 912,14 937,38 962,48 58, ,48 909,66 935,74 961,60 986,46 58, ,89 932,56 959,20 984, ,94 58, ,07 955,32 981, , ,13 58, ,76 977, , , ,04 58, ,83 998, , , ,79 58, , , , , ,79 58,70 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Ε ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΟΙ ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από (αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,96 922,77 948,82 974,00 998,91 58, ,40 945,62 971,57 997, ,38 58, ,11 967,60 994, , ,85 58, ,52 989, , , ,27 58, , , , , ,14 58, ,16 988, , , ,51 58,70 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ από (αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ 1 ΠΑΙ Ι 2 ΠΑΙ ΙΑ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΕΠΙΚ. ΕΡΓ ,81 944,91 971,60 997, ,88 58, ,79 968,32 994, , ,92 58, ,03 990, , , ,95 58, , , , , ,94 58, , , , , ,35 58, , , , , ,12 58,70 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ-ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ (Αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙ Ο ΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% ΠΤΥΧ. ΤΕΙ 10% ΠΤΥΧ. ΑΕΙ 18% ΤΑΜ. & ΤΕΚΝΩΝ ΙΑΧ. 5% Από 2ο ΛΑΘΩΝ. παιδί & 5% µετά ΞΕΝ. ΓΛΩΣ 5% ,56 56,46 56,46 101,62 28,23 28,23 28, ,20 57,52 57,52 103,54 28,76 28,76 28, ,41 58,44 58,44 105,19 29,22 29,22 29, ,22 62,42 62,42 112,36 31,21 j 31,21 31, ,29 64,73 64,73 116,51 32,36 32,36 32, ,24 67,62 67,62 121,72 33,81 33,81 33, ,87 67,89 67,89 122,20 33,94 33,94 33, ,50 68,15 68,15 122,67 34,07 34,07 34, ,09 70,41 70,41 126,74 35,20 35,20 35, ,24 71,22 71,22 128,20 35,61 35,61 35, ,02 72,50 72,50 130,50 36,25 36,25 36, ,17 73,82 73,82 132,87 36,91 36,91 36, ,46 74,85 74,85 134,72 37,42 37,42 37,42 24

25 ,40 75,84 75,84 136,51 37,92 37,92 37, ,47 77,05 77,05 138,68 38,52 38,52 38, ,20 78,22 78,22 140,80 39,11 39,11 39, ,42 79,14 79,14 142,46 39,57 39,57 39, ,65 80,06 80,06 144,12 40,03 40,03 40, ,02 81,20 81,20 146,16 40,60 40,60 40, ,76 81,88 81,88 147,38 40,94 40,94 40, ,67 82,27 82,27 148,08 41,13 41,13 41, ,93 82,69 82,69 148,85 41,35 41,35 41, " ,55 83,15 83,15 149,68 41,58 41,58 41, ,80 83,58 83,58 150,44 41,79 41,79 41, ,48 84,15 84,15 151,47 42,07 42,07 42, ,47 85,25 85,25 153,44 42,62 42,62 42, ,47 86,35 86,35 155,42 43,17 43,17 43, ,46 87,45 87,45 157,40 43,72 43,72 43, ,46 88,55 88,55 159,38 44,27 44,27 44, ,45 89,65 89,65 161,36 44,82 44,82 44,82 25

26 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ (Αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙ Ο ΜΑ ΓΑΜΟΥ 10% ΠΤΥΧ. ΤΕΙ 10% ΠΤΥΧ. ΑΕΙ 18% ΤΑΜ. & ΙΑΧ. ΛΑΘΩΝ. 5% ΤΕΚΝΩΝ 5% Από 2ο παιδί µετά ΞΕΝ. ΓΛΩΣ 5% & ,10 57,81 57,81 104,06 28,91 28,91 28, ,00 58,90 58,90 106,02 29,45 29,45 29, ,44 59,84 59,84 107,72 29,92 29,92 29, ,20 63,92 63,92 115,06 31,96 31,96 31, ,83 66,28 66,28 119,31 33,14 33,14 33, ,47 69,25 69,25 124,64 34,62 34,62 34, ,16 69,52 69,52 125,13 34,76 34,76 34, ,86 69,79 69,79 125,61 34,89 34,89 34, ,99 72,10 72,10 129,78 36,05 36,05 36, ,33 72,93 72,93 131,28 36,47 36,47 36, ,42 74,24 74,24 133,64 37,12 37,12 37, ,88 75,59 75,59 136,06 37,79 37,79 37, ,42 76,64 76,64 137,96 38,32 38,32 38, ,60 77,66 77,66 139,79 38,83 38,83 38,83 26

27 ,96 78,90 78,90 142,01 39,45 39,45 39, ,97 80,10 80,10 144,17 40,05 40,05 40, ,41 81,04 81,04 145,87 40,52 40,52 40, ,86 81,99 81,99 147,58 40,99 40,99 40, ,51 83,15 83,15 149,67 41,58 41,58 41, ,41 83,84 83,84 150,91 41,92 41,92 41, ,41 84,24 84,24 151,63 42,12 42,12 42, ,78 84,68 84,68 152,42 42,34 42,34 42, ,50 85,15 85,15 153,27 42,58 42,58 42, ,85 85,59 85,59 154,05 42,79 42,79 42, ,67 86,17 86,17 155,10 43,08 43,08 43, ,93 87,29 87,29 157,13 43,65 43,65 43, ,19 88,42 88,42 159,15 44,21 44,21 44, ,45 89,54 89,54 161,18 44,77 44,77 44, ,71 90,67 90,67 163,21 45,34 45,34 45, ,97 91,80 91,80 165,23 45,90 45,90 45,90 27

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠ (Αύξηση 3.6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙ ΟΜ Α ΓΑΜΟΥ 10% ΑΕΙ 18% ΙΑΧ. & ΤΕΚΝΩΝ ΤΑΜ. 5% Ατό 2ο ΛΑΘΩΝ 5% παιδί και µετά ΞΕΝ. ΓΛ ΩΣΣΑΣ 5% ,88 59,19 106,54 29,59 29,59 29, ,18 60,22 108,39 30,11 30,11 30, ,94 63,09 113,57 31,55 31,55 31, ,89 64,09 115,36 32,04 32,04 32, ,02 65,40 117,72 32,70 32,70 32, ,45 67,74 121,94 33,87 33,87 33, ,04 69,80 125,65 34,90 34,90 34, ,09 71,51 128,72 35,75 35,75 35, ,94 73,99 133,19 37,00 37,00 37, ,66 75,17 135,30 37,58 37,58 37, ,27 75,63 136,13 37,81 37,81 37, ,86 76,59 137,85 38,29 38,29 38, ,03 77,40 139,32 38,70 38,70 38,70 28

29 ,61 78,36 141,05 39,18 39,18 39, ,84 79,28 142,71 39,64 39,64 39, ,14 80,31 144,57 40,16 40,16 40, ,97 81,10 145,97 40,55 40,55 40, ,12 81,91 147,44 40,96 40,96 40, ,04 82,90 149,23 41,45 41,45 41, ,73 83,47 150,25 41,74 41,74 41, ,71 83,97 151,15 41,99 41,99 41, ,33 84,43 151,98 42,22 42,22 42, ,80 84,68 152,42 42,34 42,34 42, ,71 85,07 153,13 42,54 42,54 42, ,32 85,53 153,96 42,77 42,77 42, ,32 86,63 155,94 43,32 43,32 43, ,31 87,73 157,92 43,87 43,87 43, ,31 88,83 159,90 44,42 44,42 44, ,31 89,93 161,87 44,97 44,97 44, ,30 91,03 163,85 45,52 45,52 45,52 29

30 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠ (Αύξηση 2.4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙ ΟΜ Α ΓΑΜΟΥ 10% ΑΕΙ 18% ΙΑΧ.&ΤΑΜΤΕΚΝΩΝ ΞΕΝ.. ΛΑΘΩΝ 5% Ατό 2ο ΓΛ ΩΣΣΑΣ 5% παιδί και 5% µετά ,08 60,61 109,10 30,30 30,30 30, ,63 61,66 110,99 30,83 30,83 30, ,08 64,61 116,30 32,30 32,30 32, ,27 65,63 118,13 32,81 32,81 32, ,72 66,97 120,55 33,49 33,49 33, ,71 69,37 124,87 34,69 34,69 34, ,80 71,48 128,66 35,74 35,74 35, ,25 73,22 131,80 36,61 36,61 36, ,70 75,77 136,39 37,88 37,88 37, ,70 76,97 138,55 38,49 38,49 38, ,42 77,44 139,40 38,72 38,72 38, ,24 78,42 141,16 39,21 39,21 39, ,60 79,26 142,67 39,63 39,63 39, ,41 80,24 144,43 40,12 40,12 40,12 30

31 ,87 81,19 146,14 40,59 40,59 40, ,42 82,24 148,04 41,12 41,12 41, ,43 83,04 149,48 41,52 41,52 41, ,77 83,88 150,98 41,94 41,94 41, ,94 84,89 152,81 42,45 42,45 42, ,77 85,48 153,86 42,74 42,74 42, ,86 85,99 154,77 42,99 42,99 42, ,59 86,46 155,63 43,23 43,23 43, ,12 86,71 156,08 43,36 43,36 43, ,13 87,11 156,80 43,56 43,56 43, ,85 87,59 157,65 43,79 43,79 43, ,11 88,71 159,68 44,36 44,36 44, ,37 89,84 161,71 44,92 44,92 44, ,63 90,96 163,73 45,48 45,48 45, ,89 92,09 165,76 46,04 46,04 46, ,15 93,21 167,79 46,61 46,61 46,61 31

32 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΠΟ ΑΠΟ (Αύξηση3.6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ 10% ΠΑΙ ΙΩΝ 5% ΕΩΣ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ 18% ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 13% ΙΑΧ. ΛΑΘ 5% ΛΟΓ. ΜΗΧ 15% ΠΡΟΙΣΤ 10% ΞΕΝ. ΓΛΟ.Σ ,73 65,97 32,99 118,75 85,76 32,99 98,96 65,97 32, ,55 69,45 34,73 125,02 90,29 34,73 104,18 69,45 34, ,37 71,84 35,92 129,31 93,39 35,92 107,76 71,84 35, ,36 75,14 37,57 135,24 97,68 37,57 112,70 75,14 37, ,68 78,07 39,03 140,52 101,49 39,03 117,10 78,07 39, ,17 79,72 39,86 143,49 103,63 39,86 119,58 79,72 39, ,66 82,47 41,23 148,44 107,21 41,23 123,70 82,47 41, ,48 84,85 42,42 152,73 110,30 42,42 127,27 84,85 42, ,14 87,41 43,71 157,35 113,64 43,71 131,12 87,41 43, ,14 87,41 43,71 157,35 113,64 43,71 131,12 87,41 43, ,80 89,98 44,99 161,96 116,97 44,99 134,97 89,98 44, ,96 90,90 45,45 163,61 118,16 45,45 136,34 90,90 45,45 5% 32

33 ,46 91,45 45,72 164,60 118,88 45,72 137,17 91,45 45, ,79 92,18 46,09 165,92 119,83 46,09 138,27 92,18 46, ,95 93,10 46,55 167,57 121,02 46,55 139,64 93,10 46, ,11 94,01 47,01 169,22 122,21 47,01 141,02 94,01 47, ,28 94,93 47,46 170,87 123,41 47,46 142,39 94,93 47, ,44 95,84 47,92 172,52 124,60 47,92 143,77 95,84 47, ,43 96,94 48,47 174,50 126,03 48,47 145,42 96,94 48, ,93 97,49 48,75 175,49 126,74 48,75 146,24 97,49 48, ,26 98,23 49,11 176,81 127,69 49,11 147,34 98,23 49, ,26 99,33 49,66 178,79 129,12 49,66 148,99 99,33 49, ,25 100,43 50,21 180,77 130,55 50,21 150,64 100,43 50, ,91 101,89 50,95 183,40 132,46 50,95 152,84 101,89 50, ,57 103,36 51,68 186,04 134,36 51,68 155,04 103,36 51, ,40 104,64 52,32 188,35 136,03 52,32 156,96 104,64 52, ,93 105,59 52,80 190,07 137,27 52,80 158,39 105,59 52, ,46 106,55 53,27 191,78 138,51 53,27 159,82 106,55 53, ,99 107,50 53,75 193,50 139,75 53,75 161,25 107,50 53,75 33

34 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ (Αύξηση 2.4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙ ΟΜ Α ΓΑΜΟΥ 10% ΠΑΙ ΙΩΝ 5% ΕΩΣ 3 ΠΑΙ ΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ 18% ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 13% ΙΑΧ. ΛΑΘ 5% ΛΟΓ. ΜΗΧ 15% ΠΡΟΙΣΤ 10% ΞΕΝ. ΓΛΩΣ ,56 67,56 33,78 121,60 87,82 33,78 101,33 67,56 33, ,22 71,12 35,56 128,02 92,46 35,56 106,68 71,12 35, ,61 73,56 36,78 132,41 95,63 36,78 110,34 73,56 36, ,39 76,94 38,47 138,49 100,02 38,47 115,41 76,94 38, ,41 79,94 39,97 143,89 103,92 39,97 119,91 79,94 39, ,30 81,63 40,82 146,93 106,12 40,82 122,45 81,63 40, ,45 84,45 42,22 152,00 109,78 42,22 126,67 84,45 42, ,85 86,88 43,44 156,39 112,95 43,44 130,33 86,88 43, ,12 89,51 44,76 161,12 116,37 44,76 134,27 89,51 44, ,12 89,51 44,76 161,12 116,37 44,76 134,27 89,51 44, ,39 92,14 46,07 165,85 119,78 46,07 138,21 92,14 46, ,77 93,08 46,54 167,54 121,00 46,54 139,62 93,08 46, ,40 93,64 46,82 168,55 121,73 46,82 140,46 93,64 46, ,91 94,39 47,20 169,90 122,71 47,20 141,59 94,39 47,20 5% 34

35 ,29 95,33 47,66 171,59 123,93 47,66 142,99 95,33 47, ,68 96,27 48,13 173,28 125,15 48,13 144,40 96,27 48, ,06 97,21 48,60 174,97 126,37 48,60 145,81 97,21 48, ,44 98,14 49,07 176,66 127,59 49,07 147,22 98,14 49, ,70 99,27 49,64 178,69 129,05 49,64 148,91 99,27 49, ,33 99,83 49,92 179,70 129,78 49,92 149,75 99,83 49, ,84 100,58 50,29 181,05 130,76 50,29 150,88 100,58 50, ,10 101,71 50,85 183,08 132,22 50,85 152,56 101,71 50, ,36 102,84 51,42 185,10 133,69 51,42 154,25 102,84 51, ,37 104,34 52,17 187,81 135,64 52,17 156,51 104,34 52, ,38 105,84 52,92 190,51 137,59 52,92 158,76 105,84 52, ,52 107,15 53,58 192,87 139,30 53,58 160,73 107,15 53, ,27 108,13 54,06 194,63 140,57 54,06 162,19 108,13 54, ,03 109,10 54,55 196,39 141,83 54,55 163,65 109,10 54, ,79 110,08 55,04 198,14 143,10 55,04 165,12 110,08 55,04 35

36 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΩΣ16ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ Αύξηση 3,6% ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ ΙΑΧ. ΛΑΘ ΛΟΓ. ΜΗΧ ΠΡΟΙΣΤ ΡΧ % 5% έως 3 18% 13% 5% 15% 10% 5% παιδιά ΞΕΝ. ΓΛΩΣ ,42 59,74 29,87 107,54 77,66 29,87 89,61 59,74 29, ,91 61,39 30,70 110,50 79,81 30,70 92,09 61,39 30, ,41 63,04 31,52 113,47 81,95 31,52 94,56 63,04 31, ,40 65,24 32,62 117,43 84,81 32,62 97,86 65,24 32, ,22 67,62 33,81 121,72 87,91 33,81 101,43 67,62 33, ,05 70,00 35,00 126,01 91,01 35,00 105,01 70,00 35, ,20 73,12 36,56 131,62 95,06 36,56 109,68 73,12 36, ,86 75,69 37,84 136,23 98,39 37,84 113,53 75,69 37,84 36

37 ΜΙΣΘΟΛΟΠΟ ΑΠΌ (Αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜ Α ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ ΙΑΧ. ΛΑΘ ΛΟΓ. ΜΗΧ ΠΡΟΙΣΤ ΡΧ % 5% έως 3 18% 13% 5% 15% 10% 5% παιδιά ΞΕΝ. ΓΛΩΣ ,76 61,18 30,59 110,12 79,53 30,59 91,76 61,18 30, ,65 62,86 31,43 113,16 81,72 31,43 94,30 62,86 31, ,54 64,55 32,28 116,20 83,92 32,28 96,83 64,55 32, ,06 66,81 33,40 120,25 86,85 33,40 100,21 66,81 33, ,45 69,25 34,62 124,64 90,02 34,62 103,87 69,25 34, ,85 71,68 35,84 129,03 93,19 35,84 107,53 71,68 35, ,75 74,87 37,44 134,77 97,34 37,44 112,31 74,87 37, ,02 77,50 38,75 139,50 100,75 38,75 116,25 77,50 38,75 37

38 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ (Αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ 10% ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 15% ΕΠΙ. ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣ. (LOWER η ισοτ ίµου 5% ΤΕΚΝΩΝ 5% Από 2ο παιδί & µετά ,09 58,41 87,61 29,20 29, ,24 60,32 90,49 30,16 30, ,37 64,54 96,81 32,27 32, ,10 67,41 101,11 33,70 33, ,76 68,18 102,26 34,09 34, ,33 69,13 103,70 34,57 34, ,65 70,67 106,00 35,33 35, ,63 72,96 109,45 36,48 36, ,04 74,30 111,46 37,15 37, ,61 75,26 112,89 37,63 37, ,93 76,79 115,19 38,40 38, ,59 77,56 116,34 38,78 38,78 38

39 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ (Αύξηση 2,4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ 10% ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 15% ΕΠΙ. ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣ. (LOWER η ισοτ ίµου 5% ΤΕΚΝΩΝ ,11 59,81 89,72 29,91 29, ,72 61,77 92,66 30,89 30, ,86 66,09 99,13 33,04 33, ,27 69,03 103,54 34,51 34, ,12 69,81 104,72 34,91 34, ,93 70,79 106,19 35,40 35, ,61 72,36 108,54 36,18 36, ,15 74,71 112,07 37,36 37, ,87 76,09 114,13 38,04 38, ,68 77,07 115,60. 38,53 38, ,37 78,64 117,95 39,32 39, ,21 79,42 119,13 39,71 39,71 5% Από 2ο παιδί & µετά 39

40 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ Η/Υ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ (Αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜ ΕΠΙ ΟΜ ΕΠΙ ΟΜ ΜΙΣΘΟΣ Α ΓΑΜΟΥ Α ΤΕ1 Α ΑΕΙ % 12% 17% ΕΠΙ Ο ΜΑ ΑΝΘ.ΕΡ Γ. 15% ΕΠΙ ΟΜ Α ΞΕΝ.ΓΛΩ Σ ,55 56,15 67,39 95,46 84,23 28,08 28, ,73 63,27 75,93 107,56 94,91 31,64 31, ,37 66,44 79,72 112,94 99,66 33,22 33, ,26 67,43 80,91 114,62 101,14 33,71 33, ,19 68,02 81,62 115,63 102,03 34,01 34, ,85 70,98 85,18 120,67 106,48 35,49 35, ,67 72,57 87,08 123,36 108,85 36,28 36, ,41 74,74 89,69 127,06 112,11 37,37 37, ,21 76,52 91,83 130,09 114,78 38,26 38, ,08 77,71 93,25 132,10 116,56 38,85 38, ,96 78,70 94,44 133,78 118,04 39,35 39,35 5% ΤΕΚΝΩΝ 5% Από 2ο παιδί & µετά 40

41 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ (Αύξηση 2.4%) ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΡΧ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ 10% ΤΕΙ 12% ΑΕΙ 17% ΑΝΘ. ΕΡΓΑΣ. 15% ΞΕΝ.ΓΛΩΣ 5% ,03 57,50 69,00 97,75 86,25 28,75 28, ,92 64,79 77,75 110,15 97,19 32,40 32, ,31 68,03 81,64 115,65 102,05 34,02 34, ,44 69,04 82,85 117,37 103,57 34,52 34, ,51 69,65 83,58 118,41 104,48 34,83 34, ,89 72,69 87,23 123,57 109,03 36,34 36, ,08 74,31 89,17 126,32 111,46 37,15 37, ,35 76,54 91,84 130,11 114,80 38,27 38, ,58 78,36 94,03 133,21 117,54 39,18 39, ,73 79,57 95,49 135,27 119,36 39,79 39,79 ΤΕΚΝΩΝ 5% Από 2ο παιδί & µετά ,85 80,58 96,70 136,99 120,88 40,29 40,29 41

42 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ (Αύξηση 3,6%) ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘ. ΕΡΓΑΣ. ΤΕΚΝΩΝ 5% ΡΧ % 10% 5% από 2 παιδί και µετά ,14 0,00 2,31 1,16 1, ,14 1,16 2,31 1,16 1, ,14 2,31 2,31 1,16 1, ,14 3,47 2,31 1,16 1, ,14 4,63 2,31 1,16 1, ,14 5,78 2,31 1,16 1,16 42

43 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ (Αύξηση 2,3%) ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΘ. ΕΡΓΑΣ. ΤΕΚΝΩΝ 5% ΡΧ % 10% 5% από 2 παιδί και µετά ,69 0,00 2,37 1,18 1, ,69 1,18 2,37 1,18 1, ,69 2,37 2,37 1,18 1, ,69 3,55 2,37 1,18 1, ,69 4,74 2,37 1,18 1, ,69 5,92 2,37 1,18 1,18 43

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστηµάτων Ασφαλείας όλης της χώρας» (2002-2003-2004) (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 111/ )

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 111/ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείς και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας» ΕΤΩΝ 2003 & 2004 (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 (Πράξη Κατάθεσης 53/ )

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 (Πράξη Κατάθεσης 53/ ) 1 ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 (Πράξη Κατάθεσης 53/15-6-2001) Στην Αθήνα σήµερα 14/6/2001, οι υπογράφοντες, αφενός ηµήτρης Αρµενάκης, Α Αντιπρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2003 1 Π.Κ. 55/21-7-2003 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστηµάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2002 Δ.Α.:43/19.9.2002 Για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήμερα 18/9/2002,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Π.Κ. 13/ )

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Π.Κ. 13/ ) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2518/97 ΕΤΟΥΣ 2010 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2003 «Για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουνίου 2003 ο Χρήστος Καρατζάς, Μεσολαβητής Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Αθήνα, 3 Μαίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 885. Προς:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Αθήνα, 3 Μαίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 885. Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2003 1.Α.: 30/2003 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα 25 Ιουνίου 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ (Π.Κ.Υ.Ε. 97/ )

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ (Π.Κ.Υ.Ε. 97/ ) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2003 (Π.Κ.Υ.Ε. 97/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 19/7/2002, οι υπογράφοντες, αφενός ηµήτρης Αρµενάκης, Α Αντιπρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:103/ )

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:103/ ) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Εργαζόµενων Στις Εµπορικές Επιχειρήσεις Όλης Της Χώρας Ετών 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:33/ )

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:33/ ) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2518/97 ΕΤΟΥΣ 2011 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:33/7.9.2011)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οίκους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 123/11-10-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 20 Μαΐου 2002, συνήλθαν στα γραφεία της ΓΣΕΕ, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (2002-2003) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 97/30-7-2002) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός:

Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2004-2005 Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2003 «Για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» Mε βάση το N. 1876/90 και τον Kανονισμό Kαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών. Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης τη ς χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών. Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης τη ς χώρας 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης τη ς χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 43/28-5-2001) Στην Αθήνα σήµερα σης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 25 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000

Π.Κ. 13/5-7-2000. ΘΕΜΑ: Αποστολή Διαιτητικής Απόφασης 18/2000 Π.Κ. 13/5-7-2000 Ο.ΜΕ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, Τηλ. 8814922-3, Fax: 8815393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ. 517128, Fax: 517119

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 50/26-6-2000 Σήμερα την 14-6-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών-Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Λατοµείων Πέτρας, Χώµατος και Μαρµάρου όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες:

Σήµερα την ευτέρα 7 Μαίου 2001 και ώρα 12 µµ. στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. οι υπογράφοντες: 1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2005. Για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2005. Για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2005 Για τους όρους αμοιβής εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 14/09-06-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ. ΟΞΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρµογής

ΆΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 84/23-7-2002) Στην Αθήνα, την 10 Ιουλίου 2002 οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 23/ )

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 23/ ) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2518/97 ΕΤΟΥΣ 2009. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΛΛOΓIKH ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ

ΣYΛΛOΓIKH ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ ΣYΛΛOΓIKH ΣYMBAΣH EPΓAΣIAΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και στα βαφεία-τυποβαφεία-φινιριστήρια αυτών, των εργαζο- µένων στα εκκοκκιστήρια βάµβακος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής

ΕΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 40/2000

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 40/2000 - 1061 - * ΕΡΓΑΤΙΚΑ * Νο. 28 α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2000 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 40/2000 Π.Κ.Υ.Ε. 28/27-9-2000 Σήμερα την 18 η Σεπτεμβρίου 2000, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ 2004-2005 Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός κ.κ.: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:49/6-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσµου Βιοτεχνών ερµάτινων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού Αττικής. Συνδέσµου Βιοτεχνών ερµάτινων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού Θεσσαλονίκης

Συνδέσµου Βιοτεχνών ερµάτινων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού Αττικής. Συνδέσµου Βιοτεχνών ερµάτινων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού Θεσσαλονίκης ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΤΑΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 140/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 140/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 140/1-11-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2000, ημέρα Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/1998. για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/1998. για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας Έτους 2011

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας Έτους 2011 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας Έτους 2011 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 26/13-5-2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2005

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2005 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2005 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οίκους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49559/2375

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49559/2375 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49559/2375 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας του ηµεδαπού προσωπικού που απασχολείται στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα. ΦΕΚ B 1414/17.7.2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 7 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτ ικού δικαίου προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 105/26-8-02)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων στιγµιαίας παρασκευής τροφίµων» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 73/12-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας, όλων των εργαζομένων της εταιρίας με την επωνυμία «ANAVADIA - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ανεξαρτήτως ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτ ικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας, που ανήκει στ ο Σωµατείο Εργαζ οµένων Πολεµικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 69/25-7-2001) Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2005. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2005. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2005 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 2/7-10-2005) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 30.4.2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Σύνοψη αποτελεσμάτων εφαρμογής νέου εργασιακού θεσμικού πλαισίου επί εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. ΠΩΛΗΤΕΣ - ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΠ ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΑΜΟΥ AΓAΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ 10 ΕΤΙAΣ 5 ΕΤΙAΣ 18 ΕΤΙAΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ιπλωµατούχων ΑΕΙ και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές και Εµπορικές επιχειρήσεις όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στους Οίκους Ευγηρίας Α.Π.Π. - Αττικής και Νήσων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στους Οίκους Ευγηρίας Α.Π.Π. - Αττικής και Νήσων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στους Οίκους Ευγηρίας Α.Π.Π. - Αττικής και Νήσων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 57/27-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 10 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας, πλην Μακεδονίας και Θράκης) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2005

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2005 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2005 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων και Ηλεκτρονικών Μέσων Θεσσαλονίκης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 33/ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ.Υ.Ε. 33/ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ.Υ.Ε. 33/25-5-2000 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σήμερα, την 22α Φεβρουαρίου 2000 στην Αθήνα, στα γραφεία του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστηµάτων ασφαλείας όλης της χώρας

των εργαζοµένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστηµάτων ασφαλείας όλης της χώρας των εργαζοµένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστηµάτων ασφαλείας όλης της χώρας Κ77R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 24/26-3-2001) Στην Αθήνα, σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Καπνοβιοµηχανίας όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Καπνοβιοµηχανίας όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Καπνοβιοµηχανίας όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 19/15-06-2004) Στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 107/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 107/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 107/31-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 113/24-9-02) Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 108/ ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής

Π.Κ. 108/ ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Π.Κ. 108/31-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ, ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα, την 25.7.2000, οι υπογράφοντες νόμιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας, που ανήκει στο σωµατείο πολιτικού προσωπικού 359 Μ.Α.Ε..Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Ο ΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕIΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2004. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα ιαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2004. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα ιαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα ιαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαλλήλων - µελών της Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, πού εργάζονται στους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Σταθµούς Αθηνών µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 25/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ.Υ.Ε. 25/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ.Υ.Ε. 25/27-4-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών πτυχιούχων επίβλεψης και βοηθών και μαθητευομένων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 28/ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Κ. 28/ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Κ. 28/27-9-2000 Ο.ΜΕ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, Τηλ. 8814922-3, Fax: 8815393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ. 517128, Fax: 517119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών Γεωτρυπανιστών Βοηθών Εκσκαπτικών και Ανυψωτικών Μηχανηµάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήµερα στις 12 Ιούνη 2001 οι παρακάτω εκπρόσωποι αφενός:

Στην Αθήνα σήµερα στις 12 Ιούνη 2001 οι παρακάτω εκπρόσωποι αφενός: 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 51/14-6-2001) Στην Αθήνα σήµερα στις 12 Ιούνη 2001 οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 16/24.4.2002) Σήµερα την 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα