ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ, ΙΣΠΑΝΙΑ OHIM/CAST/10/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής προκειμένου να συγκροτήσει μια βάση δεδομένων με υποψηφίους που θα μπορούσαν να προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι. Η διαδικασία επιλογής θα διοργανωθεί με την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Η βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από το ΓΕΕΑ για την κάλυψη θέσεων με έδρα την πόλη Αλικάντε της Ισπανίας. Οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα VI της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι όροι απασχόλησης των υπαλλήλων αυτής της κατηγορίας ορίζονται από το Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚεΛΠ) 1 για τους συμβασιούχους υπαλλήλους δυνάμει του άρθρου 3α. Οι διαδικασίες επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων προσελκύουν συνήθως μεγάλο αριθμό υποψηφίων με υψηλά προσόντα, πολλοί εκ των οποίων περνούν επιτυχώς τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται ο αριθμός των ονομάτων στη βάση δεδομένων να υπερβαίνει σημαντικά τις ανάγκες του οργανισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία μόνο ομάδα καθηκόντων και για μία μόνο ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν περισσότερες από μία αιτήσεις θα αποκλεισθούν από τη διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία επιλογής αφορά την κάλυψη αναγκών του ΓΕΕΑ για την περίοδο Οι συμβάσεις πρόσληψης θα έχουν αρχική διάρκεια έως πέντε έτη με δυνατότητα ανανέωσης μία μόνο φορά για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 1 Βλ. κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της , σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 124 της , σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της , σ. 15). 1

2 II. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 Ομάδα καθηκόντων III Διοικητικός υπάλληλος Υπό την επίβλεψη μόνιμου ή έκτακτου υπαλλήλου, ο συμβασιούχος υπάλληλος θα εκτελεί καθήκοντα τεχνικής φύσης, όπως σύνταξη, συλλογή, διαχείριση και επαλήθευση δεδομένων, διαχείριση φακέλων, προετοιμασία συναντήσεων/εκδηλώσεων σε διάφορους υποστηρικτικούς τομείς του ΓΕΕΑ. Θέσεις προς κάλυψη: α) Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων σχετικά με Δικαιώματα Προσλήψεις Αποστολές Διαχείριση επιδόσεων & ανάπτυξη προσωπικού Προετοιμασία μισθών/επιδομάτων Ευημερία προσωπικού, κοινωνικές δραστηριότητες Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η συμβολή στην οργάνωση διαδικασιών επιλογής/συνεντεύξεων η διευθέτηση ζητημάτων διοικητικής φύσης που άπτονται του καθορισμού ατομικών δικαιωμάτων, των εργασιακών συνθηκών, της ευημερίας του προσωπικού και της εσωτερικής κινητικότητας η παροχή στήριξης για τη διαχείριση των πολιτικών ανθρωπίνων πόρων (προετοιμασία ενημερωτικών συναντήσεων, εφαρμογή διαδικασιών/υπηρεσιών ανθρωπίνων πόρων, σύνταξη συμβάσεων) η προετοιμασία στατιστικών στοιχείων για θέματα ανθρωπίνων πόρων (π.χ. σύνθεση εργατικού δυναμικού) Είναι υποχρεωτική απαίτηση η εμπειρία σε θέματα ανθρωπίνων πόρων. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται ικανότητα παροχής υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολύ καλή γνώση του λογισμικού ΓΕΕΑ. β) Οικονομικά Παροχή/έλεγχος οικονομικών υπηρεσιών σχετικά με Λογαριασμούς Ταμειακά διαθέσιμα Δημόσιες συμβάσεις Διαχείριση πωλητών Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η εκτέλεση χρηματοπιστωτικών λειτουργιών (επεξεργασία και έγκριση πληρωμών και επιστροφών, προετοιμασία πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, εντολές αγοράς, χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και υποβολή οικονομικών εκθέσεων) η διαχείριση χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (πληρωμές προμηθευτών, μεταφορές χρημάτων μέσω τράπεζας και ετήσιοι λογαριασμοί) η εκτέλεση δημοσιονομικών λειτουργιών (έλεγχος συναλλαγών/μεταφορών) η προετοιμασία και παρακολούθηση προσκλήσεων υποβολής προσφορών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύνταξη συμβάσεων) η εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων σχετικά με περιουσιακά στοιχεία (παραλαβή αγαθών, διαχείριση αποθεμάτων). Είναι υποχρεωτική απαίτηση η εμπειρία στα Οικονομικά. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται ικανότητα παροχής υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολύ καλή γνώση του λογισμικού ΓΕΕΑ. γ) Σχεδιαστής πληροφορικής Ανάπτυξη λογισμικού 2 Πρόκειται για απλουστευμένη έκδοση των γενικών περιγραφών προσόντων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σύνταξη των συμβάσεων. Παρατίθεται προς ενημέρωση και δεν έχει καμία νομική αξία. 2

3 Επιχειρηματική ανάλυση Έλεγχος ποιότητας (δοκιμές) Διαχείριση υλισμικού Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η κατάρτιση εγγράφων επιχειρηματικής ανάλυσης και παραδοτέων (περιγραφές έργων, απαιτήσεις υψηλού επιπέδου, προδιαγραφές συστημικών απαιτήσεων (ΠΣΑ), σενάρια δοκιμών, κ.λπ.) η παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα συντήρησης και αναβάθμισης συστημάτων η παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ανάπτυξης ή σύνθεσης λογισμικού και των πλέον συνηθισμένων συστημάτων σχεδιασμού των πόρων της επιχείρησης (ERP) η παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα διαχείρισης υλισμικού η παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα διαχείρισης σχετικά με την αρχιτεκτονική της πληροφορικής. Απαραίτητη είναι η εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται επίσης ικανότητα παροχής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολύ καλή γνώση του λογισμικού ΓΕΕΑ. δ) Επικοινωνία Υποστήριξη της γενικής στρατηγικής επικοινωνιών του ΓΕΕΑ σε επίπεδο ανάπτυξης και παραγωγής περιεχομένου. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η οργάνωση εκδηλώσεων/συναντήσεων του ΓΕΕΑ η διαχείριση σχέσεων με τον Τύπο, με οργανισμούς του κλάδου της επικοινωνίας και πελάτες η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης περιεχομένου (συντακτική ύλη και εμφάνιση) για επιγραμμικό και έντυπο επικοινωνιακό υλικό η σύνταξη κειμένων (ομιλίες, άρθρα, ενημερωτικά δελτία, δελτία Τύπου) καθήκοντα στον οπτικοακουστικό κλάδο όπως, μεταξύ άλλων, εγγραφή βίντεο, εγγραφή ήχου, φωτογραφία και διαδικτυακές μεταδόσεις. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται εμπειρία σε δραστηριότητες επικοινωνίας, δεξιότητες σύνταξης κειμένων και ανεπτυγμένες δεξιότητες προφορικής παρουσίασης. ε) Υλοποίηση έργων Υποστήριξη διαχείρισης έργων/προγραμμάτων, Βοηθός διαχείρισης έργου. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η συνδρομή στη διαχείριση έργων (κατάρτιση εγγράφων έργου: σχεδιασμός, εκθέσεις κ.ά.), η συνδρομή στην παρακολούθηση ποιότητας και πόρων, η διαχείριση κινδύνων κ.λπ. η συνδρομή στον ορισμό και την υλοποίηση έργων, καθώς και στον συντονισμό των ενδιαφερομένων, η συμμετοχή σε λειτουργικές ομάδες εργασίας. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται καλή γνώση των προτύπων και των μεθόδων διαχείρισης έργων, ικανότητα παροχής διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολύ καλή γνώση του λογισμικού ΓΕΕΑ με έμφαση στην εμπειρία στη χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων. στ) Γλωσσικός τομέας (επιμέλεια κειμένων) Διόρθωση κειμένων από πλευράς γλώσσας και τυπογραφίας. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Επανέλεγχος κειμένων και εκφράσεων στις βάσεις δεδομένων του ΓΕΕΑ και σε επιγραμμικά εργαλεία, ως επί το πλείστον στις γλώσσες ES, EN, FR, DE και IT (γραμματική, στίξη και ορθογραφία). Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας (Γ2) σε μία τουλάχιστον από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ και υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας (Γ1) σε μία ακόμη από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ. Απαιτείται ικανότητα παροχής υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολύ καλή γνώση του λογισμικού ΓΕΕΑ. ζ) Διαχείριση και τεχνική υποστήριξη Υποστήριξη που καλύπτει ευρύ φάσμα εργασιών στο συνολικό πλαίσιο λειτουργιών του ΟΑΜΙ. 3

4 Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα σχετικά καθήκοντα: διαχείριση πληρωμών, συγκέντρωση και επιστροφή διαχειριστικών τελών διαχείριση λογαριασμών των χρηστών οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων ή ταξιδιών διαχείριση δραστηριοτήτων τήρησης μητρώου παροχή πληροφοριών πρώτου επιπέδου σε χρήστες και διαχείριση παραπόνων εισαγωγή δεδομένων στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων εφαρμογή εργαλείων για στατιστικές και για αναφορές συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν πιστοποιήσεις ISO, ειδικότερα σχετικά με την τήρηση εργαλείων διασφάλισης ποιότητας, και επικαιροποίηση των δεικτών και των δεδομένων στα δελτία επιδόσεων. Απαιτείται υποχρεωτικά εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών αντικειμένων, ειδικότερα σε τεχνικές εργασίες που αφορούν καταχώριση σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, στην επικοινωνία με τους χρήστες και σε ζητήματα ποιότητας. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται ικανότητα παροχής υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολύ καλή γνώση του λογισμικού ΓΕΕΑ. Ομάδα καθηκόντων IV Σύμβουλος/Ειδικός Υπό την επίβλεψη μόνιμου ή έκτακτου υπαλλήλου, ο συμβασιούχος υπάλληλος θα εκτελεί καθήκοντα συμβούλου/ειδικού και καθήκοντα τεχνικής φύσης, προς υποστήριξη των δημιουργικών ή/και αναλυτικών ή/και διευθυντικών δραστηριοτήτων σε διάφορους υποστηρικτικούς τομείς του ΓΕΕΑ. Θέσεις προς κάλυψη: α) Δίκαιο Παροχή νομικής συνδρομής και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα όπως ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης, η σύναψη δημόσιων συμβάσεων, η πρόσβαση σε έγγραφα, η προστασία δεδομένων, θεσμικά ζητήματα, κ.λπ. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η παροχή νομικών συμβουλών για όλο το φάσμα του δικαίου της ΕΕ η παροχή νομικής συνδρομής σε νομικά ζητήματα που αφορούν υπαλλήλους της ΕΕ όπως, μεταξύ άλλων, προετοιμασία εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων η παροχή νομικής συνδρομής σε ζητήματα που άπτονται της σύναψης συμβάσεων η παροχή νομικής συνδρομής σε θέματα πρόσβασης σε έγγραφα και προστασίας δεδομένων. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται δικηγορική εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς και πολύ καλή γνώση του νομικού πλαισίου της ΕΕ. β) Διαχείριση προγράμματος/διαχείριση έργου σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης Παροχή εμπειρογνωμοσύνης, εργαλείων και μεθόδων για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων/προγραμμάτων: παράδοση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών προσήκοντος επιπέδου ποιότητας, εντός προθεσμιών και εντός προϋπολογισμού, σύμφωνα με το σχέδιο έργου/προγράμματος. Τομείς παρέμβασης θα είναι κυρίως, όχι όμως αποκλειστικά, η πληροφορική και η ποιότητα. Τα καθήκοντα σχετίζονται με τη διαχείριση όλων των φάσεων του κύκλου έργου συμπεριλαμβάνοντας τον προγραμματισμό νέων δραστηριοτήτων, τον ορισμό και την περιγραφή έργων, τη διαχείριση της υλοποίησής τους, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: ο ορισμός και η υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων, η διαχείριση των πόρων έργων ή προγραμμάτων η επιχειρησιακή ανάλυση απαιτήσεων ο σχεδιασμός και η εκτέλεση σύμφωνα με τους κανόνες και το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο ο συντονισμός των ενδιαφερομένων η διαχείριση ποιότητας, επιδόσεων και κινδύνων η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης αποτελεσμάτων του έργου και η κατάρτιση προτάσεων για νέες πρωτοβουλίες. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτούνται ηγετικές ικανότητες, εμπειρία στη διαχείριση πολλών μερών ταυτόχρονα, καθώς και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες υποβολής εκθέσεων. Επιθυμητή είναι η πιστοποίηση στη διαχείριση έργων. Απαραίτητη κρίνεται η πολύ καλή γνώση του λογισμικού ΓΕΕΑ συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων διαχείρισης έργων. γ) Διεθνής Συνεργασία και Εξωτερικές Σχέσεις Παροχή συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων παροχής βοήθειας ή συνεργατικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το ΓΕΕΑ σε διεθνές επίπεδο. 4

5 Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: δραστηριότητες συνεργασίας εντός και εκτός της ΕΕ ο ρόλος συμβούλου ή/και συνδέσμου σε επίπεδο διεθνών σχέσεων με οντότητες όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και οποιοδήποτε εθνικό ή περιφερειακό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας η ανάπτυξη συνεργειών και κοινών εργαλείων μεταξύ των εθνικών αρχών και του ΓΕΕΑ. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται ικανότητα εργασίας σε διεθνές/πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ικανότητα ταχείας ανάληψης πρωτοβουλιών και εμπειρία στην ομαδική εργασία, καθώς και κατανόηση των αναγκών, των στόχων και των περιορισμών των εργαζομένων σε άλλους κλάδους και θέσεις. Δεδομένου του εύρους των πιθανών συνεργατών, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να μιλάει, να γράφει και να διαβάζει άπταιστα (επίπεδο Γ1) στην αγγλική γλώσσα. δ) Παρατηρητήριο / Ακαδημία Παροχή συμβουλών και αναλύσεων, ανάπτυξη και παροχή κατάρτισης, δημιουργία, ανάπτυξη και παρακολούθηση δικτύων. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η επιτέλεση δραστηριοτήτων σε διεθνές/πολυπολιτισμικό περιβάλλον - συλλογή, ανάλυση, υποβολή και διάδοση δεδομένων σχετικών με ευρείς γεωγραφικούς τομείς η παροχή συμβουλών και κατάρτισης, παράδοση διαλέξεων, ανάπτυξη επιγραμμικών εργαλείων μάθησης σε θέματα (σχετικά με την οικονομία, το δίκαιο της ΕΕ κ.λπ.) που άπτονται της διανοητικής ιδιοκτησίας η εκπαίδευση εκπαιδευτών σε συναφή με τη διανοητική ιδιοκτησία ζητήματα ο σχεδιασμός εκστρατειών ευαισθητοποίησης η κατάρτιση εκθέσεων και η προετοιμασία δημοσιεύσεων η παροχή συμβουλών σε θέματα συμπεριφοράς πελατών και συναφείς οικονομικές πτυχές η σύσταση, ανάπτυξη και διευκόλυνση δικτύων ενδιαφερομένων (χρήστες, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, πανεπιστήμια, κοινωνία πολιτών, εθνικές αρχές κ.λπ.) και η ανάπτυξη προγραμμάτων για την παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται ικανότητα εργασίας σε διεθνές/πολυπολιτισμικό περιβάλλον και εμπειρία στη σύσταση και τον συντονισμό δικτύων εμπειρογνωμόνων. Για το Παρατηρητήριο, απαραίτητη κρίνεται η πολύ καλή γνώση των συναφών με τη διανοητική ιδιοκτησία θεμάτων, με έμφαση σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και παραβιάσεων της διανοητικής ιδιοκτησίας. Για την Ακαδημία, πρόσθετο προσόν θεωρείται η εμπειρία στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων κατάρτισης, μάθησης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών. ε) Εμπειρογνώμονας πληροφορικής Ανάλυση, ανάπτυξη και αξιολόγηση πολύπλοκων συστημάτων, παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την ενσωμάτωση συγκεκριμένων λογισμικών ή συστημάτων σχεδιασμού των πόρων της επιχείρησης (ERP) σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η παροχή συμβουλών σε διαχειριστές έργων και προγραμμάτων για οποιαδήποτε πτυχή της συναφούς με το έργο τεχνολογίας η γνώση και υλοποίηση «βέλτιστων πρακτικών» και καινοτόμων προγραμμάτων στον τομέα της επιχειρηματικής πληροφορικής η παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για τον περιορισμό της πολυπλοκότητας στην υποδομή πληροφορικής και την καλύτερη διαχείριση των τεχνολογιών ο σχεδιασμός/υλοποίηση δραστηριοτήτων για την αναβάθμιση συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των συναφών με την ασφάλεια ζητημάτων η παροχή λύσεων πληροφορικής. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτούνται δεξιότητες μηχανικού πληροφορικής ή ισοδύναμες δεξιότητες. στ) Εμπειρογνώμονας σε θέματα ανθρωπίνων πόρων Παροχή συμβουλών και αναλύσεων για συγκεκριμένα ζητήματα ανθρωπίνων πόρων, σύνταξη εγγράφων πολιτικής και διαχείριση σχέσεων με τοπικούς ενδιαφερόμενους. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων σχετικά με τις πρακτικές ανθρωπίνων πόρων η συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής οι σχέσεις με τοπικούς ενδιαφερόμενους (τοπικές αρχές, σχολεία, δημόσιες συγκοινωνίες, κ.λπ.) ο συντονισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων. Για την εκτέλεση των προαναφερθέντων καθηκόντων απαιτείται εμπειρία σε εξειδικευμένα ζητήματα ανθρωπίνων πόρων (τεχνικές πρόσληψης, κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, διαχείριση 5

6 επιδόσεων, προγραμματισμός διαδοχής, οργανωσιακή ανάπτυξη κ.λπ.). Θα εκτιμηθεί η πολύ καλή γνώση της ισπανικής δημόσιας διοίκησης και των ισπανικών τοπικών αρχών. III. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχονται τις αιτήσεις χωρίς καμία διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών φρονημάτων, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή αναπηρίας, φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, και ανεξάρτητα από την προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση. Η πρόσληψη συμβασιούχου υπαλλήλου είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα συναφή δικαιολογητικά έγγραφα όταν/εάν κληθούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες ικανοτήτων λογικού συλλογισμού, στη δοκιμασία επαγγελματικής επάρκειας και στη συνέντευξη. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ψευδείς, ο υποψήφιος θα αποκλειστεί και το όνομά του θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων. Α. Γενικοί όροι α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Οι υποψήφιοι πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων. γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά τη νομοθεσία περί στρατολογίας που εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους. δ) Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων. ε) Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Β. Ελάχιστοι ειδικοί όροι (κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων) - Εκπαίδευση/πείρα Ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ: Διοικητικός υπάλληλος Τριτοβάθμια εκπαίδευση που πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα και κατάλληλη επαγγελματική πείρα ενός έτους σχετική με τα καθήκοντα που απαριθμούνται στην περιγραφή των ειδικοτήτων της ομάδας καθηκόντων ΙΙΙ, για τις οποίες οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙ ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πιστοποιείται με δίπλωμα, το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τεσσάρων ετών σχετική με τα καθήκοντα που απαριθμούνται στην περιγραφή των ειδικοτήτων της ομάδας καθηκόντων ΙΙΙ για τις οποίες οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙ. Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός Εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με επισήμως αναγνωρισμένο δίπλωμα και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών σχετική με τα καθήκοντα που απαριθμούνται στην περιγραφή των ειδικοτήτων της ομάδας καθηκόντων IV για τις οποίες οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙ. Τα διπλώματα που έχουν ληφθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων, να έχουν λάβει έγκριση από αρμόδια εθνική αρχή ενός κράτους μέλους. Γ. Γνώση ξένων γλωσσών 6

7 α) Γλώσσα 1 (L1) και β) Γλώσσα 2 (L2) Κύρια γλώσσα: άριστη γνώση (επίπεδο Γ1) 3 μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο Β2) μίας από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ (ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά). Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1. Βασιζόμενα στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) στην υπόθεση C-566/10 P, Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιθυμούν να αναφέρουν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας επιλογής, τους λόγους για τους οποίους η επιλογή της δεύτερης γλώσσας περιορίζεται σε μικρό αριθμό επίσημων γλωσσών της Ένωσης. Επομένως, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι δυνατότητες επιλογής δεύτερης γλώσσας στην παρούσα διαδικασία επιλογής έχουν οριστεί βάσει του συμφέροντος της υπηρεσίας, το οποίο υπαγορεύει ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα αμέσως και να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εμποδιζόταν σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα, ιδρύθηκε το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) ως ανεξάρτητος οργανισμός σε τεχνικό επίπεδο, με νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ειδικό γλωσσικό καθεστώς για το Γραφείο στο άρθρο του 119 παράγραφος 2: οι γλώσσες του Γραφείου είναι η ισπανική, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα επιβεβαιώνει επίσης, στο άρθρο 97, τη χρήση αυτών των γλωσσών ως διαδικαστικών γλωσσών ενώπιον του ΓΕΕΑ. Επομένως, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι δυνατότητες επιλογής δεύτερης γλώσσας στην παρούσα διαδικασία επιλογής έχουν καθοριστεί σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς και βάσει του συμφέροντος της υπηρεσίας. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ορισμένες δοκιμασίες στη δεύτερη γλώσσα τους, που επιλέγεται μεταξύ των ακόλουθων πέντε γλωσσών: ES/EN/FR/DE/IT. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης θέσης προς κάλυψη, το ΓΕΕΑ θα αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να λειτουργήσουν αμέσως στο γλωσσικό περιβάλλον που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην εργασία τους, στο πλαίσιο πάντοτε των πέντε γλωσσών εργασίας του ΓΕΕΑ (ES/EN/FR/DE/IT). 3 Βλ. το πλαίσιο αναφοράς στον δικτυακό τόπο του Europass κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 4 Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες: αγγλικά (EN), βουλγαρικά (BG), γαλλικά (FR), γερμανικά (DE), δανικά (DA), ελληνικά (EL), εσθονικά (ET), ισπανικά (ES), ιταλικά (IT), ιρλανδικά (GA), κροατικά (HR), λετονικά (LV), λιθουανικά (LT), μαλτέζικα (MT), ολλανδικά (NL), ουγγρικά (HU), πολωνικά (PL), πορτογαλικά (PT), ρουμανικά (RO), σλοβακικά (SK), σλοβενικά (SL), σουηδικά (SV), τσεχικά (CS), φινλανδικά (FI). 7

8 Μετά την επικύρωση του εντύπου ηλεκτρονικής αίτησης από τους υποψηφίους, δεν θα είναι πλέον δυνατή η αλλαγή των επιλεγμένων γλωσσών. IV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας έχει κατά προσέγγιση ως εξής: Ενδεικτική ημερομηνία Εγγραφή στη βάση δεδομένων μέσω λογαριασμού EPSO Υποβολή αίτησης μέσω Διαδικτύου 7 Ιουλίου Αυγούστου 2014 Επιλογή για τη φάση ενδεχόμενης πρόσληψης Δοκιμασίες ικανοτήτων λογικού συλλογισμού σε εποπτευόμενο περιβάλλον, δοκιμασία επαγγελματικής επάρκειας και συνέντευξη Ανάλογα με το πότε θα προκύψουν διαθέσιμες κενές θέσεις στο ΓΕΕΑ V. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μία από τις ειδικότητες και ομάδες καθηκόντων που περιγράφονται στην ενότητα ΙΙ. Οι εγγραφές θα είναι δυνατές μόνο μέσω λογαριασμού EPSO και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην ενότητα IV. Όλοι οι υποψήφιοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εγγραφούν στη βάση δεδομένων, η οποία θα ισχύει για 1 έτος, με δυνατότητα παράτασης. VI. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Σε περίπτωση που προκύπτουν διαθέσιμες κενές θέσεις, το ΓΕΕΑ θα ανατρέχει στον κατάλογο εγγεγραμμένων υποψηφίων και θα αναζητά κατάλληλους υποψήφιους βάσει του βιογραφικού τους σημειώματος και των απαντήσεων στις ερωτήσεις της ενότητας «Αξιολογητής ταλέντου», την οποία συμπλήρωσαν κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και θα καταρτίζει ενδεχομένως σύντομο κατάλογο υποψηφίων ανά ενδεχόμενη πρόσληψη. Το ΓΕΕΑ θα καλεί τους προεπιλεγμένους υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων, οι οποίοι ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις των προς κάλυψη θέσεων εργασίας (σύντομος κατάλογος), να πάρουν μέρος σε δοκιμασίες ικανοτήτων λογικού συλλογισμού, σε δοκιμασία επαγγελματικής επάρκειας και σε συνέντευξη πρόσληψης 5. Οι εγγραφές στις καρτέλες «Αξιολογητής ταλέντου» δεν θα χρησιμοποιούνται για την κατάταξη ή τον αποκλεισμό υποψηφίων, αλλά περισσότερο ως συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να μπορέσει το ΓΕΕΑ να αντιστοιχίσει τις απαιτήσεις της θέσης με τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων. Ανάλογα με το 5 Κατά πάσα πιθανότητα οι δοκιμασίες και η συνέντευξη θα λάβουν χώρα στα γραφεία του ΓΕΕΑ στην πόλη Αλικάντε. Το ΓΕΕΑ θα καλύψει μέρος των εξόδων μετακίνησης των υποψηφίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες επιστροφής δαπανών που παρατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο 8

9 αποτέλεσμα των δοκιμασιών και της συνέντευξης, ενδέχεται να γίνει προσφορά θέσης εργασίας στον υποψήφιο. Η σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 3α 6 του ΚεΛΠ. Σημείωση: Εφόσον επιλεγείτε για ενδεχόμενη πρόσληψη, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τα συναφή δικαιολογητικά έγγραφα προς υποστήριξη των όσων δηλώσατε στο έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης που υποβάλατε. Εάν διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που δώσατε είναι ψευδείς, θα αποκλειστείτε από τη διαδικασία επιλογής (και το όνομά σας θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων). 1. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ Οι δοκιμασίες ικανοτήτων λογικού συλλογισμού αποτελούνται από μια σειρά επιμέρους δοκιμασιών που στόχο έχουν την αξιολόγηση των ικανοτήτων λογικού συλλογισμού των υποψηφίων, όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα. Οι δοκιμασίες ικανοτήτων λογικού συλλογισμού θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα δώσουν τις εν λόγω δοκιμασίες στη δεύτερη γλώσσα της επιλογής τους. Επιμέρο υς δοκιμασ ία α) Επιμέρο υς δοκιμασ ία β) Επιμέρο υς δοκιμασ ία γ) Μορφότυπος δοκιμασίας Δεξιότητες έκφρασης λόγου (verbal reasoning) (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) Δεξιότητες έκφρασης αριθμητικού συλλογισμο ύ (numerical reasoning) (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) Δεξιότητες κατανόησης αφηρημένω ν εννοιών (abstract reasoning) και έκφρασης λόγου (verbal reasoning) (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) Χρόνος δοκιμασί ας 18 λεπτά 10 λεπτά 10 λεπτά Γλώσσα δοκιμασία ς Δεύτερη γλώσσα υποψηφίου (L2) Δεύτερη γλώσσα υποψηφίου (L2) Δεύτερη γλώσσα υποψηφίου (L2) Μέγιστ η βαθμολ ογία Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία Ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ Ομάδα καθηκόντων IV 10 5/10 6/ Η ελάχιστη συγκεντρωτική βαθμολογία για τις δοκιμασίες β και γ είναι 8/15 Η ελάχιστη συγκεντρωτική βαθμολογία για τις δοκιμασίες β και γ είναι 9/15 6 Σύμφωνα με το άρθρο 3α του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚεΛΠ) και με τους όρους που προβλέπονται στο ΚεΛΠ και στις Γενικές Εκτελεστικές Διατάξεις του θεσμικού οργάνου / οργανισμού. 9

10 Κατά πάσα πιθανότητα οι δοκιμασίες θα λάβουν χώρα στα γραφεία του ΓΕΕΑ στην πόλη Αλικάντε. 2. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε δοκιμασία επαγγελματικής επάρκειας προκειμένου να αξιολογηθούν οι γνώσεις τους στον τομέα που έχουν επιλέξει. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν στη συγκεκριμένη δοκιμασία σε μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ, όπως καθορίζονται από το ΓΕΕΑ, σύμφωνα πάντοτε με την περιγραφή καθηκόντων για την εκάστοτε συγκεκριμένη ειδικότητα. Η δοκιμασία ενδέχεται να γίνει με τη χρήση υπολογιστή ή με τη χρήση έντυπου υλικού ή να είναι πρακτικής φύσης. Μορφότυπος δοκιμασίας Δοκιμασία στον επιλεγμένο τομέα Επιτρεπόμε νος χρόνος δοκιμασίας 45 λεπτά Γλώσσα δοκιμασίας Μέγιστη βαθμολογία Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ES ή EN ή FR ή DE ή IT Κατά πάσα πιθανότητα η δοκιμασία επαγγελματικής επάρκειας θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΓΕΕΑ στην πόλη Αλικάντε. 3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κατά τη συνέντευξη θα ελεγχθούν οι γενικές ικανότητες του υποψηφίου καθώς και οι δεξιότητές του στον αντίστοιχο τομέα. Η συνέντευξη θα διεξαχθεί σε μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ. Κατά πάσα πιθανότητα η συνέντευξη θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΓΕΕΑ στην πόλη Αλικάντε. Στους υποψήφιους που έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε όλες τις δοκιμασίες και που έχουν επιτύχει τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα ενδέχεται να προταθεί η υπογραφή σύμβασης πρόσληψης συμβασιούχου υπαλλήλου. 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΕΝΣΤΑΣH Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής θεωρήσετε ότι έγινε κάποιο σφάλμα ή ότι το ΓΕΕΑ ενήργησε αδίκως ή ότι ενήργησε κατά παράβαση των κανόνων που διέπουν την παρούσα διαδικασία επιλογής, με αποτέλεσμα να θιγούν τα συμφέροντά σας, μπορείτε να κάνετε χρήση των ακόλουθων διαδικασιών υποβολής ενστάσεων με τη σειρά που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα: Διαδικασία Τρόπος επικοινωνίας Προθεσμία 1. Υποβολή αιτήματος για επανεξέταση 2. Υποβολή διοικητικής ένστασης δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7. μέσω ηλε-μηνύματος προς το ΓΕΕΑ στη διεύθυνση pa.eu Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: OHIM Avenida de Europa, 4 E Alicante Spain 10 ημερολογιακές ημέρες 3 μήνες 7 Παρακαλείσθε να αναγράφετε στο πεδίο «Θέμα» της επιστολής σας: τον κωδικό αριθμό της συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, τον αριθμό υποψηφίου που σας έχει δοθεί και τη φράση «Ένσταση δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2». 10

11 Είτε μέσω ηλε-μηνύματος στη διεύθυνση pa.eu Μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος βήματος 2 (το βήμα 1 είναι προαιρετικό), μπορείτε να προβείτε στις εξής ενέργειες: 3. Σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της ένστασης (μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης (βήμα 2)), παρέχεται δυνατότητα άσκησης προσφυγής δυνάμει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 91 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 8 Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Rue du Fort Niedergrünewald 2925 Luxembourg 3 μήνες Όπως όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή: European Ombudsman 1 avenue du Président Robert Schuman CS Strasbourg Cedex FRANCE 9 2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Εάν υπάρχουν τεχνικά κωλύματα για την εγγραφή του υποψηφίου, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η EPSO αυθημερόν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στoν δικτυακό της τόπο. Όσον αφορά το περιεχόμενο των δοκιμασιών ικανοτήτων λογικού συλλογισμού ή/και της δοκιμασίας επαγγελματικής επάρκειας, τα αιτήματα για λήψη διορθωτικών μέτρων πρέπει να υποβάλλονται το ταχύτερο δυνατό, το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας σας μέσω ηλε-μηνύματος στη διεύθυνση Στο αίτημά του, ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τον αριθμό υποψηφίου που του έχει δοθεί, τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να προσδιοριστεί η φύση του καταγγελλόμενου σφάλματος και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι επιβάλλεται επανεξέταση. Δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήματα τα οποία λαμβάνονται μετά την εκπνοή της προθεσμίας ή τα οποία δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια το καταγγελλόμενο σφάλμα. 8 Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής και καθορισμού των προθεσμιών, συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεύθυνση 9 Σημειώστε ότι: με την προσφυγή στον Διαμεσολαβητή δεν διακόπτεται η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 και στο άρθρο 91 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης για την υποβολή ένστασης ή για την άσκηση προσφυγής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δυνάμει του άρθρου 270 της Σύμβασης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώστε ακόμη ότι: σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 των γενικών όρων που διέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή, προ της καταγγελίας που απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή πρέπει να έχει γίνει η ενδεδειγμένη προσέγγιση των αρμόδιων διοικητικών φορέων του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου και οργανισμού. Για αναλυτική επεξήγηση της διαδικασίας, συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο στη διεύθυνση: 11

12 VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για όλες τις φάσεις της διαδικασίας, η επικοινωνία θα γίνεται μέσω αποστολής ηλε-μηνύματος στο ΓΕΕΑ στη διεύθυνση Οι πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ (ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά) θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσκληση των υποψηφίων στις δοκιμασίες επιλογής και στη συνέντευξη, καθώς και για κάθε αλληλογραφία μεταξύ των υποψηφίων και του ΓΕΕΑ. Κατά τη διάρκεια της φάσης επιλογής για ενδεχόμενη πρόσληψη (κεφάλαιο VI της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), το ΓΕΕΑ θα επικοινωνεί με τους υποψήφιους μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό EPSO που διαθέτουν. Είναι ευθύνη των υποψηφίων να συμβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον φάκελο «Εισερχόμενα» του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου προκειμένου να ελέγχουν τις πληροφορίες σχετικά με την αίτησή τους. IX. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η EPSO και το ΓΕΕΑ μεριμνούν σχολαστικά για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Επομένως, εάν σε ένα οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η EPSO ή το ΓΕΕΑ διαπιστώσει ότι χρησιμοποιήσατε περισσότερους από έναν λογαριασμούς EPSO ή υποβάλατε πάνω από μία υποψηφιότητα για αυτήν την διαδικασία επιλογής ή ότι έχετε παρουσιάσει ψευδείς δηλώσεις, θα αποκλεισθείτε από τη διαδικασία επιλογής. Κάθε απάτη ή απόπειρα απάτης επισύρει κυρώσεις. Σχετικά με τα ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή σας στο γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί προσλαμβάνουν μόνο άτομα αποδεδειγμένης ακεραιότητας. X. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α) Καταστάσεις που υφίστανται κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 1. Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή εάν βρίσκεστε σε ιδιαίτερη κατάσταση που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των δοκιμασιών ή της συνέντευξης, σημειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης και αναφέρετε τα μέτρα που θεωρείτε αναγκαία για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας στις δοκιμασίες ή στη συνέντευξη. Πρέπει επίσης να αναφέρετε απαραιτήτως τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς και τον αριθμό υποψηφίου που σας έχει δοθεί. 2. Παρακαλείσθε να αποστείλετε, το ταχύτερο δυνατό μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, ιατρικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση αρμόδιου οργανισμού με την οποία πιστοποιείται αναπηρία, κατά περίπτωση. Μετά από εξέταση των δικαιολογητικών, θα καταστεί δυνατή η λήψη ειδικών και προσαρμοσμένων σε κάθε περίπτωση μέτρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν (στο μέτρο του δυνατού) τα αιτήματα που θα κριθούν εύλογα. Αιτήματα και δικαιολογητικά έγγραφα αποστέλλονται είτε με ηλε-μήνυμα στη διεύθυνση: είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: OHIM Resources Department (Contract agent selection) Avenida de Europa, 4 E Alicante Spain β) Καταστάσεις που προκύπτουν μετά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 1. Εάν, μετά την προθεσμία που έχει τεθεί για την ηλεκτρονική εγγραφή, συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, οφείλετε να το επισημάνετε στο ΓΕΕΑ το 12

13 συντομότερο δυνατό. Παρακαλείστε να αναφέρετε γραπτώς τα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα. 2. Παρακαλείστε να αποστείλετε τα σχετικά δικαιολογητικά είτε με ηλε-μήνυμα στη διεύθυνση: είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: OHIM Resources Department (Contract agent selection) Avenida de Europa, 4 E Alicante Spain XI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού εγχειριδίου (οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής αίτησης). Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί στα ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία μόνο ομάδα καθηκόντων και για μία μόνο ειδικότητα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η ηλεκτρονική αίτηση να ολοκληρωθεί εντός της απαιτούμενης προθεσμίας. Συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή διότι μια έκτακτη συμφόρηση του διαδικτύου ή μια τεχνική βλάβη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης, πράγμα που καθίσταται αδύνατο μετά την εκπνοή της προθεσμίας. Αφού επικυρώσουν την αίτησή τους δεν θα μπορούν πλέον να την τροποποιήσουν, διότι τα δεδομένα τυγχάνουν άμεσης επεξεργασίας από το ΓΕΕΑ, σε συνεργασία με την EPSO, για τη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 08/08/2014 στις (το μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών. 13

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.5.2009 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/175/09 (2009/C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV EPSO/CAST/S/6/2013 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα σας αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 16.3.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 64 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/177/10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 13.3.2014 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 74 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/276/14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 131 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 14 Απριλίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EPSO/CAST/S/12/2015. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EPSO/CAST/S/12/2015. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ομάδα καθηκόντων III) Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ομάδα καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα διαχείρισης δεδομένων / Επικεφαλής ομάδας υπηρεσιών δεδομένων επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 201 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/310/15 1. Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας σε θέματα αναδυόμενων ασθενειών και ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Προσλήψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 26 July 2011 EMA/592234/2011 Administration Ο Οργανισμός είναι αρμόδιοςγια τον συντονισμό της αξιολόγησης και του ελέγχου των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 3 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 8 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης υπαλλήλου σύναψης συμβάσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη κενής θέσης υπαλλήλου σύναψης συμβάσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη κενής θέσης υπαλλήλου σύναψης συμβάσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/021 Δημοσίευση Τίτλος αρμοδιότητας Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/008

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/008 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου εφοδιαστικής (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/008 Δημοσίευση Τίτλος αρμοδιότητας Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.9.2012 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/121/12 (2012/C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/ /10 (2010/C 110 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/ /10 (2010/C 110 A/02) 29.4.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 110 A/11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/180-181-182/10 (2010/C 110 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος τμήματος κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 248 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 8 Ιουλίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης της επικοινωνίας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός αναφοράς: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου μονάδας επιχειρήσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου μονάδας επιχειρήσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου μονάδας επιχειρήσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2017/TA/001 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 8.5.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 131 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2013/C 131 A/01) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/022

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/022 Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης (έκτακτος υπάλληλος, AD 12) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/022 Δημοσίευση Δημόσια προκήρυξη Τίτλος/αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/019

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/019 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου του τομέα Οικονομικών (έκτακτος υπάλληλος, AD 8) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/019 Δημοσίευση Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου επιχειρήσεων - εξωτερική διάσταση (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου επιχειρήσεων - εξωτερική διάσταση (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου επιχειρήσεων - εξωτερική διάσταση (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2017/TA/004 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/009

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/009 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης βοηθού επικοινωνίας (συμβασιούχος υπάλληλος, ομάδα καθηκόντων FG III) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/009 Δημοσίευση Τίτλος αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/018

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/018 Δημοσίευση Τίτλος αρμοδιότητας Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COM/AD/17/10) (2010/C 289 A/01)

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COM/AD/17/10) (2010/C 289 A/01) 26.10.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 289 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COM/AD/17/10) (2010/C 289 A/01) Ενδιαφέρεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/013. Προϊστάμενος μονάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/013. Προϊστάμενος μονάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης Προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης προϊσταμένου της μονάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/013 Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης και κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για τη θέση του Προϊσταμένου Διοίκησης και Οικονομικών (TA AD9) στην Υπηρεσία του BEREC

Προκήρυξη κενής θέσης και κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για τη θέση του Προϊσταμένου Διοίκησης και Οικονομικών (TA AD9) στην Υπηρεσία του BEREC Προκήρυξη κενής θέσης και κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για τη θέση του Προϊσταμένου Διοίκησης και Οικονομικών (TA AD9) στην Υπηρεσία του BEREC Αριθ. BEREC/2015/02 Δημοσίευση Τίτλος θέσης Εποπτεύουσα Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης υπεύθυνου επικοινωνίας (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη κενής θέσης υπεύθυνου επικοινωνίας (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη κενής θέσης υπεύθυνου επικοινωνίας (έκτακτος υπάλληλος, AD 5) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2017/TA/003 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα Δημόσια προκήρυξη Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/009. Προϊστάμενος τμήματος επιχειρήσεων (DOP)

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/009. Προϊστάμενος τμήματος επιχειρήσεων (DOP) Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τμήματος επιχειρήσεων (DOP) (έκτακτος υπάλληλος, AD 12) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/009 Δημόσια προκήρυξη Θέση Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/010

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/010 Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τμήματος υποστήριξης για το άσυλο (DAS) (έκτακτος υπάλληλος, AD 12) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/010 Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 31.1.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 29 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/248/13 Διοικητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Καριέρα στην ΕΕ: Εισαγωγή

Καριέρα στην ΕΕ: Εισαγωγή Καριέρα στην ΕΕ: Εισαγωγή Κάνε τη διαφορά Γιατί να δουλέψεις στην Ε.Ε; Διάρκεια ζωής των διαφόρων θέσεων εργασίας Μάθηση και ανάπτυξη Εργασία και ταξίδια Τι προσφέρει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ; Σταδιοδρομία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου πεδίου (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου πεδίου (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου πεδίου (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: EASO/2016/TA/015 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/016

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/016 Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/016 Δημοσίευση Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/010

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/010 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Βοηθού γενικών καθηκόντων (συμβασιούχος υπάλληλος, ομάδα καθηκόντων FG III) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/010 Δημοσίευση Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: EASO/2016/TA/011. Υπεύθυνος μονάδας πληροφόρησης και ανάλυσης

ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: EASO/2016/TA/011. Υπεύθυνος μονάδας πληροφόρησης και ανάλυσης Προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης υπευθύνου μονάδας πληροφόρησης και ανάλυσης (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: EASO/2016/TA/011 Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/012. Προϊστάμενος μονάδας υποστήριξης για το άσυλο

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/012. Προϊστάμενος μονάδας υποστήριξης για το άσυλο Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου της μονάδας υποστήριξης για το άσυλο (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/012 Δημόσια προκήρυξη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υπεύθυνοι υποστήριξης. (Συμβασιούχοι υπάλληλοι Ομάδα καθηκόντων IV) Αριθ. BEREC/2016/02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υπεύθυνοι υποστήριξης. (Συμβασιούχοι υπάλληλοι Ομάδα καθηκόντων IV) Αριθ. BEREC/2016/02 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπεύθυνοι υποστήριξης (Συμβασιούχοι υπάλληλοι Ομάδα καθηκόντων IV) Αριθ. BEREC/2016/02 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 201 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 18 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/020. Ανώτερος δημοσιονομικός διαχειριστής/διαχειριστής προϋπολογισμού AD7 (2 Προφίλ)

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/020. Ανώτερος δημοσιονομικός διαχειριστής/διαχειριστής προϋπολογισμού AD7 (2 Προφίλ) Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ανώτερου δημοσιονομικού διαχειριστή/διαχειριστή προϋπολογισμού (έκτακτος υπάλληλος, AD 7) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/020

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επιλογής αορίστου χρόνου με σκοπό τη δημιουργία εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο θα μπορεί να προσλαμβάνει συμβασιούχους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 246 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 7 Ιουλίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 14.3.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 75 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/249/13 (2013/C

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 21.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 124 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/129/08 (2008/C

Διαβάστε περισσότερα

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΕΑ) ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/007

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/007 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Βοηθού υπεύθυνου ασφαλείας (συμβασιούχος υπάλληλος, ομάδα καθηκόντων FG III) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/007 Δημοσίευση Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (FGIII) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (EU-OSHA)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (FGIII) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (EU-OSHA) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (FGIII) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (EU-OSHA) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/006

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/006 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου ανάλυσης δεδομένων (συμβασιούχος υπάλληλος, ομάδα καθηκόντων FG IV) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/006 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (FGIII) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (EU-OSHA)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (FGIII) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (EU-OSHA) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (FGIII) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (EU-OSHA) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2012 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 872 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Αριθ. αναφ.: ECHA-08-GF-02-EL Ημερομηνία: 27/06/2008 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα εκδώσει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 368 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 7 Οκτωβρίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18.11.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 294 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τομέα σύναψης συμβάσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 8) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τομέα σύναψης συμβάσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 8) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τομέα σύναψης συμβάσεων (έκτακτος υπάλληλος, AD 8) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/014 Δημοσίευση Δημόσια προκήρυξη Τίτλος/αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΕΑ) ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (Σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανακοπής 1. Γενικές παρατηρήσεις 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.4.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 111 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 07.07.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μηχανικού (Πολιτικής Μηχανικής) στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/011

ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/011 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου επικοινωνίας (συμβασιούχος υπάλληλος, ομάδα καθηκόντων FG IV) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/CA/011 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργία και λειτουργία Safe Zones στην Αθήνα και τη Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τομέα έρευνας (έκτακτος υπάλληλος, AD 8) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τομέα έρευνας (έκτακτος υπάλληλος, AD 8) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη για τη θέση προϊσταμένου του τομέα έρευνας (έκτακτος υπάλληλος, AD 8) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/017 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 261/99666 FAX: 261/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 24.12.214 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα