CONGRESS. 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONGRESS. www.efma.com/congress. 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής"

Transcript

1 CONGRESS 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής Ενσωµατωµένη εµϖειρία ϖελατών Ανάϖτυξη του νέου µοντέλου σχέσης µε τον ϖολυκαναλικό ϖελάτη Αθήνα, Oκτωβρίου 2007

2 35ο Συνέδριο Εfma Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής Κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, τα τραϖεζικά κανάλια ϖολλαϖλασιάστηκαν. Καθώς οι τράϖεζες ϖροσέθεταν νέα κανάλια ϖέρα αϖό τα καταστήµατα, οι ϖερισσότερες αϖό αυτές ϖροσϖαθούσαν να κερδίσουν ϖολυκαναλικούς ϖελάτες. Αυτή η κατάσταση µεταφράστηκε σε ένα µεγάλο αριθµό εµϖειριών, αϖοσυνδεδεµένων µεταξύ τους, τις οϖοίες οι τράϖεζες δεν κατάφεραν να ενσωµατώσουν µέχρι ϖολύ ϖρόσφατα. Δηµιουργήθηκαν νέα µοντέλα διανοµής µε ϖροσανατολισµό τον ϖελάτη βασισµένα σε µία οµοιογενή εµϖειρία ϖου ϖροσφέρθηκε σε κάθε ϖελάτη µέσω όλων των καναλιών. Λύθηκε όµως το ϖρόβληµα; Όχι βέβαια. Όϖως δείχνει η ϖαρούσα, 35η έκδοση του Συνεδρίου του Ευρωϖα κού Οργανισµού Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης και Marketing (EFMA), ο ρυθµός της αλλαγής δεν µειώνεται και νέες ϖροκλήσεις διαφαίνονται στον ορίζοντα. Ο ρυθµός της αλλαγής δεν µειώνεται αφού τα κανάλια εξελίσσονται συνεχώς. Τα νέα εµϖορικά καταστήµατα, µε ϖροσανατολισµό στην εξυϖηρέτηση, δεν έχουν ϖολλά κοινά σηµεία µε τα καταστήµατα του ϖαρελθόντος ϖου έριχναν το βάρος στις συναλλαγές. Το Διαδίκτυο συνεχίζει να εϖεκτείνει την εϖιρροή του και να θέτει τις βάσεις νέων εγχειρηµάτων και νέων οικονοµικών µοντέλων, όϖως καταδεικνύουν οι εµϖειρίες της εικονικής τράϖεζας αϖό την Second Life. Νέες ϖροκλήσεις διαφαίνονται στον ορίζοντα, καθώς ο ανταγωνισµός εξελίσσεται και δηµιουργεί την ανάγκη για αύξηση της αϖόδοσης της ϖολυκαναλικής τράϖεζας. Οι ϖροσϖάθειες ικανοϖοίησης του ϖελάτη εϖικεντρώνονται στο εξής στις ϖιο στοχευµένες ϖροτιµήσεις του. Οι εϖικεφαλής αναθέτουν συγκεκριµένες ευθύνες σε κάθε κανάλι, τόσο σε όρους γενικού κόστους όσο και ϖαραγωγικότητας. Αυτό το Συνέδριο, όϖου συµµετέχουν οµιλητές αϖό την Ευρώϖη και τον υϖόλοιϖο κόσµο, θα αϖαντήσει στα ϖαρακάτω ερωτήµατα: Να εϖιστρέψουµε στα καταστήµατα; Τα εξ αϖοστάσεως κανάλια αϖοτελούν κανάλια ϖροσαρµοσµένα στον χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο; Πώς µϖορεί µία ϖολυκαναλική ϖροσέγγιση να δηµιουργήσει σταθερές σχέσεις µε την ϖελατεία; Τι συµβαίνει µε το σήµα της ϖολυκαναλικής τράϖεζας; Πώς µϖορούν οι τράϖεζες να βελτιώσουν τη συνολική εµϖορική ϖαραγωγικότητα του ϖολυκαναλικού συστήµατος διανοµής; Μϖορούν οι τράϖεζες να µειώσουν το συνολικό κόστος διανοµής τους ενώ συνεχίζουν να ϖροσθέτουν κανάλια; Ποια οργανωτικά και λειτουργικά µοντέλα µϖορούν να ϖροσφέρουν στις τράϖεζες την αϖαραίτητη ελαστικότητα ώστε να ϖροσαρµόζονται σε κανάλια ϖου συνεχώς εξελίσσονται; "Efma Grand Prix" Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα ϖραγµατοϖοιηθεί ο διαγωνισµός Grand Prix ϖου θα βραβεύσει δύο κατηγορίες: «Καλύτερη διαφηµιστική αφίσα»και «Καλύτερο διαφηµιστικό σϖοτ» Πέντε υϖοψήφιοι ανά κατηγορία, ϖου θα εϖιλεγούν αϖό εϖιτροϖή του EFMA, θα ϖαρουσιάσουν τις διαφηµίσεις τους στο κοινό. Οι συµµετέχοντες στη συνέχεια θα ψηφίσουν τους δύο τελικούς νικητές των βραβείων «EFMA Grand Prix»

3 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΠΡΩΙ Minos Moissis Assistant General Manager Retail Banking, Head of Domestic Branches Network National Bank of Greece Ελλάδα Εϖανεξέταση του µοντέλου τραϖεζικής διανοµής/εξυϖηρέτησης Το τέλος της εϖοχής των ϖαθητικών ϖωλήσεων, η εϖοχή «ϖλησιάζω τον ϖελάτη» Τι ϖρέϖει να αλλάξει Η στρατηγική της ΕΤΕ στον τοµέα της διανοµής λιανικών τραϖεζικών ϖρο όντων Stefano Calderano Head of Retail & Private Division BNL - Banca Nazionale del Lavoro Ιταλία & Philippe Laulanie Responsable du Département Développements Multicanaux BNP Paribas Γαλλία Ικανοϖοίηση του ϖελάτη και ϖολυκαναλικό µοντέλο: η ϖροσέγγιση των BNL BNP Paribas Οι ϖυλώνες της εϖανάστασης στη λιανική τραϖεζική της BNL. Τµηµατοϖοίηση της ϖελατείας. Προσφορά. Πολυκαναλικό µοντέλο Στόχοι και ϖροκλήσεις του ϖολυκαναλικού ϖρογράµµατος της BNL. Αϖό την τράϖεζα ϖολλαϖλών καναλιών ϖρος την ϖολυκαναλική τράϖεζα Τα κύρια στοιχεία της ϖολυκαναλικής τράϖεζας Η εϖίδραση της ϖολυκαναλικής στρατηγικής στη λιανική τραϖεζική. Το εϖιτυχηµένο ϖαράδειγµα της BNP Paribas. Τα αϖοτελέσµατα στη δραστηριότητα της BNL και η ικανοϖοίηση του ϖελάτη Ann Bowman Vice President Distribution Strategy RBC - Royal Bank of Canada Καναδάς Ο ρόλος του καταστήµατος σε έναν ϖολυκαναλικό κόσµ Το κατάστηµα ϖαραµένει το κύριο κανάλι ανάϖτυξης σχέσεων και εϖίτευξης ϖωλήσεων Εϖανατοϖοθέτηση του καταστήµατος µε στόχο την καλύτερη ϖεριφερειακή κάλυψη µέσα σε ένα ϖολυκαναλικό σύστηµα διανοµής Αναγνώριση της ανάδειξης του Διαδικτύου και της δυνατότητάς του να συγκεντρώνει µεγαλύτερο µερίδιο ϖωλήσεων και υϖηρεσιών Πώς η Royal Bank of Canada αύξησε την ελαστικότητα του καναλιού καταστήµατος για να αυξήσει τις ϖωλήσεις της και να διαχειριστεί τα κόστη της Juan Carlos Reyes García-Adámez Subdirector General & Director Banca Personal Caja Madrid Ισϖανία Ανάϖτυξη νέου µοντέλου σχέσεων µε τους ϖελάτες λιανικής τραϖεζικής (ΠΛΤ) Τέσσερις κοινοτοϖίες στη λιανική τραϖεζική: ϖώς να αϖοφύγετε την ϖροσέγγιση κλισέ Πώς να διαφοροϖοιήσετε τις ϖροσφερόµενες στους ΠΛΤ υϖηρεσίες µε εϖιτρεϖτό κόστος Μερικές ϖρακτικές ιδέες για µία ϖολυκαναλική ϖρόταση στους ΠΛΤ Η βάση µιας σταθερής σχέσης µε τους ΠΛΤ: ικανοί και ενηµερωµένοι χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι Berry Marttin General Manager Rabobank Ολλανδία Η τράϖεζα στο ϖολυϖολιτισµικό ϖεριβάλλον του Άµστερνταµ Οι στρατηγικές ϖροκλήσεις της σχέσης µε τον ϖελάτη σε µία ϖόλη όϖου συνυϖάρχουν ϖερισσότεροι αϖό 150 διαφορετικοί ϖολιτισµοί Οι συνέϖειες στο δίκτυο διανοµής και την οργάνωση

4 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ Koen van den Brande Managing Director Banking EMEA Microsoft Το µέλλον του καταστήµατος σε έναν ϖολυκαναλικό κόσµο Πρώτη ϖροτεραιότητα η ικανοϖοίηση του ϖελάτη Η ανθρώϖινη διάσταση Προτεραιότητα στην τοϖική διάσταση Αϖό την υϖηρεσία στην ϖώληση Εξέλιξη των βασικών εργασιών στο κατάστηµα Οι τεχνολογίες ϖου συµβάλλουν στην αλλαγή Narciso Perales Dominique Head of business development Retail banking Bankinter Ισϖανία Bankinter: ϖολυκαναλικές σχέσεις χωρίς ανοιχτές ϖόρτες Μία ϖολυκαναλική τράϖεζα ϖρέϖει να έχει ϖολυκαναλικούς ϖελάτες: η µέθοδος Bankinter Εϖικοινωνία χωρίς εϖαφή: τα άµεσα κανάλια κρύβουν µεγαλύτερη δύναµη... Μας συµβαίνει να ϖωλούµε ακόµη και swaps εϖιτοκίων µέσω SMS στους ιδιώτες ϖελάτες µας Εάν ο ϖελάτης είναι βασιλιάς, τότε οι τράϖεζες ϖρέϖει να είναι ϖολυκαναλικές: το CRM ϖου ϖροσφέρει διασύνδεση των καναλιών σε ϖραγµατικό χρόνο...και για να είσαι µία ϖολυκαναλική τράϖεζα, ο ϖελάτης ϖρέϖει να είναι βασιλιάς: οργανωτική δοµή και εργαλεία για την αϖοφυγή συγκρούσεων µεταξύ των καναλιών Dominique Monéra Marketing Director In charge of CRM & Life Financial Services Offers AGF Γαλλία Η ανάϖτυξη του νέου µοντέλου σχέσεων µε τον ϖελάτη αϖό την AGF Διαφοροϖοίηση µε γνώµονα τον ϖελάτη: στρατηγική τµηµατοϖοίηση, συγκέντρωση των δεδοµένων του marketing Σύσφιξη των σχέσεων: ϖολυκαναλική ϖροσέγγιση, οµαδικό ϖρόγραµµα ϖιστότητας ϖελατών Διεύρυνση της ϖροσφοράς µας: τραϖεζικές υϖηρεσίες, τµηµατοϖοίηση ϖρο όντων Maria Tedesco Group Executive Vice President Director Mid-States Retail Banking Citizens Bank Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής Στρατηγικές λιανικής τραϖεζικής ως ϖρος τη διαχείριση των ϖωλήσεων, την αύξηση και τη διασφάλιση ϖελατείας Παρουσίαση του χρηµατοοικονοµικού οµίλου Citizens Στρατηγικές διαχείρισης των ϖωλήσεων Πρόγραµµα για τους σηµαντικούς ϖελάτες Τµηµατοϖοίηση των ευκαιριών στα καταστήµατα Άµεσο marketing Μεγιστοϖοίηση της αϖοδοτικότητας ϖελάτη χάρη στις στρατηγικές διανοµής Tim Franklin Managing Director Member Business Britannia Building Society Ανάϖτυξη καναλιών µε ϖροσανατολισµό στον ϖελάτη Ο ρόλος της εµϖορικής στρατηγικής στον ορισµό της διανοµής Ορισµός της εµϖειρίας ϖελάτη Ο ρόλος των καναλιών Ζήτω το design και η εϖιλογή θέσης του καταστήµατος

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΠΡΩΙ Rainald Kirchberg Head of Sales Network Management Deutsche Bank Γερµανία «Q110» - ανάϖτυξη αϖό την ϖλευρά του ϖελάτη Αϖολαύστε την εµϖειρία Q110 Μία ιδέα αναϖτύσσεται: ϖολλαϖλασιασµός της ιδέας Q110 Πίστωση ή καφέ: οφέλη αϖό την ϖλευρά του ϖελάτη Q110 reloaded Ricardo Valadares Head of Remote Channels Millennium bcp Γερµανία Bas van Ulden Head of Second Life Team ABN AMRO Bank Ολλανδία Εξυϖηρέτηση των ϖελατών µέσα αϖό µία ϖολυκαναλική ϖροσέγγιση Οι τράϖεζες τροϖοϖοιούν τη στρατηγική τους και µεταβαίνουν αϖό µία εµϖορική νοοτροϖία σε µία κουλτούρα εξυϖηρέτησης Ενσωµάτωση και διάδραση των καναλιών Τµηµατοϖοίηση και στοχευµένη ϖροσέγγιση Πολυκαναλική ϖροσέγγιση Πώς είναι δοµηµένα τα κανάλια διανοµής µας; Οι ϖροκλήσεις της φυγής του ϖελάτη ϖρος τα κανάλια εξ αϖοστάσεως. Κινδυνεύουµε να χάσουµε τον ϖελάτη; - Εξυϖηρέτηση ϖελατών µε τη βοήθεια µιας ϖολυκαναλικής ϖροσέγγισης Second Life ανάϖτυξη νέας ϖροσέγγισης της σχέσης µε τον ϖελάτη στον εικονικό κόσµο Περιβάλλον του ϖρογράµµατος Second Life Δηµιουργία ϖεριεχοµένου κι εϖαναστατικού ενδιαφέροντος Καθιέρωση νέου τύϖου σχέσης µε τον ϖελάτη Αϖοτελέσµατα και συµϖεράσµατα "Efma Grand Prix" Παρουσιάσεις των διαφηµίσεων των υϖοψηφίων ϖρος ψηφοφορία αϖό το κοινό, σε δύο κατηγορίες: «Καλύτερη αφίσα» και «Καλύτερο σϖοτ» Richard Lowrie Director of Banking Strategy Michael Mischker Director of Banking Solution Marketing SAP Aleksey Marey Head of Retail Business Alfa Bank Ρωσία Ενθάρρυνση των νέων µοντέλων σχέσης µε τον ϖελάτη η ολιστική άϖοψη R. Lowrie Νέα µοντέλα ή ελαστικές οργανώσεις; Περιγραφή της κατάστασης όσον αφορά την εϖικαιροϖοίηση των ϖέντε ϖυλώνων του EFMA/SAP Το ϖεριβάλλον των αγορών και η τιµολόγηση της σχέσης Τα ϖροσόντα των νικητών Πώς γίνεσαι η αγαϖηµένη εταιρία λιανικής τραϖεζικής στη Ρωσία Αϖοκαθιστώντας τη ζηµιά το Προετοιµασία του οργανισµού για οµοιογενή ανάϖτυξη Προώθηση της νέας ϖροσφοράς το Ανάλυση των αϖοτελεσµάτων των τριών τελευταίων ετών V Vaidyanathan Executive Director & Head of Retail Bank ICICI Bank Ινδία Δηµιουργία franchise ϖελάτη σε ένα εξελικτικό ϖεριβάλλον Εξέλιξη της αγοράς και των καναλιών Πώς τροϖοϖοιούµε την κατανοµή της διανοµής ICICI και ϖερνάµε αϖό το κατάστηµα στο Διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο σε ϖραγµατικό χρόνο. Η εϖίδραση του ϖραγµατικού χρόνου και των εµϖειριών αϖό τοµείς εκτός των τραϖεζών και η εφαρµογή τους στην τράϖεζα

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ "Efma Grand Prix" giving Leonid Bershidsky Managing Director CIT Finance Ρωσία Ρωσία ο ιδανικός τόϖος για µία ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ χρηµατοοικονοµική υϖεραγορά Λίγα λογία για το ϖεριβάλλον Προετοιµάζοντας το έδαφος για το ϖείραµα Ανεξάρτητος σύµβουλος και ϖροσφορά Προσαρµοσµένη εϖιλογή θέσης και δοκιµή ϖροσέγγισης Το λανσάρισµα Michael Ruckman General Manager Senteo Ρωσία Τα κλειδιά της µελλοντικής εϖιτυχίας χρήση ανεϖτυγµένης εµϖειρίας ϖελάτη και εστίαση ϖερισσότερο στη σχέση ϖαρά στο καθαρό ϖρο όν Οι κύριες εξελίξεις του τραϖεζικού κλάδου τα εκατό τελευταία χρόνια Μήϖως η τεχνολογία εϖέτρεψε στους ϖελάτες µας να αϖοφεύγουν τη σχέση; Σε ϖερίϖτωση ϖτώσης της οργανικής ανάϖτυξης, η λύση είναι η εξαγορά άλλων τραϖεζών ή µήϖως όχι; Ποιο είναι τελικά το αληθινό µυστικό των σχέσεων µε τον ϖελάτη στην τράϖεζα; Doug Wilson Director Finalta Τα αϖοτελέσµατα της µελέτης του Efma / Finalta 2007 για την εµϖορική ϖολυκαναλική ϖαραγωγικότητα Ποια είναι η σηµασία κάθε καναλιού για τις ϖωλήσεις και τις συναλλαγές στην Ευρώϖη; Τα κανάλια της τηλεφωνίας και του Διαδικτύου είναι αϖοτελεσµατικά στην εξεύρεση υϖοψήφιων ϖελατών και τη διάθεση στο εµϖόριο; Πώς µϖορούµε να διαχειριστούµε τους ϖελάτες, τις ϖωλήσεις και τους υϖοψήφιους ϖελάτες σε κάθε κανάλι; Bob Bayman Explorer & Pathfinder 'i-am' associates Παρουσίαση των συµϖερασµάτων της µελέτης του Efma για τις ευρωϖα κές τράϖεζες Τεχνικές και ϖροσέγγιση Παράµετροι µέτρησης Πώς ϖραγµατοϖοιείται η σηµαντική εµϖειρία ϖου ϖροσθέτει αξία και στην εϖιχείρηση και στον ϖελάτη Αϖοτελέσµατα

7 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : 15 Καφές υϖοδοχής και εγγραφή των συµµετεχόντων 09 : 00 Minos Moissis, National Bank of Greece 09 : 30 Stefano Calderano, BNL & Philippe Laulanie, BNP Paribas 10 : 00 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 10 : 30 Διάλειµµα 11 : 00 Ann Bowman, Royal Bank of Canada 11 : 30 Juan Carlos Reyes García-Adámez, Caja Madrid 12 : 00 Berry Marttin, Rabobank 12 : 30 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 13 : 00 Μεσηµεριανό γεύµα 14 : 30 Koen Van den Brande, Microsoft 15 : 00 Narciso Perales Dominique, Bankinter 15 : 30 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 15 : 45 Διάλειµµα 16 : 15 Dominique Monéra, AGF 16 : 45 Maria Tedesco, Citizens Bank 17 : 15 Tim Franklin, Britannia Building Society 17 : 45 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 18 : 00 Τέλος 20 : 30 Βραδυνό γεύµα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : 15 Καφές υϖοδοχής 08 : 45 Rainald Kirchberg, Deutsche Bank 09 : 15 Ricardo Valadares, Millennium bcp 09 : 45 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 10 : 00 Bas van Ulden, ABN AMRO Bank 10 : 30 Διάλειµµα 11 : 00 Efma Grand Prix - Presentation of the nominees and vote 11 : 30 Richard Lowrie & Michael Mischker, SAP 12 : 00 Aleksey Marey, Alfa Bank 12 : 30 V Vaidyanathan, ICICI Bank 13 : 00 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 13 : 15 Μεσηµεριανό γεύµα 14 : 45 Efma Grand Prix giving 15 : 00 Leonid Bershidsky, CIT Finance 15 : 30 Michael Ruckman, Senteo 16 : 00 Ερωτήσεις & Αϖαντήσεις 16 : 15 Διάλειµµα 16 : 30 Doug Wilson, Finalta 17 : 00 Bob Bayman, 'i-am' associates 17 : 30 Αναψυκτικά/ Δροσιστικά ϖοτά 18 : 00 Τέλος συνεδρίου

8 Έντυϖο εγγραφής/ Το Πολυκαναλικό Σύστηµα Διανοµής Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 Στοιχεία συµµετέχοντος Κύριος / Κυρία Εϖώνυµο Όνοµα Εϖάγγελµα Οργανισµός Διεύθυνση Τηλ Φαξ Στοιχεία βοηθού(ή ατόµου ϖου αναλαµβάνει την εγγραφή): Εϖώνυµο Τηλ Όνοµα Χρήσιµες ϖληροφορίες > Ηµεροµηνίες Το συνέδριο θα αρχίσει µε ένα καφέ υϖοδοχής την Πέµϖτη 25 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 815 ϖ.µ και θα τελιώσει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2007 στις 6 µ.µ > Τόϖος Astir Palace Hotel, The Westin Nafsika, 40 Apollonos Street, Vouliagmeni, Athens, Greece Tel.: Fax: > Γλώσσες Μετάφραση σε γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά και ελληνικά. > Διαµονή Τα έξοδα διαµονής εϖιβαρύνουν τους συµµετέχοντες και καταβάλλονται αϖευθείας στο ξενοδοχείο ϖριν αϖό την αναχώρηση. Υϖάρχουν κρατήσεις δωµατίων για διανυκτερεύσεις στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2007 στο Astir Palace Resort. Η τιµή των δωµατίων είναι 200 ευρώ για µονόκλινο δωµάτιο και 230 ευρώ για δίκλινο δωµάτιο µε ϖρωινό (δεν ϖεριλαµβάνονται οι φόροι). Μόλις η εγγραφή σας ϖραγµατοϖοιηθεί και εϖιβεβαιωθεί αϖό τον Efma, το ειδικό ονοµαστικό έντυϖο διαµονής σας θα είναι διαθέσιµο στο Παρακαλούµε να το αϖοστείλετε στην υϖηρεσία κρατήσεων του ξενοδοχείου µε fax: ή µε e- mail στο σηµειώνοντας τον κωδικό Efma Το ξενοδοχείο δεν µϖορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιµότητα των δωµατίων µετά τις 10 Οκτωβρίου Το ξενοδοχείο θα χρεώσει αυτόµατα οϖοιοδήϖοτε κενό δωµάτιο ή καθυστερηµένη ακύρωση. > Εγγραφές Τα έξοδα εγγραφής ϖεριλαµβάνουν τη συµµετοχή στο συνέδριο, τα σχετικά έγγραφα, τα γεύµατα, τα διαλείµµατα για καφέ και το είϖνο της 25ης Οκτωβρίου. Τα έξοδα εγγραφής ϖρέϖει να εξοφληθούν ϖριν αϖό το συνέδριο. Το EFMA εϖιφυλάσσει το δικαίωµα να µην εϖιτρέψει την είσοδο σε συµµετέχοντα ϖου δεν θα έχει εξοφλήσει την εγγραφή ϖριν αϖό το συνέδριο. Οι εγγραφές της τελευταίας στιγµής είναι αϖοδεκτές υϖό τον όρο ότι είναι εγγυηµένες µέσω ϖιστωτικής κάρτας. > Ακυρώσεις Κάθε ακύρωση ϖρέϖει οϖωσδήϖοτε να γνωστοϖοιηθεί εγγράφως. Πριν αϖό την 11η Οκτωβρίου 2007, τα έξοδα συµµετοχής θα εϖιστρέφονται µετά αϖό ϖαρακράτηση του 20% για διοικητικά έξοδα. Μετά αϖό την ηµεροµηνία αυτή, το σύνολο των εξόδων εγγραφής ϖαραµένει οφειλόµενο, ακόµη κι αν το εγγεγραµµένο άτοµο δεν ϖαρουσιαστεί στο συνέδριο. Αυτά τα έξοδα δεν χρεώνονται εάν ο συµµετέχων αντικατασταθεί αϖό άλλο άτοµο. Οι αντικαταστάσεις εϖιτρέϖονται οϖοιαδήϖοτε στιγµή. > Πληρωµή Μέσω εϖιταγής, δικαιούχος Efma Sarl By bank transfer to Efma Sarl bank account IBAN: FR BIC: CCBPFRPP Natexis, 115, rue Réaumur F Paris Μέσω ϖιστωτικής κάρτας: Eurocard Mastercard Visa American Express Card n Hµεροµηνία Υϖογραφή Expiry date: > Κόστος συµµετοχής All registrations are strictly personal. 1,600 Ευρώ (οι φόροι συµϖεριλαµβάνονται) για τα µέλη του Efma. 2,400 Ευρώ (οι φόροι συµϖεριλαµβάνονται) για τα µη µέλη Κάθε εγγραφή είναι ϖροσωϖική. EFMA 16, rue d Aguesseau F Paris Tel.: Fax: In accordance with Article 27 of the law on the processing of personal data of , the information which you are requested to provide is necessary to enable us to process your registration and is intended for EFMA s services. You may access this information and request that it be rectified if necessary.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Μ.: 88/2002 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 2 UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΘΕΜΑ: e-marketing

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΘΕΜΑ: e-marketing ΘΕΜΑ: e-marketing Ονοµατεπώνυµο: Νικόλαος Ρούφος Αριθµός Μητρώου: 219/2002 Μάθηµα: Ειδικά Θέµατα Πληροφορικής I Υπ. Καθηγητής: Αναστάσιος Οικονοµίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/12/2003 1 Subject: e-marketing Fullname:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία

Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MASTERCARD Πώς οι ελληνικές τράπεζες θα καταφέρουν να αυξήσουν τη χρήση καρτών την ερχόµενη τριετία Yπεύθυνος έρευνας: Γιάννης Μουρατίδης Executive Brief Η πιστωτική κάρτα ως συναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων"

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων" ΧΑΛΙΚΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Μ.: 4282 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Παυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα Ειδικό Θέµα To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ιωάννης Κουκότζηλας, Α.Μ. 634. Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Εισηγητής: Ιωάννης Κουκότζηλας, Α.Μ. 634. Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες (Customer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ 2493 ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Α.Μ 2618

ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ 2493 ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Α.Μ 2618 Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ E-BANKING ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ 2493 ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ζύφκος Θεοδόσιος Φεβρουάριος 2013 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΕΝΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΗΡΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking)

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) Φοιτήτριες: Τζανάκη Γλυκερία Α.Μ. 7519 Τριανταφυλλάκη Εμμανουέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section.

Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section. Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section. Nίκος Θεοχάρης Αbstract The expansion of contemporary technologies of informatics represents mainly the configuration

Διαβάστε περισσότερα