Με βάση το μοντέλο του ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με βάση το μοντέλο του ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων,"

Transcript

1 ΟI ΠPOBΛEΨEIΣ TΩN ΠPOOΠTIKΩN THΣ ΔIEΘNOYΣ AΓOPAΣ EPΓAΣIAΣ KAI TΩN EΠAΓΓEΛMATΩN Του: Θεόδωρου Κατσανέβα* Περίληψη Με βάση το μοντέλο του ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων, τη σχετική τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί από συναφείς έρευνες τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, νέες πιλοτικές έρευνες και στοιχεία από διεθνείς φορείς, στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται συγκρίσιμες προβλέψεις των προοπτικών των επαγγελμάτων στις αγορές εργασίας στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, τη Μεγάλη Βρετανία. Σε συνδυασμό και με ορισμένες γενικές παραδοχές, παρατίθενται επίσης εκτιμήσεις για τις αντίστοιχες μέσες διεθνείς τάσεις ενώ επισημαίνονται οι κοινές εξελίξεις, καθώς και οι διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση. Το ερευνητικό μοντέλο Με επίκεντρο την τεχνογνωσία του ερευνητικού μοντέλου του ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων (βλ. σχετική βιβλιογραφία), η ερευνητική μας ο- μάδα έχει διενεργήσει, εκτός από τη βασική έρευνα στην Ελλάδα που γίνεται περιοδικά στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια, πιλοτικές έρευνες σε επιμέρους χώρες και ειδικότερα στην Κύπρο, την Τουρκία, τη Μεγάλη Βρετανία κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο στην Ιταλία, τη Ρουμανία, την Κίνα, τις ΗΠΑ, και χώρες της Μέσης Ανατολής. Με βάση τις πιλοτικές αυτές έρευνες, τα γενικότερα στατιστικά στοιχεία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, στοιχεία από διεθνείς φορείς προβλέψεων (βλ.βιβλιογραφία) και βασικές παραδοχές ως προς τις τάσεις της απασχόλησης σε ανεπτυγμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν εξαχθεί ειδικοί δείκτες προοπτικών επιμέρους επαγγελμάτων σύμφωνα με την καθιερωμένη τρίβαθμη, κλίμακα, ό- πως χρησιμοποιείται και διεθνώς και ειδικότερα από τη Human Resources Development Canada (HRDC) ως ακολούθως: Επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές *** Επαγγέλματα με θετικές προοπτικές ** Επαγγέλματα με περιορισμένες προοπτικές * * Ο Θεόδωρος Κατσανέβας Ph.D. ( L.S.E.), είναι καθηγητής της οικονομικής της εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 4 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

2 Επαγγέλματα με θετικές ή πολύ θετικές προοπτικές είναι εκείνα για τα οποία η προσφορά εργασίας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ζήτηση εργασίας, για ένα ο- ρίζοντα για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια. Επαγγέλματα με περιορισμένες ή αρνητικές προοπτικές είναι εκείνα για τα οποία η προσφορά εργασίας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ζήτηση. Τα επαγγέλματα ταξινομούνται σε 17 ομάδες επαγγελμάτων της ταξινόμησης και σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης: α) επαγγέλματα που συνδέονται με μεταλυκειακή, ανώτερη, ανώτατη εκπαίδευση ή και μεταπτυχιακές σπουδές () και επαγγέλματα που συνδέονται με επαγγελματική εκπαίδευση ή εργασιακή εμπειρία. (). Κ.17 (βλ. βιβλιογραφία). Βασική παραδοχή του μοντέλου των διεθνών προβλέψεων είναι η διαπίστωση ότι διεθνώς, σε όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, τα επαγγέλματα της υψηλής τεχνολογίας και κατά δεύτερο λόγο των οικονομοδιοικητικών, τραπεζικών και εμπορικών εργασιών, έχουν ανοδική πορεία. Επιμέρους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι, η γενική και κατά κλάδο ανάπτυξη μιας χώρας, καθώς και ο αριθμός των αποφοίτων των διάφορων σχολών που αντιστοιχούν σε επιμέρους επαγγέλματα και εισέρχονται στην εσωτερική αγορά εργασίας, τα επίπεδα της ανεργίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες, οι δείκτες όπου υπάρχουν σχετικά στοιχεία- του αριθμού των απασχολούμενων σε ένα ε- πάγγελμα σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε χώρας, το σχήμα της δημογραφικής πυραμίδας ή αλλιώς ο βαθμός της δημογραφικής γήρανσης μιας χώρας, η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση, τα μέτρα κρατικής πολιτικής που επηρεάζουν την επαγγελματική απορροφητικότητα, οι οικονομικές τάσεις και οι επενδύσεις ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά, συνεκτιμώνται με συνεχή ερευνητική παρακολούθηση μέτρων οικονομικής, εργασιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής και κυρίως με κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες δειγματοληπτικές έρευνες προβλέψεων ανά επάγγελμα με βάση κατευθυνόμενα ή και ελεύθερα ερωτηματολόγια. Αναλυτική επεξήγηση της μεθοδολογίας των ερευνών για τις προβλέψεις του ισοζυγίου, παρέχεται στις σχετικές πρωτογενείς εργασίες και δημοσιεύσεις μας, ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις Σύμφωνα με τις παραδοχές του ερευνητικού μοντέλου, τα δεδομένα από τις πιλοτικές έρευνες διεθνώς, καθώς και από στοιχεία διεθνών ερευνητικών φορέων (βλ. βιβλιογραφία), προκύπτουν τα στοιχεία που εκτίθενται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα. Διαπιστώνεται ότι σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες, επαγγέλματα του μέλλοντος, με καλές έως πολύ καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας, είναι εκείνα που συνδέονται με την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες, τις τηλεπικοινωνίες, και κατά δεύτερο λόγο με τις κατασκευές και τη διοίκηση της οικονομίας. Στις περισσότερες χώρες, στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, τα περισσότερα συναφή επαγγέλματα έχουν καλές προοπτικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ό- μως, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, τα επαγγέλματα του γιατρού, του οδοντίατρου, του φαρμακοποιού, εμφανίζονται κορεσμένα, εξαιτίας του ότι υπάρχει μεγάλος α- ριθμός αποφοίτων από αντίστοιχες σχολές. Ευρύτερες διαφοροποιήσεις των επαγγελματικών προοπτικών παρατηρούνται σε ορισμένους κλάδους όπως ο τουρισμός, η EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 5

3 γεωργία, οι μεταφορές, σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους οικονομιών. Σε χώρες ή περιοχές με ισχυρή τουριστική ανάπτυξη, αναμενόμενο είναι να έ- χουν καλές προοπτικές τα επαγγέλματα του αντίστοιχου τομέα. Όπου υπάρχει κυρίαρχη αγροτική παραγωγή με περαιτέρω προοπτικές, τα άτομα που ασκούν συναφή επαγγέλματα με γνώσεις σύγχρονων αποδοτικών ή εναλλακτικών καλλιεργειών, και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Στις ανεπτυγμένες δυτικές κυρίως χώρες, τα κλασσικά βιομηχανικά επαγγέλματα έχουν καθοδική πορεία, λόγω της τεχνολογικής προόδου και της μεταφοράς πολλών βιομηχανιών σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους. Αντίθετα, ικανοποιητική προοπτική εμφανίζουν όλα τα επαγγέλματα των κατασκευών και της μηχανολογίας, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες και ακόμη καλύτερη στις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες. Τα επαγγέλματα των μεταφορών σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση όσες εμφανίζουν οικονομική στασιμότητα, έχουν καλές προοπτικές. Τα επαγγέλματα των τεχνών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας διεθνώς είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και κορεσμένα, αφού πολλοί νέοι φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα στους σχετικούς τομείς. Τα θεωρητικά επαγγέλματα, που συνδέονται κυρίως με την εκπαίδευση, είναι μάλλον κορεσμένα στις περισσότερες χώρες, αφού υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός αποφοίτων από τον αριθμό των θέσεων εργασίας στους ίδιους τομείς. Η απορροφητικότητα ανά επάγγελμα, ποικίλει ανάλογα και με τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης, απασχόλησης, ανεργίας εκπαιδευτικών εκροών και επιμέρους δεδομένων στις επιμέρους χώρες. Ιδιαιτερότητες Όπου επικρατούν χαμηλά επίπεδα ανεργίας γενικότερα, η απορρόφηση του συνόλου των επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας, είναι συγκριτικά καλύτερη έως πολύ καλύτερη, από την περίπτωση χωρών με υψηλή ανεργία. Κατά την τρέχουσα περίοδο, επιμέρους πιλοτικές έρευνες προβλέψεων για τις προοπτικές του ισοζυγίου της ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων με βάση την ταξινόμηση Κ.17, διενεργούνται α- πό την ερευνητική μας ομάδα, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο και σε χώρες που προαναφέρθηκαν πιο πάνω. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα των διεθνών αυτών ερευνών, αλλά και από διεθνείς φορείς προβλέψεων των τάσεων της αγοράς εργασίας (βλ. βιβλιογραφία), διαπιστώνονται κοινά δεδομένα αλλά και επιμέρους διαφοροποιήσεις σε διάφορα επαγγέλματα. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, θετική ή και πολύ θετική εικόνα εμφανίζουν οι προοπτικές για τα περισσότερα επαγγέλματα της νέας τεχνολογίας, της πληροφορικής, και κατά δεύτερο λόγο των οικονομοδιοικητικών, τραπεζικών, εμπορικών υπηρεσιών και των κατασκευών. Καλές έως πολύ καλές είναι οι προοπτικές των περισσότερων επαγγελμάτων των μεταφορών, του τουρισμού, του επισιτισμού, της υγείας, της πρόνοιας. Αρνητικές ή και πολύ αρνητικές είναι οι προοπτικές των επαγγελμάτων που αφορούν τις τέχνες ή συνδέονται με θεωρητικές σπουδές. Κατά περίπτωση, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι γιατροί λχ. στην Ελλάδα εμφανίζουν υψηλό κορεσμό, ενώ το αντίθετο ισχύει στη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία. Το ίδιο παρατηρείται και για τους οδοντίατρους και τους δικηγόρους. Οι δημοσιογράφοι πλεονάζουν στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά η αντίστοιχη κατάσταση στην Κύπρο εμφανίζεται μάλλον καλύτερη. Οι πιλότοι α- 6 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

4 εροπλάνων είναι δυσεύρετοι στην Τουρκία, αλλά αυτό δεν αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι ξεναγοί πλεονάζουν στην Τουρκία, αλλά στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία, η κατάσταση είναι σχετικά καλύτερη για το επάγγελμα αυτό. Οι βιολόγοι και οι χημικοί μάλλον δύσκολα βρίσκουν εργασία στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά η κατάσταση είναι σχετικά καλύτερη στις άλλες υπό εξέταση χώρες και διεθνώς. Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από θεωρητικές σπουδές όπως οι φιλόλογοι, οι ιστορικοί, οι θεολόγοι, κλπ, στις περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα εργασιακής αποκατάστασης στο στενό αντικείμενο της ειδίκευσής τους, Για τους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών και κυρίως τους μαθηματικούς και τους φυσικούς, η κατάσταση εμφανίζεται σχετικά καλύτερη, αν και ποικίλει αρκετά ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Στις ανεπτυγμένες και λιγότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα τεχνικά και βοηθητικά επαγγέλματα, όπως ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο ψυκτικός, ο ξυλουργός, ο σιδεράς-αλουμινάς, ο τεχνικός τηλεπικοινωνιών, ο τεχνικός ιατρικών εργαστηρίων, αλλά και ο νοσοκόμος, κομμωτής, ο οικιακός βοηθός, ο κηπουρός, έχουν πολύ καλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα τα βοηθητικά επαγγέλματα και μερικώς όσα συνδέονται με την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, υποκαθίστανται από μετανάστες οι οποίοι εισρέουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία που χαρακτηρίζονται από οικονομική και κυρίως από πολιτική σταθερότητα, από χώρες με οικονομικά ή πολιτικά αδιέξοδα.. Αναλυτικότερα, οι σχετικές προβλέψεις επιλεγμένων επαγγελμάτων της ταξινόμησης Κ.17 στην Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, καθώς και εκτίμηση των μέσων διεθνών τάσεων, παρουσιάζονται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. Πίνακας Προβλέψεις των προοπτικών επιλεγμένων επαγγελμάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και Διεθνώς Επάγγελμα Ελλάδα Κύπρος Τουρκία Αγγλία Διεθνείς 1. Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, γεωλογία (Ανώτερη Εκπαίδευση) Γεωπόνος ** * * * ** Γεωλόγος * * * * * Περιβαλλοντολόγος ** * * * * Τεχνολόγος θερμοκηπίων-ανθοκομίας *** *** ** * ** Γεωπόνος εναλλακτικής γεωργίας ** ** ** (Επαγγελματική Εκπαιδευση) Τεχνικός βιολογικής οικολογικής γεωργίας *** *** *** Κηπουρός *** *** * *** *** Τεχνικός αρδεύσεων *** *** ** *** *** Τεχνίτης ιχθυοκαλλιεργειών *** * ** ** 2. Κατασκευές, μηχανολογία, σιδηρουργία,κλπ. Α.Ε Μηχανολόγος-Μηχανικός *** *** *** ** *** EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 7

5 Επάγγελμα Ελλάδα Κύπρος Τουρκία Αγγλία Διεθνείς 2. Κατασκευές, μηχανολογία, σιδηρουργία,κλπ. Α.Ε Πολιτικός Μηχανικός *** *** *** ** *** Αρχιτέκτονας Μηχανικός *** *** *** ** *** Μηχανικός Οικονομολόγος διοίκησης έργων ** ** *** ** *** Τεχνολόγος αυτοκινήτων ** ** ** ** ** Τοπογράφος- Μηχανικός ** ** ** ** ** Ναυπηγός-Μηχανολόγος ** ** ** ** ** Τεχνολόγος-Ηλεκτρολόγος *** *** *** *** *** Τεχνολόγος Κλωστοϋφαντουργός * * ** * * Ηλεκτρολόγος-τεχνίτης *** *** *** *** *** Υδραυλικός *** *** *** *** *** Τεχνικός εργαλειομηχανών *** *** *** *** *** Ελαιοχρωματιστής ** *** * *** ** Ράφτης ** *** * *** ** Τεχνίτης υποδημάτων ** ** * ** ** Ξυλουργός-τεχνίτης *** *** * *** *** 3. Χημεία, ενέργεια, τρόφιμα, ποτά Χημικός * ** ** ** ** Φαρμακοποιός * ** ** ** ** Βιολόγος * ** * ** ** Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας ** ** * ** ** Χημικός-Μηχανικός * ** ** ** ** Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος ** ** ** ** ** Ιατρικός επισκέπτης ** ** ** Μηχανικός ενέργειας ** ** ** ** ** Τεχνολόγος τροφίμων ** ** ** * ** Τεχνολόγος αντιρρύπανσης ** ** * ** Τεχνολόγος πετρελαίου ** ** ** * ** Τεχνίτης μηχανημάτων αυτοματισμού βιομηχανίας ** ** ** ** ** Γαλακτοκόμος ** ** ** ** ** Οινολόγος-Οινοποιός ** ** ** * ** 4. Πληροφορική 4.1 Λογισμικό Πληροφορικός Προγραμματιστής *** *** *** *** *** Πληροφορικός οικονομίας και διοίκησης *** *** *** *** *** Πληροφορικός τηλεπικοινωνιών & δικτύων *** *** *** *** *** Πληροφορικός πληροφοριακών συστημάτων *** *** *** *** *** Πληροφορικός διαδυκτύου *** *** *** *** *** 8 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

6 Επάγγελμα Ελλάδα Κύπρος Τουρκία Αγγλία Διεθνείς 4.1 Λογισμικό Τεχνικός πληροφορικής με πολυμέσα *** *** *** *** *** Τεχνικός-πληροφορικός εφαρμογών *** *** *** *** *** Τεχνικός βάσεων δεδομένων και δικτύων *** *** *** *** *** Τεχνικός ιστοσελίδων *** *** *** *** *** 4.2 Υλισμικό Πληροφορικός Ηλεκτρονικός *** *** *** *** *** Πληροφορικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός *** *** *** *** *** Τεχνικός ραδιοτηλεόρασης και δικτύων *** *** *** *** *** Τεχνικός ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου *** *** *** *** *** Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας *** *** *** *** *** Τεχνικός υπολογιστών και δικτύων *** *** *** *** *** Τεχνικός ηλεκτρονικών μικροσυσκευών *** *** *** *** *** 5. Οικονομία, τράπεζες, διοίκηση Οικονομολόγος ** ** ** ** ** Οικονομολόγος διοίκησης (διοίκηση επιχειρήσεων) ** ** ** ** ** Φοροτεχνικός-Λογιστής *** *** ** ** *** Οικονομολόγος-Πληροφορικός *** *** *** *** *** Οικονομολόγος Μηχανολόγος *** *** *** *** *** Γραμματέας διοίκησης ** *** ** *** ** Ειδικός διαχείρισης αποθηκών(logistics) ** *** ** ** ** Υπάλληλος εξωτερικών εργασιών ** *** * *** *** 6. Εμπόριο, δημόσιες σχέσεις Ασφαλιστής ** ** ** ** ** Οικονομολόγος Πωλήσεων ** *** ** ** ** Στέλεχος δημοσίων σχέσεων ** *** ** *** ** Διαφημιστής πωλήσεων ** *** ** *** ** Χρηματιστής * * * ** * Πωλητής ** *** ** *** ** Ειδικός δημοσίων σχέσεων ** *** * *** ** 7. Νομικά Δικηγόρος * ** ** ** ** Δικαστής *** *** *** *** *** Νομικός-οικονομολόγος ** ** ** *** ** 8. Μεταφορές, ναυτιλία Πιλότος * * *** ** ** Πλοίαρχος *** *** * *** *** Αξιωματικός εμπορικού ναυτικού *** *** * *** *** EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 9

7 Επάγγελμα Ελλάδα Κύπρος Τουρκία Αγγλία Διεθνείς 8. Μεταφορές, ναυτιλία Αεροσυνοδός-Φροντιστής * ** * ** ** Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων ** *** ** ** ** Οδηγός ταξί, λεωφορείου, φορτηγού *** *** ** ** 9. Τουρισμός, επισιτισμός Στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων ** *** ** ** ** Ξεναγός ** *** * ** ** Ρεσεπτιονίστ (receptionist) ** *** ** ** ** Τουριστικός πράκτορας (tour operator) ** ** ** ** ** Μάγειρας, Ζαχαροπλάστης ** * *** ** *** *** Ειδικός τουριστικών γραφείων ** *** ** ** ** Ξενοδοχοϋπάλληλος ** ** * ** ** Σερβιτόρος ** *** * ** ** 10. Αθλητισμός, φύλαξη Γυμναστής ** ** * ** ** Προπονητής αθλήματος ** ** * ** ** Διευθυντής ασφαλείας * * * ** * Φύλακας ασφαλείας * ** * ** ** Βοηθός γυμναστή 11. Ενημέρωση, μέσα μαζικής επικοινωνίας Δημοσιογράφος * ** * ** * Διαφημιστής δημιουργικού ** ** ** * ** Παραγωγός ραδιοφώνου * ** * * * Επιμελητής εκδόσεων ** ** ** ** Μεταφραστής- Διερμηνέας ** *** ** ** * Παραγωγός τηλεόρασης και κινημ/φου * ** * * * Ηχολήπτης * * ** * ** Εικονολήπτης * * ** * * Μοντέρ * * * * * Μακιγιέρ * * * * * 12. Καλές και εφαρμοσμένες τέχνες Ηθοποιός * * * * * Σκηνοθέτης * * * * * Γραφίστας ** ** ** ** Μουσικός * * * * * Σχεδιαστής μόδας ** * ** * ** 10 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

8 Επάγγελμα Ελλάδα Κύπρος Τουρκία Αγγλία Διεθνείς 12. Καλές και εφαρμοσμένες τέχνες Σκηνογράφος * * * * * Τεχνολόγος μουσικών οργάνων ** ** ** ** ** Διακοσμητής ** ** * * ** Τεχνολόγος γραφικών τεχνών *** *** *** ** *** Ενδυματολόγος * * * * * Χορευτής-Χορογράφος ** * * ** ** Ζωγράφος * * * * * Φωτογράφος * * * ** ** Κομμωτής/τρια ** *** ** ** *** Αργυροτεχνίτης- Χρυσοχόος ** ** * Κεραμίστας-Αγγειοπλάστης ** ** ** ** Σχεδιαστής μέσω Η/Υ *** *** *** *** *** Τραγουδιστής * * * * * 13. Υγεία, πρόνοια 13.1 Υγεία Γιατρός * ** *** *** ** Νοσηλευτής /τρια *** *** ** *** *** Οδοντίατρος * ** *** ** ** Διαιτολόγος ** ** * ** ** Τεχνολόγος-Οπτικός Κτηνίατρος ** ** ** ** ** Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων *** *** *** *** *** Φυσικοθεραπευτής ** ** * ** ** Ειδικός αισθητικής ** ** * ** ** Τεχνικός ιατρικών οργάνων *** *** *** *** *** Τεχνικόςακτινολόγος *** *** *** *** *** 13.2 Πρόνοια Ψυχολόγος * * * ** ** Κοινωνικός Λειτουργός ** * * ** ** Ειδικός φροντίδας ΑΜΕΑ ** *** * *** *** Κοινωνικός φροντιστής-οικιακός βοηθός *** *** * *** *** 14. Εκπαιδευση θεωρητικές επιστήμες 14.1 Παιδαγωγικά,φιλολογία, ξένες γλώσσες Δάσκαλος ** ** * ** ** Φιλόλογος-εκπαιδευτικός * * * * * Νηπιαγωγός * ** * ** ** EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 11

9 Επάγγελμα Ελλάδα Κύπρος Τουρκία Αγγλία Διεθνείς 14.2 Ιστορία, αρχαιολογία, εθνογραφία Αρχαιολόγος, Ιστορικός * * * * * Διπλωμάτης-Διπλωματικός υπάλληλος *** *** *** *** *** Λαογράφος, Εθνογράφος * * * * * 14.3 Κοινωνιολογία, διεθνολογία, πολιτικές επιστήμες Διεθνολόγος * * * * * Κοινωνιολόγος * * * * * Πολιτικός Επιστήμονας * * * * * 15.Φυσικομαθηματικά Μαθηματικός-Φυσικός * ** * *** ** Στατιστικολόγος ** ** ** ** ** Αστρονόμος, Μετεορολόγος, Σεισμολόγος * * * * * 16. Στρατιωτικά, αστυνομικά Αξιωματικός στρατού, ναυτικού, αεροπορίας *** *** *** *** *** Αξιωματικός Αστυνομίας, Πυροσβεστικής *** *** *** *** *** Μόνιμος στρατιωτικών μονάδων *** *** *** *** 17. Εκκλησιαστικά Θεολόγος * * * * * Κληρικός, Ιερέας *** *** *** *** Οι διεθνείς προβλέψεις στηρίζονται σε εκτιμήσεις των μέσων τάσεων σε ανεπτυγμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες Βιβλιογραφία Covers, F., A. de Grip and H. Heike (2002) Beyond manpower planning: a labour market model for the Netherlands and its forecasts to 2006 Eijs, P. (1994) Manpower Forecasting in the Western World: The current state of the Franz, H. (2003) A.Th.E.Net Anticipation of Training Needs for a European Network, Leonardo II Programme, Final Report on Germany Karasiotou, P. (2004) Identification of skill needs: Projects and actions for Greece- a review, CEDEFOP, Thessalonica Karantinos, D. (2000). Labor shortages and skill gaps: Katsanevas, T., Karakitsos, S. (1999). Theoretical assumptions and methodological observations on the concept of the balance of supply and demand of professions. Κατσανέβας Θ.(1997).Η ζήτηση και προσφορά επαγγελμάτων την επόμενη πενταετία Οικονομικά, ΚΕΠΕ, Τεύχος 20, (1998). Επαγγέλματα του μέλλοντος. Παπαζήσης (2002, 2004 και 2007).Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος. Πατάκης (2002 και 2004). Σπουδές και απασχόληση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Προοπτικές της αγοράς εργασίας και επιλογή επαγγέλματος. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πρακτικά Α_ Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΚΕΠ, The future of work. EEC, ework 2001, Status report on new ways to work in the knowledge economy. (2002) Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα: Η πρωτότυπη έννοια του ισοζυγίου ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων, η μεθοδολογία και η εφαρμογή του στην πράξη. Επιστημονική επετηρίδα, τόμος για την ομότιμη καθηγήτρια Λίτσα-Νικολάου-Σμοκοβίτη. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 12 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

10 (2003) Οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας και η έρευνα του ισοζυγίου ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Τεύχος Λιβανός, Η. Η δημιουργία πλεονασμάτων και ελλειμμάτων στην αγορά εργασίας. Επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων. Ιαν. 2003, τεύχος 29. Livanos, I. (2005) The development of an employment forecasting methodology for the Hellenic Republic, Feasibility workshop on European skill needs οf forecasting, Cyprus October 2005, CEDEFOP Livanos, I. (2006) Historical and future sectoral and occupational trends for the Hellenic Republic, Anticipating Europe s Skill Needs, University of Warwick, 2-3 November 2006, CEDEFOP Μπράτης, Θ..(2003). Θεωρητική παρουσίαση μοντέλων πρόβλεψης επαγγελματικής απασχόλησης. Η περίπτωση των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Metcalf, H. (2001, Ed). Future skills demand and supply trends. University of Warwick. Pindyck, R.S., Rubinfeld, D. (2007). Econometric models & Economic forecasts. Third edition. McGraw-Hill International Editions. Silvestri, G. (1997). Occupational employment projections to 2006, Monthly Labor Review. Wilson, R.A. (2001 Ed.). Projections of occupations and qualifications, Institute for Employment Research, University of Warwick. KEPE (1996) Demographic Changes, Retirement, Job Creation and Labour Shortages in Greece: An Occupational and Regional Outlook, Athens Lindley, R.M. (2002) Projections and Institutions: the state of play in Britain in Neugart, M. and K. Schomann (2002) Forecasting Labour Markets in OECD Countries: Measuring and Tackling Mismatches, Edward Elgar Neugart, M. and K. Schomann (2002) Forecasting Labour Markets in OECD Countries: Measuring and Tackling Mismatches, Edward Elgar Psacharopoulos, G. (1991) From Manpower Planning to Labour Market Analysis, International Labor Review, 130,4, Wilson, R.A. (2001) Forecasting skill requirements at national and company levels, in P. Descy and M. Tessaring (eds) Training in Europe, Second Report on Vocational Training Research in Europe 2000: Background Report, vol. II, Cedefop Reference Series, pp Wilson, R. and R. Lindley (2004) Identifying skill needs in the UK, CEDEFOP/FAS International Conference on Systems, Institutional Framework and Process for Early Identification of Skill Needs, Dublin, Wilson, R.A., Green, A., Homenidou, K. (2001). Projections of occupations and gualifications, , Institute for Employment Research. University of Warwick. Youdi, R. and K. Hinchliffe (eds)(1995) The practice of manpower forecasting revisited, Paris, Unesco, International Institute of Educational Planning. Institutes conducting labour market and occupational forecasts Australia, Centre of Policy Studies as Monash University (CoPS) Austria Austrian Academy of Science, Austrian Institute for Economic Research Institute for Advance Studies Canada, Human Resource Development Canada (HRDC) Cyprus, Human Resource Development Authority France,Statistical and Economic Research Department of the French Ministry of Employment and Solidarity Germany,Institute for Labour Market and Vocational Research (IAB) Federal Institute of Employment, Federal Institute for Vocational Training Ireland, Economic and Social Research Institute (ESRI) on behalf of Foras, Aieanna Saothar (FAS) the Training and Employment Authority Japan, Ministry of Labour (MOL) Spain, National s Institute of Employment (INEM) Occupational Observatory, National Institute of Qualifications Observatory. Sweden, Statistics Sweden (SCB), National Labour Market Administration (AMV) The Netherlands,Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) of the Maastricht University United Kingdom, Warwick s Institute for Employment Research (IER) USA, Bureau of Labour Statistics (BLS) EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 13

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε.

Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε. Career Gate Test Κ.17 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα Ταξινόμηση Κ17, έκδοση Χ72-334 Α.Ε.-Ε.Ε. ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Προσωπική έκθεση www.epaggelmatikosprosanatolismos.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Αναφορά Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Αναφορά Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 15/10/2013 www.ev-career.com Evalion People Psychometric Solutions Επαγγελματικά ενδιαφέροντα Όλα τα άτομα έχουν κάποια ενδιαφέροντα στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 7 / 9 / 2009 HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία «ORIENTUM

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Jun 1 2013 1:43PM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Nov 26 2011 8:45AM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Jul 13 2009 11:48AM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Αξιοποίηση Εργατικού Δυναμικού με Πανεπιστημιακή Μόρφωση

Στρατηγικό Σχέδιο για την Αξιοποίηση Εργατικού Δυναμικού με Πανεπιστημιακή Μόρφωση TENTATIVE 2/15/2008 Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures مو سسةأ نا ليند الا ورو- متوسطية للحوار بين الثقافات Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Graduate Technological Education Institute of Piraeus

Graduate Technological Education Institute of Piraeus Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Οι προσδοκίες των μεταπτυχιακών φοιτητών από την

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Εξέλιξη της Τουριστικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΠΙΝΤΖΟΣ Α.Μ. : 63 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΚΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ

Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ The vocational development of Bioscientists: The case of the students of the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΑΘΗΝΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Έκθεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Έκθεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σταμάτης Παλαιοκρασάς Επίτιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα